Philips PerfectCare Elite Plus GC9660 инструкция

Philips PerfectCare Elite Plus GC9660

Справа вы найдете вашу инструкцию Philips PerfectCare Elite Plus GC9660. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Philips PerfectCare Elite Plus GC9660 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Philips PerfectCare Elite Plus GC9660. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Philips PerfectCare Elite Plus GC9660 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Philips
Модель
PerfectCare Elite Plus GC9660
Изделие
EAN
0871010382906, 0871010382907
Язык
английский, русский, турецкий, словацкий, греческий, словенский, хорватский, Украинец
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.philips.com/global
- Po skončení žehlenia, pri čistení zariadenia,
keď plníte alebo vyprázdňujete generátor
pary a tiež keď čo len na chvíľu prestanete
žehličku používať, postavte ju späť na
podstavec, vypnite zariadenie a odpojte ho
zo siete.
- Pred vykonaním odstraňovania vodného
kameňa, zariadenie odpojte zo siete
a nechajte ho aspoň 2 hodiny vychladnúť,
aby ste predišli riziku popálenia. Vodný
kameň z naparovacieho žehliaceho systému
odstraňujte podľa pokynov uvedených
v kapitole „Čistenie a údržba.
- Nedolievajte vodu obsahujúcu parfém,
vodu zo sušičky bielizne, ocot, škrob,
prostriedky na odstránenie vodného
kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia,
chemicky zmäkčenú vodu ani žiadne iné
chemické látky, pretože môžu spôsobiť únik
vody, hnedé sfarbenie alebo poškodenie
zariadenia.
- Toto zariadenie je určené len na domáce
použitie.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Recyklácia
- Tento symbol (obr. 2) znamená, že tento výrobok sa nesmie
likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica
2012/19/EÚ).
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre
separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov.
Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú
lokalitu www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie
v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
Slovenščina
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte
izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata preberite letak s
pomembnimi informacijami in uporabniški
priročnik. Oba dokumenta shranite za
poznejšo uporabo.
Ta aparat je namenjen samo za domačo
uporabo. Proizvajalec v primeru komercialne
uporabe, neprimerne uporabe ali
neupoštevanja navodil ne prevzema nikakršne
odgovornosti in garancija v takšnem primeru
ne velja.
Nevarnost
- Likalnika ali sistemskega likalnika ne
potapljajte v vodo.
Opozorilo
- Pred priključitvijo aparata preverite, ali na
omrežnem vtiču označena napetost ustreza
napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če so vtič, kabel,
cev za dovod pare ali sam aparat vidno
poškodovani, če vam je aparat padel na tla
ali če pušča.
- Poškodovani omrežni kabel ali cev za dovod
pare sme zamenjati le podjetje Philips,
Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno
usposobljeno osebje.
- Na električno omrežje priklopljenega
aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8.
leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi
zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če
so prejele navodila glede varne uporabe
aparata oziroma jih pri uporabi nadzoruje
odgovorna oseba, ki jih opozori na
morebitne nevarnosti.
- Ne dovolite, da bi se z aparatom igrali otroci.
- Ko je likalnik vklopljen ali se ohlaja, aparat
in omrežni kabel hranite izven dosega otrok
pod 8. letom starosti.
- Otroci lahko čistijo aparat in odstranjujejo
vodni kamen samo pod nadzorom.
- Omrežni kabel in cev za dovod pare ne
smeta priti v stik z vročo likalno ploščo.
- Pred odstranjevanjem vodnega kamna
aparat izključite iz električnega omrežja in
počakajte najmanj 2 uri, da se ohladi, da ne
pride do opeklin.
- Gumba EASY DE-CALC med uporabo ne
odpirajte in odstranjujte s sistemskega
likalnika, ko je ta še vroč ali pod pritiskom.
- Če para ali kapljice vroče vode uhajajo izpod
gumba EASY DECALC, ko je aparat segret,
aparat izklopite in počakajte najmanj 2 uri,
da se ohladi. Privijte gumb EASY DE-CALC
in če para še vedno uhaja, ko se aparat
segreje, aparat izklopite in se obrnite na
pooblaščenega Philipsovega servisnega
zastopnika.
- Za pokrovček sistemskega likalnika
uporabljajte samo gumb EASY DECALC, ki je
priložen aparatu.
- Aparat oddaja paro, ki lahko povzroči
opekline. Z likalnikom ravnajte previdno.
Pare nikoli ne usmerite proti ljudem ali
živalim.
- Samo pri določenih modelih: ko je vklopljen
pametni način samodejnega izpusta pare,
likalnika ne zibajte ali premikajte naprej in
nazaj, da ne pride do opeklin zaradi pare.
- Samo pri določenih modelih: odprtine za
polnjenje med delovanjem ni dovoljeno
odpirati.
POZOR: vroča površina (slika 1)
Površine se med uporabo segrejejo (za
likalnike, ki imajo simbol za vroče).
Pozor
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Aparat postavite in uporabljajte na stabilni
in ravni površini, ki je odporna na vročino. Ko
likalnik postavite pokonci ali na stojalo, ga
postavite na stabilno površino.
- Redno preverjajte, da omrežni kabel in
dovodna cev nista poškodovana.
- Vtič se lahko priključi samo v vtičnico, ki ima
enake tehnične lastnosti kot vtič.
- Preden omrežni kabel vključite v stensko
vtičnico, ga popolnoma odvijte.
- Podstavna plošča za likalnik in likalna
plošča se lahko zelo segrejeta in ob
dotiku povzročita opekline. Pri premikanju
sistemskega likalnika se ne dotikajte plošče
za likalnik.
- Po končanem likanju, med čiščenjem
aparata, polnjenjem ali praznjenjem
sistemskega likalnika ali če likalnik za kratko
pustite brez nadzora: likalnik postavite na
ploščo za likalnik, izklopite aparat in omrežni
vtič izvlecite iz stenske vtičnice.
- Pred odstranjevanjem vodnega kamna
aparat izključite iz električnega omrežja in
počakajte najmanj 2 uri, da se ohladi, da ne
pride do opeklin. Iz sistemskega likalnika
odstranjujte vodni kamen v skladu z navodili
v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
- Ne dodajajte odišavljene vode, vode
iz sušilnika, kisa, škroba, sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov
za likanje, kemično omehčane vode ali
drugih kemikalij, saj lahko to povzroči
uhajanje vode, pojav rjavih madežev ali
poškodovanje aparata.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v
gospodinjstvu.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Recikliranje
- Ta simbol (slika 2) označuje, da izdelka ne smete odlagati
med običajne gospodinjske odpadke (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih
in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete
k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni
garancijski list.
Srpski
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji
način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte
proizvod na www.philips.com/welcome.
Važno
Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte
brošuru sa važnim informacijama i korisnički
priručnik. Oba dokumenta sačuvajte za
buduće potrebe.
Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu
upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne
upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili
nepoštovanja uputstava, proizvođač ne
prihvata nikakvu odgovornost i garancija se
neće primenjivati.
Opasnost
- Peglu i posudu za paru nikada ne uranjajte
u vodu.
Upozorenje
- Pre nego što uključite aparat, proverite da li
napon naveden na tipskoj pločici odgovara
naponu lokalne električne mreže.
- Aparat nemojte da koristite ako na utikaču,
kablu, crevu za dovod pare ili samom
aparatu primetite vidljiva oštećenja,
odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega
curi voda.
- Da bi se izbegla opasnost, crevo za
dovod pare i kabl za napajanje u slučaju
oštećenja treba da zameni kompanija
Philips, tj. servisni centar ovlašćen od
strane kompanije Philips ili osoba sa
odgovarajućim kvalikacijama.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora
dok je priključen na električnu mrežu.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima
ili nedostatkom iskustva i znanja, pod
uslovom da su dobile uputstva za bezbednu
upotrebu aparata ili pod nadzorom kako
bi se omogućila bezbedna upotreba,
kao i ukoliko su obaveštene o mogućim
opasnostima.
- Nemojte da dozvolite da se deca igraju
aparatom.
- Peglu (dok je uključena ili dok se hladi) i
kabl za napajanje držite van domašaja dece
mlađe od 8 godina.
- Deci je dozvoljeno samo da čiste aparat i da
obavljaju proceduru čišćenja kamenca pod
nadzorom.
- Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod
pare ne dođu u dodir sa vrelom grejnom
pločom pegle.
- Pre nego što obavite čišćenje kamenca,
isključite aparat iz struje i ostavite ga da
se hladi bar 2 sata da biste izbegli rizik od
opekotina.
- Nemojte da otvarate niti da skidate
regulator EASY DE-CALC sa posude za paru
tokom upotrebe, dok je ona vruća ili pod
pritiskom.
- Ako para ili kapljice vruće vode izlaze ispod
regulatora EASY DECALC dok se aparat
zagreva, isključite aparat i ostavite ga da se
hladi bar 2 sata. Pričvrstite regulator EASY
DE-CALC, a ako para nastavi da izlazi dok
se aparat zagreva, isključite aparat i obratite
se ovlašćenom servisnom centru kompanije
Philips.
- Na posudu za paru stavljajte isključivo
regulator EASY DE-CALC koji ste dobili u
kompletu sa aparatom.
- Aparat ispušta paru koja može da izazove
opekotine. Pažljivo rukujte peglom. Nikada
nemojte da usmeravate paru prema
osobama ili životinjama.
- Samo određeni modeli: Nemojte da ljuljate
peglu niti da je pomerate napred-nazad
u vazduhu kada je aktiviran inteligentni
automatski režim pare kako biste izbegli rizik
od opekotina parom.
- Samo određeni modeli: Otvor za punjenje
ne sme da bude otvoren tokom rada.
OPREZ: Vruća površine (sl. 1)
Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod
pegli koje na kućištu imaju simbol toplote).
Opomena
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu.
- Aparat morate da koristite i da ga
postavljate na ravnu, stabilnu površinu
otpornu na toplotu. Kada peglu postavite u
uspravan položaj ili na postolje, proverite da
li je površina na koju ste je stavili stabilna.
- Redovno proveravajte da li na kablu i crevu
za dovod ima oštećenja.
- Utikač mora da bude priključen u utičnicu
odgovarajućih tehničkih karakteristika.
- Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre
uključivanja u zidnu utičnicu.
- Postolje za peglu i grejna ploča mogu
izuzetno da se zagreju, pa može da dođe
do pojave opekotina ako ih dodirnete.
Ako želite da premestite posudu za paru,
nemojte da dodirujete postolje za peglu.
- Kada završite peglanje, prilikom čišćenja
aparata, kada punite ili praznite posudu
za paru i kada peglu ostavljate makar i na
kratko: peglu postavite na postolje, isključite
je i izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Pre nego što obavite čišćenje kamenca,
isključite aparat iz struje i ostavite ga da
se hladi bar 2 sata da biste izbegli rizik
od opekotina. Posudu za paru čistite od
naslaga kamenca u skladu sa uputstvima
u poglavlju „Čišćenje i održavanje.
- Nemojte da dodajete namirisanu vodu,
vodu iz mašine za sušenje veša, sirće, štirak,
sredstva za uklanjanje kamenca, aditive
za peglanje, vodu čiji je sadržaj kamenca
smanjen hemijskim putem niti druge
hemikalije, zato što to može da dovede
do curenja vode, pojave braon eka ili
oštećenja aparata.
- Aparat je namenjen isključivo upotrebi u
domaćinstvu.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima
i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol (sl. 2) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da
se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih
električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje
doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu
sredinu i zdravlje ljudi.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite
www.philips.com/support ili pročitajte odvojeni međunarodni
garantni list.
Türkçe
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philipse hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek
için www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce ayrı olarak sunulan
önemli bilgiler kitapçığını ve kullanım
kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. İki
belgeyi de ileride başvurmak üzere saklayın.
Bu cihaz, sadece evde kullanıma yönelik olarak
tasarlanmıştır. Her türlü ticari ve uygunsuz
kullanım veya talimatlara uyulmaması
durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul
etmez ve garanti geçerliliğini yitirir.
Tehlike
- Ütü veya buhar üreticiyi kesinlikle suya
sokmayın.
Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında
yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke
gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş, elektrik kablosu, buhar hortumu veya
cihazın kendisinde gözle görülür bir hasar
varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda sızıntı
varsa kullanmayın.
- Elektrik kablosu veya buhar hortumu
hasarlıysa bir tehlike oluşmasını önlemek
için mutlaka Philips, Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz
bırakmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi
tarafından cihazların güvenli kullanımı
ile ilgili talimat verilerek veya bu kişinin
nezaretinde ve eğer cihazın neden
olabileceği tehlikelerden haberdar
edilmişlerse, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve
ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği
olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamalarına izin
vermeyin.
- Cihaz çalışırken veya soğurken, ütüyü ve
kablosunu 8 yaşında veya daha küçük
çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak
tutun.
- Çocukların sadece, yetişkin denetimi altında
cihazı temizlemelerine ve Calc Clean
işlemine katılmalarına izin verilir.
- Elektrik kablosu ve buhar hortumunun sıcak
ütü tabanına temas etmesine izin vermeyin.
- Calc Clean işlemini gerçekleştirmeden
önce yanık riskini önlemek için cihazın şini
prizden çekin ve en az 2 saat soğumasını
bekleyin.
- Kullanım sırasında, buhar kazanlı ütü
sıcakken veya basınç altındayken EASY DE-
CALC düğmesini açmayın veya cihazdan
çıkarmayın.
- Cihaz ısındığında EASY DE-CALC
düğmesinin altından buhar veya sıcak su
damlacıkları geliyorsa cihazı kapatıp en az
2 saat soğumasını bekleyin. EASY DE-CALC
düğmesini sıkın; cihaz ısındığında buhar
gelmeye devam ediyorsa cihazı kapatıp
Philips’in yetki verdiği bir servis merkeziyle
iletişime geçin.
- Buhar kazanlı ütüye, cihazla birlikte verilen
EASY DE-CALC düğmesi dışında bir düğme
takmayın.
- Cihazınızdan çıkan buhar yanıklara yol
açabilir. Ütünüzü dikkatlice tutun. Buharı
asla insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.
- Yalnızca belirli modellerde: Buhar kaynaklı
yanık riskini önlemek için akıllı otomatik
buhar modu etkinleştirildiğinde ütüyü
havada ileri ve geri sallamayın veya hareket
ettirmeyin.
- Yalnızca belirli modellerde: Doldurma deliği
cihaz çalışırken açık olmamalıdır.
DİKKAT: Sıcak yüzey (Şek. 1)
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz
üzerinde sıcak sembolü bulunan ütülerde).
Dikkat
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Cihaz düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir
yüzeyde kullanılmalı ve bu tür yüzeylere
yerleştirilmelidir. Ütüyü arka kısmı
üzerine veya standına oturttuğunuzda
yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit olduğundan
emin olun.
- Olası hasarlara karşı kabloyu ve besleme
hortumunu düzenli olarak kontrol edin.
- Fiş yalnızca şle aynı teknik özelliklere sahip
bir prize takılmalıdır.
- Prize takmadan önce elektrik kordonunu
tamamen açın.
- Ütü platformu ve ütünün tabanı aşırı
ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara yol
açabilir. Kazanlı ütüyü hareket ettirmek
isterseniz ütü platformuna dokunmayın.
- Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı
temizlerken, buhar üreticisini doldururken
veya boşaltırken ve ütülemeye kısa bir
süre için bile olsa ara verdiğinizde: ütüyü
ütü standına geri koyun, cihazı kapatın ve
elektrik şini prizden çekin.
- Calc Clean işlemini gerçekleştirmeden
önce yanık riskini önlemek için cihazın şini
prizden çekin ve en az 2 saat soğumasını
bekleyin. Buhar kazanlı ütünün kir
temizleme işlemini “Temizlik ve bakım
bölümündeki talimatlara göre gerçekleştirin.
- Suyun sızmasına veya kahverengi lekelere
sebep olabileceğinden ve cihazınıza zarar
verebileceğinden parfümlü su, kurutma
makinesinde biriken su, sirke, kola, kir
çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı
ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış
su veya başka kimyasallar eklemeyin.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için
tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin
geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm
- Bu simge (Şek. 2) ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile
ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde
atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak
sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Українська
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Важливо
Перед тим як користуватися пристроєм,
уважно прочитайте окремий буклет
із важливою інформацією і посібник
користувача. Збережіть обидва документи
для довідки в майбутньому.
Цей пристрій призначено лише
для побутового використання. У
разі комерційного використання,
невідповідного використання чи
недотримання інструкцій виробник не бере
на себе відповідальності, а гарантія втрачає
чинність.
Небезпечно
- Ніколи не занурюйте праску або
генератор пари у воду.
Попередження
- Перед тим, як приєднувати пристрій до
мережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на таблиці з даними, із напругою
у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо на
штекері, шнурі живлення, шлангу подачі
пари або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав
або протікає.
- Якщо шнур живлення або шланг
подачі пари пошкоджено, обов’язково
замініть їх оригінальними компонентами
Philips у сервісному центрі Philips або
звернувшись до кваліфікованих осіб для
запобігання небезпеки.
- Ніколи не залишайте пристрій без
нагляду, коли він підєднаний до мережі.
- Цим пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років або більше чи особи
із послабленими фізичними відчуттями
або розумовими здібностями, чи без
належного досвіду та знань, за умови,
що їм було проведено інструктаж щодо
безпечного користування пристроєм,
якщо користування відбувається під
наглядом або якщо їх було повідомлено
про можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Тримайте праску і шнур живлення подалі
від дітей, яким ще не виповнилося
8 років, коли пристрій увімкнено або він
охолоджується.
- Дітям можна лише під наглядом
проводити чищення пристрою та
виконувати процедуру очищення від
накипу.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення та
шланг подачі пари не торкалися гарячої
підошви праски.
- Перш ніж виконувати очищення від
накипу, відєднайте пристрій від мережі
і дайте йому охолонути протягом
щонайменше 2 годин для запобігання
опікам.
- Ніколи не відкривайте і не знімайте
регулятор EASY DE-CALC із
парогенератора під час використання,
коли він ще гарячий або знаходиться під
тиском.
- Якщо пара або краплі гарячої води
виходять з-під регулятора EASY DE-CALC
під час нагрівання, вимкніть пристрій
і дайте йому охолонути протягом
щонайменше 2 годин. Щільніше
зафіксуйте регулятор EASY DE-CALC, а
якщо пара продовжує виходити під час
нагрівання пристрою, вимкніть пристрій
і зверніться до сервісного центру,
уповноваженого Philips.
- Не використовуйте іншої кришки для
парогенератора, крім регулятора EASY
DE-CALC, що входить у комплект.
- Із пристрою виходить пара, яка може
спричинити опіки. Користуйтеся праскою
обережно. Ніколи не спрямовуйте пару
на людей або тварин.
- Лише окремі моделі: не розмахуйте і не
ведіть праскою вперед-назад у повітрі,
коли активовано режим інтелектуальної
автоматичної подачі пари, щоб уникнути
небезпеки отримання опіків від пари.
- Лише окремі моделі: не відкривайте отвір
подачі під час роботи.
УВАГА! Гаряча поверхня (мал. 1)
Під час використання поверхні можуть
нагріватися (для прасок із символом
нагрівання).
Увага!
- Підключайте пристрій лише до
заземленої розетки.
- Пристрій потрібно використовувати
і ставити на рівну, стійку, жаростійку
поверхню. Коли ставите праску на
п’яту або на підставку, перевіряйте, чи
поверхня є стійкою.
- Регулярно перевіряйте, чи не
пошкоджені шнур живлення та шланг
подачі пари.
- Штекер потрібно під’єднанувати до
розетки з такими самими технічними
характеристиками.
- Повністю розмотайте шнур живлення
перед тим, як вставляти штекер у розетку.
- Платформа та підошва праски можуть
стати дуже гарячими та спричинити опіки,
якщо їх торкнутися. Коли Ви переміщаєте
парогенератор, не торкайтеся до
платформи праски.
- Після прасування, під час чищення
пристрою, наповнення або спорожнення
генератора пари, а також якщо Ви
навіть ненадовго залишаєте праску,
кладіть праску на підставку, вимикайте і
витягайте штепсель з розетки.
- Перш ніж виконувати очищення від
накипу, відєднайте пристрій від мережі
і дайте йому охолонути протягом
щонайменше 2 годин для запобігання
опікам. Регулярно видаляйте накип
із парогенератора, дотримуючись
інструкцій з розділу «Чищення та догляд».
- Не додавайте в резервуар парфумовану
воду, воду із сушильної машини,
оцет, крохмаль, засоби проти накипу,
засоби для прасування, воду після
хімічного видалення накипу чи інші
хімічні речовини, оскільки вони можуть
спричинити витікання води, появу
коричневих плям чи пошкодження
пристрою.
- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та
правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних
полів.
Переробка
- Цей символ (мал. 2) означає, що цей виріб не підлягає
утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/
EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та
електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація
допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте
веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте окремий
гарантійний талон.
2
1
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 10602

У вас возник вопрос относительно изделия Philips PerfectCare Elite Plus GC9660?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Philips PerfectCare Elite Plus GC9660, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Емкость водного резервуара 1.8
Тип рабочей поверхности подошва T-ionicGlide
Процент энергосбережения 30
Вес утюга 0.8
Время запуска 120
Съемный резервуар для воды yes
Функция вертикального пара yes
Подходит для жесткой воды yes
Сигнал тревоги при недостаточном уровне воды yes
Заправка в любой момент yes
Режим энергосбережения yes
Автовыключение yes
Емкость водного резервуара 1.8
Длина шланга 1.7
Тип рабочей поверхности подошва T-ionicGlide
Съемный резервуар для воды yes
Функция вертикального пара yes
Подходит для жесткой воды yes
Заправка в любой момент yes
Автоотключение yes
Производительность парового напора 520
Постоянная подача пара yes
Запирание yes
Цвет товара   Purple, White
Безопасно для всех тканей yes
Постоянная подача пара 155
Потребляемая мощность утюга 2700
Максимальное паровое давление 7.5
Время нагрева 2
Функция очистки от накипи yes
Автоматическое удаление накипи yes
Прочие свойства
Длина шланга 1.7
Энергопитание
Входящее напряжение сети 220-240
Входящее напряжение сети 220-240
Процент энергосбережения 30
Режим энергосбережения yes
Энергосбережение yes
Эргономика
Длина кабеля 1.8
Длина шнура 1.8
Технические характеристики
Масса брутто 7.3
Вес и размеры
Вес утюга 800
Вес 5100
Масса брутто 7300
Глубина 233
Ширина 285
Высота 453
Ширина упаковки 350
Глубина упаковки 310
Высота упаковки 510
Содержимое упаковки
Инструкция yes
Индикация
Световой индикатор yes
Индикатор накипи yes
Индикатор уровня воды yes