Microsoft Wireless Desktop 800 инструкция

Microsoft Wireless Desktop 800

Справа вы найдете вашу инструкцию Microsoft Wireless Desktop 800. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Microsoft Wireless Desktop 800 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Microsoft Wireless Desktop 800. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Microsoft Wireless Desktop 800 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Microsoft
Модель
Wireless Desktop 800
Изделие
EAN
, 4988648728332, 4988648853959, 885370165401, 885370301557
Язык
голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, русский, китайский, Украинец
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.microsoft.com/
95
– ליעל םינימסתה יבגל םתוא לואשל וא םהידלי לע חיגשהל םיכירצ םירוה .הלא םינימסתמ דחאב תלקתנ םא אפור םע ץעייתהו דימ קחשל קספה
יעצמאב שומיש ידי-לע רואל תושיגר בקע יטפליפא ףקתהל ןוכיסה תא םצמצל ןתינ .הלא םיפקתה תווחל רתוי הלודג תוריבס שי רעונ ינבו םידלי
:םיאבה תוריהזה
.היזיוולטה ךסממ רתוי קוחר בש
.רתוי ןטק היזיוולט ךסמב שמתשה
.ראומ רדחב קחש
.ףייע וא םנמונמ התאשכ קחשת לא
.קחשתש ינפל אפור םע ץעייתה ,היספליפא וא םיפקתה לש הירוטסיה שי ךלש החפשמה יבורקמ דחאל וא ךל םא
םינקתהה לכ
םינוקית עצבל הסנת לא
תודע לכ .תורחא תונכסל וא תולמשחתהל םורגל תולולע הלאכ תולועפ .קפסה וא הרמוחה ןקתה תא תונשל וא ,תוריש עצבל ,חותפל ,קרפל הסנת לא
.תלבגומה תוירחאה ףקות תא לטבי ,ןהשלכ תוקבדמ לש הרסה וא ,בוקינ ,ףוליק לכ ללוכ ,ןקתהה תא תונשל וא/ו חותפל והשלכ ןויסינל
קנח תנכס
.םידלימ םינטק םיקלח קחרה .3 ליגל תחתמ םידליל קנח תנכס תווהל םילולעש םינטק םיקלח ליכהל לולע הז ןקתה
יוקינו שומיש
:ןלהלש תוארוהל םאתהב שמתשה
.םוח תורוקמ תברקב שמתשת לא
.Microsoft ידי-לע וניוצש םירזיבא/םירוביחב קר שמתשה
.החל תילטמ תועצמאב קר הקנ
.םירחא תוחל יגוסל וא םשגל הז רצומ ףושחת לא ,םלה וא הפירש לש ןוכיסה תא םצמצל ידכ .בטריהל הז רצומל רשפאת לא
הקבדה תועצמאב הבכרה
םיטירפ וא השוריב ורבעש םייתחפשמ םיסכנ ,תוקיתע לע קיבדת לא .הדובעה בחרמב םיביכרה תבכרהל הקבדה טרסב שומיש השענ םינקתההמ קלחב
.קבד תויראש ריאשהל וא/ו יטמסוקה יופיצל קזנ םורגל הלולע הקבדהה טרס תרסה ,הבכרהה רחאל .םירחא ףילחת ירסח וא ךרע ירקי
Tablet-ל םידמעמ
.ותליפנל וא ותסירקל ומרגיש תולועפ ,ותוא לטלטת לאו הדימה לע רתי וילע סימעת לא ,Tablet-ל דמעמ לע חנוהש דויצל םיקזנ עונמל ידכ
LED -ו רזייל טרפמ
.הנירקל תנכוסמ הפישחל םורגל לולע ,ןאכ םיטרופמה הלאמ םירחא םיכילה עוציב וא ,םינונווכ וא תורקבב שומיש תוריהז
רזייל ינקתה
CLASS 1
רזייל רצומ
IEC 60825-1:2007-03
21 CFR 1040.10 םע םג םאות הז ןקתה .1 גוסמ רזייל רצומל IEC 60825-1:2007-03 ימואל-ןיבה ןקתה תושירדב דמוע הז רצומ
.2007 ,ינויב 24 ךיראתמ ,Laser Notice No. 50 תובקעב תוגירח דבלמ 1040.11
(LED) יטפוא רבכע
Class 1 LED רצומ
תוירונב שמתשמ הז רצומ .(IEC 60825-1:2001-08) and IEC 62471 (2006-07) ימואלניב ןקת םע המאתהל ךרעוה הז רצומ
.Class 1 (IEC 60825-1:2001-08) -ל תובשחנה
הניקת יאשונב עדימ
.םייתיישעת וא םייאופר ,םיינכימ םימושייב שומישל הדעונ אל תדלקמה
.הז ןקתה ליעפהל שמתשמה תאשרה תא לטבל לולע Microsoft ידי-לע שרופמב רשואמ וניאש יוניש לכ
.(CE ןומיס םע) IEC/EN 60950-1 םאות דויצ וא/ו ,(‘וכו UL ,CSA ,ETL המגודל) NRTL רושיאב עדימ תייגולונכט דויצ םע שומישל דעוימ הז רצומ
. +35°C דע +5°C לש תורוטרפמטב הלועפל דעונש ירחסמ ןקתהכ גרוד הז ןקתה .שמתשמה לש ולופיטל םידעוימה םיקלח םילולכ אל
םקמל ןיא .םייוניש הב ךורעל ןתינ אלו ןרציה ידי-לע הנקתוה הנטנאה :תואבה הלעפהה תורוצת םייקתהל תובייח ,וידר ירדתל הפישח תושירדב דומעל ידכ
מ“ס 20 לש קחרמ לע רומשל שי ,םיאשינ םינקתהו תוינזוא ינקתה דבלמ .םירחא רדשמ וא הנטנא םע בולישב םליעפהל וא דחי םייטוחלאה םינקתהה תא
.וביבס םישנאהו יטוחלאה ןקתהה לש הנטנאה ןיב
דבלב 802.11a ינקתה רובע
. 5.25 GHz דע 5.15 םירדתה חווטב הלועפל השרומה תירשפא הקיזמ הערפהל יוכיסה תא ןיטקהל ידכ ,דבלב הנבמ ךותב שומישל לבגומ הז רצומ
(0800) 933-4750 :הדנק (800) 9400-426 :תירבה תוצרא .Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; U.S.A.
ינורטקלאו ילמשח דויצו תוללוס תלוספ תכלשה
,תאז םוקמב .תיתיבה תלוספה םע ,וב תולולכה תוללוסה תאו ,הז רצומ ךילשהל ןיאש םידיעמ ותזירא לע וא תוללוסה לע ,רצומה לע הז ןמיס
הלא םידרפנ רוזחימו ףוסיא .ינורטקלאו ילמשח דויצו תוללוס לש רוזחימ ךרוצל המיאתמ ףוסיא תדוקנל רצומה תא ריבעהל ךתוירחאב
םינכוסמ םירמוח לש תירשפא תוחכונ בקע ,הביבסהו םדא ינב תואירבל תוירשפא תוילילש תואצות תעינמו םייעבט םיבאשמ רומישב ועייסי
תלוספו תוללוס ךילשהל ןתינ םהב תומוקמ לע ףסונ עדימל .התואנ אל הכלשהמ האצותכ םרגיהל הלולעש ,ינורטקלאו ילמשח דויצבו תוללוסב
לא הנפ .רצומה תא תשכר הבש תונחה וא ,תיתיבה תלוספה ףוסיא תוריש ,תימוקמה תושרה ידרשמ םע רשק רוצ ,תינורטקלאו תילמשח
.תוללוס לש תלוספו WEEE תודוא ףסונ עדימ תלבקל weee@microsoft.com
שמתשהלו קיתעהל יאשר התא .Microsoft לש והלשכ רצומב ינחור ןיינקב ןהשלכ תויטפשמ תויוכז ךל קינעמ אל הז ךמסמ .העדוה אלל תונתשהל יושע טנרטניא ירתאל תורחא תוינפהו URL תובותכ ללוכ ,וב תועבומה תועדהו הז ךמסמב עדימה
.ןויע ךרוצל וא תוימינפ תורטמל הז ךמסמב
© 2012 Microsoft Corporation.
.Microsoft תצובקב תורבחה לש םיירחסמ םינמיס םה Windows -ו Microsoft ,IntelliEye ,IntelliMouse
.המאתהב םהילעבל םיכייש םירחאה םיירחסמה םינמיסה לכ .Bluetooth SIG, Inc. לש ירחסמ ןמיס אוה Bluetooth

У вас возник вопрос относительно изделия Microsoft Wireless Desktop 800?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Microsoft Wireless Desktop 800, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Клавиатура
Интерфейс устройства RF Wireless
Предназначение PC/server
Рекомендованное применение Home
Формат клавиатуры Standard
Раскладка клавиатуры -
Число клавиш клавиатуры 105
Полоса частот 2.4
Язык клавиатуры -
Сертификация WEEE, VCCI, KCC, BSMI, FCC, CB
Технология подключения Wireless
Дизайн
Стиль клавиатуры Straight
Подушка для запястья no
Цвет товара   Black
Подсветка no
Расцветка покрытия Monotone
Встроенный экран no
Светодиодные индикаторы yes
- no
Прочие свойства
Внутренний no
Эргономика
Plug & Play yes
Дальность действия (беспроводная) 5
Встроенный кардридер no
Данные об упаковке
Интерфейс беспроводного ресивера USB
Размеры приемника (Ш х Г х В) 15 x 27.6 x 6.89
Вес приемника 2.8
Поставляемый ресивер yes
Батарейки в комплекте yes
Руководство пользователя yes
Количество продуктов в комплекте 2
Энергопитание
Тип источника питания Battery
Технология батареи Alkaline
Тип батареи клавиатуры AAA
Количество батареек клавиатуры 2
Срок службы батареи 8
Мышь
Тип батареи мышки AA
Количество батареек мышки 2
Мышь входит в комплектацию yes
Разрешительная способность движения 1000
Датчик перемещения Optical
Количество кнопок 3
Прокрутка yes
Тип прокрутки Wheel
Количество колесиков прокрутки 1
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы Windows Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Поддерживаемые операционные системы Mac Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Условия эксплуатации
Диапазон температур при эксплуатации 0 - 40
Диапазон температур при хранении -40 - 60
Диапазон относительной влажности при эксплуатации 5 - 80
Диапазон относительной влажности при хранении 5 - 65
Вес и размеры
Размеры клавиатуры (ШхГхВ) 486 x 227 x 45.7
Вес клавиатуры 1300
Размеры мыши (ШхГхВ) 58.3 x 113 x 39.6
Вес мыши 65.9