Bosch TDA7625 инструкция

Bosch TDA7625

Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDA7625. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Bosch TDA7625 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDA7625. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Bosch TDA7625 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Bosch
Модель
TDA7625
Изделие
EAN
4242002563008
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.bosch.com/
008 TDA76../10/10
da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et par
minutter lade det opnå den valgte temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde
apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det lidt.
Anti-drypsystem (9)
(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
automatisk for at undgå drypning.
Beskyttelsesklæde til bundplade (10)
(Afhængigt af model)
Beskyttelsesklædet til bundpladen anvendes til at undgå skin
på mørke stoffer.
Det anbefales først at stryge et lille stykke bagsiden af
tøjet for at kontrollere, at den ønskede strygning opnås. For
at tilpasse bundpladens beskyttelsesklæde til strygningen
skal du anbringe spidsen af strygejernet i spidsen af beskytte
lsesklædet og trykke den bageste del af beskyttelsesklædet,
indtil der høres et "klik". For at løsne beskyttelsesklædet skal
du trække i den bageste ig og fjerne strygejernet.
Beskyttelsesklædet til bundpladen kan erhverves hos vores
afdeling for eftersalg eller i specialforretninger.
Tilbehør (eftersalg)
Bestillingsnummer i
specialforretninger
464851 TDZ1510
Opbevaring (11)
Anbring dampregulatoren i positionen .
Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet mærkningen.
Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et stykke tøj er lavet
af, kan du fastlægge den korrekte strygetemperatur ved at
stryge en del, der ikke er synlig, når du bruger eller bærer
tøjstykket.
Begynd med at stryge tekstiler, der kver den laveste
strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
Silke, uld eller syntetiske materialer. Stryg stoffets bagside
for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen,
der ikke kommer stænkpletter.
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
Fyldning af vandbeholder
Indstil dampregulatoren til positionen og
afbryd strygejernet fra strømforsyningen!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget i det.
Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil beskadige
apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er
ikke omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand
fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra
vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i
dit område er meget hårdt, kan du blande det med destilleret
vand i forholdet 1:2.
For at forhindre udsivning af vand fra apparatet i lodret stilling,
fyld ikke vand I over “max” mærket
Kom godt i gang (1)
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra
bundpladen.
Strygning uden damp (2)
Strygning med damp (3)
Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med
dampsymbolet.
Spray (4)
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Dampstråler (5)
Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••”
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Lodret damp (6)
Stryg ikke tøj, mens du har det på!
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
Flerdelt afkalkningssystem (7)
Afhæ ngigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet “self-
clean” mekanismen for kedelstensaejringer.
2. Calc’nclean
Funktionen “calc’nclean” hjælper med at fjerne kalkpartikler fra
dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis
vandet er meget hårdt, hvor du bor.
1. Tag stikket til strygejernet ud af stikkontakten, indstil
dampregulatoren på , og fyld vandbeholderen med
vand.
2. Indstil temperaturvælgeren “max”, og slut strygejernet
til.
3. Efter den nødvendige opvarmningsperiode, går kontrollyset
ud. Tag derefter stikket til strygejernet ud af stikkontakten.
4. Hold strygejernet hen over vasken. Tryk knappen “clean”,
og ryst forsigtigt strygejernet. Der kommer kogende vand
og damp ud med kalk eller andre aejringer.
5. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal du slippe
knappen, sætte stikket fra strygejernet i stikkontakten og
lade strygejernet opvarme, indtil den resterende mængde
vand er fordampet.
6. Gentag denne procedure, hvis strygejernet stadig
indeholder urenheder.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen
af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
opbygges naturligt med tiden
Automatisk sikkerhedsafbrydelse. “Secure” (8)
(Afhængigt af model)
Den automatiske afbryderfunktion “Secure slukker
strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden
og sparer energi.
Rengøring (12)
Tips til at hjælpe dig med at spare energi
Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at
minimere energiforbruget:
Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
temperatur.
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten
på tøjet.
Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur,
hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
Brug kun damp, hvis det er dvendigt. Brug i stedet
sprøjtefunktionen, når det er muligt.
Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor
du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra
tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring
af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren
til programmet ‘strygefri’.
Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen
helt fra.
Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret placering
med damp aktiveret genererer spildt damp.
Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først gøre det
ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i overensstemmelse
med de gældende regler i landet. Din forhandler eller
kommunen kan give dig detaljerede oplysninger herom.
Dette apparat er mærket i overensstem melse med
det europæiske direktiv 2002/96/EG - der
omhandler kasserede, elektriske og elektroniske
apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk
udstyr - WEEE).
Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og
genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA76 fra Bosch
Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med
økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed
fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg
med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for
forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og
miljømæssig synsvinkel.
Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og
må ikke anvendes til industrielle formål.
Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og
opbevar den for fremtidig opslag.
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fare for elektrisk stød eller brand!
Ap p aratet er udstyre t me d et EU-S c huko-st i k
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med
en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes en elektricitetsforsyning, der er i
overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller
apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er
nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere,
at den passer til 16 A eller mere og har et jordstik.
For at undgå at der under ugunstige stmforhold kan
opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et
stmforsyningssystem med en maksimal impedans på
0,27 Ω.
Omdvendigt kan brugeren spørge det offentlige
f o rs y n i n g s s e l s k a b o m s y s te m i m p e d a n s e n v e d
grænseadepunktet.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
med mindre de har modtaget vejledning om brug.
rn skal overges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overade.
Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal du
sørge for, at dennes overade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn
skader eller hvis det lækker vand. I fald skal strygejernet
kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik ikke udtages af stikkontakten ved at
trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation,
som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af
en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret personale fra en
autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt
til at gå fra det i en periode.
Vigtige advarsler
Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen,
når den er varm.
Opbevar strygejernet i lodret position.
Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch), da
de kan beskadige apparatet.
Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen eller
andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat skal
du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske objekter.
Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter til at rengøre
bundpladen med.
Før strygejernet bruges første gang
Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttelsesfolie fra
strygesålen.
Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand
fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet har
nået den ønskede temperatur (styrelys slukk es), kan du starte
dampning ved at indstille dampregulatoren til “maksimal damp‘
og trykke gentagne gange på knappen .
Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
damphovedet.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende
en smule røg foruden partikler gennem bundpladen, hvilket
er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.
Sådan bruges strygejernet
no
Takk for at du valgte et TDA76 dampstrykejern fra
Bosch
Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til økologiske
kriterier relaterte til bærekraftig utvikling; ved å analysere
hele livssyklusen fra valg av materialer til senere gjenbruk
eller resirkulering; og evaluere forbedringsmulighetene fra
et teknisk, økonomisk og miljømessig standpunkt.
Dette apparatet har kun blitt utformet for husholdningsbruk
og må ikke brukes til industriformål.
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet og
oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig referanse.
Tekstiilejä suojaava silityspohja (10)
(Mallista riippuen)
Tekstiilejä suojaavalla pohjalla voidaan ltä tummien
vaatekappaleiden kimaltelu.
Ensimmäiseksi on suositeltavaa silittää pieni osio
vaatekappaleen väärältä puolelta, jotta varmistetaan haluttu
silitystulos.
Tekstiilejä suojaava silityspohja voidaan asentaa laitteeseen
asettamalla silitysraudan pää suojaavan pohjan päähän ja
painamalla suojaavan pohjan takaosa silitysrautaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen. Suojaava pohja voidaan poistaa
vetämällä se irti silitysraudasta reunasta kiinni pitäen.
Tekstiilejä suojaava pohja voidaan tilata asiakaspalvelusta tai
hankkia erikoisliikkeistä.
Lisävarusteen tuotekoodi
(asiakaspalvelu)
Lisävarusteen nimi
(erikoisliikkeet)
464851 TDZ1510
Säilytys (11)
Aseta höyrysäädin asentoon .
Puhdistus (12)
Ohjeita energian säästämiseen
Suurin osa energiasta kuluu yryn tuotantoon. Minimoi
käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
silityslämpötilan.
Tarkista suositeltava silitysmpötila vaatekappaleen
merkistä.
ädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan
noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos mahdollista,
käytä sen sijaan suihketoimintoa.
Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä
kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää
höyryasetusta. llöin vaatekappaleet tuottavat yryn
silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet
kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan
‘silityskuivaus’.
Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn
säädin kokonaan pois päältä.
Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei käytetä.
Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryn säädin
on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.
Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
Ennen käytetyn laitteen hävitys se tulee ensin teh
ytkunnottomaksi ja sen jälkeen vitä voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai paikallinen
viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista määräyksistä.
T ä m ä l a i t e t ä y t t ä ä s ä h k ö - j a
elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2002/96/EY vaatimukset ja omaa vastaavan
merkin WEEE.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet
palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.
Kiitämme teitä Bosch TDA76-höyrysilitysraudan
valitsemisesta
Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän kehityksen
ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko sen yttöikä
on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien
valinnasta sen uudelleen käytön tai kiertykseen.
Tämän liksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen
parannusmahdollisuudet ottaen huomioon tekninen,
taloudellinen ja ympäristön näkökanta.
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä
sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia
käyttökertoja varten.
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku- tai palovaara!
laite tulee kytkeä ja sitä saa yttää ainoastaan
sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa
tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
16 A tai suurempaan virtaan ja, että siinä on maayhteydellä
varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
vaiht elu t, välte ttä isiin vi rransyötön epäsuotuis ien
olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liitä
virransyötrjestelmään, jonka maksimi-impedanssi on
0,27 Ω.
Käyttäjä voi tarvittaessa pyyä julkiselta energiayhtiöltä
liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman valvontaa
sekä ohjausta sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset)
toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset kyvyt,
aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että tuki
on asetettu tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Jos kyseisiä
ongelmia ilmenee, laite tulee tarkistuttaa valtuutetussa
teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan käyttää
uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä
tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älätä laitetta alttiiksiän vaihteluille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen,
tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältetisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava
valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähtees, kun t laitteen
ilman valvontaa.
Tärkeitä varoituksia
Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan silityspohjaan
silloin, kun se on kuuma.
Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA76 från
Bosch
Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav
med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel
har utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning
eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har
utvärderats tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
Apparaten har utformats för hemanvändning och den får
inte användas industriellt.
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara
den inför framtida behov.
Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Fara för elektrisk stöt eller brand!
Apparaten skall anslutas till elnätet och användas i enlighet
med uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den
är anpassad för 16 A eller mer och att kontakten är jordad.
r att undvika att fenomen som att transient snning
sjunker eller att belysningenuktuerar vid dåliga
stmförrjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en
maximal impedans på 0,27 Ω.
Vi d behov, k a n a n v ä ndaren fråga de t allmänna
strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller
instruktioner.
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
 
 
 
 
hu Használati utasítások
ro Instructioni de folosire
 
M-2
TDA 76..
sensixx B7
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fare for elektrisk støt eller brann!
Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til
informasjonen som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er
synlig skadet.
Dette apparatet kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det
er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at
den er egnet til 16 A eller mer og at den har et støpsel med
jordforbindelse.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en
impedans på maksimum 0,27 Ω.
Løsninger på små problemer
Problem Sandsynlig årsag Løsning
Strygejernet opvarmes ikke. 1. Temperaturdrejeskive i meget lav
position.
2. Ingen strømforsyning.
1. Drej til en højere position.
2. Kontroller med et andet apparat, eller slut
strygejernet til en anden stikkontakt.
Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
2. Strygejernet opvarmes ikke.
1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.
2. Se foregående afsnit.
Tøjet har en tendens til klæbe. 1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere temperatur.
Der kommer vand ud sammen
med dampen.
1. Temperaturregulator i meget lav
position.
2. Dampregulator i meget høj position
med lav temperatur.
1. Drej temperaturregulatoren til en højere
position, og vent på, at strygejernet er afkølet.
Der kommer ikke damp ud.
1. Dampregulator i lukket position
.
2. Intet vand i beholderen.
3. Temperaturen er for lav. Antidryp-
systemet er ikke aktiveret
1. Drej dampregulatoren til en åben position.
2. Fyld beholderen.
3. Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.
Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
2. Blokeret mekanisme.
1. Fyld beholderen.
2. Kontakt teknisk service.
Bundpladen drypper. 1. Dampregulatoren er ikke lukket
korrekt.
1. Sørg for at anbringe dampregulatoren i
positionen .
Glem ikke at tømme vandbeholderen efter brug.
Der kommer røg ud, når stryge-
jernet tilsluttes første gang.
1.
Smør nogle af de indvendige dele. 1. Dette er normalt og ophører i løbet af få
minutter.
Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.
Om apparaten ställs på ett stöd eller på bakdelen måste
underlaget vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga
skador nns eller om det läcker vatten. I dessa fall måste det
kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller vatten eller när du ska
hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du
misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad
servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
Viktiga varningsmeddelanden
Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den är
varm.
Förvara strykjärnet stående.
Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
Bosch, då de kan skada apparaten.
Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller andra
delar av apparaten.
Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan jämn.
Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för att rengöra
sulan.
Innan strykjärnet tas i bruk
Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.
Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan sladden
ansluts och ställ temperaturreglaget på “max‘.
Problemlösning
Problem Möjlig orsak Lösning
Strykjärnet blir inte
varmt.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
2. Ingen ström.
1. Ställ i högre läge.
2. Prova med annan apparat eller i annat
vägguttag.
Kontrollampan tänds
inte.
1. Strykjärnet svalnar.
2. Strykjärnet blir inte varmt.
1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln är klar.
2. Se föregående stycke.
Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge och vänta
tills dess att strykjärnet svalnar.
    

Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien wynosić
5 sekund.
Po czterech cyklach wyrzutu pary, naly odczek 10
sekund.
 
Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w system
usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3.
1. self-clean
Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania
czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
2. Funkcja odkamieniania “Calc’nclean”
Funkcja “calc’nclean” pomaga w usuwaniu drobinek kamienia
z komory parowej. Jeżeli woda w Twojej okolicy jest bardzo
twarda, używaj tej funkcji raz na około 2 tygodnie.
1. Wyjmij kabel zasilający żelazka z kontaktu, ustaw regulator
pary w pozycji i napełnij wodą zbiornik wody.
2. Ustaw pokręo wyboru temperatury w pozycji “max” i
podłącz żelazko do sieci.
3. Po upłynięciu czasu potrzebnego do rozgrzania żelazka
lampka kontrolna zgaśnie. Następnie wyjmij kabel zasilający
z kontaktu.
4. Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Naciśnij przycisk “clean”
i delikatnie potrząśnij żelazkiem. Wrząca woda i para będą
wydobywały się na zewnątrz, wypłukując kamień lub inne
znajdujące się wewnątrz osady.
5. Kiedy z żelazka przestanie kapać, zwolnij przycisk, włącz
żelazko do sieci i pozostaw je rozgrzane do momentu
wyparowania całej wody.
6. Powtórz tę procedurę, jeżeli w żelazku nadal znajdują się
zanieczyszczenia.
3. anti-calc
Wkładanti-calc ma na celu zredukowanie ilosci
gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas prasowania
pa, pomagając przedł czas eksploatacji żelazka.
Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu kamienia nie
jest w stanie usunąć całci naturalnie wytwarzanego z
czasem kamienia.
Funkcja automatycznego
 
(w zależności od modelu)
Funkcja automatycznego wyłączania Secure odłącza
żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru, tym
samym zwiększac bezpieczeństwo oraz oszczędnć
energii.
Po podłączeniu żelazka, funkcja Secure pozostanie
nieaktywna przez pierwsze minuty pracy urządzenia,
umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej temperatury.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
zacznie migać.
Aby ponownie ączyć żelazko, wystarczy delikatnie nim
poruszyć.
 
(w zależności od modelu)
Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę, para
zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec kapaniu.
 
(w zależności od modelu)
Ochronna stopa żelazka pozwala uniknąć postawania
lśniących plam na ciemnych tkaninach.
Zaleca się rozpocząć prasowanie od niewielkiej powierzchni
po lewej stronie materiału w celu stwierdzenia, czy efekt
prasowania jest zadowalający.
Aby założyć ochronną stopę żelazka, należy włożyć czubek
żelazka w otwór w ochronnej stopie żelazka, a następnie
docisnąć stopę do momentu, gdy rozlegnie się dźwięk “klik“.
Aby zdjąć ochronną stopę żelazka, należy pociągnąć za tylną
część żelazka i oddzielić je od ochronnej stopy.
Ochronną stopę żelazka można nabyć w punktach
obsługi posprzedażnej lub sklepach z akcesoriami
specjalistycznymi.
Kod produktu (punkty
obsługi posprzedażnej)
Nazwa produktu (sklepy z
akcesoriami specjalistycznymi)
464851 TDZ1510
Przechowywanie (11)
Ustawić regulator pary w pozycji .
Czyszczenie (12)

Generowanie pary powoduje najwksze zużycie energii
podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia zużywanej
energii należy postępować zgodnie z poniższymi radami:
Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają
najniższej temperatury prasowania.
Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
prasowania.
Dostosowilość pary do wybranej temperatury prasowania,
stosując się do zalec zamieszczonych w niniejszej
instrukcji obsługi.
Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to
konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z funkcji
rozpylacza zamiast pary.
Należy star się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i
stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie
wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób,
które przed prasowaniem używają suszarki elektrycznej,
zaleca się zaprogramować suszarkę na funkcję “iron dry”.
Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć
regulator pary w żelazku.
W przerwach odstawi żelazko w pozycji pionowej.
Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym
regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie
pary.
Ekologiczna utylizacja
 
  
   

20 0 5 r. N r 1 80 , p o z. 14 9 5) sy m b ol e m

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Problem Prawdopodobna przyczyna 
Żelazko nie grzeje. 1. Pokrętło regulacji temperatury
znajduje się w bardzo niskim
położeniu.
2. Brak prądu.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub podłączyć
wtyczkę do innego gniazdka.
Lampka kontrolna nie
włącza się.
1. Żelazko stygnie.
2 -Żelazko się nie nagrzewa.
1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy się.
2. Patrz poprzedni paragraf.
Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
prasowania.
1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niższą
temperaturę i odczekać, aby żelazko ostygło.
Wraz z parą z żelazka
wydobywa się woda.
1. Pokrętło regulacji temperatury w
bardzo niskim położeniu.
2. Regulator pary na wysokiej pozycji
przy niskiej temperaturze.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
materiału i odczekać, aż lampka kontrolna
zgaśnie.
2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.
Para nie wydobywa się z
żelazka.
1. Zamknięty regulator pary
.
2. Brak wody w zbiorniku.
3. Zbyt niska temperatura. System
zapobiegający kapaniu wyłączony.
1. Ustawić regulator pary na pozycji otwartej pary.
2. Napełnić zbiornik.
3. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
materiału.
Funkcja spryskiwacza
nie działa.
1. Brak wody w zbiorniku.
2. Niedrożny mechanizm.
1. Napełnić zbiornik.
2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
Feilsøkingsguide
Problem Mulig årsak Løsning
Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
2. Ingen hovedstrømforsyning
1. Sett temperaturvelgeren høyere.
2. Sjekk med et annet apparat eller sett
støpselet inn i en annen stikkontakt.
Kontrollampen slår seg
ikke på.
1. Strykejernet avkjøles.
2. Strykejernet varmer ikke.
1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
2. Se forrige paragraf.
Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere tempe-
ratur og vent til strykejernet er avkjølt.
Det kommer vann ut med
dampen.
1. Temperaturvelgeren er stilt veldig lavt.
2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
med lav temperatur.
1. Still temperaturvelgeren til høyere temperatur
hvis tøyets merkelapp tillater det og vent til
kontrollampen slukkes.
2. Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.
Det kommer ikke damp.
1. Dampregulatoren er satt til lukket
.
2. Ikke vann i tanken.
3. For lav temperatur. Antidryppsystemet
er ikke aktivert.
1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
2. Fyll tanken.
3. Still temperaturvelgeren til høyere tempera tur
hvis tøyets merkelapp tillater det.
Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
2. Tildekket mekanisme.
1. Fyll tanken.
2. Kontakt Teknisk service.
Det drypper vann ut av
strykesålen før støpselet
settes i stikkontakten.
1. Dampregulatoren er ikke ordentlig
lukket.
1. Sørg for at dampregulatoren er satt til
.
Ikke glem å tømme vanntanken når du er
ferdig med å stryke.
Det kommer røyk og lukt
når strykejernet brukes for
første gang.
1.
Innsmurte deler fra produksjonen blir
varme.
1. Dette er normalt og forsvinner etter få
minutter.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch), sillä
ne voivat vaurioittaa laitetta.
Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin
muun laitteen osan puhdistamiseen.
Jotta silityspohja pysyisi sileä, vältä sen kosketusta
metallisiin esineisiin. Ä koskaan puhdista silityspohjaa
rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
Ennen silitysraudan käyttöönottoa
Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.
Täy t ä vesi s ä i liö ha n avedellä raudan ollessa irti
verkkovirtalähtees ja aseta mtilasäädin asentoon
“max”
Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta on
saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu), aloita
höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin höyrytysasentoon
ja painamalla toistuvasti painiketta .
Kun yrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, ä
käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi edelleen
olla likaa.
Kun laite on kytketty päälle ensimis kertaa, uuden
silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
tai hiukkasia. tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
myöhemmin.
Silitysraudan käyttö
Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on tehty,
määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen osiota, joka
ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
vaatteet.
Silkki, villa ja synteettiset materiaalit. silitä vaate vääräl
puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen käyttöä,
ettei vaatteisiin tule läikkiä.
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava
Vesisäiliön täyttö
Aseta yrysäädin asentoon ja irrota pistoke
pistorasiasta!
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai vastaavien
laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi
normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
hanavesi on eritin kovaa, sekoita hanavet tislattuun
veteen suhteessa 1:2.
Vedeniskymisen estämiseksi, älä koskaan täytä
vesisäiliötä “max” rajan yläpuolelle!
Valmistelu (1)
Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.
Silitys ilman höyryä (2)
Silitys höyrytystoimintoa käyttäen (3)
Mahdollista vain silloin, kun mpötilaädin on asetettu
kohtiin, joissa on höyryn merkki.
Sumutin (4)
Älä käytä sumutinta silkkiin.
Höyryruiske (5)
Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon "•••".
Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.
Pystysuora höyry (6)
Älä silitä vaatteita, silloin kun ne ovat henkilön päällä!
Älä koskaan suuntaa yr henkilöihin tai eimiin
päin!
Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä (7)
Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)
kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella yrynsäätimen yttökerralla self-clean -
järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
3. Calc’nclean
calcnclean-toiminto auttaa poistamaan saostumia
höyrysäiliöstä. Käytä tätä toimintoa noin 2 viikon välein, jos
alueesi vesi on erityisen kovaa.
1. Irrota silitysrauta pääpistorasiasta, aseta höyrynsäädin
-asentoon ja täytä vesisäiliö vedellä.
2. Aseta lämpötilanvalitsin “max”-asentoon ja kytke silitysrauta
pistorasiaan.
3. Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu.
Irrota silitysrauta sitten pistorasiasta.
4. Pidä silitysrautaa pesualtaan yllä. Paina “clean”-nappulaa
ja ravistele silitysrautaa varovasti. Ulos tulee kiehuvaa vettä
ja höyryä, jotka tuovat mukanaan mahdolliset saostumat.
5. Kun silitysrauta ei enää valuta vettä, vapauta nappula, kytke
silitysrauta pistorasiaan ja kuumenna sitä taas, kunnes
loppu vedestä on höyrystynyt.
6. Toista menettely, jos silitysraudassa on edelleen
epäpuhtauksia.
3. anti-calc
anti-calc -patruuna on suunniteltu vähentämään
yrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mi pidentää
silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan
voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä
kalkkia.
Automaattinen sammutustoiminto “secure” (8)
(Mallista riippuen)
Automaattinen “Secure -sammutustoiminto kytkee
silitysraudan pois äl silloin, kun se teän ilman
valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää
sen energian kulutusta.
Kun silitysrauta kytkeän älle, toiminto ei aktivoidu
2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla sitä
hiukan.
Vesisuoja (9)
(Mallista riippuen)
Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
vältettäisiin.
Ratkaisuja pieniin ongelmiin
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysrauta ei kuumene. 1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
tasolla.
2. Ei sähkövirtaa.
1. Säädä lämpötila korkeammalle.
2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus toista
laitetta käyttäen tai kytkemällä laite toiseen
pistorasiaan.
Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
käynnissä.
2. -Silitysrauta ei kuumene.
1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
loppunut.
2. Katso edellinen kappale.
Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
Höyryn mukana laitteesta
tulee vettä.
1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
tasolla.
2. Höyrysäädin on korkeassa
asennossa ja lämpötila on alhainen.
1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
merkkivalo sammuu.
2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle tasolle.
Laitteesta ei tule höyryä. 1. Höyrysäädin on suljetussa
asennossa .
2. Vesisäiliö on tyhjä.
3. Lämpötila on liian alhainen.
Vesisuoja ei ole aktivoitu.
1. Käännä höyrysäädin auki.
2. Täytä vesisäiliö.
3. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii.
Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
2. Mekanismi on tukkiutunut.
1. Täytä vesisäiliö.
2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
Silityspohjasta tulee vettä
ennen kuin silitysrauta
kytketään sähköverkkoon.
1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu.
1. Varmista, että höyrysäädin on asennossa
.
Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä silityksen
jälkeen.
pt
      
Bosch
    
   

     



       





Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!
Urządzenie należy podłączać i używ wyłącznie w sieci
elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce
znamionowej.
Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli przewód
lub samo urządzenie noszą widoczne ślady uszkodzenia.
To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się,
że jest on przystosowany do natężenia 16 A (bipolarny) oraz
że jest wyposażony we wtyczkę z uziemieniem.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania
elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe
spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby
żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej
impedancji wynoszącej 0,27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii
o impedancję systemu w punkcie zasilania
Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
wiedzy i doświadczenia, chyba, że nadzorowane lub zostały
wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.
Kiedy żelazko stoi w pozycji pionowej lub znajduje się na
podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło
zostać ponownie użyte.
Nale ży wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem
zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody pozostałej w
zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
płynie.
Nie należy wystawi urządzenia na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc
za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub
w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
odłączyć je od prądu.

Pilnować, aby przewód zasilający nie mistyczności z gorącą
stopą żelazka.
Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z wyjątkiem
tych zalecanych przez rmę Bosch), ponieważ mogą one
uszkodzić urządzenie.
Nigdy nie należy używać substancji ściernych do czyszczenia
stopy żelazka ani innych części urządzenia.
Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać
jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy
czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami
chemicznymi.

Usuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.
Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić zbiornik
wodą z kranu i ustaw pokrętło regulacji temperatury w
pozycji “max”
Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie żądaną
temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można rozpocząć
korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie regulatora
pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne naciskanie
przycisku .
Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie należy
stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ w dozowniku
pary mogą znajdować się jeszcze zanieczyszczenia .
Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać zapach
oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka mogą pojawiać
się małe cząstki; jest to normalne zjawisko, które w krótkim
czasie ustąpi.

Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt, należy
okrlić temperatu prasowania poprzez wyprasowanie
części, która nie będzie widoczna w trakcie noszenia lub
używania danego produktu.
Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
najnszej temperatury prasowania, takich, jak ókna
syntetyczne.
Jedwab, materiały wniane lub syntetyczne: prasow
po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam. Nie
należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może powodować
powstawanie plam.
Syntetyczne
••
Jedwab - wełna
•••
Bawełna - len

Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć żelazko
od prądu!
Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
może uszkodzić urządzenie.


Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało
zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z
wodą destylowaną w proporcji 1:2.
W celu zabezpieczenia przed wyciekiem wody z urządzenia
będącego w pozycji pionowej, 

.
Przygotowywanie do prasowania (1)
Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
zabezpieczające.
Prasowanie bez pary (2)
 
Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w
obszarach oznaczonych symbolem pary.
Spryskiwanie (4)
Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas prasowania
jedwabiu.
Wyrzut pary (5)
Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji "•••" lub
wyższej.
Odstęp pomdzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Pionowy wyrzut pary (6)







Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om
hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner,
medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.
Barn overvåkes for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte, sørg
for at overaten støtten står på er stabil.
Strykejernet ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller det
kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før det
kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller r
resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra i
ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
utres av kvalisert personale fra et autorisert Teknisk
Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Viktige advarsler
Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens
den er varm.
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av Bosch)
da det kan skade apparatet.
Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller andre
deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt bør du sørge
for at den ikke kommer i kontakt med metallgjenstander. Bruk
aldri skuresvamper eller kjemiske produkter for å rengjøre
strykesålen.
Før strykejernet brukes for første gang
F j e r n al l e et i k e t t e r o g be s k y t t e l s e s l o k k e t p å
strykejernssålen.
Fyll springvann tanken og sett temperaturen til “max” mens
apparatet er frakoblet.
Sett i spselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen ved
å sette dampregulatoren til “max” og trykke knappen
gjentatte ganger.
Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første gangen den
benyttes, da det kan være smuss i dampdispenseren.
Når du slår det nye strykejernet ditt for første gang, kan
det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.
Slik bruker du strykejernet
Sjekk tilrådet stryketemperatur plaggets merkelapp. Hvis
du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av, kan
riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en del av
plagget som ikke kommer til å være synlig når du bruker
eller har det på deg .
Start med å stryke de plaggene som krever lavest
stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
bre.
Silke, ull eller syntetiske materialer. stryk baksiden av
stoffet for å unngå skinnende ekker.
Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin
Fylle på vanntanken
Sett damregulatoren til og trekk ut støpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil
oppheve garantien.
I k k e b r u k k o n d e n s v a n n f r a t ø r k e t r o m m e l ,
luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet er
la get for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
vann i forholdet 1:2.
For å unngå at vann renner ut av apparatet i vertikal posisjon,
fyll aldri over merket som indikerer “max” vannnivå!
Klargjøring (1)
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
strykejernet.
Stryking uten damp (2)
Stryking med damp (3)
Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
dampsymbolet.
Spray (4)
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
"Ekstra damp" (5)
Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••"
Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
Vertikal damp (6)
Ikke stryk klær som noen har på seg!
Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
Intervallen mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.
Multippelt avkalkingssystem (7)
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil self-clean”-
systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. Calc’n clean
“calc’n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler
fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca hver 2. uke,
hvis vannet i området er veldig hardt.
1. Trekk støpslet ut av stikkontakten, still dampregulatoren i
posisjonen og fyll vanntanken med vann.
2. Still temperaturen i “max” posisjon og trekk støpslet ut av
stikkontakten.
3. Etter den nødvendige oppv armin gsper ioden , vil
temperaturindikatoren slukke. Deretter kan du trekke ut
kontanten til strykejernet fra støpselet.
4. Hold strykejernet over en vask. Trykk på “clean”-knappen
og rist forsiktig på strykejernet. Kokende vann og damp vil
komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall.
5. Når strykejernet slutter å dryppe, kan du slippe knappen,
koble til strykejernet og varme det opp igjen, til det
resterende vannet har fordampet.
6. Gjenta prosessen hvis strykejernet fortsatt inneholde
urenheter.
3. anti-calc
“Anti-calc-patronen har blitt laget med henblikk å
redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne
all kalken som dannes naturlig over tid.
“Secure” auto shut-off-funksjon (8)
(Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne
funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet
er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist
posisjon, eller det står att på strykesålen eller på siden i 30
sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk
og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
Antidryppsystem (9)
(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen automatisk
slås av for å unngå drypping.
Tekstilbeskyttende strykesåle (10)
(Avhengig av modell)
Den tekstilbeskyttende strykelen brukes for å unn
skinnende ekker på mørkt tøy.
Det anbefales å først stryke en liten del vrangen for å
kontrollere at man oppnår ønsket effekt.
Plasser spissen strykejernet inni spissen på den
tekstilbeskyttende sålen for å koble den til, og trykk den
bakre delen av den tekstilbeskyttende sålen til du hører et
“klikk”. For å løsne beskyttelsessålen drar du i merket plassert
bak på sålen og tar ut strykejernet.
Den tekstilbeskyttende strykesålen fås kjøpt gjennom r
kundeservice eller i spesialbutikker.
Kode for tilbehør
(Kundeservice)
Navn på tilbehør
(Spesialbutikker)
464851 TDZ1510
Oppbevaring (11)
Sett dampregulatoren til posisjon .
Rengjøring (12)
Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å
minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget "max ånga"
och tryck era gånger knappen när ångstrykjärnet har
uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks) .
Använd inte ångfunktionen tvätt första gången, eftersom
det kan komma smuts med den första ångan.
När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka
något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är
normalt och det kommer inte att upprepas.
Användning av strykjärnet
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur märkningen i
plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du skall stryka, prova
först på en del av plagget som inte är synlig vid användning.
Börja med att stryka de plagg som kräver lägst stryktemperatur,
t.ex. de som är gjorda av syntetber.
Silke, siden, ull och syntetmaterial. Stryk på tygets baksida
för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen
att inte äckar uppstår.
Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne
Fyll vattenbehållaren
Ställ ångreglaget i läge och dra ur strykjärnets
sladd!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten fr ån torktumlare,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del
kranvatten med två delar destillerat vatten.
För att förhindra att vatten läcker ut från produkten när den står
vertikalt, fyll aldrig vatten över markeringen för “max”!
Förberedelser (1)
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
Strykning utan ånga (2)
Strykning med ånga (3)
Endast när temperaturreglaget är ställt i omdet med
symbolen för ånga.
Spray (4)
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Ångpuff (5)
Ställ temperaturreglaget minst i läge ***
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
Vertikal ånga (6)
Stryk inte kläder på en person!
Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
 
Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning
i era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen fn
kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
Calc’n clean
Funktionen ”calc’n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar
från ångkammaren. Använd den här funktionen unger
varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.
1. Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ ångreglaget
i läget och fyll vattentanken med vatten.
2. Ställ temperaturväljaren i läget ”max” och sätt i strykjärnets
elsladd.
3. Efter den nödndiga upprmningsperioden släcks
kontrollampan. Dra sedan ut strykjärnets elsladd.
4. Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck på knappen ”clean”
och skaka försiktigt strykjärnet. Kokande vatten och ånga
kommer ut, tillsammans med kalk eller avlagringar som
kan ha funnits där.
5. När strykjärnet upphör att droppa släpper du knappen, sätter
i strykjärnets elsladd och värmer upp det igen tills resterande
vatten har förångats.
6. Upprepa processen om strykjärnet fortfarande innehåller
föroreningar.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” är utformad för att minska kalkavlagringar
under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets
livstid. Patronen kan dock inte avlägsna all kalk som bildas.
Automatisk säkerhetsavstängning “Secure” (8)
(Beroende på modell)
Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar ur
strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet och
energiförbrukning.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion att
vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid
att nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8 minuter
i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar sulan
eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten
automatiskt och kontrollampan kommer att börja blinka.
Anti-drip (9)
(Beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt för
att förhindra dropp.
Sula för skydd av tyg (10)
(Beroende på modell)
Sulan för skydd av tyg används för att undvika blankt tyg i
mörka material. Stryk först en liten yta baksidan för att
kontrollera.
För att fästa sula strykjärnet, placera strykjärnets spets i
den lösa sulans spets och tryck på den lösa sulans bakdel till
dess att ett klick hörs. För att låssa skyddssulan, drag i dess
bakre ik och lossa strykjärnet.
Skyddssulan kan köpas hos kundservice eller i fackhandeln.
Reservdelsnummer
(kundservice)
Namn på reservdel
(fackhandel)
464851 TDZ1510
Förvaring (11)
Ställ ångreglaget i läge
Rengöring (12)
Tips för att spara energi
Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ
råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
Börja med att stryka de tyger som kräver lägst
stryktemperatur.
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur lappen med
skötselråd på respektive plagg.
Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur
enligt anvisningarna i denna handbok.
Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om möjligt
sprejfunktionen i stället.
Prova att stryka plaggen r de är fuktiga och dra ner
inställningen för ånga. bildas ånga från tyget, snarare
än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning,
använd programmet för ”stryktorrt”.
Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av
ångfunktionen helt.
Låt strykjärnet upprätt vid paus. Om det ligger ner när
ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
Råd om avfallshantering
Innan en använd apparat slängs skall den göras oanvändbar
och därefter skall den hanteras enligt lokala föreskrifter. Din
butik eller kommunen tillhandahåller exakt information.
Denna apparat är rkt i enlighet med EU-
direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av
eller inneller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling
och återvinning av använda apparater och de tillämpas
inom EU.
Problem Möjlig orsak Lösning
Vatten kommer ut med
ångan.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
2. Ångreglaget i alltför högt läge och låg
temperatur.
1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och vänta
tills dess att kontrollampan släcks.
2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
Ingen ånga.
1. Ångreglaget i stängt läge
.
2. Inget vatten i vattenbehållaren.
3. Alltför låg temperatur. Droppskyddet
är inte aktivt.
1. Ställ ångreglaget i öppet läge.
2. Fyll vattenbehållaren.
3. Höj temperaturen, om tyget tål detta.
Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
2. Igensatt mekanism.
1. Fyll vattenbehållaren.
2. Kontakta servicetekniker.
Vatten droppar från
sulan när strykjärnet inte
är anslutet.
1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.
1. Ställ ångreglaget i läge
.
Glöm inte att tömma vattenbehållaren när du
har strukit.
Det ryker när strykjärnet
ansluts första gången.
1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några minuter.
Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.
Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste
stryketemperaturen.
Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på
plagget.
Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å følge
instruksjonene i denne håndboken.
Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk sprayfunksjonen
i stedet hvis det er mulig.
Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige,
og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra
plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker
plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, still
tørketrommelen inn på “stryketørt”-programmet.
Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren
helt.
Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis
det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke
damp.
Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
Før du kaster et brukt apparat, du først sette det merkbart ut
av funksjon og sørge for å avhende det i henhold til gjeldende
nasjonale lover. Din forhandler, rådhuset eller kommunestyret
kan gi deg nærmere informasjon.
Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende brukte
elektriske og elektroniske apparater (waste
electrical and electronic equipment–WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og
resirkulering av brukte apparater i hele EU.
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysraudasta tulee savua
ja hajuja silloin, kun se
kytketään päälle ensimmäistä
kertaa.
1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
muutamassa minuutissa.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.

У вас возник вопрос относительно изделия Bosch TDA7625?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Bosch TDA7625, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар yes
Длина шнура -
Производительность парового напора 150
Тип рабочей поверхности Палладиевая подошва
Цвет товара   Blue, White
Емкость водного резервуара 0.4
Функция вертикального пара yes
Функция "без капель" yes
Автоматическое удаление накипи yes
Постоянная подача пара 40
Функция парового удара no
Самоочистка yes
Энергопитание
Мощность 2400
Входящее напряжение сети 220 - 240
Индикация
Световой индикатор yes
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Ширина 125
Глубина 290
Высота 155
Вес 1450
Ширина упаковки 130
Глубина упаковки 325
Высота упаковки 165
Масса брутто 1600
Прочие свойства
Максимальная входная мощность 2400