Philips HP3631 инструкция

Philips HP3631

Справа вы найдете вашу инструкцию Philips HP3631. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Philips HP3631 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Philips HP3631. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Philips HP3631 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Philips
Модель
HP3631
Изделие
EAN
Язык
английский, немецкий, французский, испанский, шведский, португальский, датский, русский, норвежский, Финляндия, турецкий, китайский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.philips.com/global
Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.
tel 425.348.2600
fax 425.355.9551
www.intermec.com
© 2011 Intermec Technologies
Corporation. All rights reserved.
The CN70e ships with a partially charged battery. You will need a DX1, DX2, or DX4
multi-dock and a power supply to charge the battery.
CN70e 随附一个充有部分电量的电池。您需要使用 DX1、DX2 或 DX4 多底座与电
源为电池充电。
CN70e 隨貨附贈一顆半充電電池。您必須自己準備 DX1、DX2 或 DX4 多基座與電
源供應器將電池充飽。
Le CN70e est fourni avec une pile partiellement chargée. Vous aurez besoin d’un multi-
socle DX1, DX2 ou DX4 et d’un bloc d’alimentation pour charger la pile.
Das Modell CN70e wird mit einem teilweise geladenen Akkusatz ausgeliefert. Es wird
ein DX1, DX2 oder DX4 Multidock und ein Netzteil zum Laden des Akkus benötigt.
CN70e dikirim bersama baterai yang setengah terisi. Anda akan memerlukan dok
majemuk DX1, DX2, atau DX4 dan catu daya untuk mengisi baterai.
CN70e は、部分充電状態の電池と共に出荷されます。ご使用には DX1、DX2、ま
たは DX4 連装ドックのいずれかおよび電池を充電するためのパワーサプライが
必要となります。
CN70e은 부분 충전된 배터리와 함께 제공됩니다. 배터리를 충전하시려면 DX1,
DX2, 또는 DX4 멀티-도크 및 전원 공급기가 필요합니다.
O CN70e é fornecido com uma bateria parcialmente carregada. Para carregá-la, serão
necessárias múltiplas bases DX1, DX2 ou DX e uma fonte de alimentação.
CN70e ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ÷àñòè÷íî çàðÿæåííîé áàòàðåéêîé. ×òîáû
çàðÿäèòü áàòàðåéêó, âàì ïîíàäîáÿòñÿ DX1, DX2 èëè ìíîãîñåêöèîííàÿ
ñòîéêà DX4 è áëîê ïèòàíèÿ.
El modelo CN70e se envía con una batería parcialmente cargada. Necesitará un multi-
acoplador DX1, DX2 ó DX4 y una fuente de alimentación para cargarla.
ในรุ่น CN70e มีการชาร์จแบตเตอรี่เพียงบางส่วน คุณจําเป็นต้องใช้ Multi-Dock รุ่น DX1, DX2
หรือ DX4 และพาวเวอร์ซัพพลายในการชาร์จแบตเตอรี่
CN70e kısmen şarj edilmiş bir pil ile gelir. Pili şarj etmek için bir DX1, DX2 veya DX3
çoklu yuvaya ve bir güç kaynağına ihtiyacınız olacak.
移动计算机快速入门指南
行動電腦快速入門指南
Guide de démarrage rapide de l’ordinateur mobile
Mobilcomputer-Kurzanleitung
Panduan Memulai Cepat Komputer Layap
モバイルコンピュータクイックスタートガイド
모바일 컴퓨터 빠른 시작 안내서
Manual de Consulta Rápida do Computador Móvel
Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî Íàëàäîííûé êîìïüþòåð
Guía de comienzo rápido para la computadora móvil
คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสําหรับคอมพิวเตอร
Hızlı Başlama Kılavuzu
Quick Start Guide
CN
70e
Mobile Computer
1000CP02, 1000CP02C, 1000CP02S, 1000CP02U, 1000CP02W
CN70e Mobile Computer Quick Start Guide
*930-235-003*
P/N 930-235-003
This product is protected by one or more patents. 本产品受到一项或多项专利保护。本產品受到
一項或多項專利保護。Ce produit est protege par un brevet ou plus. Dieses Produkt ist durch ein
oder mehrere Patente geschutzt. Produk ini dilindungi oleh satu atau lebih paten. 本製品は1件ま
たはそれ以上の特許により保護されています。 본 제품은 하나 이상의 특허 권에 의해 보호
를 받습니다. Este produto está protegido por uma ou mais patentes. Ýòîò ïðîäóêò çàùèùåí
îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ïàòåíòàìè. Este producto esta protegido por una o varias patentes.
ผลิตภัณฑ์นี้ป้องกันโดยสิทธิบัตรหนึ่งหรือมากกว่า.
Bu ürün bir veya birden fazla patentle korunmaktadır.
Electrical rating. 额定电压及电流。 電子規定值。Cote électrique. Stromversorgung. Peringkat
kelistrikan. 電流単位 。 전기 등급. Especifi cações eléctricas. Ïèòàíèå. Califi cacón eléctrica.
อัตราอิเล็กทรอนิกส. Voltaj bilgileri: x 4,37 / 4,8 V; 2 / 1,5 A
Where to Find More Information
有关详细信息
有關詳細信息
Où trouver d’autres détails
Verweise zu weiteren Informationen
Tempat Mencari Informasi Lebih Lanjut
詳細にわたる情報について
정보를 더 발견하기 위하여 어디에
Onde obter mais informações
Ãäå íàéòè äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
Dónde encontrar más información
จะค้นหาข้อมูลมากยิ่งที่ไหน
Daha Fazla Bilgi Nerede Bulunabilir
www.intermec.com
In the U.S.A and Canada, call 1.800.755.5505
Caution: See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.
警告:有关本产品相关的使用限制,请参阅“符合性插页”。
警告:請參見規範插頁中有關本產品使用限制方面的說明。
Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d’usage
associées à ce produit.
Vorsicht: Das Konformitätsblatt führt etwaige Verwendungseinschränkungen für
dieses Produkt an.
Hati-hati: Bacalah Sisipan Kepatuhan tentang pembatasan pemakaian yang
terkait dengan produk ini.
警告:本製品の使用制限は、適格性に関する折り込みをご参照下さい。
조󵌘: 본 제품과 관련된 사용 제한에 대한 자세한 내용은 준수 규정을 참조
하십시오.
Cuidado: Consulte as informações sobre as restrições de uso associadas a este
produto no encarte sobre conformidade.
Îñòðîæíî: Ñì. îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì
óñòðîéñòâà, íà âêëàäûøå ñ òðåáîâàíèÿìè ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîîòâåòñòâèÿ.
Precaución: Consulte el Inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso
asociadas con este producto.
ข้อเตือน ดูการใส่เข้าสําหรับการใช้ข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น
Dikkat: Bu ürünle ilgili kullanım kısıtlamaları için Uyumluluk Ek Sayfasına bakın.
.תומיאתה ןולעב ןייע, הז רצומל תורושקה תולבגה לע עדימל :הארתה

У вас возник вопрос относительно изделия Philips HP3631?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Philips HP3631, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

инструкция для обогревателя начинается с пары листов о мобильный, не читаемы остальные 60 листов, как это смотреть если горизонтальная полоса прокрутки при увеличении масштаба отсутствует, а ссылки на скачать документа нет

Константин, 2 года назад

В продаже в