Bosch TDS1102 инструкция

Bosch TDS1102

Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDS1102. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Bosch TDS1102 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Bosch TDS1102. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Bosch TDS1102 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Bosch
Модель
TDS1102
Изделие
EAN
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.bosch.com/
j) Rengør bunden på strygejernet
4. calc’n clean med afkalkningsmiddel
For at opnå en grundig kalkfjernelse kan du bruge det
medfølgende afkalkningsmiddel. Det skal gøres hver
6. måned.
Afkalkningsmidlet kan erhverves i vores afdeling for
eftersalg eller i specialbutikker.
Tilbehørsnummer
(eftersalg)
Produktnavn
(i specialbutikker)
311144 TDZ1101
Udfør følgende procedure:
a) Kontroller, at strygejernet er afkølet, og at beholderen
er tom
b) Sæt temperaturdrejeskiven på trinnet “calc’n clean”
c) Fyld beholderen med glasset til påfyldning (eller
specialasken afhængigt af model) med postevand
iblandet en del afkalkningsmiddel
d) Tænd strygejernet, og vælg trinnet med maksimal
damp
e) Anbring strygejernet over en beholder for at opsamle
vandet
f) Tryk på dampudløserknappen, indtil beholderen er tom.
Dette kan vare ere minutter!
g) Udfør derefter den beskrevne proces i afsnit “3. Calc’n
clean”, indtil der ikke længere kommer partikler ud af
bunden på strygejernet.
Automatisk sikkerhedsafbrydelse.
“Secure” (8)
(Afhængigt af model)
Silke, uld eller syntetiske materialer: Stryg stoffets bagside
for at undgå stænkpletter.
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
Fyldning af vandbeholder
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen!
Til opfyldning af beholderen hører der et hjælpemiddel
til strygejernet (afhængigt af model: speciel aske eller
påfyldningsglas).
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
er ikke omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt
vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld aldrig over mærket “max”.
Kom godt i gang (1)
Strygning uden damp (2)
Begynd strygning men uden at trykke på
dampskudsknappen.
Strygning med damp (3)
Dampfunktionen virker kun, når temperaturdrejeskiven
bender sig i områderne, der er markeret med
dampsymbolet
mellem “••” og “max”.
Vælg damppositionen med dampregulatoren.
- Dampposition “-” til temperaturtrinnet “••” eller sarte
tekstiler.
- Dampposition “+” til temperaturtrinnet “•••” , “max” og
kraftige tekstiler
Hvis der trykkes på dampudløserknappen, når beholderen
er tom, høres en markant lyd til angivelse af, at pumpen
bruges uden vand.
Bemærk: Når der i temperaturdrejeskiven er valgt
et trin til strygning med damp, er det nødvendigt, at
strygejernet opnår den valgte temperatur (det røde
lyd slukkes), før dampudløserknappen betjenes. I
modsat fald kan der falde dråber ud, fordi dampen
endnu ikke er dannet.
Dampregulatoren er også lysindikatoren for opvarmning
af strygejernet.
Spray (4)
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Dampstråler (5)
Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••”
Tryk ere gange på tasten
, med pauser på mindst 5
sekunder.
Lodret damp (6)
Stryg ikke tøj, mens du har det på!
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
Flerdelt afkalkningssystem (7)
Afhængigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “AntiCalc” (komponent= 1 + 2 + 3+ 4).
1. self-clean
Autorengøringsventilen self-clean mellem vandbeholderen
og dampkammeret er udformet på en sådan måde, at
kalken ikke ødelægger dens funktion foruden at den sørger
for en optimal produktion af damp.
2. anticalc
Patronen “anti-cal” er udviklet til at reducere ophobningen
af kalk, der dannes under strygning med damp og på denne
måde forlænge strygejernets levetid. Vær dog opmærksom
på, at patronen “anti-cal” ikke fuldstændigt forhindrer den
naturlige kalkdannelse.
3. calc’n clean
Funktionen “calc‘n clean” hjælper med at fjerne
kedelstenspartikler fra dampen. Hvis vandet i dit område
er meget hårdt, bør du bruge funktionen en gang hver
anden uge.
Udfør følgende procedure:
a) Kontroller, at strygejernet er afkølet
b) Sæt temperaturdrejeskiven på trinnet “calc’n clean”
c) Fyld vandbeholderen helt med postevand
d) Tilslut strygejernet, og indstil på trinnet med maksimal
damp (+).
e) Anbring strygejernet over en beholder for at opsamle
vandet
f) Tryk på dampudløserknappen, indtil beholderen er tom.
Dette kan vare ere minutter!
g) Gentag proceduren, indtil der ikke længere kommer
partikler ud af bunden på strygejernet
h) Sæt temperaturdrejeskiven i den maksimale position.
Strygejernet begynder at afgive damp. Vent, indtil alt
vand er fordampet fra strygejernet.
Den automatiske afbryderfunktion “Secure” slukker
strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger
sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et
par minutter lade det opnå den valgte temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
på bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk
afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
det lidt.
Anti-drypsystem
(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
automatisk for at undgå drypning.
Opbevaring (9)
Anbring dampregulatoren i positionen “-”.
Rengøring (10)
Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først
gøre det ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i
overensstemmelse med de gældende regler i landet.
Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede
oplysninger herom.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse
med det europæiske direktiv 2002/96/EG - der
omhandler kasserede, elektriske og
elektroniske apparater (kasseret, elektrisk og
elektronisk udstyr - WEEE).
Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering
og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TDS11 fra Bosch.
Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet
og må ikke anvendes til industrielle formål.
Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og
opbevar den for fremtidig opslag.
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fare for elektrisk stød eller brand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med
en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes en elektricitetsforsyning, der er i
overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen
eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut
er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du
kontrollere, at den passer til 16A eller mere og har et
jordstik.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
på 0,27 Ω. Om nødvendigt kan brugeren spørge det
offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved
grænseadepunktet.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
med mindre de har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil
overade.
Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal
du sørge for, at dennes overade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på
skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet
kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i
forbindelse med påfyldning af vand.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved
at trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for
reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.
udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret
personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver
nødt til at gå fra det i en periode.
Vigtige advarsler
Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen,
når den er varm.
Opbevar strygejernet i lodret position.
Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch),
da de kan beskadige apparatet.
Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen
eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat
skal du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske
objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter
til at rengøre bundpladen med.
Før strygejernet bruges første gang
Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med
vand fra vandhanen, og anbringe temperaturdrejeskiven
på “max”.
Tænd apparatet, og når dampstrygejernet har nået den
ønskede temperatur, slukkes indikatoren, og du kan starte
dampning ved at indstille dampregulatoren til maksimal
position og trykke gentagne gange på knappen
.
Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
damphovedet.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende
en smule røg foruden partikler gennem bundpladen, hvilket
er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.
Sådan bruges strygejernet
Fjern alle etiketter og beskyttelsesbelægninger fra
bunden. Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet
på mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil
et stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
når du bruger eller bærer tøjstykket.
Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
strygetemperatur som f.eks. syntetiske stoffer.
Spray (4)
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
"Ekstra damp" (5)
Sett temperaturvelgeren minst til posisjon “•••”
Trykk tasten
ere ganger med pauser på minst 5
sekunder.
Vertikal damp (6)
Ikke stryk klær som noen har på seg!
Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
Intervallen mellom “ekstra damp” skal være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder etter hver 4. “ekstra damp”-syklus.
Multippelt avkalkingssystem (7)
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 +
3 + 4).
1. self-clean
“Self-clean”-systemets ventil mellom vanntanken og
dampkammeret er designet slik at systemets funksjon
ikke skal bli ødelagt av kalk og det oppnås dermed optimal
dampproduksjon.
2. anti-calc
“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å
redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
nyttbare levetid. “Anti-calc”-patronen kan imidlertid ikke
fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.
3. calc’n clean
“Calc‘n clean”-funksjonen hjelper til med å fjerne kalk fra
dampen. Dersom vannet i området der du bor er svært
hardt, bør du bruke denne funksjonen annen hver uke.
Utfør trinnene i følgende prosedyre:
a) Kontroller at strykejernet er avkjølt.
b) Sett temperaturvelgeren til “calc´n clean”.
c) Fyll vanntanken med rent springvann til øverste nivå.
d) Sett i støpselet og velg posisjonen for maksimum damp
(+).
e) Hold strykejernet over en utslagsvask eller en beholder
for å samle opp vannet.
f) Trykk på dampknappen til vanntanken er tom. Dette
kan ta noen minutter!
g) Gjenta dette til det ikke lenger kommer partikler ut
gjennom sålen.
h) Sett temperaturvelgeren til max styrke. Det vil komme
ut damp av strykejernet. Vent til alt vannet i strykejernet
har fordampet.
i) Rengjør strykesålen.
4. calc’n clean med avkalkingsmiddel
Du kan bruke avkalkingsmiddelet som følger med
strykejernet for en mer grundig fjerning av kalk. Dette bør
gjøres hver sjette måned.
Avkalkingsmiddelet kan kjøpes gjennom vår kundeservice
eller i spesialbutikker.
Kode for tilbehør
(Kundeservice)
Navn på tilbehør
(Spesialbutikker)
311144 TDZ1101
Utfør trinnene i følgende prosedyre:
a) Kontroller at strykejernet er avkjølt og at vannkammeret
er tomt.
b) Sett temperaturvelgeren til “calc´n clean”.
c) Fyll vanntanken med rent springvann ved hjelp av et
fullt påfyllingsbeger (eller en halvfull spesialaske for
påfylling, avhengig av modell) og bland det med en
dose avkalkingsmiddel.
d) Sett i støpselet og velg posisjonen for maksimum
damp
e) Hold strykejernet over en utslagsvask eller en beholder
for å samle opp vannet.
f) Trykk på dampknappen til vanntanken er tom. Dette
kan ta noen minutter!
g) Følg deretter prosedyren som beskrives under punkt
“3.calc’n clean” til det ikke lenger kommer partikler
ut gjennom sålen.
“Secure” auto shut-off-funksjon (8)
(Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er
denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at
apparatet er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i
oppreist posisjon, eller det står att på strykesålen eller på
siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet
automatisk og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
Antidryppsystem
(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
automatisk slås av for å unngå drypping.
Oppbevaring (9)
Sett dampregulatoren til posisjon “-”.
Rengjøring (10)
no
Takk for at du valgte et TDS11 dampstrykejern fra
Bosch.
Dette apparatet har kun blitt utformet for
husholdningsbruk og må ikke brukes til
industriformål.
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet
og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig
referanse.
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fare for elektrisk støt eller brann!
Dette apparatet må kun tilkobles og brukes i et
strømnett som svarer til spenningen som er oppgitt på
merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet
er synlig skadet.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis
det er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg
for at den er egnet til 16A 16A eller mer og at den har et
støpsel med jordforbindelse.
d) Stoppa i sladden till strykjärnet och ställ ångreglaget i
läget “max” (+).
e) Håll strykjärnet ovanför diskbänken eller en behållare
för att samla upp vattnet som kommer att börja rinna
ur järnet
f) Tryck på ångknappen tills vattenbehållaren är tom.
Detta kan ta era minuter!
g) Upprepa denna procedur tills inga er kalkpartiklar
kommer ut ur strykjärnet sula
h) Ställ temperaturreglaget i läget “max”. Strykjärnet börjar
spruta ut ånga. Vänta tills allt vatten i strykjärnet har
förångats.
i) Rengör strykjärnets sula noggrant
4. “calc‘n clean” med avkalkningsmedel
För att verkligen få bort allt kalk kan du använda det
avkalkningsmedel som medföljde tillsammans med
strykjärnet. Denna rengöring bör genomföras var 6:
e månad.
Avkalkningsmedel kan köpas hos återförsäljaren eller i
fackhandeln.
Tillbehörets
artikelnummer
(Återförsäljare)
Tillbehörsnamn
(Fackhandel)
311144 TDZ1101
Utför följande åtgärder:
a) Se till att strykjärnet har kallnat helt och att behållaren
är tom.
b) Ställ temperaturreglaget i läget “calc‘n clean”
c) Använd påfyllningsglaset eller påfyllningsaskan och
fyll vattenbehållaren till hälften med rent kranvatten.
Fyll resten med avkalkningsmedel.
d) Stoppa i sladden till strykjärnet och ställ ångreglaget i
läget “max”
e) Håll strykjärnet ovanför diskbänken eller en behållare
för att samla upp vattnet som kommer att börja rinna
ur järnet
f) Tryck på ångknappen tills vattenbehållaren är tom.
Detta kan ta era minuter!
g) Följ sedan instruktionerna under “3.calc’n clean” tills
inga er kalkpartiklar kommer ut ur strykjärnet sula
Automatisk säkerhetsavstängning
“Secure” (8)
(Beroende på modell)
Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar
ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet
och energiförbrukning.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
tid att nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8
minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar
på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå
av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer
att börja blinka.
Anti-drip
(Beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
för att förhindra dropp.
Förvaring (9)
Ställ ångreglaget i läge “-”.
Rengöring (10)
Råd om avfallshantering
Innan en använd apparat slängs skall den göras
oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala
föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller
exakt information.
Denna apparat är märkt i enlighet med EU-
direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling och
återvinning av använda apparater och de tillämpas
inom EU.
Toimi seuraavasti:
a) Varmista, että silitysrauta on jäähtynyt ja että vesisäiliö
on tyhjä.
b) Aseta lämpötilasäädin asentoon “calc’n clean”.
c) Täytä säiliö puhtaalla hanavedellä täytetyllä täydellä
täyttöastialla (tai puoliksi täytetyllä täyttöpullolla,
mallista riippuen) sekoittaen veteen yhden annoksen
kalkinpoistoainetta.
d) Kytke silitysrauta pistorasiaan ja valitse
maksimihöyrytysasento.
e) Aseta silitysrauta pesualtaan tai astian yläpuolelle
veden poistamista varten.
f) Paina höyrytyspainiketta, kunnes säiliö on tyhjentynyt.
Tähän voi mennä muutamia minuutteja!
g) Toista kappaleessa “3.calc’n clean” kuvatut
toimenpiteet, kunnes silitysraudan pohjasta ei enää
tule hiukkasia.
Automaattinen sammutustoiminto
“Secure” (8)
(Mallista riippuen)
Automaattinen “Secure” -sammutustoiminto kytkee
silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään ilman
valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja
vähentää sen energian kulutusta.
Kun silitysrauta kytketään päälle, toiminto ei aktivoidu
2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla
sitä hiukan.
Vesisuoja
(Mallista riippuen)
Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
vältettäisiin.
Säilytys (9)
Aseta höyrysäädin asentoon “-”.
Puhdistus (10)
Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai
paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista
määräyksistä.
Tämä laite täyttää sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
direktiivin 2002/96/EY vaatimukset ja omaa
vastaavan merkin WEEE.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden
rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-
alueella.
fi
Kiitämme teitä Bosch TDS11-höyrysilitysraudan
valitsemisesta.
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä
sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne
tuleva käyttökertoja varten.
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku- tai palovaara!
Tämä laite tulee kytkeä ja sitä saa käyttää ainoastaan
sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos
kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
16A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä
varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi
on 0,27 Ω.
Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä
liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisten
henkilöiden (mukaan lukien lapset) toimesta, joilla
on rajoitetut fyysiset tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai
puuttellinen kokemus ja tieto, ellei heitä valvota tai
ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että
tuki on asetettu tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Jos kyseisiä
ongelmia ilmenee, laite tulee tarkistuttaa valtuutetussa
teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan
käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä
vedellä tai ennen veden poistoa laitteesta käytön
jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön
täyttöä varten.
Älä jätä laitetta alttiiksi sään vaihteluille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on
annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
ilman valvontaa.
Tärkeitä varoituksia
Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan
silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch),
sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin
muun laitteen osan puhdistamiseen.
Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta
metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa
rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDS11 från
Bosch.
Apparaten har utformats för hemanvändning och den
får inte användas industriellt.
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och
spara den inför framtida behov.
Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Fara för elektrisk stöt eller brand!
Apparaten skall anslutas till elnätet och användas i enlighet
med uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera
att den är anpassad för 16A eller mer och att kontakten
är jordad.
För att undvika att fenomen som att transient spänning
sjunker eller att belysningen uktuerar vid dåliga
strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med
en maximal impedans på 0,27 Ω.
Vid behov, kan användaren fråga det allmänna
strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även
omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper,
utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt
underlag.
Om apparaten ställs på ett stöd eller på bakdelen måste
underlaget vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om
synliga skador nns eller om det läcker vatten. I dessa
fall måste det kontrolleras av servicetekniker innan det
används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska
hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
Utsätt inte apparaten för väder och vind (regn, sol, extrem
kyla, osv.)
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med
en impedans på maksimum 0,27 Ω.
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren
om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller
mentale evner, medmindre de er under oppsyn eller har
fått opplæring.
Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte,
sørg for at overaten støtten står på er stabil.
Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller må det
kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før det
kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra
i ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
utføres av kvalisert personale fra et autorisert Teknisk
Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Viktige advarsler
Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens
den er varm.
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
Ikke bruk kalkfjerner (med mindre det har blitt tilrådet av
Bosch) da det kan skade apparatet.
Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller
andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt
bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med
metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske
produkter for å rengjøre strykesålen.
Før strykejernet brukes for første gang
Fyll springvann på tanken mens apparatet er frakoblet og
sett temperaturvelgeren til “max”.
Sett i støpselet og når dampstrykejernet har nådd ønsket
temperatur (kontrollampen slås av), start dampingen ved
å sette dampregulatoren til “max” og trykk gjentatte ganger
på knappen
Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første
gangen den benyttes, da det kan være smuss i
dampdispenseren.
Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan
det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.
Slik bruker du strykejernet
Fjern alle beskyttelsesbelegg eller klistremerker fra
strykejernet.
Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp.
Hvis du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget
av, kan riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en
del av plagget som ikke kommer til å være synlig når du
bruker eller har det på deg.
Start med å stryke de plaggene som krever lavest
stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
ber.
Silke, ull eller syntetiske materialer: stryk på baksiden av
stoffet for å unngå ekker.
Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin
Fylle på vanntanken
Trekk ut støpselet!
Dette strykejernet leveres med en beholder for enkel
påfylling av vanntanken. (Avhenhgig av modell:
spesialaske for påfylling eller påfyllingsbeger).
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter,
vil oppheve garantien.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel,
luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet
er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for “max” vannivå.
Klargjøring (1)
Stryking uten damp (2)
Begynn å stryke uten å trykke på dampknappen.
Stryking med damp (3)
Dampfunksjonen vil kun fungere når temperaturvelgeren er
plassert i området merket med dampsymbolet
mellom
“••” og “max”.
Velg dampinnstilling ved å bruke hjulet for
dampregulering
- dampinnstilling “-” når valgt temperatur er “••” eller for
delikat tøy
- dampinnstilling “+” når valgt temperatur er “•••” og “max”
eller for slitesterkt tøy
Dersom du trykker på dampknappen når vanntanken er
tom, vil du høre den spesielle lyden av at pumpen jobber
uten vann.
Merk: Når du har satt temperaturvelgeren til en
posisjon som fungerer med dampfunksjonen, må
strykejernet oppnå den valgte temperaturen (det røde
lyset slås av) før du trykker på dampknappen. I motsatt
fall vil det kunne dryppe noen dråper vann da dampen
ikke kan lages på grunn av for lav temperatur.
Hjulet for dampregulering fungerer også som kontrollampe
for strykejernets temperatur.
Løsninger på små problemer
Problem Sandsynlig årsag Løsning
Strygejernet opvarmes
ikke.
1. Temperaturdrejeskive i meget lav
position.
2. Ingen strømforsyning.
1. Drej til en højere position.
2. Kontroller med et andet apparat,
eller slut strygejernet til en anden
stikkontakt.
Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
2. Strygejernet opvarmes ikke.
1. Vent, indtil opvarmningscyklussen
er afsluttet.
2. Se foregående afsnit.
Tøjet har en tendens til
klæbe.
1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere
temperatur.
Der kommer vand ud
sammen med dampen.
1. Temperaturregulator i meget lav
position.
2. Dampregulator i meget høj position
med lav temperatur.
1. Drej temperaturregulatoren til en
højere position, hvis stoffet tillader det
og vent på, at lysindikatoren slukkes.
2. Sæt dampregulatoren i en lavere
position
Der kommer ikke damp ud. 1. Intet vand i beholderen.
2. Temperaturen er for lav (under “••”), og
pumpen fungerer ikke
1. Fyld beholderen.
2. Forøg temperaturen (mellem “••” og
“max”), hvis stoffet tillader det.
Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
2. Blokeret mekanisme.
1. Fyld beholderen.
2. Kontakt teknisk service.
Bundpladen drypper. 1. Du har trykket på dampudløseren ere
gan ge uden at vente 5 sekunder efter
hvert tryk.
2. Temperaturdrejeskiven bender sig på
trinnet “calc’n clean”, men strygejernet
stadig er varmt.
1. Vent 5 sekunder efter hvert tryk på
dampregulatoren
2. Ændr trinnet på dampregulatoren
Der kommer røg ud, når
stryge jernet tilsluttes første
gang.
1. Smør nogle af de indvendige dele. 1. Dette er normalt og ophører i løbet af
få minutter.
Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
du misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av
auktoriserad servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan
uppsyn.
Viktiga varningsmeddelanden
Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den
är varm.
Förvara strykjärnet stående.
Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
Bosch, då de kan skada apparaten.
Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
andra delar av apparaten.
Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan
jämn. Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för
att rengöra sulan.
Innan strykjärnet tas i bruk
Dra ur sladden till strykjärnet och fyll dess vattenbehållare
med kranvatten och ställ temperaturreglaget i läget
“max”.
Stoppa i sladden till strykjärnet. När det har uppnått önskad
temperatur (lampan släcks) ska du starta ångfunktionen
genom att ställa ångreglaget i läget “max” och sedan trycka
era gånger på knappen
.
Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom
det kan komma smuts med den första ångan.
När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka
något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är
normalt och det kommer inte att upprepas.
Användning av strykjärnet
Ta bort alla skydd och etiketter som sitter på strykjärnet.
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på
märkningen i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du
skall stryka, prova först på en del av plagget som inte är
synlig vid användning.
Börja med att stryka de plagg som kräver lägst
stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetber.
Siden, ull och syntetmaterial: Stryk på tygets baksida för
att undvika att tyget blir äckigt.
Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne
Problemlösning
Problem Möjlig orsak Lösning
Strykjärnet blir inte
varmt.
1. Temperaturreglaget är inställd på en
alldeles för låg temperatur.
2. Ingen ström.
1. Ställ i högre läge.
2. Prova med annan apparat eller i annat
vägguttag.
Kontrollampan tänds
inte.
1. Strykjärnet håller på att svalna.
2. Strykjärnet blir inte varmt.
1. Vänta: strykjärnet håller på att värmas
upp.
2. Se föregående stycke.
Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge
och vänta tills dess att strykjärnet
svalnar.
Najczęstsze usterki
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Żelazko nie grzeje.
1. Pokrętło regulacji temperatury
znajduje
się w bardzo niskim
położeniu.
2. Brak prądu.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub
podłączyć wtyczkę do innego gniazdka.
Lampka kontrolna nie
włącza się.
1. Żelazko stygnie.
2 -Żelazko się nie nagrzewa.
1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy
się.
2. Patrz poprzedni paragraf.
Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
prasowania.
1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na
niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko
ostygło.
Wraz z parą z żelazka
wydobywa się woda.
1. Pokrętło regulacji temperatury w
bardzo niskim położeniu.
2. Regulator pary na wysokiej pozycji
przy niskiej temperaturze.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
materiału i odczekać, aż lampka kontrolna
zgaśnie.
2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.
Para nie wydobywa się z
żelazka.
1.-Brak wody w zbiorniku.
2.-Zbyt niska temperatura (poniżej
“••”); nie działa układ wydzielający
parę.
1.-Napełnić zbiornik.
2 –Przestawić pokrętło w wyższe położenie,
między “••” i “max”, jeśli nie spowoduje to
uszkodzenia prasowanego materiału.
Funkcja spryskiwacza
nie działa.
1. Brak wody w zbiorniku.
2. Niedrożny mechanizm.
1. Napełnić zbiornik.
2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
Ze stopy żelazka
wydobywa się woda.
1.-Przycisk wyrzutu pary został
kilkakrotnie naciśnięty w
odstępach krótszych od 5 sekund.
2.-Regulator temperatury znajduje się
w położeniu “
calc’n clean
” mimo że
żelazko jeszcze nie wystygło.
1.-Odczekać 5 sekund między kolejnymi
wyrzutami pary.
2.-Przekręcić regulator temperatury w inne
położenie
Feilsøkingsguide
Problem Mulig årsak Løsning
Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
2. Ingen hovedstrømforsyning
1. Sett temperaturvelgeren høyere.
2. Sjekk med et annet apparat eller sett
støpselet inn i en annen stikkontakt.
Kontrollampen slår seg
ikke på.
1. Strykejernet avkjøles.
2. Strykejernet varmer ikke.
1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
2. Se forrige avsnitt.
Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere
temperatur og vent til strykejernet er
avkjølt.
Det kommer vann ut med
dampen.
1. Temperaturvelgeren er stilt veldig
lavt.
2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
med lav temperatur.
1. Still temperaturvelgeren til høyere
temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
det og vent til kontrollampen slukkes.
2. Sett dampregulatoren til en lavere
posisjon.
Det kommer ikke damp. 1. Ikke vann i tanken.
2. For lav temperatur; lavere enn “••”
og pumpen virker ikke.
1. Fyll tanken.
2. Still temperaturvelgeren til høyere
temperatur, mellom “••” og max, hvis
tøyets merkelapp tillater det.
Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
2. Tildekket mekanisme.
1. Fyll tanken.
2. Kontakt Teknisk service.
Det drypper vann ut av
strykesålen.
1. Dampknappen har blitt trykket
ere ganger uten å vente 5
sekunder mellom hver gang.
2. Temperaturvelgeren er satt til “calc´n
clean” mens strykejernet ennå er
varmt.
1. Vent 5 sekunder mellom hver gang du
trykker på dampknappen.
2. Endre temperaturvelgerens posisjon.
Det kommer røyk og lukt
når strykejernet brukes for
første gang.
1. Innsmurte deler fra produksjonen
blir varme.
1. Dette er normalt og forsvinner etter få
minutter.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
Ennen silitysraudan käyttöönottoa
Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin
maksimiasentoon.
Kytke silitysrauta verkkovirtaan ja kun silitysrauta on
saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiasentoon
ja painamalla toistuvasti painiketta
.
Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa,
älä käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi
edelleen olla likaa.
Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden
silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
tai hiukkasia: tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
myöhemmin.
Silitysraudan käyttö
Poista silitysraudasta kaikki suojat ja merkit.
Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
vaatteet.
Silkki, villa ja synteettiset materiaalit: silitä vaate väärältä
puolen välttääksesi läikkien muodostumisen.
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava
Vesisäiliön täyttö
Irrota pistoke pistorasiasta!
Säiliön täytön helpottamiseksi tämän silitysraudan mukana
toimitetaan täyttöastia (mallista riippuen joko erityinen
täyttöpullo tai -astia).
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
veteen suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
Valmistelu (1)
Silitys ilman höyryä (2)
Aloita silitys painamatta höyrynäppäintä.
Silitys höyrytystoimintoa käyttäen (3)
Höyrytystoiminto on päällä silloin, kun lämpötilasäädin
on merkillä
merkityllä alueella asentojen “••” ja “max”
välillä.
Valitse höyrytystoiminto höyrytyksen säätöpyörällä.
- höyrytysasento “-” lämpötilalle “••” tai arkaluontoisille
tekstiileille.
- höyrytysasento “+” lämpötilalle “•••” ja “max” tai
paksuille tekstiileille.
Jos höyrytyspainiketta painetaan silloin, kun säiliö on tyhjä,
laitteesta kuuluu ilman vettä toimivan pumpun ääni.
”XX” Huom. Kun lämpötilasäätimellä on valittu
höyrytystoimintolla toimiva silitys, silitysraudan on
saavutettava valittu lämpötila (punainen merkkivalo
sammuu) ennen kuin höyrytystoiminnon painiketta
painetaan. Jos näin ei tehdä, silitysraudasta voi tippua
vesipisaroita, sillä lämpötila ei välttämättä riitä höyryn
tuottamiseen
Höyrytystoiminnon säätöpyörä on samalla silitysraudan
kuumennuksen merkkivalo.
Sumutin (4)
Älä käytä sumutinta silkkiin.
Höyryruiske (5)
Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon “•••”.
Paina useamman kerran painiketta
ja odota vähintään
5 sekuntia painallusten välillä.
Pystysuora höyry (6)
Älä silitä vaatteita, silloin kun ne on henkilön päällä!
Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin päin!
Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
Odota 10 sekuntia jokaisen 4 ruiskeen jälkeen.
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä (7)
Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1+ 2 + 3 +
4) -kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Self-clean –itsepuhdistustoiminnon venttiili vesisäiliön ja
höyrytysyksikön välissä on suunniteltu niin, ettei kalkki
vaikuta sen toimintaan ja höyryn tuotto on optimaalinen.
2. anti-calc
Patruuna “anti-calc” on suunniteltu vähentämään kalkin
kertymistä, jota muodostuu höyrytystoiminnolla silittäessä,
ja täten se pidentää silitysraudan käyttöikää. On kuitenkin
huomioitava, ettei “anti-calc” patruuna ei pysäytä kokonaan
kalkin luonnollista kertymisprosessia.
3. calc’n clean
Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
höyrystä. Jos alueen vesi on erittäin kovaa, tätä toimintoa
tulee käyttää joka toinen viikko.
Toimi seuraavasti:
a) Varmista, että silitysrauta on jäähtynyt.
b) Aseta lämpötilasäädin asentoon “calc‘n clean”.
c) Täytä vesisäiliö puhtaalla hanavedellä maksimitasoon
saakka.
d) Kytke silitysrauta pistorasiaan ja valitse maksimilämpötila
(+).
e) Aseta silitysrauta pesualtaan tai astian yläpuolelle
veden poistamista varten.
f) Paina höyrytyspainiketta, kunnes säiliö on tyhjentynyt.
Tähän voi mennä muutamia minuutteja!
g) Toista toimenpiteet, kunnes silitysraudan pohjasta ei
enää tule hiukkasia.
h) Aseta lämpötilasäädin maksimiasentoon. Silitysraudasta
alkaa tulemaan höyryä. Odota kunnes silitysraudan
sisällä oleva vesi on haihtunut pois höyrynä.
i) Puhdista silitysraudan pohja.
4. calc’n clean kalkinpoistoaineella
Kalkin tehokkaaseen poistoon voidaan käyttää toimitettua
kalkinpoistoainetta. Toimenpide tulee suorittaa 6 kuukauden
välein.
Kalkinpoistoaine voidaan tilata asiakaspalvelusta tai
hankkia erikoisliikkeistä.
Lisävarusteen tuotekoodi
(asiakaspalvelu)
Lisävarusteen nimi
(erikoisliikkeet)
311144 TDZ1101
Påfyllning av vattenbehållaren
Dra ur strykjärnets sladd!
För att underlätta påfyllningen av vattenbehållaren
medföljer en speciell påfyllningsbehållare för detta
ändamål (det kan vara en aska eller ett glas, beroende
på strykjärnsmodell).
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en
del kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket “max”.
Förberedelser (1)
Strykning utan ånga (2)
Stryk utan att trycka på knappen för ångutsläpp.
Strykning med ånga (3)
Ångfunktionen fungerar endast när temperaturreglaget
står i området som är markerat med ångsymbolen
och
mellan “••”och max
Välj ångläge med hjälp av det runda ångreglaget.
- ångläge “-” för temperaturläget “••” eller tunna tyger
- ångläge “+” för temperaturläget “•••”• och “max” eller
tjocka tyger
Om du trycker på ångknappen när vattenbehållaren är
tom så kommer du att höra att pumpen försöker pumpa
från en tom behållare.
OBS: När du har ställt temperaturreglaget i ett
läge för ångstrykning måste du vänta tills strykjärnet
har uppnått rätt temperatur (den röda lampan släcks)
innan du trycker på ångknappen. Annars kan det börja
droppa vatten från strykjärnet eftersom det inte uppnått
en tillräckligt hög temperatur för att bilda ånga.
Det runda ångreglaget är även indikatorn för
strykjärnstemperaturen.
Spray (4)
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Ångpuff (5)
Ställ temperaturreglaget på “•••” (som lägst).
Tryck upprepade gånger på knappen
med 5 sekunder
mellan varje tryck.
Vertikal ånga (6)
Stryk inte kläder på en person!
Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
Avkalkning i era steg (7)
Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med
avkalkning i era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3 + 4).
1. self-clean
Den självrengörande ventilen “self-clean” sitter mellan
vattenbehållaren och ångkammaren. Den har utformats
för att kalk inte ska påverka dess funktioner och för att ge
en optimal bildning av ånga.
2. anti-calc
Antikalkpatronen har designats för att minska
kalkansamlingen under strykning med ånga och på så vis
förlänga strykjärnets livslängd. Du bör dock vara medveten
om att patronen “anti-calc” endast minskar ansamlingen av
kalk, den kan inte helt förhindra att kalk lagras i järnet.
3. calc’n clean
Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna
kalkpartiklar från den utströmmande ångan. Om vattnet i
området där du bor är mycket hårt bör du använda denna
funktion varannan vecka.
Utför följande åtgärder:
a) Se till att strykjärnet har kallnat helt.
b) Ställ temperaturreglaget i läget “calc‘n clean”
c) Fyll vattenbehållaren med rent kranvatten till
maxnivån
Ratkaisuja pieniin ongelmiin
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysrauta ei kuumene. 1. Lämpötilasäädin on hyvin
alhaisella tasolla.
2. Ei sähkövirtaa.
1. Säädä lämpötila korkeammalle.
2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
toista laitetta käyttäen tai kytkemällä
laite toiseen pistorasiaan.
Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
käynnissä.
2. Silitysrauta ei kuumene.
1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
loppunut.
2. Katso edellinen kappale.
Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
Höyryn mukana laitteesta
tulee vettä.
1. Lämpötilasäädin on hyvin
alhaisella tasolla.
2. Höyrysäädin on korkeassa
asennossa ja lämpötila on
alhainen.
1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
merkkivalo sammuu.
2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
tasolle.
Laitteesta ei tule höyryä. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
2. Lämpötila on liian alhainen, alle “••”
tason ja pumppu ei toimi.
1. Täytä vesisäiliö.
2. Säädä lämpötila korkeammaksi arvojen
“••” ja “max” väliin, jos vaatekappale
sen sallii.
Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
2. Mekanismi on tukkiutunut.
1. Täytä vesisäiliö.
2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
Silityspohjasta tulee vettä. 1. Höyrytystoiminnon painiketta
on painettu toistuvasti eikä
painalluksien väliin ole jätetty 5
sekuntia.
2. Lämpötilasäädin on asennossa
calc’n clean
, ja silitysrauta on
edelleen kuuma.
1. Odota 5 sekuntia jokaisen
höyrytyspainikkeen painalluksen
jälkeen.
2. Muuta lämpötilasäätimen asentoa.
pl
Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDS11 marki
Bosch.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie
do użytku domowego i nie może być wykorzystywane
do zastosowań przemysłowych.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu,
aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
Ostrzeżenia ogólne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub
pożaru!
Urządzenie należy podłączać i używać wyłącznie w sieci
elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na
tabliczce znamionowej.
Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli
przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady
uszkodzenia.
To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z
uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza,
należy upewnić się, że jest on przystosowany do natężenia
16A (bipolarny) oraz że jest wyposażony we wtyczkę z
uziemieniem.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska
jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia,
zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci
elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej
0,27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub
zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym
podłożu.
Kiedy żelazko stoi w pozycji pionowej lub znajduje si
ę na
podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie
mogło zostać ponownie użyte.
Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed
napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody
pozostałej w zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
płynie.
Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy od
łączać wtyczki elektrycznej z kontaktu
ciągnąc za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu
lub w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
odłączyć je od prądu.
Ważne ostrzeżenia
Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z
gorącą stopą żelazka.
Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z
wyjątkiem tych zalecanych przez rmę Bosch), ponieważ
mogą one uszkodzić urządzenie.
Nigdy nie należy używać substancji ściernych do
czyszczenia stopy żelazka ani innych części urządzenia.
Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać
jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy
czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami
chemicznymi.
Przed pierwszym użyciem żelazka
Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić
zbiornik wodą z kranu i ustawić regulator w pozycji
“max”.
Podłączyć urządzenie do prądu. Kiedy żelazko osiągnie
żądaną temperaturę (gaśnie lampka kontrolna), można
rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie
regulatora pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne
naciskanie przycisku
.
Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie
należy stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ
w dozowniku pary mogą znajdować się jeszcze
zanieczyszczenia .
Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
zapach oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka
mogą pojawiać się małe cząstki; jest to normalne zjawisko,
które zaniknie po krótkim czasie.
Jak korzystać z żelazka
Usunąć z żelazka wszystkie elementy zabezpieczające
oraz naklejki.
Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt,
należy określić temperaturę prasowania poprzez
wyprasowanie części, która nie będzie widoczna w trakcie
noszenia lub używania danego produktu.
Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
najniższej temperatury prasowania, takich, jak włókna
syntetyczne.
W przypadku jedwabiu, materiałów wełnianych lub
syntetycznych: prasować po odwrotnej stronie, aby uniknąć
powstawania plam.
Syntetyczne
••
Jedwab - wełna
•••
Bawełna - len
Napełnianie zbiornika na wodę
Odłączyć żelazko od prądu!
Aby ułatwić napełnianie zbiornika na wodę, żelazko zostało
wyposażone w specjalny pojemnik do napełniania (w
zależności od modelu: butelkę lub zbiorniczek).
Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
może uszkodzić urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie
zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z
kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należ
y
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją
z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej
oznaczenia “max”.
Przygotowanie do prasowania (1)
Prasowanie bez pary (2)
Rozpocznij prasowanie nie naciskając przycisku wylotu
pary.
Prasowanie z parą (3)
Funkcja prasowania z parą jest dostępna tylko przy
ustawieniu regulatora temperatury w położeniu oznaczonym
znakiem
pomiędzy symbolem “••” i “max”.
Ustawić regulator w położeniu funkcji prasowania z parą,
posługując się pokrętłem funkcji pary.
funkcja prasowania z parą “-” dla temperatury “••” lub
delikatnych tkanin
funkcja prasowania z parą “+” dla temperatur “•••” oraz
“max” lub grubych tkanin
Jeżeli przycisk wydobycia pary zostanie naciśnięty w
momencie, gdy zbiornik na wodę jest pusty, rozlegnie się
dźwięk informujący o tym, że w układzie wydzielającym
parę brak wody.
Uwaga: po ustawieniu regulatora temperatury w
położeniu prasowania z parą, przed użyciem przycisku
wydobycia pary należy odczekać do momentu
nagrzania żelazka do odpowiedniej temperatury
(zgaśnięcia lampki kontrolnej). W przeciwnym razie,
na skutek zbyt niskiej temperatury zamiast pary z
urządzenia mogą wydobyć się krople wody.
Pokrętło funkcji pary pełni jednocześnie funkcję lampki
kontrolnej żelazka.
Spryskiwanie (4)
Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas
prasowania jedwabiu.
Wyrzut pary (5)
Ustawić regulator temperatury w położeniu “•••” lub
dalszym.
Przycisk
naciskaćwielokrotnie z przerwami co najmniej
5 sekund.
Pionowy wyrzut pary (6)
Nie wolno stosować tej funkcji na noszonej odzieży!
Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani
zwierzęta!
Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10
sekund.
Złożony system usuwania kamienia (7)
W zależności od modelu, niniejsza seria żelazek jest
wyposażona w system usuwania kamienia “AntiCalc”
(=komponent 1 + 2 + 3 + 4).
1. funkcja “self-clean”
Konstrukcja zaworu samoczyszczenia znajdującego się
między zbiornikiem na wodę a komorą pary jest odporna na
uszkodzenia powodowane przez osadzający się kamień,
a także optymalna jeśli chodzi o warunki niezbędne do
wytwarzania pary.
2. wkład “anti-calc”
Wkład “anti-cal” służy do zmniejszenia ilości kamienia
wytwarzanego podczas prasowania parą, wpływając
na przedłużenie żywotności żelazka. Jednak wkład
“anti-cal”nie jest w stanie usunąć całości naturalnie
osadzającego się kamienia.
3. funkcja “calc’n clean”
Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki kamienia
z komory pary. Jeśli w Państwa miejscu zamieszkania
woda jest bardzo twarda, zaleca się korzystanie z tej
funkcji co dwa tygodnie.
Aby oczyścić
żelazko za pomocą funkcji “calc’n clean”:
a) Upewnić się, że żelazko jest zimne.
b) Ustawić regulator temperatury w położeniu “calc’n
clean”.
c) Napełnić całkowicie zbiornik na wodę czystą wodą z
kranu.
d) Włączyć żelazko do prądu i wybrać maksymalne
ustawienie funkcji pary (+).
e) Umieścić żelazko nad zlewem lub pojemnikiem do
zbierania wypływającej wody.
f) Naciskać przycisk wyrzutu pary do momentu całkowitego
opróżnienia zbiornika na wodę. Opróżnianie zbiornika
może potrwać kilka minut!
g) Powtarzać czynności do momentu, gdy z podstawy
żelazka przestaną wydobywać się drobiny kamienia.
h) Ustawić regulator temperatury w położeniu “max”.
Z żelazka zacznie wydobywać
się para. Odczekać
do momentu, gdy z wnętrza żelazka wyparuje cała
woda.
i) Oczyścić podstawę żelazka.
4. funkcja “calc’n clean” z odkamieniaczem w płynie
Odkamieniacz służy do dokładnego usunięcia osadzonego
kamienia. Odkamienianie żelazka przy pomocy
odkamieniacza należy wykonywać co sześć miesięcy.
Odkamieniacz można nabyć w punktach obsługi
posprzedażnej lub sklepach z akcesoriami
specjalistycznymi.
Kod produktu
(punkty obsługi
posprzedażnej)
Nazwa produktu
(sklepy z akcesoriami
specjalistycznymi)
311144 TDZ1101
Aby odkamienić żelazko za pomocą odkamieniacza w
płynie:
a) Upewnić się, że żelazko jest zimne oraz że zbiornik na
wodę jest pusty.
b) Ustawić regulator temperatury w położeniu ”calc’n
clean”.
c) Do zbiornika na wod
ę wlać całą objętość zbiorniczka
do napełniania (lub połowę butelki do napełniania)
wody z kranu zmieszanej z odpowiednią ilością
odkamieniacza.
d) Włączyć żelazko do prądu i wybrać maksymalne
ustawienie funkcji pary.
e) Umieścić żelazko nad zlewem lub pojemnikiem do
zbierania wypływającej wody.
f) Naciskać przycisk wyrzutu pary do momentu całkowitego
opróżnienia zbiornika na wodę. Opróżnianie zbiornika
może potrwać kilka minut!
g) Wykonać dalsze czynności opisane w punkcie “3.
funkcja calc’n clean” do momentu, gdy z podstawy
żelazka przestaną wydobywać się drobiny kamienia.
Funkcja automatycznego
wyłączania “Secure” (8)
(w zależności od modelu)
Funkcja automatycznego wyłączania “Secure” odłącza
żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru, tym
samym zwiększając bezpieczeństwo oraz oszczędność
energii.
Po podłączeniu żelazka, funkcja “Secure” pozostanie
nieaktywna przez pierwsze minuty pracy urządzenia,
umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej
temperatury.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko, wystarczy delikatnie
nim poruszyć.
System zapobiegający kapaniu
(w zależności od modelu)
Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę,
para zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec
kapaniu.
Przechowywanie (9)
Ustawić regulator pary w pozycji “-”.
Czyszczenie (10)
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. “O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.
U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie
jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
005 TDS11./11/10
da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
pl Instrukcja obsugi
ru Инструкции по эксплуатации
uk Інструкція з використання
hu Használati utasítások
ro Instructioni de folosire
аr
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
M-2
TDS 11.
sensixx steam generator
Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det
merkbart ut av funksjon og sørge for å avhende det i
henhold til gjeldende nasjonale lover. Din forhandler,
rådhuset eller kommunestyret kan gi deg nærmere
informasjon.
Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med EU-direktiv 2002/96/EG – vedrørende
brukte elektriske og elektroniske apparater
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og
resirkulering av brukte apparater i hele EU.
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysraudasta tulee savua
ja hajuja silloin, kun se
kytketään päälle ensimmäistä
kertaa.
1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
muutamassa minuutissa.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.
Problem Möjlig orsak Lösning
Vatten kommer ut med
ångan.
1. Temperaturreglaget är inställd på en
alldeles för låg temperatur.
2. Ångreglaget i högt läge och med alltför
låg temperatur.
1. Ställ temperaturreglaget i högre läge,
om tyget tillåter tål detta, och vänta tills
dess att lampan släcks.
2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
Ingen ånga. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
2. Alltför låg temperatur, under “••” och
pumpen fungerar inte.
1. Fyll vattenbehållaren.
2. Höj temperaturen, till mellan “••” och
“max”, om tyget tål detta.
Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
2. Igensatt mekanism.
1. Fyll vattenbehållaren.
2. Kontakta servicetekniker.
Vatten droppar från
sulan
1. Du har tryckt era gånger i snabb följd
på ångknappen, utan att vänta i 5 sek.
mellan varje tryckning.
2. Temperaturreglaget står i läget “calc‘n
clean” medan järnet fortfarande är varmt.
1. Vänta i 5 sek. mellan varje tryckning på
ångknappen.
2. Ställ temperaturreglaget i ett annat
läge.
Det ryker när
strykjärnet ansluts
första gången.
1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några
minuter.
Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.

У вас возник вопрос относительно изделия Bosch TDS1102?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Bosch TDS1102, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар yes
Длина шнура 2.5
Производительность парового напора 40
Тип рабочей поверхности Керамическая подошва
Цвет товара   Белый
Емкость водного резервуара 0.4
Функция вертикального пара yes
Функция распрыскивания yes
Автоматическое удаление накипи yes
Постоянная подача пара -
Максимальная мощность 2400
Функция парового удара yes
Самоочистка yes
Мягкая рукоятка yes
Беспроводной no
Энергопитание
Мощность 2400
Индикация
Световой индикатор yes
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Ширина 130
Глубина 130
Высота 160
Вес 1700