Bosch TDA7625

Bosch TDA7625 инструкция

(1)
 • 008 TDA76../10/10
  da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
  Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et par
  minutter lade det opnå den valgte temperatur.
  Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
  det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
  bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde
  apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
  For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det lidt.
  Anti-drypsystem (9)
  (Afhængigt af model)
  Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
  automatisk for at undgå drypning.
  Beskyttelsesklæde til bundplade (10)
  (Afhængigt af model)
  Beskyttelsesklædet til bundpladen anvendes til at undgå skin
  på mørke stoffer.
  Det anbefales først at stryge et lille stykke bagsiden af
  tøjet for at kontrollere, at den ønskede strygning opnås. For
  at tilpasse bundpladens beskyttelsesklæde til strygningen
  skal du anbringe spidsen af strygejernet i spidsen af beskytte
  lsesklædet og trykke den bageste del af beskyttelsesklædet,
  indtil der høres et "klik". For at løsne beskyttelsesklædet skal
  du trække i den bageste ig og fjerne strygejernet.
  Beskyttelsesklædet til bundpladen kan erhverves hos vores
  afdeling for eftersalg eller i specialforretninger.
  Tilbehør (eftersalg)
  Bestillingsnummer i
  specialforretninger
  464851 TDZ1510
  Opbevaring (11)
  Anbring dampregulatoren i positionen .
  Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet mærkningen.
  Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et stykke tøj er lavet
  af, kan du fastlægge den korrekte strygetemperatur ved at
  stryge en del, der ikke er synlig, når du bruger eller bærer
  tøjstykket.
  Begynd med at stryge tekstiler, der kver den laveste
  strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
  Silke, uld eller syntetiske materialer. Stryg stoffets bagside
  for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen,
  der ikke kommer stænkpletter.
  Syntetisk
  ••
  Silke – Uld
  •••
  Bomuld – Linned
  Fyldning af vandbeholder
  Indstil dampregulatoren til positionen og
  afbryd strygejernet fra strømforsyningen!
  Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget i det.
  Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil beskadige
  apparatet.
  Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er
  ikke omfattet af garantien.
  Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
  eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand
  fra vandhanen.
  Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra
  vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i
  dit område er meget hårdt, kan du blande det med destilleret
  vand i forholdet 1:2.
  For at forhindre udsivning af vand fra apparatet i lodret stilling,
  fyld ikke vand I over “max” mærket
  Kom godt i gang (1)
  Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra
  bundpladen.
  Strygning uden damp (2)
  Strygning med damp (3)
  Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med
  dampsymbolet.
  Spray (4)
  Brug ikke sprayfunktionen på silke.
  Dampstråler (5)
  Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••”
  Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
  Lodret damp (6)
  Stryg ikke tøj, mens du har det på!
  Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
  Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
  Flerdelt afkalkningssystem (7)
  Afhæ ngigt af model er denne serie udstyret med
  afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet “self-
  clean” mekanismen for kedelstensaejringer.
  2. Calc’nclean
  Funktionen “calc’nclean” hjælper med at fjerne kalkpartikler fra
  dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis
  vandet er meget hårdt, hvor du bor.
  1. Tag stikket til strygejernet ud af stikkontakten, indstil
  dampregulatoren på , og fyld vandbeholderen med
  vand.
  2. Indstil temperaturvælgeren “max”, og slut strygejernet
  til.
  3. Efter den nødvendige opvarmningsperiode, går kontrollyset
  ud. Tag derefter stikket til strygejernet ud af stikkontakten.
  4. Hold strygejernet hen over vasken. Tryk knappen “clean”,
  og ryst forsigtigt strygejernet. Der kommer kogende vand
  og damp ud med kalk eller andre aejringer.
  5. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal du slippe
  knappen, sætte stikket fra strygejernet i stikkontakten og
  lade strygejernet opvarme, indtil den resterende mængde
  vand er fordampet.
  6. Gentag denne procedure, hvis strygejernet stadig
  indeholder urenheder.
  3. anti-calc
  Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen
  af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
  med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
  antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
  opbygges naturligt med tiden
  Automatisk sikkerhedsafbrydelse. “Secure” (8)
  (Afhængigt af model)
  Den automatiske afbryderfunktion “Secure slukker
  strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden
  og sparer energi.
  Rengøring (12)
  Tips til at hjælpe dig med at spare energi
  Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at
  minimere energiforbruget:
  Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
  temperatur.
  Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten
  på tøjet.
  Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur,
  hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
  Brug kun damp, hvis det er dvendigt. Brug i stedet
  sprøjtefunktionen, når det er muligt.
  Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor
  du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra
  tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring
  af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren
  til programmet ‘strygefri’.
  Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen
  helt fra.
  Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret placering
  med damp aktiveret genererer spildt damp.
  Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
  Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først gøre det
  ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i overensstemmelse
  med de gældende regler i landet. Din forhandler eller
  kommunen kan give dig detaljerede oplysninger herom.
  Dette apparat er mærket i overensstem melse med
  det europæiske direktiv 2002/96/EG - der
  omhandler kasserede, elektriske og elektroniske
  apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk
  udstyr - WEEE).
  Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og
  genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.
  da
  Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA76 fra Bosch
  Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med
  økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed
  fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg
  med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for
  forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og
  miljømæssig synsvinkel.
  Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og
  må ikke anvendes til industrielle formål.
  Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og
  opbevar den for fremtidig opslag.
  Generelle sikkerhedsadvarsler
  Fare for elektrisk stød eller brand!
  Ap p aratet er udstyre t me d et EU-S c huko-st i k
  (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i
  stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med
  en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
  13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
  nr. 616581).
  Apparatet skal tilsluttes en elektricitetsforsyning, der er i
  overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
  Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller
  apparatet udviser synlige tegn på skader.
  Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er
  nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere,
  at den passer til 16 A eller mere og har et jordstik.
  For at undgå at der under ugunstige stmforhold kan
  opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
  styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et
  stmforsyningssystem med en maksimal impedans på
  0,27 Ω.
  Omdvendigt kan brugeren spørge det offentlige
  f o rs y n i n g s s e l s k a b o m s y s te m i m p e d a n s e n v e d
  grænseadepunktet.
  Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
  Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
  (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
  psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
  med mindre de har modtaget vejledning om brug.
  rn skal overges for at sikre, at de ikke leger med
  apparatet.
  Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overade.
  Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal du
  sørge for, at dennes overade er stabil.
  Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn
  skader eller hvis det lækker vand. I fald skal strygejernet
  kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
  servicecenter, før det kan bruges igen.
  Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
  vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
  Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
  Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
  Det elektriske stik ikke udtages af stikkontakten ved at
  trække i ledningen.
  Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
  der er mistanke om fejl.
  For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation,
  som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af
  en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret personale fra en
  autoriseret, teknisk serviceafdeling.
  Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt
  til at gå fra det i en periode.
  Vigtige advarsler
  Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen,
  når den er varm.
  Opbevar strygejernet i lodret position.
  Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch), da
  de kan beskadige apparatet.
  Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen eller
  andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat skal
  du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske objekter.
  Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter til at rengøre
  bundpladen med.
  Før strygejernet bruges første gang
  Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttelsesfolie fra
  strygesålen.
  Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand
  fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
  Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet har
  nået den ønskede temperatur (styrelys slukk es), kan du starte
  dampning ved at indstille dampregulatoren til “maksimal damp‘
  og trykke gentagne gange på knappen .
  Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
  anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
  damphovedet.
  Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende
  en smule røg foruden partikler gennem bundpladen, hvilket
  er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.
  Sådan bruges strygejernet
  no
  Takk for at du valgte et TDA76 dampstrykejern fra
  Bosch
  Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til økologiske
  kriterier relaterte til bærekraftig utvikling; ved å analysere
  hele livssyklusen fra valg av materialer til senere gjenbruk
  eller resirkulering; og evaluere forbedringsmulighetene fra
  et teknisk, økonomisk og miljømessig standpunkt.
  Dette apparatet har kun blitt utformet for husholdningsbruk
  og må ikke brukes til industriformål.
  Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet og
  oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig referanse.
  Tekstiilejä suojaava silityspohja (10)
  (Mallista riippuen)
  Tekstiilejä suojaavalla pohjalla voidaan ltä tummien
  vaatekappaleiden kimaltelu.
  Ensimmäiseksi on suositeltavaa silittää pieni osio
  vaatekappaleen väärältä puolelta, jotta varmistetaan haluttu
  silitystulos.
  Tekstiilejä suojaava silityspohja voidaan asentaa laitteeseen
  asettamalla silitysraudan pää suojaavan pohjan päähän ja
  painamalla suojaavan pohjan takaosa silitysrautaan, kunnes
  se napsahtaa paikoilleen. Suojaava pohja voidaan poistaa
  vetämällä se irti silitysraudasta reunasta kiinni pitäen.
  Tekstiilejä suojaava pohja voidaan tilata asiakaspalvelusta tai
  hankkia erikoisliikkeistä.
  Lisävarusteen tuotekoodi
  (asiakaspalvelu)
  Lisävarusteen nimi
  (erikoisliikkeet)
  464851 TDZ1510
  Säilytys (11)
  Aseta höyrysäädin asentoon .
  Puhdistus (12)
  Ohjeita energian säästämiseen
  Suurin osa energiasta kuluu yryn tuotantoon. Minimoi
  käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
  Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
  silityslämpötilan.
  Tarkista suositeltava silitysmpötila vaatekappaleen
  merkistä.
  ädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan
  noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
  Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos mahdollista,
  käytä sen sijaan suihketoimintoa.
  Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä
  kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää
  höyryasetusta. llöin vaatekappaleet tuottavat yryn
  silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet
  kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan
  ‘silityskuivaus’.
  Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn
  säädin kokonaan pois päältä.
  Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei käytetä.
  Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryn säädin
  on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.
  Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
  Ennen käytetyn laitteen hävitys se tulee ensin teh
  ytkunnottomaksi ja sen jälkeen vitä voimassa
  olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai paikallinen
  viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista määräyksistä.
  T ä m ä l a i t e t ä y t t ä ä s ä h k ö - j a
  elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
  2002/96/EY vaatimukset ja omaa vastaavan
  merkin WEEE.
  Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet
  palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.
  Kiitämme teitä Bosch TDA76-höyrysilitysraudan
  valitsemisesta
  Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän kehityksen
  ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko sen yttöikä
  on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien
  valinnasta sen uudelleen käytön tai kiertykseen.
  Tämän liksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen
  parannusmahdollisuudet ottaen huomioon tekninen,
  taloudellinen ja ympäristön näkökanta.
  Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä
  sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
  Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia
  käyttökertoja varten.
  Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
  Sähköisku- tai palovaara!
  laite tulee kytkeä ja sitä saa yttää ainoastaan
  sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.
  Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa
  tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
  Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
  jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
  16 A tai suurempaan virtaan ja, että siinä on maayhteydellä
  varustettu pistoke.
  Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
  vaiht elu t, välte ttä isiin vi rransyötön epäsuotuis ien
  olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liitä
  virransyötrjestelmään, jonka maksimi-impedanssi on
  0,27 Ω.
  Käyttäjä voi tarvittaessa pyyä julkiselta energiayhtiöltä
  liitoskohdan impedanssin.
  Pidä laite lasten ulottumattomissa.
  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman valvontaa
  sekä ohjausta sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset)
  toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset kyvyt,
  aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto.
  Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
  Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
  Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että tuki
  on asetettu tukevalle alustalle.
  Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
  havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Jos kyseisiä
  ongelmia ilmenee, laite tulee tarkistuttaa valtuutetussa
  teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan käyttää
  uudelleen.
  Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä
  tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
  Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
  nesteeseen.
  Älätä laitetta alttiiksiän vaihteluille (vesisade,
  auringonpaiste, pakkanen jne.)
  Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
  Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen,
  tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
  Jotta vaaratilanteet vältetisiin, kaikki laitteen vaatimat
  toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava
  valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
  Irrota silitysrauta verkkovirtalähtees, kun t laitteen
  ilman valvontaa.
  Tärkeitä varoituksia
  Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan silityspohjaan
  silloin, kun se on kuuma.
  Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
  sv
  Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA76 från
  Bosch
  Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav
  med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel
  har utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning
  eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har
  utvärderats tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
  Apparaten har utformats för hemanvändning och den får
  inte användas industriellt.
  Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara
  den inför framtida behov.
  Allmänna varningsmeddelanden angående
  säkerhet
  Fara för elektrisk stöt eller brand!
  Apparaten skall anslutas till elnätet och användas i enlighet
  med uppgifterna på märkskylten.
  Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
  apparaten uppvisar skador.
  Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
  nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den
  är anpassad för 16 A eller mer och att kontakten är jordad.
  r att undvika att fenomen som att transient snning
  sjunker eller att belysningenuktuerar vid dåliga
  stmförrjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
  ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en
  maximal impedans på 0,27 Ω.
  Vi d behov, k a n a n v ä ndaren fråga de t allmänna
  strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
  gränssnittsstället.
  Låt inte barn använda apparaten.
  Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande
  barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
  eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller
  instruktioner.
  da Brugsanvisning
  no Bruksanvisning
  sv Bruksanvisning
   
   
   
   
  hu Használati utasítások
  ro Instructioni de folosire
   
  M-2
  TDA 76..
  sensixx B7
  Generelle sikkerhetsadvarsler
  Fare for elektrisk støt eller brann!
  Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til
  informasjonen som står på merkeplaten.
  Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er
  synlig skadet.
  Dette apparatet kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det
  er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at
  den er egnet til 16 A eller mer og at den har et støpsel med
  jordforbindelse.
  For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
  transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
  anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en
  impedans på maksimum 0,27 Ω.
  Løsninger på små problemer
  Problem Sandsynlig årsag Løsning
  Strygejernet opvarmes ikke. 1. Temperaturdrejeskive i meget lav
  position.
  2. Ingen strømforsyning.
  1. Drej til en højere position.
  2. Kontroller med et andet apparat, eller slut
  strygejernet til en anden stikkontakt.
  Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
  2. Strygejernet opvarmes ikke.
  1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.
  2. Se foregående afsnit.
  Tøjet har en tendens til klæbe. 1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere temperatur.
  Der kommer vand ud sammen
  med dampen.
  1. Temperaturregulator i meget lav
  position.
  2. Dampregulator i meget høj position
  med lav temperatur.
  1. Drej temperaturregulatoren til en højere
  position, og vent på, at strygejernet er afkølet.
  Der kommer ikke damp ud.
  1. Dampregulator i lukket position
  .
  2. Intet vand i beholderen.
  3. Temperaturen er for lav. Antidryp-
  systemet er ikke aktiveret
  1. Drej dampregulatoren til en åben position.
  2. Fyld beholderen.
  3. Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.
  Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
  2. Blokeret mekanisme.
  1. Fyld beholderen.
  2. Kontakt teknisk service.
  Bundpladen drypper. 1. Dampregulatoren er ikke lukket
  korrekt.
  1. Sørg for at anbringe dampregulatoren i
  positionen .
  Glem ikke at tømme vandbeholderen efter brug.
  Der kommer røg ud, når stryge-
  jernet tilsluttes første gang.
  1.
  Smør nogle af de indvendige dele. 1. Dette er normalt og ophører i løbet af få
  minutter.
  Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
  Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
  Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.
  Om apparaten ställs på ett stöd eller på bakdelen måste
  underlaget vara stabilt.
  Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga
  skador nns eller om det läcker vatten. I dessa fall måste det
  kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.
  Drag ut kontakten innan du fyller vatten eller när du ska
  hälla ut överblivet vatten efter användning.
  Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
  Utsätt inte apparaten för väder och vind.
  Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
  Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du
  misstänker fel.
  För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
  apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad
  servicetekniker.
  Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
  Viktiga varningsmeddelanden
  Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den är
  varm.
  Förvara strykjärnet stående.
  Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
  Bosch, då de kan skada apparaten.
  Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller andra
  delar av apparaten.
  Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan jämn.
  Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för att rengöra
  sulan.
  Innan strykjärnet tas i bruk
  Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.
  Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan sladden
  ansluts och ställ temperaturreglaget på “max‘.
  Problemlösning
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Strykjärnet blir inte
  varmt.
  1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
  2. Ingen ström.
  1. Ställ i högre läge.
  2. Prova med annan apparat eller i annat
  vägguttag.
  Kontrollampan tänds
  inte.
  1. Strykjärnet svalnar.
  2. Strykjärnet blir inte varmt.
  1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln är klar.
  2. Se föregående stycke.
  Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge och vänta
  tills dess att strykjärnet svalnar.
      
  
  Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien wynosić
  5 sekund.
  Po czterech cyklach wyrzutu pary, naly odczek 10
  sekund.
   
  Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w system
  usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3.
  1. self-clean
  Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania
  czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
  2. Funkcja odkamieniania “Calc’nclean”
  Funkcja “calc’nclean” pomaga w usuwaniu drobinek kamienia
  z komory parowej. Jeżeli woda w Twojej okolicy jest bardzo
  twarda, używaj tej funkcji raz na około 2 tygodnie.
  1. Wyjmij kabel zasilający żelazka z kontaktu, ustaw regulator
  pary w pozycji i napełnij wodą zbiornik wody.
  2. Ustaw pokręo wyboru temperatury w pozycji “max” i
  podłącz żelazko do sieci.
  3. Po upłynięciu czasu potrzebnego do rozgrzania żelazka
  lampka kontrolna zgaśnie. Następnie wyjmij kabel zasilający
  z kontaktu.
  4. Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Naciśnij przycisk “clean”
  i delikatnie potrząśnij żelazkiem. Wrząca woda i para będą
  wydobywały się na zewnątrz, wypłukując kamień lub inne
  znajdujące się wewnątrz osady.
  5. Kiedy z żelazka przestanie kapać, zwolnij przycisk, włącz
  żelazko do sieci i pozostaw je rozgrzane do momentu
  wyparowania całej wody.
  6. Powtórz tę procedurę, jeżeli w żelazku nadal znajdują się
  zanieczyszczenia.
  3. anti-calc
  Wkładanti-calc ma na celu zredukowanie ilosci
  gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas prasowania
  pa, pomagając przedł czas eksploatacji żelazka.
  Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu kamienia nie
  jest w stanie usunąć całci naturalnie wytwarzanego z
  czasem kamienia.
  Funkcja automatycznego
   
  (w zależności od modelu)
  Funkcja automatycznego wyłączania Secure odłącza
  żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru, tym
  samym zwiększac bezpieczeństwo oraz oszczędnć
  energii.
  Po podłączeniu żelazka, funkcja Secure pozostanie
  nieaktywna przez pierwsze minuty pracy urządzenia,
  umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej temperatury.
  Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
  zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
  kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
  automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
  zacznie migać.
  Aby ponownie ączyć żelazko, wystarczy delikatnie nim
  poruszyć.
   
  (w zależności od modelu)
  Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę, para
  zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec kapaniu.
   
  (w zależności od modelu)
  Ochronna stopa żelazka pozwala uniknąć postawania
  lśniących plam na ciemnych tkaninach.
  Zaleca się rozpocząć prasowanie od niewielkiej powierzchni
  po lewej stronie materiału w celu stwierdzenia, czy efekt
  prasowania jest zadowalający.
  Aby założyć ochronną stopę żelazka, należy włożyć czubek
  żelazka w otwór w ochronnej stopie żelazka, a następnie
  docisnąć stopę do momentu, gdy rozlegnie się dźwięk “klik“.
  Aby zdjąć ochronną stopę żelazka, należy pociągnąć za tylną
  część żelazka i oddzielić je od ochronnej stopy.
  Ochronną stopę żelazka można nabyć w punktach
  obsługi posprzedażnej lub sklepach z akcesoriami
  specjalistycznymi.
  Kod produktu (punkty
  obsługi posprzedażnej)
  Nazwa produktu (sklepy z
  akcesoriami specjalistycznymi)
  464851 TDZ1510
  Przechowywanie (11)
  Ustawić regulator pary w pozycji .
  Czyszczenie (12)
  
  Generowanie pary powoduje najwksze zużycie energii
  podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia zużywanej
  energii należy postępować zgodnie z poniższymi radami:
  Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają
  najniższej temperatury prasowania.
  Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
  prasowania.
  Dostosowilość pary do wybranej temperatury prasowania,
  stosując się do zalec zamieszczonych w niniejszej
  instrukcji obsługi.
  Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to
  konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z funkcji
  rozpylacza zamiast pary.
  Należy star się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i
  stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie
  wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób,
  które przed prasowaniem używają suszarki elektrycznej,
  zaleca się zaprogramować suszarkę na funkcję “iron dry”.
  Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć
  regulator pary w żelazku.
  W przerwach odstawi żelazko w pozycji pionowej.
  Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym
  regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie
  pary.
  Ekologiczna utylizacja
   
    
     
  
  20 0 5 r. N r 1 80 , p o z. 14 9 5) sy m b ol e m
  
  Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
  użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
  odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
  Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
  zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
  sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
  umożliwiający oddanie tego sprzętu.
  Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
  i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
  dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
  wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
  niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
  
  Problem Prawdopodobna przyczyna 
  Żelazko nie grzeje. 1. Pokrętło regulacji temperatury
  znajduje się w bardzo niskim
  położeniu.
  2. Brak prądu.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
  2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub podłączyć
  wtyczkę do innego gniazdka.
  Lampka kontrolna nie
  włącza się.
  1. Żelazko stygnie.
  2 -Żelazko się nie nagrzewa.
  1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy się.
  2. Patrz poprzedni paragraf.
  Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
  prasowania.
  1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niższą
  temperaturę i odczekać, aby żelazko ostygło.
  Wraz z parą z żelazka
  wydobywa się woda.
  1. Pokrętło regulacji temperatury w
  bardzo niskim położeniu.
  2. Regulator pary na wysokiej pozycji
  przy niskiej temperaturze.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
  nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
  materiału i odczekać, aż lampka kontrolna
  zgaśnie.
  2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.
  Para nie wydobywa się z
  żelazka.
  1. Zamknięty regulator pary
  .
  2. Brak wody w zbiorniku.
  3. Zbyt niska temperatura. System
  zapobiegający kapaniu wyłączony.
  1. Ustawić regulator pary na pozycji otwartej pary.
  2. Napełnić zbiornik.
  3. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
  nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
  materiału.
  Funkcja spryskiwacza
  nie działa.
  1. Brak wody w zbiorniku.
  2. Niedrożny mechanizm.
  1. Napełnić zbiornik.
  2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
  Feilsøkingsguide
  Problem Mulig årsak Løsning
  Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
  2. Ingen hovedstrømforsyning
  1. Sett temperaturvelgeren høyere.
  2. Sjekk med et annet apparat eller sett
  støpselet inn i en annen stikkontakt.
  Kontrollampen slår seg
  ikke på.
  1. Strykejernet avkjøles.
  2. Strykejernet varmer ikke.
  1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
  2. Se forrige paragraf.
  Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere tempe-
  ratur og vent til strykejernet er avkjølt.
  Det kommer vann ut med
  dampen.
  1. Temperaturvelgeren er stilt veldig lavt.
  2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
  med lav temperatur.
  1. Still temperaturvelgeren til høyere temperatur
  hvis tøyets merkelapp tillater det og vent til
  kontrollampen slukkes.
  2. Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.
  Det kommer ikke damp.
  1. Dampregulatoren er satt til lukket
  .
  2. Ikke vann i tanken.
  3. For lav temperatur. Antidryppsystemet
  er ikke aktivert.
  1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
  2. Fyll tanken.
  3. Still temperaturvelgeren til høyere tempera tur
  hvis tøyets merkelapp tillater det.
  Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
  2. Tildekket mekanisme.
  1. Fyll tanken.
  2. Kontakt Teknisk service.
  Det drypper vann ut av
  strykesålen før støpselet
  settes i stikkontakten.
  1. Dampregulatoren er ikke ordentlig
  lukket.
  1. Sørg for at dampregulatoren er satt til
  .
  Ikke glem å tømme vanntanken når du er
  ferdig med å stryke.
  Det kommer røyk og lukt
  når strykejernet brukes for
  første gang.
  1.
  Innsmurte deler fra produksjonen blir
  varme.
  1. Dette er normalt og forsvinner etter få
  minutter.
  Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
  Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch), sillä
  ne voivat vaurioittaa laitetta.
  Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin
  muun laitteen osan puhdistamiseen.
  Jotta silityspohja pysyisi sileä, vältä sen kosketusta
  metallisiin esineisiin. Ä koskaan puhdista silityspohjaa
  rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
  Ennen silitysraudan käyttöönottoa
  Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.
  Täy t ä vesi s ä i liö ha n avedellä raudan ollessa irti
  verkkovirtalähtees ja aseta mtilasäädin asentoon
  “max”
  Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta on
  saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu), aloita
  höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin höyrytysasentoon
  ja painamalla toistuvasti painiketta .
  Kun yrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, ä
  käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi edelleen
  olla likaa.
  Kun laite on kytketty päälle ensimis kertaa, uuden
  silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
  tai hiukkasia. tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
  myöhemmin.
  Silitysraudan käyttö
  Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
  silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on tehty,
  määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen osiota, joka
  ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
  Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
  silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
  vaatteet.
  Silkki, villa ja synteettiset materiaalit. silitä vaate vääräl
  puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen käyttöä,
  ettei vaatteisiin tule läikkiä.
  Keinokuidut
  ••
  Silkki – Villa
  •••
  Puuvilla – Pellava
  Vesisäiliön täyttö
  Aseta yrysäädin asentoon ja irrota pistoke
  pistorasiasta!
  Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
  mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
  vaurioittaa laitetta.
  Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
  Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai vastaavien
  laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi
  normaalin hanaveden kanssa.
  Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
  hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
  hanavesi on eritin kovaa, sekoita hanavet tislattuun
  veteen suhteessa 1:2.
  Vedeniskymisen estämiseksi, älä koskaan täytä
  vesisäiliötä “max” rajan yläpuolelle!
  Valmistelu (1)
  Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.
  Silitys ilman höyryä (2)
  Silitys höyrytystoimintoa käyttäen (3)
  Mahdollista vain silloin, kun mpötilaädin on asetettu
  kohtiin, joissa on höyryn merkki.
  Sumutin (4)
  Älä käytä sumutinta silkkiin.
  Höyryruiske (5)
  Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon "•••".
  Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.
  Pystysuora höyry (6)
  Älä silitä vaatteita, silloin kun ne ovat henkilön päällä!
  Älä koskaan suuntaa yr henkilöihin tai eimiin
  päin!
  Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
  Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.
  Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä (7)
  Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)
  kalkinpoistojärjestelmä.
  1. self-clean
  Jokaisella yrynsäätimen yttökerralla self-clean -
  järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
  3. Calc’nclean
  calcnclean-toiminto auttaa poistamaan saostumia
  höyrysäiliöstä. Käytä tätä toimintoa noin 2 viikon välein, jos
  alueesi vesi on erityisen kovaa.
  1. Irrota silitysrauta pääpistorasiasta, aseta höyrynsäädin
  -asentoon ja täytä vesisäiliö vedellä.
  2. Aseta lämpötilanvalitsin “max”-asentoon ja kytke silitysrauta
  pistorasiaan.
  3. Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu.
  Irrota silitysrauta sitten pistorasiasta.
  4. Pidä silitysrautaa pesualtaan yllä. Paina “clean”-nappulaa
  ja ravistele silitysrautaa varovasti. Ulos tulee kiehuvaa vettä
  ja höyryä, jotka tuovat mukanaan mahdolliset saostumat.
  5. Kun silitysrauta ei enää valuta vettä, vapauta nappula, kytke
  silitysrauta pistorasiaan ja kuumenna sitä taas, kunnes
  loppu vedestä on höyrystynyt.
  6. Toista menettely, jos silitysraudassa on edelleen
  epäpuhtauksia.
  3. anti-calc
  anti-calc -patruuna on suunniteltu vähentämään
  yrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mi pidentää
  silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan
  voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä
  kalkkia.
  Automaattinen sammutustoiminto “secure” (8)
  (Mallista riippuen)
  Automaattinen “Secure -sammutustoiminto kytkee
  silitysraudan pois äl silloin, kun se teän ilman
  valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää
  sen energian kulutusta.
  Kun silitysrauta kytkeän älle, toiminto ei aktivoidu
  2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
  lämpötilan.
  Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
  ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
  silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
  automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
  Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla sitä
  hiukan.
  Vesisuoja (9)
  (Mallista riippuen)
  Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
  automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
  vältettäisiin.
  Ratkaisuja pieniin ongelmiin
  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
  Silitysrauta ei kuumene. 1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
  tasolla.
  2. Ei sähkövirtaa.
  1. Säädä lämpötila korkeammalle.
  2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus toista
  laitetta käyttäen tai kytkemällä laite toiseen
  pistorasiaan.
  Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
  käynnissä.
  2. -Silitysrauta ei kuumene.
  1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
  loppunut.
  2. Katso edellinen kappale.
  Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
  tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
  Höyryn mukana laitteesta
  tulee vettä.
  1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
  tasolla.
  2. Höyrysäädin on korkeassa
  asennossa ja lämpötila on alhainen.
  1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
  vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
  merkkivalo sammuu.
  2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle tasolle.
  Laitteesta ei tule höyryä. 1. Höyrysäädin on suljetussa
  asennossa .
  2. Vesisäiliö on tyhjä.
  3. Lämpötila on liian alhainen.
  Vesisuoja ei ole aktivoitu.
  1. Käännä höyrysäädin auki.
  2. Täytä vesisäiliö.
  3. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
  vaatekappale sen sallii.
  Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
  2. Mekanismi on tukkiutunut.
  1. Täytä vesisäiliö.
  2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
  Silityspohjasta tulee vettä
  ennen kuin silitysrauta
  kytketään sähköverkkoon.
  1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu.
  1. Varmista, että höyrysäädin on asennossa
  .
  Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä silityksen
  jälkeen.
  pt
        
  Bosch
      
     
  
       
  
  
  
         
  
  
  
  
  
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!
  Urządzenie należy podłączać i używ wyłącznie w sieci
  elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce
  znamionowej.
  Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli przewód
  lub samo urządzenie noszą widoczne ślady uszkodzenia.
  To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
  Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się,
  że jest on przystosowany do natężenia 16 A (bipolarny) oraz
  że jest wyposażony we wtyczkę z uziemieniem.
  Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania
  elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe
  spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby
  żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej
  impedancji wynoszącej 0,27 Ω.
  W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii
  o impedancję systemu w punkcie zasilania
  Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla
  dzieci.
  Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
  przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
  ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
  wiedzy i doświadczenia, chyba, że nadzorowane lub zostały
  wcześniej odpowiednio poinstruowane.
  Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
  bawią się urządzeniem.
  Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.
  Kiedy żelazko stoi w pozycji pionowej lub znajduje się na
  podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.
  Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
  widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
  W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
  przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło
  zostać ponownie użyte.
  Nale ży wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem
  zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody pozostałej w
  zbiorniku po użyciu.
  Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
  płynie.
  Nie należy wystawi urządzenia na działanie warunków
  atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
  Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc
  za przewód.
  Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub
  w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
  Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
  prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
  przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
  wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
  serwisowego.
  Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
  odłączyć je od prądu.
  
  Pilnować, aby przewód zasilający nie mistyczności z gorącą
  stopą żelazka.
  Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
  Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z wyjątkiem
  tych zalecanych przez rmę Bosch), ponieważ mogą one
  uszkodzić urządzenie.
  Nigdy nie należy używać substancji ściernych do czyszczenia
  stopy żelazka ani innych części urządzenia.
  Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać
  jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy
  czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami
  chemicznymi.
  
  Usuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.
  Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić zbiornik
  wodą z kranu i ustaw pokrętło regulacji temperatury w
  pozycji “max”
  Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie żądaną
  temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można rozpocząć
  korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie regulatora
  pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne naciskanie
  przycisku .
  Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie należy
  stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ w dozowniku
  pary mogą znajdować się jeszcze zanieczyszczenia .
  Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać zapach
  oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka mogą pojawiać
  się małe cząstki; jest to normalne zjawisko, które w krótkim
  czasie ustąpi.
  
  Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
  prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
  materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt, należy
  okrlić temperatu prasowania poprzez wyprasowanie
  części, która nie będzie widoczna w trakcie noszenia lub
  używania danego produktu.
  Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
  najnszej temperatury prasowania, takich, jak ókna
  syntetyczne.
  Jedwab, materiały wniane lub syntetyczne: prasow
  po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam. Nie
  należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może powodować
  powstawanie plam.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab - wełna
  •••
  Bawełna - len
  
  Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć żelazko
  od prądu!
  Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
  dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
  może uszkodzić urządzenie.
  
  
  Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
  klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało
  zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
  Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
  mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
  Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z
  wodą destylowaną w proporcji 1:2.
  W celu zabezpieczenia przed wyciekiem wody z urządzenia
  będącego w pozycji pionowej, 
  
  .
  Przygotowywanie do prasowania (1)
  Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
  zabezpieczające.
  Prasowanie bez pary (2)
   
  Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w
  obszarach oznaczonych symbolem pary.
  Spryskiwanie (4)
  Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas prasowania
  jedwabiu.
  Wyrzut pary (5)
  Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji "•••" lub
  wyższej.
  Odstęp pomdzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
  wynosić 5 sekund.
  Pionowy wyrzut pary (6)
  
  
  
  
  
  
  
  Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om
  hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
  Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
  Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
  barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner,
  medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.
  Barn overvåkes for å garantere at de ikke leker med
  apparatet.
  Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
  Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte, sørg
  for at overaten støtten står på er stabil.
  Strykejernet ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
  synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller det
  kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før det
  kan brukes på nytt.
  Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller r
  resterende vann helles ut etter bruk.
  Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
  Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
  (regn, sol, frost, osv.)
  Støpselet ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra i
  ledningen.
  Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
  om at apparatet har en feil.
  For å unngå farlige situasjoner, nødvendig arbeid eller
  reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
  utres av kvalisert personale fra et autorisert Teknisk
  Servicesenter.
  Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
  Viktige advarsler
  Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens
  den er varm.
  Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
  Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av Bosch)
  da det kan skade apparatet.
  Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller andre
  deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt bør du sørge
  for at den ikke kommer i kontakt med metallgjenstander. Bruk
  aldri skuresvamper eller kjemiske produkter for å rengjøre
  strykesålen.
  Før strykejernet brukes for første gang
  F j e r n al l e et i k e t t e r o g be s k y t t e l s e s l o k k e t p å
  strykejernssålen.
  Fyll springvann tanken og sett temperaturen til “max” mens
  apparatet er frakoblet.
  Sett i spselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
  temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen ved
  å sette dampregulatoren til “max” og trykke knappen
  gjentatte ganger.
  Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første gangen den
  benyttes, da det kan være smuss i dampdispenseren.
  Når du slår det nye strykejernet ditt for første gang, kan
  det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
  strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.
  Slik bruker du strykejernet
  Sjekk tilrådet stryketemperatur plaggets merkelapp. Hvis
  du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av, kan
  riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en del av
  plagget som ikke kommer til å være synlig når du bruker
  eller har det på deg .
  Start med å stryke de plaggene som krever lavest
  stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
  bre.
  Silke, ull eller syntetiske materialer. stryk baksiden av
  stoffet for å unngå skinnende ekker.
  Syntetisk stoff
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Lin
  Fylle på vanntanken
  Sett damregulatoren til og trekk ut støpselet!
  Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
  noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
  apparatet.
  Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil
  oppheve garantien.
  I k k e b r u k k o n d e n s v a n n f r a t ø r k e t r o m m e l ,
  luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet er
  la get for å bruke normalt springvann.
  Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
  forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
  distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
  vann i forholdet 1:2.
  For å unngå at vann renner ut av apparatet i vertikal posisjon,
  fyll aldri over merket som indikerer “max” vannnivå!
  Klargjøring (1)
  Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
  strykejernet.
  Stryking uten damp (2)
  Stryking med damp (3)
  Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
  dampsymbolet.
  Spray (4)
  Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
  "Ekstra damp" (5)
  Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••"
  Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
  Vertikal damp (6)
  Ikke stryk klær som noen har på seg!
  Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
  Intervallen mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.
  Multippelt avkalkingssystem (7)
  Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
  avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  Hver gang du bruker dampregulatoren, vil self-clean”-
  systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
  2. Calc’n clean
  “calc’n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler
  fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca hver 2. uke,
  hvis vannet i området er veldig hardt.
  1. Trekk støpslet ut av stikkontakten, still dampregulatoren i
  posisjonen og fyll vanntanken med vann.
  2. Still temperaturen i “max” posisjon og trekk støpslet ut av
  stikkontakten.
  3. Etter den nødvendige oppv armin gsper ioden , vil
  temperaturindikatoren slukke. Deretter kan du trekke ut
  kontanten til strykejernet fra støpselet.
  4. Hold strykejernet over en vask. Trykk på “clean”-knappen
  og rist forsiktig på strykejernet. Kokende vann og damp vil
  komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall.
  5. Når strykejernet slutter å dryppe, kan du slippe knappen,
  koble til strykejernet og varme det opp igjen, til det
  resterende vannet har fordampet.
  6. Gjenta prosessen hvis strykejernet fortsatt inneholde
  urenheter.
  3. anti-calc
  “Anti-calc-patronen har blitt laget med henblikk å
  redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
  dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
  nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne
  all kalken som dannes naturlig over tid.
  “Secure” auto shut-off-funksjon (8)
  (Avhengig av modell)
  “Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
  det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
  og sparer energi.
  For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne
  funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet
  er tilkoblet strøm.
  Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist
  posisjon, eller det står att på strykesålen eller på siden i 30
  sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk
  og kontrollampen begynner å blinke.
  En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
  Antidryppsystem (9)
  (Avhengig av modell)
  Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen automatisk
  slås av for å unngå drypping.
  Tekstilbeskyttende strykesåle (10)
  (Avhengig av modell)
  Den tekstilbeskyttende strykelen brukes for å unn
  skinnende ekker på mørkt tøy.
  Det anbefales å først stryke en liten del vrangen for å
  kontrollere at man oppnår ønsket effekt.
  Plasser spissen strykejernet inni spissen på den
  tekstilbeskyttende sålen for å koble den til, og trykk den
  bakre delen av den tekstilbeskyttende sålen til du hører et
  “klikk”. For å løsne beskyttelsessålen drar du i merket plassert
  bak på sålen og tar ut strykejernet.
  Den tekstilbeskyttende strykesålen fås kjøpt gjennom r
  kundeservice eller i spesialbutikker.
  Kode for tilbehør
  (Kundeservice)
  Navn på tilbehør
  (Spesialbutikker)
  464851 TDZ1510
  Oppbevaring (11)
  Sett dampregulatoren til posisjon .
  Rengjøring (12)
  Tips for å hjelpe deg å spare energi
  Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å
  minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
  Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget "max ånga"
  och tryck era gånger knappen när ångstrykjärnet har
  uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks) .
  Använd inte ångfunktionen tvätt första gången, eftersom
  det kan komma smuts med den första ångan.
  När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka
  något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är
  normalt och det kommer inte att upprepas.
  Användning av strykjärnet
  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur märkningen i
  plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du skall stryka, prova
  först på en del av plagget som inte är synlig vid användning.
  Börja med att stryka de plagg som kräver lägst stryktemperatur,
  t.ex. de som är gjorda av syntetber.
  Silke, siden, ull och syntetmaterial. Stryk på tygets baksida
  för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen
  att inte äckar uppstår.
  Syntet
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Linne
  Fyll vattenbehållaren
  Ställ ångreglaget i läge och dra ur strykjärnets
  sladd!
  Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
  vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
  Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
  produkter ogiltigförklaras garantin.
  Använd inte kondenserat vatten fr ån torktumlare,
  luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
  avsedd för användning med normalt kranvatten.
  För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
  att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
  ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del
  kranvatten med två delar destillerat vatten.
  För att förhindra att vatten läcker ut från produkten när den står
  vertikalt, fyll aldrig vatten över markeringen för “max”!
  Förberedelser (1)
  Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
  Strykning utan ånga (2)
  Strykning med ånga (3)
  Endast när temperaturreglaget är ställt i omdet med
  symbolen för ånga.
  Spray (4)
  Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
  Ångpuff (5)
  Ställ temperaturreglaget minst i läge ***
  Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
  Vertikal ånga (6)
  Stryk inte kläder på en person!
  Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
  Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
  Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
   
  Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning
  i era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  När du använder ångreglaget rengörs mekanismen fn
  kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
  Calc’n clean
  Funktionen ”calc’n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar
  från ångkammaren. Använd den här funktionen unger
  varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.
  1. Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ ångreglaget
  i läget och fyll vattentanken med vatten.
  2. Ställ temperaturväljaren i läget ”max” och sätt i strykjärnets
  elsladd.
  3. Efter den nödndiga upprmningsperioden släcks
  kontrollampan. Dra sedan ut strykjärnets elsladd.
  4. Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck på knappen ”clean”
  och skaka försiktigt strykjärnet. Kokande vatten och ånga
  kommer ut, tillsammans med kalk eller avlagringar som
  kan ha funnits där.
  5. När strykjärnet upphör att droppa släpper du knappen, sätter
  i strykjärnets elsladd och värmer upp det igen tills resterande
  vatten har förångats.
  6. Upprepa processen om strykjärnet fortfarande innehåller
  föroreningar.
  3. anti-calc
  Patronen “anti-calc” är utformad för att minska kalkavlagringar
  under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets
  livstid. Patronen kan dock inte avlägsna all kalk som bildas.
  Automatisk säkerhetsavstängning “Secure” (8)
  (Beroende på modell)
  Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar ur
  strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet och
  energiförbrukning.
  Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion att
  vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid
  att nå rätt temperatur.
  Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8 minuter
  i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar sulan
  eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten
  automatiskt och kontrollampan kommer att börja blinka.
  Anti-drip (9)
  (Beroende på modell)
  Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt för
  att förhindra dropp.
  Sula för skydd av tyg (10)
  (Beroende på modell)
  Sulan för skydd av tyg används för att undvika blankt tyg i
  mörka material. Stryk först en liten yta baksidan för att
  kontrollera.
  För att fästa sula strykjärnet, placera strykjärnets spets i
  den lösa sulans spets och tryck på den lösa sulans bakdel till
  dess att ett klick hörs. För att låssa skyddssulan, drag i dess
  bakre ik och lossa strykjärnet.
  Skyddssulan kan köpas hos kundservice eller i fackhandeln.
  Reservdelsnummer
  (kundservice)
  Namn på reservdel
  (fackhandel)
  464851 TDZ1510
  Förvaring (11)
  Ställ ångreglaget i läge
  Rengöring (12)
  Tips för att spara energi
  Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ
  råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
  Börja med att stryka de tyger som kräver lägst
  stryktemperatur.
  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur lappen med
  skötselråd på respektive plagg.
  Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur
  enligt anvisningarna i denna handbok.
  Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om möjligt
  sprejfunktionen i stället.
  Prova att stryka plaggen r de är fuktiga och dra ner
  inställningen för ånga. bildas ånga från tyget, snarare
  än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning,
  använd programmet för ”stryktorrt”.
  Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av
  ångfunktionen helt.
  Låt strykjärnet upprätt vid paus. Om det ligger ner när
  ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
  Råd om avfallshantering
  Innan en använd apparat slängs skall den göras oanvändbar
  och därefter skall den hanteras enligt lokala föreskrifter. Din
  butik eller kommunen tillhandahåller exakt information.
  Denna apparat är rkt i enlighet med EU-
  direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av
  eller inneller elektriska eller elektroniska
  produkter (WEEE).
  Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling
  och återvinning av använda apparater och de tillämpas
  inom EU.
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Vatten kommer ut med
  ångan.
  1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
  2. Ångreglaget i alltför högt läge och låg
  temperatur.
  1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och vänta
  tills dess att kontrollampan släcks.
  2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
  Ingen ånga.
  1. Ångreglaget i stängt läge
  .
  2. Inget vatten i vattenbehållaren.
  3. Alltför låg temperatur. Droppskyddet
  är inte aktivt.
  1. Ställ ångreglaget i öppet läge.
  2. Fyll vattenbehållaren.
  3. Höj temperaturen, om tyget tål detta.
  Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
  2. Igensatt mekanism.
  1. Fyll vattenbehållaren.
  2. Kontakta servicetekniker.
  Vatten droppar från
  sulan när strykjärnet inte
  är anslutet.
  1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.
  1. Ställ ångreglaget i läge
  .
  Glöm inte att tömma vattenbehållaren när du
  har strukit.
  Det ryker när strykjärnet
  ansluts första gången.
  1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några minuter.
  Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.
  Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste
  stryketemperaturen.
  Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på
  plagget.
  Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å følge
  instruksjonene i denne håndboken.
  Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk sprayfunksjonen
  i stedet hvis det er mulig.
  Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige,
  og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra
  plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker
  plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, still
  tørketrommelen inn på “stryketørt”-programmet.
  Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren
  helt.
  Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis
  det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke
  damp.
  Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
  Før du kaster et brukt apparat, du først sette det merkbart ut
  av funksjon og sørge for å avhende det i henhold til gjeldende
  nasjonale lover. Din forhandler, rådhuset eller kommunestyret
  kan gi deg nærmere informasjon.
  Dette apparatet er merket i overensstemmelse
  med EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende brukte
  elektriske og elektroniske apparater (waste
  electrical and electronic equipment–WEEE).
  Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og
  resirkulering av brukte apparater i hele EU.
  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
  Silitysraudasta tulee savua
  ja hajuja silloin, kun se
  kytketään päälle ensimmäistä
  kertaa.
  1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
  muutamassa minuutissa.
  Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.
Bosch TDA7625

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Bosch TDA7625 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Bosch TDA7625 вам ответить.

Посмотреть руководство для Bosch TDA7625 бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.3. Руководство доступно на следующих языках: русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский. У вас есть вопрос о Bosch TDA7625 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Bosch TDA7625

Бренд Bosch
Модель TDA7625
Изделие Утюг
EAN 4242002563008
Язык русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла PDF
Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар
Длина шнура -
Производительность парового напора 150г/мин
Тип рабочей поверхности Палладиевая подошва
Цвет товара Blue, White
Емкость водного резервуара 0.4
Функция вертикального пара
Функция "без капель"
Автоматическое удаление накипи
Постоянная подача пара 40г/мин
Функция парового удара
Самоочистка
Энергопитание
Мощность 2400
Входящее напряжение сети 220 - 240
Индикация
Световой индикатор
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Ширина 125
Глубина 290
Высота 155
Вес 1450
Ширина упаковки 130
Глубина упаковки 325
Высота упаковки 165
Масса брутто 1600
Прочие свойства
Максимальная входная мощность 2400

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Bosch

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о BoschTDA7625.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь