Nedis SPBT2001BK

Nedis SPBT2001BK инструкция

(1)
 • 5
  4
  3
  5
  4
  3
  18 67
  1
  8
  6
  7
  2
  SPBT2000xx
  SPBT2001xx
  English - Description
  1. On/o switch Set the switch to the on position to switch on the device.
  Set the switch to the o position to switch o the device.
  2. Mode button
  (SPBT2001xx only)
  Press and hold the button to select the mode: Bluetooth/AUX/Memory card.
  3. Play/pause button
  Hands-free button
  Bluetooth button
  Press the button to play or pause the track.
  Press the button to answer or end the call. Double-press the button to reject the call.
  Press and hold the button to start Bluetooth pairing or disconnect Bluetooth.
  4. Volume + button
  Next button
  Press and hold the button to increase the volume.
  SD card/Bluetooth mode: Press the button to select the next track.
  5. Volume - button
  Previous button
  Press and hold the button to decrease the volume.
  SD card/Bluetooth mode: Press the button to select the previous track.
  6. USB port To charge the device, connect the USB cable to the USB port of the device and to an
  USB adapter or computer. The red charging indicator comes on. The device starts
  charging.
  When the charging process is completed, the red charging indicator goes o.
  7. Memory card slot (SD) Insert the SD card (max. 32GB) with MP3 usic les. The device automatically starts to
  play the MP3 music les.
  8. AUX input Connect an AUX cable to the AUX input of the device and the audio device. The red
  indicator comes on.
  Pairing the speaker
  Switch on the device.
  Activate Bluetooth on your Bluetooth device.
  Search for new devices on the Bluetooth device.
  Select the device: "SPBT2000" / "SPBT2001". If a password is required, enter "0000".
  The Bluetooth device will conrm when the pairing is completed.
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
  observance of the safety instructions and improper use of the device.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
  immediately.
  The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
  Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
  Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
  Do not cover the device.
  Place the device on a stable, at surface.
  Keep the device away from ammable objects.
  Electrical safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
  damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
  Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
  Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
  Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
  Do not use an extension cable.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
  the device has cooled down.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
  Clean the ventilation openings using a soft brush.
  Support
  If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
  Nederlands - Beschrijving
  1. Aan/uit-schakelaar Zet de schakelaar in de aan-stand om het apparaat in te schakelen.
  Zet de schakelaar in de uit-stand om het apparaat uit te schakelen.
  2. Modusknop
  (uitsluitend
  SPBT2001xx)
  Houd de knop ingedrukt om de modus te selecteren: Bluetooth/AUX/
  Geheugenkaart.
  3. Afspelen/pauze-knop
  Handsfree-knop
  Bluetooth-knop
  Druk op de knop om de track af te spelen of tijdelijk te stoppen.
  Druk op de knop om de oproep te beantwoorden of te beëindigen. Druk tweemaal
  op de knop om te oproep weg te drukken.
  Houd de knop ingedrukt om Bluetooth te koppelen of af te koppelen.
  4. Volume + knop
  Volgende-knop
  Houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen.
  SD-kaart /Bluetooth-modus: Druk op de knop om de volgende track te selecteren.
  5. Volume - knop
  Vorige-knop
  Houd de knop ingedrukt om het volume te verlagen.
  SD-kaart /Bluetooth-modus: Druk op de knop om de vorige track te selecteren.
  6. USB-poort Sluit om het apparaat op te laden de USB-kabel op de USB-poort van het apparaat
  en op een USB-adapter of een computer aan. De rode laadindicator gaat branden.
  Het apparaat begint met opladen.
  Na voltooiing van het oplaadproces gaat de rode laadindicator uit.
  7. Geheugenkaartsleuf
  (SD)
  Plaats de SD-kaart (max. 32GB) met MP3 muziekbestanden. Het apparaat start
  automatisch het afspelen van de MP3 muziekbestanden.
  8. AUX-ingang Sluit een AUX-kabel op de AUX-ingangspoort van het apparaat en het audio-
  apparaat aan. De rode indicator gaat branden.
  De speaker koppelen
  Schakel het apparaat in.
  Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.
  Zoek naar nieuwe apparaten op het Bluetooth-apparaat.
  Selecteer het apparaat: "SPBT2000" / "SPBT2001". Voer als een wachtwoord wordt gevraagd "0000" in.
  Het Bluetooth-apparaat zal een bevestiging geven als het koppelen is voltooid.
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
  het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
  beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
  onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
  Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
  Bedek het apparaat niet.
  Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
  Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
  Elektrische veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
  schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
  beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan geraken.
  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
  Gebruik geen verlengsnoer.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat
  het apparaat is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
  droge doek.
  Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
  Support
  Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
  Deutsch - Beschreibung
  1. Ein-/Aus-Schalter Stellen Sie den Schalter auf Ein-Position, um das Gerät einzuschalten.
  Stellen Sie den Schalter auf Aus-Position, um das Gerät auszuschalten.
  2. Modus-Taste
  (nur SPBT2001xx)
  Drücken und halten Sie die Taste, um den Modus auszuwählen: Bluetooth/AUX/
  Speicherkarte.
  3. Play/Pause-Taste
  Freisprechtaste
  Bluetooth-Taste
  Drücken Sie auf die Taste, um den Titel wiederzugeben oder anzuhalten.
  Drücken Sie die Taste, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Drücken Sie die
  Taste doppelt, um den Anruf abzulehnen.
  Halten Sie die Taste gedrückt, um Bluetooth zu koppeln oder zu trennen.
  4. Lautstärke + Taste
  Weiter-Taste
  Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
  SD-Karte/Bluetooth-Modus: Drücken Sie auf die Taste, um den nächsten Titel zu
  wählen.
  5. Lautstärke - Taste
  Zurück-Taste
  Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
  SD-Karte/Bluetooth-Modus: Drücken Sie auf die Taste, um den vorherigen Titel zu
  wählen.
  6. USB-Anschluss Zum Laden des Geräts verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des
  Geräts und mit einem USB-Adapter oder einem PC. Die rote Ladeanzeige leuchtet
  auf. Das Gerät startet den Ladevorgang.
  Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Ladeanzeige.
  7. Speicherkartenschlitz
  (SD)
  Legen Sie die SD-Karte (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien ein. Das Gerät startet
  automatisch die Wiedergabe der MP3-Musikdateien.
  8. AUX-Eingang Verbinden Sie ein AUX-Kabel mit dem AUX-Eingang des Geräts und dem Audiogerät.
  Die rote Anzeige leuchtet auf.
  Koppeln des Lautsprechers
  Schalten Sie das Gerät ein.
  Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.
  Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten.
  Wählen Sie das Gerät: "SPBT2000" / "SPBT2001". Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
  Das Bluetooth-Gerät bestätigt, wenn die Kopplung vollzogen ist.
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
  späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
  Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
  beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
  Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
  enthalten.
  Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
  Decken Sie das Gerät nicht ab.
  Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
  Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
  Elektrische Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
  ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
  oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
  autorisierten Service-Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
  Geräts übereinstimmt.
  Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
  kann.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
  Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
  warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues
  aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
  sauberen trockenen Tuch ab.
  Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
  Hilfe
  Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/
  support
  Español - Descripción
  1. Interruptor de
  encendido/apagado
  Sitúe el interruptor en la posición de encendido para encender el dispositivo.
  Sitúe el interruptor en la posición de apagado para apagar el dispositivo.
  2. Botón de modo
  (solo SPBT2001xx)
  Pulse y mantenga pulsado el botón para seleccionar el modo: Bluetooth/AUX/
  Tarjeta de memoria.
  3. Botón de reproducción/
  pausa
  Botón manos libres
  Botón Bluetooth
  Pulse el botón para reproducir o poner en pausa la pista.
  Pulse el botón para responder o nalizar la llamada. Haga una doble pulsación del
  botón para rechazar la llamada.
  Pulse y mantenga pulsado el botón para iniciar el emparejamiento Bluetooth o
  desconectar el Bluetooth.
  4. Botón volumen +
  Botón siguiente
  Pulse y mantenga pulsado el botón para aumentar el volumen.
  Modo de tarjeta SD/Bluetooth: Pulse el botón para seleccionar la pista siguiente.
  5. Botón volumen -
  Botón anterior
  Pulse y mantenga pulsado el botón para disminuir el volumen.
  Modo de tarjeta SD/Bluetooth: Pulse el botón para seleccionar la pista anterior.
  6. Puerto USB Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB al puerto USB del dispositivo y a un
  adaptador USB u ordenador. El indicador de carga rojo se enciende. El dispositivo
  empieza a cargar.
  Cuando naliza el proceso de carga, el indicador de carga rojo se apaga.
  7. Ranura de tarjeta de
  memoria (SD)
  Inserte la tarjeta SD (máx. 32 GB) con archivos de música MP3. El dispositivo empieza
  a reproducir automáticamente los archivos de música MP3.
  8. Entrada AUX Conecte un cable AUX a la entrada AUX del dispositivo y el dispositivo de audio. El
  indicador rojo se enciende.
  Emparejamiento del altavoz
  Encienda el dispositivo.
  Active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
  Busque nuevos dispositivos en el dispositivo Bluetooth.
  Seleccione el dispositivo: "SPBT2000" / "SPBT2001". Si es necesaria una contraseña, introduzca "0000".
  El dispositivo Bluetooth conrmará cuando haya nalizado el emparejamiento.
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
  seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
  el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
  defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
  No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
  No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
  No cubra el dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
  Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
  Seguridad eléctrica
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
  reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
  de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
  dispositivo.
  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
  No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
  No utilice un cable alargador.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
  espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
  Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
  Apoyo
  Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
  Français - Description
  1. Interrupteur marche/
  arrêt
  Positionnez l'interrupteur sur marche pour allumer l'appareil.
  Positionnez l'interrupteur sur marche pour éteindre l'appareil.
  2. Bouton de mode
  (SPBT2001xx
  uniquement)
  Appuyez et maintenez le bouton pour sélectionner le mode : Bluetooth/AUX/Carte
  mémoire.
  3. Bouton lecture/pause
  Bouton mains libres
  Bouton Bluetooth
  Appuyez sur le bouton pour lire ou mettre en pause la piste.
  Appuyez sur le bouton pour prendre ou mettre n à l'appel. Appuyez sur le bouton
  deux fois pour rejeter l'appel.
  Appuyez et maintenez le bouton pour démarrer l'appariement ou déconnecter le
  Bluetooth.
  4. Bouton volume +
  Bouton suivant
  Appuyez et maintenez le bouton pour augmenter le volume.
  Mode carte SD / Bluetooth : Appuyez sur le bouton pour sélectionner la piste
  suivante.
  5. Bouton volume -
  Bouton précédent
  Appuyez et maintenez le bouton pour réduire le volume.
  Mode carte SD / Bluetooth : Appuyez sur le bouton pour sélectionner la piste
  précédente.
  6. Port USB Pour charger l'appareil, connectez le câble USB au port USB de l'appareil et à un
  adaptateur USB ou un ordinateur. L'indicateur de charge rouge s'allume. L'appareil
  est en charge.
  Une fois le processus de charge terminé, l'indicateur de charge rouge s'éteint.
  7. Logement de carte
  mémoire (SD)
  Insérez la carte SD (maxi. 32Go) avec des chiers de musique MP3. L'appareil
  démarre automatiquement la lecture des chiers de musique MP3.
  8. Entrée AUX Connectez un câble AUX à l'entrée AUX de l'appareil et du dispositif audio.
  L'indicateur rouge s'allume.
  Appariement du haut-parleur
  Allumez l'appareil.
  Activez le Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
  Recherchez de nouveaux appareils sur l'appareil Bluetooth.
  Sélectionnez l'appareil : "SPBT2000" / "SPBT2001". Si un mot de passe est exigé, utilisez "0000".
  L'appareil Bluetooth conrme la n de l'appariement.
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
  consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
  Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le
  manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
  défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
  L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
  N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
  N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
  N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
  Ne couvrez pas l'appareil.
  Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
  Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
  Sécurité électrique
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
  réparation s'impose.
  Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
  N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
  d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
  réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
  l'appareil.
  Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
  s'enchevêtre pas.
  N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
  Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
  N'utilisez aucune rallonge.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement!
  Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
  que l'appareil refroidisse.
  N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
  Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
  Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
  propre et sec.
  Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
  Support
  Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
  Italiano - Descrizione
  1. Interruttore on/o Portare l’interruttore in posizione on per accendere il dispositivo.
  Portare l’interruttore in posizione o per spegnere il dispositivo.
  2. Pulsante modalità
  (solo SPBT2001xx)
  Tenere premuto il pulsante per selezionare la modalità: Bluetooth/AUX/scheda di
  memoria.
  3. Pulsante riproduzione/
  pausa
  Pulsante viva voce
  Pulsante Bluetooth
  Premere il pulsante per riprodurre o interrompere il brano.
  Premere il pulsante per rispondere o terminare la chiamata. Premere due volte il
  pulsante per riutare la chiamata.
  Tenere premuto il pulsante per avviare l'accoppiamento del dispositivo Bluetooth o
  disconnettersi dalla modalità Bluetooth.
  4. Pulsante volume +
  Pulsante successivo
  Tenere premuto il pulsante per aumentare il volume.
  Modalità scheda SD/Bluetooth: Premere il pulsante per selezionare il brano
  successivo.
  5. Pulsante volume -
  Pulsante precedente
  Tenere premuto il pulsante per diminuire il volume.
  Modalità scheda SD/Bluetooth: Premere il pulsante per selezionare il brano
  precedente.
  6. Porta USB Per caricare il dispositivo, collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo e
  a un adattatore USB o a un computer. L’indicatore di ricarica rosso si accende. Il
  dispositivo inizia a ricaricarsi.
  Al termine del processo di ricarica, l'indicatore rosso si spegne.
  7. Slot della scheda di
  memoria (SD)
  Inserire la scheda SD (massimo 32 GB) con le musicali MP3. Il dispositivo inizia
  automaticamente a riprodurre i le musicali MP3.
  8. Ingresso AUX Collegare un cavo AUX all'ingresso AUX del dispositivo e del dispositivo audio.
  L'indicatore rosso si accende.
  Accoppiamento dell’altoparlante
  Accendere il dispositivo.
  Attivare la modalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
  Cercare i nuovi dispositivi sul dispositivo Bluetooth.
  Selezionare il dispositivo: "SPBT2000" / "SPBT2001". Se viene richiesta una password, digitare "0000".
  Il dispositivo Bluetooth confermerà l'operazione al termine della fase di accoppiamento.
  Sicurezza
  Sicurezza generale
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
  dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
  manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
  immediatamente.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
  Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
  Non coprire il dispositivo.
  Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
  Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
  Sicurezza elettrica
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
  sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
  alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
  del dispositivo.
  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
  Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
  Non utilizzare cavi di prolunga.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
  parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l'interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.
  Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
  Assistenza
  Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
  Português - Descrição
  1. Interruptor de ligar/
  desligar
  Coloque o interruptor na posição de ligar para ligar o dispositivo.
  Coloque o interruptor na posição de desligar para desligar o dispositivo.
  2. Botão de modo
  (apenas SPBT2001xx)
  Prima e mantenha o botão premido para selecionar o modo: Bluetooth/AUX/cartão
  de memória.
  3. Botão reproduzir/pausa
  Botão mãos-livres
  Botão Bluetooth
  Prima o botão para reproduzir ou colocar a faixa em pausa.
  Prima o botão para atender ou terminar a chamada. Prima o botão duas vezes para
  rejeitar a chamada.
  Prima e mantenha o botão premido para iniciar o emparelhamento com Bluetooth
  ou para desligar o Bluetooth.
  4. Botão volume +
  Botão seguinte
  Prima e mantenha o botão premido para aumentar o volume.
  Modo Bluetooth/cartão SD: Prima o botão para selecionar a faixa seguinte.
  5. Botão volume -
  Botão anterior
  Prima e mantenha o botão premido para reduzir o volume.
  Modo Bluetooth/cartão SD: Prima o botão para selecionar a faixa anterior.
  6. Porta USB Para carregar o dispositivo, ligue o cabo USB à porta USB do dispositivo e a um
  adaptador USB ou computador. O indicador vermelho de carregamento acende-se.
  O dispositivo começa a carregar.
  No nal do carregamento, o indicador de carregamento vermelho apaga-se.
  7. Ranhura para cartão de
  memória (SD)
  Insira o cartão SD (máx. 32 GB) com cheiros de música MP3. O dispositivo inicia
  automaticamente a reprodução dos cheiros de música MP3.
  8. Entrada AUX Ligue um cabo AUX à entrada AUX do dispositivo e ao dispositivo áudio. O indicador
  vermelho acende-se.
  Emparelhar o altifalante
  Ligue o dispositivo.
  Ative o Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.
  Procure novos dispositivos no dispositivo Bluetooth.
  Selecione o dispositivo: "SPBT2000" / "SPBT2001". Se for necessária uma palavra-passe, utilize "0000".
  O dispositivo Bluetooth conrmará quando o emparelhamento estiver concluído.
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
  das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
  descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
  defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
  Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
  Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
  Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
  automaticamente.
  Não cubra o dispositivo.
  Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
  Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
  Segurança elétrica
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
  técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
  alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
  reparador autorizado.
  Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
  Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
  emaranhado.
  Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
  Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
  Não utilize um cabo de extensão.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
  dispositivo tenha arrefecido.
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
  Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
  limpo e seco.
  Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
  Suporte
  Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
  Dansk – Beskrivelse
  1. Tænd/sluk-kontakt Stil knappen i positionen tændt for at tænde enheden.
  Stil knappen i positionen slukket for at slukke for enheden.
  2. Tilstandsknap
  (kun SPBT2001xx)
  Tryk og hold knappen for at vælge tilstanden: Bluetooth/AUX/Hukommelseskort.
  3. Afspil/pause-knap
  Håndfri-knap
  Bluetooth-knap
  Tryk på knappen for at afspille eller stille sporet i pause.
  Tryk på knappen for at svare eller afslutte opkaldet. Tryk to gange på knappen for
  at afvise et opkald.
  Tryk og hold knappen nede for at starte Bluetooth-parring eller afbryde Bluetooth.
  4. Lydstyrke + knap
  Næste-knap
  Tryk og hold nede på knappen for at øge lydstyrken.
  SD-kort/Bluetooth-tilstand: Tryk på knappen for at vælge det næste spor.
  5. Lydstyrke - knap
  Tidligere-knap
  Tryk og hold nede på knappen for at mindske lydstyrken.
  SD-kort/Bluetooth-tilstand: Tryk på knappen for at vælge det tidligere spor.
  6. USB-port Enheden strømføres ved at tilslutte USB-opladerkablet til USB-porten på enheden
  og en USB-adapter eller en computer. Den røde oplader-indikator tænder. Enheden
  begynder at lade op.
  Når opladeprocessen er færdig, slukker den røde oplader-indikator.
  7. Slot til
  hukommelseskort (SD)
  Sæt SD-kortet (maks. 32 GB) i med MP3 musikler. Enheden begynder automatisk at
  spille MP3 musiklerne.
  8. AUX-indgang Tilslut et AUX-kabel til AUX-indgangen på enheden og lydenheden. Den røde
  indikator tænder.
  Parring af højtaleren
  Tænd for enheden.
  Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden.
  Søg efter nye enheder på Bluetooth-enhed.
  Vælg enheden: "SPBT2000" / "SPBT2001". Indtast "0000", hvis der skal angives en adgangskode.
  Bluetooth-enheden bekræfter, når parringen er gennemført.
  Sikkerhed
  Generel sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
  overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
  Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
  omgående udskiftes.
  Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
  Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
  Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
  Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
  Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
  Dæk ikke enheden til.
  Placér enheden på en stabil, ad overade.
  Hold lampen væk fra brændbare genstande.
  Elektrisk sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
  beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
  Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
  Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
  Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
  Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
  Brug ikke forlængerledning.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
  enheden er kølet ned.
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Rengør ikke enheden indvendigt.
  Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
  Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
  Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
  Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
  Support
  Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/
  support
  Norsk - Beskrivelse
  1. På/av-bryter Sett bryteren til på-posisjon for å slå på enheten.
  Sett bryteren til av-posisjon for å slå av enheten.
  2. Modus-knapp
  (bare SPBT2001xx)
  Hold inne knappen for å velge modus: Bluetooth/AUX/minnekort.
  3. Avspilling/pause-knapp
  Håndfriknapp
  Bluetooth-knapp
  Trykk på knappen for å spille av eller pause musikken.
  Trykk på knappen for å svare på eller avslutte et anrop. Trykk to ganger på knappen
  for å avvise et anrop.
  Hold inne knappen for å starte parkobling via Bluetooth eller koble fra Bluetooth.
  4. Volum + knapp
  Neste-knapp
  Trykk og hold inne knappen for å øke volumet.
  SD-kort / Bluetooth-modus: Trykk på knappen for å velge neste spor.
  5. Volum - knapp
  Forrige-knapp
  Trykk og hold inne knappen for å redusere volumet.
  SD-kort / Bluetooth-modus: Trykk på knappen for å velge forrige spor.
  6. USB-port For å lade opp enheten, koble USB-kabelen til USB-porten på enheten og en
  USB-adapter eller datamaskin. Den røde ladeindikatoren begynner å lyse. Enheten
  lades opp.
  Når ladingen er ferdig, slår den røde ladeindikatoren seg av.
  7. Minnekortspor (SD) Sett inn et SD-kort (maks 32 GB) med MP3-ler. Enheten starter automatisk å spille
  av MP3-lene.
  8. AUX-inngang Koble en audiokabel til AUX-inngangen på enheten og en lydenhet. Den røde
  indikatoren begynner å lyse.
  Parkobling av høyttaleren
  Slå på enheten.
  Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten din.
  Søk etter nye enheter på Bluetooth-enheten.
  Velg enheten: "SPBT2000" / "SPBT2001". Hvis du blir bedt om å angi passord, tast “0000”.
  Bluetooth-enheten vil bekrefte at parkoblingen er vellykket.
  Sikkerhet
  Generell sikkerhet
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
  overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
  Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
  Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
  Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
  Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
  Ikke dekk til enheten.
  Plasser enheten på en jevn, at overate.
  Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
  Elektrisk sikkerhet
  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
  støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
  Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
  Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
  Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
  Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
  Ikke bruk forlengelsesledning.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
  Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
  Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
  Support
  Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
  Svenska - Beskrivning
  1. På/av-brytare Ställ brytaren i på-läget för att slå på enheten.
  Ställ brytaren i av-läget för att stänga av enheten.
  2. Lägesknapp
  (endast SPBT2001xx)
  Tryck och håll inne knappen för att välja läge: Bluetooth/AUX/minneskort.
  3. Spela/paus-knapp
  Handsfree-knapp
  Bluetooth-knapp
  Tryck på knappen för att spela upp eller pausa spåret.
  Tryck på knappen för att svara eller avsluta samtalet. Tryck på knappen två gånger
  för att avvisa samtalet.
  Tryck och håll inne knappen för att påbörja Bluetooth-parkoppling eller för att
  koppla från Bluetooth.
  4. Volym + knapp
  Nästa-knapp
  Tryck och håll inne knappen för att öka volymen.
  SD-kort/Bluetooth-läge: Tryck på knappen för välja nästa spår.
  5. Volym - knapp
  Föregående-knapp
  Tryck och håll inne knappen för att minska volymen.
  SD-kort/Bluetooth-läge: Tryck på knappen för välja föregående spår.
  6. USB-port För att ladda enheten, anslut USB-kabeln till enhetens USB-port och till en dator eller
  USB-adapter. Den röda laddningsindikatorn tänds. Enheten börjar laddas.
  Den röda laddningsindikatorn släcks när laddningsprocessen är slutförd.
  7. Minneskortsplats (SD) Sätt i SD-kortet (max 32 GB) med MP3-musikler. Enheten börjar automatiskt spela
  upp MP3-musiklerna.
  8. AUX-ingång Anslut en AUX-kabel till AUX-ingången på enheten och ljudenheten. Den röda
  indikatorn tänds.
  Para högtalaren
  Sätt på enheten.
  Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet.
  Sök efter nya enheter på Bluetooth-enheten.
  Välj enheten: "SPBT2000" / "SPBT2001". Om ett lösenord krävs, ange "0000".
  Bluetooth-enheten kommer att bekräfta när parningen är slutförd.
  Säkerhet
  Allmän säkerhet
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
  Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
  säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
  bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
  omedelbart.
  Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
  Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
  Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
  Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
  Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
  Täck inte över enheten.
  Placera enheten på en stabil, platt yta.
  Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
  Elsäkerhet
  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
  Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
  Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
  skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
  Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
  Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
  Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
  Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
  Använd ej förlängningskabel.
  Rengöring och underhåll
  Varning!
  Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills
  enheten har kylts av.
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Rengör inte enhetens insida.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
  Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
  Rengör ventilttionsöppningarna med en n borste.
  Support
  Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
  Suomi - Kuvaus
  1. Virtakytkin Käynnistä laite asettamalla laitteen kytkin päällä-asentoon.
  Sammuta laite asettamalla laitteen kytkin pois-asentoon.
  2. Tila-painike
  (vain SPBT2001xx)
  Valitse tila pitämällä painiketta painettuna: Bluetooth/AUX/Muistikortti.
  3. Toisto-/tauko-painike
  Hands-free-painike
  Bluetooth-painike
  Toista ohjelma tai pidä tauko painamalla painiketta.
  Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla painiketta. Hylkää puhelu
  kaksoispainamalla painiketta.
  Aloita laiteparin muodostus tai irtikytke Bluetooth pitämällä painiketta painettuna.
  4. Äänenvoimakkuus +
  painike
  Seuraava-painike
  Lisää äänenvoimakkuutta pitämällä painiketta painettuna.
  SD-kortti-/Bluetooth-tila: Valitse seuraava raita painamalla painiketta.
  5. Äänenvoimakkuus -
  painike
  Edellinen-painike
  Vähennä äänenvoimakkuutta pitämällä painiketta painettuna.
  SD-kortti-/Bluetooth-tila: Valitse edellinen raita painamalla painiketta.
  6. USB-liitin Lataa laite liittämällä USB-johto laitteen ja tietokoneen tai USB-sovittimen liittimiin.
  Punainen latausmerkkivalo syttyy. Laite alkaa lataamaan.
  Latausprosessin ollessa valmis punainen latauksen merkkivalo sammuu.
  7. Muistikorttipaikka (SD) Työnnä paikalleen MP3-musiikkitiedostoja sisältävä SD-kortti (maks. 32 GB). Laite
  alkaa automaattisesti soittamaan MP3-musiikkitiedostoja.
  8. AUX-tulo Liitä AUX-johto laitteen AUX-tuloliittimeen ja äänilaitteeseen. Punainen merkkivalo
  syttyy.
  Laiteparin muodostaminen kaiuttimen kanssa
  Kytke laite päälle.
  Aktivoi Bluetooth Bluetooth-laitteessasi.
  Etsi uusia laitteita Bluetooth-laitteella.
  Valitse laite: SPBT2000 / SPBT2001. Jos sinulta kysytään salasanaa, käytä 0000.
  Bluetooth-laite vahvistaa parinmuodostuksen sen tultua valmiiksi.
  Turvallisuus
  Yleinen turvallisuus
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
  laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
  tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
  Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
  Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
  Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allashuoneissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
  Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
  Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
  Älä peitä laitetta.
  Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
  Pidä laite pois palavien materiaalien läheisyydestä.
  Sähköturvallisuus
  Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
  Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
  Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai
  viallinen, valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.
  Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyä jännitettä.
  Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan.
  Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
  Älä jätä laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.
  Älä käytä jatkojohtoa.
  Puhdistus ja huolto
  Varoitus!
  Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
  Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.
  Puhdista tuuletusaukot pehmeällä harjalla.
  Tuki
  Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support
  SPBT2000xx / SPBT2001xx
  Bluetooth speaker
Nedis SPBT2001BK

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Nedis SPBT2001BK или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Nedis SPBT2001BK вам ответить.

Посмотреть руководство для Nedis SPBT2001BK бесплатно. Руководство относится к категории Подставки для подзарядки / док-станции, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.4. Руководство доступно на следующих языках: английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, турецкий, греческий, венгерский. У вас есть вопрос о Nedis SPBT2001BK или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Nedis SPBT2001BK

Главная
Бренд Nedis
Модель SPBT2001BK
Изделие Подставка для подзарядки / док-станция
EAN 5412810271436
Язык английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, турецкий, греческий, венгерский
Тип файла PDF
Производительность
Дистанционно управляемый
Поддерживаемые мобильные операционные системы
Рекомендованное применение Мобильный телефон / Смартфон
Встроенный кардридер
Совместимые карты памяти MicroSD (TransFlash)
Встроенный микрофон
Режим "свободные руки"
Простое сопряжение
FM радио -
Акустика
Количество колонок 1
Энергопитание
Тип источника питания Аккумулятор
Тип батареек Встроенная батарея
Технология батареи Литий-ионная (Li-Ion)
Емкость батареи 1200
Число поддерживаемых батарей 1
Напряжение батареи 5
Время подзарядки батареи 3.5
Прочие свойства
Сила тока батареи 0.5
Срок службы батареи (банк питания) 4
Эффект устранения шума
Вес и размеры
Ширина 215
Глубина 80
Высота 150
Вес 640
Порты и интерфейсы
Технология подключения Проводной и беспроводной
Wi-Fi -
Bluetooth
Версия Bluetooth 4.2
Радиус действия Bluetooth ® 10
Разъем 3,5 мм
Вход Aux -
Подключение к USB
Тип USB коннектора Микро-USB
USB-порт для зарядки
Гнездо входа постоянного тока (DC)
Аудио
Номинальная RMS-мощность 5
PMPO мощность 15
Диапазон частот 30 - 20000
Полное сопротивление 4
Чувствительность 60
Дизайн
Тип продукта Портативная стереоколонка
Цвет товара Черный
Материал корпуса АБС-пластик
Регулятор громкости Кнопки
Вкл/Выкл переключатель
Светодиодные индикаторы

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.