DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B инструкция

(37)
 • 173
  МАЗМҰНЫ
  1. ҚАУІПСІЗДІКТУРАЛЫНЕГІЗГІ
  ЕСКЕРТУЛЕР ....................................174
  2. ҚАУІПСІЗДІКЕСКЕРТУЛЕРІ ..............175
  2.1 Осынұсқаулықтапайдаланылған
  таңбалар ..................................... 175
  2.2 Пайдаланумақсаты.................... 175
  2.3 Пайдаланунұсқаулығы .............. 176
  3. КІРІСПЕ ............................................176
  3.1 Жақшадағыәріптер ................... 176
  3.2 Ақаулықтардыжоюжәнежөндеу ...
  176
  4. СИПАТТАМА ....................................176
  4.1 Құрылғыныңсипаттамасы ........ 176
  4.2 Басқарутақтасыныңсипаттамасы .
  176
  4.3 Керек-жарақтарсипаттамасы .. 177
  4.4 Сүтыдысыныңсипаттамасы .... 177
  5. ПАЙДАЛАНБАСБҰРЫН ....................177
  5.1 Құрылғынытексеру .................... 177
  5.2 Құрылғыныорнату ..................... 177
  5.3 Құрылғыныжалғау ..................... 177
  5.4 Құрылғыпараметрлерінорнату 177
  6. ҚҰРЫЛҒЫНЫІСКЕҚОСУ ..................178
  7. ҚҰРЫЛҒЫНЫӨШІРУ ........................178
  8. МӘЗІРПАРАМЕТРЛЕРІ .....................178
  8.1 Қақтазалау ................................. 178
  8.2 Уақыттыреттеу ........................... 178
  8.3 Автоөшіру ................................... 179
  8.4 Автобастау .................................. 179
  8.5 Температураныорнату .............. 179
  8.6 Қуатүнемдеу ............................... 179
  8.7 Суқаттылығынорнату ............... 180
  8.8 Тілдітаңдау ................................. 180
  8.9 Сүзгініорнату ............................. 180
  8.10Сүзгініалу .................................... 180
  8.11Replacelter(Сүзгініауыстыру) 180
  8.12Әдепкімәндер(қалпынакелтіру) ...
  180
  8.13Статистикафункциясы............... 180
  9. RINSING(ШАЮ) ................................180
  10. КОФЕЖАСАУ ...................................181
  10.1Кофедәмінтаңдау ...................... 181
  10.2Кеседегікофемөлшерінтаңдау 181
  10.3Кофетартқыштыреттеу............. 181
  10.4Ыстығырақкофеалутуралы
  кеңестер ...................................... 182
  10.5Кофедәндеріненкофежасау ..... 182
  10.6Ұнтақкофеденкофежасау ........ 182
  11. КАППУЧИНОМЕНСҮТҚОСЫЛҒАНКОФЕ
  ТҮРЛЕРІНЖАСАУ ............................183
  11.1Сүтыдысынтолтыружәнебекіту ...
  183
  11.2Көпіршікмөлшерінреттеу ......... 183
  11.3Каппучиножасау ........................ 183
  11.4Көпіршітілгенсүтжасау
  (көпіршіксіз) ................................ 184
  11.5Сүтжасау(кофесіз) .................... 184
  12. СҮТЫДЫСЫНПАЙДАЛАНҒАНСОҢ
  ТАЗАЛАУ ..........................................184
  12.1Кеседегікофеніңнемесесүттің
  мөлшерінкаппучиноғанемесе
  сүткебағдарламалау .................. 184
  13. ЫСТЫҚСУДАЙЫНДАУ ....................184
  13.1Автоматтытүрдеқұйылатынсудың
  мөлшерінөзгерту ........................ 185
  14. ТАЗАЛАУ ..........................................185
  14.1Құрылғынытазалау.................... 185
  14.2Құрылғыныңішкіайналымын
  тазалау......................................... 185
  14.3Тартылғанкофеыдысынтазалау ...
  185
  14.4Тамшынауасынжәнесужиналу
  науасынтазалау ......................... 186
  14.5Кофеқұрылғысынішінтазалау . 186
  14.6Суыдысынтазалау .................... 186
  14.7Кофешүмектерінтазалау .......... 186
  14.8Тартылғанкофеворонкасын
  тазалау ........................................ 186
  14.9Демдеуторынтазалау .............. 186
  14.10Сүтыдысынтазалау ................. 187
  14.11Ыстықсу/бутүтігінің
  қондырмасынтазалау ............... 187
  15. ҚАҚТАЗАЛАУ ................................... 187
  16. СУҚАТТЫЛЫҒЫНОРНАТУ ................ 189
  16.1Суқаттылығынөлшеу ................ 189
  16.2Суқаттылығынорнату ............... 189
  17. СУЖҰМСАРТҚЫШСҮЗГІ .................189
  17.1Сүзгініорнату .............................. 189
  17.2Сүзгінісалу .................................. 190
  17.3Сүзгінішығару ............................. 190
  18. ТЕХНИКАЛЫҚДЕРЕК .......................191
  19. ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ ....191
  20. КӨРСЕТІЛЕТІНХАБАРЛАР ...............192
  21. АҚАУЛЫҚТАРДЫЖОЮ ....................194
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B вам ответить.

Посмотреть руководство для DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B бесплатно. Руководство относится к категории Кофеварки, 37 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.6. Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Главная
Бренд DeLonghi
Модель Magnifica S ECAM 22.110.B
Изделие Кофеварка
Язык []
Тип файла PDF

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь