Philips KeraBody HP6425 инструкция

Philips KeraBody HP6425

Справа вы найдете вашу инструкцию Philips KeraBody HP6425. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Philips KeraBody HP6425 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Philips KeraBody HP6425. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Philips KeraBody HP6425 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Philips
Модель
KeraBody HP6425
Изделие
EAN
8710103727187
Язык
английский, польский, русский, румынский, словацкий, венгерский, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.philips.com/global
- Iegūstiet informāciju par vietējo lietoto elektrisko un
elektronisko produktu savākšanu. Ievērojiet vietējos
noteikumus un nekad neatbrīvojieties no produkta
un baterijām kopā ar sadzīves atkritumiem. Atbilstoša
atbrīvošanās no vecajiem produktiem palīdz novērst
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet
vietni www.philips.com/support vai atsevišķo pasaules
garantijas bukletu.
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy
oferowanej przez rmę Philips, zarejestruj swój produkt
na stronie www.philips.com/welcome.
Opis ogólny
1 Nasadka grzebieniowa do przycinania
2 Głowica do przycinania okolic bikini
3 Nasadka zabezpieczająca
4 Głowica goląca
5 Dyski depilujące
6 Głowica depilująca
7 Wyłącznik
- O = wyłączenie
- I = włączenie
- II = duża prędkość
8 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
9 Mała wtyczka
10 Zasilacz
11 Rękawica
12 Szczoteczka do czyszczenia
13 Etui do przechowywania
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj
się dokładnie z podanymi informacjami, które mogą być
przydatne również w późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
-
Depilator i zasilacz przechowuj w suchym miejscu. (rys. 1)
- Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj
przedłużacza.
Ostrzeżenie
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator.
Ze względów bezpieczeństwa nie wymieniaj
wtyczki zasilacza na inną.
-
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami
zycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie
użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące
pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze
powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
-
Korzystaj z depilatora wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
Uwaga
- Depilatora nie można myć w wodzie. Nigdy nie
zanurzaj depilatora w wodzie ani nie płucz go pod
bieżącą wodą (rys. 1).
- Zawsze sprawdź urządzenie przed użyciem.
Nie używaj urządzenia, zasilacza ani żadnej innej
części w przypadku ich uszkodzenia, ponieważ może
to spowodować obrażenia ciała. Uszkodzony zasilacz
lub część należy wymienić na oryginalny element
tego samego typu.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj
sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, płynnych
środków ściernych ani żrących płynów, takich jak
benzyna lub aceton.
- To urządzenie jest przeznaczone tylko do usuwania
włosów z kobiecego ciała z obszarów znajdujących
się poniżej szyi.
- Ze względów higienicznych z urządzenia powinna
korzystać tylko jedna osoba.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub skaleczeń, włączone
urządzenie trzymaj z dala od ubrań, nici, przewodów,
szczotek itp., a także włosów na głowie, brwi i rzęs.
- Nie używaj depilatora na podrażnionej skórze bez
uprzedniej konsultacji z lekarzem, jeśli Twoja skóra jest
podrażniona lub jeśli masz żylaki, wysypkę, wypryski,
pieprzyki (z włoskami) lub zadrapania.
- Jeśli masz obniżoną odporność bądź cierpisz na
cukrzycę, hemolię lub niedobór odpornościowy, przed
rozpoczęciem depilacji także skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora
skóra może być nieco zaczerwieniona i podrażniona.
Zjawisko to jest całkowicie normalne i szybko
ustępuje. Przy częstym korzystaniu z depilatora skóra
przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza
się, a odrastające włoski są cieńsze i bardziej miękkie.
Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu trzech dni,
skonsultuj się z lekarzem.
- Poziom hałasu: Lc = 76 dB (A).
- Używaj i przechowuj urządzenia w temperaturze
od 5°C do 35°C.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Te urządzenia rmy Philips spełniają wszystkie normy i są
zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia
na działanie pól elektromagnetycznych.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę
www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze
sprzedawcą produktów rmy Philips. Możesz również
skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta
(informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).
Recykling
- Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt
podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej
2012/19/UE. (rys. 2)
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Postępuj zgodnie lokalnymi przepisami i nigdy nie
wyrzucaj tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja
zużytych produktów pomaga chronić środowisko
naturalne i ludzkie zdrowie.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się
z oddzielną ulotką gwarancyjną.
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
a benecia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
Descriere generală
1 Accesoriu pieptene pentru tuns
2 Cap de tundere pentru zona inghinală
3 Capac de protecţie
4 Capul de radere
5 Discuri epilatoare
6 Cap de epilare
7 Comutator de pornire/oprire
- O = oprit
- I = pornit
- II = viteză mare
8 Mufă pentru conector mic
9 Conector mic
10 Adaptor
11 Mănuşă
12 Perie de curăţat
13 Etui pentru păstrare
Important
Citeşte cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
utiliza aparatul şi păstrează-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
- Epilatorul şi adaptorul nu trebuie să intre în contact
cu apa. (g. 1)
- Dacă utilizaţi epilatorul în baie, nu utilizaţi un
prelungitor.
Avertisment
- Adaptorul conţine un transformator. Nu încerca să
înlocuieşti ştecherul adaptorului, întrucât acest lucru
conduce la situaţii periculoase.
- Acest aparat poate  utilizat de către persoane care
au capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse sau
sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe şi copii cu vârsta
minimă de 8 ani dacă au fost supravegheaţi sau instruiţi
cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului
şi înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea produsului nu
trebuie realizate de către copii nesupravegheaţi.
- Folosiţi epilatorul numai cu adaptorul furnizat.
Atenţie
- Epilatorul nu poate  spălat. Nu scufunda niciodată
epilatorul în apă şi nici nu-l clăti la robinet (g. 1).
- Verică întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza.
Nu utiliza aparatul, adaptorul sau orice altă
componentă dacă este deteriorată, întrucât acest lucru
poate cauza accidentări. Înlocuieşte întotdeauna un
adaptor sau o componentă defectă cu una originală.
- Nu folosi niciodată aer comprimat, bureţi de sârmă,
agenţi de curăţare abrazivi sau lichide agresive cum ar
 benzina sau acetona pentru a curăţa aparatul.
-
Acest aparat este destinat exclusiv îndepărtării părului
de pe corp la femei în zonele aate mai jos de gât.
- Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o
singură persoană.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului şi
accidentele, păstrează aparatele care sunt în funcţiune
departe de haine, re, cabluri, perii etc. (părul de pe
cap, sprâncene, gene).
- Nu utilizaţi epilatorul pe piele iritată, vene inamate,
pete, aluniţe (cu păr) sau răni, fără a consulta în
prealabil medicul.
- Persoanele cu imunitate redusă, persoanele diabetice,
hemolice sau imunodecitare trebuie, de asemenea,
să consulte medicul înainte de a utiliza epilatorul.
- Pielea se poate înroşi şi se poate irita după primele epilări.
Acest lucru este absolut normal şi dispare în scurt timp.
Pe măsură ce vei folosi epilatorul, pielea se va obişnui cu
epilarea, iritaţiile se vor reduce, iar părul care va creşte
din nou va  mai subţire şi mai n. Dacă iritaţia nu dispare
după trei zile, te sfătuim să consulţi un medic.
- Nivel de zgomot: Lc = 76 dB (A).
- Nu expuneţi aparatele la temperaturi mai scăzute de
5°C sau mai înalte de 35°C.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Aceste aparate Philips respectă toate standardele şi
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
electromagnetice.
Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitează
www.shop.philips.com/service sau mergi la distribuitorul
tău Philips. Poţi contacta, de asemenea, Centrul de
asistenţă pentru clienţi Philips din ţara ta (consultă broşura
de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
Reciclarea
-
Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este
reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.
(g. 2)
- Informează-te cu privire la sistemul separat de colectare
local pentru produselor electrice şi electronice.
Respectă regulile locale şi nu arunca niciodată produsul
odată cu gunoiul menajer. Reciclarea corectă a
produselor vechi contribuie la prevenirea consecinţelor
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Garanţie şi asistenţă
Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, vizitează
www.philips.com/support sau consultă broşura de
garanţie internaţională separată.
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы
воспользоваться всеми преимуществами поддержки
Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте
www.philips.com/welcome.
Общее описание
1 Съемный гребень для подравнивания
2 Насадка-триммер для линии бикини
3 Защитный колпачок
4 Бритвенная головка
5 Эпиляционные диски
6 Эпиляционная головка
7 Переключатель вкл./выкл.
- O = выключено
- I = включено
- II = высокая скорость
8 Гнездо для маленького штекера
9 Маленький штекер
10 Адаптер
11 Перчатка
12 Щеточка для очистки
13 Футляр для хранения
Важная информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.
Опасно!
- Не допускайте попадания жидкости на эпилятор
и адаптер. (Рис. 1)
- При использовании эпилятора в ванной не
пользуйтесь удлинителем.
Предупреждение
- В конструкцию адаптера входит трансформатор.
Запрещается заменять адаптер или присоединять
к нему другие штекеры: это опасно.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше
8 лет и лица с ограниченными возможностями
сенсорной системы или ограниченными
умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями,
но только под присмотром других лиц или после
инструктирования о безопасном использовании
прибора и потенциальных опасностях.
Не разрешайте детям играть с прибором. Дети
могут осуществлять очистку и уход за прибором
только под присмотром взрослых.
- Используйте эпилятор только вместе с
адаптером, входящим в комплект.
Внимание!
- Эпилятор не является водонепроницаемым.
Запрещается погружать эпилятор в воду и
промывать под струей воды (Рис. 1).
- Всегда проверяйте прибор перед использованием.
Запрещается использовать прибор, адаптер и любой
другой компонент при наличии повреждений,
так как это может привести к травме. Для замены
адаптера или другого поврежденного элемента
используйте только оригинальные компоненты.
- Запрещается использовать для чистки прибора
сжатый воздух, губки с абразивным покрытием,
абразивные чистящие средства или растворители
типа бензина или ацетона.
- Данный прибор разработан специально для
женщин и предназначен для удаления волос на
теле на участках ниже шеи.
- Из гигиенических соображений прибором
должен пользоваться только один человек.
- Во избежание повреждений или травм
запрещается подносить включенный прибор
близко к одежде, ткани, проводам, щеткам и пр.
(волосам на голове, бровям, ресницам).
-
Перед использованием прибора обязательно
проконсультируйтесь с врачом, если кожа раздражена,
а также при наличии варикозного расширения вен,
сыпи, прыщей, родинок (с волосками) или ранок.
- При пониженном иммунном ответе, а также
сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных
состояниях пользоваться эпилятором следует
только после консультации с врачом.
- После проведения первых процедур эпиляции
может появиться раздражение и покраснение
кожи. Это обычное явление, которое вскоре
пройдет. При более частом использовании прибора
кожа привыкнет к эпиляции, а волоски станут мягче
и тоньше. Если в течение трех дней раздражение
не исчезнет, следует обратиться к врачу.
- Уровень шума: Lc = 76 дБ(A)
- Температура при использовании приборов не
должна быть ниже 5 °C или выше 35 °C.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Эти приборы Philips соответствуют всем
применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части,
посетите веб-сайт www.shop.philips.com/service
или обратитесь к торговому представителю Philips.
Вы также можете обратиться в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране (контактные
данные указаны на гарантийном талоне).
Утилизация
-
Этот символ на изделии означает, что оно
подпадает под действие Директивы Европейского
парламента и Совета 2012/19/ЕС. (Рис. 2)
- Ознакомьтесь с правилами местного
законодательства по раздельной утилизации
электрических и электронных изделий. Следуйте
этим правилам и не утилизируйте изделие вместе
с бытовыми отходами. Правильная утилизация
отслуживших изделий помогает предотвратить
возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации
посетите веб-сайт www.philips.com/support или
ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.
Эпилятор
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного
Союза: ООО “Филипс”, Российская Федерация,
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13,
тел. +7 495 961-1111
HP6425: 100—240 ; 50/60 Гц
Для бытовых нужд
SLOVENSKY
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi
zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte
svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Opis zariadenia
1 Hrebeňový nástavec na zastrihávanie
2 Hlava na zastrihávanie oblasti bikín
3 Ochranný kryt
4 Holiaca hlava
5 Epilačné disky
6 Epilačná hlava
7 Vypínač
- O = vypnuté
- I = zapnuté
- II = vysoká rýchlosť
8 Konektor pre malú koncovku
9 Malá koncovka
10 Adaptér
11 Rukavica
12 Čistiaca kefka
13 Puzdro na odkladanie
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité
informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
- Epilátor a adaptér udržiavajte v suchu. (Obr. 1)
- V prípade, že epilátor používate v kúpeľni,
nepoužívajte predlžovací kábel.
Varovanie
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér
nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky,
lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslo
alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia
a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti
sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez
dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Epilátor smiete pripojiť do siete len prostredníctvom
dodaného adaptéra.
Výstraha
- Epilátor nie je umývateľný. Epilátor nikdy neponárajte do
vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou (Obr. 1).
- Pred každým použitím zariadenie skontrolujte. Zariadenie,
adaptér ani inú súčasť nepoužívajte, ak sú poškodené,
pretože by mohlo dôjsť k zraneniu. Vždy vymeňte
poškodený adaptér alebo súčasť za originálny typ.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený
vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani
agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.
- Účelom tohto zariadenia je odstraňovať výlučne ženské
telesné ochlpenie v oblastiach od krku smerom nadol.
- Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať
len jedna osoba.
- Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, nepribližujte
sa so zapnutým zariadením k oblečeniu, nitiam,
káblom, kefám a pod. (k vlasom, mihalniciam, obočiu).
- Epilátor nepoužívajte na epiláciu podráždenej
pokožky ani na pokožku s kŕčovými žilami, vyrážkami,
iačikmi, materskými znamienkami (s chĺpkami) alebo
ranami, ale najskôr sa poraďte so svojím lekárom.
- Osoby s oslabenou imunitou alebo trpiace na
cukrovku, hemofíliu alebo imunitnú nedostatočnosť
sa musia pred začatím používania epilátora poradiť
so svojím lekárom.
- Po prvých epiláciách môže vaša pokožka sčervenať
a podráždiť sa. Ide o bežný jav, ktorý čoskoro odoznie.
Keď budete používať epilátor častejšie, vaša pokožka si
na epiláciu privykne, nepodráždi sa a nové chĺpky narastú
tenšie a jemnejšie. Ak podráždenie pokožky neprejde ani
po troch dňoch, odporúčame vám navštíviť lekára.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 76 dB(A), čo
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom
na referenčný akustický výkon 1 pW.
- Zariadenia nevystavujte teplotám nižším ako
5 °C alebo vyšším ako 35 °C.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tieto zariadenia značky Philips vyhovujú všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcich sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Objednávanie príslušenstva
Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné
diely, navštívte webovú stránku www.shop.philips.com/
service alebo miestneho predajcu výrobkov značky Philips.
Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine (podrobnosti nájdete
v celosvetovo platnom záručnom liste).
Recyklácia
- Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný
výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.
(Obr. 2)
- Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia
a batérie. Postupujte podľa miestnych predpisov
a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným
komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých
výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte
webovú stránku www.philips.com/support alebo si
preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste.
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips,
registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
Splošni opis
1 Nastavek za prirezovanje
2 Prirezovalna glava za predel bikinija
3 Zaščitni pokrovček
4 Brivna glava
5 Depilacijski diski
6 Depilacijska glava
7 Drsno stikalo za vklop/izklop
- O = izklop
- I = vklop
- II = visoka hitrost
8 Vtičnica za majhen vtič
9 Manjši vtič
10 Adapter
11 Rokavica
12 Čistilna ščetka
13 Torbica za shranjevanje
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne
informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
- Depilatorja in adapterja ne zmočite. (Sl. 1)
- Če depilator uporabljate v kopalnici, ne uporabljajte
podaljška.
Opozorilo
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in
zamenjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj
lahko pride do nevarne situacije.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in
osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele
navodila glede varne uporabe aparatov ali jih pri uporabi
nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne
nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Depilator uporabljajte samo s priloženim adapterjem.
Previdno
- Depilator ni pralen. Depilatorja ne potapljajte v vodo
in ga ne spirajte pod tekočo vodo (Sl. 1).
- Aparat pred uporabo vedno preglejte. Aparata ne
uporabljajte, če je kateri izmed delov poškodovan,
saj se lahko poškodujete. Poškodovani adapter ali del
vedno zamenjajte z originalnim.
- Aparata ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi
gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot
je bencin ali aceton.
- Ta aparat je namenjen samo odstranjevanju dlak pri
ženskah od vratu navzdol.
- Iz higienskih razlogov priporočamo, da aparat
uporablja samo ena oseba.
- Da preprečite poškodbe in nesreče, delujočega
aparata ne približujte oblačilom, nitim, kablom,
ščetkam itd. (lasem, obrvem, trepalnicam).
- Depilatorja ne uporabljajte na vneti koži ali koži s krčnimi
žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (poraščenimi)
ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.
- Ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali ljudje,
ki trpijo za sladkorno boleznijo, hemolijo ali
pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo, naj se pred
uporabo depilatorja posvetujejo z zdravnikom.
- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča
in vneta. Ta je povsem normalno in bo hitro izginilo.
Ko boste depilator pogosteje uporabljali, se bo koža
privadila na depilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in
nove dlačice bodo tanjše in mehkejše. Če vnetje ne
izgine v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Raven hrupa: Lc = 76 dB(A).
- Aparatov ne izpostavljajte temperaturam pod 5 °C
ali nad 35 °C.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ti Philipsovi aparati ustrezajo vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Naročanje dodatne opreme
Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele,
obiščite spletno stran www.shop.philips.com/service ali
Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov
center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne
podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).
Recikliranje
- Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska
direktiva 2012/19/EU. (Sl. 2)
-
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano
ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih
izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka
ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Pravilno odlaganje starih izdelkov pomaga preprečevati
morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support ali preberite ločeni
mednarodni garancijski list.
SRPSKI
Uvod
Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips!
Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža
Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/
welcome.
Opšti opis
1 Dodatak u obliku češlja za podrezivanje
2 Glava za podrezivanje bikini linije
3 Zaštitni poklopac
4 Glava za brijanje
5 Diskovi za epilaciju
6 Glava za epilaciju
7 Klizno dugme za uključivanje/isključivanje
- O = isključeno
- I = uključeno
- II = velika brzina
8 Utičnica za mali utikač
9 Mali utikač
10 Adapter
11 Rukavica
12 Četka za čišćenje
13 Torbica za odlaganje
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne
informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.
Opasnost
- Vodite računa da se epilator i adapter ne pokvase. (Sl. 1)
- Ako epilator koristite u kupatilu, nemojte koristiti
produžni kabl.
Upozorenje
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte
adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer
se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva
i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da
razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da
se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat
niti da ga održavaju bez nadzora.
- Epilator koristite isključivo u kombinaciji sa
adapterom koji se nalazi u kompletu.
Oprez
- Epilator ne može da se pere. Nikada nemojte da
potapate epilator u vodu niti da ga ispirate pod
mlazom vode (Sl. 1).
- Uvek proverite aparat pre upotrebe. Nemojte da
koristite aparat, adapter ili neki drugi deo ako je
oštećen jer to može izazvati povrede. Oštećeni
adapter ili neki drugi deo uvek zamenite originalnim.
- Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani
vazduh, jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje
niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za uklanjanje dlaka
na ženskom telu, u zonama ispod vrata.
- Iz higijenskih razloga, aparat bi trebalo da koristi samo
jedna osoba.
- Da biste sprečili oštećenja i povrede, uključene
aparate držite dalje od odeće, konca, traka, četaka itd.
(kose, obrva, trepavica).
- Nemojte da koristite epilator na iritiranoj koži niti
na koži sa proširenim venama, osipom, mrljama,
mladežima (sa dlačicama) niti ranama bez prethodne
konsultacije sa lekarom.
- Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom i
osobe koje pate od šećerne bolesti, hemolije ili
imunodecijencije pre upotrebe epilatora takođe
treba da se obrate lekaru.
- Prilikom prvih nekoliko epilacija možda će se javiti
blago crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno
normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe
epilatora vaša koža će se naviknuti na epilaciju,
iritacija će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje
i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana,
preporučujemo vam da se konsultujete sa lekarom.
- Jačina buke: Lc = 76 dB (A).
- Aparate ne izlažite temperaturama nižim od 5°C niti
višim od 35°C.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovi Philips aparati usklađeni su sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa izlaganjem
elektromagnetnim poljima.
Naručivanje dodataka
Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite
www.shop.philips.com/service ili se obratite svom prodavcu
Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke
za kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).
Recikliranje
- Ovaj simbol na proizvodu znači da se na taj proizvod
odnosi Evropska direktiva 2012/19/EU. (Sl. 2)
- Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno
prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.
Pratite pravila i nikada nemojte odlagati ovaj proizvod
sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih
proizvoda doprinosi sprečavanju negativnih posledica
po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite
www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni
garantni list.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою,
яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб
на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Загальний опис
1 Насадка-гребінець
2 Тример для лінії бікіні
3 Захисний ковпачок
4 Бритвена головка
5 Епіляційні диски
6 Епіляційна головка
7 Перемикач “увімк./вимк.
- O = вимкнено
- I = увімкнено
- ІІ = висока швидкість
8 Роз’єм для малої вилки
9 Мала вилка
10 Адаптер
11 Рукавичка
12 Щітка для чищення
13 Футляр для зберігання
Важлива інформація
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте його
для довідки в подальшому.
Небезпечно
- Зберігайте епілятор та адаптер сухими. (Мал. 1)
- Користуючись епілятором у ванній кімнаті, не
використовуйте подовжувальний кабель.
Попередження
- Вилка-адаптер містить трансформатор.
Не від’єднуйте адаптер для заміни іншим, оскільки
це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими
здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
умови, що користування відбувається під наглядом,
їм було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроями та їх було повідомлено
про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Використовуйте епілятор лише з адаптером, що
додається.
Увага
- Епілятор не можна мити. Ніколи не занурюйте
епілятор у воду та не мийте його під
краном (Мал. 1).
- Завжди перевіряйте пристрій перед використанням.
Не використовуйте пошкоджений пристрій, адаптер
чи будь-яку іншу деталь, оскільки це може призвести
до травмування. Завжди заміняйте адаптер чи іншу
деталь оригінальними відповідниками.
- Не використовуйте для чищення пристрою
стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби
чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.
- Цей пристрій призначено виключно для видалення
жіночого волосся на ділянках тіла нижче шиї.
- З міркувань гігієни пристрій має
використовуватись лише однією особою.
- Для запобігання пошкодженню і травмуванню під
час використання тримайте пристрій на безпечній
відстані від одягу, ниток, мотузок, щіток тощо
(волосся на голові, брів, вій).
- Не використовуйте епілятор на подразненій
шкірі, при варикозному розширенні вен, висипках,
прищах, родимих плямах (із волоссям) або ранах,
попередньо не проконсультувавшись з лікарем.
- Особам із послабленою імунною реакцією та
особам, хворим на цукровий діабет, гемофілію та
імунодефіцит, необхідно проконсультуватися з
лікарем перш ніж користуватися епілятором.
- Під час перших сеансів використання епілятора може
виникнути незначне подразнення і почервоніння
шкіри. Це явище є абсолютно нормальним і швидко
зникає. Якщо частіше використовувати епілятор,
шкіра звикне до епіляції, подразнення зменшиться, а
волосся, що виросте знову, стане тоншим та м’якшим.
Якщо подразнення не зникає протягом трьох днів,
слід звернутися до лікаря.
- Рівень шуму: Lc = 76 дБ (A).
- Не піддавайте пристрої дії температури нижче
5°C та вище 35°C.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Ці пристрої Philips відповідають усім чинним
стандартам та правовим нормам, що стосуються
впливу електромагнітних полів.
Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте
веб-сайт www.shop.philips.com/service або зверніться
до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру
обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну
інформацію шукайте в гарантійному талоні).
Утилізація
-
Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає
вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU. (Мал. 2)
- Дізнайтеся про місцеву систему розділеного
збору електричних та електронних пристроїв.
Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте
цей виріб зі звичайними побутовими відходами.
Належна утилізація старих виробів допоможе
запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка,
відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи
прочитайте окремий гарантійний талон.
4222.003.0084.1
HP6425
1
2
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4222_003_0084_1_DFU-Leaflet_A7_v1.indd 1 21/01/15 15:49

У вас возник вопрос относительно изделия Philips KeraBody HP6425?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Philips KeraBody HP6425, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Технические характеристики
Количество преимуществ 20
Свойства
Число дисков 21
Отшелушивающая перчатки yes
Цвет товара   Gold, Grey, White
Количество щипчиков -
Бритва yes
Триммер yes
Моющийся (-аяся) yes
Влажное и сухое no
Охлаждение no
Плавающая головка -
Подсветка -
Число скоростей 2
Функция массажа -
Подходит для коротких волос -
Энергопитание
Выходное напряжение адаптера переменного тока 13
Тип батареек Встроенный
Напряжение батареи 13
Содержимое упаковки
Чехол для хранения yes