Philips Disney Micro Princess 717042816

Philips Disney Micro Princess 717042816 инструкция

(1)
 • 1
  B
  © Copyright Philips
  TYPE
  05
  0601 02 03
  04
  IP20
  3m
  2,25m
  F
  07
  Philips Belgium nv
  Satenrozen 13
  2550 Kontich - Belgium
  www.philips.com
  08
  09
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
  veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
  • Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
  bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
  Duitsland).
  • Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
  elektrischeonderdelen.
  • Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
  aardingvandeelektrischeinstallatie.
  • Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
  identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
  •  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
  gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
  hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
  inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
  productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
  milieuendevolksgezondheid.
  •VooruweigenveiligheidenhetbehoudvandegarantiedientudeLivingColorsendestekkernietteopenen.
  •Gebruikalleendemeegeleverdeadapter.Alsueenandereadaptergebruikt,kanuwLivingColorsbeschadigdraken.
  OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
  vooraandezegebruiksaanwijzing:
  01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
  02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
  03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
  mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
  04- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
  aanopdemet -gemarkeerdeklem.
  05- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
  06- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  07- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
  type.
  Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
  verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
  Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
  08- Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde14jaar.
  09-Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde3jaar.
  10- AlleproductenmeteenSmartLink-logokunnenaanuwafstandsbedieningwordengekoppeld.
  Hetverlichtingsarmatuuris-netalsalleandereproductenuithetassortiment-ontworpen,geproduceerdengetestvolgensde
  strengsteEuropeseveiligheidsvoorschriften(EN60.598/ ).Conformiteitsverklaring:HierbijverklaartPhilipsLighting,BG
  ConsumerLuminairesdathetproductvoldoetaandeessentiëlevereistenenandererelevantebepalingenvanRichtlijn1999/5/EC.
  Deconformiteitsverklaringkanwordengeraadpleegdop:Satenrozen13,2550Kontich–BelgiëElektrische,magnetischeen
  elektromagnetischevelden("EMF")1.PhilipsLightingmaaktenverkooptveleconsumentenproductendie,netalsandereelektronische
  apparaten,elktromagnetischesignalenkunnenuitstralenenontvangen.2.EenvandebelangrijkstezakelijkeprincipesvanPhilipsis
  ervoortezorgendatalonzeproductenvoldoenaanallegeldendevereisteninzakegezondheidenveiligheidenervoortezorgendat
  onzeproductenruimschootsvoldoenaandeEMF-normendiegeldenophetogenblikdatonzeproductenwordenvervaardigd.
  3.Philipsstreefternaargeenproductenteontwikkelen,temakenenopdemarkttebrengendieschadelijkkunnenzijnvoorde
  gezondheid.4.Philipsbevestigtdatalszijnproductencorrectvoorhetdaartoebestemdegebruikwordenaangewend,dezevolgensde
  nieuwstewetenschappelijkeonderzoekenophetmomentvandepublicatievandezehandleidingveiligzijnomtegebruiken.
  5.PhilipsspeelteenactieverolindeontwikkelingvaninternationaleEMF-enveiligheidsnormen,watPhilipsinstaatstelt
  intespelenoptoekomstigenormenendezetijdigteintegrereninzijnproducten.
  Bijconstructiefoutenofmateriëlegebrekengeeftdefabrikant2jaargarantieopbinnenverlichtingenopbuitenverlichting(tenzijanders
  vermeldopdeverpakking).Glasbreuk,batterijenenlichtbronnenvallennietonderdegarantievoorwaarden.Degarantieperiodegaat
  invanaffactuurdatumengeldtenkelopvertoonvanhetaankoopbewijs.Schadeaanhetverlichtings-armatuurdoorgebruikervan
  inextremeomstandigheden(zeekustgebieden,industriëleomgevingen,frequenteblootstellingaanmeststoffen,...),valteveneens
  nietonderdegarantievoorwaarden.Degarantievervaltindienhetverlichtingsarmatuurnietvolgensdegebruiksaanwijzingwerd
  geïnstalleerdofdooronbevoegdepersonenwerdhersteldofaangepast.Defabrikantaanvaardtookgeenenkeleaansprakelijkheid
  voorschadealsgevolgvaneenverkeerdetoepassingvanhetverlichtingsarmatuurofdoorgebruikincombinatiemetonjuiste
  apparatuurofwisselstukken.
  Wijzigingeninontwerpentechnischespecicatiesvoorbehouden.
  Gavoorveelgesteldevragenenandereinformatiemetbetrekkingtotditproductnaarwww.philips.com.
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB
  10
  4404.018.26611
  Last update: 10/12/12
  0 3
  -
  0 14
  -
  LivingColors
Philips Disney Micro Princess 717042816

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Philips Disney Micro Princess 717042816 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Philips Disney Micro Princess 717042816 вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Philips Disney Micro Princess 717042816

Бренд Philips
Модель Disney Micro Princess 717042816
Изделие Свет
EAN 5054230071182, 8718291479109
Язык русский, норвежский, хорватский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, румынский, Финляндия, голландский, английский, польский, датский, португальский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, Украинец
Тип файла PDF
Дизайн
Цвет товара Розовый
Подходит для комнат(-ы) Bedroom, Children's room, Living room
International Protection (IP) код IP20
Класс защиты III
Вес и размеры
Высота 110
Ширина 100
Ширина упаковки 123
Глубина упаковки 123
Высота упаковки 168
Глубина 120
Вес 280
Производительность
Мощность лампы, поставляемой в комплекте 4.7
Количество ламп 1
Эффект рассеянного света
Изменение цвета
Стиль осветительного прибора Экспрессивный
Цвет света Изменяемый
Технология производства ламп -
Возможность затемнения
Дистанционно управляемый
Энергопитание
Входящее напряжение сети 100-240
Частота входящего переменного тока 50 - 60

Похожие руководства по эксплуатации

Свет Philips