Eldom BK2S инструкция

Eldom BK2S

Справа вы найдете вашу инструкцию Eldom BK2S. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Eldom BK2S - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Eldom BK2S. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Eldom BK2S пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Eldom
Модель
BK2S
Изделие
Язык
английский, немецкий, польский, русский, чешский, словацкий, венгерский
Тип файла
PDF
21
Pred prvým použitím sa dôkladne oboznámte scelým obsahom tejto inštrukcie
- Napájací kábel zariadenia je potrebné pripojiť do zásuvky vybavenej ochranným kolíkom
sparametrami uvedenými v inštrukcii
- Kábel alebo kryt motora neponárať do vody,
- Nepoužívať na voľnom priestranstve,
- Zariadenie je určené iba na používanie vdomácnosti.
- Zabrániť dotyku horúcich povrchov. Je potrebné používať držiaky alebo guľovú rukoväť.
- Zariadenie nezapínať bez produktov.
- Používané zariadenie nesmie byť bez dozoru.
- Používať iba soriginálne pripojenými doplnkami.
- Neprekračovať maximálny čas nepretržitej práce zariadenia (3 minúty). Ak bude tento čas
prekre, je potrebné zariadenie okaite vypnúť apkať minilne 1 min. pred jeho
opätovným použitím.
- Do nádoby nevkladať také materiály ako: papier, kartón, plasty, kov atď.
- Nezapínať zariadenie, ak nie je nádoba správne nasadená na kryt motora alebo ak pokrývka
spolu smierkou nie sú príslušne nastavené.
- Počas práce zariadenia je potrebné držať ruku na pokrývke aľahko ňou pritláčať.
- Pred odstránením nádoby zkrytu motora alebo zdvihnutím pokrývky je potrebné zariadenie
vypnúť (riadiaci vypínač na pozícii „0“) apočkať, kým sa ostrie úplne zastaví
- Ak sa zariadenie už nepoužíva alebo pred jeho čistem, je potrebné vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky. Zariadenie musí vychladnúť ešte pred tým ako bude poskladané alebo rozložené.
- Kábel zariadenia neviesť popri horúcich povrchoch.
- Potraviny sveľkými rozmermi, ako aj kovové predmety sa nemôžu vkladať do zariadenia. Rezný
mechanizmus sa môže zablokovať amôže vzniknúť oheň alebo zasiahnutie prúdom.
- Zariadenie sa nemôže používať spoškodeným nožom.
- Vprípade, ak je zariadenie prikryté alebo sa dotýka horľavých materiálov, môže vzniknúť riziko
vznietenia sa ohňa.
- Zariadenie nie je určené na používanie pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými a mentálnymi schopnosťami, iba ak bude pri nich vykonávať dohľad osoba, ktorá
je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Treba dávať pozor na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Je potrebné dávať pozor na to, aby do jedného obehu prúdu nebolo zapnutých príliš veľa
prijímačov.
- Zariadenie sa nesmie čistiť kovovými čistiacimi zariadeniami, ktorých časti sa môžu odlomiť a
dotknúť elektrických častí, prúd môže vtedy zasiahnuť.
- Zariadenie sa nesmie používať spoškodeným napájacím káblom, ak spadlo alebo bolo iným
spôsobom poškodené. Opravu zariadenia je potrebné zveriť iba autorizovanému servisu; zoznam
servisov vprílohe, ako aj na strane www.eldom.eu.
- Opravu zariadenia môže vykonať iba autorizovaný servis (zoznam servisov vprílohe, ako aj na
stránke www.eldom.eu). Všetky modernizácie alebo používanie iných ako originálnych
náhradných častí alebo prvkov zariadenia sa zakazuje aohrozuje bezpečnosť pri používaní.
Firma Eldom, s.r.o., nezodpovedá za ppadné škody, ktoré vznikli následkom nevhodho
používania zariadenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

У вас возник вопрос относительно изделия Eldom BK2S?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Eldom BK2S, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в