Bosch TDS1119

Bosch TDS1119 инструкция

(1)
 • j) Rengør bunden på strygejernet
  4. calc’n clean med afkalkningsmiddel
  For at opnå en grundig kalkfjernelse kan du bruge det
  medfølgende afkalkningsmiddel. Det skal gøres hver
  6. måned.
  Afkalkningsmidlet kan erhverves i vores afdeling for
  eftersalg eller i specialbutikker.
  Tilbehørsnummer
  (eftersalg)
  Produktnavn
  (i specialbutikker)
  311144 TDZ1101
  Udfør følgende procedure:
  a) Kontroller, at strygejernet er afkølet, og at beholderen
  er tom
  b) Sæt temperaturdrejeskiven på trinnet “calc’n clean”
  c) Fyld beholderen med glasset til påfyldning (eller
  specialasken afhængigt af model) med postevand
  iblandet en del afkalkningsmiddel
  d) Tænd strygejernet, og vælg trinnet med maksimal
  damp
  e) Anbring strygejernet over en beholder for at opsamle
  vandet
  f) Tryk på dampudløserknappen, indtil beholderen er tom.
  Dette kan vare ere minutter!
  g) Udfør derefter den beskrevne proces i afsnit “3. Calc’n
  clean”, indtil der ikke længere kommer partikler ud af
  bunden på strygejernet.
  Automatisk sikkerhedsafbrydelse.
  “Secure” (8)
  (Afhængigt af model)
  Silke, uld eller syntetiske materialer: Stryg stoffets bagside
  for at undgå stænkpletter.
  Syntetisk
  ••
  Silke – Uld
  •••
  Bomuld – Linned
  Fyldning af vandbeholder
  Afbryd strygejernet fra strømforsyningen!
  Til opfyldning af beholderen hører der et hjælpemiddel
  til strygejernet (afhængigt af model: speciel aske eller
  påfyldningsglas).
  Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
  i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
  beskadige apparatet.
  Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
  er ikke omfattet af garantien.
  Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
  eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt
  vand fra vandhanen.
  Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
  fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
  vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
  destilleret vand i forholdet 1:2.
  Påfyld aldrig over mærket “max”.
  Kom godt i gang (1)
  Strygning uden damp (2)
  Begynd strygning men uden at trykke på
  dampskudsknappen.
  Strygning med damp (3)
  Dampfunktionen virker kun, når temperaturdrejeskiven
  bender sig i områderne, der er markeret med
  dampsymbolet
  mellem “••” og “max”.
  Vælg damppositionen med dampregulatoren.
  - Dampposition “-” til temperaturtrinnet “••” eller sarte
  tekstiler.
  - Dampposition “+” til temperaturtrinnet “•••” , “max” og
  kraftige tekstiler
  Hvis der trykkes på dampudløserknappen, når beholderen
  er tom, høres en markant lyd til angivelse af, at pumpen
  bruges uden vand.
  Bemærk: Når der i temperaturdrejeskiven er valgt
  et trin til strygning med damp, er det nødvendigt, at
  strygejernet opnår den valgte temperatur (det røde
  lyd slukkes), før dampudløserknappen betjenes. I
  modsat fald kan der falde dråber ud, fordi dampen
  endnu ikke er dannet.
  Dampregulatoren er også lysindikatoren for opvarmning
  af strygejernet.
  Spray (4)
  Brug ikke sprayfunktionen på silke.
  Dampstråler (5)
  Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••”
  Tryk ere gange på tasten
  , med pauser på mindst 5
  sekunder.
  Lodret damp (6)
  Stryg ikke tøj, mens du har det på!
  Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
  Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
  Flerdelt afkalkningssystem (7)
  Afhængigt af model er denne serie udstyret med
  afkalkningssystemet “AntiCalc” (komponent= 1 + 2 + 3+ 4).
  1. self-clean
  Autorengøringsventilen self-clean mellem vandbeholderen
  og dampkammeret er udformet på en sådan måde, at
  kalken ikke ødelægger dens funktion foruden at den sørger
  for en optimal produktion af damp.
  2. anticalc
  Patronen “anti-cal” er udviklet til at reducere ophobningen
  af kalk, der dannes under strygning med damp og på denne
  måde forlænge strygejernets levetid. Vær dog opmærksom
  på, at patronen “anti-cal” ikke fuldstændigt forhindrer den
  naturlige kalkdannelse.
  3. calc’n clean
  Funktionen “calc‘n clean” hjælper med at fjerne
  kedelstenspartikler fra dampen. Hvis vandet i dit område
  er meget hårdt, bør du bruge funktionen en gang hver
  anden uge.
  Udfør følgende procedure:
  a) Kontroller, at strygejernet er afkølet
  b) Sæt temperaturdrejeskiven på trinnet “calc’n clean”
  c) Fyld vandbeholderen helt med postevand
  d) Tilslut strygejernet, og indstil på trinnet med maksimal
  damp (+).
  e) Anbring strygejernet over en beholder for at opsamle
  vandet
  f) Tryk på dampudløserknappen, indtil beholderen er tom.
  Dette kan vare ere minutter!
  g) Gentag proceduren, indtil der ikke længere kommer
  partikler ud af bunden på strygejernet
  h) Sæt temperaturdrejeskiven i den maksimale position.
  Strygejernet begynder at afgive damp. Vent, indtil alt
  vand er fordampet fra strygejernet.
  Den automatiske afbryderfunktion “Secure” slukker
  strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger
  sikkerheden og sparer energi.
  Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et
  par minutter lade det opnå den valgte temperatur.
  Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
  det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
  på bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk
  afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
  For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
  det lidt.
  Anti-drypsystem
  (Afhængigt af model)
  Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
  automatisk for at undgå drypning.
  Opbevaring (9)
  Anbring dampregulatoren i positionen “-”.
  Rengøring (10)
  Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
  Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først
  gøre det ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i
  overensstemmelse med de gældende regler i landet.
  Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede
  oplysninger herom.
  Dette apparat er mærket i overensstemmelse
  med det europæiske direktiv 2002/96/EG - der
  omhandler kasserede, elektriske og
  elektroniske apparater (kasseret, elektrisk og
  elektronisk udstyr - WEEE).
  Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering
  og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.
  da
  Tak for dit køb af dampstrygejernet TDS11 fra Bosch.
  Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet
  og må ikke anvendes til industrielle formål.
  Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og
  opbevar den for fremtidig opslag.
  Generelle sikkerhedsadvarsler
  Fare for elektrisk stød eller brand!
  Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
  (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i
  stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med
  en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
  13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
  nr. 616581).
  Apparatet skal tilsluttes en elektricitetsforsyning, der er i
  overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
  Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen
  eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
  Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut
  er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du
  kontrollere, at den passer til 16A eller mere og har et
  jordstik.
  For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
  opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
  styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
  et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
  på 0,27 Ω. Om nødvendigt kan brugeren spørge det
  offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved
  grænseadepunktet.
  Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
  Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
  (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
  psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
  med mindre de har modtaget vejledning om brug.
  Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
  apparatet.
  Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil
  overade.
  Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal
  du sørge for, at dennes overade er stabil.
  Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på
  skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet
  kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
  servicecenter, før det kan bruges igen.
  Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
  vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
  Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
  Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i
  forbindelse med påfyldning af vand.
  Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
  Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved
  at trække i ledningen.
  Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
  der er mistanke om fejl.
  For at undgå farlige situationer skal enhver form for
  reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.
  udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret
  personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
  Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver
  nødt til at gå fra det i en periode.
  Vigtige advarsler
  Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen,
  når den er varm.
  Opbevar strygejernet i lodret position.
  Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch),
  da de kan beskadige apparatet.
  Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen
  eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat
  skal du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske
  objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter
  til at rengøre bundpladen med.
  Før strygejernet bruges første gang
  Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med
  vand fra vandhanen, og anbringe temperaturdrejeskiven
  på “max”.
  Tænd apparatet, og når dampstrygejernet har nået den
  ønskede temperatur, slukkes indikatoren, og du kan starte
  dampning ved at indstille dampregulatoren til maksimal
  position og trykke gentagne gange på knappen
  .
  Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
  anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
  damphovedet.
  Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende
  en smule røg foruden partikler gennem bundpladen, hvilket
  er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.
  Sådan bruges strygejernet
  Fjern alle etiketter og beskyttelsesbelægninger fra
  bunden. Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet
  på mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil
  et stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
  strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
  når du bruger eller bærer tøjstykket.
  Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
  strygetemperatur som f.eks. syntetiske stoffer.
  Spray (4)
  Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
  "Ekstra damp" (5)
  Sett temperaturvelgeren minst til posisjon “•••”
  Trykk tasten
  ere ganger med pauser på minst 5
  sekunder.
  Vertikal damp (6)
  Ikke stryk klær som noen har på seg!
  Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
  Intervallen mellom “ekstra damp” skal være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder etter hver 4. “ekstra damp”-syklus.
  Multippelt avkalkingssystem (7)
  Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
  avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 +
  3 + 4).
  1. self-clean
  “Self-clean”-systemets ventil mellom vanntanken og
  dampkammeret er designet slik at systemets funksjon
  ikke skal bli ødelagt av kalk og det oppnås dermed optimal
  dampproduksjon.
  2. anti-calc
  “Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å
  redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
  dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
  nyttbare levetid. “Anti-calc”-patronen kan imidlertid ikke
  fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.
  3. calc’n clean
  “Calc‘n clean”-funksjonen hjelper til med å fjerne kalk fra
  dampen. Dersom vannet i området der du bor er svært
  hardt, bør du bruke denne funksjonen annen hver uke.
  Utfør trinnene i følgende prosedyre:
  a) Kontroller at strykejernet er avkjølt.
  b) Sett temperaturvelgeren til “calc´n clean”.
  c) Fyll vanntanken med rent springvann til øverste nivå.
  d) Sett i støpselet og velg posisjonen for maksimum damp
  (+).
  e) Hold strykejernet over en utslagsvask eller en beholder
  for å samle opp vannet.
  f) Trykk på dampknappen til vanntanken er tom. Dette
  kan ta noen minutter!
  g) Gjenta dette til det ikke lenger kommer partikler ut
  gjennom sålen.
  h) Sett temperaturvelgeren til max styrke. Det vil komme
  ut damp av strykejernet. Vent til alt vannet i strykejernet
  har fordampet.
  i) Rengjør strykesålen.
  4. calc’n clean med avkalkingsmiddel
  Du kan bruke avkalkingsmiddelet som følger med
  strykejernet for en mer grundig fjerning av kalk. Dette bør
  gjøres hver sjette måned.
  Avkalkingsmiddelet kan kjøpes gjennom vår kundeservice
  eller i spesialbutikker.
  Kode for tilbehør
  (Kundeservice)
  Navn på tilbehør
  (Spesialbutikker)
  311144 TDZ1101
  Utfør trinnene i følgende prosedyre:
  a) Kontroller at strykejernet er avkjølt og at vannkammeret
  er tomt.
  b) Sett temperaturvelgeren til “calc´n clean”.
  c) Fyll vanntanken med rent springvann ved hjelp av et
  fullt påfyllingsbeger (eller en halvfull spesialaske for
  påfylling, avhengig av modell) og bland det med en
  dose avkalkingsmiddel.
  d) Sett i støpselet og velg posisjonen for maksimum
  damp
  e) Hold strykejernet over en utslagsvask eller en beholder
  for å samle opp vannet.
  f) Trykk på dampknappen til vanntanken er tom. Dette
  kan ta noen minutter!
  g) Følg deretter prosedyren som beskrives under punkt
  “3.calc’n clean” til det ikke lenger kommer partikler
  ut gjennom sålen.
  “Secure” auto shut-off-funksjon (8)
  (Avhengig av modell)
  “Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
  det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
  og sparer energi.
  For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er
  denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at
  apparatet er tilkoblet strøm.
  Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i
  oppreist posisjon, eller det står att på strykesålen eller på
  siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet
  automatisk og kontrollampen begynner å blinke.
  En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
  Antidryppsystem
  (Avhengig av modell)
  Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
  automatisk slås av for å unngå drypping.
  Oppbevaring (9)
  Sett dampregulatoren til posisjon “-”.
  Rengjøring (10)
  no
  Takk for at du valgte et TDS11 dampstrykejern fra
  Bosch.
  Dette apparatet har kun blitt utformet for
  husholdningsbruk og må ikke brukes til
  industriformål.
  Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet
  og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig
  referanse.
  Generelle sikkerhetsadvarsler
  Fare for elektrisk støt eller brann!
  Dette apparatet må kun tilkobles og brukes i et
  strømnett som svarer til spenningen som er oppgitt på
  merkeplaten.
  Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet
  er synlig skadet.
  Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis
  det er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg
  for at den er egnet til 16A 16A eller mer og at den har et
  støpsel med jordforbindelse.
  d) Stoppa i sladden till strykjärnet och ställ ångreglaget i
  läget “max” (+).
  e) Håll strykjärnet ovanför diskbänken eller en behållare
  för att samla upp vattnet som kommer att börja rinna
  ur järnet
  f) Tryck på ångknappen tills vattenbehållaren är tom.
  Detta kan ta era minuter!
  g) Upprepa denna procedur tills inga er kalkpartiklar
  kommer ut ur strykjärnet sula
  h) Ställ temperaturreglaget i läget “max”. Strykjärnet börjar
  spruta ut ånga. Vänta tills allt vatten i strykjärnet har
  förångats.
  i) Rengör strykjärnets sula noggrant
  4. “calc‘n clean” med avkalkningsmedel
  För att verkligen få bort allt kalk kan du använda det
  avkalkningsmedel som medföljde tillsammans med
  strykjärnet. Denna rengöring bör genomföras var 6:
  e månad.
  Avkalkningsmedel kan köpas hos återförsäljaren eller i
  fackhandeln.
  Tillbehörets
  artikelnummer
  (Återförsäljare)
  Tillbehörsnamn
  (Fackhandel)
  311144 TDZ1101
  Utför följande åtgärder:
  a) Se till att strykjärnet har kallnat helt och att behållaren
  är tom.
  b) Ställ temperaturreglaget i läget “calc‘n clean”
  c) Använd påfyllningsglaset eller påfyllningsaskan och
  fyll vattenbehållaren till hälften med rent kranvatten.
  Fyll resten med avkalkningsmedel.
  d) Stoppa i sladden till strykjärnet och ställ ångreglaget i
  läget “max”
  e) Håll strykjärnet ovanför diskbänken eller en behållare
  för att samla upp vattnet som kommer att börja rinna
  ur järnet
  f) Tryck på ångknappen tills vattenbehållaren är tom.
  Detta kan ta era minuter!
  g) Följ sedan instruktionerna under “3.calc’n clean” tills
  inga er kalkpartiklar kommer ut ur strykjärnet sula
  Automatisk säkerhetsavstängning
  “Secure” (8)
  (Beroende på modell)
  Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar
  ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet
  och energiförbrukning.
  Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
  att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
  tid att nå rätt temperatur.
  Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8
  minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar
  på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå
  av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer
  att börja blinka.
  Anti-drip
  (Beroende på modell)
  Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
  för att förhindra dropp.
  Förvaring (9)
  Ställ ångreglaget i läge “-”.
  Rengöring (10)
  Råd om avfallshantering
  Innan en använd apparat slängs skall den göras
  oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala
  föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller
  exakt information.
  Denna apparat är märkt i enlighet med EU-
  direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av
  eller innehåller elektriska eller elektroniska
  produkter (WEEE).
  Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling och
  återvinning av använda apparater och de tillämpas
  inom EU.
  Toimi seuraavasti:
  a) Varmista, että silitysrauta on jäähtynyt ja että vesisäiliö
  on tyhjä.
  b) Aseta lämpötilasäädin asentoon “calc’n clean”.
  c) Täytä säiliö puhtaalla hanavedellä täytetyllä täydellä
  täyttöastialla (tai puoliksi täytetyllä täyttöpullolla,
  mallista riippuen) sekoittaen veteen yhden annoksen
  kalkinpoistoainetta.
  d) Kytke silitysrauta pistorasiaan ja valitse
  maksimihöyrytysasento.
  e) Aseta silitysrauta pesualtaan tai astian yläpuolelle
  veden poistamista varten.
  f) Paina höyrytyspainiketta, kunnes säiliö on tyhjentynyt.
  Tähän voi mennä muutamia minuutteja!
  g) Toista kappaleessa “3.calc’n clean” kuvatut
  toimenpiteet, kunnes silitysraudan pohjasta ei enää
  tule hiukkasia.
  Automaattinen sammutustoiminto
  “Secure” (8)
  (Mallista riippuen)
  Automaattinen “Secure” -sammutustoiminto kytkee
  silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään ilman
  valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja
  vähentää sen energian kulutusta.
  Kun silitysrauta kytketään päälle, toiminto ei aktivoidu
  2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
  lämpötilan.
  Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
  ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
  silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
  automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
  Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla
  sitä hiukan.
  Vesisuoja
  (Mallista riippuen)
  Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
  automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
  vältettäisiin.
  Säilytys (9)
  Aseta höyrysäädin asentoon “-”.
  Puhdistus (10)
  Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
  Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
  käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
  olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai
  paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista
  määräyksistä.
  Tämä laite täyttää sähkö- ja
  elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
  direktiivin 2002/96/EY vaatimukset ja omaa
  vastaavan merkin WEEE.
  Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden
  rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-
  alueella.
  fi
  Kiitämme teitä Bosch TDS11-höyrysilitysraudan
  valitsemisesta.
  Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä
  sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
  Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne
  tuleva käyttökertoja varten.
  Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
  Sähköisku- tai palovaara!
  Tämä laite tulee kytkeä ja sitä saa käyttää ainoastaan
  sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.
  Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos
  kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
  Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
  jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
  16A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä
  varustettu pistoke.
  Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
  vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
  olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
  virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi
  on 0,27 Ω.
  Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä
  liitoskohdan impedanssin.
  Pidä laite lasten ulottumattomissa.
  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisten
  henkilöiden (mukaan lukien lapset) toimesta, joilla
  on rajoitetut fyysiset tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai
  puuttellinen kokemus ja tieto, ellei heitä valvota tai
  ohjata.
  Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
  Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
  Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että
  tuki on asetettu tukevalle alustalle.
  Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
  havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Jos kyseisiä
  ongelmia ilmenee, laite tulee tarkistuttaa valtuutetussa
  teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan
  käyttää uudelleen.
  Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä
  vedellä tai ennen veden poistoa laitteesta käytön
  jälkeen.
  Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
  nesteeseen.
  Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön
  täyttöä varten.
  Älä jätä laitetta alttiiksi sään vaihteluille (vesisade,
  auringonpaiste, pakkanen jne.)
  Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
  Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
  jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
  Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
  toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on
  annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
  Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
  ilman valvontaa.
  Tärkeitä varoituksia
  Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan
  silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
  Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
  Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch),
  sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
  Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin
  muun laitteen osan puhdistamiseen.
  Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta
  metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa
  rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
  sv
  Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDS11 från
  Bosch.
  Apparaten har utformats för hemanvändning och den
  får inte användas industriellt.
  Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och
  spara den inför framtida behov.
  Allmänna varningsmeddelanden angående
  säkerhet
  Fara för elektrisk stöt eller brand!
  Apparaten skall anslutas till elnätet och användas i enlighet
  med uppgifterna på märkskylten.
  Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
  apparaten uppvisar skador.
  Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
  nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera
  att den är anpassad för 16A eller mer och att kontakten
  är jordad.
  För att undvika att fenomen som att transient spänning
  sjunker eller att belysningen uktuerar vid dåliga
  strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
  ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med
  en maximal impedans på 0,27 Ω.
  Vid behov, kan användaren fråga det allmänna
  strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
  gränssnittsstället.
  Låt inte barn använda apparaten.
  Apparaten skall inte användas av personer (även
  omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller
  psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper,
  utan tillsyn eller instruktioner.
  Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
  Apparaten skall placeras och användas på stabilt
  underlag.
  Om apparaten ställs på ett stöd eller på bakdelen måste
  underlaget vara stabilt.
  Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om
  synliga skador nns eller om det läcker vatten. I dessa
  fall måste det kontrolleras av servicetekniker innan det
  används igen.
  Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska
  hälla ut överblivet vatten efter användning.
  Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
  Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
  Utsätt inte apparaten för väder och vind (regn, sol, extrem
  kyla, osv.)
  For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
  transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
  anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med
  en impedans på maksimum 0,27 Ω.
  Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren
  om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
  Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
  Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
  (inkludert barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller
  mentale evner, medmindre de er under oppsyn eller har
  fått opplæring.
  Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
  apparatet.
  Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
  Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte,
  sørg for at overaten støtten står på er stabil.
  Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
  synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller må det
  kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før det
  kan brukes på nytt.
  Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
  resterende vann helles ut etter bruk.
  Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
  Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
  Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
  (regn, sol, frost, osv.)
  Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra
  i ledningen.
  Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
  om at apparatet har en feil.
  For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller
  reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
  utføres av kvalisert personale fra et autorisert Teknisk
  Servicesenter.
  Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
  Viktige advarsler
  Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens
  den er varm.
  Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
  Ikke bruk kalkfjerner (med mindre det har blitt tilrådet av
  Bosch) da det kan skade apparatet.
  Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller
  andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt
  bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med
  metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske
  produkter for å rengjøre strykesålen.
  Før strykejernet brukes for første gang
  Fyll springvann på tanken mens apparatet er frakoblet og
  sett temperaturvelgeren til “max”.
  Sett i støpselet og når dampstrykejernet har nådd ønsket
  temperatur (kontrollampen slås av), start dampingen ved
  å sette dampregulatoren til “max” og trykk gjentatte ganger
  på knappen
  Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første
  gangen den benyttes, da det kan være smuss i
  dampdispenseren.
  Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan
  det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
  strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.
  Slik bruker du strykejernet
  Fjern alle beskyttelsesbelegg eller klistremerker fra
  strykejernet.
  Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp.
  Hvis du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget
  av, kan riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en
  del av plagget som ikke kommer til å være synlig når du
  bruker eller har det på deg.
  Start med å stryke de plaggene som krever lavest
  stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
  ber.
  Silke, ull eller syntetiske materialer: stryk på baksiden av
  stoffet for å unngå ekker.
  Syntetisk stoff
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Lin
  Fylle på vanntanken
  Trekk ut støpselet!
  Dette strykejernet leveres med en beholder for enkel
  påfylling av vanntanken. (Avhenhgig av modell:
  spesialaske for påfylling eller påfyllingsbeger).
  Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
  noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
  apparatet.
  Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter,
  vil oppheve garantien.
  Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel,
  luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet
  er laget for å bruke normalt springvann.
  Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
  forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
  distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
  vann i forholdet 1:2.
  Fyll aldri over merket for “max” vannivå.
  Klargjøring (1)
  Stryking uten damp (2)
  Begynn å stryke uten å trykke på dampknappen.
  Stryking med damp (3)
  Dampfunksjonen vil kun fungere når temperaturvelgeren er
  plassert i området merket med dampsymbolet
  mellom
  “••” og “max”.
  Velg dampinnstilling ved å bruke hjulet for
  dampregulering
  - dampinnstilling “-” når valgt temperatur er “••” eller for
  delikat tøy
  - dampinnstilling “+” når valgt temperatur er “•••” og “max”
  eller for slitesterkt tøy
  Dersom du trykker på dampknappen når vanntanken er
  tom, vil du høre den spesielle lyden av at pumpen jobber
  uten vann.
  Merk: Når du har satt temperaturvelgeren til en
  posisjon som fungerer med dampfunksjonen, må
  strykejernet oppnå den valgte temperaturen (det røde
  lyset slås av) før du trykker på dampknappen. I motsatt
  fall vil det kunne dryppe noen dråper vann da dampen
  ikke kan lages på grunn av for lav temperatur.
  Hjulet for dampregulering fungerer også som kontrollampe
  for strykejernets temperatur.
  Løsninger på små problemer
  Problem Sandsynlig årsag Løsning
  Strygejernet opvarmes
  ikke.
  1. Temperaturdrejeskive i meget lav
  position.
  2. Ingen strømforsyning.
  1. Drej til en højere position.
  2. Kontroller med et andet apparat,
  eller slut strygejernet til en anden
  stikkontakt.
  Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
  2. Strygejernet opvarmes ikke.
  1. Vent, indtil opvarmningscyklussen
  er afsluttet.
  2. Se foregående afsnit.
  Tøjet har en tendens til
  klæbe.
  1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere
  temperatur.
  Der kommer vand ud
  sammen med dampen.
  1. Temperaturregulator i meget lav
  position.
  2. Dampregulator i meget høj position
  med lav temperatur.
  1. Drej temperaturregulatoren til en
  højere position, hvis stoffet tillader det
  og vent på, at lysindikatoren slukkes.
  2. Sæt dampregulatoren i en lavere
  position
  Der kommer ikke damp ud. 1. Intet vand i beholderen.
  2. Temperaturen er for lav (under “••”), og
  pumpen fungerer ikke
  1. Fyld beholderen.
  2. Forøg temperaturen (mellem “••” og
  “max”), hvis stoffet tillader det.
  Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
  2. Blokeret mekanisme.
  1. Fyld beholderen.
  2. Kontakt teknisk service.
  Bundpladen drypper. 1. Du har trykket på dampudløseren ere
  gan ge uden at vente 5 sekunder efter
  hvert tryk.
  2. Temperaturdrejeskiven bender sig på
  trinnet “calc’n clean”, men strygejernet
  stadig er varmt.
  1. Vent 5 sekunder efter hvert tryk på
  dampregulatoren
  2. Ændr trinnet på dampregulatoren
  Der kommer røg ud, når
  stryge jernet tilsluttes første
  gang.
  1. Smør nogle af de indvendige dele. 1. Dette er normalt og ophører i løbet af
  få minutter.
  Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
  Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
  Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
  du misstänker fel.
  För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
  på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av
  auktoriserad servicetekniker.
  Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan
  uppsyn.
  Viktiga varningsmeddelanden
  Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den
  är varm.
  Förvara strykjärnet stående.
  Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
  Bosch, då de kan skada apparaten.
  Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
  andra delar av apparaten.
  Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan
  jämn. Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för
  att rengöra sulan.
  Innan strykjärnet tas i bruk
  Dra ur sladden till strykjärnet och fyll dess vattenbehållare
  med kranvatten och ställ temperaturreglaget i läget
  “max”.
  Stoppa i sladden till strykjärnet. När det har uppnått önskad
  temperatur (lampan släcks) ska du starta ångfunktionen
  genom att ställa ångreglaget i läget “max” och sedan trycka
  era gånger på knappen
  .
  Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom
  det kan komma smuts med den första ångan.
  När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka
  något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är
  normalt och det kommer inte att upprepas.
  Användning av strykjärnet
  Ta bort alla skydd och etiketter som sitter på strykjärnet.
  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på
  märkningen i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du
  skall stryka, prova först på en del av plagget som inte är
  synlig vid användning.
  Börja med att stryka de plagg som kräver lägst
  stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetber.
  Siden, ull och syntetmaterial: Stryk på tygets baksida för
  att undvika att tyget blir äckigt.
  Syntet
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Linne
  Problemlösning
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Strykjärnet blir inte
  varmt.
  1. Temperaturreglaget är inställd på en
  alldeles för låg temperatur.
  2. Ingen ström.
  1. Ställ i högre läge.
  2. Prova med annan apparat eller i annat
  vägguttag.
  Kontrollampan tänds
  inte.
  1. Strykjärnet håller på att svalna.
  2. Strykjärnet blir inte varmt.
  1. Vänta: strykjärnet håller på att värmas
  upp.
  2. Se föregående stycke.
  Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge
  och vänta tills dess att strykjärnet
  svalnar.
  Najczęstsze usterki
  Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
  Żelazko nie grzeje.
  1. Pokrętło regulacji temperatury
  znajduje
  się w bardzo niskim
  położeniu.
  2. Brak prądu.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
  2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub
  podłączyć wtyczkę do innego gniazdka.
  Lampka kontrolna nie
  włącza się.
  1. Żelazko stygnie.
  2 -Żelazko się nie nagrzewa.
  1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy
  się.
  2. Patrz poprzedni paragraf.
  Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
  prasowania.
  1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na
  niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko
  ostygło.
  Wraz z parą z żelazka
  wydobywa się woda.
  1. Pokrętło regulacji temperatury w
  bardzo niskim położeniu.
  2. Regulator pary na wysokiej pozycji
  przy niskiej temperaturze.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
  nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
  materiału i odczekać, aż lampka kontrolna
  zgaśnie.
  2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.
  Para nie wydobywa się z
  żelazka.
  1.-Brak wody w zbiorniku.
  2.-Zbyt niska temperatura (poniżej
  “••”); nie działa układ wydzielający
  parę.
  1.-Napełnić zbiornik.
  2 –Przestawić pokrętło w wyższe położenie,
  między “••” i “max”, jeśli nie spowoduje to
  uszkodzenia prasowanego materiału.
  Funkcja spryskiwacza
  nie działa.
  1. Brak wody w zbiorniku.
  2. Niedrożny mechanizm.
  1. Napełnić zbiornik.
  2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
  Ze stopy żelazka
  wydobywa się woda.
  1.-Przycisk wyrzutu pary został
  kilkakrotnie naciśnięty w
  odstępach krótszych od 5 sekund.
  2.-Regulator temperatury znajduje się
  w położeniu “
  calc’n clean
  ” mimo że
  żelazko jeszcze nie wystygło.
  1.-Odczekać 5 sekund między kolejnymi
  wyrzutami pary.
  2.-Przekręcić regulator temperatury w inne
  położenie
  Feilsøkingsguide
  Problem Mulig årsak Løsning
  Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
  2. Ingen hovedstrømforsyning
  1. Sett temperaturvelgeren høyere.
  2. Sjekk med et annet apparat eller sett
  støpselet inn i en annen stikkontakt.
  Kontrollampen slår seg
  ikke på.
  1. Strykejernet avkjøles.
  2. Strykejernet varmer ikke.
  1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
  2. Se forrige avsnitt.
  Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere
  temperatur og vent til strykejernet er
  avkjølt.
  Det kommer vann ut med
  dampen.
  1. Temperaturvelgeren er stilt veldig
  lavt.
  2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
  med lav temperatur.
  1. Still temperaturvelgeren til høyere
  temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
  det og vent til kontrollampen slukkes.
  2. Sett dampregulatoren til en lavere
  posisjon.
  Det kommer ikke damp. 1. Ikke vann i tanken.
  2. For lav temperatur; lavere enn “••”
  og pumpen virker ikke.
  1. Fyll tanken.
  2. Still temperaturvelgeren til høyere
  temperatur, mellom “••” og max, hvis
  tøyets merkelapp tillater det.
  Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
  2. Tildekket mekanisme.
  1. Fyll tanken.
  2. Kontakt Teknisk service.
  Det drypper vann ut av
  strykesålen.
  1. Dampknappen har blitt trykket
  ere ganger uten å vente 5
  sekunder mellom hver gang.
  2. Temperaturvelgeren er satt til “calc´n
  clean” mens strykejernet ennå er
  varmt.
  1. Vent 5 sekunder mellom hver gang du
  trykker på dampknappen.
  2. Endre temperaturvelgerens posisjon.
  Det kommer røyk og lukt
  når strykejernet brukes for
  første gang.
  1. Innsmurte deler fra produksjonen
  blir varme.
  1. Dette er normalt og forsvinner etter få
  minutter.
  Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
  Ennen silitysraudan käyttöönottoa
  Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
  verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin
  maksimiasentoon.
  Kytke silitysrauta verkkovirtaan ja kun silitysrauta on
  saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
  aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiasentoon
  ja painamalla toistuvasti painiketta
  .
  Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa,
  älä käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi
  edelleen olla likaa.
  Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden
  silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
  tai hiukkasia: tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
  myöhemmin.
  Silitysraudan käyttö
  Poista silitysraudasta kaikki suojat ja merkit.
  Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
  silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
  tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
  osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
  Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
  silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
  vaatteet.
  Silkki, villa ja synteettiset materiaalit: silitä vaate väärältä
  puolen välttääksesi läikkien muodostumisen.
  Keinokuidut
  ••
  Silkki – Villa
  •••
  Puuvilla – Pellava
  Vesisäiliön täyttö
  Irrota pistoke pistorasiasta!
  Säiliön täytön helpottamiseksi tämän silitysraudan mukana
  toimitetaan täyttöastia (mallista riippuen joko erityinen
  täyttöpullo tai -astia).
  Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
  mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
  vaurioittaa laitetta.
  Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
  Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
  vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
  käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
  Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
  hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
  hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
  veteen suhteessa 1:2.
  Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
  Valmistelu (1)
  Silitys ilman höyryä (2)
  Aloita silitys painamatta höyrynäppäintä.
  Silitys höyrytystoimintoa käyttäen (3)
  Höyrytystoiminto on päällä silloin, kun lämpötilasäädin
  on merkillä
  merkityllä alueella asentojen “••” ja “max”
  välillä.
  Valitse höyrytystoiminto höyrytyksen säätöpyörällä.
  - höyrytysasento “-” lämpötilalle “••” tai arkaluontoisille
  tekstiileille.
  - höyrytysasento “+” lämpötilalle “•••” ja “max” tai
  paksuille tekstiileille.
  Jos höyrytyspainiketta painetaan silloin, kun säiliö on tyhjä,
  laitteesta kuuluu ilman vettä toimivan pumpun ääni.
  ”XX” Huom. Kun lämpötilasäätimellä on valittu
  höyrytystoimintolla toimiva silitys, silitysraudan on
  saavutettava valittu lämpötila (punainen merkkivalo
  sammuu) ennen kuin höyrytystoiminnon painiketta
  painetaan. Jos näin ei tehdä, silitysraudasta voi tippua
  vesipisaroita, sillä lämpötila ei välttämättä riitä höyryn
  tuottamiseen
  Höyrytystoiminnon säätöpyörä on samalla silitysraudan
  kuumennuksen merkkivalo.
  Sumutin (4)
  Älä käytä sumutinta silkkiin.
  Höyryruiske (5)
  Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon “•••”.
  Paina useamman kerran painiketta
  ja odota vähintään
  5 sekuntia painallusten välillä.
  Pystysuora höyry (6)
  Älä silitä vaatteita, silloin kun ne on henkilön päällä!
  Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin päin!
  Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
  Odota 10 sekuntia jokaisen 4 ruiskeen jälkeen.
  Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä (7)
  Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1+ 2 + 3 +
  4) -kalkinpoistojärjestelmä.
  1. self-clean
  Self-clean –itsepuhdistustoiminnon venttiili vesisäiliön ja
  höyrytysyksikön välissä on suunniteltu niin, ettei kalkki
  vaikuta sen toimintaan ja höyryn tuotto on optimaalinen.
  2. anti-calc
  Patruuna “anti-calc” on suunniteltu vähentämään kalkin
  kertymistä, jota muodostuu höyrytystoiminnolla silittäessä,
  ja täten se pidentää silitysraudan käyttöikää. On kuitenkin
  huomioitava, ettei “anti-calc” patruuna ei pysäytä kokonaan
  kalkin luonnollista kertymisprosessia.
  3. calc’n clean
  Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
  höyrystä. Jos alueen vesi on erittäin kovaa, tätä toimintoa
  tulee käyttää joka toinen viikko.
  Toimi seuraavasti:
  a) Varmista, että silitysrauta on jäähtynyt.
  b) Aseta lämpötilasäädin asentoon “calc‘n clean”.
  c) Täytä vesisäiliö puhtaalla hanavedellä maksimitasoon
  saakka.
  d) Kytke silitysrauta pistorasiaan ja valitse maksimilämpötila
  (+).
  e) Aseta silitysrauta pesualtaan tai astian yläpuolelle
  veden poistamista varten.
  f) Paina höyrytyspainiketta, kunnes säiliö on tyhjentynyt.
  Tähän voi mennä muutamia minuutteja!
  g) Toista toimenpiteet, kunnes silitysraudan pohjasta ei
  enää tule hiukkasia.
  h) Aseta lämpötilasäädin maksimiasentoon. Silitysraudasta
  alkaa tulemaan höyryä. Odota kunnes silitysraudan
  sisällä oleva vesi on haihtunut pois höyrynä.
  i) Puhdista silitysraudan pohja.
  4. calc’n clean kalkinpoistoaineella
  Kalkin tehokkaaseen poistoon voidaan käyttää toimitettua
  kalkinpoistoainetta. Toimenpide tulee suorittaa 6 kuukauden
  välein.
  Kalkinpoistoaine voidaan tilata asiakaspalvelusta tai
  hankkia erikoisliikkeistä.
  Lisävarusteen tuotekoodi
  (asiakaspalvelu)
  Lisävarusteen nimi
  (erikoisliikkeet)
  311144 TDZ1101
  Påfyllning av vattenbehållaren
  Dra ur strykjärnets sladd!
  För att underlätta påfyllningen av vattenbehållaren
  medföljer en speciell påfyllningsbehållare för detta
  ändamål (det kan vara en aska eller ett glas, beroende
  på strykjärnsmodell).
  Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
  vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
  Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
  produkter ogiltigförklaras garantin.
  Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
  luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
  avsedd för användning med normalt kranvatten.
  För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
  att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
  ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en
  del kranvatten med två delar destillerat vatten.
  Fyll aldrig över märket “max”.
  Förberedelser (1)
  Strykning utan ånga (2)
  Stryk utan att trycka på knappen för ångutsläpp.
  Strykning med ånga (3)
  Ångfunktionen fungerar endast när temperaturreglaget
  står i området som är markerat med ångsymbolen
  och
  mellan “••”och max
  Välj ångläge med hjälp av det runda ångreglaget.
  - ångläge “-” för temperaturläget “••” eller tunna tyger
  - ångläge “+” för temperaturläget “•••”• och “max” eller
  tjocka tyger
  Om du trycker på ångknappen när vattenbehållaren är
  tom så kommer du att höra att pumpen försöker pumpa
  från en tom behållare.
  OBS: När du har ställt temperaturreglaget i ett
  läge för ångstrykning måste du vänta tills strykjärnet
  har uppnått rätt temperatur (den röda lampan släcks)
  innan du trycker på ångknappen. Annars kan det börja
  droppa vatten från strykjärnet eftersom det inte uppnått
  en tillräckligt hög temperatur för att bilda ånga.
  Det runda ångreglaget är även indikatorn för
  strykjärnstemperaturen.
  Spray (4)
  Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
  Ångpuff (5)
  Ställ temperaturreglaget på “•••” (som lägst).
  Tryck upprepade gånger på knappen
  med 5 sekunder
  mellan varje tryck.
  Vertikal ånga (6)
  Stryk inte kläder på en person!
  Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
  Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
  Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
  Avkalkning i era steg (7)
  Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med
  avkalkning i era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3 + 4).
  1. self-clean
  Den självrengörande ventilen “self-clean” sitter mellan
  vattenbehållaren och ångkammaren. Den har utformats
  för att kalk inte ska påverka dess funktioner och för att ge
  en optimal bildning av ånga.
  2. anti-calc
  Antikalkpatronen har designats för att minska
  kalkansamlingen under strykning med ånga och på så vis
  förlänga strykjärnets livslängd. Du bör dock vara medveten
  om att patronen “anti-calc” endast minskar ansamlingen av
  kalk, den kan inte helt förhindra att kalk lagras i järnet.
  3. calc’n clean
  Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna
  kalkpartiklar från den utströmmande ångan. Om vattnet i
  området där du bor är mycket hårt bör du använda denna
  funktion varannan vecka.
  Utför följande åtgärder:
  a) Se till att strykjärnet har kallnat helt.
  b) Ställ temperaturreglaget i läget “calc‘n clean”
  c) Fyll vattenbehållaren med rent kranvatten till
  maxnivån
  Ratkaisuja pieniin ongelmiin
  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
  Silitysrauta ei kuumene. 1. Lämpötilasäädin on hyvin
  alhaisella tasolla.
  2. Ei sähkövirtaa.
  1. Säädä lämpötila korkeammalle.
  2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
  toista laitetta käyttäen tai kytkemällä
  laite toiseen pistorasiaan.
  Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
  käynnissä.
  2. Silitysrauta ei kuumene.
  1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
  loppunut.
  2. Katso edellinen kappale.
  Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
  tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
  Höyryn mukana laitteesta
  tulee vettä.
  1. Lämpötilasäädin on hyvin
  alhaisella tasolla.
  2. Höyrysäädin on korkeassa
  asennossa ja lämpötila on
  alhainen.
  1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
  vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
  merkkivalo sammuu.
  2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
  tasolle.
  Laitteesta ei tule höyryä. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
  2. Lämpötila on liian alhainen, alle “••”
  tason ja pumppu ei toimi.
  1. Täytä vesisäiliö.
  2. Säädä lämpötila korkeammaksi arvojen
  “••” ja “max” väliin, jos vaatekappale
  sen sallii.
  Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
  2. Mekanismi on tukkiutunut.
  1. Täytä vesisäiliö.
  2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
  Silityspohjasta tulee vettä. 1. Höyrytystoiminnon painiketta
  on painettu toistuvasti eikä
  painalluksien väliin ole jätetty 5
  sekuntia.
  2. Lämpötilasäädin on asennossa
  calc’n clean
  , ja silitysrauta on
  edelleen kuuma.
  1. Odota 5 sekuntia jokaisen
  höyrytyspainikkeen painalluksen
  jälkeen.
  2. Muuta lämpötilasäätimen asentoa.
  pl
  Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDS11 marki
  Bosch.
  Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie
  do użytku domowego i nie może być wykorzystywane
  do zastosowań przemysłowych.
  Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
  urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu,
  aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
  Ostrzeżenia ogólne
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub
  pożaru!
  Urządzenie należy podłączać i używać wyłącznie w sieci
  elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na
  tabliczce znamionowej.
  Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli
  przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady
  uszkodzenia.
  To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z
  uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza,
  należy upewnić się, że jest on przystosowany do natężenia
  16A (bipolarny) oraz że jest wyposażony we wtyczkę z
  uziemieniem.
  Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
  zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska
  jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia,
  zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci
  elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej
  0,27 Ω.
  W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
  energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
  Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym
  dla dzieci.
  Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
  przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
  ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
  wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub
  zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
  Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
  bawią się urządzeniem.
  Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym
  podłożu.
  Kiedy żelazko stoi w pozycji pionowej lub znajduje si
  ę na
  podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.
  Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
  widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
  W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
  przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie
  mogło zostać ponownie użyte.
  Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed
  napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody
  pozostałej w zbiorniku po użyciu.
  Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
  płynie.
  Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
  Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
  atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
  Nie należy od
  łączać wtyczki elektrycznej z kontaktu
  ciągnąc za przewód.
  Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu
  lub w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
  Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
  prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
  przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
  wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
  serwisowego.
  Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
  odłączyć je od prądu.
  Ważne ostrzeżenia
  Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z
  gorącą stopą żelazka.
  Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
  Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z
  wyjątkiem tych zalecanych przez rmę Bosch), ponieważ
  mogą one uszkodzić urządzenie.
  Nigdy nie należy używać substancji ściernych do
  czyszczenia stopy żelazka ani innych części urządzenia.
  Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać
  jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy
  czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami
  chemicznymi.
  Przed pierwszym użyciem żelazka
  Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić
  zbiornik wodą z kranu i ustawić regulator w pozycji
  “max”.
  Podłączyć urządzenie do prądu. Kiedy żelazko osiągnie
  żądaną temperaturę (gaśnie lampka kontrolna), można
  rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie
  regulatora pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne
  naciskanie przycisku
  .
  Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie
  należy stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ
  w dozowniku pary mogą znajdować się jeszcze
  zanieczyszczenia .
  Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
  zapach oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka
  mogą pojawiać się małe cząstki; jest to normalne zjawisko,
  które zaniknie po krótkim czasie.
  Jak korzystać z żelazka
  Usunąć z żelazka wszystkie elementy zabezpieczające
  oraz naklejki.
  Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
  prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
  materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt,
  należy określić temperaturę prasowania poprzez
  wyprasowanie części, która nie będzie widoczna w trakcie
  noszenia lub używania danego produktu.
  Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
  najniższej temperatury prasowania, takich, jak włókna
  syntetyczne.
  W przypadku jedwabiu, materiałów wełnianych lub
  syntetycznych: prasować po odwrotnej stronie, aby uniknąć
  powstawania plam.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab - wełna
  •••
  Bawełna - len
  Napełnianie zbiornika na wodę
  Odłączyć żelazko od prądu!
  Aby ułatwić napełnianie zbiornika na wodę, żelazko zostało
  wyposażone w specjalny pojemnik do napełniania (w
  zależności od modelu: butelkę lub zbiorniczek).
  Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
  dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
  może uszkodzić urządzenie.
  Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
  wymienionych produktów unieważni gwarancję.
  Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
  klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie
  zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z
  kranu.
  Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należ
  y
  mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
  Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją
  z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
  Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej
  oznaczenia “max”.
  Przygotowanie do prasowania (1)
  Prasowanie bez pary (2)
  Rozpocznij prasowanie nie naciskając przycisku wylotu
  pary.
  Prasowanie z parą (3)
  Funkcja prasowania z parą jest dostępna tylko przy
  ustawieniu regulatora temperatury w położeniu oznaczonym
  znakiem
  pomiędzy symbolem “••” i “max”.
  Ustawić regulator w położeniu funkcji prasowania z parą,
  posługując się pokrętłem funkcji pary.
  funkcja prasowania z parą “-” dla temperatury “••” lub
  delikatnych tkanin
  funkcja prasowania z parą “+” dla temperatur “•••” oraz
  “max” lub grubych tkanin
  Jeżeli przycisk wydobycia pary zostanie naciśnięty w
  momencie, gdy zbiornik na wodę jest pusty, rozlegnie się
  dźwięk informujący o tym, że w układzie wydzielającym
  parę brak wody.
  Uwaga: po ustawieniu regulatora temperatury w
  położeniu prasowania z parą, przed użyciem przycisku
  wydobycia pary należy odczekać do momentu
  nagrzania żelazka do odpowiedniej temperatury
  (zgaśnięcia lampki kontrolnej). W przeciwnym razie,
  na skutek zbyt niskiej temperatury zamiast pary z
  urządzenia mogą wydobyć się krople wody.
  Pokrętło funkcji pary pełni jednocześnie funkcję lampki
  kontrolnej żelazka.
  Spryskiwanie (4)
  Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas
  prasowania jedwabiu.
  Wyrzut pary (5)
  Ustawić regulator temperatury w położeniu “•••” lub
  dalszym.
  Przycisk
  naciskaćwielokrotnie z przerwami co najmniej
  5 sekund.
  Pionowy wyrzut pary (6)
  Nie wolno stosować tej funkcji na noszonej odzieży!
  Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani
  zwierzęta!
  Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
  wynosić 5 sekund.
  Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10
  sekund.
  Złożony system usuwania kamienia (7)
  W zależności od modelu, niniejsza seria żelazek jest
  wyposażona w system usuwania kamienia “AntiCalc”
  (=komponent 1 + 2 + 3 + 4).
  1. funkcja “self-clean”
  Konstrukcja zaworu samoczyszczenia znajdującego się
  między zbiornikiem na wodę a komorą pary jest odporna na
  uszkodzenia powodowane przez osadzający się kamień,
  a także optymalna jeśli chodzi o warunki niezbędne do
  wytwarzania pary.
  2. wkład “anti-calc”
  Wkład “anti-cal” służy do zmniejszenia ilości kamienia
  wytwarzanego podczas prasowania parą, wpływając
  na przedłużenie żywotności żelazka. Jednak wkład
  “anti-cal”nie jest w stanie usunąć całości naturalnie
  osadzającego się kamienia.
  3. funkcja “calc’n clean”
  Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki kamienia
  z komory pary. Jeśli w Państwa miejscu zamieszkania
  woda jest bardzo twarda, zaleca się korzystanie z tej
  funkcji co dwa tygodnie.
  Aby oczyścić
  żelazko za pomocą funkcji “calc’n clean”:
  a) Upewnić się, że żelazko jest zimne.
  b) Ustawić regulator temperatury w położeniu “calc’n
  clean”.
  c) Napełnić całkowicie zbiornik na wodę czystą wodą z
  kranu.
  d) Włączyć żelazko do prądu i wybrać maksymalne
  ustawienie funkcji pary (+).
  e) Umieścić żelazko nad zlewem lub pojemnikiem do
  zbierania wypływającej wody.
  f) Naciskać przycisk wyrzutu pary do momentu całkowitego
  opróżnienia zbiornika na wodę. Opróżnianie zbiornika
  może potrwać kilka minut!
  g) Powtarzać czynności do momentu, gdy z podstawy
  żelazka przestaną wydobywać się drobiny kamienia.
  h) Ustawić regulator temperatury w położeniu “max”.
  Z żelazka zacznie wydobywać
  się para. Odczekać
  do momentu, gdy z wnętrza żelazka wyparuje cała
  woda.
  i) Oczyścić podstawę żelazka.
  4. funkcja “calc’n clean” z odkamieniaczem w płynie
  Odkamieniacz służy do dokładnego usunięcia osadzonego
  kamienia. Odkamienianie żelazka przy pomocy
  odkamieniacza należy wykonywać co sześć miesięcy.
  Odkamieniacz można nabyć w punktach obsługi
  posprzedażnej lub sklepach z akcesoriami
  specjalistycznymi.
  Kod produktu
  (punkty obsługi
  posprzedażnej)
  Nazwa produktu
  (sklepy z akcesoriami
  specjalistycznymi)
  311144 TDZ1101
  Aby odkamienić żelazko za pomocą odkamieniacza w
  płynie:
  a) Upewnić się, że żelazko jest zimne oraz że zbiornik na
  wodę jest pusty.
  b) Ustawić regulator temperatury w położeniu ”calc’n
  clean”.
  c) Do zbiornika na wod
  ę wlać całą objętość zbiorniczka
  do napełniania (lub połowę butelki do napełniania)
  wody z kranu zmieszanej z odpowiednią ilością
  odkamieniacza.
  d) Włączyć żelazko do prądu i wybrać maksymalne
  ustawienie funkcji pary.
  e) Umieścić żelazko nad zlewem lub pojemnikiem do
  zbierania wypływającej wody.
  f) Naciskać przycisk wyrzutu pary do momentu całkowitego
  opróżnienia zbiornika na wodę. Opróżnianie zbiornika
  może potrwać kilka minut!
  g) Wykonać dalsze czynności opisane w punkcie “3.
  funkcja calc’n clean” do momentu, gdy z podstawy
  żelazka przestaną wydobywać się drobiny kamienia.
  Funkcja automatycznego
  wyłączania “Secure” (8)
  (w zależności od modelu)
  Funkcja automatycznego wyłączania “Secure” odłącza
  żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru, tym
  samym zwiększając bezpieczeństwo oraz oszczędność
  energii.
  Po podłączeniu żelazka, funkcja “Secure” pozostanie
  nieaktywna przez pierwsze minuty pracy urządzenia,
  umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej
  temperatury.
  Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
  zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
  kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
  automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
  zacznie migać.
  Aby ponownie włączyć żelazko, wystarczy delikatnie
  nim poruszyć.
  System zapobiegający kapaniu
  (w zależności od modelu)
  Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę,
  para zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec
  kapaniu.
  Przechowywanie (9)
  Ustawić regulator pary w pozycji “-”.
  Czyszczenie (10)
  Ekologiczna utylizacja
  To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
  Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
  Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. “O zużytym
  sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.
  U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem
  przekreślonego kontenera na odpady.
  Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie
  jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie
  z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
  domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
  prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
  punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą
  odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
  Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
  i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
  dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
  wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
  niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
  005 TDS11./11/10
  da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
  da Brugsanvisning
  no Bruksanvisning
  sv Bruksanvisning
  fi Käyttöohjeet
  pl Instrukcja obsugi
  ru Инструкции по эксплуатации
  uk Інструкція з використання
  hu Használati utasítások
  ro Instructioni de folosire
  аr
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
  M-2
  TDS 11.
  sensixx steam generator
  Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
  Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det
  merkbart ut av funksjon og sørge for å avhende det i
  henhold til gjeldende nasjonale lover. Din forhandler,
  rådhuset eller kommunestyret kan gi deg nærmere
  informasjon.
  Dette apparatet er merket i overensstemmelse
  med EU-direktiv 2002/96/EG – vedrørende
  brukte elektriske og elektroniske apparater
  (waste electrical and electronic equipment –
  WEEE).
  Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og
  resirkulering av brukte apparater i hele EU.
  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
  Silitysraudasta tulee savua
  ja hajuja silloin, kun se
  kytketään päälle ensimmäistä
  kertaa.
  1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
  muutamassa minuutissa.
  Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Vatten kommer ut med
  ångan.
  1. Temperaturreglaget är inställd på en
  alldeles för låg temperatur.
  2. Ångreglaget i högt läge och med alltför
  låg temperatur.
  1. Ställ temperaturreglaget i högre läge,
  om tyget tillåter tål detta, och vänta tills
  dess att lampan släcks.
  2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
  Ingen ånga. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
  2. Alltför låg temperatur, under “••” och
  pumpen fungerar inte.
  1. Fyll vattenbehållaren.
  2. Höj temperaturen, till mellan “••” och
  “max”, om tyget tål detta.
  Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
  2. Igensatt mekanism.
  1. Fyll vattenbehållaren.
  2. Kontakta servicetekniker.
  Vatten droppar från
  sulan
  1. Du har tryckt era gånger i snabb följd
  på ångknappen, utan att vänta i 5 sek.
  mellan varje tryckning.
  2. Temperaturreglaget står i läget “calc‘n
  clean” medan järnet fortfarande är varmt.
  1. Vänta i 5 sek. mellan varje tryckning på
  ångknappen.
  2. Ställ temperaturreglaget i ett annat
  läge.
  Det ryker när
  strykjärnet ansluts
  första gången.
  1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några
  minuter.
  Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.
Bosch TDS1119

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Bosch TDS1119 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Bosch TDS1119 вам ответить.

Посмотреть руководство для Bosch TDS1119 бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 6.8. Руководство доступно на следующих языках: русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский. У вас есть вопрос о Bosch TDS1119 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Bosch TDS1119

Бренд Bosch
Модель TDS1119
Изделие Утюг
Язык русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла PDF
Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар -
Длина шнура 2.5
Производительность парового напора 45г/мин
Тип рабочей поверхности Керамическая подошва
Цвет товара Blue, White
Емкость водного резервуара 0.4
Функция распрыскивания
Автоматическое удаление накипи
Постоянная подача пара -г/мин
Функция парового удара
Самоочистка
Мягкая рукоятка
Беспроводной
Энергопитание
Мощность 2400
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Ширина 130
Глубина 300
Высота 160
Вес 1880

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Bosch

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о BoschTDS1119.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь