Bosch TDA8360 инструкция

Bosch TDA8360

Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDA8360. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Bosch TDA8360 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDA8360. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Bosch TDA8360 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Bosch
Модель
TDA8360
Изделие
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.bosch.com/
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA8 fra Bosch.
Dette strygejern er fremstillet efter økologiske kriterier,
der har med holdbar udvikling at gøre, og dets
livscyklus er blevet analyseret - fra materialevalg til
dets senere genanvendelse eller genbrug - ligesom
mulighederne for forbedring er blevet evalueret ud fra
et teknisk, økonomisk eller miljømæssigt synspunkt.
Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke
beregnet til erhvervsmæssig brug.
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fare for elektrisk stød eller brand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse
i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med
en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse
med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen
eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut
er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du
kontrollere, at den passer til 16A eller mere og har et
jordstik.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
ops fænomener som transiente spændingsfald eller
styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
0,27 Ω. Om nødvendigt kan brugeren spørge det
offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved
grænseadepunktet.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
med mindre de har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil
overade.
Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge for,
at dennes overade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn
skader eller hvis det lækker vand. I fald skal strygejernet
kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i
forbindelse med påfyldning af vand.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost
osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved
at trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for
reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.
udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret
personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver
nødt til at gå fra det i en periode.
Før ibrugtagning første gang
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler
fra bundpladen
Fyld strygejernets beholder med almindeligt postevand og
stil temperaturregulatoren på “max”.
Tislut strygejernet. Når strygejernet har nået den
ønskede temperatur (kontrollampen slukker), stilles
dampregulatoren 2 og tasten trykkes ned gentagne
gange, hvorved vandet fordamper.
Ved brug af strygejernet for første gang kan der eventuelt
dannes en lettere røg og lugt, hvilket dog forsvinder i løbet
af et par minutter.
Brug
Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er
nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i
strygejernet stiger og falder.
Når strygejernet er varmt, kan der stryges, også selv
om strygejernet opvarmer. Sortér strygetøjet efter de
internationale plejemærker og start med at stryge ved
den laveste temperatur “•”:
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
Tanken fyldes op Fig. 1
Stil dampregulatoren på “0” og træk stikket ud!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
er ikke omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra rretumblere, airconditionanlæg
eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt
vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”
Strygning uden damp Fig. 2
Stil dampregulatoren på “0”.
Strygning med damp Fig. 3
Stil tem peraturregulatoren på “Damp” og - efter
opvarmningen - dampregulatoren på 1 eller 2.
Temperaturregulator på position “••”: Stil
dampregulatoren på 1.
Temperaturregulator på position “•••” eller “max”:
Stil dampregulatoren på 2.
Dampstråler Fig. 3
Temperatur: maks. Tryk ere gange tasten , med
pauser på mindst 5 sekunder.
Spray Fig. 4
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Lodret damp Fig. 5
Stil temperaturen “max”. Hæng strygetøjet en bøjle.
Før strygejernet lodret i en afstand på 10 cm og tryk ere
gange på tasten , i pauser på mindst 5 sekunder.
Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt bæres.
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.
Når strygningen er færdig
Stil dampregulatoren ere gange fra 0 til 2 og tilbage igen
(selvrens). Tømning af vandbeholderen: Hold spidsen på
strygejernet nedad og ryst jernet let. Stil strygejernet
enden, ikke på strygesålen (Fig. 6). Vikle ikke ledningen
for stramt op!
Rengøring
Er strygejernet en smule snavset, trækkes stikket ud og
sålen afkøles. Tør kun hus og sål af med en fugtig klud.
Smelter syntetisk stof den rustfrie strygesål, fordi
indstillingen er for høj, slukkes for dampen og stofresterne
tørres straks af len med en tyk, sammenfoldet, tør
bomuldsklud (maks. trin).
For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du
sørge for at undgå kontakt med metalgenstande.Anvend
aldrig skuresvampe eller kemikalier til rengøring af
strygesålen.
Beholderen aldrig afkalkes eller behandles med
rense- eller opløsningsmiddel: Strygejernet ville i dette
tilfælde dryppe under dampning!
Ekstrafunktioner
(Afhængigt af model)
Flerdelt afkalkningssystem
Afhængigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
“self-clean” mekanismen for kedelstensaejringer.
2. anti-calc
Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen
af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
opbygges naturligt med tiden
For ekstra afkalkning, varm strygejernet op og tryk
dampskuds knappen ere gange hurtigt efter hinanden.
Vent derefter til vandet er væk fra sålen
”Secure” Automatisk
sikkerhedsafbrydelse Fig. 7
(Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion Secure” slukker
strygejernet, når det ikke bruges, hvilket foger
sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion
inaktiv i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå
den indstillede temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
bundpladen, vil sikkerhedskredsløbet automatisk
afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
det lidt.
Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet
hviler på bundpladen, kan apparatet dryppe gennem
bundpladen. Anbring dampregulatoren i positionen “0”,
tøm vandbeholderen, og varm strygejernet op igen, indtil
det resterende vand er fordampet.
Dråbebeskyttelse
(Afhængigt af model)
Hvis den indstillede temperatur er for lav, slukkes
automatisk for dampen for undgå at der opstår dråber.
Der høres evt. et klik.
Tekstilbeskyttelsessål Fig. 8
(Afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsessål anvendes til at dampstryge sarte
klædningsstykker ved maksimum temperatur uden at
skade dem. Brug af tekstilbeskytteren gør det endvidere
unødvendigt at bruge en stofklud for at undgå, at mørke
stoffer bliver blankslidte.
Det anbefales først at stryge lidt af klædningsstykket
indersiden for at se, om det er egnet.
For at sætte tekstilbeskytteren strygejernet anbring
spidsen af strygejernet for enden af tekstilbeskytteren og
pres bagsiden af beskytteren op, indtil du hører et klik. For
at fjerne tekstilbeskytteren hiv ned i klemmen bagsiden
og fjern strygejernet.
Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves
gennem kundeservice eller specialiserede forretninger:
Tilbehør
(eftersalg)
Bestillingsnummer i
specialforretninger
464851 TDZ1510
Bortskaffelse
Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre
apparater og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugs-pladserne
er placeret kan kommunen kontaktes.
Dette apparat er klassiceret iht. det
europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk- og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering
og recycling af kasserede apparater gældende for
hele EU
Du kan hente vejledningen under Bosch' lokale
hjemmesider.
no
Takk for at du valgte et TDA8 dampstrykejern fra
Bosch.
Dette strykejernet er designet i henhold til økologiske
kriterier, forbundet med den stadige utdviklingen,
analysert i hele dens livssyklus, fra material valg til den
siste nedbrytning eller resirkulering - evaluering av
Irrota laite verkkovirtalähtees jokaisen käyttökerran
jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on
annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
ilman valvontaa.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Poista silityspohjasta kaikki merkit ja suojat.
Täytä silitysraudan vesisäiliö vesijohtovedellä ja
aseta mpötilan säädin asentoon max”. Kytke rauta
verkkovirtaan. Kun silitysraudan lämpötila on oikea
(merkkivalo sammuu), anna veden höyrystyä asettamalla
lämpötilan säädin asentoon 2 ja painamalla useamman
kerran painiketta .
Silitysraudan ensimisellä käytkerralla saattaa
ilmetä savuamista tai hajuja, jotka häviävät lyhyen ajan
kulutua.
Käyttö
Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, valo sammuu
heti, kun säädetty lämpötila on saavutettu.
Kun silitysrauta en lämmennyt, sillä voi silittää edelleen
kuumenemisvaiheen aikana. Lajittele pyykki hoito-
ohjemerkintöjen mukaan ja aloita silittäminen alhaisimmalla
lämpötilalla “•”:
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava
Vesisäiliön täyttö Kuva 1
Aseta höyrynsääd¡n asentoon “0” ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Ä käy kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
veteen suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
Silitys ilman höyryä Kuva 2
Aseta höyrynsäädin asentoon “0”.
Silitys höyryllä Kuva 3
Aseta lämpötilan ädin asentoon ”höyry“ ja - lämpenemisen
jälkeen -höyrynsäädin asentoon 1 tai 2.
Lämpötilan säädin asennossa “••”: aseta höyrynsäädin
asentoon 1.
mpötilan ädin asennossa “•••” tai ”max“: aseta
lämpötilasäädin asentoon 2.
Höyryruiske Kuva 3
Lämpötila: max
Paina useamman kerran painiketta ja odota vähintään
5 sekuntia painallusten välillä.
Sumutin Kuva 4
Älä käytä sumutinta silkkiin.
Pystysuora höyry Kuva 5
Valitse lämpötilaksi ”max“. Ripusta vaate vaatepuulle.
Pitele silitysrautaa pystyasennossa ja höyrytä vaatetta noin
10 cm päästä painamalla useamman kerran painiketta ,
odota vähintään viisi sekuntia painallusten välillä.
Älä koskaan kohdista höyrysuutinta ällä oleviin
vaatteisiin.
Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.
Aina silittämisen jälkeen
Aseta höyrynsäädin monta kertaa asennosta 0 asentoon
2 ja takaisin (itsepuhdistustoiminto).
Tyhjennä vesisäiliö; pisilitysrautaa kärki alaspäin ja
ravista kevyesti. ily rautaa aina pystyasennossa
(kuva 6).
Älä kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!
Lisävarusteen tuotekoodi
(asiakaspalvelu)
Lisävarusteen nimi
(erikoisliikkeet)
464851 TDZ1510
Hävittämisohjeita
hemp tietoja keräyspisteis saat myyjäliikkeestä
ja kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista
vastaavilta henkilöiltä.
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä
sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) koskevaan
direktiiviin 2002/96/EG.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus-
ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-
verkkosivulta.
pl
Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDA8 marki
Bosch.
Żelazko to zostało skonstruowane z zachowaniem
zasad ochrony środowiska i zr—wnoważonego
rozwoju, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy całego
jego cyklu życiowego od wyboru materiał—w do
recyklingu, a także możliwości ulepszeń aspekt—w
technicznych, nansowych i środowiskowych.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
w gospodarstwie domowym, a nie do użytku
zarobkowego.
Instrukcję użytkowania przechowywać starannie!
Ostrzeżenia ogólne
Niebezpieczstwo porażenia prądem lub
pożaru!
Urządzenie musi b podłączone i używane zgodnie
z informacjami znajdującymi się na tabliczce
znamionowej.
Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli
przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady
uszkodzenia.
To urdzenie musi b podłączone do gniazdka z
uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza,
należy upewnić się, że jest on odpowiedni do natężenia
16A i lub wyższego oraz, że wyposażony jest we wtyczkę
z uziemieniem.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
zasilania elektrycznego, mowystąpić takie zjawiska
jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia,
zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci
elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej
0,27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
wiedzy i doświadczenia, chyba, że nadzorowane lub
zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
Urządzenie naly używ i stawiać na stabilnym
podłożu.
Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić
się, że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone,
nosi widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z
niego woda. W takim przypadku, urządzenie musi zostać
sprawdzone przez autoryzowane Centrum serwisowe
zanim będzie mogło zostać ponownie użyte.
Należy wyć wtyczkę żelazka z gniazdka przed
napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody
pozostałej w zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
płynie.
Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
Det rekommenderas att först stryka en liten del av tyget
vänt ut och in, för att kontrollera att önskad strykning
uppnås.
För att montera skyddssulan i textil, placera strykjärnets
spets inuti skyddsulans spets och pressa skyddssulans
bakre del tills ett klickljud hörs. För att ta loss skyddssulan,
dra i den bakre kanten och lyft ut strykjärnet.
Sulskyddet i textil nns att pa som en tjänst efter
försäljningen av strykjärnet samt i specialbutiker.
Reservdelsnummer
(kundservice)
Namn på reservdel
(fackhandel)
464851 TDZ1510
Eventuellt gammalt strykjärn
Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket
var du kan lämna gamla hushållsprodukter.
Denna enhet är märkt i enlighet med der
europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall
som utgörs av eller innehåller elektroniska
produkter (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande
och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala
hemsidor.
Kiitämme tei Bosch TDA8-höyrysilitysraudan
valitsemisesta.
Tämä silitysrauta on suunniteltu ekologisia kriteerejä
noudattaen. mä kriteerit liittyvät kestävään
kehitykseen. Suunnittelun aikana on analysoitu
laitteen koko elinkaari -materiaalien valinnasta laitteen
uudelleenyttöön tai kierrätykseen- ja srvioitu
parannusmahdollisuudet tekniseltä, taloudelliselta ja
ympäristölliseltä kannalta.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäytön, ei
ammattikäyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti!
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku- tai palovaara!
Tämä laite tulee kytkeä ja sitä tulee käyttää sen tyyppikilven
antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos
kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
16 A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä
varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi
on 0,27 Ω.
Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä
liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden
(mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset
tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja
tieto, ellei heitä valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on asetettu
tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Se tulee
tarkistuttaa valtuutetussa teknises huoltopalvelussa
ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä
vedellä tai ennen veden poistoa laitteesta käytön
jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön
täyttöä varten.
Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastonmuutoksille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även
omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper,
utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och anndas på stabilt
underlag.
Om apparaten ställs ett stöd måste stödets underlag
vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om
synliga skador nns eller om det läcker vatten. Det måste
kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller vatten eller när du ska
hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
du misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utras av
auktoriserad servicetekniker.
Drag ur kontakten r du lämnar strykjärnet utan
uppsyn.
Före första användningen
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från
sulan.
FyII strykjärnets tank med kranvatten och ställ därefter
in termostaten läge max”. tt stickkontakten i
vägguttaget. nta tills strykrnet uppnått önskad
temperatur (kontrollampan ska slockna).
Ställ nu in ångreglaget på läge 2 och låt vattnet förånga
genom att upprepade gånger trycka på knappen .
Första gången strykjärnet används kan det utsöndra rök
och lukter som upphör efter ett par minuter.
Strykning
Sätt stickkontakten i vägguttaget. Kontrollampan tänds.
Ställ in önskad temperatur med termostaten.
Den släcks när inställd temperatur uppnåtts.
Har strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka
när det åter värms upp. Sortera tvätten i enlighet med
skötselråden. Börja alltid med de plagg som ska strykas i
den lägsta temperaturen “•”:
Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne
FyIla på vatten Bild 1
Ställ ángreglaget pá “0” och dra ut stickkontakten
ur vágguttaget!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en
del kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket “max”.
Strykning utan ånga Bild 2
Ställ ångreglaget på “0”.
Strykning med ånga Bild 3
Ställ termostatvredet på “Ånga” och ställ ångreglaget
1 eller 2 efter det att strykjärnet blivit varmt.
När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på 1.
När termostatvredet står på “•••” eller “max”.
Ställ ångreglaget på 2.
Ångpuff Bild 3
Ställ in temperaturen på “max”.
Tryck upprepade gånger på knappen med 5 sekunder
mellan varje tryck.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er
denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at
apparatet er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i
oppreist posisjon, eller det står att strykesålen eller
siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet
automatisk og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen
tilbake.
Dryppebeskyttelse
(Avhengig av modell)
Dersom det er innstilt en for lav temperatur, blir dampen
automatisk slått av for å unngå at apparatet drypper. Det
kan da eventuelt høres et klikk.
Tekstilbeskyttelsessåle bilde 8
(Avhengig av modell)
Tekstilbeskyttelsessåle brukes til stryking av ntfølende
plagg maksimal temperatur uten å skade dem Ved bruk
av beskytteren unngår du glans på mørkt stoff.
Det rådes til å først stryke en liten del innsiden av
plagget for å se om det er passende.
For å knytte stoff beskytteren til strykejernet, plasser
spissen av strykejernet Inni enden av stoff beskytteren å
trykk baksiden på beskytteren oppover inntil du hører ett
klikk. For å løsne stoff
Beskytteren, dra ned klemmen baksiden å fjern
strykejernet.
Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra
kundeservicen eller fra en spesialbutikk:
Kode for tilbehør
(Kundeservice)
Navn på tilbehør
(Spesialbutikker)
464851 TDZ1510
Skrong
For aktuelle veiledninger angående skroting bør du ta
kontakt med forhandleren eller med kommunen på stedet
der du bor.
Dette apparatet er klassisert i henhold til det
europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending
av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning
av innbytteprodukter.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch
sine lokale nettsider.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA8 från
Bosch.
Det här strykjärnet har formgivits i enlighet med de
ekologiska kriterier som ställts upp för en hållbar
utveckling. Hela strykjärnets livscykel analyseras -från
val av material till återanvändning eller återvinning- för
att utvärdera möjligheterna till förbättringar från en
teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.
Detta är en hushållsprodukt och alltinte avsedd
för kontinuerlig användning i storhushåll. Läs noga
igenom bruksanvisningen. Spara den!
Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Fara för elektrisk stöt eller brand!
Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med
uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera
att den är anpassad för 16A eller mer och att kontakten
är jordad.
För att undvika att fenomen som att transient spänning
sjunker eller att belysningen uktuerar vid dåliga
strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med
en maximal impedans på 0,27 Ω.
Vid behov, kan användaren fråga det allmänna
stmförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
gränssnittsstället.
Puhdistus
Jos silitysrauta en vain vähän likainen, irrota pistoke
pistorasiasta ja anna raudan pohjan jäähtyä.
Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla
pyyhkeellä.
Jos lämpötila on säädetty liian korkeaksi ja synteettinen
materiaali sulaa kiinni teräspohjaan, kytke höyry pois
päältä ja ja poista silittämisestä äneet jäljet heti
hankaamalla paksulla, taitetulla ja kuivalla puuvillaliinalla
maksimi lämpötilalla.
Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden
kanssa, jotta pohja pysyy sileänä. Älä ytä pohjan
puhdistukseen hankaustyynyä tai kemikaaleja.
Älä poista vesisäiliöstä kalkkia tai käsittele säiliötä
puhdistuskemikaaleilla tai liuotteilla: silitysraudasta
alkaa tällöin vuotaa vettä silitettäessä höyryllä!
Lisätoiminnot
(Mallista riippuen)
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä
Mallista riippuen laitteessa on AntiCalc” (=osa 1 + 2)
kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean
-järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. anti-calc
anti-calc -patruuna on suunniteltu vähentämään
höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää
silitysraudan käyttöiä. Kalkinpoistopatruuna ei
kuitenkaan voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan
kanssa kertynyttä kalkkia.
Kuumenna silitysrauta uudelleen maksimilämpötilaan
ja paina yrytyspainiketta useaan kertaan pienin
aikavälein, jotta kalkki poistuisi laitteesta paremmin.
Odota tän jälkeen, että vesiämät haihtuvat
silitysraudan pohjasta.
Automaattinen sammutustoiminto Kuva 7
(Mallista riippuen)
Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan
pois ältä silloin, kun se jätetään ilman valvontaa.
Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää sen
energian kulutusta.
Laitteen päällekytkennän jälkeen kyseinen toiminto ei
aktivoidu 2 minuuttiin, sillä tämän aikana silitysrauta
saavuttaa asetetun lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla
sitä hiukan.
Kun automaattinen sammutustoiminto aktivoituu
silitysraudan nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta
voi tulla vettä. Aseta höyrysäädin asentoon “0”, tyhjennä
vesisäil ja kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes
jäljelle jäävä vesi on haihtunut.
Tippalukko
(Mallista riippuen)
Jos olet säätänyt liian alhaisen lämpötilan höyry kytkeytyy
automaattisesti pois päältä veden tippumisen estämiseksi.
Poiskytkeytymisen saattaa kuulla selvästi.
Tekstiilisuojapohja Kuva 8
(Mallista riippuen)
Tekstiilisuojapohja -pohjaa käytetään arkojen vaatteiden
höyrysilitykseen korkeissa lämpötiloissa, jotta tällaiset
kuidut eivät vaurioidu lämpötilan vuoksi. Pohjaa
käytettäessä tummien kankaiden silittämiseen ei niihin
helposti tulevan kiillon estämiseksi tarvitse ytä
silitysliinaa.
Jotta silityksen tuloksesta saadaan toivottava, suositellaan
ensin pienen alueen silittämistä vaateen nurjalta
puolelta.
Pohja kiinnitetään silitysrautaan asettamalla raudan kärki
Textile Protector -pohjan kärjen sisään, ja sen jälkeen
pohjan takaosaa painetaan kunnes kuuluu “klik”-ääni.
Suojus irrotetaan vellä suojuksen takaosassa
olevasta painikkeesta, jolloin rauta irtoaa suojuksesta.
Kangassuojus on mahdollista hankkia asiakaspalvelusta
tai erikoiskaupoista.
˚elazko prowadzić pionowo w odległoŚci 10 cm i naciskać
wielokrotnie przycisk z przerwami co najmniej 5
sekund.
Nigdy nie naly kierować strumienia pary na
garderobę znajdującą się na ciele.
Nigdy nie należy kierować strumienia pary na inne
osoby lub zwierzęta.
Po każdym użyciu
Regulator natężenia przepływu pary przestawkilkakrotnie
z 0 na 2 i z powrotem (samoczyszczenie). Opróżn
zbiornik: żelazko skierow szpicem na dół i lekko
potrząsać.
Przechowyw w pozycji pionowej, a nie na stopie
(rysunek 6).
Elektrycznego przewodu zasilającego nie zawijać zbyt
mocno!
Czyszczenie
Jeżeli żelazko jest lekko zanieczyszczone, wyjąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego i zaczekać, aż ostygnie.
Stopę żelazka i obudowę wytrzeć wilgotną Ścierką.
Natomiast jeżeli w czasie prasowania, na skutek
nastawienia zbyt wysokiej temperatury, stopi się materiał
syntetyczny i przylgnie do stopy, wyłączyć dopływ pary
i przy nastawieniu na maks. Stopione resztki zetrzeć
natychmiast suchą Ścierką bawełnianą poskłada
wielokrotnie.
Aby powierzchnia stopy pozosta niezarysowana,
żelazka nie należy stawiać w pobliżu żadnych metalowych
przedmiotów. Do czyszczenia stopy nie wolno używać
czyścików, ani innych środków chemicznych.
Ze zbiornika nie usuwać kamienia za pomocą środków
rozpuszczających kamień. Nie czyśc zbiornika
środkami czyszczącymi ani rozpuszczalnikiem: przy
prasowaniu pa, z żelazka będzie potem kapać
woda!
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać
“Profesjonalnego Sprzętu Parowego”.
Funkcje dodatkowe
(Zależnie od modelu)
Złożony system usuwania kamienia
Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona
w system usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent
1 + 2.
1. self-clean
Przy k aż dym użyciu regu latora pary, syste m
samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego
się kamienia.
2. anti-calc
Wad anti-calc ma na celu zredukowanie ilosci
gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas
prasowania parą, pomagając przedłużczas eksploatacji
żelazka. Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu
kamienia nie jest w stanie usunąć całości naturalnie
wytwarzanego z czasem kamienia.
Aby uzyskać lepsze efekty usuwania kamienia, ponownie
rozgrzać żelazko do temperatury maksymalnej i kilkakrotnie
nacisnąć przycisk wyrzutu pary z niewielkimi przerwami.
Następnie odczekdo momentu, gdy cała woda wyparuje
ze stopy żelazka.
Funkcja “Secure” automatycznie
wyłączająca urządzenie rysunek 7
(Zależnie od modelu)
Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty
funkcja ta dzie niedostępna, aby urządzenie mogło
osiągnąć żądaną temperaturę.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim poruszyć.
Ochrona przed kapaniem
(Zależnie od modelu)
Jeżeli żelazko nastawiono na zbyt niska temperaturę
następuje automatyczne wyłączenie pary, aby zapobiec
kapaniu wody.
Może być przy tym słyszalny lekki trzask (klik).
015 TDA8…/11/10
da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
TDA 8..
M-2
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
Käyttöohjeet
pl
Instrukcja obsługi
ru Инструкции по эксплуатации
uk Інструкція з використання
hu
Használati utasítások
ro Instructioni de folosire
аr

Spray Bild 4
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Vertikal ånga Bild 5
Ställ in temperatur “max”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget.
Tryck upprepade gånger knappen , med minst 5
sekunder mellan varje tryck.
Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som någon har
på sig.
Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.
När du använt färdigt strykjärnet
Ställ in ångreglaget från 0 till 2 och tillbaka på 0.
Gör detta upprepade gånger (självrengöringsfunktion).
Töm sedan tanken genom att hålla strykjärnet med spetsen
nedåt över ett kärl och lätt skaka det. Förvara strykjärnet
på högkant, inte liggande se (Bild 6).
Linda inte ihop sladden för hårt!
Rengöring
tt nedsmutsat strykjärn: Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget och låt strykjärnet svalna. Torka sedan av
strykjärnets utsida och sula med en fuktig duk.
Strykjärnet var för varmt så att syntetmaterial smält och
fastnat sulan: Stäng av ångfunktionen, ställ in max-läge
och torka genast bort smutsresterna med en tjock, ihopvikt
torr bomullshandduk.
För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts
för kontakt med metallföremål. Använd aldrig skursvamp
eller kemikalier när du rengör stryksulan.
Häll aldrig rengörings- eller lösningsmedel i tanken
för att avkalka strykjärnet eftersom detta gör att
strykjärnet droppar när du använder ånga!
Ytterligare funktioner
(Beroende på modell)
Avkalkning i era steg
Beroende modell är ditt strykjärn utrustad med
avkalkning i era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. anti-calc
Patronen anti-calc är utformad för att minska
kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
rlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte
avlägsna all kalk som bildas.
För att förbättra avkalkningen, värm upp strykjärnet nytt
till högsta temperatur och tryck era gånger ångreglaget
och vänta till dess att vattnet förångas från sulan.
”Secure” Automatisk
säkerhetsavstängning Bild 7
(Beroende på modell)
Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar
ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerheten
och energiförbrukningen.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
tid att nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8
minuter i stående läge eller efter 30 sekunder r det
vilar sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att
slå av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer
att börja blinka.
Droppstopp
(Beroende på modell)
Om den temperatur du ställt in är för låg kommer ångan
automatiskt att stängas av för att undvika dropp. Ibland
hörs då ett klickljud.
Textilskyddsula Bild 8
(Beroende på modell)
Textilskyddsula används för ångstrykning av ömtåliga
plagg vid maximal temperatur, r att förhindra att
dessa skadas av höga temperaturer. Därmed undviks
användningen av trasor, vilka kan orsaka blanka partier
på mörka tyger.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy odłącz wtyczki elektrycznej z kontaktu
ciągnąc za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu
lub w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
przewodu zasilającego, muszą b wykonane przez
wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
odłączyć je od prądu.
Przed pierwszym użyciem urządzenia
Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
zabezpieczające.
Zbiornik żelazka napełnić wodą z sieci wodociągowej i
regulator temperatury nastawić na maks.”. Podłączyć
żelazko do sieci elektrycznej. JeŚli żelazko osiągnie
nastawioną temperatu (gaŚnie lampka kontrolna),
regulator pary nastawić na 2 i całkowicie odparować wodę,
naciskając wielokrotnie przycisk .
Podczas pierwszego uruchomie z żelazka może wydoby-
-
wać się dym i zapach, który znika po kilku minutach.
Obsługa
Lampka kontrolna Świeci się podczas podgrzewania i
gaŚnie, gdy żelazko osiągnie nastawioną temperaturę.
Jeżeli żelazko już raz się rozgrzało, można dalej prasować
podczas podgrzewania. Bieliznę przeznaczoną do
prasowania posortować według oznaczeń na naszywkach i
rozpocząć prasowanie od najniższej temperatury “•”:
Syntetyczne
••
Jedwab - wełna
•••
Bawełna - len
Napełnianie zbiornika rysunek 1
Regulator nat’żenia przepływu pary nastawna “0”
i wyjąć wtyczk’ z gniazdka sieciowego!
Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
może uszkodzić urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie
zostało zaprojektowany do ycia ze zwykłą wodą z
kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszwodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać
z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej
oznaczenia “max”.
Prasowanie bez użycia pary rysunek 2
Regulator natężenia przepływu pary nastawić na “0”.
Prasowanie z użyciem pary rysunek 3
Regulator temperatury ustaw w pozycji “para” a po
zagrzaniu żelazka regulator natężenia przepływu pary
na 1 lub 2.
Regulator temperatury ustawić w pozycji “••”, a regulator
natężenia przepływu pary na 1.
Regulator temperatury ustawić w pozycji “•••” lub “max”, a
regulator natężenia przepływu pary na 2.
Wyrzut pary rysunek 3
Regulator temperatury nastawić na "max".
Przycisk naciskać wielokrotnie z przerwami co najmniej
5 sekund.
Spryskiwanie rysunek 4
Nie naly używać funkcji spryskiwania podczas
prasowania jedwabiu.
Pionowy wyrzut pary rysunek 5
Regulator temperatury nastawić na “max”.
Odzi przeznaczoną do prasowania powiesić na
wieszaku.
forbedrings muligheter, fra den tekniske, økonomiske
og miljøvennlige side av saken
Dette apparatet er produsert utelukkende for bruk i
hjemmet og er følgelig ikke egnet til industrielt bruk.
Les bruksanvisnigen nøye og ta vare den for senere
konsultasjoner.
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fare for elektrisk støt eller brann!
Dette apparatet tilkoples og brukes i henhold til
informasjonen som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet
er synlig skadet.
Dette apparatet kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det
er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for
at den er egnet til 16A eller mer og at den har et støpsel
med jordforbindelse.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med
en impedans på maksimum 0,27 Ω.
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren
om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller
mentale evner, medmindre de er under oppsyn eller har
fått opplæring.
Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overaten
støtten står på er stabil.
Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
synlige skader eller lekker vann. Det kontrolleres av
et autorisert Teknisk Servicesenter før den kan brukes
på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra
i ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
utføres av kvalisert personale fra et autorisert Teknisk
Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Før første gangs bruk
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
strykesålen.
FyII tanken på strykejernet med vann fra springen og sett
temperaturreguleringen “max”. Tilkople apparatet.
Når strykejernet har fått riktig temperatur (kontrollampen
slukkes), lar du vannet fordampe ved å innstille dampre-
-
guleringen på 2 og å trykke ere ganger på knappen .
Ved første gangs bruk av strykejernet kan det forekomme
røyk- eller luktutvikling, men denne vil stoppe etter noen
få minutter.
Bruk
Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker
snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet
er varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.
Sorter plaggene etter merkelappene og start med lavest
temperatur “•”:
Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin
Påfylling av tanken bilde 1
Sett dampreguleringen på “0 og trekk ut
støpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter,
vil oppheve garantien.
I k k e b r u k k o n d e ns va n n f r a tø r k e t ro m me l,
luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet
er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for “max” vannivå.
Stryking uten damp bilde 2
Sett dampreguleringen på “0”.
Dampstøt bilde 3
Sett temperaturreguleringen på Damp og sett
dampreguleringen på 1 eller 2 etter at den er oppvarmet.
Sett temperaturreguleringen i posi sjonen:
dampreguleringen settes på 1.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “•••eller på
“max”; dampreguleringen settes på 2.
Stryking med dampstøt bilde 3
Temperatur: max
Trykk tasten ere ganger med pauser minst 5
sekunder.
Spray bilde 4
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
Vertikal damp bilde 5
Sett temperaturen på “max”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk
tasten ere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
Dampen må aldri rettes direkte mot klær mens noen
har dem på.
Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.
Etter hver strykeomgang
Sett dampreguleringen fra 0 til 2 og tilbake ere ganger
(selvrens). Tømming av tanken: Hold strykejerned med
spissen nedover og rist lett på det.
For oppbevaring settes det opp bakkant, ikke la det
stå på sålen (bilde 6).
Ikke vikle kabelen opp for stramt.
Rengjøring
Ved lett smuss trekkes støpselet ut og sålen avkjøles først.
Tørk kun fuktig av sålen og jernet utvendig.
Dersom syntetisk stoff smelter når stålsålen er for høyt
innstilt, må dampen slås av og restene tørkes av straks
med et tykt sammenlagt stykke av bomullstøy. Sett jernet
på trinn max
Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du
unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri
skuresvampereller kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Tanken aldri avkalkes eller behandles med
rengjørings- hhv. løsemiddel:
Ekstra funksjoner
(Avhengig av modell)
Multippelt avkalkingssystem
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-
systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. anti-calc
“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk å
redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne
all kalken som dannes naturlig over tid.
For å oppnå en bedre avkalkning, sett strykejernet max
og varm opp. Skyv dampregulatoren hurtig frem og
tilbake gjentatte ganger. Vent til det gjenværende vannet
har fordampet fra strykesålen
“Secure” auto shut-off-funksjon bilde. 7
(Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
og sparer energi.

У вас возник вопрос относительно изделия Bosch TDA8360?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Bosch TDA8360, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Вес и размеры
Вес 1600
Свойства
Тип Паровой утюг
Защита от перегрева yes
Автовыключение yes
Емкость водного резервуара 0.3
Функция "без капель" yes
Переменный пар yes
Система против накипи yes
Функция вертикального пара yes
Производительность парового напора 85
Функция распрыскивания yes
Мягкая рукоятка yes
Цвет товара   Green, White
Длина шнура 2.5
Индикация
Индикатор уровня воды yes
Световой индикатор yes
Прочие свойства
Непрерывный поток 25 g/min
Энергопитание
Потребляемая мощность (в обычном режиме) 2000