Philips Azur GC4556

Philips Azur GC4556 инструкция

(2)
 • - Kad gludeklis ir pieslēgts strāvai vai atdziest,
  novietojiet to un tā elektrības vadu vietā, kur
  tam nevar piekļūt bērni vecumā līdz 8 gadiem.
  - Vienmēr novietojiet staciju (bezvadu gludeklim)
  un izmantojiet gludekli uz stabilas, līdzenas un
  horizontālas virsmas.
  - Ierīce ir jāizmanto un jānovieto uz līdzenas,
  stabilas un siltumizturīgas virsmas. Ja
  novietojat gludekli vertikāli vai uz statīva,
  pārliecinieties, ka virsma, uz kuras gludeklis
  novietots, ir stabila.
  - Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar
  gludekļa karstu darba virsmu.
  - (Bezvadu gludeklim) Negludiniet, ja gludeklim
  ir piestiprināta pamatne. Citādi barošanas vads
  tiks sabojāts. Tvaika gludeklis ir paredzēts tikai
  gludināšanai bez vada.
  Brīdinājums. Gludekļiem ar
  Quick Calc Release funkciju
  - Neatveriet un neizņemiet Quick Calc Release
  kolektoru no ierīces lietošanas laikā.
  - Nelietojiet ierīcē citus kolektorus, izņemot
  Quick Calc Release kolektoru, kurš ir piegādāts
  kopā ar ierīci.
  - Neiepildiet ūdeni Quick Calc Release kanāla
  atverē.
  - Nelieciet Quick Calc Release atverē pirkstus vai
  smailus priekšmetus.
  UZMANĪBU: karsta virsma (1. att.)
  - Lietošanas laikā virsmas var kļūt karstas
  (gludekļiem ar karstuma simbolu uz ierīces).
  Ievērībai
  - Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla
  sienas kontaktrozetei.
  - Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav
  kādi bojājumi.
  - Pilnībā atritiniet elektrības vadu, pirms
  ievietojat kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
  - Gludekļa gludināšanas virsma var kļūt
  ārkārtīgi karsta, un pieskaršanās tai var izsaukt
  apdegumus.
  - Regulāri atkaļķojiet gludekli saskaņā ar
  lietošanas rokasgrāmatas nodaļā “Tīrīšana un
  apkope” sniegtajiem norādījumiem.
  - Pēc gludināšanas, tīrot ierīci, piepildot vai
  iztukšojot ūdens tvertni un arī pavisam īsu brīdi
  atstājot gludekli bez uzraudzības, noregulējiet
  tvaika padeves vadības slēdzi pozīcijā “bez
  tvaika, novietojiet gludekli vertikālā stāvoklī
  un izvelciet elektrības kontaktdakšu no sienas
  kontaktligzdas.
  - Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti,
  katlakmens attīrīšanas līdzekļus, gludināšanas
  šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
  - Kontaktdakšu drīkst pievienot tikai
  kontaktligzdai ar tādiem pašiem tehniskajiem
  parametriem kā kontaktdakšai.
  - Kad darbojas, iepildīšanas atvere nedrīkst būt
  atvērta.
  Elektromagnētiskie lauki (EML)
  Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas
  uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
  Pārstrādē
  - Šis simbols (2. att.) nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
  atkritumiem (2012/19/ES).
  - Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko
  produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un
  cilvēku veselību.
  Garantija un atbalsts
  Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/
  support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
  POLSKI
  Wprowadzenie
  Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni
  skorzystać z obsługi świadczonej przez rmę Philips, należy zarejestrować zakupiony
  produkt na stronie www.Philips.com/welcome.
  Ważne
  Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia,
  zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i
  zachowaj ją w razie potrzeby.
  To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
  użytku domowego. W przypadku zastosowań
  komercyjnych, niewłaściwego użytkowania
  lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami
  producent nie ponosi odpowiedzialności, a
  gwarancja traci ważność.
  Niebezpieczeństwo
  - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
  Ostrzeżenie
  - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się,
  że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne
  z napięciem w sieci elektrycznej.
  - Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka,
  przewód sieciowy bądź samo urządzenie
  mają widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli
  urządzenie działa w sposób odbiegający od
  normy, zostało upuszczone bądź przecieka.
  - Nie zanurzaj w wodzie żelazka ani podstawy (w
  przypadku żelazka bezprzewodowego).
  - Ze względów bezpieczeństwa wymianę
  uszkodzonego przewodu sieciowego zleć
  rmie Philips, autoryzowanemu centrum
  serwisowemu rmy Philips lub odpowiednio
  wykwalikowanej osobie.
  - Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru,
  gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
  - Zawsze wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazdka
  elektrycznego przed napełnieniem zbiorniczka
  wody. Przed napełnieniem zbiorniczka wody
  żelazka bezprzewodowego należy je zdjąć z
  podstawy.
  - Żelazko bezprzewodowe może być używane
  wyłącznie z podstawą.
  - Urządzenie może być używane przez
  dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
  ograniczonymi zdolnościami zycznymi,
  sensorycznymi lub umysłowymi, a także
  nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
  zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod
  warunkiem, że będą one nadzorowane lub
  zostaną poinstruowane na temat korzystania
  z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz
  zostaną poinformowane o potencjalnych
  zagrożeniach.
  - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
  - Starsze dzieci, które ukończyły 8. rok życia,
  mogą czyścić urządzenie i korzystać z funkcji
  Calc-Clean wyłącznie pod nadzorem.
  - Włączone lub stygnące żelazko oraz jego
  przewód sieciowy należy umieścić poza
  zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
  - W przypadku żelazka bezprzewodowego
  używaj zawsze podstawy i prasuj na stabilnej,
  równej i poziomej powierzchni.
  - Urządzenie należy stawiać i używać go na
  płaskiej, stabilnej, żaroodpornej powierzchni.
  W przypadku ustawiania żelazka w pozycji
  pionowej lub umieszczania na podstawie
  upewnij się, że powierzchnia jest stabilna.
  - Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu
  sieciowego z rozgrzaną stopą żelazka.
  - W przypadku żelazka bezprzewodowego
  nie prasuj z podstawą przymocowaną do
  żelazka. Może to spowodować uszkodzenie
  przewodu zasilającego. Żelazko parowe jest
  przeznaczone wyłącznie do prasowania
  bezprzewodowego.
  Ostrzeżenie: dotyczy modeli żelazek z funkcją
  Quick Calc Release
  - Nie otwieraj zbiornika funkcji Quick Calc
  Release ani nie wyjmuj go z urządzenia
  podczas użytkowania.
  - Nie używaj z urządzeniem innych zbiorników
  niż zbiornik Quick Calc Release dołączony do
  zestawu.
  - Nie wlewaj wody do kanalika otworu Quick
  Calc Release.
  - Nie wkładaj do otworu Quick Calc Release
  palców ani ostrych przedmiotów.
  UWAGA: gorąca powierzchnia (rys. 1)
  - Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas
  użytkowania (dotyczy żelazek oznaczonych
  symbolem ostrzegającym przed wysoką
  temperaturą).
  Uwaga
  - Podłączaj urządzenie wyłącznie do
  uziemionego gniazdka elektrycznego.
  - Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy
  nie jest uszkodzony.
  - Przed umieszczeniem wtyczki w gniazdku
  elektrycznym całkowicie rozwiń przewód.
  - Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i
  dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
  - Regularnie usuwaj kamień z żelazka zgodnie
  ze wskazówkami zamieszczonymi w rozdziale
  Czyszczenie i konserwacja” w instrukcji obsługi.
  - Po zakończeniu prasowania ustaw regulator
  pary w położeniu „prasowanie na sucho, ustaw
  żelazko w pozycji pionowej i wyjmij wtyczkę
  przewodu sieciowego z gniazdka w przypadku:
  czyszczenia urządzenia, napełniania lub
  opróżniania zbiornika wody, odstawienia
  żelazka nawet na krótką chwilę.
  - Nie wlewaj do zbiornika wody perfum, octu,
  krochmalu, środków do usuwania kamienia,
  ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
  środków chemicznych.
  - Wtyczkę podłączaj wyłącznie do gniazdka o
  takich samych parametrach technicznych jak
  wtyczka.
  - Otwór wlewowy nie może być otwarty podczas
  pracy.
  Pola elektromagnetyczne (EMF)
  To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami
  dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
  Recykling
  - Ten symbol (rys. 2) oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi
  odpadami domowymi (2012/19/UE).
  - Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami
  dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
  Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
  Gwarancja i pomoc techniczna
  Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.
  com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
  ROMÂNĂ
  Introducere
  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a benecia pe deplin de asistenţa
  oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
  www.philips.com/welcome.
  Important!
  Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante
  înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru
  consultare ulterioară.
  Acest aparat electrocasnic a fost conceput
  numai pentru uz casnic. Producătorul nu-şi
  asumă nicio obligaţie, iar garanţia nu se va
  aplica în caz de utilizare în scop comercial,
  utilizare necorespunzătoare sau nerespectarea
  instrucţiunilor.
  Pericol
  - Nu introduceţi niciodată aparatul în apă.
  Avertisment
  - Înainte de a conecta aparatul, verică dacă
  tensiunea indicată pe aparat corespunde
  tensiunii de alimentare locale.
  - Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul
  electric sau aparatul prezintă deteriorări vizibile,
  dacă aparatul funcţionează neobişnuit în orice
  mod sau dacă ai scăpat aparatul pe jos ori
  acesta prezintă scurgeri.
  - Nu scufunda erul de călcat sau baza acestuia
  (pentru erul de călcat fără r) în apă.
  - În cazul în care cablul de alimentare este
  deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips sau
  un centru de service autorizat de Philips sau
  personal calicat în domeniu, pentru a evita
  orice accident.
  - Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în
  timp ce este conectat la priză.
  - Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte
  de a umple rezervorul de apă. Pentru utilizarea
  fătă r, erul de călcat trebuie îndepărtat de pe
  bază înainte de a umple rezervorul de apă.
  - Fierul de călcat fără r trebuie utilizat cu baza
  furnizată.
  - Acest aparat poate  utilizat de către copii
  începând de la vârsta de 8 ani şi persoane care
  au capacităţi zice, senzoriale sau mentale
  reduse sau sunt lipsite de experienţă şi
  cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au
  fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii de
  siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele pe
  care le prezintă.
  - Nu le permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
  - Copiilor mai mari, cu vârsta de minimum 8
  ani le este permis să cureţe aparatul şi să
  efectueze procedura de detartrare numai sub
  supraveghere.
  - Nu lăsaţi erul de călcat şi cablul său de
  alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8
  ani atunci când este pornit sau se răceşte.
  - Întotdeauna aşează baza (pentru erul de
  călcat fără r) şi utilizează erul de călcat pe o
  suprafaţă stabilă, plată şi orizontală.
  - Aparatul trebuie utilizat şi aşezat pe o
  suprafaţă plată, stabilă şi termorezistentă.
  Când aşezi erul de călcat în poziţie verticală
  sau pe suportul său, asigură-te că suprafaţa pe
  care l-ai aşezat este stabilă.
  - Nu atingeţi cablul electric de talpa erului când
  aceasta este încinsă.
  - (Pentru erul de călcat fără r) Nu călca cu
  baza ataşată de erul de călcat. În caz contrar,
  cablul de alimentare se va deteriora uşor.
  Fierul de călcat cu abur este conceput exclusiv
  pentru călcarea fără r.
  Avertisment: pentru modelele de are de
  călcat cu detartrare rapidă
  - Nu deschide şi nu scoate recipientul pentru
  detartrare rapidă din aparat în timpul utilizării.
  - Nu utiliza alte recipiente de pe aparat decât
  recipientul pentru detartrare rapidă care a fost
  furnizat împreună cu aparatul.
  - Nu turna apă în canalul oriciului pentru
  detartrare rapidă.
  - Nu introduce degetele sau obiecte ascuţite în
  oriciul pentru detartrare rapidă.
  ATENŢIE: Suprafaţă erbinte (Fig. 1)
  - Suprafeţele pot deveni erbinţi în timpul
  utilizării (pentru arele de călcat cu simbolul
  „erbinte” marcat pe aparat).
  Atenţie
  - Conectează aparatul numai la o priză de
  perete cu împământare.
  - Verică cablul regulat, pentru a te asigura că nu
  este deteriorat.
  - Desfăşuraţi în întregime cablul de alimentare,
  înainte de a-l introduce în priză.
  - Talpa erului de călcat se încinge foarte tare şi
  poate cauza arsuri la atingere.
  - Detartraţi regulat erul de călcat, conform
  instrucţiunilor din capitolul „Curăţarea şi
  întreţinerea” din manualul de utilizare.
  - După ce aţi terminat de călcat, când curăţaţi
  aparatul, când umpleţi sau goliţi rezervorul
  de apă sau chiar când faceţi o scurtă pauză:
  setaţi butonul de control al aburului la poziţia
  „călcare uscată, puneţi erul în poziţie verticală
  şi scoateţi aparatul din priză.
  - Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de
  detartrare, aditivi de călcare sau alte substanţe
  chimice în rezervorul de apă.
  - Ştecherul trebuie conectat doar la o priză cu
  aceleaşi caracteristici tehnice.
  - Oriciul de umplere nu trebuie deschis în
  timpul funcţionării.
  Câmpuri electromagnetice (EMF)
  Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind
  expunerea la câmpuri electromagnetice.
  Reciclare
  - Acest simbol (Fig. 2) înseamnă că acest produs nu poate  eliminat împreună cu
  gunoiul menajer normal (2012/19/UE).
  - Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi
  electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra
  mediului şi sănătăţii umane.
  Garanţie şi asistenţă
  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/
  support sau să consultaţi broşura de garanţie internaţională separată.
  РУССКИЙ
  Введение
  Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
  поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.
  Важные сведения о безопасности
  Дополнение к эксплуатационной документации
  Перед началом эксплуатации прибора внимательно
  ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его
  для дальнейшего использования в качестве справочного
  материала.
  Этот прибор предназначен только для домашнего
  использования. Использование в коммерческих целях,
  ненадлежащее использование или несоблюдение
  инструкций освобождает производителя от любой
  ответственности и отменяет действие гарантии.
  Опасно!
  - Запрещается погружать прибор в воду.
  Предупреждение
  - Перед подключением прибора убедитесь, что
  указанное на нем номинальное напряжение
  соответствует напряжению местной электросети.
  - Запрещается использовать прибор, если вилка,
  сетевой шнур или сам прибор имеет видимые
  повреждения, а также если прибор роняли, он не
  работает должным образом или протекает.
  - Запрещается погружать в воду утюг и (для
  беспроводных утюгов) подставку.
  - В случае повреждения сетевого шнура его
  необходимо заменить шнуром Philips. Чтобы
  обеспечить безопасную эксплуатацию прибора,
  заменяйте шнур только в авторизованном сервисном
  центре Philips или в сервисном центре с персоналом
  аналогичной квалификации.
  - Не оставляйте включенный в сеть прибор без
  присмотра.
  - Перед заполнением резервуара для воды
  обязательно отсоединяйте прибор от розетки
  электросети. Для беспроводных моделей: перед
  наполнением резервуара необходимо снять утюг с
  подставки.
  - Беспроводные утюги можно использовать только с
  комплектными подставками.
  - Дети старше 8 лет и лица с ограниченными
  интеллектуальными или физическими
  возможностями, а также лица с недостаточным
  опытом и знаниями могут пользоваться
  данным прибором только под присмотром или
  после получения инструкций по безопасному
  использованию прибора и при условии понимания
  потенциальных опасностей.
  - Не разрешайте детям играть с прибором.
  - Дети в возрасте 8 лет или старше могут проводить
  очистку прибора и выполнять удаление накипи, но
  только под присмотром взрослых.
  - Не допускайте контакта детей младше 8 лет с
  утюгом и сетевым шнуром, если прибор включен, а
  также в процессе его охлаждения.
  - Всегда размещайте подставку (для беспроводных
  утюгов) и используйте утюг на устойчивой,
  горизонтальной и ровной поверхности.
  - Прибор необходимо использовать и размещать на
  плоской, устойчивой, термостойкой поверхности.
  Прежде чем поставить утюг вертикально или на
  подставку, убедитесь в устойчивости поверхности.
  - Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы
  утюга.
  - (Для беспроводных утюгов): перед использованием
  утюга необходимо отсоединять его от подставки.
  В противном случае можно повредить сетевой
  шнур. Этот паровой утюг предназначен только для
  беспроводного использования.
  Предупреждение (для утюгов с функцией
  быстрой очистки от накипи)
  - Не открывайте коллектор системы быстрой очистки
  от накипи и не извлекайте его из прибора во время
  использования.
  - Используйте только коллектор системы быстрой
  очистки от накипи, входящий в комплектацию
  прибора.
  - Не наливайте воду через канал отверстия для
  быстрой очистки от накипи.
  - Не опускайте руки и заостренные предметы в
  отверстие для быстрой очистки от накипи.
  ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность
  (рис. 1)
  - Во время использования поверхности нагреваются
  (применимо к утюгам с обозначением “горячо”).
  Внимание!
  - Подключайте прибор только к заземленной розетке.
  - Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой
  шнур.
  - Полностью размотайте сетевой шнур перед тем, как
  вставить вилку в розетку электросети.
  - Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга
  может привести к ожогам.
  - Регулярно очищайте утюг от накипи в соответствии
  с рекомендациями, приведенными в главе “Очистка и
  уход” инструкции по эксплуатации.
  - По окончании глажения, во время очистки утюга, при
  наполнении или опустошении резервуара для воды,
  а также в случае, если утюг даже на короткое время
  оставлен без присмотра, установите парорегулятор
  в положение глажения без пара, поставьте утюг
  вертикально и отключите его от электросети.
  - Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус,
  крахмал, химические средства для удаления накипи,
  добавки для глажения или другие химические
  средства.
  - Напряжение в сети должно соответствовать
  напряжению, указанному на приборе.
  - Во время работы прибора отверстие для наливания
  воды должно быть закрыто.
  Электромагнитные поля (ЭМП)
  Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию
  электромагнитных полей.
  Утилизация
  - Этот символ (рис. 2) означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми
  отходами (2012/19/EU).
  - Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии
  с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация помогает предотвратить
  негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
  Гарантия и поддержка
  Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
  www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.
  SLOVENSKY
  Úvod
  Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť
  podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na webovej stránke
  www.philips.com/welcome.
  Dôležité!
  Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte
  tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na
  neskoršie použitie.
  Toto zariadenie je určené iba na domáce
  používanie. Výrobca nenesie žiadnu
  zodpovednosť za poruchy spôsobené
  komerčným alebo nesprávnym používaním,
  prípadne nedodržaním pokynov a na takéto
  poruchy sa nevzťahuje záruka.
  Nebezpečenstvo
  - Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
  Varovanie
  - Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či
  sa napätie uvedené na zariadení zhoduje
  s napätím v sieti.
  - Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťo
  kábel alebo samotné zariadenie viditeľne
  poškodené alebo ak zariadenie funguje
  nezvyčajne, spadlo, prípadne z neho uniká voda.
  - Žehličku ani podstavec (pri bezšnúrových
  žehličkách) nikdy neponárajte do vody.
  - Poškodený sieťový kábel smie vymeniť
  jedine personál spoločnosti Philips, personál
  servisného strediska autorizovaného
  spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou
  kvalikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej
  situácii.
  - Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete
  ho nikdy nechať bez dozoru.
  - Pred plnením zásobníka na vodu vždy
  odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. V
  prípade bezšnúrovej žehličky musí byť pred
  plnením zásobníka na vodu žehlička zložená
  z podstavca.
  - Bezšnúrová žehlička musí byť používaná len
  s dodaným podstavcom.
  - Toto zariadenie môžu používať deti staršie
  ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené
  telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti
  alebo nemajú dostatok skúseností a
  znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
  bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
  zariadenia a za predpokladu, že rozumejú
  príslušným rizikám.
  - Nedovoľte, aby sa so zariadením hrali deti.
  - Staršie deti vo veku 8 a viac rokov smú čistiť
  zariadenie a odstraňovať vodný kameň
  pomocou funkcie Calc-Clean iba pod dozorom.
  - Keď je žehlička zapnutá alebo chladne,
  uchovávajte ju aj jej sieťový kábel mimo
  dosahu detí mladších ako 8 rokov.
  - Podstavec (v prípade bezkáblovej žehličky)
  vždy umiestnite a žehličku používajte na
  stabilnom, rovnom, vodorovnom povrchu.
  - Zariadenie sa smie používať iba na rovnom
  a stabilnom povrchu odolnom voči vysokým
  teplotám a klásť iba na takýto povrch. Keď
  žehličku postavíte do vzpriamenej polohy
  alebo na podstavec, uistite sa, že povrch, na
  ktorý ju kladiete, je stabilný.
  - Nedovoľte, aby sa sieťový kábel dostal do
  kontaktu s horúcou žehliacou platňou žehličky.
  - (V prípade bezšnúrových žehličiek)
  Pred žehlením žehličku zložte z podstavca.
  V opačnom prípade sa môže ľahko poškodiť
  napájací kábel. Naparovacia žehlička je
  navrhnutá len na bezšnúrové používanie.
  Varovanie: Pre modely žehličiek s funkciou
  Quick Calc Release
  - Počas používania neotvárajte ani
  neodstraňujte zberač funkcie Quick Calc
  Release zo zariadenia.
  - Na zariadení nepoužívajte iné zberače než
  dodaný zberač funkcie Quick Calc Release.
  - Nenalievajte vodu cez kanál do otvoru funkcie
  Quick Calc Release.
  - Do otvoru funkcie Quick Calc Release
  nevkladajte prsty ani špicaté predmety.
  UPOZORNENIE: Horúci povrch (obr. 1)
  - Počas používania sa povrchy zohrejú na
  vysokú teplotu (pre žehličky so symbolom
  vysoká teplota“ označenom na zariadení).
  Výstraha
  - Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej
  zásuvky.
  - Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
  poškodený.
  - Skôr než zapojíte sieťový kábel do elektrickej
  zásuvky, úplne ho rozviňte.
  - Žehliaca plocha žehličky môže byť veľmi
  horúca a pri dotyku môže spôsobiť popáleniny.
  - Zo žehličky pravidelne odstraňujte vodný
  kameň podľa pokynov v kapitole „Čistenie a
  údržbav návode na používanie.
  - Keď dokončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie,
  keď plníte alebo vyprázdňujete zásobník
  na vodu a tiež, keď čo i len na krátku chvíľu
  prestanete žehličku používať: ovládanie
  naparovania nastavte do polohy „suché
  žehlenie, žehličku postavte do vzpriamenej
  polohy a odpojte sieťovú zástrčku zo siete.
  - Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum,
  ocot, škrob, prostriedky na odstránenie
  vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie
  žehlenia ani žiadne iné chemikálie.
  - Zástrčka sa musí pripojiť len do zásuvky so
  zhodnými technickými parametrami.
  - Nalievací otvor na vodu sa počas prevádzky
  nesmie otvárať.
  Elektromagnetické polia (EMF)
  Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
  týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
  Recyklácia
  - Tento symbol (obr. 2) znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným
  komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
  - Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber
  elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť
  negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
  Záruka a podpora
  Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/
  support alebo si prečítajte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
  SLOVENŠČINA
  Uvod
  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti
  podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/
  welcome.
  Pomembno
  Pred uporabo aparata natančno preberite te
  pomembne informacije in jih shranite za poznejšo
  uporabo.
  Ta aparat je namenjen samo za domačo uporabo.
  Proizvajalec v primeru komercialne uporabe,
  neprimerne uporabe ali neupoštevanja navodil
  ne prevzema nikakršne odgovornosti in garancija
  v takšnem primeru ne velja.
  Nevarnost
  - Aparata ne potapljajte v vodo.
  Opozorilo
  - Preden priključite aparat na električno omrežje,
  preverite, ali napetost, navedena na aparatu,
  ustreza napetosti lokalnega električnega
  omrežja.
  - Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni
  kabel ali aparat poškodovan, če aparat
  kakorkoli deluje nepravilno, če vam je aparat
  padel po tleh ali če pušča.
  - Likalnika ali podstavka (za brezžični likalnik) ne
  potapljajte v vodo.
  - Poškodovani omrežni kabel sme zaradi
  varnosti zamenjati samo predstavnik družbe
  Philips, pooblaščeni servisni center družbe
  Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
  - Na električno omrežje priklopljenega aparata
  nikoli ne puščajte brez nadzora.
  - Pred polnjenjem zbiralnika za vodo aparat
  vedno izklopite iz električne vtičnice. Pred
  polnjenjem zbiralnika za vodo je treba brezžični
  likalnik odstraniti s podstavka.
  - Brezžični likalnik je dovoljeno uporabljati le s
  priloženim podstavkom.
  - Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta
  starosti naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi
  ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
  izkušnjami in znanjem, če so prejele in
  razumejo navodila glede varne uporabe
  aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna
  oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
  - Ne dovolite, da bi se z aparatom igrali otroci.
  - Otroci nad 8. letom starosti lahko čistijo aparat
  in odstranjujejo vodni kamen samo pod
  nadzorom.
  - Ko je aparat vklopljen ali se ohlaja, likalnik in
  njegov napajalni kabel hranite izven dosega
  otrok pod 8. letom starosti.
  - Podstavek (za brezžični likalnik) in likalnik
  vedno postavite in uporabljajte na stabilni,
  ravni in vodoravni podlagi.
  - Aparat postavite in uporabljajte na stabilni
  in ravni površini, ki je odporna na vročino. Ko
  likalnik postavite pokonci ali na stojalo, ga
  postavite na stabilno površino.
  - Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročo
  likalno ploščo.
  - (Za brezžični likalnik) Ne likajte, če je na likalnik
  nameščen podstavek. Sicer se lahko poškoduje
  napajalni kabel. Parni likalnik je zasnovan le za
  brezžično likanje.
  Opozorilo: za modele likalnikov s funkcijo za
  hitro odstranjevanje vodnega kamna
  - Zbiralnika za hitro odstranjevanje vodnega
  kamna med uporabo ne odpirajte ali
  odstranjujte z aparata.
  - Z aparatom uporabljajte samo priloženi
  zbiralnik za hitro odstranjevanje vodnega
  kamna.
  - Vode ne nalivajte skozi kanal odprtine za
  odstranjevanje vodnega kamna.
  - V odprtino za hitro odstranjevanje vodnega
  kamna ne segajte s prstom in ne vstavljajte
  koničastih predmetov.
  POZOR: vroča površina (slika 1)
  - Površine se med uporabo segrejejo
  (za likalnike, ki imajo simbol za vroče).
  Pozor
  - Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
  - Omrežni kabel redno pregledujte zaradi
  morebitnih poškodb.
  - Preden omrežni kabel vključite v stensko
  vtičnico, ga popolnoma odvijte.
  - Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob
  dotiku povzroči opekline.
  - Redno odstranjujte vodni kamen iz likalnika
  v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in
  vzdrževanje« v uporabniškem priročniku.
  - Ko končate z likanjem, ko likalnik čistite, ko
  polnite ali praznite zbiralnik za vodo ali ko
  likanje prekinete in odidete proč le za kratek
  čas: parni regulator nastavite na položaj za
  suho likanje, likalnik postavite na peto in
  omrežni vtikač izvlecite iz stenske vtičnice.
  - V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa,
  škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega
  kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.
  - Vtič se lahko priključi samo v vtičnico, ki ima
  enake tehnične lastnosti kot vtič.
  - Odprtina za polnjenje mora biti med
  delovanjem odprta.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
  izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
  Recikliranje
  - Ta simbol (slika 2) pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi
  gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
  - Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov.
  S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in
  zdravje ljudi.
  Garancija in podpora
  Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite
  ločeni mednarodni garancijski list.
  SRPSKI
  Uvod
  Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi
  kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
  2
  Važno
  Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove
  važne informacije i sačuvajte ih za buduće
  potrebe.
  Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu
  upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne
  upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili
  nepoštovanja uputstava, proizvođač ne prihvata
  nikakvu odgovornost i garancija se neće
  primenjivati.
  Opasnost
  - Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
  Upozorenje
  - Pre uključivanja aparata proverite da li napon
  naznačen na aparatu odgovara naponu
  lokalne mreže.
  - Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu
  za napajanje ili samom aparatu primetite
  vidljiva oštećenja, ako aparat pokazuje znake
  bilo kakvog nepravilnog funkcionisanja,
  odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi
  voda.
  - Nemojte da potapate peglu niti postolje (za
  bežičnu peglu) u vodu.
  - Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga
  zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips
  servisni centar ili na sličan način kvalikovane
  osobe kako bi se izbegao rizik od nezgode.
  - Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok
  je priključen na električnu mrežu.
  - Pre punjenja rezervoara vodom uvek izvucite
  utikač iz zidne utičnice. Kod bežičnih modela,
  peglu morate da skinete sa postolja pre nego
  što napunite rezervoar za vodu.
  - Bežična pegla mora da se koristi isključivo sa
  priloženim postoljem.
  - Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
  od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
  senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
  nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom
  da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
  za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju
  moguće opasnosti.
  - Nemojte da dozvolite da se deca igraju
  aparatom.
  - Deci starijoj od 8 godina dozvoljeno je samo da
  čiste aparat i da obavljaju proceduru čišćenja
  kamenca pod nadzorom.
  - Peglu i kabl za napajanje držite van domašaja
  dece mlađe od 8 godina dok je pegla
  uključena ili dok se hladi.
  - Postolje (za bežične modele) uvek postavite
  i peglu koristite na stabilnoj, ravnoj i
  horizontalnoj površini.
  - Aparat morate da koristite i da ga postavljate
  na ravnu, stabilnu površinu otpornu na toplotu.
  Kada peglu postavite u uspravan položaj ili na
  postolje, proverite da li je površina na koju ste
  je stavili stabilna.
  - Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa
  grejnom pločom pegle.
  - (Za bežičnu peglu) Nemojte da peglate dok
  se postolje nalazi na pegli. U suprotnom
  lako može da dođe do oštećenja kabla za
  napajanje. Pegla na paru napravljena je
  isključivo za bežično peglanje.
  Upozorenje: Za modele pegli sa funkcijom
  Quick Calc Release
  - Tokom upotrebe aparat nemojte da otvarate
  niti da iz njega vadite rezervoar za funkciju
  Quick Calc Release.
  - U aparatu nemojte da koristite druge
  rezervoare, osim rezervoara Quick Calc Release
  koji ste dobili sa aparatom.
  - Nemojte da punite vodu kroz kanal otvora
  funkcije Quick Calc Release.
  - Nemojte da stavljate prste niti špicaste
  predmete u otvor funkcije Quick Calc Release.
  OPREZ: Vruća površine (sl. 1)
  - Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod
  pegli koje na kućištu imaju simbol toplote).
  Opomena
  - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
  utičnicu.
  - Redovno proveravajte da li na kablu za
  napajanje ima oštećenja.
  - Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre
  uključivanja u zidnu utičnicu.
  - Grejna ploča pegle može da postane veoma
  vrela i da izazove opekotine ako je dodirnete.
  - Peglu redovno čistite od naslaga kamenca u
  skladu sa uputstvima u poglavlju „Čišćenje i
  održavanje“ u korisničkom priručniku.
  - Nakon što završite sa peglanjem i pre nego
  što počnete da čistite peglu, punite ili praznite
  rezervoar za vodu i kada peglu ostavljate makar
  i na kratko: podesite kontrolu pare na „bez
  pare, peglu postavite uspravno i izvucite utikač
  iz zidne utičnice.
  - U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem,
  sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca,
  aditive za peglanje i druge hemikalije.
  - Utikač mora da bude priključen u utičnicu koja
  ima iste tehničke karakteristike kao utikač.
  - Otvor za punjenje ne sme da bude otvoren
  tokom rada.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa
  elektromagnetnim poljima.
  Recikliranje
  - Ovaj simbol (sl. 2) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim
  kućnim otpadom (2012/19/EU).
  - Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
  proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu
  sredinu i zdravlje ljudi.
  Garancija i podrška
  Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pogledajte
  međunarodni garantni list.
  TÜRKÇE
  Giriş
  Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan
  destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinde ürün
  kaydınızı yaptırın.
  Önemli
  Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
  okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
  Bu cihaz, sadece evde kullanıma yönelik olarak
  tasarlanmıştır. Her türlü ticari ve uygunsuz
  kullanım veya talimatlara uyulmaması
  durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez
  ve garanti geçerliliğini yitirir.
  Tehlike
  - Asla cihazı suya batırmayın.
  Uyarı
  - Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı
  olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı
  olup olmadığını kontrol edin.
  - Fiş, elektrik kablosu veya cihazda görünür
  herhangi bir hasar varsa veya cihaz herhangi
  bir şekilde anormal çalışıyorsa ya da cihaz
  1
  düşürülmüş veya cihazda sızıntı varsa cihazı
  kullanmayın.
  - Ütüyü veya ütü tabanını (kablosuz ütü için)
  suya batırmayın.
  - Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike
  oluşturmasını önlemek için kablonun mutlaka
  Philips ya da Philips’in yetki verdiği bir servis
  merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş
  kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
  - Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz
  bırakmayın.
  - Su haznesini doldurmadan önce cihazın şini
  mutlaka prizden çekin. Kablosuz modellerde su
  haznesini doldurmadan önce ütüyü tabandan
  kaldırın.
  - Kablosuz ütü yalnızca birlikte verilen tabanla
  kullanılmalıdır.
  - Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
  ve ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
  gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
  eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
  bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
  bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının
  bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin
  anlatılması durumunda mümkündür.
  - Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
  - 8 yaş ve üzeri çocukların sadece yetişkin
  denetimi altında cihazı temizlemelerine ve kir
  temizleme işlemine katılmalarına izin verilir.
  - Cihaz açıkken veya soğumaktayken, ütüyü
  ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
  erişemeyeceği bir yerde tutun.
  - Tabanı (kablosuz ütü için) yerleştireceğiniz ve
  ütüyü kullanacağız yer sabit, düz ve yatay bir
  yüzey olmalıdır.
  - Cihaz düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde
  kullanılmalı ve bu tür yüzeylere yerleştirilmelidir.
  Ütüyü arka kısmı üzerine veya standına
  oturttuğunuzda yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit
  olduğundan emin olun.
  - Elektrik kablosunun sıcak ütü tabanına temas
  etmesine izin vermeyin.
  - Taban (kablosuz ütü için) ütüye takılıyken
  ütüleme işlemi yapmayın. Aksi takdirde, güç
  kaynağı kablosu hasar görebilir. Buharlı ütü
  sadece kablosuz ütüleme için tasarlanmıştır.
  Uyarı: Hızlı Kireç Çözme özelliğine sahip ütü
  modelleri için
  - Kullanım sırasında Hızlı Kireç Çözme
  toplayıcısını açmayın ve cihazdan çıkarmayın.
  - Cihaz ile birlikte verilen Hızlı Kireç Çözme
  toplayıcısı dışında toplayıcıları cihaz ile birlikte
  kullanmayın.
  - Hızlı Kireç Çözme bölmesi kanalından su
  doldurmayın.
  - Parmağınızı ve sivri nesneleri Hızlı Kireç Çözme
  bölmesine sokmayın.
  DİKKAT: Sıcak yüzey (Şek. 1)
  - Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz
  üzerinde “sıcak” sembolü bulunan ütülerde).
  Dikkat
  - Cihazı sadece topraklı prize takın.
  - Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli
  olarak kontrol edin.
  - Prize takmadan önce elektrik kordonunu
  tamamen açın.
  - Ütünün tabanı aşırı ısınabilir ve
  dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
  - Ütünün kireç temizliğini düzenli olarak, kullanım
  kılavuzunda yer alan “Temizlik ve bakım
  bölümündeki talimatlara göre gerçekleştirin.
  - Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı
  temizlerken, su haznesini doldururken veya
  boşaltırken ve aynı zamanda ütülemeye kısa bir
  süre için olsa bile ara verdiğinizde, buhar ayar
  düğmesini “kuru ütüleme” konumuna getirin,
  ütüyü arka kısmı üzerine koyun ve elektrik şini
  prizden çekin.
  - Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü
  ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve
  diğer kimyasal maddeler koymayın.
  - Fiş, yalnızca şle aynı teknik özelliklere sahip bir
  prize takılmalıdır.
  - Doldurma deliği, çalışması sırasında açık
  olmamalıdır.
  Elektromanyetik alanlar (EMF)
  Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara
  ve düzenlemelere uygundur.
  Geri dönüşüm
  - Bu simge (Şek. 2), ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına
  gelir (2012/19/EU).
  - Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına
  uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz
  etkileri önlemeye yardımcı olur.
  Garanti ve destek
  Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret
  edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
  УКРАЇНСЬКА
  Вступ
  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі користуватися
  підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
  Важливо
  Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
  початком користування пристроєм та зберігайте його
  для майбутньої довідки.
  Цей пристрій призначено лише для побутового
  використання. У разі комерційного використання,
  невідповідного використання чи недотримання
  інструкцій виробник не бере на себе відповідальності, а
  гарантія втрачає чинність.
  Небезпечно
  - Не занурюйте пристрій у воду.
  Попередження
  - Перед тим як під’єднувати пристрій до
  електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
  вказана на пристрої, з напругою у мережі.
  - Не користуйтеся пристроєм, якщо на штекері, шнурі
  живлення або самому пристрої помітні пошкодження,
  якщо пристрій не працює належним чином у будь-
  який спосіб або якщо пристрій упав чи протікає.
  - Не занурюйте праску або (для бездротової праски)
  платформу у воду.
  - Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
  небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до
  компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого
  Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
  - Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він
  під’єднаний до мережі.
  - Завжди від’єднуйте пристрій від мережі перед тим,
  як наповнювати резервуар водою. Для бездротового
  пристрою: перш ніж наповнювати резервуар для
  води, праску необхідно зняти з платформи.
  - Бездротову праску необхідно використовувати лише
  з платформою з комплекту.
  - Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
  від 8 років або більше чи особи із послабленими
  фізичними відчуттями або розумовими здібностями,
  чи без належного досвіду та знань, за умови,
  що користування відбувається під наглядом, їм
  було проведено інструктаж щодо безпечного
  користування пристроєм та їх було повідомлено про
  можливі ризики.
  - Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
  - Старші діти віком від 8 років можуть чистити
  пристрій і виконувати процедуру видалення накипу
  Calc-Clean лише під наглядом дорослих.
  - Зберігайте увімкнену праску або праску, що
  охолоджується, та її шнур живлення подалі від дітей
  віком до 8 років.
  - Завжди ставте платформу (для бездротової
  праски) та використовуйте праску на стійкій, рівній і
  горизонтальній поверхні.
  - Пристрій потрібно використовувати і ставити на
  рівну, стійку, жаростійку поверхню. Коли ставите
  праску на п’яту або на підставку, перевіряйте, чи
  поверхня є стійкою.
  - Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячої
  підошви праски.
  - (Для бездротової праски) Не прасуйте з
  прикріпленою до праски платформою. Інакше можна
  легко пошкодити кабель живлення. Парову праску
  призначено лише для прасування без шнура.
  Попередження: для моделей прасок із
  функцією швидкого видалення накипу
  - Не відкривайте і не виймайте збирач накипу
  пристосування для швидкого видалення накипу з
  пристрою під час його використання.
  - Не використовуйте інших збирачів накипу, ніж збирач
  накипу пристосування для швидкого видалення
  накипу, що входить у комплект пристрою.
  - Не наливайте воду в канал отвору пристосування для
  швидкого видалення накипу.
  - Не встромляйте пальці та загострені предмети в
  отвір пристосування для швидкого видалення накипу.
  УВАГА! Гаряча поверхня (мал. 1)
  - Під час використання поверхні можуть нагріватися
  (для прасок із символом «гаряче»).
  Увага!
  - Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
  - Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
  - Повністю розмотайте шнур живлення перед тим, як
  вставляти штекер у розетку.
  - Температура підошви праски може бути дуже
  високою і спричинити опіки.
  - Регулярно видаляйте накип із праски, дотримуючись
  інструкцій з розділу «Чищення та догляд» у посібнику
  користувача.
  - Після прасування, під час чищення пристрою,
  наповнення або спорожнення резервуара для води,
  а також якщо Ви навіть ненадовго залишаєте праску:
  встановлюйте регулятор пари у положення «без
  відпарювання», кладіть праску на п’яту та виймайте
  штепсель із розетки.
  - Не заливайте у резервуар для води парфуми,
  оцет, крохмаль, засоби проти накипу, засоби для
  прасування чи інші хімікати.
  - Штекер потрібно під’єднувати до розетки з такими
  самими технічними характеристиками.
  - Отвір не має бути відкритим під час роботи пристрою.
  Електромагнітні поля (ЕМП)
  Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу
  електромагнітних полів.
  Переробка
  - Цей символ (мал. 2) означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими
  відходами (2012/19/EU).
  - Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні.
  Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та
  здоров’я людей.
  Гарантія та підтримка
  Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або
  прочитайте окремий гарантійний талон.
  ©2017 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4239 001 09382
Philips Azur GC4556

Нужна помощь?

Количество вопросов: 1

У вас есть вопрос о Philips Azur GC4556 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Philips Azur GC4556 вам ответить.

Ольга, 2019-08-01 15:44:13 Нет комментариев

Как эксплуатировать

Ответить на вопрос

Посмотреть руководство для Philips Azur GC4556 бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 2 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.2. Руководство доступно на следующих языках: русский, английский, польский, румынский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский, словенский, хорватский, Украинец. У вас есть вопрос о Philips Azur GC4556 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Philips Azur GC4556

Бренд Philips
Модель Azur GC4556
Изделие Утюг
EAN 08710103886297, 08710103887768, 8710103886297, 8710103887768, 8710103901075, 8710103874546
Язык русский, английский, польский, румынский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла PDF
Свойства
Постоянная подача пара 50г/мин
Функция "без капель"
Подходит для жесткой воды
Безопасно для всех тканей
Масса брутто 1.791
Тип рабочей поверхности Подошва с покрытием SteamGlide
Постоянная подача пара 50г/мин
Функция "без капель"
Подходит для жесткой воды
Безопасно для всех тканей
Вес утюга 1.552
Тип рабочей поверхности подошва SteamGlide Plus
Тип Паровой утюг
Переменный пар -
Длина шнура 2
Производительность парового напора 220г/мин
Автовыключение
Цвет товара Синий
Функция парового удара
Постоянная подача пара
Автоматическое удаление накипи -
Емкость водного резервуара -
Функция вертикального пара
Беспроводной
Инструкция
Предназначен для путешествий
Прочие свойства
Мощность 2500
Вес и размеры
Вес утюга 1.552
Технические характеристики
Длина кабеля 2
Масса брутто 1.791
Энергопитание
Мощность 2500
Входящее напряжение сети 240
Эргономика
Длина кабеля 2
Нескручивающийся шнур -

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Philips

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о PhilipsAzur GC4556.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь