BaByliss ST430E инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для BaByliss ST430E. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции BaByliss ST430E на этой странице.

Tego urządzenia mogą używać dzieci
powyżej 8 roku życia, a także osoby o
ograniczonych możliwościach zycznych,
zmysłowych lub umysłowych, lub osoby
nieposiadające doświadczenia lub
odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem
przebywania pod opieką lub wcześniejszego
zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi
bezpiecznego wykorzystania urządzenia i
pod warunkiem zrozumienia potencjalnego
ryzyka. Dzieci nie powinny się bawić
urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją
urządzenia nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru.
Przed schowaniem pozostawić urządzenie
do wystygnięcia.
Aby nie uszkodzić przewodu, nie należy go
nawijać wokół urządzenia, a chowając go
uważać by nie był skręcony lub zgięty.
ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I
ELEKTRONICZNE
Ze względu na wspólne dobro oraz
dla aktywnych starań na rzecz
ochrony środowiska:
Nie wyrzucać urządz ze zwykłymi
śmieciami.
Stosować systemy odzyskiwania i zbiórki
odpadów dostępne w kraju.
Niektóre materiały mogą być odzyskane lub
uszlachetnione.
http://www.babyliss.com
ČESKY
ŽEHLIČKY / KULMY / NATÁČKY
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚ: Sáčky z polyetylénu,
ve kterých je přístroj uložen, stejně
tak jako jeho obal, mohou být
nebezpečné. Sáčky uchovávejte
mimo dosah miminek a dětí.
Nepoužívejte je v kolébkách, dětských
postýlkách, kočárcích nebo dětských
ohrádkách. Jemná fólie se může nalepit na
nos a na ústa a zabránit dýchání. Sáček není
hračka.
UPOZORNÍ: Nepoužívejte nad
nebo v blízkosti umyvadel, van,
sprch nebo jiných nádob
obsahujících vodu. Přístroj udržujte
suchý.
V případě, že používáte přístroj v
koupelně, nezapomeňte ho po každém
použití vypojit ze sítě. Blízkost zdroje
vody totiž může být nebezpečná a to i
tehdy, je-li přístroj vypnutý. Pro zajištění
doplňující ochrany elektrického obvodu v
koupelně se doporučuje instalace zařízení
na zbytkový diferenční proud (DDR)
stanoveného provozního diferenčního
proudu nepřesahujícího 30 mA. Poraďte se
s instalatérem.
Přístroj neponořujte do vody ani do žádné
jiné kapaliny.
Je-li přívodní šňůra poškozena, je nutno ji
nechat vyměnit u robce, v jeho servisním
středisku nebo osobami s příslušnou
kvalifikací, aby se zabránilo vzniku
nebezpečí.
Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo
pokud vykazuje zjevné stopy poškození.
Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li
zapojený do sítě nebo zapnutý.
V případě problémů během používání
přístroj okamžitě odpojte ze sítě.
Používejte pouze příslušenství doporučené
rmou BaByliss.
Po každém použití a před čištěním přístroj
odpojte ze sítě.
Dbejte na to, aby nedošlo k žádnému
kontaktu teplých ploch přístroje s
pokožkou, zejména uší, očí, obličeje a krku.
Tento přístroj mohou používat děti od 8
let včetně, osoby s omezenými tělesnými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi i
osoby nezkušené nebo neznalé, nacházejí-
li se pod dohledem nebo byly-li předem
poučeny, jak přístroj bezpečně používat,
a porozuměly-li možným rizikům, která
z jeho používání plynou. Děti si nesmí s
přístrojem hrát. Čištění a údržbu přístroje
nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
Před uklizením nechte přístroj vychladnout.
Šňůru neomotávejte kolem přístroje, dbejte
na to, aby před uložením nebyla zkroucená
a přeložená, aby se nepoškodila.
LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
V zájmu nás všech a ve snaze aktivně
se podílet na společné ochraně
životního prostředí:
Neodstraňujte přístroje do komunálního
odpadu.
Využívejte systémy likvidace a sběru, které
jsou ve vaší zemi k dispozici.
Některá zařízení mohou být recyklována
nebo znovu zhodnocena.
http://www.babyliss.com
РУССКИЙ
  
  / 
ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
 
Б УД ЬТ Е О С ТО Р О Ж Н Ы:
полиэтиленовые пакеты, в
которые уложен сам аппарат или
его упаковка, могут
представлять опасность. Пакеты
должны находиться вне доступа
младенцев и детей.
Не используйте пакеты в колыбелях,
детских кроватях, колясках или
манежах для детей. Тонкая пленка
может приклеиться к носу и ко рту и
воспрепятствовать дыханию. Пакет – не
игрушка.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: не
пользуйтесь аппаратом над или
по близости с умывальником,
ванной, душем или любой
другой емкостью, содержащей
жидкость. Содержите аппарат в
сухом состоянии.
Если вы применяете аппарат в ванной
комнате, его обязательно следует
отключить от сети после того, как
вы закончили пользоваться им.
Дело в том, что близость источника
воды может представлять опасность
даже в том случае, когда аппарат
выключен, но не отключен от сети. Для
обеспечения дополнительной защиты
в электрической сети ванной комнаты
рекомендуется установить устройство
остаточного дифференциального
тока, или автоматический
предохранитель, дифференциальный
ток функционирования которого не
превышает 30 mA. Обратитесь за
консультацией к профессиональному
электрику.
Не погружайте аппарат в воду или иную
жидкость.
Если электрический шнур поврежден,
во избежание опасности его должен
заменить изготовитель, гарантийная
служба либо специалист, имеющий
соответствующую квалификацию.
Не пользуйтесь аппаратом, если он падал
или имеет явные следы повреждений.
Не оставляйте без присмотра
включенный или подсоединенный к
сети аппарат.
Немедленно отключите аппарат от сети,
если возникают проблемы в процессе
его применения.
Пользуйтесь только теми аксессуарами,
которые рекомендованы BaByliss.
После каждого применения и перед
тем, как почистить аппарат, отключайте
его от сети.
Следует избегать прикосновения
нагретых поверхностей аппарата к
коже, в особенности на ушах, глазах,
лице и шее.
Дети старше 8 лет, лица с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными возможностями, лица,
не имеющие соответствующего опыта
или знаний, могут пользоваться
данным аппаратом в том случае, если
за ними существует присмотр, либо
если они получили предварительный
инструктаж, касающийся безопасного
пользования аппаратом, и если они
осознают связанные с этим риски.
Очистка и уход за аппаратом не могут
осуществляться детьми без присмотра
взрослых.
Дайте аппарату остыть перед тем, как
убрать его на хранение.
Чтобы не повредить шнур, не следует
накручивать его вокруг аппарата;
проследите за тем, чтобы шнур хранился
в положении без перекручивания и
заломов.
http://www.babyliss.com
TÜRE
DÜZLEŞTIRICILER / MAŞALAR /
BIGUDILER
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE GÜVENLİK
TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!
GÜVENLİK TALİMATLARI
KKAT: Ürünün içerisinde
bulunduğu polietilen poşetler ve
ürünün ambalajı tehlikeli olabilirler.
Poşetleri çocukların ve bebeklerin
erişemeyeceği yerlerde muhafaza
ediniz.
Beşikler, çocuk yatakları, çocuk arabaları
veya bebek oyun parkları içerisinde
kullanmayınız. İnce lm burna veya ağza
yapışabilir ve nefes almayı engelleyebilir.
Bir poşet bir oyuncak değildir.
KKAT: vetlerin, lavaboların,
duşların veya su dolu haznelerin
üzerinde veya yakınında
kullanmayın. Cihazı kuru yerde
muhafaza edin.
Cihaz banyoda kullanıldığında, kullanım
sonrasında şini elektrik prizinden çekin,
çünkü suyun yakınında olması cihaz kapalı
iken bile bir tehlike oluşturabilir. Tesisat
üzerinde ilave bir koruma için, banyoya
giden elektrik devresine 30 mA aşmayan
bir çalışma diferansiyel akım koruma
tertibatı (DDR) takılması önerilmektedir.
Tesisatçınıza danışın.
Cihazı suya veya başka herhangi bir sıvıya
batırmayın.
Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise,
her türlü riski önlemek amacıyla kablonun
üretici, satış sonrası servis veya benzer
nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmesi
gerekmektedir.
Eğer cihaz düşmüş ise veya üzerinde belirgin
hasarlar bulunuyorsa cihazı kullanmayın.
Cihazın şi elektrik prizine takılı iken veya
açıkken gözetimsiz bırakmayınız.
Kullanım esnasında sorun olması halinde
cihazın şini derhal prizden çekiniz.
BaByliss tarafından önerilenin haricinde
başka aksesuar kullanmayınız.
Her kullanımdan sonra ve cihazı
temizlemeden önce cihazın şini elektrik
prizinden çekin.
Cihazın sıcak yüzeylerinin cildinizle ve
özellikle kulaklarınız, gözleriniz, zünüz
ve ensenizle temas etmemesine dikkat
ediniz.
Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar
tarafından ve fiziksel, duyusal veya
zihinsel özürlü kişiler tarafından ancak
bunların gözetim altında bulunmaları,
veya cihazın tam güvenlikle kullanımı
konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve
maruz kalınabilecek riskleri anlamaları
halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla
oynamaması gerekir. Cihazın temizlenmesi
ve bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Kaldırmadan önce cihazın soğumasını
bekleyin.
Kablonun hasar görmesini önlemek için
cihazın etrafına sarmayınız ve kabloyu
bükmeden veya katlamadan kaldırmaya
özen gösteriniz.
http://www.babyliss.com
straighteners curling tongs & curlers new safety cautions - final.indd 4 10/04/13 08:19

У вас возник вопрос относительно изделия BaByliss ST430E?

Задайте вопрос другим пользователям BaByliss ST430E. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям BaByliss ST430E предоставить вам исчерпывающий ответ.

Спецификации

Бренд BaByliss
Модель ST430E
Изделие Прибор для укладки
EAN 3030050145434
Язык голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, чешский, турецкий, греческий, венгерский
Группа товаров Приборы для укладки
Тип файла PDF
Производительность
Тип Утюжок для выпрямления волос
Выпрямление волос
плавающие пластины
Температура (мин) 180
Температура (макс) 230
Количество уровней нагрева 3
Технология Теплый
Завивка волос -
Сушка волос -
Ионное кондиционирование -
Текстурирование волос -
Керамическая система нагрева -
Регулируемый термостат
Подходит для типов волос Curly hair, Fine hair, Normal hair, Thick hair
Дизайн
Материал пластины Kерамический
Цвет товара Black, Gold
Логистические данные
Ширина паллеты 35
Длина паллеты 110
Эргономика
Светодиодные индикаторы
Встроенный экран -
Вкл/Выкл переключатель -
Автовыключение
Беспроводной
Длина шнура -
Поворотный шнур -
Энергопитание
Мощность -