Bosch TDA2325 инструкция

Bosch TDA2325

Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDA2325. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Bosch TDA2325 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDA2325. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Bosch TDA2325 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Bosch
Модель
TDA2325
Изделие
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.bosch.com/
10 cm
Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
Käyttöohjeet
pl Instrukcja obsługi
ru Инструкция по эксплуатации
uk Інструкція з використання
hu Használati utasítások
ro Instrucţiuni de folosire
ar

TDA23..
M-2
DANSK
Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA23 fra Bosch.
Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!
Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
Generelle ikkerhedsforskrifter
•Efterladikkestrygejernetudenopsyn,nårdeter
tændt.
•Fjernstikketfrakontakten,førdufylderapparatetmed
vand,ellerførduhældervandudefterbrug.
•Apparatetskalanvendesogplacerespåenstabil
ade.
•Nårdetplacerespåpladen,skalduværesikkerpå,
ataden,hvorpådenerplaceret,erstabil.
•Anvendikkestrygejernet,hvisdeterblevettabt,viser
tegnpåskadeellererutæt.Detskalundersøgesaf
etautoriseretserviceværksted,førdetkananvendes
igen.
•Foratundgåfarligesituationerskalenhverformfor
reparation,somapparatetmåttehavebrugforsom
f.eks.udskiftningafenbeskadigetledning,udføres
afkvaliceretpersonalefraenautoriseret,teknisk
serviceafdeling.
•Apparatetkanbrugesafbørn,derer8årgamle
ellerældreogpersonermednedsattefysiske,
sansemæssigeellermentaleevnerellermanglende
erfaringogviden,hvisdeovervågesellergives
instruktionervedrørendebrugafapparatetpåensikker
mådeogforstårdeinvolveredefarer.Børnmåikkelege
medapparatet.Rengøringogbrugervedligeholdelse
måikkeudføresafbørnudenovervågning.
•Holdstrygejernetogledningenudenforrækkevidde
afbørn,dererunder8årgamle,nårdetertilsluttet
ellerkølerned.
Før ibrugtagning første gang
Fyldstrygejernetsbeholdermedalmindeligt
postevandogstiltemperaturregulatorenpå
“max”
Tilslutstrygejernet.Nårstrygejernetharnået
denønskedetemperatur(kontrollampen
slukker),stillesdampregulatorenpå“2”og
tasten
trykkesnedgentagnegange,
hvorvedvandetfordamper.
Førstegangderstrygesmeddamp,må
strygejernetikkerettesmodstrygetøjet,da
derkanværesnavsidampkammeret.
Anvendelse
Nårdertændesforstrømmen,lyser
kontrollampen.Kontrollampenlyser,indtilden
ønskedetemperaturernået.Herefterslukker
ogtænderden,nårtemperaturenistrygejernet
stigerogfalder.Nårstrygejernetervarmt,kan
derstryges,ogsåselvomstrygejernet
opvarmer.
Sortérstrygetøjetefterdeinternationale
plejemærkerogstartmedatstrygevedden
lavestetemperatur“•”.
Syntetisk
••
Silke–Uld
•••
Bomuld–Linned
Tanken fyldes op 1
Stil dampregulatoren på “0” og træk
stikket ud!
Brugkunrentvandfravandhanenudenat
blandenogetidet.Tilføjelseafandrevæsker
somf.eks.parfumevilbeskadigeapparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående
produkter, er ikke omfattet af garantien.
Brugikkekondensvandfratørretumblere,
airconditionanlægellerlignende.Apparateter
udviklettilatbrugenormaltvandfra
vandhanen.
Hvisduviloptimeredampfunktionen,kandu
blandevandetfravandhanenmeddestilleret
vandiforholdet1:1.Hvisvandetiditområde
ermegethårdt,kandublandedetmed
destilleretvandiforholdet1:2.
Påfyldadrigovermærket“max”.”
Strygning uden damp 2
Stildampvælgerenpå“0”.
Stiltemperaturvælgerenpådenønskede
position.Anvendigivetfaldspray.
Strygning med damp 3
Dampfunktionenvirkerkun,når
temperaturdrejeskivenbendersigi
områderne,derermarkeretmed
dampsymboletmellem“••”og“max”.
Temperaturregulatorpåposition“••”:Stil
dampregulatorenpå“1”.
Temperaturregulatorpåposition“•••”eller
“max”:Stildampregulatorenpå“2”.
Ekstra damp 4
Foratlettestrygningafmegetkrøllettøj
ellertykkestofferkandampmængdenøges
kortvarigt.
Fåekstradampvedattrykkepå
dampregulatorenimaksimalt2sekunder.
Dampstråler 5
Temperatur:“max”
Trykeregangepåtasten
,medpauser
påmindst5sekunder.
Vertikaldamp 6
Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der
aktuelt bæres.
Ret aldrig dampen mod personer eller
dyr.
Stiltemperaturenpå“max”.Hæng
strygetøjetpåenbøjle.Førstrygejernet
lodretienafstandpå10cmogtrykere
gangepåtasten
,ipauserpåmindst5
sekunder.
Spray 7
Brugikkesprayfunktionenpåsilke.
Efter afsluttet strygning 8
Stil dampregulatoren i “0” stilling og træk
stikket ud af kontakten.
Tømvandbeholderen:Holdspidsenpå
strygejernetnedadogrystjernetlet.
Stilstrygejernetpåenden,ikkepåsålen.
Kabletkanviklesopbagpåstrygejernet.
Vikleikkeledningenforstramtop!
Rengøring
Forsigtig! Risiko for forbrændinger!
Fjern altid apparatet fra stikkontakten,
før du udfører rengøring eller anden
vedligeholdelse på det.
1.Hvisstrygejerneterletsnavset,skaldu
tagestikketudogladebundpladenkøle
af.Anvendkunenfugtigkludtilaftørringaf
kabinettetogbundpladen.
2.Hviskunststofsmelterfastpåbundpladen
pågrundafforhøjtemperatur,skaldu
straksslådampenfraoggnubbedet
smeltedematerialeafmedentyktfoldet
fugtigbomuldsklud.
3.Bevarbundpladensglatteoveradeved
atforhindre,atdenkommerikontaktmed
metalgenstande.Brugaldrigskuresvampe
ellerkemikaliertilatrengørebundpladen.
Ekstrafunktioner
Flerdelt afkalkningssystem 9
Afhængigtafmodelerdenneserieudstyret
medafkalkningssystemet“AntiCalc”
(komponent1+2+3).
1. self-clean
Hvergangdubrugerdampregulatoren,
rensersystemet“self-clean”mekanismenfor
kedelstensaejringer.
2. Calc’nClean
Funktionen“Calc’nClean”hjælpermedat
fjernekalkpartiklerfradampkammeret.
Brugdennefunktioncirkahver2.uge,hvis
vandetermegethårdt,hvordubor.
1.Indstiltemperaturvælgerenpå“max”,og
slutstrygejernettil.
2.Tagstrygejernetsstikudefterden
nødvendigeopvarmningsperiode.
3.Holdstrygejernetoverenvask,ogfjern
dampregulatorenvedatdrejedentil
positionen“calc”mensdutrykkerpåden.
4.Hældlangsomtvand(cirka300ml)nedi
hulletidampregulatoren.
5.Ryststrygejernetforsigtigt.Derkommer
kogendevandogdampudafbundpladen
sammenmedkalkellerandreaejringer.
Nårstrygejernetikkelængeredrypper,skal
dusættedampregulatoreniigenvedat
rettepositionen“calc”indefterindikatoren,
trykkedampregulatorennedpåpladsog
drejedentilpositionen“0”.
Nem påfyldningsadgang
med låg over 11
(Afhængigtafmodel)
Tips til at hjælpe dig med at spare
energi
Dampforbrugermegetenergi.Følg
nedenståenderådforatminimere
energiforbruget:
• Indstildampenihenholdtildenvalgte
strygetemperatur,hvorduskalfølge
instruktionerneivejledningen.
• Forsøgatstrygetekstilerne,mensde
stadigerfugtige,hvorduskalformindske
dampindstillingen.Dampgenereresfra
tekstilernefremforfrastrygejernet.Hvisdu
brugertørringaftekstilerneførstrygning,
skalduindstilletørretumblerentil
programmet'strygefri’.
• Ladstrygejernetståoprejstunderpauser.
Vandretplaceringmeddampaktiveret
generererspildtdamp.
Bortskaffelse
Bruggenbrugsordningerneforemballageog
ældreapparater,ogværmedtilatskåne
miljøet.
Erdertvivlomordningerne,oghvor
genbrugspla-dserneerplaceret,kan
kommunenkontaktes.
Dette apparat er klassiceret iht. det
europæiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk- og elektronisk
udstyr.
Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og genbrug af kasserede
apparater gældende for hele EU.
6.Sætstrygejernetistikkontakten.Opvarm
strygejernetigen,indtildenresterende
mængdevanderfordampet.
Tip: Hvisdampregulatornålenersnavset,
skaldufjerneeventuelleaejringerfra
spidsenmededdikeogskylledenmedrent
vand.
3. anti-calc
Patronen“anti-calc”erudviklettilat
nedsætteopbygningenafkedelsten,der
dannesunderstrygning,hvilkethjælpermed
atforlængestrygejernetslevetid.Imidlertid
kanantikedelstenspatronenikkefjerneal
denkedelsten,deropbyggesnaturligtmed
tiden
“secure” Automatisk
sikkerhedsafbrydelse 10
(Afhængigtafmodel)
Den automatiske slukkefunktion “secure”
slukker for strygejernet, når det eller er i
brug. Dette øger sikkerheden og sparer
energi.
1.Sætstrygejernetistikkontakten.
2.Indledendeopvarmning:Dennefunktioner
inaktivideførstetominutter,såapparatet
hartidtilatnådenindstilledetemperatur.
3.Sikkerhedskredsløbetslukkerapparatet
automatisk,ogindikatorlampenbegynder
atblinkeifølgendesituationer:
a
Hvisstrygejernetikkeyttesi30
sekunder,mensdetstårpåstrygesålen
ellerpåsiden.
b
Hvisstrygejernetikkeyttesi8minutter,
mensdetstårlodret.
4.Strygejernettændesigenvedatyttedet
forsigtigt.
Vigtige oplysninger
Apparatet er udstyret med et EU-
Schukostik(sikkerhedsstik). For at sikre
korrektjordforbindelse i stikkontakter i
Danmark skalapparatet tilsluttes med
en egnet stik-adapter.Denne adapter
(tilladt til maks. 13 ampere)kan bestilles
via kundeservice (reservedel nr.616581).
• Kontroller,atspændingsangivelsensvarer
tilden,dererangivetpåstrygejernet,før
dettilslutteslysnettet.
• Apparatetskaltilsluttesenstikkontaktmed
jordforbindelse.Hvisderanvendesen
forlængerledning,skaldenhaveet16A
bipolærtstikmedjordforbindelse.
• Hvisapparatetssikringryger,fungerer
detikke.Forattagedetibrugigenskal
denudskiftesafetautoriseret
serviceværksted.
• Placeraldrigapparatetundervandhanen
foratfyldedetmedvand.
• Tagstikketudafstikkontakten,hvisder
ermistankeomfejlogaltidefterhver
anvendelse.
• El-stikketmåikkefjernesfrastikkontakten
vedathiveiledningen.
• Nedsænkaldrigstrygejerneteller
damptankenivandellerandenvæske.
• Udsætikkeapparatetforvejrforhold
(regn,sol,frostosv.).
POLSKI
Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDA23 marki Bosch.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie domowym, a nie do
użytku zarobkowego.
Instrukcj’ użytkowania przechowywać starannie!
Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej rmy Bosch.
Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
•Niepozostawiajżelazkabeznadzorupodczasgdy
jestonapodłączonadosieci.
•Przednapełnieniemurządzeniawodąorazprzed
wylaniemwodypoużyciunależywyjąćwtyczkęz
gniazdka.
•Urządzenienależyustawićiużytkowaćnastabilnej
powierzchni.
•Jeślistoiononapodpórce,powinnaonarównież
staćnastabilnejpowierzchni.
•Nieużywajżelazkajeśliupadło,mawidoczneoznaki
uszkodzeńlubjeśliprzecieka.Wtakimwypadku
przedponownymużyciempowinnozostaćpoddane
kontroliwautoryzowanymserwisietechnicznym.
•Abyuniknąćniebezpiecznychsytuacji,wszelkie
wymaganepraceinaprawyurządzenianp.wymiana
uszkodzonegoprzewoduzasilającego,musząbyć
wykonaneprzezwykwalikowanegopracownika
Autoryzowanegocentrumserwisowego.
•Urządzeniemożebyćużytkowaneprzezdzieciw
wiekuod8latorazprzezosobyoograniczonych
zdolnościachzycznych,sensorycznychoraz
umysłowychlubnieposiadająceodpowiedniej
wiedzyidoświadczenia,jeślibędąnadzorowanelub
jeślizostaływcześniejodpowiedniopoinstruowane
natematsposobukorzystaniazurządzeniaw
bezpiecznysposóbizrozumiałyryzykoztym
związane.Nienależypozwolićdzieciomna
zabawęurządzeniem.Czyszczenieikonserwacja
realizowaneprzezużytkownikaniepowinny
byćwykonywaneprzezdziecibezzapewnienia
odpowiedniegonadzoru.
•Pamiętać,abywfazierozgrzewanialubstygnięcia,
żelazkoiprzewódzasilającyznajdowałysiępoza
zasięgiemdzieciwwiekuponiżej8lat.
Ważne uwagi
• Przedpodłączeniemurządzeniadosieci
elektrycznej,upewnijsię,żenapięciesieci
odpowiadanapięciuwskazanemuna
tabliczceznamionowej.
• Urządzeniepowinnozostaćpodłączonedo
gniazdkazuziemieniem.Jeśliużywasz
przedłużacza,upewnijsię,żedysponujesz
gniazdkiemdwubiegunowym16Az
uziemieniem.
• Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,
urządzenianiemożnauruchomić.Abymóc
ponownieużyćżelazka,odnieśjedo
autoryzowanegoSerwisuTechnicznego.
• Niepodstawiajurządzeniapodkran,aby
napełnićzbiornikwodą.
• Pokażdymużyciulubwprzypadku
podejrzeniausterkinależynatychmiast
odłączyćurządzenieodzasilania.
• Nieodłączajurządzeniazsiecipociągając
zakabel.
• Niezanurzajżelazkalubgeneratorapary
wwodzieaniżadnyminnympłynie.
• Niepozostawiajurządzeniawmiejscu
wystawionymnadziałanieczynników
atmosferycznych(deszcz,słońce,szron,
itp.)
Przed pierwszym użyciem urządzenia
Zbiornikżelazkanapełnićwodązsieci
wodociągowejiregulatortemperatury
nastawićna“max”.Podłączyćżelazkodo
siecielektrycznej.Jeśliżelazkoosiągnie
nastawionątemperatur(gaśnielampka
kontrolna),regulatorparynastawićna“2”i
całkowicieodparowaćwod’,naciskając
wielokrotnieprzycisk
.
Przypierwszymprasowaniuzużyciempary
niekierowaćnajpierwstrumieniaparyna
prasowanąbielizn’,ponieważwkomorze
parymogąznajdowaćsi’jakieś
zanieczyszczenia.
Obsługa
Lampkakontrolnaświecisi’podczas
podgrzewaniaigaśnie,gdyżelazkoosiągnie
nastawionątemperatur’.Jeżeliżelazkojuż
razsi’rozgrzało,możnadalejprasować
podczaspodgrzewania.Bielizn’
przeznaczonądoprasowaniaposortować
wedługoznaczeńnanaszywkachi
rozpocząćprasowanieodnajniższej
temperatury“•”.
Syntetyczne
••
Jedwab-wełna
•••
Bawełna-len
Napełnianie zbiornika 1
Regulator nat’żenia przepływu pary
nastawić na “0” i wyjąć wtyczk’ z
gniazdka sieciowego!
Należyużywaćjedynieczystejwodyzkranu
bezżadnychdodatków.Dodawanieinnych
płynów,takichjakperfumy,możeuszkodzić
urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia
jednego z wyżej wymienionych
produktów unieważni gwarancję.
Nienależyużywaćskroplonejwodyz
suszarekbębnowych,klimatyzatorówi
podobnychurządzeń.Tourządzeniezostało
zaprojektowanydoużyciazezwykłąwodąz
kranu.
Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcji
pary,należymieszaćwodęzkranuzwoda
destylowanąwproporcji1:1.Jeśliwodaz
kranujestbardzotwarda,należyzmieszaćją
zwodądestylowanąwproporcji1:2.
Nigdynienależynapełniaćzbiornikawody
powyżejoznaczenia“max”.
Prasowanie bez użycia pary 2
Regulatornat’żeniaprzepływuparynastawić
na“0”aregulatortemperaturyna
odpowiednizakres.Wraziepotrzebyużywać
spryskiwacza.
Prasowanie z użyciem pary 3
Funkcjaprasowaniazparąjestdostępna
tylkoprzyustawieniuregulatoratemperatury
wpołożeniuoznaczonymznakiempomiędzy
symbolem“••”i“max”.
Regulatortemperaturynastawićwpozycji
“••”,aregulatornat’żeniaprzepływuparyna
“1”.
Regulatortemperaturynastawićwpozycji
“•••”lub“max”,aregulatornat’żenia
przepływupanna“2”.
Ekstra parę 4
Abyułatwićprasowaniesilniepogniecionych
ubrańlubbardzogrubychtkaninmożna
chwilowowzmocnićstrumieńpary.
Ekstraparęmożnauzyskaćpoprzez
naciśnięcieregulatoraparyprzez2sekundy.
Wyrzut pary 5
Regulatortemperaturynastawićna“max”.
Przycisk
naciskaćwielokrotniez
przerwamiconajmniej5sekund.
Poziomy strumień pary 6
Nigdy nie należy kierować strumienia
pary na garderobę znajdującą się na
ciele.
Nigdy nie należy kierować strumienia
pary na inne osoby lub zwierzęta.
Regulatortemperaturynastawićna“max”.
Odzieżprzeznaczonądoprasowania
powiesićnawieszaku.
˚elazkoprowadzićpionowowodległości10
cminaciskaćwielokrotnieprzycisk
z
przerwamiconajmniej5sekund.
Spryskiwacz 7
Nienależyużywaćfunkcjispryskiwania
podczasprasowaniajedwabiu.
Po zakończeniu prasowania 8
Ustawpokr’tłoregulatoraparywpozycji“0”i
wyjmijwtyczk’zkontaktu.
Opróżnićzbiornik:żelazkoskierować
szpicemnadółilekkopotrząsać.
Przechowywaćwpozycjipionowej,anie
stawiaćnastopie.
Elektrycznyprzewódzasilającymożna
zawinąćwokółtylnejcz’ściżelazka.
Elektrycznegoprzewoduzasilającegonie
zawijaćzbytmocno!
Czyszczenie
Uwaga! Ryzyko poparzenia!
Przed czyszczeniem lub czynnościami
konserwacyjnymi należy zawsze
odłączyć urządzenie od sieci
1.Jeżeliżelazkojestdelikatniezabrudzone,
należywyjąćwtyczkęwceluumożliwienia
ostygnięciastopyżelazka.Blatistopę
żelazkamożnawycieraćtylkowilgotną
szmatką.
2.Jeżelizpowoduwysokiejtemperaturystopy
żelazkasyntetycznatkaninazaczniesiętopić,
należywyłączyćdopływparyijaknajszybciej
zetrzećresztkitkaninywilgotną,grubą,
bawełnianąszmatką.
3.Abypowierzchniastopypozostałagładka,nie
należydopuszczaćdojejkontaktuzostrymi
metalowymiprzedmiotami.Doczyszczenia
stopyżelazkanigdynieużywaćszorstkiej
gąbkianiśrodkówchemicznych.
Funkcje dodatkowe
Złożony system usuwania kamienia 9
Zależnieodmodelu,niniejszaseriajest
wyposażonawsystemusuwaniakamienia
“AntiCalc”(komponent1+2+3).
1. self-clean
Przykażdymużyciuregulatorapary,system
samooczyszczaniaczyścimechanizmz
odkładającegosiękamienia.
2. Calc’nClean
Funkcja“Calc’nClean”pomagawusuwaniu
drobinekkamieniazkomoryparowej.
Jeżeliwodawokolicyjestbardzotwarda,
należykorzystaćztejfunkcjiraznaokoło2
tygodnie.
1.Ustawićregulatortemperaturywpozycji
“max”ipodłączyćżelazkodosieci.
2.Poupływieczasupotrzebnegodorozgrzania,
odłączyćżelazkoodsieci.
3.Przytrzymaćżelazkonadzlewemizdjąć
regulatorparyobracającgowpołożenie
“calc”jednocześnienaciskając.
4.
Powoliwlaćwodę(około300ml)dootworu
regulatorapary
.
5.Delikatniepotrząsnąćżelazkiem.Wrząca
wodaiparabędąwydobywałysięzestopy
żelazka,wypłukująckamieńlubinne
znajdującesięwewnątrzosady.Gdyz
żelazkaprzestaniekapać,ponownie
zamontowaćregulatorpary,wsuwającgo,
ustawiającpozycję“calc”równoze
wskaźnikiem,anastępniewciskająci
obracającregulatordopozycji“0”.
6.Podłączyćżelazkodosieci.Ponownie
podgrzaćżelazko,ażwyparujepozostała
woda.
Wskazówka: Jeśliiglicaregulatoraparyjest
zabrudzona,należyusunāwszelkieosadyz
jejkońcówki,używającwtymceluoctu,a
następniespłukującczystąwodą.
3. anti-calc
Wkład“anti-calc”manaceluzredukowanie
iloscigromadzonegokamienia
wytwarzanegopodczasprasowaniaparą,
pomagającprzedłużyćczaseksploatacji
żelazka.Jednakwkładzapobiegający
nagromadzeniukamienianiejestwstanie
usunąćcałościnaturalniewytwarzanegoz
czasemkamienia.
Funkcja “secure” automatycznie
wyłączająca urządzenie 10
(Wzależnościodmodelu)
Funkcja automatycznego wyłączania
“secure” wyłącza żelazko, gdy pozostaje
ono bez nadzoru, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo i oszczędzając energię.
1.Podłączyćżelazkodosieci.
2.Etapwstępnegonagrzewania:funkcjabędzie
nieaktywnaprzezpierwszedwieminuty,aby
urządzeniemogłonagrzaćsiędoustawionej
temperatury.
3.Obwódbezpieczeństwaautomatycznie
wyłączyurządzenieizaczniemigaćlampka
kontrolnawnastępującychprzypadkach:
a
Jeśliżelazkoniejestprzesuwaneprzez
30sekund,gdyspoczywanastopielubna
boku.
b
Jeśliżelazkoniejestprzesuwaneprzez
8minut,gdyznajdujesięwpozycji
pionowej.
4.Wceluponownegowłączeniażelazka,
należylekkonimporuszyć.
Duży wlew wody z
pokrywką 11
(Wzależnościodmodelu)
Wskazówki, które pomogą oszczędzić
energię
Generowanieparypowodujenajwiększe
zużycieenergiipodczaseksploatacji
żelazka.Wceluzmniejszeniazużywanej
energiinależypostępowaćzgodniez
poniższymiradami:
• Dostosowaćilośćparydowybranej
temperaturyprasowania,stosującsiędo
zaleceńzamieszczonychwniniejszej
instrukcjiobsługi.
• Należystaraćsięprasowaćjeszcze
wilgotnetkaninyistopniowoobniżać
ustawienieparywżelazku.Parabędzie
wydzielaćsięzwilgotnejtkaniny,aniez
żelazka.Dlaosób,któreprzed
prasowaniemużywająsuszarki
elektrycznej,zalecasięzaprogramować
suszarkęnafunkcję'irondry'.
• Wprzerwachodstawiaćżelazkowpozycji
pionowej.Pozostawienieżelazkawpozycji
poziomejzwłączonymregulatorempary
spowodujeniepotrzebnegenerowanie
pary.
Ekologiczna utylizacja
Wskazówkidotycząceusuwania
odpadówNaszetowaryznajdująsięw
zoptymalizowanychopakowaniach.
Opakowaniatesąwytwarzanegłówniez
materiałówbezpiecznychdlaśrodowiskai
powinnyzostaćprzekazanedolokalnego
punktuusuwaniasurowcówwtórnych.
Informacjenatematsposobuutylizacji
urządzeńwycofanychzeksploatacjimożna
uzyskaćworganachadministracjilokalnej.
Niniejsze urządzenie jest oznakowane
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej
2012/19/UE dotyczącej urządzeń
elektrycznych i elektronicznych (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - WEEE).
Wspomniana dyrektywa określa ogólne
zasady obowiązujące w krajach Unii
Europejskiej, dotyczące wycofania z użycia
i reutylizacji odpadów z urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
SUOMI
Kiitämme teitä Bosch TDA23-höyrysilitysraudan valitsemisesta.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei ammattikäyttöön.
Säilytä käyttöohje huolellisesti!
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.
Yleiset turvaohjeet
•Äläjätäsilitysrautaavartioimattasen
ollessakytkettynäsähköpistokkeeseen.
•Irrotapistokepistorasiastaennenkuintäytätlaitteen
vedellätaiennenkuinpoistatjäljellejäävänveden
käytönjälkeen.
•Laitettaonkäytettäväjasäilytettävävakaallapinnalla.
•Kunlaiteasetetaantukitelineelle,onkäyttäjän
varmistettavatukitelineenalustanvakaus.
•Äläkäytäsilitysrautaa,josseontippunut,siinä
näkyyvaurioidenmerkkejätaisiitävuotaavettä.
Seonvietävävaltuutettuunhuoltokeskukseen
tarkistettavaksiennenkuinsitävoikäyttääuudelleen.
•Jottavaaratilanteetvältettäisiin,kaikkilaitteenvaatimat
toimenpiteet,esim.viallisenvirtajohdonvaihto,on
annettavavaltuutetunhuoltopalveluntehtäväksi.
•Tätälaitettavoivatkäyttää8-vuotiaatjasitä
vanhemmatlapsetjahenkilöt,joillaonrajoitetut
fyysiset,aistillisettaihenkisetkyvyttaijoillaei
olekokemustataituntemustalaitteesta,josheitä
valvotaantaiohjataanlaitteenturvallisessakäytössä
jaheymmärtävätsenkäyttöönliittyvätvaarat.
Lapseteivätsaaleikkiälaitteella.Lapseteivätsaa
puhdistaataihuoltaalaitettailmanvalvontaa.
•Pidäsilitysrautajasenvirtajohtoalle8-vuotiaiden
lapsienulottumattomissa,kunlaiteonkytketty
sähköverkkoontaijäähtyy.
Tärkeitä tietoja
• Ennenlaitteenkytkemistäsähköverkkoon
ontarkistettava,ettäjännitevastaa
tyyppikilvessäolevaajännitettä.
• Laiteonkytkettävämaadoitettuun
pistorasiaan.Jatkojohtoakäytettäessä
tuleevarmistaa,ettäsiinäon16A
kaksinapainenpistokemaadoituksella.
• Joslaitteeseenasetettuturvasulakepalaa,
laitetuleetoimimattomaksi.Laitteen
saattamiseksitoimintakuntoononse
vietävävaltuutettuunhuoltokeskukseen.
• Laitettaeisaaikinälaittaahananalle
vedentäyttämistävarten.
• Irrotalaiteverkkovirtalähteestäjokaisen
käyttökerranjälkeentaiainakunsen
epäilläänolevanvioittunut.
• Pistokettaeisaairrottaa
pistorasiastavetämälläjohdosta.
• Äläikinäupotasilitysrautaatai
höyrysäiliötäveteentaimuihinnesteisiin.
• Äläjätälaitettaalttiiksiilmastollisille
tekijöille(sade,aurinko,pakkanenjne.).
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Täytäsilitysraudanvesisäiliövesijohtovedellä
jaasetalämpötilansäädinasentoon“max”.
Kytkerautaverkkovirtaan.Kunsilitysraudan
lämpötilaonoikea(merkkivalosammuu),
annavedenhöyrystyäasettamallalämpötilan
säädinasentoon“2”japainamallauseamman
kerranpainiketta
.
Kunsi-litätensimmäisenkerranhöyryllä,
suuntaahöyryensinesim.
Siivouspyyhkeeseen,koskahöyrytilassa
saattaaollavieläepäpuhtauksia.
Käyttö
Merkkivalopalaakuumenemisvaiheessa,
valosammuuheti,kunsäädettylämpötilaon
saavutettu.Kunsilitysrautaenlämmennyt,
sillävoisilittääedelleenkuumenemisvaiheen
aikana.
Lajittelepyykkihoito-ohjemerkintöjen
mukaanjaaloitasilittäminenalhaisimmalla
lämpötilalla“•”.
Keinokuidut
••
Silkki–Villa
•••
Puuvilla–Pellava
Vesisäiliön täyttö 1
Aseta höyrynsääd¡n asentoon “0” ja
irrota pistoke pistorasiasta.
Käytäainoastaanpuhdastahanavettä,älä
sekoitasiihenmitään.Muidennesteiden,
kutenhajusteiden,lisäysvaurioittaalaitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi
takuun.
Äläkäytäkuivauskoneiden,
ilmastointilaitteidentaivastaavienlaitteiden
lauhdevettä.Tämälaiteonsuunniteltu
käytettäväksinormaalinhanavedenkanssa.
Voitpidentääoptimaalistahöyrytystoimintoa
sekoittamallahanavettätislattuunveteen
suhteessa1:1.Josalueesihanavesion
erittäinkovaa,sekoitahanavettätislattuun
veteensuhteessa1:2.
Äläkoskaantäytäsäiliötäyli“max”merkinnän.
Silitys ilman höyryä 2
Asetahöyrynsäädinasentoon“0”.Käännä
lämpötilansäädinhaluamaasiasetoon.
Käytätarvittaessasuihketta.
Silitys höyryllä 3
Höyrytystoimintoonpäälläsilloin,kun
lämpötilasäädinonmerkillämerkityllä
alueellaasentojen“••”ja“max”välillä.
Lämpötilansäädinasennossa“••”:aseta
höyrynsäädinasentoon“1”.
Lämpötilansäädinasennossa“•••”tai“max”:
asetalämpötilasäädinasentoon“2”.
Tehohöyrysilitys 4
Erittäinryppyistenvaatteidentaipaksujen
kankaidensilittämisenhelpottamiseksi
höyrynmääräävoidaanetukäteenlisätä.
Höyrytystoimintoavoidaantehostaa
painamallahöyrynsäädintäenintään2
sekunninajan.
Höyryruiske 5
Valitselämpötilaksi:“max”
Painauseammankerranpainiketta
ja
odotavähintään5sekuntiapainallusten
välillä.
Höyrytys pystyasennossa 6
Älä koskaan kohdista höyrysuutinta
päällä oleviin vaatteisiin.
Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai
eläimiin.
Valitselämpötilaksi“max”.
Ripustavaatevaatepuulle.
Pitelesilitysrautaapystyasennossaja
höyrytävaatettanoin10cmpäästä
painamallauseammankerranpainiketta,
odotavähintäänviisisekuntiapainallusten
välillä.
Suihkutin 7
Äläkäytäsumutintasilkkiin.
Jokaisen silityskerran jälkeen 8
Aseta höyrysäädin “0”–asentoon ja irrota
pistoke virtalähteestä.
Tyhjennävesisäiliö;pidäsilitysrautaakärki
alaspäinjaravistakevyesti.
Säilytärautaaainapystyasennossa.
Liitäntäjohdonvoitkiertääraudantakaosan
ympärille.Äläkelaaliitäntäjohtoaliiantiukalle!
Puhdistus
Varoitus! Palovammavaara!
Irrota laite aina sähköverkosta ennen
sen puhdistamista tai huoltamista.
1.Jossilitysrautaonjokseenkinlikainen,
irrotapistokejaannasilityspohjanjäähtyä.
Pyyhiulkokuorijasilityspohjaainoastaan
kosteallakankaalla.
2.Jossynteettinenkangassulaa
silityspohjankorkeanlämpötilanvuoksi,
kytkehöyrytystoimintopoispäältäja
hankaajäämätvälittömästipoispaksua
kosteallapuuvillakangastakäyttäen.
3.Pidäsilityspohjatasaisenavälttämällä
senosumistametalliosiin.Äläkoskaan
käytähankausalustaataikemikaaleja
silityspohjanpuhdistamiseen.
Lisätoiminnot
Moninkertainen
kalkinpoistojärjestelmä 9
Mallistariippuenlaitteessaon“AntiCalc”
(osa1+2+3)-kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisellahöyrynsäätimenkäyttökerralla
“self-clean”-järjestelmäpuhdistaa
mekanisminkalkkijäämät.
2. Calc’nClean
“Calc’nClean”-toimintoauttaapoistamaan
kalkkihiukkasethöyrykammiosta.
Käytätätätoimintoanoin2viikonvälein,jos
alueesivesionerityisenkovaa.
1.Asetalämpötilanvalitsin“max”-asentoonja
kytkesilitysrautapistorasiaan.
2.Irrotasilitysrautapistorasiastavaaditun
kuumennusajanjälkeen.
3.Pidäsilitysrautaapesualtaanpäälläja
poistahöyrynsäädinkääntämälläse
“calc”-asentoonsamallapainaensitä.
4.Kaadavesi(noin300ml)hitaasti
höyrynsäätimenaukkoon.
5.Ravistasilitysrautaakevyesti.
Silitysraudanpohjastatuleeuloskiehuvaa
vettäjahöyryä,jotkatuovatmukanaan
kalkinjamahdollisetsaostumat.Kun
vedentippuminenloppuusilitysraudasta,
kokoahöyrynsäädinkiinnittämälläse
takaisinpaikoilleen,kohdistamalla“calc”
osoittimeen,painamallasitäalasja
kääntämälläseasentoon“0”.
6.Kytkesilitysrautasähköverkkoon.
Kuumennasilitysrautauudelleen,kunnes
loputvedestähaihtuvatpois.
Vinkki: Joshöyrynsäätimenneulalikaantuu,
poistamahdollisetlikakertymätpäästä
viinietikallajahuuhtelemallasepuhtaalla
vedellä.
3. anti-calc
“anti-calc”-patruunaonsuunniteltu
vähentämäänhöyrysilityksenaikana
kertyvääkalkkia,mikäpidentääsilitysraudan
käyttöikää.Kalkinpoistopatruunaei
kuitenkaanvoipoistaakokonaan
luonnollisestiajankanssakertynyttäkalkkia.
Automaattinen sammutustoiminto 10
(Mallikohtainen)
“secure” automaattinen virrankatkaisu
katkaisee silitysraudan virran, kun se
jätetään ilman valvontaa. Se parantaa
täten laitteen turvallisuutta ja säästää
energiaa.
1.Kytkesilitysrautasähköverkkoon.
2.Alustavakuumeneminen:tämätoimintoon
poispäältäensimmäistenkahdenminuutin
ajan,kunneslaitekuumeneeasetettuun
lämpötilaan.
3.Turvajärjestelmäsammuttaalaitteen
automaattisestijamerkkivaloalkaavilkkua
seuraavissatapauksissa:
a
Silitysrautaaeiliikuteta30sekuntiin
senollessajokosilityspohjantaisivun
varassa.
b
Silitysrautaaeiliikuteta8minuuttiinsen
ollessapystyasennossa.
4.Voitkytkeäsilitysraudantakaisinpäälle
liikuttamallasitäkevyesti.
Suuri, kannellinen täyttöaukko 11
(Mallikohtainen)
Ohjeita energian säästämiseen
Suurinosaenergiastakuluuhöyryn
tuotantoon.Minimoikäytettyenergiamäärä
noudattamallaallaoleviaohjeita:
• Säädähöyrymäärävalitunsilityslämpötilan
mukaannoudattaentämänkäyttöoppaan
ohjeita.
• Pyrisilittämäänvaatekappaleetniiden
ollessavieläkosteitaniin,ettäsilitykseen
voidaankäyttääpienempäähöyryasetusta.
Tällöinvaatekappaleettuottavathöyryn
silitysraudansijaan.Joskuivaat
vaatekappaleetkuivurissaennenniiden
silitystä,asetakuivuriohjelmaan
‘silityskuivaus’.
• Asetasilitysrautapystyasentoonsilloin,
kunsitäeikäytetä.Jossilitysrauta
asetetaanvaakasuoraanjahöyrynsäädin
onpäällä,rautatuottaahöyryäturhaan.
Tips til bortskaffelse af et kasseret
apparat
Lähempiätietojakeräyspisteistäsaat
myyjäliikkeestäjakunnantaikaupungin
virastosta,jätehuoltoasioistavastaavilta
henkilöiltä.
Tämä laite täyttää sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EU
vaatimukset ja omaa vastaavan
merkin.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen
laitteiden rakenteet palautusta ja
kierrätystä varten koko EU-alueella.
SVENSKA
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA23 från Bosch.
Detta är en hushållsprodukt och alltså inte avsedd för kontinuerlig användning i
storhushåll. Läs noga igenom bruksanvisningen. Spara den!
Du kan ladda ner denna handbok från Bosch lokala hemsidor.
Allmänna säkerhetsinstruktioner
•Lämnaintestrykjärnetutanuppsiktnärdet
ärpåslaget.
•Drautkontakteninnandufyllerpåvattenellerhäller
utöverblivetvattenefteranvändning.
•Apparatenmåsteanvändasochplaceraspåenstabil
yta.
•Närdenbennersigisittstödbörduförsäkradig
omattytansomstödetstårpåärstabil.
•Användintestrykjärnetomdethartappats,uppvisar
tydligateckenpåskadaelleromdetläckervatten.
Detmåstekontrollerasavettauktoriserattekniskt
servicecenterinnandetkananvändaspånytt.
•Förattundvikafaraskallallaåtgärderoch
reparationerpåapparaten,somt.ex.byteavelkabel,
utförasavauktoriseradservicetekniker.
•Apparatenkananvändasavbarnfrån8åroch
personermedfysiska,sensoriskaellerpsykiska
funktionshinderellerutanerfarenhetochkunskap,
förutsattattdeövervakasellerinstruerasihur
apparatenanvändspåettsäkertsättochförstår
riskerna.Barnskaintelekamedapparaten.
Rengöringochunderhållskainteutförasavbarn
utanöverinseendeavvuxen.
•Hållstrykjärnetochdesskabelutomräckhållför
barnunder8årnärdetärströmsattochmedandet
svalnar.
Viktiga anmärkningar
• Kontrolleraattströmstyrkanmotsvararden
styrkasomangespåapparatens
informationsplattainnandusätteri
kontakten.
• Denhärapparatenmåsteanslutastillett
jordatuttag.Omduanvänderen
förlängningssladdmåstedenhaenjordad
tvåpolig16Astickkontakt.
• Omsäkringengåristrykjärnet,gårdetinte
längreattanvändaapparaten.Föratt
kunnaanvändasigenmåsteapparatentas
tillettauktoriseratteknisktservicecenter.
• Apparatenfåraldrigplacerasunderkranen
förattfyllasmedvatten.
• Dragurkontaktennärapparateninte
användselleromdumisstänkerfel.
• Manfårintedrautstickkontaktenfrån
eluttagetgenomattdraisladden.
• Sänkaldrignerstrykjärnetellerångtanken
ivattenellernågonannanvätska.
• Ställinteapparatendärdenpåverkas
avväderförhållanden(regn,sol,frostetc.).
Före första användningen
Fyllstrykjärnetstankmedkranvattenoch
ställdärefterintermostatenpåläge“max”.
Sättstickkontaktenivägguttaget.Väntatills
strykjärnetuppnåttönskadtemperatur
(kontrollampanskaslockna).Ställnuin
ångreglagetpåläge“2”ochlåtvattnet
förångasgenomattupprepadegånger
tryckapåknappen
.
Riktainteånganmotdentvättsomska
strykasförstagångenduanvänder
ångstrykningsfunktioneneftersomdetkan
nnassmutspartiklariångkammarenfrån
tillverkningen.
Användning
Kontrollampanlysernärstrykjärnetvärms
upp.
Lampanslocknarsåsnartinställdtemperatur
uppnåtts.Harstrykjärnetvälblivithettkandu
fortsättastrykanärdetåtervärmsupp.Börja
alltidmeddeplaggsomskastrykasmed
denlägstatemperaturen“•”.
Syntet
••
Silke–Ull
•••
Bomull–Linne
FyIla på vatten 1
Ställ ángreglaget pá “0” och dra ut
stickkontakten ur vágguttaget!
Användrentkranvattenutantillsatser.
Tillsatseravandravätskort.ex.parfymär
skadligaförapparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av
ovannämnda produkter ogiltigförklaras
garantin.
Användintekondenseratvattenfrån
torktumlare,luftkonditioneringsaggregateller
liknande.Apparatenäravseddför
användningmednormaltkranvatten.
Förattbibehållaångfunktionenigottskick
rekommenderasattblandalikadelar
kranvattenochdestilleratvatten.Omditt
kranvattenharovanligthöghårdhetsgrad,
blandaendelkranvattenmedtvådelar
destilleratvatten.
Fyllaldrigövermärket“max”.
Strykning utan ånga 2
Sättstickkontaktenivägguttaget.
Vridångreglagettillläge“0”.Vrid
termostatvredettillönskatläge.Användvid
behovspray.
Strykning med ånga 3
Ångfunktionenfungerarendastnär
temperaturreglagetståriområdetsomär
markeratmedångsymbolenochmellan“••”
och“max”.
Närtermostatvredetstårpå“••”:Ställ
ångreglagetpå“1”.
Närtermostatvredetstårpå“•••”eller“max”.
Ställångreglagetpå“2”.
Extra ånga 4
Förattunderlättastrykningavmycket
skrynkligaplaggellergrovatygerkan
mängdenångatillfälligtändras.
Användextraångagenomatttryckapå
ångreglagetihögst2sekunder.
Ångpuff 5
Ställintemperaturenpå“max”.
Tryckupprepadegångerpåknappen
med
5sekundermellanvarjetryck.
Vertikalånga 6
Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som
någon har på sig.
Rikta aldrig ångan mot människor eller
djur.
Ställintemperatur“max”.
Hängklädesplaggetpåengalge.
Hållstrykjärnetlodrättmed10cmavstånd
frånplagget.Tryckupprepadegångerpå
knappen
,medminst5sekundermellan
varjetryck.
Användintefunktionenpåmänniskor!
Spray 7
Användintesprayfunktionenpåsilkeeller
siden.
Efter varje avslutad strykning 8
Ställ in regleraren av mängden ånga på
läget “0” och dra ut kontakten ur
eluttaget.
Draförstkontaktenurvägguttaget.Töm
sedantankengenomatthållastrykjärnet
medspetsennedåtöverettkärlochlätt
skakadet.
Förvarastrykjärnetpåhögkant,inte
liggande.
Sladdenkanrullasruntstrykjärnetsnedre
delförförvaring.Lindainteihopsladdenför
hårt!
Rengöring
Varning! Risk för brännskador!
Koppla alltid ifrån apparaten från
nätet innan du utför rengörings- eller
underhållsåtgärden på den.
1.Omstrykjärnetbaraärlättsmutsigt,ska
dudrautkontaktenochlåtastrykplattan
kylasav.Torkaavhusetochstrykplattan
endastmedenfuktigtrasa.
2.Omdetsyntetiskatygetsmälterpågrund
avenförhögtemperaturpåstrykplattan,
skadustängaavånganochtorkaav
resternaomedelbarmedentjockhopvikt
ochfuktigbomullstrasa.
3.Föratthållastrykplattanslät,skadu
undvikakontaktmedhårdametallföremål.
Användaldrigslipsvamparellerkemikalier
förattrengörastrykplattan.
Ytterligare funktioner
Avkalkning i era steg 9
Beroendepåmodellärdittstrykjärnutrustad
medavkalkningierasteg:“AntiCalc”(steg
1+2+3).
1. self-clean
Närduanvänderångreglagetrengörs
mekanismenfrånkalkavlagringartackvare
funktinen“self-clean”.
2. Calc’nClean
Funktionen“Calc’nClean”bidrartillatt
avlägsnakalkpartiklarfrånångkammaren.
Använddenhärfunktionenungefär
varannanveckaomvattnetidittområdeär
myckethårt.
1.Ställtemperaturväljareniläget“max”och
sättistrykjärnetselsladd.
2.Efterdennödvändiga
uppvärmningsperioden,kopplaifrån
strykjärnet.
3.Hållstrykjärnetövervaskenochtabort
ångreglagetgenomattvridadettillläge
“calc”samtidigtsomdettrycksin.
4.Hälllångsamtvattnet(ca.300ml)ihålet
påångregleraren.
5.Skakastrykjärnetförsiktigt.Kokandevatten
ochångakommeruturstryksulan,
tillsammansmedkalkelleravlagringarsom
kanhafunnitsdär.Närstrykjärnetslutar
droppa,sättditångregulatorngenomattföra
indenmedläget“calc”mittförmarkeringen,
tryckindenochvriddentillläget”0”.
6.Anslutstrykjärnet.Värmuppstrykjärnet
igentillsalltvattenharförångats.
Tip: Omångregulatornsstiftärsmutsigt,ta
bortallaavlagringarfråndetmedvinäger
ochsköljmedrentvatten.
3. anti-calc
Patronen“anti-calc”ärutformadföratt
minskakalkavlagringarunderångstrykning,
vilketbidrartillattförlängastrykjärnets
livstid.Patronenkandockinteavlägsnaall
kalksombildas.
”secure” Automatisk
säkerhetsavstängning 10
(Beroendepåmodell)
Funktionen “secure” för automatisk
säkerhetsavstängning stänger av
strykjärnet när det lämnas utan uppsikt,
vilket höjer säkerheten och sparar energi.
1.Anslutstrykjärnet.
2.Förstauppvärmningsproceduren:denna
funktionförblirinaktivunderdeförstatvå
minuternaförattapparatenskafåtidatt
uppnåinställdtemperatur.
3.Säkerhetskretsenstängeravapparaten
automatisktochindikatorlampanbörjar
blinkaiföljandefall:
a
Omstrykjärnetinteyttasunder30
sekundernärdetstårpåstryksulaneller
påsidan.
b
Omstrykjärnetinteyttaspå8minuter
medandetståriupprättläge.
4.Duaktiverarstrykjärnetpånyttgenomatt
rörapådetförsiktigt.
Stor påfyllnadsöppning
med lock 11
(Beroendepåmodell)
Tips för att spara energi
Detgåråtmestenerginärmananvänder
ångfunktionen.Följrådennedanföratt
minimeraenergiförbrukningen:
• Anpassainställningenförångaeftervald
stryktemperaturenligtanvisningarnai
dennahandbok.
• Provaattstrykaplaggennärdeärfuktiga
ochdranerinställningenförånga.Då
bildasångafråntyget,snarareänfrån
strykjärnet.Omdutorktumlarplaggenföre
strykning,användprogrammetför
”stryktorrt”.
• Låtstrykjärnetsåupprättvidpaus.Omdet
liggernernärångfunktionenäraktivbildas
överskottsånga.
Avfallshantering
Våraprodukterärmiljövänligtförpackadei
materialsomtillstörstadelenkan
återvinnas.Hörmeddinkommunellerdet
lokalarenhållningsverketvardukanlämna
använtförpackningsmaterialochgamla
hushållsprodukter.
Denna enhet är märkt i enlighet med
der europeiska direktivet 2012/19/
EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter.
Direktivet anger ramarna för inom
EU giltigt återtagande och korrekt
återvinning av uttjänta enheter.
NORSK
Takk for at du valgte et TDA23 dampstrykejern fra Bosch.
Dette apparatet er beregnet for husholdning og ikke til industrielt bruk. Vennligst les
oppmerksomt igjennom bruksanvisningen og oppbevar den omhyggelig!
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
Generelle sikkerhetsanvisninger
•Ikkelastrykejernetståutentilsynmensdetertilkoblet.
•Trekkstøpseletutavstikkontaktenførdufyller
apparatetmedvannellerførdutømmerut
overskytendevannetterbruk.
•Strykejernetbørbrukesogplasserespåetstabiltunderlag.
•Nårstrykejernetsettespåunderdelenmåduforsikre
degomatdennestårpåenstabilate.
•Ikkebrukstrykejernetdersomdetharfaltpågulvet,
omdetviserytretegnpåskade,elleromdetlekker
vann.Strykejernetbørdakontrollerespåetautorisert
servicesenterførdetbrukespånytt.
•Foråunngåfarligesituasjoner,månødvendig
arbeidellerreparasjoner,f.eks.skifteutendefekt
hovedledning,kunutføresavkvalisertpersonalefra
etautorisertTekniskServicesenter.
•Strykejernetkanbrukesavbarnfra8årogoppover,
samtavpersonermedredusertefysiske,sensoriske
ellermentaleevner,ellermedmanglendeerfaring
ogkunnskap,hvisdeerundertilsynellerharfått
instruksjonerombrukenavapparatetpåentrygg
måte,slikatdeforstårpotensiellefareelementer.
Barnmåikkelekemedstrykejernet.Rengjøringog
vedlikeholdskalikkeforetasavbarnmedmindrede
erundertilsynavenvoksen.
•Strykejernetogledningenmåoppbevares
utilgjengeligforbarnsomeryngreenn8årnår
strykejerneterslåttpå,ellernårdetkjølersegned.
Viktig informasjon
• Førdusetterpåstrykejernet,mådu
forsikredegomatspenningenpå
nettverketsamsvarermeddensomstår
indikertpåregistreringsplatenpå
strykejernet.
• Strykejernetmåkoblestilenjordetkontakt.
Dersomdubrukerskjøteledning,må
duforsikredegomatdenharen
jordet,topolet16Astikkontakt.
• Dersomsikringenistrykejernetgår,vil
ikkeapparatetlengerkunnebrukes.Forå
fåapparatettilåvirkenormaltigjen,må
strykejernetleverespåetautorisert
servicesenter.
• Stillikkeapparatetunderkranenforå
fylletankenmedvann.
• Trekkalltidutnettstøpseletumiddelbart
etterbrukoghvisduharmistankeomfeil.
• Ikkedrailedningenforåtastøpseletut
avstikkontakten.
• Førikkestrykejernetellervanntankenned
ivann,ellerannenytendevæske.
• Ikkelastrykejernetværeutsattfor
ugunstigeværforhold(regn,sol,frost,etc.).
Før første gangs bruk
FyIItankenpåstrykejernetmedvannfra
springenogsetttemperaturreguleringenpå
“max”.Tilkoplesåapparatet.Nårstrykejernet
harfåttriktigtemperatur(kontrollampen
slukkes),larduvannetfordampevedå
innstilledampreguleringenpå“2”ogåtrykke
eregangerpåknappen
.
Førstegangendubrukerdampstrykejernet,
måduikkerettedamstrålendirektepåtøyet,
dadetkanværeresteravsmussigjeni
dampkammeret.
Bruk
Kontrollampenlysernårjernetvarmesopp,
denslukkersåsnartdeninnstilte
temperaturenernådd.Nårstrykejerneter
varmt,kandetstrykesvidereselvomdet
varmesopp.
Sorterplaggeneettermerkelappeneogstart
medlavesttemperatur“•”:
Syntetiskstoff
••
Silke–Ull
•••
Bomull–Lin
Påfylling av tanken 1
Sett dampreguleringen på “0” og trekk
ut støpselet!
Brukkunrentvannfraspringenogikke
blanddetmednoe.Åbrukeandrevæsker,
sliksomparfyme,vilødeleggeapparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av
nevnte produkter, vil oppheve garantien.
Ikkebrukkondensvannfratørketrommel,
luftkondisjoneringsanleggellerlignende.
Detteapparateterlagetforåbrukenormalt
springvann.
Blandspringvannmeddestillertvanni
forholdet1:1foråforlengeoptimal
dampfunksjon.Hvisspringvannetiditt
distrikterveldighardt,blandspringvannet
meddestillertvanniforholdet1:2.
Fyllaldriovermerketfor“max”vannivå.
Stryking uten damp 2
Settdampreguleringenpå“0”.
Temperaturreguleringensettespåønsket
posisjon.Bruksprayomnødvendig.
Stryking med damp 3
Dampfunksjonenvilkunfungerenår
temperaturvelgerenerplassertiområdet
merketmeddampsymboletmellom“••”og
“max”.
Setttemperaturreguleringeniposisjonen
“••”:dampreguleringensettespå“1”.
Setttemperaturreguleringeniposisjonen
“•••”ellerpå“max”;dampreguleringensettes
på“2”.
Ekstra damp 4
Forålettestrykingenavsterktkrølleteeller
sværttykkestofferkandampmengdenøkes
kortvarig
Fåekstradampvedåtrykkepå
dampregulatorenimaksimalt2sekunder.
Dampstøt 5
Temperatur:“max”
Trykktasten
eregangermedpauserpå
minst5sekunder.
Vertikaldamp 6
Dampen må aldri rettes direkte mot klær
mens noen har dem på.
Dampen må aldri rettes mot personer
eller dyr.
Setttemperaturenpå“max”.
Hengklærnepåenbøyle.
Førstrykejernetloddrettienavstandpå10
cmogtrykktasten
eregangermed
pauserpåminst5sekunder.
Spray 7
Ikkebrukspray-funksjonenpåsilke.
Etter hver gangs stryking 8
Sett dampregulatoren i posisjon ”0” og ta
støpselet ut av stikkontakten.
Tømtanken:Holdstrykejernetmedspissen
nedogristlettpådet.
Ladetståpåbakkantforoppbevaring,ikke
påsålen.
Kabelenkanviklesoppidenbakredelenav
apparatet.Ikkeviklekabelenoppforstramt.
Rengjøring
Forsiktig! Fare for brannskader!
Koble alltid apparatet fra strømnettet før
du utfører rengjøring eller vedlikehold.
1.Hvisstrykejernetbareerlittskittent,
trekkerduutkontaktenoglarsålenkjøle
segned.Tørkavutsidenavapparatetog
strykesålenmedenfuktigklut.
2.Hvisensyntetiskklutsmelterpågrunn
avforhøytemperaturpåsålen,slårduav
dampenoggniravresterumiddelbartmed
entykk,brettet,fuktigbomullsklut.
3.Foråholdesålenglattbørduunngå
hardkontaktmedmetallgjenstander.Bruk
aldrienskuresvampellerkjemikaliertilå
rengjøresålen.
Ekstra funksjoner
Multippelt avkalkingssystem 9
Avhengigavmodellerdisseapparatene
utstyrtmedavkalkingssystemene“AntiCalc”
(komponent1+2+3).
1. self-clean
Hvergangdubrukerdampregulatoren,vil
“self-clean”-systemetrengjøremekanismen
forkalkavleiringer.
2. Calc’nClean
“Calc’nClean”-funksjonenfjernerkalkpartikler
fradampkammeret.
Brukdennefunksjonenca.hver2.ukehvis
vannetiområdeterveldighardt.
1.Stilltemperaturvelgerenpå«max»,ogsett
støpseletistikkontakten.
2.Trekkutkontaktenetterdennødvendige
oppvarmingsperioden.
3.Holdstrykejernetoverenvask,taut
dampregulatorenvedådreiedentil“calc”
samtidigsomdentrykkesinn.
4.Helllangsomtpåvann(ca.300ml)i
dampregulatorhullet.
5.Riststrykejernetforsiktig.Kokendevann
ogdampvilkommeut,ogkanbringemed
segkjelsteinellerbunnfall.Nårstrykejernet
stopperådryppe,setterdutilbake
dampregulatorenvedåsettedeni“calc”
medpekeren,trykkedeninnogvridentil
“0”.
6.Settstrykejernetsstøpselistikkontakten.
Varmoppstrykejernetigjentildet
gjenværendevannetharfordampet.
Tips: Hvisnålenpådampregulatorener
skitten,mådufjerneeventuelleresterfra
tuppenmededdikogskylledenmedrent
vann.
3. anti-calc
“anti-calc”-patronenharblittlagetmed
henblikkpååreduseremengdenavkalk
somsamlersegoppiløpetav
dampstrykingen,ogpådenmåtenforlenge
strykejernetsnyttbarelevetid.
Antikalkpatronenkanimidlertidikkefjerneall
kalkensomdannesnaturligovertid.
“secure” auto shut-off-funksjon 10
(Avhengigavmodell)
Funksjonen automatisk utkobling
”secure” slår av strykejernet når det
forlates uten tilsyn, og gir dermed økt
sikkerhet og bidrar til energisparing.
1.Settstrykejernetsstøpselistikkontakten.
2.Førstegangsoppvarming:Denne
funksjonenerikkeaktivertdetoførste
minuttene;detteforatstrykejernetskalfå
tidtilånåinnstilttemperatur.
3.Sikkerhetskretsenkoblerutstrykejernet
automatiskogindikatorlampenbegynnerå
blinkeifølgendetilfeller:
a
Hvisstrykejernetikkebevegespå30
sekundermensdethvilerpåstrykesålen
ellerstårpåsiden.
b
Hvisstrykejernetikkebevegespå8
minutternårdetståroppreist.
4.Duslårpåstrykejernetigjenvedåbevege
detforsiktig.
Stor åpning til vanntanken
med beskyttende lokk 11
(Avhengigavmodell)
Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjonavdampforbrukermestenergi.
Somenhjelptilåminimereforbruketbørdu
følgerådenenedenfor:
• Regulerdampeniforholdtil
stryketemperaturenvedåfølge
instruksjoneneidennehåndboken.
• Prøvåstrykeplaggenemensdefremdeles
erfuktige,ogreduserdampinnstillingen.
Davildampenkommefraplaggenei
størregradennfrastrykejernet.Hvisdu
tørkerplaggenedineitørketrommelførdu
strykerdem,stilltørketrommeleninnpå
"stryketørt"-programmet.
• Settstrykejernetivertikalstillingnårdutar
enpause.Hvisdetstårhorisontaltmed
dampregulatorenpå,vildetforbrukedamp.
Skroting
Foraktuelleveiledningerangåendeskroting
børdutakontaktmedforhandlereneller
medkommunenpåstedetderdubor.
Dette apparatet er klassisert i
henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EU om avhen ding av
elektrisk- og elektronisk utstyr.
Direktivet angir rammene for innlevering
og gjenvinning av innbytteprodukter.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straβe 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com
010 TDA23../12/14
da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
Käyttöohjeet
pl Instrukcja obsługi
ru Инструкция по эксплуатации
uk Інструкція з використання
hu Használati utasítások
ro Instrucţiuni de folosire
ar

kz Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

У вас возник вопрос относительно изделия Bosch TDA2325?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Bosch TDA2325, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар yes
Длина шнура 1.8
Производительность парового напора 50
Тип рабочей поверхности Палладиевая подошва
Цвет товара   White, Yellow
Емкость водного резервуара 0.22
Защита от перегрева yes
Функция распрыскивания yes
Автоматическое удаление накипи yes
Постоянная подача пара 20
Функция парового удара yes
Беспроводной no
Функция вертикального пара yes
Энергопитание
Мощность 1800
Входящее напряжение сети 220 - 240
Частота входящего переменного тока 50 - 60
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Ширина 281
Глубина 124
Высота 138
Вес 1080