Philips PerfectCare Compact Essential GC6804 инструкция

Philips PerfectCare Compact Essential GC6804

Справа вы найдете вашу инструкцию Philips PerfectCare Compact Essential GC6804. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Philips PerfectCare Compact Essential GC6804 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Philips PerfectCare Compact Essential GC6804. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Philips PerfectCare Compact Essential GC6804 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Philips
Модель
PerfectCare Compact Essential GC6804
Изделие
EAN
0871010382441, 0871010382469
Язык
английский, русский, турецкий, словацкий, греческий, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.philips.com/global
2
1
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 10591
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú
lokalitu www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie
v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
Slovenščina
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte
izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata preberite letak s
pomembnimi informacijami in uporabniški
priročnik. Oba dokumenta shranite za
poznejšo uporabo.
Ta aparat je namenjen samo za domačo
uporabo. Proizvajalec v primeru komercialne
uporabe, neprimerne uporabe ali
neupoštevanja navodil ne prevzema nikakršne
odgovornosti in garancija v takšnem primeru
ne velja.
Nevarnost
- Aparata ne potapljajte v vodo.
Opozorilo
- Aparata ne uporabljajte, če je vtikač,
omrežni kabel, dovodna cev ali aparat sam
poškodovan, če aparat ne deluje pravilno,
če vam je padel po tleh ali če pušča. Za
popravilo ali servis mora napravo pregledati
predstavnik družbe Philips, pooblaščeni
Philipsov servisni center ali ustrezno
usposobljeno osebje.
- Pred priključitvijo aparata preverite, ali na
omrežnem vtiču označena napetost ustreza
napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Likalnika ali sistemskega likalnika ne
potapljajte v vodo.
- Na električno omrežje priklopljenega
aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8.
leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi
zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
so prejele navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje
odgovorna oseba, ki jih opozori na
morebitne nevarnosti.
- Otroci nad 8. letom starosti lahko čistijo
aparat in odstranjujejo vodni kamen samo
pod nadzorom.
- Ko je likalnik vklopljen ali se ohlaja, likalnik
in njegov kabel hranite izven dosega otrok
pod 8. letom starosti.
- Aparat postavite in uporabljajte na stabilni
in ravni površini, ki je odporna na vročino. Ko
likalnik postavite pokonci ali na stojalo, ga
postavite na stabilno površino.
- Z likalnikom ravnajte previdno in pare nikoli
ne usmerjajte v osebe ali živali. Aparat
namreč oddaja paro, ki lahko povzroči
opekline.
- Samo pri določenih modelih: ko uporabljate
ali zaključujete z uporabo posode za vodo,
se ne dotikajte konice likalnika, saj je sistem
v fazi delovanja.
- Omrežni kabel in dovodna cev ne smeta
priti v stik z vročo likalno ploščo.
- Aparata med odstranjevanjem vodnega
kamna ne puščajte brez nadzora.
- Pri postopku odstranjevanja vodnega
kamna vedno uporabite posodo za
odstranjevaje vodnega kamna in ne
prekinjajte postopka.
- Ne dovolite, da bi se z aparatom igrali otroci.
Pozor: likalna plošča oddaja vročo vodo in
paro.
- Samo pri določenih modelih: likalnika
med odstranjevanjem vodnega kamna ne
postavljajte pokonci, saj iz njega uhaja vroča
voda.
- Samo pri določenih modelih: plošča za
likalnik (stojalo) se lahko zelo segreje in ob
dotiku povzroči opekline. Preden zamenjate
vložek, počakajte 5 minut, da se ta ohladi.
POZOR: vroča površina (slika 1)
Površine se med uporabo segrejejo (za
likalnike, ki imajo simbol za vroče).
Pozor
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Preden omrežni kabel vključite v omrežno
vtičnico, ga popolnoma odvijte.
- Podstavna plošča za likalnik in likalna
plošča se lahko zelo segrejeta in ob
dotiku povzročita opekline. Pri premikanju
sistemskega likalnika se ne dotikajte plošče
za likalnik.
- Po končanem likanju, med čiščenjem
aparata, polnjenjem ali praznjenjem posode
za vodo in tudi, če pustite aparat le krajši
čas brez nadzora, vedno odložite likalnik na
ploščo za likalnik, aparat izklopite in izvlecite
vtič iz stenske vtičnice.
- Ne dodajajte odišavljene vode, vode
iz sušilnika, kisa, škroba, sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov
za likanje, kemično omehčane vode ali
drugih kemikalij, saj lahko to povzroči
uhajanje vode, pojav rjavih madežev ali
poškodovanje aparata.
- Vtič se lahko priključi samo v vtičnico, ki ima
enake tehnične lastnosti kot vtič.
- Odprtina za polnjenje mora biti med
delovanjem odprta.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Recikliranje
- Ta simbol (slika 2) označuje, da izdelka ne smete odlagati
med običajne gospodinjske odpadke (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih
in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete
k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni
garancijski list.
Srpski
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji
način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte
proizvod na www.philips.com/welcome.
Važno
Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte
brošuru sa važnim informacijama i korisnički
priručnik. Oba dokumenta sačuvajte za
buduće potrebe.
Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu
upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne
upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili
nepoštovanja uputstava, proizvođač ne
prihvata nikakvu odgovornost i garancija se
neće primenjivati.
Opasnost
- Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
Upozorenje
- Aparat nemojte da koristite ako na utikaču,
kablu za napajanje, crevu za dovod ili
samom aparatu primetite vidljiva oštećenja,
ako aparat pokazuje znake bilo kakvog
nepravilnog funkcionisanja, odnosno ako
vam je aparat pao ili iz njega curi voda.
Za popravke ili servisiranje, aparat mora
da proveri kompanija Philips, ovlašćeni
servisni centar kompanije Philips ili slično
kvalikovane osobe.
- Pre nego što uključite aparat, proverite da li
napon naveden na tipskoj pločici odgovara
naponu lokalne električne mreže.
- Peglu i posudu za paru nemojte da uranjate
u vodu.
- Aparat nemojte da ostavljate bez nadzora
dok je priključen na električnu mrežu.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom
da su pod nadzorom ili da su dobile
uputstva za bezbednu upotrebu aparata i
da razumeju moguće opasnosti.
- Deci od 8 godina ili starijoj dozvoljeno
je samo da čiste aparat i da obavljaju
proceduru čišćenja kamenca pod nadzorom.
- Peglu i kabl za napajanje držite van
domašaja dece mlađe od 8 godina dok je
priključena na električnu mrežu ili dok se
hladi.
- Aparat morate da koristite i da ga
postavljate na ravnu, stabilnu površinu
otpornu na toplotu. Kada peglu postavite u
uspravan položaj ili na postolje, proverite da
li je površina na koju ste je stavili stabilna.
- Pažljivo rukujte peglom i nikada nemojte
da usmeravate paru prema osobama ili
životinjama pošto aparat ispušta paru koja
može da izazove opekotine.
- Samo određeni modeli: Prilikom montiranja/
demontiranja rezervoara za vodu nemojte
da dodirujete vrh pegle pošto je sistem
aktivan.
- Pazite da kabl za napajanje i crevo za
dovod ne dođu u dodir sa vrelom grejnom
pločom pegle.
- Aparat nemojte da ostavljate bez nadzora
tokom procesa čišćenja kamenca.
- Proces čišćenja kamenca uvek obavljajte sa
posudom za čišćenje kamenca i nemojte da
ga prekidate.
- Nemojte da dozvolite da se deca igraju
aparatom.
Oprez: Vruća voda i para izlaze iz grejne
ploče.
- Samo određeni modeli: Nemojte da
postavljate peglu u uspravan položaj tokom
procesa čišćenja kamenca pošto izlazi vruća
voda.
- Samo određeni modeli: Postolje za peglu
može izuzetno da se zagreje, pa može
da dođe do pojave opekotina ako ga
dodirnete. Ostavite da se hladi 5 minuta
prilikom obavljanja zamene kertridža.
OPREZ: Vruća površine (sl. 1)
Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod
pegli koje na kućištu imaju simbol toplote).
Opomena
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu.
- Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre
uključivanja u zidnu utičnicu.
- Postolje za peglu i grejna ploča mogu
izuzetno da se zagreju, pa može da dođe
do pojave opekotina ako ih dodirnete.
Ako želite da premestite posudu za paru,
nemojte da dodirujete postolje za peglu.
- Uvek vratite peglu na postolje, isključite
aparat i izvucite utikač iz zidne utičnice kada
završite sa peglanjem, kada čistite aparat,
punite ili praznite rezervoar za vodu, pa čak i
kada aparat ostavljate bez nadzora, makar i
na kratko.
- Nemojte da dodajete namirisanu vodu,
vodu iz mašine za sušenje veša, sirće, štirak,
sredstva za uklanjanje kamenca, aditive
za peglanje, vodu čiji je sadržaj kamenca
smanjen hemijskim putem niti druge
hemikalije, zato što to može da dovede
do curenja vode, pojave braon eka ili
oštećenja aparata.
- Utikač mora da bude priključen u utičnicu
odgovarajućih tehničkih karakteristika.
- Otvor za punjenje ne sme da bude otvoren
tokom rada.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima
i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol (sl. 2) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da
se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih
električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje
doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu
sredinu i zdravlje ljudi.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite
www.philips.com/support ili pročitajte odvojeni međunarodni
garantni list.
Türkçe
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek
için www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce ayrı olarak sunulan
önemli bilgiler kitapçığını ve kullanım
kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. İki
belgeyi de ileride başvurmak üzere saklayın.
Bu cihaz, sadece evde kullanıma yönelik olarak
tasarlanmıştır. Her türlü ticari ve uygunsuz
kullanım veya talimatlara uyulmaması
durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul
etmez ve garanti geçerliliğini yitirir.
Tehlike
- Asla cihazı suya batırmayın.
Uyarı
- Fiş, elektrik kablosu, su hortumu veya
cihazda görünür herhangi bir hasar varsa
veya cihaz herhangi bir şekilde anormal
çalışıyorsa ya da cihaz düşürülmüş veya
cihazda sızıntı varsa cihazı kullanmayın.
Onarım veya servis için cihazın Philips,
Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından kontrol edilmesi gerekir.
- Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında
yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke
gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Ütü veya buhar kazanlı ütüyü suya
sokmayın.
- Cihazı elektriğe bağlıyken gözetimsiz
bırakmayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür.
- 8 yaş ve üzeri çocukların sadece yetişkin
denetimi altında cihazı temizlemelerine ve
Calc Clean işlemine katılmalarına izin verilir.
- Ütü açıkken veya soğumaktayken, ütüyü
ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Cihaz düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir
yüzeyde kullanılmalı ve bu tür yüzeylere
yerleştirilmelidir. Ütüyü arka kısmı
üzerine veya standına oturttuğunuzda
yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit olduğundan
emin olun.
- Ütünüzü dikkatlice tutun ve cihazdan çıkan
buhar yanıklara yol açabileceğinden buharı
asla insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.
- Yalnızca belirli modellerde: Su haznesi
takılırken/çıkarılırken sistem çalışır
durumda olduğundan ütünün uç kısmına
dokunmayın.
- Elektrik kablosu ve su hortumunun sıcak ütü
tabanına temas etmesine izin vermeyin.
- Calc Clean işlemi sırasında cihazın başından
ayrılmayın.
- Calc Clean işlemini daima Calc Clean
haznesiyle gerçekleştirin ve işlemi yarıda
kesmeyin.
- Çocukların cihazla oynamalarına izin
vermeyin.
Dikkat: Ütünün tabanından sıcak su ve bu-
har çıkar.
- Yalnızca belirli modellerde: Calc Clean işlemi
sırasında sıcak su çıktığından ütüyü arka
kısmı üzerine koymayın.
- Yalnızca belirli modellerde: Ütü platformu
(standı) aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda
yanıklara yol açabilir. Kartuş değişikliği
yapmadan önce 5 dakika soğumasını
bekleyin.
DİKKAT: Sıcak yüzey (Şek. 1)
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz
üzerinde sıcak sembolü bulunan ütülerde).
Dikkat
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Prize takmadan önce elektrik kablosunu
tamamen açın.
- Ütü platformu ve ütünün tabanı aşırı
ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara yol
açabilir. Kazanlı ütüyü hareket ettirmek
isterseniz ütü platformuna dokunmayın.
- Ütü yapmayı bitirdikten sonra, cihazı
temizlerken, su haznesini doldurur veya
boşaltırken ya da cihazı kullanmaya kısa
bir süre için bile olsa ara verdiğinizde ütüyü
daima ütü platformuna geri koyun, cihazı
kapatın ve cihazın şini prizden çıkarın.
- Suyun sızmasına veya kahverengi lekelere
sebep olabileceğinden ve cihazınıza zarar
verebileceğinden parfümlü su, kurutma
makinesinde biriken su, sirke, kola, kir
çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı
ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış
su veya başka kimyasallar eklemeyin.
- Fiş yalnızca şle aynı teknik özelliklere sahip
bir prize takılmalıdır.
- Doldurma deliği kullanım sırasında açık
olmamalıdır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin
geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm
- Bu simge (Şek. 2) ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile
ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde
atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak
sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Українська
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Важливо
Перед тим як користуватися пристроєм,
уважно прочитайте окремий буклет
із важливою інформацією і посібник
користувача. Збережіть обидва документи
для довідки в майбутньому.
Цей пристрій призначено лише
для побутового використання. У
разі комерційного використання,
невідповідного використання чи
недотримання інструкцій виробник не бере
на себе відповідальності, а гарантія втрачає
чинність.
Небезпечно
- Не занурюйте пристрій у воду.
Попередження
- Не користуйтеся пристроєм, якщо
на штекері, шнурі живлення, шлангу
подачі пари або самому пристрої
помітні пошкодження, якщо пристрій
не працює належним чином у будь-
який спосіб або якщо пристрій упав чи
протікає. Для ремонту чи обслуговування
перевірте пристрій, звернувшись до
компанії Philips, сервісного центру,
уповноваженого компанією Philips, або
фахівців із належною кваліфікацією.
- Перед тим, як приєднувати пристрій до
мережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на таблиці з даними, із напругою
у мережі.
- Не занурюйте праску або генератор пари
у воду.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли
він підєднаний до мережі.
- Цим пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років або більше чи особи
із послабленими фізичними відчуттями
або розумовими здібностями, чи без
належного досвіду та знань, за умови, що
користування відбувається під наглядом,
їм було проведено інструктаж щодо
безпечного користування пристроєм та їх
було повідомлено про можливі ризики.
- Діти віком від 8 років можуть чистити
пристрій і виконувати процедуру
очищення від накипу лише під наглядом
дорослих.
- Зберігайте увімкнену праску або праску,
що охолоджується, та її шнур подалі від
дітей віком до 8 років.
- Пристрій потрібно використовувати
і ставити на рівну, стійку, жаростійку
поверхню. Коли ставите праску на
п’яту або на підставку, перевіряйте, чи
поверхня є стійкою.
- Користуйтеся праскою обережно і ніколи
не спрямовуйте пару на людей або
тварин, оскільки пара, що виходить із
пристрою, може спричинити опіки.
- Лише окремі моделі: у разі використання/
вилучення з роботи резервуара для води,
не торкайтеся носика праски, оскільки
система працює.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення та
шланг подачі пари не торкалися гарячої
підошви праски.
- Не залишайте пристрій без нагляду під
час очищення від накипу.
- Завжди виконуйте процедуру очищення
від накипу із контейнером Calc-Clean і не
переривайте її.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
Увага! Із підошви виходить гаряча вода і
пара.
- Лише окремі моделі: не кладіть праску на
п’яту під час очищення від накипу, адже
виходить гаряча вода.
- Лише окремі моделі: платформа праски
(підставка) може стати дуже гарячою
та спричинити опіки, якщо до неї
доторкнутися. Перед тим як заміняти
картридж, дайте їй охолонути протягом
5 хвилин.
УВАГА! Гаряча поверхня (мал. 1)
Під час використання поверхні можуть
нагріватися (для прасок із символом
нагрівання).
Увага!
- Підключайте пристрій лише до
заземленої розетки.
- Повністю розмотайте шнур живлення
перед тим, як вставляти штекер у розетку.
- Платформа та підошва праски можуть
стати дуже гарячими та спричинити опіки,
якщо їх торкнутися. Коли Ви переміщаєте
генератор пари, не торкайтеся до
платформи праски.
- Завжди ставте праску назад на
платформу, вимикайте пристрій і
витягайте штепсель із розетки після
завершення прасування, під час чищення
пристрою, наповнення або спорожнення
резервуара для води, а також навіть
тоді, коли навіть ненадовго залишаєте
пристрій.
- Не додавайте в резервуар парфумовану
воду, воду із сушильної машини,
оцет, крохмаль, засоби проти накипу,
засоби для прасування, воду після
хімічного видалення накипу чи інші
хімічні речовини, оскільки вони можуть
спричинити витікання води, появу
коричневих плям чи пошкодження
пристрою.
- Штекер потрібно під’єднанувати до
розетки з такими самими технічними
характеристиками.
- Отвір для води не має бути відкритим під
час роботи.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та
правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних
полів.
Переробка
- Цей символ (мал. 2) означає, що цей виріб не підлягає
утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/
EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та
електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація
допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоровя людей.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте
веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте окремий
гарантійний талон.

У вас возник вопрос относительно изделия Philips PerfectCare Compact Essential GC6804?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Philips PerfectCare Compact Essential GC6804, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Емкость водного резервуара 1.3
Функция вертикального пара yes
Постоянная подача пара 110
Тип рабочей поверхности Подошва с покрытием SteamGlide
Заправка в любой момент yes
Вес утюга 1300
Время запуска 120
Тип Паровой утюг
Безопасно для всех тканей yes
Хранение шланга yes
Длина шнура 1.65
Точный кончик yes
Коллектор сбора накипи yes
Автоматическое удаление накипи no
Функция очистки от накипи yes
Производительность парового напора 230
Переменный пар yes
Цвет товара   Blue, White
Время нагрева 2
Давление насоса 5.5
Беспроводной no
Прочие свойства
Длина шланга 1.6
Энергопитание
Мощность 2400
Входящее напряжение сети 220 - 240
Эргономика
Длина кабеля 1.65
Нескручивающийся шнур no
Хранение шнура yes
Технические характеристики
Масса брутто 3.7
Встроенная вилка yes
Технология "Steam on demand" yes
Индикация
Индикатор нагрева yes
Вес и размеры
Ширина 201
Глубина 384
Высота 222
Вес 2720
Ширина упаковки 235
Глубина упаковки 398
Высота упаковки 270
Масса брутто 3700