Philips HI5916

Philips HI5916 инструкция

(1)
 • 2
  1
  ©2017 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4239 001 10592
  Slovenščina
  Uvod
  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
  popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte
  izdelek na www.philips.com/welcome.
  Pomembno
  Pred uporabo aparata preberite letak s
  pomembnimi informacijami in uporabniški
  priročnik. Oba dokumenta shranite za
  poznejšo uporabo.
  Ta aparat je namenjen samo za domačo
  uporabo. Proizvajalec v primeru komercialne
  uporabe, neprimerne uporabe ali
  neupoštevanja navodil ne prevzema nikakršne
  odgovornosti in garancija v takšnem primeru
  ne velja.
  Nevarnost
  - Aparata ne potapljajte v vodo.
  Opozorilo
  - Aparata ne uporabljajte, če je vtikač,
  omrežni kabel, dovodna cev ali aparat sam
  poškodovan, če aparat ne deluje pravilno,
  če vam je padel po tleh ali če pušča. Za
  popravilo ali servis mora napravo pregledati
  predstavnik družbe Philips, pooblaščeni
  Philipsov servisni center ali ustrezno
  usposobljeno osebje.
  - Pred priključitvijo aparata preverite, ali na
  omrežnem vtiču označena napetost ustreza
  napetosti lokalnega električnega omrežja.
  - Likalnika ali sistemskega likalnika ne
  potapljajte v vodo.
  - Na električno omrežje priklopljenega
  aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
  - Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8.
  leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi
  zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s
  pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
  so prejele navodila glede varne uporabe
  aparata ali jih pri uporabi nadzoruje
  odgovorna oseba, ki jih opozori na
  morebitne nevarnosti.
  - Otroci nad 8. letom starosti lahko čistijo
  aparat in odstranjujejo vodni kamen samo
  pod nadzorom.
  - Ko je likalnik vklopljen ali se ohlaja, likalnik
  in njegov kabel hranite izven dosega otrok
  pod 8. letom starosti.
  - Aparat postavite in uporabljajte na stabilni
  in ravni površini, ki je odporna na vročino. Ko
  likalnik postavite pokonci ali na stojalo, ga
  postavite na stabilno površino.
  - Z likalnikom ravnajte previdno in pare nikoli
  ne usmerjajte v osebe ali živali. Aparat
  namreč oddaja paro, ki lahko povzroči
  opekline.
  - Samo pri določenih modelih: ko uporabljate
  ali zaključujete z uporabo posode za vodo,
  se ne dotikajte konice likalnika, saj je sistem
  v fazi delovanja.
  - Omrežni kabel in dovodna cev ne smeta
  priti v stik z vročo likalno ploščo.
  - Aparata med odstranjevanjem vodnega
  kamna ne puščajte brez nadzora.
  - Pri postopku odstranjevanja vodnega
  kamna vedno uporabite posodo za
  odstranjevaje vodnega kamna in ne
  prekinjajte postopka.
  - Ne dovolite, da bi se z aparatom igrali otroci.
  Pozor: likalna plošča oddaja vročo vodo in
  paro.
  - Samo pri določenih modelih: likalnika
  med odstranjevanjem vodnega kamna ne
  postavljajte pokonci, saj iz njega uhaja vroča
  voda.
  - Samo pri določenih modelih: plošča za
  likalnik (stojalo) se lahko zelo segreje in ob
  dotiku povzroči opekline. Preden zamenjate
  vložek, počakajte 5 minut, da se ta ohladi.
  POZOR: vroča površina (slika 1)
  Površine se med uporabo segrejejo (za
  likalnike, ki imajo simbol za vroče).
  Pozor
  - Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
  - Preden omrežni kabel vključite v omrežno
  vtičnico, ga popolnoma odvijte.
  - Podstavna plošča za likalnik in likalna
  plošča se lahko zelo segrejeta in ob
  dotiku povzročita opekline. Pri premikanju
  sistemskega likalnika se ne dotikajte plošče
  za likalnik.
  - Po končanem likanju, med čiščenjem
  aparata, polnjenjem ali praznjenjem posode
  za vodo in tudi, če pustite aparat le krajši
  čas brez nadzora, vedno odložite likalnik na
  ploščo za likalnik, aparat izklopite in izvlecite
  vtič iz stenske vtičnice.
  - Ne dodajajte odišavljene vode, vode
  iz sušilnika, kisa, škroba, sredstev za
  odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov
  za likanje, kemično omehčane vode ali
  drugih kemikalij, saj lahko to povzroči
  uhajanje vode, pojav rjavih madežev ali
  poškodovanje aparata.
  - Vtič se lahko priključi samo v vtičnico, ki ima
  enake tehnične lastnosti kot vtič.
  - Odprtina za polnjenje mora biti med
  delovanjem odprta.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
  predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
  Recikliranje
  - Ta simbol (slika 2) označuje, da izdelka ne smete odlagati
  med običajne gospodinjske odpadke (2012/19/EU).
  - Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih
  in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete
  k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
  Garancija in podpora
  Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
  www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni
  garancijski list.
  Srpski
  Uvod
  Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji
  način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte
  proizvod na www.philips.com/welcome.
  Važno
  Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte
  brošuru sa važnim informacijama i korisnički
  priručnik. Oba dokumenta sačuvajte za
  buduće potrebe.
  Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu
  upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne
  upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili
  nepoštovanja uputstava, proizvođač ne
  prihvata nikakvu odgovornost i garancija se
  neće primenjivati.
  Opasnost
  - Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
  Upozorenje
  - Aparat nemojte da koristite ako na utikaču,
  kablu za napajanje, crevu za dovod ili
  samom aparatu primetite vidljiva oštećenja,
  ako aparat pokazuje znake bilo kakvog
  nepravilnog funkcionisanja, odnosno ako
  vam je aparat pao ili iz njega curi voda.
  Za popravke ili servisiranje, aparat mora
  da proveri kompanija Philips, ovlašćeni
  servisni centar kompanije Philips ili slično
  kvalikovane osobe.
  - Pre nego što uključite aparat, proverite da li
  napon naveden na tipskoj pločici odgovara
  naponu lokalne električne mreže.
  - Peglu i posudu za paru nemojte da uranjate
  u vodu.
  - Aparat nemojte da ostavljate bez nadzora
  dok je priključen na električnu mrežu.
  - Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
  od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
  senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
  nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom
  da su pod nadzorom ili da su dobile
  uputstva za bezbednu upotrebu aparata i
  da razumeju moguće opasnosti.
  - Deci od 8 godina ili starijoj dozvoljeno
  je samo da čiste aparat i da obavljaju
  proceduru čišćenja kamenca pod nadzorom.
  - Peglu i kabl za napajanje držite van
  domašaja dece mlađe od 8 godina dok je
  priključena na električnu mrežu ili dok se
  hladi.
  - Aparat morate da koristite i da ga
  postavljate na ravnu, stabilnu površinu
  otpornu na toplotu. Kada peglu postavite u
  uspravan položaj ili na postolje, proverite da
  li je površina na koju ste je stavili stabilna.
  - Pažljivo rukujte peglom i nikada nemojte
  da usmeravate paru prema osobama ili
  životinjama pošto aparat ispušta paru koja
  može da izazove opekotine.
  - Samo određeni modeli: Prilikom montiranja/
  demontiranja rezervoara za vodu nemojte
  da dodirujete vrh pegle pošto je sistem
  aktivan.
  - Pazite da kabl za napajanje i crevo za
  dovod ne dođu u dodir sa vrelom grejnom
  pločom pegle.
  - Aparat nemojte da ostavljate bez nadzora
  tokom procesa čišćenja kamenca.
  - Proces čišćenja kamenca uvek obavljajte sa
  posudom za čišćenje kamenca i nemojte da
  ga prekidate.
  - Nemojte da dozvolite da se deca igraju
  aparatom.
  Oprez: Vruća voda i para izlaze iz grejne
  ploče.
  - Samo određeni modeli: Nemojte da
  postavljate peglu u uspravan položaj tokom
  procesa čišćenja kamenca pošto izlazi vruća
  voda.
  - Samo određeni modeli: Postolje za peglu
  može izuzetno da se zagreje, pa može
  da dođe do pojave opekotina ako ga
  dodirnete. Ostavite da se hladi 5 minuta
  prilikom obavljanja zamene kertridža.
  OPREZ: Vruća površine (sl. 1)
  Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod
  pegli koje na kućištu imaju simbol toplote).
  Opomena
  - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
  utičnicu.
  - Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre
  uključivanja u zidnu utičnicu.
  - Postolje za peglu i grejna ploča mogu
  izuzetno da se zagreju, pa može da dođe
  do pojave opekotina ako ih dodirnete.
  Ako želite da premestite posudu za paru,
  nemojte da dodirujete postolje za peglu.
  - Uvek vratite peglu na postolje, isključite
  aparat i izvucite utikač iz zidne utičnice kada
  završite sa peglanjem, kada čistite aparat,
  punite ili praznite rezervoar za vodu, pa čak i
  kada aparat ostavljate bez nadzora, makar i
  na kratko.
  - Nemojte da dodajete namirisanu vodu,
  vodu iz mašine za sušenje veša, sirće, štirak,
  sredstva za uklanjanje kamenca, aditive
  za peglanje, vodu čiji je sadržaj kamenca
  smanjen hemijskim putem niti druge
  hemikalije, zato što to može da dovede
  do curenja vode, pojave braon eka ili
  oštećenja aparata.
  - Utikač mora da bude priključen u utičnicu
  odgovarajućih tehničkih karakteristika.
  - Otvor za punjenje ne sme da bude otvoren
  tokom rada.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima
  i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
  Recikliranje
  - Ovaj simbol (sl. 2) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da
  se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
  - Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih
  električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje
  doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu
  sredinu i zdravlje ljudi.
  Garancija i podrška
  Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite
  www.philips.com/support ili pročitajte odvojeni međunarodni
  garantni list.
  Türkçe
  Giriş
  Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
  Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek
  için www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
  Önemli
  Cihazı kullanmadan önce ayrı olarak sunulan
  önemli bilgiler kitapçığını ve kullanım
  kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. İki
  belgeyi de ileride başvurmak üzere saklayın.
  Bu cihaz, sadece evde kullanıma yönelik olarak
  tasarlanmıştır. Her türlü ticari ve uygunsuz
  kullanım veya talimatlara uyulmaması
  durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul
  etmez ve garanti geçerliliğini yitirir.
  Tehlike
  - Asla cihazı suya batırmayın.
  Uyarı
  - Fiş, elektrik kablosu, su hortumu veya
  cihazda görünür herhangi bir hasar varsa
  veya cihaz herhangi bir şekilde anormal
  çalışıyorsa ya da cihaz düşürülmüş veya
  cihazda sızıntı varsa cihazı kullanmayın.
  Onarım veya servis için cihazın Philips,
  Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi
  veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
  tarafından kontrol edilmesi gerekir.
  - Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında
  yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke
  gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
  - Ütü veya buhar kazanlı ütüyü suya
  sokmayın.
  - Cihazı elektriğe bağlıyken gözetimsiz
  bırakmayın.
  - Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
  ve ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
  gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
  eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
  bu kişilerin nezaretinden sorumlu
  kişilerin bulunması veya güvenli kullanım
  talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
  olası tehlikelerin anlatılması durumunda
  mümkündür.
  - 8 yaş ve üzeri çocukların sadece yetişkin
  denetimi altında cihazı temizlemelerine ve
  Calc Clean işlemine katılmalarına izin verilir.
  - Ütü açıkken veya soğumaktayken, ütüyü
  ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
  erişemeyeceği bir yerde tutun.
  - Cihaz düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir
  yüzeyde kullanılmalı ve bu tür yüzeylere
  yerleştirilmelidir. Ütüyü arka kısmı
  üzerine veya standına oturttuğunuzda
  yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit olduğundan
  emin olun.
  - Ütünüzü dikkatlice tutun ve cihazdan çıkan
  buhar yanıklara yol açabileceğinden buharı
  asla insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.
  - Yalnızca belirli modellerde: Su haznesi
  takılırken/çıkarılırken sistem çalışır
  durumda olduğundan ütünün uç kısmına
  dokunmayın.
  - Elektrik kablosu ve su hortumunun sıcak ütü
  tabanına temas etmesine izin vermeyin.
  - Calc Clean işlemi sırasında cihazın başından
  ayrılmayın.
  - Calc Clean işlemini daima Calc Clean
  haznesiyle gerçekleştirin ve işlemi yarıda
  kesmeyin.
  - Çocukların cihazla oynamalarına izin
  vermeyin.
  Dikkat: Ütünün tabanından sıcak su ve bu-
  har çıkar.
  - Yalnızca belirli modellerde: Calc Clean işlemi
  sırasında sıcak su çıktığından ütüyü arka
  kısmı üzerine koymayın.
  - Yalnızca belirli modellerde: Ütü platformu
  (standı) aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda
  yanıklara yol açabilir. Kartuş değişikliği
  yapmadan önce 5 dakika soğumasını
  bekleyin.
  DİKKAT: Sıcak yüzey (Şek. 1)
  Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz
  üzerinde sıcak sembolü bulunan ütülerde).
  Dikkat
  - Cihazı sadece topraklı prize takın.
  - Prize takmadan önce elektrik kablosunu
  tamamen açın.
  - Ütü platformu ve ütünün tabanı aşırı
  ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara yol
  açabilir. Kazanlı ütüyü hareket ettirmek
  isterseniz ütü platformuna dokunmayın.
  - Ütü yapmayı bitirdikten sonra, cihazı
  temizlerken, su haznesini doldurur veya
  boşaltırken ya da cihazı kullanmaya kısa
  bir süre için bile olsa ara verdiğinizde ütüyü
  daima ütü platformuna geri koyun, cihazı
  kapatın ve cihazın şini prizden çıkarın.
  - Suyun sızmasına veya kahverengi lekelere
  sebep olabileceğinden ve cihazınıza zarar
  verebileceğinden parfümlü su, kurutma
  makinesinde biriken su, sirke, kola, kir
  çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı
  ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış
  su veya başka kimyasallar eklemeyin.
  - Fiş yalnızca şle aynı teknik özelliklere sahip
  bir prize takılmalıdır.
  - Doldurma deliği kullanım sırasında açık
  olmamalıdır.
  Elektromanyetik alanlar (EMF)
  Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin
  geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
  Geri dönüşüm
  - Bu simge (Şek. 2) ürünün normal evsel atıklarla birlikte
  atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
  - Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile
  ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde
  atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
  önlemeye yardımcı olur.
  Garanti ve destek
  Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen
  www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak
  sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
  Українська
  Вступ
  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
  Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку
  пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
  www.philips.com/welcome.
  Важливо
  Перед тим як користуватися пристроєм,
  уважно прочитайте окремий буклет
  із важливою інформацією і посібник
  користувача. Збережіть обидва документи
  для довідки в майбутньому.
  Цей пристрій призначено лише
  для побутового використання. У
  разі комерційного використання,
  невідповідного використання чи
  недотримання інструкцій виробник не бере
  на себе відповідальності, а гарантія втрачає
  чинність.
  Небезпечно
  - Не занурюйте пристрій у воду.
  Попередження
  - Не користуйтеся пристроєм, якщо
  на штекері, шнурі живлення, шлангу
  подачі пари або самому пристрої
  помітні пошкодження, якщо пристрій
  не працює належним чином у будь-
  який спосіб або якщо пристрій упав чи
  протікає. Для ремонту чи обслуговування
  перевірте пристрій, звернувшись до
  компанії Philips, сервісного центру,
  уповноваженого компанією Philips, або
  фахівців із належною кваліфікацією.
  - Перед тим, як приєднувати пристрій до
  мережі, перевірте, чи збігається напруга,
  вказана на таблиці з даними, із напругою
  у мережі.
  - Не занурюйте праску або генератор пари
  у воду.
  - Не залишайте пристрій без нагляду, коли
  він підєднаний до мережі.
  - Цим пристроєм можуть користуватися
  діти віком від 8 років або більше чи особи
  із послабленими фізичними відчуттями
  або розумовими здібностями, чи без
  належного досвіду та знань, за умови, що
  користування відбувається під наглядом,
  їм було проведено інструктаж щодо
  безпечного користування пристроєм та їх
  було повідомлено про можливі ризики.
  - Діти віком від 8 років можуть чистити
  пристрій і виконувати процедуру
  очищення від накипу лише під наглядом
  дорослих.
  - Зберігайте увімкнену праску або праску,
  що охолоджується, та її шнур подалі від
  дітей віком до 8 років.
  - Пристрій потрібно використовувати
  і ставити на рівну, стійку, жаростійку
  поверхню. Коли ставите праску на
  п’яту або на підставку, перевіряйте, чи
  поверхня є стійкою.
  - Користуйтеся праскою обережно і ніколи
  не спрямовуйте пару на людей або
  тварин, оскільки пара, що виходить із
  пристрою, може спричинити опіки.
  - Лише окремі моделі: у разі використання/
  вилучення з роботи резервуара для води,
  не торкайтеся носика праски, оскільки
  система працює.
  - Слідкуйте, щоб шнур живлення та
  шланг подачі пари не торкалися гарячої
  підошви праски.
  - Не залишайте пристрій без нагляду під
  час очищення від накипу.
  - Завжди виконуйте процедуру очищення
  від накипу із контейнером Calc-Clean і не
  переривайте її.
  - Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
  Увага! Із підошви виходить гаряча вода і
  пара.
  - Лише окремі моделі: не кладіть праску на
  п’яту під час очищення від накипу, адже
  виходить гаряча вода.
  - Лише окремі моделі: платформа праски
  (підставка) може стати дуже гарячою
  та спричинити опіки, якщо до неї
  доторкнутися. Перед тим як заміняти
  картридж, дайте їй охолонути протягом
  5 хвилин.
  УВАГА! Гаряча поверхня (мал. 1)
  Під час використання поверхні можуть
  нагріватися (для прасок із символом
  нагрівання).
  Увага!
  - Підключайте пристрій лише до
  заземленої розетки.
  - Повністю розмотайте шнур живлення
  перед тим, як вставляти штекер у розетку.
  - Платформа та підошва праски можуть
  стати дуже гарячими та спричинити опіки,
  якщо їх торкнутися. Коли Ви переміщаєте
  генератор пари, не торкайтеся до
  платформи праски.
  - Завжди ставте праску назад на
  платформу, вимикайте пристрій і
  витягайте штепсель із розетки після
  завершення прасування, під час чищення
  пристрою, наповнення або спорожнення
  резервуара для води, а також навіть
  тоді, коли навіть ненадовго залишаєте
  пристрій.
  - Не додавайте в резервуар парфумовану
  воду, воду із сушильної машини,
  оцет, крохмаль, засоби проти накипу,
  засоби для прасування, воду після
  хімічного видалення накипу чи інші
  хімічні речовини, оскільки вони можуть
  спричинити витікання води, появу
  коричневих плям чи пошкодження
  пристрою.
  - Штекер потрібно під’єднанувати до
  розетки з такими самими технічними
  характеристиками.
  - Отвір для води не має бути відкритим під
  час роботи.
  Електромагнітні поля (ЕМП)
  Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та
  правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних
  полів.
  Переробка
  - Цей символ (мал. 2) означає, що цей виріб не підлягає
  утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/
  EU).
  - Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та
  електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація
  допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
  середовище та здоровя людей.
  Гарантія та підтримка
  Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте
  веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте окремий
  гарантійний талон.
Philips HI5916

Нужна помощь?

Количество вопросов: 1

У вас есть вопрос о Philips HI5916 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Philips HI5916 вам ответить.

Anatoly, 2018-10-03 20:27:03 Нет комментариев

Что означает число 20 в Philips HI5916/20

Ответить на вопрос

Посмотреть руководство для Philips HI5916 бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 5.2. Руководство доступно на следующих языках: русский, английский, турецкий, словацкий, греческий, словенский, хорватский, Украинец. У вас есть вопрос о Philips HI5916 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Philips HI5916

Бренд Philips
Модель HI5916
Изделие Утюг
EAN 0871010385560, 0871010385561, 0871010385562
Язык русский, английский, турецкий, словацкий, греческий, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла PDF
Свойства
Емкость водного резервуара 1.1
Съемный резервуар для воды
Функция вертикального пара
Подходит для жесткой воды
Заправка в любой момент
Вес утюга 1.1
Емкость водного резервуара 1.1
Съемный резервуар для воды
Функция вертикального пара
Увеличенное отверстие для залива воды
Длина шланга 1.6
Подходит для жесткой воды
Заправка в любой момент
Максимальное паровое давление 5
Функция парового удара
Производительность парового напора 180г/мин
Постоянная подача пара
Функция очистки от накипи
Коллектор сбора накипи
Тип рабочей поверхности Керамическая подошва
Постоянная подача пара 100г/мин
Потребляемая мощность утюга 2400
Цвет товара Blue, White
Автоматическое удаление накипи -
Прочие свойства
Увеличенное отверстие для залива воды
Длина шланга 1.6
Мощность 2400
Энергопитание
Мощность 2400
Входящее напряжение сети 220 - 240
Эргономика
Длина кабеля 1.6
Вес и размеры
Вес утюга 1100
Вес 3200
Ширина 362
Высота 270
Глубина 263
Технические характеристики
Длина кабеля 1.6

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Philips

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о PhilipsHI5916.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь