Microsoft Wireless Desktop 800 инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Microsoft Wireless Desktop 800. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Microsoft Wireless Desktop 800 на этой странице.

95
– ליעל םינימסתה יבגל םתוא לואשל וא םהידלי לע חיגשהל םיכירצ םירוה .הלא םינימסתמ דחאב תלקתנ םא אפור םע ץעייתהו דימ קחשל קספה
יעצמאב שומיש ידי-לע רואל תושיגר בקע יטפליפא ףקתהל ןוכיסה תא םצמצל ןתינ .הלא םיפקתה תווחל רתוי הלודג תוריבס שי רעונ ינבו םידלי
:םיאבה תוריהזה
.היזיוולטה ךסממ רתוי קוחר בש
.רתוי ןטק היזיוולט ךסמב שמתשה
.ראומ רדחב קחש
.ףייע וא םנמונמ התאשכ קחשת לא
.קחשתש ינפל אפור םע ץעייתה ,היספליפא וא םיפקתה לש הירוטסיה שי ךלש החפשמה יבורקמ דחאל וא ךל םא
םינקתהה לכ
םינוקית עצבל הסנת לא
תודע לכ .תורחא תונכסל וא תולמשחתהל םורגל תולולע הלאכ תולועפ .קפסה וא הרמוחה ןקתה תא תונשל וא ,תוריש עצבל ,חותפל ,קרפל הסנת לא
.תלבגומה תוירחאה ףקות תא לטבי ,ןהשלכ תוקבדמ לש הרסה וא ,בוקינ ,ףוליק לכ ללוכ ,ןקתהה תא תונשל וא/ו חותפל והשלכ ןויסינל
קנח תנכס
.םידלימ םינטק םיקלח קחרה .3 ליגל תחתמ םידליל קנח תנכס תווהל םילולעש םינטק םיקלח ליכהל לולע הז ןקתה
יוקינו שומיש
:ןלהלש תוארוהל םאתהב שמתשה
.םוח תורוקמ תברקב שמתשת לא
.Microsoft ידי-לע וניוצש םירזיבא/םירוביחב קר שמתשה
.החל תילטמ תועצמאב קר הקנ
.םירחא תוחל יגוסל וא םשגל הז רצומ ףושחת לא ,םלה וא הפירש לש ןוכיסה תא םצמצל ידכ .בטריהל הז רצומל רשפאת לא
הקבדה תועצמאב הבכרה
םיטירפ וא השוריב ורבעש םייתחפשמ םיסכנ ,תוקיתע לע קיבדת לא .הדובעה בחרמב םיביכרה תבכרהל הקבדה טרסב שומיש השענ םינקתההמ קלחב
.קבד תויראש ריאשהל וא/ו יטמסוקה יופיצל קזנ םורגל הלולע הקבדהה טרס תרסה ,הבכרהה רחאל .םירחא ףילחת ירסח וא ךרע ירקי
Tablet-ל םידמעמ
.ותליפנל וא ותסירקל ומרגיש תולועפ ,ותוא לטלטת לאו הדימה לע רתי וילע סימעת לא ,Tablet-ל דמעמ לע חנוהש דויצל םיקזנ עונמל ידכ
LED -ו רזייל טרפמ
.הנירקל תנכוסמ הפישחל םורגל לולע ,ןאכ םיטרופמה הלאמ םירחא םיכילה עוציב וא ,םינונווכ וא תורקבב שומיש תוריהז
רזייל ינקתה
CLASS 1
רזייל רצומ
IEC 60825-1:2007-03
21 CFR 1040.10 םע םג םאות הז ןקתה .1 גוסמ רזייל רצומל IEC 60825-1:2007-03 ימואל-ןיבה ןקתה תושירדב דמוע הז רצומ
.2007 ,ינויב 24 ךיראתמ ,Laser Notice No. 50 תובקעב תוגירח דבלמ 1040.11
(LED) יטפוא רבכע
Class 1 LED רצומ
תוירונב שמתשמ הז רצומ .(IEC 60825-1:2001-08) and IEC 62471 (2006-07) ימואלניב ןקת םע המאתהל ךרעוה הז רצומ
.Class 1 (IEC 60825-1:2001-08) -ל תובשחנה
הניקת יאשונב עדימ
.םייתיישעת וא םייאופר ,םיינכימ םימושייב שומישל הדעונ אל תדלקמה
.הז ןקתה ליעפהל שמתשמה תאשרה תא לטבל לולע Microsoft ידי-לע שרופמב רשואמ וניאש יוניש לכ
.(CE ןומיס םע) IEC/EN 60950-1 םאות דויצ וא/ו ,(‘וכו UL ,CSA ,ETL המגודל) NRTL רושיאב עדימ תייגולונכט דויצ םע שומישל דעוימ הז רצומ
. +35°C דע +5°C לש תורוטרפמטב הלועפל דעונש ירחסמ ןקתהכ גרוד הז ןקתה .שמתשמה לש ולופיטל םידעוימה םיקלח םילולכ אל
םקמל ןיא .םייוניש הב ךורעל ןתינ אלו ןרציה ידי-לע הנקתוה הנטנאה :תואבה הלעפהה תורוצת םייקתהל תובייח ,וידר ירדתל הפישח תושירדב דומעל ידכ
מ“ס 20 לש קחרמ לע רומשל שי ,םיאשינ םינקתהו תוינזוא ינקתה דבלמ .םירחא רדשמ וא הנטנא םע בולישב םליעפהל וא דחי םייטוחלאה םינקתהה תא
.וביבס םישנאהו יטוחלאה ןקתהה לש הנטנאה ןיב
דבלב 802.11a ינקתה רובע
. 5.25 GHz דע 5.15 םירדתה חווטב הלועפל השרומה תירשפא הקיזמ הערפהל יוכיסה תא ןיטקהל ידכ ,דבלב הנבמ ךותב שומישל לבגומ הז רצומ
(0800) 933-4750 :הדנק (800) 9400-426 :תירבה תוצרא .Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; U.S.A.
ינורטקלאו ילמשח דויצו תוללוס תלוספ תכלשה
,תאז םוקמב .תיתיבה תלוספה םע ,וב תולולכה תוללוסה תאו ,הז רצומ ךילשהל ןיאש םידיעמ ותזירא לע וא תוללוסה לע ,רצומה לע הז ןמיס
הלא םידרפנ רוזחימו ףוסיא .ינורטקלאו ילמשח דויצו תוללוס לש רוזחימ ךרוצל המיאתמ ףוסיא תדוקנל רצומה תא ריבעהל ךתוירחאב
םינכוסמ םירמוח לש תירשפא תוחכונ בקע ,הביבסהו םדא ינב תואירבל תוירשפא תוילילש תואצות תעינמו םייעבט םיבאשמ רומישב ועייסי
תלוספו תוללוס ךילשהל ןתינ םהב תומוקמ לע ףסונ עדימל .התואנ אל הכלשהמ האצותכ םרגיהל הלולעש ,ינורטקלאו ילמשח דויצבו תוללוסב
לא הנפ .רצומה תא תשכר הבש תונחה וא ,תיתיבה תלוספה ףוסיא תוריש ,תימוקמה תושרה ידרשמ םע רשק רוצ ,תינורטקלאו תילמשח
.תוללוס לש תלוספו WEEE תודוא ףסונ עדימ תלבקל weee@microsoft.com
שמתשהלו קיתעהל יאשר התא .Microsoft לש והלשכ רצומב ינחור ןיינקב ןהשלכ תויטפשמ תויוכז ךל קינעמ אל הז ךמסמ .העדוה אלל תונתשהל יושע טנרטניא ירתאל תורחא תוינפהו URL תובותכ ללוכ ,וב תועבומה תועדהו הז ךמסמב עדימה
.ןויע ךרוצל וא תוימינפ תורטמל הז ךמסמב
© 2012 Microsoft Corporation.
.Microsoft תצובקב תורבחה לש םיירחסמ םינמיס םה Windows -ו Microsoft ,IntelliEye ,IntelliMouse
.המאתהב םהילעבל םיכייש םירחאה םיירחסמה םינמיסה לכ .Bluetooth SIG, Inc. לש ירחסמ ןמיס אוה Bluetooth

У вас возник вопрос относительно изделия Microsoft Wireless Desktop 800?

Задайте вопрос другим пользователям Microsoft Wireless Desktop 800. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Microsoft Wireless Desktop 800 предоставить вам исчерпывающий ответ.

Спецификации

Бренд Microsoft
Модель Wireless Desktop 800
Изделие Клавиатура
EAN 4988648728332, 4988648853959, 885370165401, 885370301557
Язык голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, русский, китайский, Украинец
Группа товаров Клавиатуры
Тип файла PDF
Клавиатура
Интерфейс устройства Беспроводной RF
Предназначение ПК/сервер
Рекомендованное применение Дома
Формат клавиатуры Стандартная
Раскладка клавиатуры QWERTY
Полоса частот 2.4
Цифровая клавиатура
Технология подключения Беспроводной
Срок службы клавиш клавиатуры 5
Cоответствие RoHS -
Дизайн
Стиль клавиатуры Straight
Полноразмерная клавиатура
Цвет товара Черный
Материал Пластик
Эргономический дизайн
Мышь
Мышь входит в комплектацию
Разрешительная способность движения 1000
Датчик перемещения Оптический
Количество кнопок 3
Прокрутка
Тип прокрутки Колесико
Количество колесиков прокрутки 1
Направления прокрутки Вертикально
Тип батареи мышки AA
Количество батареек мышки 2
Эргономика
Дальность действия (беспроводная) 5
Данные об упаковке
Интерфейс беспроводного ресивера USB
Количество продуктов в комплекте 2
Размеры приемника (Ш х Г х В) 15 x 27.6 x 6.89
Вес приемника 2.8
Поставляемый ресивер
Батарейки в комплекте
Прочие свойства
Максимальное рабочее расстояние 5
Вес и размеры
Размеры клавиатуры (ШхГхВ) 486 x 227 x 45.7
Вес клавиатуры 1300
Размеры мыши (ШхГхВ) 58.3 x 113 x 39.6
Вес мыши 65.9
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы Windows Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional
Поддерживаемые операционные системы Mac Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 S✗w Leopard
Требуется USB
Энергопитание
Тип источника питания Аккумулятор
Технология батареи Щелочной
Число поддерживаемых батарей 2
Тип батареи клавиатуры AAA
Количество батареек клавиатуры 2