Beko WMB 61432 MU инструкция

Beko WMB 61432 MU
8.6 · 3
PDF инструкция
 · 76 страниц(ы)
английский
инструкцияBeko WMB 61432 MU
2 / FL
Wasmachine / Gebruiker Handleiding

1 Belangrijke instructies voor veiligheid

en milieu

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinstructies die u zullen
helpen beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of
materiële schade. Elke garantie vervalt als u deze instructies
niet opvolgt.

1.1 Algemene veiligheid

• Ditproductkangebruiktwordendoorkinderenvan8jaar
en ouder en door personen met fysieke, zintuiglijke of
mentale stoornissen of door onervaren of ongeschoolde
personen mits zij onder toezicht staan of getraind zijn voor
het veilige gebruik van het product en de risico's hiervan
kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen.
Reiniging-enonderhoudswerkzaamhedendienenniet
doorkinderentewordenuitgevoerdbehalvewanneerzij
onder toezicht staan.
• Plaatshetproductnooitopeenvloermetvloerbedekking.
Anders kunnen de elektrische onderdelen oververhit
geraken bij een gebrek aan luchtstroom onder de
machine.Ditzalproblemenmetuwproductveroorzaken.
• Indienhetproducteenstoringvertoondmoethetniet
inwerkinggezetwordenzonderdathetgerepareerdis
door een Geautoriseerde Onderhoudsmonteur. U kunt een
elektrische schok krijgen!
• Ditproductisontworpenomhetfunctionerente
hervatten in het geval van een stroomhervatting na
eenstroomonderbreking.Indienuhetprogrammawilt
annuleren, zie "Annuleren van programma" paragraaf.
• Sluithetproductaanopeengeaardstopcontact
beschermd door een 16-Ampère zekering Zorg ervoor de
installatie van de aardleiding door een erkend elektricien
wordtuitgevoerd.Onsbedrijfisnietverantwoordelijkvoor
schades ontstaan uit het gebruik van het product zonder
aarding overeenkomstig de locale voorschriften.
• Dewatertoevoerenafvoerslangenmoetenstevig
bevestigd zijn en onbeschadigd blijven. Anders bestaat de
kansopwaterlekkage.
• Opennooitdelaaddeurofverwijdernooithetfilteralser
nogwaterindetrommelstaat.Andersisereenkansop
overstromingenletseldoorheetwater.
• Forceernooiteenvergrendeldelaaddeur.Delaaddeur
kanenkeleminutennadatdewascycluswerdbeëindigd
wordengeopend.Inhetgevaldelaaddeurgeforceerd
wordtgeopend,kunnendedeurenhetslotmechanisme
beschadigd raken.
• Verwijderdestekkeruithetstopcontactwanneerhet
productnietwordtgebruikt.
• Reinighetproductnooitdoorerwateroverheentegieten!
U kunt een elektrische schok krijgen!
• Raakdestekkernooitaanmetnattehanden!Trek
nooit aan de kabel, trek aan de stekker om deze uit het
stopcontactteverwijderen.
• Gebruikslechtswasmiddelen,wasverzachtersen
supplementen die geschikt zijn voor automatische
wasmachines.
• Volgdeinstructiesophettextiellabelenophet
wasmiddel.
• Destekkervanhetproductdientuithetstopcontact
getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reiniging
enreparatiewerkzaamheden.
• Laatdeinstallatieenreparatiewerkzaamhedenaltijd
door een Bevoegd Onderhoudsmonteur uitvoeren.
Defabrikantkannietaansprakelijkwordengesteldvoor
schadesontstaandoorwerkzaamhedenuitgevoerddoor
niet-geautoriseerde personen.
• Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethetworden
vervangen door de fabrikant, de klantenservice of
eenanderegekwalificeerdepersoon(bijvoorkeureen
elektricien) of iemand die door de importeur is aangesteld
om mogelijke risico's te vermijden.

1.2 Beoogd gebruik

• Ditproductisontworpenvoorhuishoudelijkgebruik.Het
is niet geschikt voor commercieel gebruik en dient niet
gebruikttewordenwaarnietvoorbedoeld.
• Hetproductmagenkelwordengebruiktomwasgoeddat
hiervoorgemarkeerdistewassenentespoelen.
• Defabrikantonthoudtzichvanelkeverantwoordelijkheid
die voortkomt uit het incorrecte gebruik of transport.

1.3 Veiligheid van kinderen

• Verpakkingsmateriaalisgevaarlijkvoorkinderen.Bewaar
alle verpakkingsmaterialen op een veilige plaats buiten
het bereik van kinderen.
• Elektrischeproductenzijngevaarlijkvoorkinderen.
Houdkinderenuitdebuurtvanhetproducttijdenszijn
werking.Laathennietmethetproductspelen.Gebruik
het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product
kunnen manipuleren.
• Vergeetnietdelaaddeurdichttedoenalsudekamer
verlaatwaarhetproductstaat.
• Bewaarallewasmiddelenentoevoegingenopeenveilige
plaatsbuitenhetbereikvandekinderen.Sluithetdeksel
vandewasmiddelcontainerofverzegeldeverpakking.

1.4 Verpakkingsinformatie

• Deverpakkingsmaterialenvanhetproductworden
gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming
met onze Nationale Milieuvoorschriften. Voerhet
verpakkingsmateriaal niet af met huishoudelijk of
anderafval.Brengdezenaardeinzamelingspunten
voor verpakkingsmateriaal zoals aangegeven door de
plaatselijke autoriteiten.

1.5 Afvoeren van het product

• Ditproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardige
onderdelenenmaterialendiekunnenwordenhergebruikt
engeschiktzijnvoorrecycling.Gooihetproductnietweg
met het normale huishoudelijke afval op het einde van
zijnlevensduur.Brenghetnaareeninzamelpuntvoorde
recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Neemcontactopmetuwplaatselijkeautoriteitenomte
wetenwaarhetdichtstbijzijndeinzamelpuntzichbevindt.
Beschermhetmilieuendenatuurlijkehulpbronnendoor
hethergebruikvangebruikteproducten.Voordeveiligheid
van kinderen snijdt u de stroomkabel door en forceert
u het sluitmechanisme van de laaddeur, zodat deze niet
meerfunctioneertvoordatuhetproductverwijderd.

Инструкция

Посмотреть инструкция для Beko WMB 61432 MU бесплатно. Руководство относится к категории Стиральные машины, 3 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.6. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Beko WMB 61432 MU или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Beko WMB 61432 MU а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Beko WMB 61432 MU предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Технические характеристики Beko WMB 61432 MU

Ниже вы найдете технические характеристики изделия и руководства по эксплуатации Beko WMB 61432 MU.

Главная
Бренд Beko
Модель WMB 61432 MU
Изделие Стиральная машина
Язык английский
Тип файла Руководство пользователя (PDF)

Часто задаваемые вопросы

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Beko WMB 61432 MU.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов