Eldom BK2S инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Eldom BK2S. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Eldom BK2S на этой странице.

21
Pred prvým použitím sa dôkladne oboznámte scelým obsahom tejto inštrukcie
- Napájací kábel zariadenia je potrebné pripojiť do zásuvky vybavenej ochranným kolíkom
sparametrami uvedenými v inštrukcii
- Kábel alebo kryt motora neponárať do vody,
- Nepoužívať na voľnom priestranstve,
- Zariadenie je určené iba na používanie vdomácnosti.
- Zabrániť dotyku horúcich povrchov. Je potrebné používať držiaky alebo guľovú rukoväť.
- Zariadenie nezapínať bez produktov.
- Používané zariadenie nesmie byť bez dozoru.
- Používať iba soriginálne pripojenými doplnkami.
- Neprekračovať maximálny čas nepretržitej práce zariadenia (3 minúty). Ak bude tento čas
prekre, je potrebné zariadenie okaite vypnúť apkať minilne 1 min. pred jeho
opätovným použitím.
- Do nádoby nevkladať také materiály ako: papier, kartón, plasty, kov atď.
- Nezapínať zariadenie, ak nie je nádoba správne nasadená na kryt motora alebo ak pokrývka
spolu smierkou nie sú príslušne nastavené.
- Počas práce zariadenia je potrebné držať ruku na pokrývke aľahko ňou pritláčať.
- Pred odstránením nádoby zkrytu motora alebo zdvihnutím pokrývky je potrebné zariadenie
vypnúť (riadiaci vypínač na pozícii „0“) apočkať, kým sa ostrie úplne zastaví
- Ak sa zariadenie už nepoužíva alebo pred jeho čistem, je potrebné vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky. Zariadenie musí vychladnúť ešte pred tým ako bude poskladané alebo rozložené.
- Kábel zariadenia neviesť popri horúcich povrchoch.
- Potraviny sveľkými rozmermi, ako aj kovové predmety sa nemôžu vkladať do zariadenia. Rezný
mechanizmus sa môže zablokovať amôže vzniknúť oheň alebo zasiahnutie prúdom.
- Zariadenie sa nemôže používať spoškodeným nožom.
- Vprípade, ak je zariadenie prikryté alebo sa dotýka horľavých materiálov, môže vzniknúť riziko
vznietenia sa ohňa.
- Zariadenie nie je určené na používanie pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými a mentálnymi schopnosťami, iba ak bude pri nich vykonávať dohľad osoba, ktorá
je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Treba dávať pozor na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Je potrebné dávať pozor na to, aby do jedného obehu prúdu nebolo zapnutých príliš veľa
prijímačov.
- Zariadenie sa nesmie čistiť kovovými čistiacimi zariadeniami, ktorých časti sa môžu odlomiť a
dotknúť elektrických častí, prúd môže vtedy zasiahnuť.
- Zariadenie sa nesmie používať spoškodeným napájacím káblom, ak spadlo alebo bolo iným
spôsobom poškodené. Opravu zariadenia je potrebné zveriť iba autorizovanému servisu; zoznam
servisov vprílohe, ako aj na strane www.eldom.eu.
- Opravu zariadenia môže vykonať iba autorizovaný servis (zoznam servisov vprílohe, ako aj na
stránke www.eldom.eu). Všetky modernizácie alebo používanie iných ako originálnych
náhradných častí alebo prvkov zariadenia sa zakazuje aohrozuje bezpečnosť pri používaní.
Firma Eldom, s.r.o., nezodpovedá za ppadné škody, ktoré vznikli následkom nevhodho
používania zariadenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

У вас возник вопрос относительно изделия Eldom BK2S?

Задайте вопрос другим пользователям Eldom BK2S. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Eldom BK2S предоставить вам исчерпывающий ответ.