Ardo FLZ100E

Ardo FLZ100E инструкция

(1)
 • SM1809
  U˚YTKOWANIE PRALKI
  CYKL PRANIA:
  (Êledzàc poni˝sze wskazówki , pralka uruchomi ustawiony program)
  1. Otworzyç
  drzwiczki
  pralki.
  2. Za∏adowaç wsad przeznaczony do prania , zamknàç
  drzwiczki
  .
  Uwaga: Nie wolno prze∏adowywaç urzàdzenia.
  Odradza si´
  praç w pralce tkanin
  wch∏aniajàcych zbyt du˝o wody, np.
  dywaników
  .
  3. Wsypaç proszek do odpowiedniego podajnika, wlaç p∏yn zmi´kczajàcy. Nale˝y u˝ywaç
  proszki przeznaczone do prania w pralkach automatycznych (patrz rozdzia∏:
  U˚YTKOWANIE DETERGENTÓW).
  4.
  Zamknàç pojemnik na detergenty, zwracajàc szczególnà uwag´, aby pojemniki nie otworzy∏y si´
  w trakcie cyklu prania poniewa˝ woda wydostanie si´ na zewnàtrz.
  5. Przekr´caç pokr´t∏o programatora (P), wybraç odpowiedni program oraz temperatur´
  prania w zale˝noÊci od rodzaju tkanin (patrz rozdzia∏: TABELE PROGRAMÓW).
  6. Wybraç przyciski (C) z odpowiednimi funkcjami, które chcemy u˝yç (patrz rozdzia∏:
  FUNKCJE DODATKOWE). W∏àczone przyciski zaÊwiecà si´.
  7. Wcisnàç przycisk (L), aby rozpoczàç cykl prania (patrz rozdzia∏: PRZYCISK
  ROZPOCZ¢CIA PRANIA).
  8. Po zakoƒczeniu prania przekr´ciç pokr´t∏o programatora (P) na pozycj´ "STOP", a
  lampka (B) zgaÊnie.
  9. Otworzyç
  drzwiczki
  i wyjàç upranà bielizn´.
  10. Suchymi r´koma od∏àczyç urzàdzenie od sieci zasilajàcej.
  11. Zamknàç dop∏yw wody.
  A
  Tabela
  programów
  B Kontrolka w∏àczenia
  C
  Przyciski wyboru funkcji
  opcjonalnych
  L Przycisk rozpocz´cia prania
  P
  Pokr´t∏o programatora i temperatury
  PL
  1
  Kontrola wywa˝ania wsadu w wirowaniu
  Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w specjalny system elektronicznej kontroli
  prawid∏owego wywa˝ania wsadu. System, przed ka˝dym wirowaniem, rozk∏ada
  wsad w b´bnie.
  W przypadku nieregularnego roz∏o˝enia wsadu, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo,
  szybkoÊç koƒcowego wirowania zostanie obni˝ona, a w przypadku braku mo˝liwoÊci
  wywa˝ania wsadu, wirowanie zostanie pomini´te.
  MODEL:
  FLZ100E • FLS100E • FL86E • FLZ80E • FLS80E • FL80E •
  FL60E • FL66E
  PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI
  90°
  60°
  40°
  30°
  60°
  40°
  30°
  40°
  30°
  R
  35°
  30°
  STOP
  FL 80 E
  P
  BC L
  PRZYCISK STARTOWY:
  Po wybraniu danego programu przez wciÊni´cie odpowiadajàcemu mu przycisku, pralka rozpocznie
  cykl prania. Przycisk (L) zapali si´, wskazujàc, ˝e cykl prania si´ rozpoczà∏.
  Po skoƒczonym cyklu prania, przycisk (L) zacznie migaç. Mo˝na wówczas otworzyç drzwiczki i
  wyjàç pranie.
  L
  A
Ardo FLZ100E

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Ardo FLZ100E или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Ardo FLZ100E вам ответить.

Посмотреть руководство для Ardo FLZ100E бесплатно. Руководство относится к категории Стиральные машины, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 9.7. Руководство доступно на следующих языках: русский, польский, словацкий, венгерский, Украинец. У вас есть вопрос о Ardo FLZ100E или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Ardo FLZ100E

Главная
Бренд Ardo
Модель FLZ100E
Изделие Стиральная машина
Язык русский, польский, словацкий, венгерский, Украинец
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Ardo FLZ100E.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.