Philips PerfectCare Elite Plus GC9660

Philips PerfectCare Elite Plus GC9660 инструкция

(1)
 • - Po skončení žehlenia, pri čistení zariadenia,
  keď plníte alebo vyprázdňujete generátor
  pary a tiež keď čo len na chvíľu prestanete
  žehličku používať, postavte ju späť na
  podstavec, vypnite zariadenie a odpojte ho
  zo siete.
  - Pred vykonaním odstraňovania vodného
  kameňa, zariadenie odpojte zo siete
  a nechajte ho aspoň 2 hodiny vychladnúť,
  aby ste predišli riziku popálenia. Vodný
  kameň z naparovacieho žehliaceho systému
  odstraňujte podľa pokynov uvedených
  v kapitole „Čistenie a údržba.
  - Nedolievajte vodu obsahujúcu parfém,
  vodu zo sušičky bielizne, ocot, škrob,
  prostriedky na odstránenie vodného
  kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia,
  chemicky zmäkčenú vodu ani žiadne iné
  chemické látky, pretože môžu spôsobiť únik
  vody, hnedé sfarbenie alebo poškodenie
  zariadenia.
  - Toto zariadenie je určené len na domáce
  použitie.
  Elektromagnetické polia (EMF)
  Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
  príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
  elektromagnetickým poliam.
  Recyklácia
  - Tento symbol (obr. 2) znamená, že tento výrobok sa nesmie
  likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica
  2012/19/EÚ).
  - Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre
  separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov.
  Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom
  na životné prostredie a ľudské zdravie.
  Záruka a podpora
  Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú
  lokalitu www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie
  v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
  Slovenščina
  Uvod
  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
  popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte
  izdelek na www.philips.com/welcome.
  Pomembno
  Pred uporabo aparata preberite letak s
  pomembnimi informacijami in uporabniški
  priročnik. Oba dokumenta shranite za
  poznejšo uporabo.
  Ta aparat je namenjen samo za domačo
  uporabo. Proizvajalec v primeru komercialne
  uporabe, neprimerne uporabe ali
  neupoštevanja navodil ne prevzema nikakršne
  odgovornosti in garancija v takšnem primeru
  ne velja.
  Nevarnost
  - Likalnika ali sistemskega likalnika ne
  potapljajte v vodo.
  Opozorilo
  - Pred priključitvijo aparata preverite, ali na
  omrežnem vtiču označena napetost ustreza
  napetosti lokalnega električnega omrežja.
  - Aparata ne uporabljajte, če so vtič, kabel,
  cev za dovod pare ali sam aparat vidno
  poškodovani, če vam je aparat padel na tla
  ali če pušča.
  - Poškodovani omrežni kabel ali cev za dovod
  pare sme zamenjati le podjetje Philips,
  Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno
  usposobljeno osebje.
  - Na električno omrežje priklopljenega
  aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
  - Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8.
  leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi
  zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s
  pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
  so prejele navodila glede varne uporabe
  aparata oziroma jih pri uporabi nadzoruje
  odgovorna oseba, ki jih opozori na
  morebitne nevarnosti.
  - Ne dovolite, da bi se z aparatom igrali otroci.
  - Ko je likalnik vklopljen ali se ohlaja, aparat
  in omrežni kabel hranite izven dosega otrok
  pod 8. letom starosti.
  - Otroci lahko čistijo aparat in odstranjujejo
  vodni kamen samo pod nadzorom.
  - Omrežni kabel in cev za dovod pare ne
  smeta priti v stik z vročo likalno ploščo.
  - Pred odstranjevanjem vodnega kamna
  aparat izključite iz električnega omrežja in
  počakajte najmanj 2 uri, da se ohladi, da ne
  pride do opeklin.
  - Gumba EASY DE-CALC med uporabo ne
  odpirajte in odstranjujte s sistemskega
  likalnika, ko je ta še vroč ali pod pritiskom.
  - Če para ali kapljice vroče vode uhajajo izpod
  gumba EASY DECALC, ko je aparat segret,
  aparat izklopite in počakajte najmanj 2 uri,
  da se ohladi. Privijte gumb EASY DE-CALC
  in če para še vedno uhaja, ko se aparat
  segreje, aparat izklopite in se obrnite na
  pooblaščenega Philipsovega servisnega
  zastopnika.
  - Za pokrovček sistemskega likalnika
  uporabljajte samo gumb EASY DECALC, ki je
  priložen aparatu.
  - Aparat oddaja paro, ki lahko povzroči
  opekline. Z likalnikom ravnajte previdno.
  Pare nikoli ne usmerite proti ljudem ali
  živalim.
  - Samo pri določenih modelih: ko je vklopljen
  pametni način samodejnega izpusta pare,
  likalnika ne zibajte ali premikajte naprej in
  nazaj, da ne pride do opeklin zaradi pare.
  - Samo pri določenih modelih: odprtine za
  polnjenje med delovanjem ni dovoljeno
  odpirati.
  POZOR: vroča površina (slika 1)
  Površine se med uporabo segrejejo (za
  likalnike, ki imajo simbol za vroče).
  Pozor
  - Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
  - Aparat postavite in uporabljajte na stabilni
  in ravni površini, ki je odporna na vročino. Ko
  likalnik postavite pokonci ali na stojalo, ga
  postavite na stabilno površino.
  - Redno preverjajte, da omrežni kabel in
  dovodna cev nista poškodovana.
  - Vtič se lahko priključi samo v vtičnico, ki ima
  enake tehnične lastnosti kot vtič.
  - Preden omrežni kabel vključite v stensko
  vtičnico, ga popolnoma odvijte.
  - Podstavna plošča za likalnik in likalna
  plošča se lahko zelo segrejeta in ob
  dotiku povzročita opekline. Pri premikanju
  sistemskega likalnika se ne dotikajte plošče
  za likalnik.
  - Po končanem likanju, med čiščenjem
  aparata, polnjenjem ali praznjenjem
  sistemskega likalnika ali če likalnik za kratko
  pustite brez nadzora: likalnik postavite na
  ploščo za likalnik, izklopite aparat in omrežni
  vtič izvlecite iz stenske vtičnice.
  - Pred odstranjevanjem vodnega kamna
  aparat izključite iz električnega omrežja in
  počakajte najmanj 2 uri, da se ohladi, da ne
  pride do opeklin. Iz sistemskega likalnika
  odstranjujte vodni kamen v skladu z navodili
  v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
  - Ne dodajajte odišavljene vode, vode
  iz sušilnika, kisa, škroba, sredstev za
  odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov
  za likanje, kemično omehčane vode ali
  drugih kemikalij, saj lahko to povzroči
  uhajanje vode, pojav rjavih madežev ali
  poškodovanje aparata.
  - Aparat je namenjen izključno uporabi v
  gospodinjstvu.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
  predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
  Recikliranje
  - Ta simbol (slika 2) označuje, da izdelka ne smete odlagati
  med običajne gospodinjske odpadke (2012/19/EU).
  - Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih
  in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete
  k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
  Garancija in podpora
  Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
  www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni
  garancijski list.
  Srpski
  Uvod
  Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji
  način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte
  proizvod na www.philips.com/welcome.
  Važno
  Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte
  brošuru sa važnim informacijama i korisnički
  priručnik. Oba dokumenta sačuvajte za
  buduće potrebe.
  Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu
  upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne
  upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili
  nepoštovanja uputstava, proizvođač ne
  prihvata nikakvu odgovornost i garancija se
  neće primenjivati.
  Opasnost
  - Peglu i posudu za paru nikada ne uranjajte
  u vodu.
  Upozorenje
  - Pre nego što uključite aparat, proverite da li
  napon naveden na tipskoj pločici odgovara
  naponu lokalne električne mreže.
  - Aparat nemojte da koristite ako na utikaču,
  kablu, crevu za dovod pare ili samom
  aparatu primetite vidljiva oštećenja,
  odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega
  curi voda.
  - Da bi se izbegla opasnost, crevo za
  dovod pare i kabl za napajanje u slučaju
  oštećenja treba da zameni kompanija
  Philips, tj. servisni centar ovlašćen od
  strane kompanije Philips ili osoba sa
  odgovarajućim kvalikacijama.
  - Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora
  dok je priključen na električnu mrežu.
  - Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
  od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
  senzornim ili mentalnim sposobnostima
  ili nedostatkom iskustva i znanja, pod
  uslovom da su dobile uputstva za bezbednu
  upotrebu aparata ili pod nadzorom kako
  bi se omogućila bezbedna upotreba,
  kao i ukoliko su obaveštene o mogućim
  opasnostima.
  - Nemojte da dozvolite da se deca igraju
  aparatom.
  - Peglu (dok je uključena ili dok se hladi) i
  kabl za napajanje držite van domašaja dece
  mlađe od 8 godina.
  - Deci je dozvoljeno samo da čiste aparat i da
  obavljaju proceduru čišćenja kamenca pod
  nadzorom.
  - Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod
  pare ne dođu u dodir sa vrelom grejnom
  pločom pegle.
  - Pre nego što obavite čišćenje kamenca,
  isključite aparat iz struje i ostavite ga da
  se hladi bar 2 sata da biste izbegli rizik od
  opekotina.
  - Nemojte da otvarate niti da skidate
  regulator EASY DE-CALC sa posude za paru
  tokom upotrebe, dok je ona vruća ili pod
  pritiskom.
  - Ako para ili kapljice vruće vode izlaze ispod
  regulatora EASY DECALC dok se aparat
  zagreva, isključite aparat i ostavite ga da se
  hladi bar 2 sata. Pričvrstite regulator EASY
  DE-CALC, a ako para nastavi da izlazi dok
  se aparat zagreva, isključite aparat i obratite
  se ovlašćenom servisnom centru kompanije
  Philips.
  - Na posudu za paru stavljajte isključivo
  regulator EASY DE-CALC koji ste dobili u
  kompletu sa aparatom.
  - Aparat ispušta paru koja može da izazove
  opekotine. Pažljivo rukujte peglom. Nikada
  nemojte da usmeravate paru prema
  osobama ili životinjama.
  - Samo određeni modeli: Nemojte da ljuljate
  peglu niti da je pomerate napred-nazad
  u vazduhu kada je aktiviran inteligentni
  automatski režim pare kako biste izbegli rizik
  od opekotina parom.
  - Samo određeni modeli: Otvor za punjenje
  ne sme da bude otvoren tokom rada.
  OPREZ: Vruća površine (sl. 1)
  Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod
  pegli koje na kućištu imaju simbol toplote).
  Opomena
  - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
  utičnicu.
  - Aparat morate da koristite i da ga
  postavljate na ravnu, stabilnu površinu
  otpornu na toplotu. Kada peglu postavite u
  uspravan položaj ili na postolje, proverite da
  li je površina na koju ste je stavili stabilna.
  - Redovno proveravajte da li na kablu i crevu
  za dovod ima oštećenja.
  - Utikač mora da bude priključen u utičnicu
  odgovarajućih tehničkih karakteristika.
  - Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre
  uključivanja u zidnu utičnicu.
  - Postolje za peglu i grejna ploča mogu
  izuzetno da se zagreju, pa može da dođe
  do pojave opekotina ako ih dodirnete.
  Ako želite da premestite posudu za paru,
  nemojte da dodirujete postolje za peglu.
  - Kada završite peglanje, prilikom čišćenja
  aparata, kada punite ili praznite posudu
  za paru i kada peglu ostavljate makar i na
  kratko: peglu postavite na postolje, isključite
  je i izvucite utikač iz zidne utičnice.
  - Pre nego što obavite čišćenje kamenca,
  isključite aparat iz struje i ostavite ga da
  se hladi bar 2 sata da biste izbegli rizik
  od opekotina. Posudu za paru čistite od
  naslaga kamenca u skladu sa uputstvima
  u poglavlju „Čišćenje i održavanje.
  - Nemojte da dodajete namirisanu vodu,
  vodu iz mašine za sušenje veša, sirće, štirak,
  sredstva za uklanjanje kamenca, aditive
  za peglanje, vodu čiji je sadržaj kamenca
  smanjen hemijskim putem niti druge
  hemikalije, zato što to može da dovede
  do curenja vode, pojave braon eka ili
  oštećenja aparata.
  - Aparat je namenjen isključivo upotrebi u
  domaćinstvu.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima
  i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
  Recikliranje
  - Ovaj simbol (sl. 2) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da
  se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
  - Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih
  električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje
  doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu
  sredinu i zdravlje ljudi.
  Garancija i podrška
  Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite
  www.philips.com/support ili pročitajte odvojeni međunarodni
  garantni list.
  Türkçe
  Giriş
  Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philipse hoş geldiniz!
  Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek
  için www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
  Önemli
  Cihazı kullanmadan önce ayrı olarak sunulan
  önemli bilgiler kitapçığını ve kullanım
  kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. İki
  belgeyi de ileride başvurmak üzere saklayın.
  Bu cihaz, sadece evde kullanıma yönelik olarak
  tasarlanmıştır. Her türlü ticari ve uygunsuz
  kullanım veya talimatlara uyulmaması
  durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul
  etmez ve garanti geçerliliğini yitirir.
  Tehlike
  - Ütü veya buhar üreticiyi kesinlikle suya
  sokmayın.
  Uyarı
  - Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında
  yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke
  gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
  - Fiş, elektrik kablosu, buhar hortumu veya
  cihazın kendisinde gözle görülür bir hasar
  varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda sızıntı
  varsa kullanmayın.
  - Elektrik kablosu veya buhar hortumu
  hasarlıysa bir tehlike oluşmasını önlemek
  için mutlaka Philips, Philips’in yetki
  verdiği bir servis merkezi veya benzer
  şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
  değiştirilmesini sağlayın.
  - Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz
  bırakmayın.
  - Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi
  tarafından cihazların güvenli kullanımı
  ile ilgili talimat verilerek veya bu kişinin
  nezaretinde ve eğer cihazın neden
  olabileceği tehlikelerden haberdar
  edilmişlerse, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve
  ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
  gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği
  olan kişiler tarafından kullanılabilir.
  - Çocukların cihazla oynamalarına izin
  vermeyin.
  - Cihaz çalışırken veya soğurken, ütüyü ve
  kablosunu 8 yaşında veya daha küçük
  çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak
  tutun.
  - Çocukların sadece, yetişkin denetimi altında
  cihazı temizlemelerine ve Calc Clean
  işlemine katılmalarına izin verilir.
  - Elektrik kablosu ve buhar hortumunun sıcak
  ütü tabanına temas etmesine izin vermeyin.
  - Calc Clean işlemini gerçekleştirmeden
  önce yanık riskini önlemek için cihazın şini
  prizden çekin ve en az 2 saat soğumasını
  bekleyin.
  - Kullanım sırasında, buhar kazanlı ütü
  sıcakken veya basınç altındayken EASY DE-
  CALC düğmesini açmayın veya cihazdan
  çıkarmayın.
  - Cihaz ısındığında EASY DE-CALC
  düğmesinin altından buhar veya sıcak su
  damlacıkları geliyorsa cihazı kapatıp en az
  2 saat soğumasını bekleyin. EASY DE-CALC
  düğmesini sıkın; cihaz ısındığında buhar
  gelmeye devam ediyorsa cihazı kapatıp
  Philips’in yetki verdiği bir servis merkeziyle
  iletişime geçin.
  - Buhar kazanlı ütüye, cihazla birlikte verilen
  EASY DE-CALC düğmesi dışında bir düğme
  takmayın.
  - Cihazınızdan çıkan buhar yanıklara yol
  açabilir. Ütünüzü dikkatlice tutun. Buharı
  asla insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.
  - Yalnızca belirli modellerde: Buhar kaynaklı
  yanık riskini önlemek için akıllı otomatik
  buhar modu etkinleştirildiğinde ütüyü
  havada ileri ve geri sallamayın veya hareket
  ettirmeyin.
  - Yalnızca belirli modellerde: Doldurma deliği
  cihaz çalışırken açık olmamalıdır.
  DİKKAT: Sıcak yüzey (Şek. 1)
  Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz
  üzerinde sıcak sembolü bulunan ütülerde).
  Dikkat
  - Cihazı sadece topraklı prize takın.
  - Cihaz düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir
  yüzeyde kullanılmalı ve bu tür yüzeylere
  yerleştirilmelidir. Ütüyü arka kısmı
  üzerine veya standına oturttuğunuzda
  yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit olduğundan
  emin olun.
  - Olası hasarlara karşı kabloyu ve besleme
  hortumunu düzenli olarak kontrol edin.
  - Fiş yalnızca şle aynı teknik özelliklere sahip
  bir prize takılmalıdır.
  - Prize takmadan önce elektrik kordonunu
  tamamen açın.
  - Ütü platformu ve ütünün tabanı aşırı
  ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara yol
  açabilir. Kazanlı ütüyü hareket ettirmek
  isterseniz ütü platformuna dokunmayın.
  - Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı
  temizlerken, buhar üreticisini doldururken
  veya boşaltırken ve ütülemeye kısa bir
  süre için bile olsa ara verdiğinizde: ütüyü
  ütü standına geri koyun, cihazı kapatın ve
  elektrik şini prizden çekin.
  - Calc Clean işlemini gerçekleştirmeden
  önce yanık riskini önlemek için cihazın şini
  prizden çekin ve en az 2 saat soğumasını
  bekleyin. Buhar kazanlı ütünün kir
  temizleme işlemini “Temizlik ve bakım
  bölümündeki talimatlara göre gerçekleştirin.
  - Suyun sızmasına veya kahverengi lekelere
  sebep olabileceğinden ve cihazınıza zarar
  verebileceğinden parfümlü su, kurutma
  makinesinde biriken su, sirke, kola, kir
  çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı
  ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış
  su veya başka kimyasallar eklemeyin.
  - Bu cihaz sadece evde kullanım için
  tasarlanmıştır.
  Elektromanyetik alanlar (EMF)
  Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin
  geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
  Geri dönüşüm
  - Bu simge (Şek. 2) ürünün normal evsel atıklarla birlikte
  atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
  - Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile
  ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde
  atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
  önlemeye yardımcı olur.
  Garanti ve destek
  Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen
  www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak
  sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
  Українська
  Вступ
  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
  Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку
  пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
  www.philips.com/welcome.
  Важливо
  Перед тим як користуватися пристроєм,
  уважно прочитайте окремий буклет
  із важливою інформацією і посібник
  користувача. Збережіть обидва документи
  для довідки в майбутньому.
  Цей пристрій призначено лише
  для побутового використання. У
  разі комерційного використання,
  невідповідного використання чи
  недотримання інструкцій виробник не бере
  на себе відповідальності, а гарантія втрачає
  чинність.
  Небезпечно
  - Ніколи не занурюйте праску або
  генератор пари у воду.
  Попередження
  - Перед тим, як приєднувати пристрій до
  мережі, перевірте, чи збігається напруга,
  вказана на таблиці з даними, із напругою
  у мережі.
  - Не використовуйте пристрій, якщо на
  штекері, шнурі живлення, шлангу подачі
  пари або самому пристрої помітні
  пошкодження, або якщо пристрій упав
  або протікає.
  - Якщо шнур живлення або шланг
  подачі пари пошкоджено, обов’язково
  замініть їх оригінальними компонентами
  Philips у сервісному центрі Philips або
  звернувшись до кваліфікованих осіб для
  запобігання небезпеки.
  - Ніколи не залишайте пристрій без
  нагляду, коли він підєднаний до мережі.
  - Цим пристроєм можуть користуватися
  діти віком від 8 років або більше чи особи
  із послабленими фізичними відчуттями
  або розумовими здібностями, чи без
  належного досвіду та знань, за умови,
  що їм було проведено інструктаж щодо
  безпечного користування пристроєм,
  якщо користування відбувається під
  наглядом або якщо їх було повідомлено
  про можливі ризики.
  - Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
  - Тримайте праску і шнур живлення подалі
  від дітей, яким ще не виповнилося
  8 років, коли пристрій увімкнено або він
  охолоджується.
  - Дітям можна лише під наглядом
  проводити чищення пристрою та
  виконувати процедуру очищення від
  накипу.
  - Слідкуйте, щоб шнур живлення та
  шланг подачі пари не торкалися гарячої
  підошви праски.
  - Перш ніж виконувати очищення від
  накипу, відєднайте пристрій від мережі
  і дайте йому охолонути протягом
  щонайменше 2 годин для запобігання
  опікам.
  - Ніколи не відкривайте і не знімайте
  регулятор EASY DE-CALC із
  парогенератора під час використання,
  коли він ще гарячий або знаходиться під
  тиском.
  - Якщо пара або краплі гарячої води
  виходять з-під регулятора EASY DE-CALC
  під час нагрівання, вимкніть пристрій
  і дайте йому охолонути протягом
  щонайменше 2 годин. Щільніше
  зафіксуйте регулятор EASY DE-CALC, а
  якщо пара продовжує виходити під час
  нагрівання пристрою, вимкніть пристрій
  і зверніться до сервісного центру,
  уповноваженого Philips.
  - Не використовуйте іншої кришки для
  парогенератора, крім регулятора EASY
  DE-CALC, що входить у комплект.
  - Із пристрою виходить пара, яка може
  спричинити опіки. Користуйтеся праскою
  обережно. Ніколи не спрямовуйте пару
  на людей або тварин.
  - Лише окремі моделі: не розмахуйте і не
  ведіть праскою вперед-назад у повітрі,
  коли активовано режим інтелектуальної
  автоматичної подачі пари, щоб уникнути
  небезпеки отримання опіків від пари.
  - Лише окремі моделі: не відкривайте отвір
  подачі під час роботи.
  УВАГА! Гаряча поверхня (мал. 1)
  Під час використання поверхні можуть
  нагріватися (для прасок із символом
  нагрівання).
  Увага!
  - Підключайте пристрій лише до
  заземленої розетки.
  - Пристрій потрібно використовувати
  і ставити на рівну, стійку, жаростійку
  поверхню. Коли ставите праску на
  п’яту або на підставку, перевіряйте, чи
  поверхня є стійкою.
  - Регулярно перевіряйте, чи не
  пошкоджені шнур живлення та шланг
  подачі пари.
  - Штекер потрібно під’єднанувати до
  розетки з такими самими технічними
  характеристиками.
  - Повністю розмотайте шнур живлення
  перед тим, як вставляти штекер у розетку.
  - Платформа та підошва праски можуть
  стати дуже гарячими та спричинити опіки,
  якщо їх торкнутися. Коли Ви переміщаєте
  парогенератор, не торкайтеся до
  платформи праски.
  - Після прасування, під час чищення
  пристрою, наповнення або спорожнення
  генератора пари, а також якщо Ви
  навіть ненадовго залишаєте праску,
  кладіть праску на підставку, вимикайте і
  витягайте штепсель з розетки.
  - Перш ніж виконувати очищення від
  накипу, відєднайте пристрій від мережі
  і дайте йому охолонути протягом
  щонайменше 2 годин для запобігання
  опікам. Регулярно видаляйте накип
  із парогенератора, дотримуючись
  інструкцій з розділу «Чищення та догляд».
  - Не додавайте в резервуар парфумовану
  воду, воду із сушильної машини,
  оцет, крохмаль, засоби проти накипу,
  засоби для прасування, воду після
  хімічного видалення накипу чи інші
  хімічні речовини, оскільки вони можуть
  спричинити витікання води, появу
  коричневих плям чи пошкодження
  пристрою.
  - Цей пристрій призначений виключно для
  побутового використання.
  Електромагнітні поля (ЕМП)
  Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та
  правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних
  полів.
  Переробка
  - Цей символ (мал. 2) означає, що цей виріб не підлягає
  утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/
  EU).
  - Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та
  електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація
  допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
  середовище та здоров’я людей.
  Гарантія та підтримка
  Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте
  веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте окремий
  гарантійний талон.
  2
  1
  ©2017 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4239 001 10602
Philips PerfectCare Elite Plus GC9660

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Philips PerfectCare Elite Plus GC9660 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Philips PerfectCare Elite Plus GC9660 вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Philips PerfectCare Elite Plus GC9660

Бренд Philips
Модель PerfectCare Elite Plus GC9660
Изделие Утюг
EAN 0871010382906, 0871010382907
Язык русский, английский, турецкий, словацкий, греческий, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла PDF
Свойства
Емкость водного резервуара 1.8
Тип рабочей поверхности подошва T-ionicGlide
Процент энергосбережения 30
Вес утюга 0.8
Время запуска 120
Съемный резервуар для воды
Функция вертикального пара
Подходит для жесткой воды
Сигнал тревоги при недостаточном уровне воды
Заправка в любой момент
Режим энергосбережения
Автовыключение
Емкость водного резервуара 1.8
Длина шланга 1.7
Тип рабочей поверхности подошва T-ionicGlide
Съемный резервуар для воды
Функция вертикального пара
Подходит для жесткой воды
Заправка в любой момент
Автоотключение
Производительность парового напора 520г/мин
Постоянная подача пара
Запирание
Цвет товара Purple, White
Безопасно для всех тканей
Постоянная подача пара 155г/мин
Потребляемая мощность утюга 2700
Максимальное паровое давление 7.5
Время нагрева 2
Функция очистки от накипи
Автоматическое удаление накипи
Прочие свойства
Длина шланга 1.7
Энергопитание
Входящее напряжение сети 220-240
Входящее напряжение сети 220-240
Процент энергосбережения 30
Режим энергосбережения
Энергосбережение
Эргономика
Длина кабеля 1.8
Длина шнура 1.8
Технические характеристики
Масса брутто 7.3
Вес и размеры
Вес утюга 800
Вес 5100
Глубина 233
Ширина 285
Высота 453
Содержимое упаковки
Инструкция
Данные об упаковке
Масса брутто 7300
Ширина упаковки 350
Глубина упаковки 310
Высота упаковки 510
Индикация
Световой индикатор
Индикатор накипи
Индикатор уровня воды

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Philips

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Philips PerfectCare Elite Plus GC9660.

Не нашли свой вопрос? Задайте его здесь. Задайте свой вопрос здесь