Ardo TL85S

Ardo TL85S инструкция

(1)
 • SM1818
  U˚YTKOWANIE PRALKI
  CYKL PRANIA:
  (Êledzàc poni˝sze wskazówki, pralka uruchomi ustawiony program)
  1. Otworzyç pokryw´ górnà a nastepnie drzwiczki pralki.
  2. Za∏adowaç wsad przeznaczony do prania, zamknàç drzwiczki.
  UWAGA: Nie wolno prze∏adowywaç urzàdzenia. Odradza si´ praç w pralce tkanin
  wch∏aniajàcych zbyt du˝o wody, np. dywaniki.
  3.
  Wsypaç proszek do odpowiedniego podajnika, wlaç p∏yn zmi´kczajàcy. Nale˝y u˝ywaç proszki przeznaczone
  do prania w pralkach automatycznych (patrz rozdzia∏: U˚YTKOWANIE DETERGENTÓW).
  4. Zamknàç pokryw´ górnà pralki.
  5. Przekr´caç pokr´t∏o programatora (P), wybraç odpowiedni program oraz temperatur´ prania w
  zale˝noÊci od rodzaju tkanin (patrz rozdzia∏: TABELE PROGRAMÓW)
  UWAGA: Przy wybieraniu programu przez u˝ytkownika w∏àcza si´ automatycznie dioda
  pr´dkoÊci maksymalnej odwirowania, odpowiadajàca wybranemu programowi. Jedna
  z diod (S) zapali si´, wskazujàc, od której fazy prania rozpocznie si´ program.
  6.
  Wybraç szybkoÊç wirowania wciskajàc przycisk (H) (patrz rozdzia∏: WYBÓR SZYBKOÂCI WIROWANIA).
  7. Wybraç przyciski (C) z odpowiednimi funkcjami, które chcemy u˝yç (patrz rozdzia∏: FUNKCJE
  DODATKOWE). W∏àczone przyciski zaÊwiecà si´, a czas prania zmieni si´ w zale˝noÊci od
  ustawionych funkcji.
  8. Wcisnàç przycisk (I) - je˝eli chcemy opóêniç rozpocz´cie prania (patrz rozdzia∏: OPÓèNIENIE
  STARTU PRANIA)
  9.
  Wcisnàç przycisk (L), aby rozpoczàç cykl prania (patrz rozdzia∏: PRZYCISK ROZPOCZ¢CIA PRANIA).
  10. Po zakoƒczeniu prania przekr´ciç pokr´t∏o programatora (P) na pozycj´ "STOP".
  11.
  Otworzyç pokryw´ górnà urzàdzenia oraz drzwiczki a nast´pnie wyjàç upranà bieliznà.
  12. Suchymi r´koma od∏àczyç urzàdzenie od sieci zasilajàcej.
  C Przyciski wyboru funkcji
  opcjonalnych
  D Wskaênik wyboru pr´dkoÊci wirowania
  B Dioda wskazujàca opóênienie
  H Przycisk wyboru pr´dkoÊci wirowania
  I Przycisk opóênienia startu prania
  L Przycisk rozpocz´cia prania
  P
  Pokr´t∏o programatora i temperatury
  S
  Dioda
  zaawansowania cyklu prania
  PL
  WYBÓR SZYBKOÂCI WIROWANIA:
  Urzàdzenie umo˝liwia wybór szybkoÊci wirowania, które mogà byç ustawione przed rozpocz´ciem
  cyklu prania. Aby zmieniç szybkoÊç wirowania nale˝y, wciskaç przycisk (H), a˝ do momentu
  uzyskania wymaganej wartoÊci, ka˝da zmiana zostanie wyÊwietlona na odpowiednim wskaêniku.
  Wirówk´ mo˝na ca∏kowicie od∏àczyç. W tej sytuacji wyÊwietlacz musi wskazywaç symbol
  (rysunek) lub napis "wirówka od∏àczona".
  UWAGA: szybkoÊç maksymalna wirówki b´dzie ró˝na w zale˝noÊci od modelu i zostanie wskazana na wyÊwietlaczu.
  SzybkoÊç maksymalna jest dostosowywana do ka˝dego programu i zostaje zawsze wskazana na wyÊwietlaczu w
  momencie ustawienia programu praniu.
  1
  Kontrola wywa˝ania wsadu w wirowaniu
  Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w specjalny system elektronicznej kontroli prawid∏owego
  wywa˝ania wsadu. System, przed ka˝dym wirowaniem, rozk∏ada wsad w b´bnie.
  W przypadku nieregularnego roz∏o˝enia wsadu, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo, szybkoÊç
  koƒcowego wirowania zostanie obni˝ona, a w przypadku braku mo˝liwoÊci wywa˝ania wsadu,
  wirowanie zostanie pomini´te.
  MODEL: TL105S • TL105SX • TL85S • TL85SX
  PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI
  500
  800
  100
  0
  40°
  35°
  R
  30°
  STOP
  90°
  75°
  60°
  40°
  30°
  60°
  40°
  30°
  40°
  30°
  40°
  30°
  1000
  5
  kg
  TL105 S
  500
  800
  1000
  8h
  4h
  2h
  1h
  end
  B
  D
  P
  L
  H
  I
  C
  S
Ardo TL85S

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Ardo TL85S или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Ardo TL85S вам ответить.

Посмотреть руководство для Ardo TL85S бесплатно. Руководство относится к категории Стиральные машины, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.2. Руководство доступно на следующих языках: русский, польский, словацкий, венгерский, Украинец. У вас есть вопрос о Ardo TL85S или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Ardo TL85S

Главная
Бренд Ardo
Модель TL85S
Изделие Стиральная машина
Язык русский, польский, словацкий, венгерский, Украинец
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Ardo TL85S.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.