Ardo FLS120L

Ardo FLS120L инструкция

(1)
 • SM1813
  U˚YTKOWANIE PRALKI
  CYKL PRANIA:
  (Êledzàc poni˝sze wskazówki , pralka uruchomi ustawiony program)
  1. Otworzyç drzwiczki pralki.
  2. Za∏adowaç wsad przeznaczony do prania , zamknàç drzwiczki.
  Uwaga: Nie wolno prze∏adowywaç urzàdzenia. Odradza si´ prania w pralce tkanin
  wch∏aniajàcych zbyt du˝o wody, np. dywaników.
  3. Wsypaç proszek do odpowiedniego podajnika, wlaç p∏yn zmi´kczajàcy. Nale˝y u˝ywaç proszki
  przeznaczone do prania w pralkach automatycznych (patrz rozdzia∏: U˚YTKOWANIE
  DETERGENTÓW).
  4. Zamknàç pojemnik na detergenty, zwracajàc szczególnà uwag´, aby pojemniki nie otworzy∏y si´
  w trakcie cyklu prania poniewa˝ grozi to wydostaniem si´ wody na zewnàtrz.
  5. Przekr´caç pokr´t∏o programatora (P), wybraç odpowiedni program oraz temperatur´ prania w
  zale˝noÊci od rodzaju tkanin (patrz rozdzia∏: TABELE PROGRAMÓW) nale˝y wówczas przycisnàç
  przycisk startowy (L) aby rozpoczàç cykl prania.
  UWAGA: Przy pokr´caniu pokr´t∏em pojawia si´ automatycznie na ekranie czas trwania
  wybranego cyklu w minutach oraz symbol odpowiadajàcy fazie, w której zacznie si´
  pranie. Podczas prania symbol ten b´dzie si´ zmienia∏, pokazujàc bie˝àcà faz´ cyklu,
  a˝ dojdzie do napisu END, który oznacza zakoƒczenie programu.
  6. Wybraç szybkoÊç wirowania wciskajàc przycisk (H) (patrz rozdzia∏: WYBÓR SZYBKOÂCI
  WIROWANIA).
  7. Wybraç przyciski (C) z odpowiednimi funkcjami, które zostanà u˝yte (patrz rozdzia∏: FUNKCJE
  DODATKOWE). W∏àczone przyciski zaÊwiecà si´, a czas prania zmieni si´ w zale˝noÊci od
  ustawionych funkcji.
  8. Wcisnàç przycisk (I) - je˝eli chcemy opóêniç rozpocz´cie prania (patrz rozdzia∏: OPÓèNIENIE
  STARTU PRANIA)
  9.
  Wcisnàç przycisk (L), aby rozpoczàç cykl prania (patrz rozdzia∏: PRZYCISK ROZPOCZ¢CIA PRANIA).
  10. Po zakoƒczeniu prania przekr´ciç pokr´t∏o programatora (P) na pozycj´ "STOP".
  11. Otworzyç drzwiczki i wyjàç upranà bielizn´.
  12. Suchymi r´koma od∏àczyç urzàdzenie od sieci zasilajàcej.
  13. Zamknàç dop∏yw wody.
  PL
  1
  MODEL:
  FLS105L • FLS120L • FL105L • FL105LX • FL126L• FLZ105L
  PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI
  R
  40°
  35°
  30°
  STOP
  90°
  75°
  60°
  40°
  30°
  60°
  40°
  30°
  40°
  30°
  40°
  30°
  FL 120 L
  B P
  LHI C
  A Tabela programów
  B WyÊwietlacz cyfrowy
  C
  Przyciski wyboru funkcji opcjonalnych
  H
  Przycisk wyboru pr´dkoÊci wirowania
  L Przycisk rozpocz´cia prania
  I Przycisk opóênienia startu prania
  P
  Pokr´t∏o programatora i temperatury
  SYMBOLE POJAWIAJÑCE SI¢ NA WYÂWIETLACZU CYFROWYM
  :
  Na ekranie mo˝na sprawdzaç stanu zaawansowania wybranego wczeÊniej programu.
  Po zakoƒczeniu cyklu prania wszystkie symbole gasnà i pojawi si´ napis "END".
  A
  Urzàdzenie wykonuje cykl prania zasadniczego
  Urzàdzenie w trakcie p∏ukania.
  Urzàdzenie w trakcie wirowania.
  Urzàdzenie wykonuje cykl prania wst´pnego
Ardo FLS120L

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Ardo FLS120L или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Ardo FLS120L вам ответить.

Посмотреть руководство для Ardo FLS120L бесплатно. Руководство относится к категории Стиральные машины, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 9. Руководство доступно на следующих языках: Russisch, Pools, Slowaaks, Hongaars, Oekraïens, Bulgaars. У вас есть вопрос о Ardo FLS120L или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Ardo FLS120L

Главная
Бренд Ardo
Модель FLS120L
Изделие Стиральная машина
Язык Russisch, Pools, Slowaaks, Hongaars, Oekraïens, Bulgaars
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Ardo FLS120L.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2021 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.