Olight S30RIII Baton инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Olight S30RIII Baton. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Olight S30RIII Baton на этой странице.

09 10
mód tárolható. Magas módként turbo mód van
bekapcsolva. A villogó üzemmódot nem lehet
beprogramozni).
FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA:
Amikor a
lámpa fel van kapcsolva, az oldalsó kapcsolót nyomja meg
és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson az
éjszakai, alacsony, közepes, magas és alacsony módok
között. Amikor az oldalsó kapcsoló megjelenik, akkor ki
van választva a mód.
HOLDFÉNY ÜZEMMÓD:
A holdfény üzemmód
aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját körülbelül 1
másodpercig kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a
lámpa holdfény funkcióban lett kikapcsolva, akkor a
kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.
A TURBÓMÓD KÖZVETLEN ELÉRÉSE:
Nyomja meg
kétszer gyorsan az oldalsó kapcsolót a Turbo mód
eléréséhez.
SZTROBOSZKÓP:
Háromszor gyorsan le kell nyomni a
kapcsoló gombot egymás után a stroboszkóp mód
eléréséhez. A stroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le
kell nyomni és nyomva kell tartan a kapcsolót.
IDŐZÍTŐ:
Az
S30R III
Baton egy hosszú (9 perces) és
egy rovid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre,
ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a
lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintson és tartsa
lenyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten,
hogy hozzáférjen az időzítő beállításaihoz. Egy
villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú
időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog
kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt
beállította, az oldalsó kapcsolóra való dupla kattintással
és annak lenyomásával válthat az időzítő beállításai
között. Amikor az időzítő lejár és a felhasználó újra be
akar lépni az időzítőbe, a lámpa visszatér az időzítő
legutolsó beállításához.
LEZÁRÁS/FELOLDÁS:
A kikapcsolt állapotban lévő
lámpán nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót
az oldalkapcsoló lezárása üzemmódba való belépéshez (a
lámpa először a legalacsonyabb fényerőfokozat
üzemmódra áll, majd kikapcsol a lezárás üzemmódba való
belépés jelzéseként). A lezárás üzemmódban lévő lámpán
nyomja meg és tartsa nyomva felengedés nélkül az
oldalkapcsolót egy másodpercnél rövidebb ideig. Ekkor a
lámpa ismét a legalacsonyabb fényerőfokozat üzemmódra
áll. A lámpa feloldásához egyszerűen nyomja meg és
tartsa egy másodpercnél hosszabb ideig nyomva az
oldalkapcsolót, majd engedje fel.
( RU ) Русский
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Перед первым использованием открутите
заднюю крышку фонаря и удалите
изолирующую пленку с аккумуляторной
батареи, затем вставьте обратно, соблюдая
полярность.
УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ
Режим ВКЛ/ВЫКЛ:
Чтобы включить или
выключить свет нажмите один раз на
боковой переключатель. Когда свет
включен, он вернётся на прежний уровень
яркости, выбранный до его выключения.
(При выключении фонарика можно
запомнить только режимы лунного света,
низкий, средний и высокий. Режим турбо
запоминается как высокий режим. Режим
стробоскопа нельзя запомнить).
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ:
Когда
фонарик включён, нажмите и удерживайте
боковой переключатель, чтобы
автоматически просмотреть режимы
лунного света, низкий, средний и высокий.
Как только Вы отпустите боковой
переключатель, режим будет выбран.
РЕЖИМ МУНЛАЙТ:
Для активации режима
мунлайт зажмите и удерживайте кнопку
более 1 секунды, когда фонарь выключен.
Если последний выбранный режим был
мунлайт, то при повторном включении
фонарь включится именно на нем.
ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ:
Двойное нажатие на боковой
переключатель дает доступ к турбо режиму.
РЕЖИМ СТРОБОСКОП:
Активируется
тройным быстрым нажатием на кнопку.
Сменить данный режим можно либо
однократным нажатием, либо удержанием
кнопки.
ТАЙМЕР:
Фонарь S30R III Baton оснащён
"длинным" (9 минут) и "коротким" (3
минуты) таймером в случае, когда свет
должен быть автоматически выключен.
Когда фонарик включен, дважды щёлкните
и удерживайте боковой переключатель под
текущим уровнем яркости, чтобы открыть
настройки таймера. Одно мигание
предоставляет доступ к короткому таймеру,
а два - к длинному. Фонарик автоматически
выключается, когда заканчивается время на
таймере. После того, как таймер
установлен, дважды щёлкните и
удерживайте боковой переключатель,
чтобы переключиться между настройками
таймера. Когда время на таймере
заканчивается, и пользователь хочет снова
установить его, свет вернётся к последней
установке таймера.
БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФОНАРЯ:
При выключенном фонаре зажмите и
удерживайте кнопку для перехода в режим
блокировки (фонарь сперва активирует
04
MOONLIGHT NIVÅ:
Når lommelykten er av, trykk og hold
sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight.
Visst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter
for å aktivere.
DIREKTE TILGANG TIL TURBO:
Trykk raskt to ganger på
sidebryteren å aktivere Turbo-modus.
STROBE:
Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer
strobe. Avsluttes ved et enkelt trykk eller hold inne
bryteren.
TIDSUR: S30R III
Baton har en lang (9 minutter) og kort
(3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av
automatisk. Når lommelykten er slått på, hold inne
sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til
timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling
og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg
av automatisk når tiden er talt ned. Når tidsuret er stilt inn,
hold inne sidebryteren å endre tidsinnstillingen. Når tiden
er talt ned og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil
lyset settes til sist brukte timerinnstillingen.
KNAPPELÅS:
Når lommelykten er av, trykk og hold
sidebryteren for å få tilgang til knappelås. (lommelykten vil
først gå inn i laveste modus, og deretter slå seg av for å gi
signal at knappelås er aktivert.
Ved aktivert knappelås, trykk og hold bryteren inne i mindre
enn 1 sekunder uten å slippe og lykten vil gå tilbake til
laveste nivå. For å låse opp lommelykten, trykk og hold
sidebryteren i over 1 sekunder og slipp den.
( SE ) Swedish
INSTALLATION AV BATTERI
Innan du använder ficklampan för första gången, skruva av
bottenstycket och ta bort den isolerande plasten från
batteriet. Skruva sedan tillbaka bottenstycket ordentligt.
Om batteriet behöver bytas, var noga med att montera
batteriets minuspol mot lamphuvudet (delen där lysdioden
sitter).
ANVÄNDNING
PÅ/AV:
Tryck en gång på kopplingen på sidan för att slå
på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till
den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan
lyset slogs av. (Endast månljus, låg, medium och hög
justering är de som kan memoreras när ficklampan är
avslagen. Turbo justeringen är memorerad som hög
justeringar. Strobe justeringen kan inte memoreras).
FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN:
När ficklampan är
på, tryck och håll kopplingen på sidan för att automatiskt
cirkulera mellan månljus, låg, medium och hög justering.
Justeringen väljs när kopplingen på sidan släpps.
MOONLIGHT-LÄGE:
När ficklampan är avstängd, tryck och
håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera
DANGER
Do not turn the light directly into human eyes. This may
cause blindness for seconds or hurt the eyes.
WARNING
- Do not use the turbo mode continuously when the
environmental temperature is high in case the flashlight
body is too hot to hold.
- Ensure the battery is inserted with the negative (-)
end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- If the light is about to be put aside for a long time or
be transported, please unscrew the tailcap lightly to
cut off the circuit of electricity.
V1. 10, 31, 2016
Olight Technology Co., Limited
Address: 2/F, Building A, B3 Block,
Fuhai Industrial Park, Fuyong, Bao'an
District, Shenzhen , China 518103
3.0313.6010.9004
MADE IN CHINA
WARRANTY
Within 30 days of purchase: Return to retailer from
which you purchased for repair or replacement.
Within 5 years of purchase: Return to Olight for
repair or replacement.
This warranty does not cover normal wear and tear,
modifications, misuse, disintegrations, negligence,
accidents, improper maintenance, or repair by anyone
other than an Authorized retailer or Olight itself.
17
polo negative della batteria sia rivolto in direzione della
testa della torcia (il lato del LED).
MODO DI UTILIZZO
ON/OFF: Cliccare una volta l’interruttore laterale per
accendere/spegnere la luce. Quando la luce viene accesa,
torna automaticamente al livello di luminosità selezionato
prima che venisse spenta. (Solo le modalità luce lunare,
bassa, media e alta possono essere memorizzate quando
la torcia è spenta. La modalità turbo è memorizzata come
modalità alta. La modalità strobo non può essere
memorizzata).
MODIFICA DLE LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la
torcia è accesa, premere e tenere premuto l’interruttore
laterale per passare attraverso il ciclo automatico di
modalità luce lunare, bassa, media e alta, e bassa. La
modalità viene selezionata quando l’interruttore laterale
viene rilasciato.
MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e
tenere premuto l’interruttore laterale per oltre un secondo
per accedere alla modalità lunare. Se la modalità
memorizzata è quella lunare, basta cliccare l’interruttore
per accedervi.
ACCESSO DIRETTO ALLA MODALITÀ TURBO: Premere
velocemente due volte l’interruttore laterale per accedere
alla modalità Turbo.
STROBO: Premere velocemente tre volte l’interruttore
laterale per attivare la modalità strobo. Per uscire da
questa modalità, cliccare una volta e tenere premuto
l’interruttore.
TIMER: Il Baton
S30R III ha un timer lungo (9 minuti) e
breve (3 minuti) per lo spegnimento automatico della luce.
Mentre la torcia è accesa, cliccare due volte e tenere
premuto l’interruttore laterale nel livello corrente di
luminosità per accedere alle impostazioni del timer. Un
singolo scatto permette l’accesso al timer breve, mentre
un doppio scatto permette l’accesso al timer lungo. La
torcia si spegnerà automaticamente allo scadere del
timer. Dopo l’impostazione del timer, cliccare due volte e
tenere premuto l’interruttore laterale per passare tra le
impostazioni del timer. Se il timer è scaduto e l’utente lo
vuole attivare nuovamente, la luce tornerà alle ultime
impostazioni di timer inserite.
BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia è spenta, premere e
tenere premuto l’interruttore laterale per accedere alla
modalità lucchetto (la torcia entrerà prima in modalità
bassissima e quindi si spegnerà per indicare la modalità
lucchetto). In modalità lucchetto, premere e tenere
premuto l’interruttore laterale per meno di uno secondi
senza rilasciarlo, e la torcia entrerà di nuovo in modalità
bassissima. Per sbloccare la torcia, basta premere e
tenere premuto l’interruttore laterale per più di uno
secondi e rilasciarlo per tornare al normale
funzionamento.
( NED ) Nederland
(PL)Polska
05 06 07
08
BATTERIJ INSTALLATIE
Voor uw eerste gebruik, draai de schroefdop open en
verwijder de isolerende film uit het batterijcompartiment,
schroef hierna de schroefdop weer stevig vast.
Als de batterij moet worden vervangen, zorg ervoor dat de
negatieve polariteit kant van de batterij wordt geplaatst in
de richting van de kop van de zaklamp.
GEBRUIK HOE WERKT
AAN/UIT:
Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp
aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is
ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige
helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de
uitschakeling.
VERANDER HELDERHEIDSNIVEAU:
Als de zaklamp is
ingeschakeld, drukt u op de zijschakelaar en houdt u deze
ingedrukt om automatisch door de standen maanlicht,
laag, gemiddeld, hoog en laag te lopen. De stand wordt
geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten.
MAANLICHT MODUS:
Houdt de schakelaar één seconde
vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in
INSTALACJA BATERII
Przed pierwszym użyciem odkręć nakrętkę i usuń folię
izolującą znajdującą się wewnątrz, a następnie dokładnie
dokręć zakrętkę. W razie konieczności wymiany baterii
upewnij się, że polaryzacja ujemna skierowana jest do
wewnątrz latarki (w stronę głowicy z diodą LED).
OBSŁUGA
WŁ./WYŁ:
Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem
ącza/wyłącza światło. Zapalone światło świeci na
poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem. Przy
wyłączonym miganiu, można zapamiętać tylko tryb
światła: księżyca, niski, średni i wysoki. Tryb turbo jest
zapamiętywany jako tryb wysoki. Nie można zapamiętać
trybu ostrzegawczego).
ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI:
Naciśnięcie i
przytrzymanie bocznego przełącznika, w trakcie migania
światła, powoduje automatycznie przechodzenie między
trybami światła: księżyca, niskiego, średniego i wysokiego.
Tryb zostaje wybrany w momencie zwolnienia nacisku na
przełącznik.
BEREITSTELLUNG DER ENERGIEVERSORGUNG
Vor der ersten Verwendung ist die Endkappe des
Batterierohrs abzuschrauben und der Isolationsschutz
des Akkus zu entfernen. Beim Einsetzen des Akkus muss
sichergestellt sein, dass er mit dem Minuspol voran (in
Richtung Lampenkopf) eingesetzt wird.
BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE
EIN/AUS:
Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das
Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht,
stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten
vorherigen Helligkeitsstand zurück. (Bei abgeschalteter
Taschenlampe können nur Mondlicht, der Niedrig-,
Mittel- und Hoch-Modus gespeichert werden. Der
Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der
Strobo-Modus kann nicht gespeichert werden).
ÄNDERN DES HELLIGKEITSPEGELS:
Bei eingeschalteter
Taschenlampe, drücken und halten Sie den seitlichen
Schalter, um automatisch die Mondlicht-, Niedrig, Mittel-
und Hoch-Modi durchzulaufen. Durch Loslassen des
moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight-läget är
aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det
igen när lampan åter tänds.
DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO:
Tryck snabbt två gånger
på kopplingen på sidan för att få tillgång till turbo mode.
STROBE:
Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera
strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller
håll strömbrytaren nedtryckt.
TIMER: S30R III
Baton har en lång (9 minuter) och en
kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas
av. När ficklampan är på, tryck två gånger och håll i
kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för
att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning
indikerar tillgång till den korta timern medan två
blinkningar indikerar tillgång till den långa timern.
Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har
gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och
håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning. När
tiden för timern har nåtts och användaren är på väg att ta
del av timern igen så kommer lyset att återkomma i
enlighet med sista timer inställningen.
KNAPPLÅS:
Från släckt läge, håll strömbrytaren nedtryckt
för att aktivera knapplåset (lampan kommer först aktivera
det lägsta läget för att sedan övergå till knapplås). När
knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren hålls
nedtryckt i mindre än 1 sekunder, tänds moonlight-läget
tillfälligt. Släpps strömbrytaren återgår lampan till att vara
låst.
de laagste lichtsterkte.
DIRECT TOEGANG TOT DE TURBO STANDEN:
Dubbelklik
op de zijschakelaar voor het activeren van de
Turbo-modus.
STROBOSCOOP MODUS:
Druk driemaal op de schakelaar
in de AAN-stand om de strobefunctie aan te zetten.
TIMER:
De
S30R III
Baton heeft een lange (9 minuten) en
korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch
moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat,
dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt
op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de
timer-instellingen. Een enkele knippering geeft toegang tot
de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer
start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld,
dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de
timer-instellingen te veranderen. Wanneer de timer om is
en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw
in te voeren, zal het licht teruggaan naar de laatste
timerinstelling.
LOCK / UNLOCK:
Als de zaklamp is uitgeschakeld, houdt u
de zijschakelaar ingedrukt om toegang te krijgen tot de
lock-out functie (de zaklamp zal eerst in de laagste stand
gaan branden en daarna uitschakelen in de lock-out
stand).
Vanuit de lock-out-modus, houdt u de schakelaar voor
minder dan 1 seconden ingedrukt zonder los te laten en de
zaklamp zal in de laagste stand gaan branden.
Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt u de zijschakelaar
voor meer dan 1 seconden ingedrukt en laat hem los.
TRYB MOONLIGHT:
Przy wyłączonej latarce naciśnij i
przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu
uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został
tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten
tryb.
BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO TRYBU TURBO:
Szybkie,
dwukrotne naciśnięcie bocznego przełącznika włącza tryb
Turbo.
TRYB STROBO:
Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem
uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo
kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.
TIMER: S30R III
Baton posiada timer na długi (9 minut) i
krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło
automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła,
podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika,
przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do
ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do
timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po
upłynięciu czasu timera, miganie automatycznie się
wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i
przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia
timera. Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie
chciał do niego ponownie wejść, wtedy światło wróci do
poprzednich ustawień timera.
BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE PRZYCISKÓW:
Przy
wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk (latarka
uruchomi się na moment w trybie najniższym, a następnie
zgaśnie wskazując zablokowanie przycisku). Przy
zablokowanym przycisku, wciśnięcie i przytrzymanie
przycisku krócej niż 1 sekundy uruchomi latarkę w
najniższym trybie . W celu odblokowania latarki przytrzymaj
przycisk boczny ponad 1 sekundy.
(DE)Deutsch
seitlichen Schalters wird der Modus gewählt.
MONDLICHT -MODUS:
Bei ausgeschalteter Leuchte
Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und
Modus-Memory beim erneuten Einschalten.
DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS (HELLSTE
LEUCHTSTUFE):
Drücken Sie schnell zweimal die
Seitentaste, um in den „Turbo“-Modus.
STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON
ANGREIFERN):
Der Strobe-Modus wird durch einen
schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des
Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und
halten Sie den Seitenschalter.
TIMER:
Der
S30R III
Baton hat einen Langzeit- (9
Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein
automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist.
Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer
Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den
seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf
dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges
Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken
öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet
sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus.
Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die
Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und
Halten des seitlichen Schalters. Wenn der Timer
abgelaufen ist und der Benutzer den Timer wieder
einstellen möchte, geht das Licht auf die letzte
Timer-Einstellung zurück.
TRANSPORTSICHERUNG:
Wenn die Lampe
ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter
für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz
aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder
aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist
aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf
einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit
gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport
im Rucksack, geschützt. Zum Deaktivieren der
Transportsicherung, drücken und halten Sie den
Seitenschalter für ca. ein Sekunden.
( HU )Magyarország
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE
Az első használat előtt tekerje le a végkupakot és
távolítsa el a szigetelő fóliát az elemtartó rekeszből, majd
tekerje vissza a végkupakot ütközésig. Abban az esetben,
ha az akkumulátort cserélnie kell, ügyeljen arra, hogy az
akkumulátor negatív pólusa kerüljön a lámpa fej irányába.
A pozitív pólus a végkupak felé néz.
HASZNÁLAT
BE/KI:
Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa
fel-/lekapcsolásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva,
vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez,
mielőtt a lámpát lekapcsolta. (Amikor a lámpa le van
kapcsolva, csak az éjszakai, alacsony, közepes és magas
(CHS)简体中文
( FI ) Finnish
USER MANUAL
S30R BATON
INSIDE THE BOX
S30R Baton, 1 x 18650 Lithium battery (installed
inside the flashlight), Micro-USB Charging dock, 50cm
Micro-USB Cable, Lanyard, User manual.
BATTERY INSTALLATION
Ensure
the battery is inserted with the negative (-)
end
pointing to the head of the flashlight (LED side)
. The
flashlight will not operate with incorrectly
inserted battery.
SUPPORTED BATTERIES
• 1 x 18650
battery
SPECIFICATIONS
Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type III
hard anodizing, stainless steel pocket clip.
1x 186501.5 m
188 m
10 Hz (L)114x (D)25 mm
110g
including battery
8840 cd
IPX8
1050 lumens
MAX
Cree XM-L2
Before first use,
unscrew the tailcap
and take off the
insulating film.
500
2+200
210
120
15
0.5
100
DAYS
12
130
MINS MINS
LOW
MOONHIGHTURBO MEDIUM
BATTERY INSTALLATION
Before your first use, unscrew the tailcap and remove the
insulating film inside the battery compartment before
screwing the tailcap back on tightly. If the battery needs to
be changed, make sure that the negative polarity side is
inserted facing the direction of the flashlight head (the
side of the LED).
HOW TO OPERATE
ON/OFF: Single click the side switch to turn the light
on/off. When the light is turned on, it will return to the
previous brightness level selected before the light was
turned off. (Only the moonlight, low, medium and high
mode can be memorized when the flashlight is switched
off. The turbo mode is memorized as high mode. The
strobe mode cannot be memorized).
CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on,
press and hold the side switch to automatically cycle
through the moonlight, low, medium, high, and low modes.
The mode is selected when the side switch has been
released.
MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold
the side switch for over one second to access the
moonlight mode.
DIRECT ACCESS TO TURBO: Quickly double press the side
switch to activate the turbo mode.
STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side
switch to activate strobe mode. To quit this mode, single
click or press and hold the switch.
TIMER: The
S30R III Baton has a long (9 minutes) and
short (3 minutes) timer when the light needs to be
automatically turned off. When the flashlight is on, double
click and hold the side switch under the current brightness
level to access the timer settings. A single blink accesses
the short timer while two blinks accesses the long timer.
The flashlight will automatically turn off when the timer is
up. After the timer is set, double click and hold the side
switch to shift the timer settings. When the timer is up and
the user is about to enter the timer again, the light will
return to the last timer setting.
LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold
the side switch to access the button lockout mode (the
flashlight will enter the lowest mode first and will then
switch off to signal the lockout mode). Under the lockout
mode, press and hold the side switch for less than one
second without releasing it and the flashlight will enter the
lowest mode again. To unlock the flashlight, simply press
and hold the side switch for over one second and release
it to return to normal functionality.
使用准备
从包装取出产品,使用前,旋开尾盖并取
出内部的绝缘片,然后旋紧尾盖。更换电
池时,注意电池负极朝向手电头部(LED
所在的一端)。
操作
开/关机:单按按键开、关机。开机时,手
电点亮在记忆存储的亮度。(月光、低、中、
高亮档在关机时记忆,Turbo记忆为高,
Strobe不记忆)
改变亮度:长按按键改变亮度,输出从当
前亮度开始,按月光->低->中->高->低
顺序改变释放按键选定亮度。
开启月光:关机状态下按住按键1秒以上,
月光开启,如前次关机为月光,单按按键。
快捷Turbo:快速双按按键直接进入
Turbo。
开启爆闪:快速连按按键三次或以上进入
爆闪,单按或长按操作退出爆闪。
定时关机:手电可设置两种指定的点亮时
间:长定时(9分钟)与 短定时(3分钟)。
开机后,在当前亮度下,双按按键并保持,
输出闪一次为短定时,闪两次为长定时,
计时结束自动关机。在计时过程快速双按
按键并保持转换定时设置。第一次定时结
束后,再次进入定时设置,使用前次定时
时长。
锁键与解锁:关机状态下,长按(约2秒)
按键直至月光关闭,程序进入锁键状态。
锁键状态下,如短时间(小于1秒)按住按
键时输出月光,按键释放后输出关闭,仍保
持在锁键状态。持续按住按键(1秒以上),
直到输出闪动一次后释放按键,解锁按键
并开启在月光。
1050 500
CONTENTS
( EN) English
( CHS) 简体中文
( FI ) Finnish
( NO ) Norwegian
( SE ) Swedish
( NED ) Nederland
( PL ) Polska
( DE ) Deutsch
( HU )Magyarország
( RU ) Русский
( ES ) Español
( RO ) Romanesc
( JP ) 日本語
( FR ) Français
( BG ) български
( IT ) Italia
01
02
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
(EN)English
01 02 03
AKUN ASENTAMINEN
Ennen ensimmäistä käyttökertaa, kierrä korkki auki ja
irroita eristemuovi akun päästä. Kierrä korkki tiukasti
kiinni. Jos akku täytyy vaihtaa, varmista että miinus (-)
-napa osoittaa valaisimen etuosaa kohden.
KÄYTTÖOHJEET
PÄÄLLE/POIS:
Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi
valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se
palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena. (Vain tilat
BATTERI INSTALLASJON
Før du tar i bruk lykten, skru bunnlokket av og fjern den
isolerende filmen på innsiden av batterirommet, før du
skrur godt tilbake baklokket igjen. Hvis batteriet må skiftes,
må du passe på at den negative polariteten av batteriet
vender mot lyktehodet (mot LED)
HVORDAN BRUKE LYKTEN
PÅ/AV:
Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av.
Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når
det ble slått av. (Kun nattlys, lav, middels og høy modus
lagres når lommelykten er slått av. Turbo-modus blir lagret
som høy modus. Strobemodus kan ikke lagres).
JUSTERE LYSSTYRKE:
Når lommelykten er på, holder du
inne sidebryteren for automatisk til å bla gjennom
modusene nattlys, lav, middels, høy. Modus velges når
sidebryteren slippes.
( NO ) Norwegian
INSTALLATION BATTERIE
Avant la première utilisation, dévisser le bouchon arrière
et retirer le film isolant dans le compartiment de batterie
avant de revisser le bouchon fermement. Si la batterie
doit être remplacée, s'assurer que le pôle négatif est
orienté vers la tête de la lampe (côté LED).
COMMENT L'UTILISER
ALLUMER/ÉTEINDRE: Cliquez une fois sur l'interrupteur
latéral pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque la
lumière est allumée, elle retournera au précédent niveau
de luminosité sélectionné avant que la lumière ait été
coupée. (Seuls les modes nocturne, faible, moyen et fort
peuvent être mémorisés lorsque la lampe de poche est
éteinte. Le mode turbo est mémorisé comme mode fort.
Le mode clignotant ne peut pas être mémorisé).
MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la
lampe est allumée, appuyez et maintenez l'interrupteur
latéral pour automatiquement faire défiler les modes
nocturne, faible, moyen et fort. Le mode est sélectionné
lorsque l'interrupteur latéral a été relâché.
LUCIOLE: lampe éteinte, appuyer et maintenir
l’interrupteur latéral pendant 1 seconde pour activer le
mode très faible luminosité.
ACCES DIRECT AU MODE TURBO: Appuyez rapidement
deux fois sur le commutateur latéral pour accéder au
mode Turbo.
STROBOSCOPE: Quand la lampe est allumée, un triple
14 15
( FR ) Français
16
トがオンの状態で再度スイッチをダブ
ルクリックして押したままにすると、
その明るさレベルの状態でタイマーの
設定に入ります。1回の点滅は短いタ
イマー、2回の点滅は長いタイマーに
なります。フラッシュライトはタイマ
ーが切れると自動的に切れます。タイ
マー設定後、再度スイッチをダブルク
リック後押したままにしてタイマーの
設定を変えます。タイマーが切れた時
に再度タイマーを使用する場合には、
ライトは最後のタイマー設定に戻りま
す。
ロック/ロックアウト機能:
ロックアウト
機能は、運搬中の誤点灯を避けるため、
一時的にスイッチをスリープさせる機
能です。消灯状態で、スイッチを長押
しするとスイッチロック状態になりま
す。(スイッチはロックされる前に
LOWEST モードに入ってから消灯しま
す)
ロックを解除するには、ロック状態に
1 秒ぐらい(又は1秒以上)長押しし
ます。(1秒以下だとロック状態のま
まになります。)
(BG)Български
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА
Преди първата употреба на фенера
отвинтете задната капачка и махнете
изолиращия филм, след което завинтете
плътно обратно. Ако батерията се нуждае
от смяна, уверете се, че отрицателният
полюс е поставен по посока на светлината,
т.е. сочи към предната част на фенера.
НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете
страничния бутон веднъж, за да включите
или изключите фенера. При включване на
фенера, нивото на яркост ще бъде същото
като преди изключването. (При
изключване на фенера могат да се
запаметят само следните режими: Лунна
светлина, Слаб, Среден, Силен. Турбо
режимът се запаметява като Силен. Блиц
режимът не може да бъде запаметен).
СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТТА: Когато
фенерът е включен, задръжте страничния
бутон, за да превключите автоматично
между следните режими Лунна светлина,
Слаб, Среден, Силен. Режимът се избира,
когато пуснете бутона.
ЛУНЕН РЕЖИМ: Когато фенерът е
изключен, натиснете и задръжте за малко
над една секунда, за да влезете в лунен
режим. Ако запаметеният режим е този,
просто натиснете бутона за достъп до
него.
ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО РЕЖИМ ТУРБО:
Натиснете два пъти един след друг
страничния бутон, за да активирате Турбо
режима.
ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти, за да
влезете във флаш режим. За да излезете от
него, трябва да натиснете веднъж или да
натиснете и да задържите страничния
бутон.
ТАЙМЕР: S30R
III
Baton има
продължителен (9 минутен) и кратък (3
минутен) таймер, когато фенерът трябва
да бъде изключен автоматично. Когато
фенерът е включен, натиснете два пъти и
задръжте страничния бутон при текущото
ниво на яркост, за да влезете в
настройките на таймера. Единичното
премигане активира краткия таймер, а
двойното премигване активира
продължителния таймер. Когато времето
на таймера изтече, фенерът ще се изключи
автоматично. Когато включите таймера,
натиснете два пъти и задръжте страничния
бутон, за да промените настройките на
таймера. Когато времето на таймерът
изтече и преди потребителят да го
настрои отново, фенерът ще се върне към
последните настройки на таймера.
ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: Когато
фенерът е изключен, натиснете и задръжте
страничния бутон, за да стигнете до
режима за отключване (фенерът ще влезе
първоначално в най-слаб режим и след
това ще се превключи да сигнализира
режим отключване). В режим отключване,
натиснете и задръжте бутона за по-малко
от една секунди без да го отпускате и
фенерът отново ще влезе в най-нисък
режим. За да го отключите, просто
натиснете и задръжте страничния бутон за
повече от една секунди, след което
отпуснете.
(IT)Italia
INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA
Prima del primo utilizzo, svitare il tappo posteriore e
rimuovere la pellicola isolante dentro lo scomparto della
batteria prima di riavvitare strettamente il tappo. Se la
batteria deve essere sostituita, assicurarsi che il lato a
clic sur le bouton latéral active le stroboscope. N’importe
quelle autre action sur le bouton permettra de quitter ce
mode.
MINUTERIE: La lampe de poche
S30R III
Bâton dispose
d'une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes)
lorsque la lumière doit être éteinte automatiquement.
Lorsque la lampe est allumée, double-cliquez et
maintenez enfoncé l'interrupteur latéral sous le niveau
de luminosité actuel pour accéder aux réglages de la
minuterie. Un seul clignotement accède à la minuterie
courte tandis que deux clignotements accèdent à la
minuterie longue. La lampe de poche s'éteindra
automatiquement lorsque la minuterie sera écoulée.
Après que la minuterie ait été réglée, double-cliquez et
maintenez enfoncé l'interrupteur latéral pour commuter
les réglages de la minuterie. Lorsque la minuterie est
écoulée et que l'utilisateur est sur le point d'entrer à
nouveau dans la minuterie, la lumière reviendra au
dernier réglage de minuterie.
VERROUILLER/DEVEROUILLER : Lorsque la lampe est
éteinte, presser et maintenir le bouton latéral jusqu’à
l’activation du verrouillage( la lampe s’allumera dans le
mode le plus faible puis s’éteindra pour signaler le
vérouillage). Lorsque la lampe est verrouillée, presser et
maintenir le bouton pendant moins de un secondes sans
le relâcher et la lampe s’activera dans son mode le plus
faible. Pour déverrouiller la lampe, presser et maintenir
le bouton pendant plus de un secondes et le relâcher.
Technical Support Inquiries
techsupport@olightworld.us
Customer Service
customer-service@olightworld.com
cs@olightworld.us
Visit www.olightworld.com to see our
complete product line of portable
illumination tools.
All above specifications are test results based on
ANSI/NEMA FL1-2009 Standards. The tests are
performed using one 18650 Lithium battery(3500mAh).
CHARGING
For better user experience, please charge up the
battery before use to ensure that the battery has full
power. For the battery provided with the package,
according to IATA lithium battery transportation
regulations, the battery power allowed is under 30% of
full capacity.
Connect the desktop charger to an external USB power
source (the USB power source is not included in the
package. Users can charge it through USB ports of
desktop/laptop, USB chargers or power banks). Place
the flashlight on top of the charger. The indicator will
glow red when it is charging, and glow green when it is
fully charged or on standby.
Insulating film
yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas voidaan tallentaa
muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo
tallennetaan muistiin ”kirkas”-tilana. Strobovaloa ei voida
tallentaa muistiin).
VAIHDA KIRKKAUSTASOA:
Kun taskulamppu on päällä,
paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi
automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas-tilojen
välillä. Tila valitaan vapauttamalla virtanappi.
MOONLIGHT TILA:
Valaisimen ollessa sammuksissa paina
kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan,
eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.
KÄYNNISTÄMINEN TURBO-TILASSA:
Kun painat
virtanappia kaksi kertaa nopeasti, aktivoit ”Turbo”-tilan.
STROBO:
Strobo-tilaan pääsee kolmoisklikkaamalla
kytkintä nopeasti. Poistu strobo-tilasta painamalla kytkintä
pitkään pohjassa.
AJASTIN: S30R III
Baton issa on pitkä (9 minuuttia) ja
lyhyt (3 minuuttia) ajastin, joka kytkee valon
automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä,
tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä
kirkkaustasolla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi
valonvälähdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi
välähdystä kytkevät päälle pitkän ajastimen. Taskulamppu
sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun
ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa
virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä. Kun
ajastimen aika on täynnä ja käyttäjä haluaa käyttää
ajastinta uudelleen, valo palaa viimeisimpään
ajastinasetukseen.
NÄPPÄINLUKKO:
Valaisimen ollessa sammutettuna, paina
kytkintä ja pidä sitä pohjassa pitkään. Valaisin syttyy ensin
alimmalle tehotilalle, pidä kytkin edelleen pohjassa niin
kauan että valo sammuu. Valaisin on nyt näppäinlukossa.
Näppäinlukituksen voi poistaa pitämällä kytkintä
painettuna 1 sekunnin ajan ja vapauttamalla kytkimen
kunnes alin tehotila syttyy.
( ES ) Español
INSTALACION DE LA BATERIA
Antes del primer uso, quite el tapón y remueva el film de
protección de contacto de la batería. Luego coloque el
tapón y ajústelo firmemente. Si necesita cambiar la
batería, asegúrese que el polo negative se coloca hacia el
lado del led.
COMO OPERAR
ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón lateral
se enciende la luz que identifica el estado encendido /
apagado. Cuando la lucecita se enciende, volverá al nivel
de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz
apagada. (Sólo el modo de luz de la luna, luz baja, media
y alta puede ser memorizada, cuando la linterna está
apagada. El modo turbo se memoriza como modo alto. El
modo de luz estorboscópica no se puede memorizar).
NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO: Cuando la
linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el
interruptor lateral para pasar cíclicamente a través de los
modos de la luz de la luna, de luz baja, mediana, alta. El
modo se selecciona después de poner el interruptor en
posición libre.
MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga
presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la
linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo
memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón
lateral.
ACCESO DIRECTO AL MODO TURBO: Pulse dos veces
rápidamente el interruptor lateral para acceder al modo
Turbo.
STROBO: Haga triple click sobre el botón lateral para
acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón
lateral una vez.
TEMPORIZADOR:
S30R III Baton tiene un temporizador
largo (9 minutos) y corto (3 minutos), cuando se necesita
que la luz se apague automáticamente. Cuando la linterna
está encendida, apriete y mantenga apretado el
interruptor lateral bajo el nivel actual de brillo para
acceder a las configuraciones del temporizador. Al
parpadear una vez, accede al temporizador corto,
mientras que dos parpadeos acceden al temporizador
largo. La linterna se apagará automáticamente, cuando el
temporizador vuelva estar activo. Al configurar el
temporizador, apriete y mantenga apretado el interruptor
11 12 13
( RO ) Românesc
電池装填
初めて使用する時には、テールキャッ
プを外して、絶縁シートを取り外して
からテールキャップをしっかり締めて
ください。電池を交換する時、電極の
向きをご注意ください(﹣極がLED側
になるように入れください。)
オン/オフ:
月光、低、中、高のモード
スイッチを1回クリックして、ライト
をオン/オフすることができます。ラ
イトがオンの場合、電源オフになる前
の明るさに戻ります(フラッシュライ
トの電源がオフの場合、月光、低、中、
高のモードのみ記憶されます。ターボ
モードは高モードとして記憶されます。
ストロボは記憶されません。)
明るさを変更する:
フラッシュライトが
オンの状態で月光、低、中、高のモー
ドスイッチを押したままにすると自動
的に月光、低、中、高、低のモードの
サイクルになります。サイドスイッチ
を離した時のモードが選択されます。
Moonlightモード:
消灯時に、スイッチ
を1秒以上長押しするとムーンライト
モードになります。最後に使ったモー
ドはMoonlightモードでしたら、消灯
状態から1回押すとMoonlightモードに
なります。
Turboモードへの直接アクセス:
サイド
スイッチを2回素早くクリック(ダブ
ルクリック)するとターボモード
ストロボモード:
素早く数回(3回以上
)スイッチをクリックするとストロボ
モードになります。スイッチを一度、
または長押しするとストロボモードは
解除されます。
タイマー:
S30R
III
バトンは長いタイマ
ー(9分)と短いタイマー(3分)があ
り、タイマーが切れるとライトが自動
的にオフになります。フラッシュライ
(JP)日本語
lateral para cambiar las configuraciones del temporizador.
Cuando el temporizador vuelva estar activo y el usuario
tendrá la intención de entrar de nuevo en el temporizador,
la luz volverá a la última configuración.
BLOQUEO / DESBLOQUEO: Con la linterna apagada,
mantenga presionado el botón lateral. La linterna primero
accederá al modo extra bajo y luego se apagará quedando
bloqueada. Para desbloquearla, mantenga presionado el
botón lateral por 1 segundos y encenderá el modo extra
bajo nuevamente.
INSTALAREA BATERIILOR
Inainte de prima utilizare, deschideti capacul si eliminati
filmul de protectie, apoi insurubati la loc capacul
compartimentului bateriei. Atunci cand schimbati bateria
asigurati-va ca polul negativ se afla in directia led-ului
lanternei.
MOD DE OPERARE
ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a
activa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va
reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte
ca lumina să fi fost stinsă. (Numai lumina de veghe,
modul scăzut, mediu şi intens pot fi memorate când
lanterna este stinsă. Modul turbo este memorat ca mod
intens. Modul stroboscopic nu poate fi memorat).
SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu
lanterna aprinsă, apăsaţi şi menţineţi apăsat
comutatorul lateral pentru atrece automat prin modurile
lumină de veghe, intens, mediu şi scăzut. Modul se
selectează când comutatorul este eliberat.
MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat
butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memoreaza.
ACCES DIRECT LA MODUL TURBO: Apăsaţi rapid, de
două ori, comutatorul lateral pentru a accesa modul
Turbo.
STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru
accesarea modului stroboscop. Pentru a iesi din acest
mod click sau tieti apasat butonul lateral.
CRONOMETRU:
S30R III Baton are o perioadă de
cronometrare mai lungă (de 9 minute) şi una mai scurtă
(de 3 minute) când lumina se vas tinge automat. Când
lumina este aprinsă, faceţi dublu clic şi menţineţi
comutatorul lateral la nivelul de luminozitate current
pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură
licărire se accesează perioada de cronometrare mai
scurtă, cu două licăriri se accesează perioada de
cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la
finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea
perioadei de cronometrare, faceţi dublu clic şi menţineţi
apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările
de cronometrare. Când perioada de cronometrare este
gata şi utilizatorul este pe punctual de a intra din nou în
mod cronometrare, lumina va reveni la ultima setare de
cronometrare
BLOCARE/DEBLOCARE BUTON: Din starea oprita, apasati
lung butonul lateral (mai mult de 2 secunde). Lanterna va
porni in modul “moon-light” apoi se va opri si se va bloca.
Din starea blocata, tineti apasat lung butonul lateral (mai
mult de 1 secunde ) pentru a reactiva butonul.
минимальный режим яркости, а далее
переключится в режим блокировки). При
данном режиме, зажмите и удерживайте
кнопку около 1 секунд, не отпуская, после
этого фонарь снова активирует
минимальный режим яркости. Для
отключения блокировки просто нажмите и
удерживайте кнопку около 1 секунд и затем
отпустите.

У вас возник вопрос относительно изделия Olight S30RIII Baton?

Задайте вопрос другим пользователям Olight S30RIII Baton. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Olight S30RIII Baton предоставить вам исчерпывающий ответ.

Небесный фонарик Эврика Фонарь желаний Green 91834
Небесный фонарик Эврика Фонарь желаний Green 91834
RUB 94 - Pleer
Шторы Тамитекс Фонарики 147х267cm 2шт 3783120
Шторы Тамитекс Фонарики 147х267cm 2шт 3783120
RUB 1400 - Pleer
Карабин c фонариком Следопыт PF-SH-08
Карабин c фонариком Следопыт PF-SH-08
RUB 68 - Pleer
Конструктор DIY House Фонарик Сны о море I005 9-58-011371
Конструктор DIY House Фонарик Сны о море I005 9-58-011371
RUB 2488 - Pleer