Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216

Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 инструкция

(1)
 • 1
  B
  © Copyright Philips
  TYPE
  05
  0601 02 03
  04
  IP20
  3m
  2,25m
  F
  07
  Philips Belgium nv
  Satenrozen 13
  2550 Kontich - Belgium
  www.philips.com
  08
  09
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
  veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
  • Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
  bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
  Duitsland).
  • Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
  elektrischeonderdelen.
  • Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
  aardingvandeelektrischeinstallatie.
  • Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
  identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
  •  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
  gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
  hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
  inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
  productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
  milieuendevolksgezondheid.
  •VooruweigenveiligheidenhetbehoudvandegarantiedientudeLivingColorsendestekkernietteopenen.
  •Gebruikalleendemeegeleverdeadapter.Alsueenandereadaptergebruikt,kanuwLivingColorsbeschadigdraken.
  OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
  vooraandezegebruiksaanwijzing:
  01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
  02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
  03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
  mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
  04- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
  aanopdemet -gemarkeerdeklem.
  05- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
  06- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  07- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
  type.
  Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
  verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
  Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
  08- Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde14jaar.
  09-Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde3jaar.
  10- AlleproductenmeteenSmartLink-logokunnenaanuwafstandsbedieningwordengekoppeld.
  Hetverlichtingsarmatuuris-netalsalleandereproductenuithetassortiment-ontworpen,geproduceerdengetestvolgensde
  strengsteEuropeseveiligheidsvoorschriften(EN60.598/ ).Conformiteitsverklaring:HierbijverklaartPhilipsLighting,BG
  ConsumerLuminairesdathetproductvoldoetaandeessentiëlevereistenenandererelevantebepalingenvanRichtlijn1999/5/EC.
  Deconformiteitsverklaringkanwordengeraadpleegdop:Satenrozen13,2550Kontich–BelgiëElektrische,magnetischeen
  elektromagnetischevelden("EMF")1.PhilipsLightingmaaktenverkooptveleconsumentenproductendie,netalsandereelektronische
  apparaten,elktromagnetischesignalenkunnenuitstralenenontvangen.2.EenvandebelangrijkstezakelijkeprincipesvanPhilipsis
  ervoortezorgendatalonzeproductenvoldoenaanallegeldendevereisteninzakegezondheidenveiligheidenervoortezorgendat
  onzeproductenruimschootsvoldoenaandeEMF-normendiegeldenophetogenblikdatonzeproductenwordenvervaardigd.
  3.Philipsstreefternaargeenproductenteontwikkelen,temakenenopdemarkttebrengendieschadelijkkunnenzijnvoorde
  gezondheid.4.Philipsbevestigtdatalszijnproductencorrectvoorhetdaartoebestemdegebruikwordenaangewend,dezevolgensde
  nieuwstewetenschappelijkeonderzoekenophetmomentvandepublicatievandezehandleidingveiligzijnomtegebruiken.
  5.PhilipsspeelteenactieverolindeontwikkelingvaninternationaleEMF-enveiligheidsnormen,watPhilipsinstaatstelt
  intespelenoptoekomstigenormenendezetijdigteintegrereninzijnproducten.
  Bijconstructiefoutenofmateriëlegebrekengeeftdefabrikant2jaargarantieopbinnenverlichtingenopbuitenverlichting(tenzijanders
  vermeldopdeverpakking).Glasbreuk,batterijenenlichtbronnenvallennietonderdegarantievoorwaarden.Degarantieperiodegaat
  invanaffactuurdatumengeldtenkelopvertoonvanhetaankoopbewijs.Schadeaanhetverlichtings-armatuurdoorgebruikervan
  inextremeomstandigheden(zeekustgebieden,industriëleomgevingen,frequenteblootstellingaanmeststoffen,...),valteveneens
  nietonderdegarantievoorwaarden.Degarantievervaltindienhetverlichtingsarmatuurnietvolgensdegebruiksaanwijzingwerd
  geïnstalleerdofdooronbevoegdepersonenwerdhersteldofaangepast.Defabrikantaanvaardtookgeenenkeleaansprakelijkheid
  voorschadealsgevolgvaneenverkeerdetoepassingvanhetverlichtingsarmatuurofdoorgebruikincombinatiemetonjuiste
  apparatuurofwisselstukken.
  Wijzigingeninontwerpentechnischespecicatiesvoorbehouden.
  Gavoorveelgesteldevragenenandereinformatiemetbetrekkingtotditproductnaarwww.philips.com.
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB
  10
  4404.018.26611
  Last update: 10/12/12
  0 3
  -
  0 14
  -
  LivingColors
Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216

Бренд Philips
Модель Disney LivingColors Micro Cars 717043216
Изделие Свет
EAN 8718291479116
Язык русский, норвежский, хорватский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, румынский, Финляндия, голландский, английский, польский, датский, португальский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, Украинец
Тип файла PDF
Дизайн
Цвет товара Красный
Подходит для комнат(-ы) Bedroom, Children's room, Living room
International Protection (IP) код IP20
Класс защиты III
Вес и размеры
Высота 110
Ширина 100
Ширина упаковки 123
Глубина упаковки 123
Высота упаковки 168
Глубина 120
Вес 280
Производительность
Мощность лампы, поставляемой в комплекте 4.7
Количество ламп 1
Эффект рассеянного света
Изменение цвета
Стиль осветительного прибора Экспрессивный
Цвет света Изменяемый

Похожие руководства по эксплуатации

Свет Philips