Miele G 4210

Miele G 4210 инструкция

(2)
 • M.-Nr. 07 836 680 / 01
  DE - Montageplan für Unterbau-Geschirrspüler mit 60 cm Breite
  Bitte beachten Sie diesen Montageplan und lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung
  vor der Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme.
  Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.
  GB- Installation diagram for 60 cm wide built-under dishwashers
  To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher it is essential to read the operating
  instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.
  NO- Monteringsplan for innbyggings-oppvaskmaskin med 60 cm bredde
  Ta hensyn til denne monteringsplanen og les absolutt bruksanvisningen før oppstilling –
  installasjon – igangsetting.
  Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.
  DK- Monteringsplan til underbygnings-opvaskemaskiner med 60 cm bredde
  Følg venligst denne monteringsplan og læs brugsanvisningen inden opstilling,
  installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.
  FI - U-mallisten, 60 cm leveiden astianpesukoneiden asennuskaavio
  Noudata tätä asennuskaaviota ja lue ehdottomasti mukana toimitettu käyttöohje ennen
  astianpesukoneen asennusta, liitäntöjä ja käyttöönottoa.
  Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.
  SE - Monteringsritning för 60 cm breda u-diskmaskin
  Följ monteringsritningen och läs bruksanvisningen innan maskinen
  ställs upp - installeras - tas i bruk.
  Därigenom undviks olyckor och skador på maskinen.
  RU- Ìîíòàæíûé ÷åðòåæ äëÿ âñòðàèâàåìîé ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû ñ
  øèðèíîé 60 ñì
  Ïîæàëóéñòà, ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ýòîãî ìîíòàæíîãî ÷åðòåæà è îáÿçàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
  èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè ïåðåä óñòàíîâêîé, ìîíòàæîì è ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ
  ìàøèíû.
  Ýòèì Âû çàùèòèòå ñåáÿ è ïðåäîòâðàòèòå ïîâðåæäåíèÿ Âàøåé ìàøèíû.
  TR - Tezgah alti bulasik makineleri için montaj plani 60 cm genisliginde
  Bu montaj planini dikkate aliniz ve cihazi kurmadan ve çalistirmadan önce kullanma kilavuzunu
  mutlaka okuyunuz.
  4210
  Gebrauchsanweisung beachten!
  See operating instruction manual!
  Ta hensyn til bruksanvisningen!
  Følg venligst brugsanvisningen!
  Noudata käyttöohjetta!
  Beakta bruksanvisningen!
  Ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè!
  Kullanma kilavuzunu dikkate aliniz!
  Türfedern auf beiden Seiten gleichmäßig einstellen!
  Adjust door hinges evenly on both sides!
  Innstill dørfjærene jevnt!
  Dørfjedrene skal indstilles ens!
  Säädä luukun jouset tasapainoon!
  Justera luckfjädringen jämnt!
  Ðàâíîìåðíî îòðåãóëèðóéòå íàòÿæåíèå äâåðíûõ
  ïðóæèí!
  Kapi yaylarini esit ayarlayiniz!
  Anschlusswerte beachten!
  Check voltage, rated load and fuse rating!
  Ta hensyn til tilkoblingsverdiene!
  Tilslutningsværdierne skal overholdes!
  Tarkista sähköliitäntätiedot!
  Beakta anslutningsdata!
  Ó÷èòûâàéòå ïàðàìåòðû ïîäêëþ÷åíèÿ!
  Baglanti degerlerine dikkat ediniz!
  Beschädigung oder Brandgefahr!
  Risk of damage or fire hazard!
  Fare for skade eller brann!
  Risiko for beskadigelse eller brand!
  Vahingon tai tulipalon vaara!
  Skaderisk eller brandfara!
  Îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèé èëè âîçãîðàíèÿ!
  Hasar veya yangin tehlikesi!
  Nachkaufbares Zubehör
  Optional accessory
  Ekstrautstyr
  Ekstra tilbehør
  Erikseen ostettava lisävaruste
  Extra tillbehör
  Äîïîëíèòåëüíî ïðèîáðåòàåìàÿ
  ïðèíàäëåæíîñòü
  sonradan alýnabilen aksesuar
  UBS-1
  Vor dem Verschieben des Geschirrspülers Füße eindrehen!
  Screw the feet in before moving the dishwasher!
  Før du flytter på oppvaskmaskinen må maskinføttene skrus inn!
  Benene skal justeres ind, inden maskinen flyttes!
  Kierrä säätöjalat sisään ennen kuin siirrät astianpesukonetta!
  Innan diskmaskinen flyttas ska skruvfötterna skruvas in!
  Ïåðåä ïåðåìåùåíèåì ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû íåîáõîäèìî âêðóòèòü
  íîæêè!
  Bulaþýk makinesini yerinden oynatmadan önce vidalý ayaklarý içeri
  çeviriniz!
Miele G 4210

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Miele G 4210 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Miele G 4210 вам ответить.

Посмотреть руководство для Miele G 4210 бесплатно. Руководство относится к категории Посудомоечные машины, 2 человек(а) дали ему среднюю оценку 9.9. Руководство доступно на следующих языках: Engels, Duits, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks. У вас есть вопрос о Miele G 4210 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Miele G 4210

A +++ означает, что продукт признан лучшим в своей категории с точки зрения энергоэффективности. Система энергетической ...
Главная
Бренд Miele
Модель G 4210
Изделие Посудомоечная машина
Язык Engels, Duits, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks
Тип файла PDF
Дизайн
Размещение бытового устройства Отдельно стоящий
Цвет двери Белый
Тип управления Кнопки
Встроенный экран Да
Водный заполнитель Холодный
Цвет панели управления Белый
Производительность
Количество мест 13 мест
Класс сушки A
Уровень шума 48 dB
Количество программ стирки 5
Программы мойки посуды Auto,Delicate,Economy,Intensive,Quick
Продолжительность цикла 172 min
Таймер отложенного старта Да
Программируемое время старта (макс.) 24 h
Встроенный таймер Да
Эргономика
Замок от детей Да
Индикатор соли Да
Индикатор ополаскивателя Да
Энергопитание
Класс энергоэффективности A+
Потребление воды за цикл 13 L
Годовое потребление энергии 295 кВт·ч
Годовое потребление воды 3640 L
Подключенная нагрузка 2200 W
Входящее напряжение сети 230 V
Частота входящего переменного тока 50 Hz
Сила тока 10 A
Потребление энергии за цикл 1.04 кВт·ч
Вес и размеры
Ширина 598 mm
Глубина 570 mm
Высота 805 mm
Вес 48900 g

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Miele G 4210.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2021 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.