Philips SHD9100 инструкция

Philips SHD9100
(1)
 • Кол-во страниц: 2
 • Тип файла: PDF
 • SHD9100

  Bruksanvisning
  Käyttöohjeet
  Instrukcja użytkownika
  Návod k použití
  Használati utasítás
  Инструкции по использованию
  Kasutusjuhend
  Lietošanas instrukcija
  Naudojimo instrukcijos
  LT
  LV
  EST
  RU
  HU
  CZ
  PL
  FIN
  SV
  SHD9100 Svenska
  Kartongens innehåll
  - Headset
  - Dockningsstation
  - Nätadapter
  - 3,5 till 6,3 mm-adapter
  - Audiokabel
  - 3 st.AAA NiMH-batterier
  - Kabellock
  Viktig information
  Undvik risken för brand eller elektrisk stöt genom att alltid
  hålla produkten torr och inte utsätta den för för stark värme
  från värmeelement eller direkt solljus.
  Använd en mjuk något fuktad duk för att göra ren produkten.
  Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
  ammoniak eller skurmedel. De kan skada produkten.
  Plocka inte isär produkten. Om du får tekniska problem bör
  du ta produkten till en Philips-försäljare.
  Kontinuerlig användning vid hög volym kan skada hörseln
  permanent.
  Sändningsområde: 30 meter,men beroende av förhållandena.
  Använd endast laddningsbara NiMH-batterier med
  förkortad kylsa för ditt headset.
  Använd inte vanliga batterier.
  Installation
  Gör anslutningarna (A).
  Öronkuddar
  Tryck på spaken upptill på öronkudden så lossnar kudden av
  sig själv.
  Batterier
  Ladda batterierna i headsetet i minst 10 timmar innan du
  börjar använda det. På så sätt håller batterierna längre.
  Tryck på spaken på öronsnäckan för att komma åt
  batterifacket. Sätt i batterierna rätt i vänster och höger
  öronsnäcka (B).
  Laddningstiden under normal användning är ca 6 timmar eller
  mindre. Lägg headsetet på laddningsstationen för laddning så att
  laddningsstiften i dockningstationen kommer i kontakt med
  metallplattorna på headsetet. En blinkande grön lampa anger att
  laddning pågår. När alla tre gröna lamporna lyser är
  headsetbatterierna fulladdade.
  Användning
  Koppla på audiokällan och öka försiktigt volymen på
  audiokällan. Sändaren i dockningstationen stänger automatiskt
  på och av sig. Sändaren är på när de blå lamporna lyser när
  headsetet tas bort från dockningsstationen. För att aktivera
  headsetet trycker du på POWER på headsetet (C). Headsetet
  stänger automatiskt av sig när det sätts i dockningsstationen.
  Låg batteriladdning ger sämre ljudsignal i headsetet, och så
  småningom stängs ljudsignalen av.
  Volym
  Använd volymknapparna VOLUME på headsetet (C) för att
  justera volymnivån.Audiokällans volymnivå måste ställas in på
  en fast acceptabelt hög ljudnivå, t.ex. 25% av maxnivån.
  Om ljudsignalen från ljudkällan är för svag kopplas
  sändaren i dockningsstationen automatiskt av.
  Problemlösning
  Om det uppstår ett fel ber vi dig först att gå genom följande
  punkter:
  - Kontrollera att alla kablarna sitter i ordentligt.
  - Kontrollera att batterierna är fulladdade och har satts i på
  rätt sätt.
  - Om headsetet inte laddas ordentligt kan du kontrollera om
  laddningsstiften på dockningsstationen är i kontakt med
  metallplattan på headsetet.
  Om du inte kan lösa problemet med hjälp av de tipsen, kan du
  kontakta vår helpline online (www.philips.com/support) eller
  vända dig till försäljningsstället. Försök aldrig att öppna
  enheten. Då förfaller garantin!
  Europeiska bestämmelser
  Philips Consumer Electronics, BG Peripherals & Accessories
  intygar att SHD9100 uppfyller de väsentliga kraven och andra
  relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
  Denna produkt har konstruerats, testats och tillverkats i
  enlighet med de europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG.
  Information till konsumenten
  Kassering av din gamla produkt
  Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan
  både återvinnas och återanvändas.
  När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten
  innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG
  Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
  elektroniska produkter.
  Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
  hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du
  bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
  Tiedote kuluttajille
  Vanhan tuotteen hävittäminen
  Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka
  voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu
  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
  Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
  kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
  Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen
  mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään
  ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
  Informacje dla użytkownika
  Usuwanie zużytych produktów
  Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i
  podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.
  Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci
  na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.
  Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego.
  Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów
  elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego.
  Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na
  środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
  Informace pro zákazníka
  Likvidace starého výrobku
  Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality,
  které je možné recyklovat a opětovně použít.
  Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru,
  znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.
  Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a
  elektronických výrobků.
  Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do
  běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže
  předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
  SHD9100 Suomi
  Pakkauksen sisältö
  - Kuulokkeet
  - Telakka-asema
  - AC/DC -adapteri
  - 3,5 - 6,3 mm adapteri
  - Audiokaapeli
  - 3 x AAA NiMH paristot
  - Kaapelisuojus
  Tärkeitä tietoja
  Tulipalon syttymisen tai sähköiskun estämiseksi pidä tämä
  tuote aina kuivana äläkä altista sitä liialliselle lämpölaitteiden
  tai suoran auringonpaisteen aiheuttamalle lämmölle.
  Käytä hivenen kostutettua nahkapalasta tuotteen
  puhdistamiseksi. Älä käytä spriitä tai ammoniakkia sisältäviä tai
  naarmuttavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
  tuotetta.
  Älä hajota tuotetta sen osiin.Teknisten vaikeuksien ilmetessä
  vie tuote Philips-myyntiliikkeeseen neuvojen saamiseksi.
  Jatkuva käyttö korkealla äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa
  kuuloasi.
  Lähetysalue: 30 metrin, kuuluvuusalue ympäristöolosuhteista
  riippuen.
  Käytä kuulokkeiden yhteydessä vain uudelleen
  ladattavia, lyhytholkkisia NiMH-paristoja.
  Älä käytä vakioparistoja.
  Asennus
  Suorita asianmukaiset liitännät (A).
  Korvatyynyt
  Työnnä korvatyynyn päällä olevaa vipua, jolloin korvatyynyn
  elementti vapautuu.
  Paristot
  Anna kuulokkeiden paristojen latautua vähintään 10 tunnin ajan
  ennen tuotteen käyttöä ensimmäistä kertaa paristojen
  pitemmän käyttöajan varmistamiseksi.
  Paina korvakuoren päällä olevaa vipua paristolokeroon
  pääsemiseksi.Asenna paristot oikein vasempaan ja oikeaan
  korvakuoreen (B).
  Latausaika säännöllisessä käytössä on noin 6 tuntia tai sen alle.
  Aseta kuulokkeet latausta varten telakka-asemaan niin että
  telakka-aseman latausnavat eivät saa kontaktia kuulokkeiden
  metallilevyjen kanssa.Vilkkuva LED-merkkivalo osoittaa, että
  lataus on käynnissä. Kun kaikki kolme vihreää LED-merkkivalo
  ovat päällä, kuulokkeiden paristo on ladattu täyteen.
  Käyttö
  Kytke päälle audiolähde ja lisää varoen audiolähteen
  äänenvoimakkuutta.Telakka-aseman lähettimessä on
  automaattinen virtakatkaisin. Lähetin on kytketty päälle, kun
  sininen LED-merkkivalo syttyy päälle kuulokkeet poistettaessa
  telakka-asemasta. Kuulokkeiden aktivoimiseksi paina
  virtapainiketta POWER kuulokkeilla (C). Kuulokkeet
  kytkeytyvät automaattisesti pois päältä ne telakka-asemaan
  asetettaessa.Alhainen pariston virran taso aiheuttaa
  kuulokkeiden audiosignaalin heikkenemisen ja audiosignaali
  kytkeytyy lopulta pois päältä.
  Äänenvoimakkuus
  Äänenvoimakkuustason säätämiseksi käytä äänenvoimakkuus-
  painikkeita VOLUME kuulokkeilla (C).Audiolähteen audiotason
  on oltava asetettuna kiinteälle melkoisen korkealle tasolle,
  esim. 25 % maksimitasosta.
  Jos audiosignaali audiolähteestä on liian alhainen,
  telakka-asema kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
  Vikojen selvitys
  Jos aiheutuu vika, tarkista alla kuvatut seikat:
  - Tarkista kaikki kaapelit niiden oikean kytkemisen
  varmistamiseksi.
  - Tarkista, onko paristot ladattu täyteen ja asennettu oikealla
  tavalla.
  - Jos kuulokkeet eivät lataudu oikein, tarkista, onko telakka-
  aseman latausnastoilla kontakti kuulokkeiden metallilevyyn.
  Jos et pysty korjaamaan vikaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota
  yhteys online-neuvontaan (www.philips.com/support) tai ota
  yhteys myyntiliikkeeseen. Älä koskaan yritä itse avata
  laitetta, muuten takuu mitätöityy!
  Eurooppaa koskevat asetukset
  Philips Consumer Electronics, BG Peripherals & Accessories
  vakuuttaa täten, että SHD9100 on olennaisten asetusten ja
  muiden direktiivin 1999/5/EY asettamien ehtojen mukainen.
  Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan
  R&TTE direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.
  SHD9100 Polski
  Zawartość opakowania
  - Słuchawki
  - Ładowarka
  - Konwerter AC/DC
  - Konwerter 3,5/6,3mm
  - Przewód audio
  - 3 Baterie AAA NiMH
  - Futerał na przewód
  Ważne informacje
  Aby zapobiec porażeniu prądem: zawsze trzymaj słuchawki w
  suchym miejscu i nie wystawiaj je na nadmierne działanie
  ciepła, emitowanego przez grzejniki lub słońce.
  W celach czyszczenia używaj lekko zmoczonej szmatki z
  koziej skóry. Nie używaj detergentów zawierających alkohol,
  spirytusy, amoniak lub żrące substancje, gdyż mogą one
  uszkodzić produkt.
  Nie rozbieraj produktu. W przypadku kłopotów
  technicznych, zwróć produkt do sprzedawcy.
  Ciągłe słuchanie głośnej muzyki może uszkodzić twój słuch.
  Zasięg transmisji: 30 metrów, zależnie od warunków
  otoczenia.
  Używaj tylko akumulatorków NiMH.
  Nie używaj standardowych baterii.
  Instalacja
  Podłącz odpowiednie połączenia (A).
  Puszka słuchawki
  Zwolnij dźwignię puszki słuchawki, aby ją usunąć.
  Baterie
  Ładowanie baterii przez minimum 10 godzin przed pierwszym
  użyciem zapewni im dłuższą żywotność.
  Zwolnij dźwignię przy słuchawce aby dostać się do pojemnika
  na baterie. Włóż baterie odpowiednio do prawej i lewej
  puszki słuchawek (B).
  W trakcie normalnego użytkowania ładowanie baterii powinno
  trwać 6 godzin lub krócej. W czasie ładowania powieś
  słuchawki na ładowarce, tak aby styki ładowania dotykały
  metalowych płytek na słuchawkach. Migająca zielona dioda
  oznacza ładowanie, kiedy wszystkie trzy diody na słuchawkach
  świecą zielono oznacza to, że baterie są naładowane.
  Obsługa
  Włącz urządzenie audio i powoli zwiększ głośność. Nadajnik
  ładowarki słuchawek posiada automatyczny przełącznik
  zasilania. Nadajnik jest włączony, kiedy zapala się zielona dioda
  przy zdjęciu słuchawek z ładowarki. Aby aktywować słuchawki
  przyciśnij przycisk na słuchawkach (C).
  Słuchawki zostaną wyłączone, kiedy znowu wrócą na
  ładowarkę. Niski poziom baterii spowoduje zniekształcenie
  głosuiwkońcu słuchawki wyłączą się.
  Głośność
  Aby ustawić głośność użyj przycisku ‘VOLUME’ na słuchawkach
  (C). Poziom głośności musi być ustawiony na pewnym
  poziomie, na przykład 25% skali.
  Jeśli poziom głośności jest zbyt niski, nadajnik ładowarki
  wyłączy się automatycznie.
  Rozwiązywanie problemów
  Jeśli coś nie działa, sprawdź następujące punkty możliwej awarii:
  - Sprawdź wszystkie kable, czy są podłączone poprawnie.
  - Sprawdź, czy wszystkie baterie są naładowane i poprawnie
  włożone.
  - Jeśli słuchawki nie ładują poprawnie, sprawdź czy styki
  ładowania ładowarki kontaktują z płytkami słuchawek.
  Jeśli nie jesteś w stanie usunąć awarii korzystając z powyższych
  zaleceń, skorzystaj z pomocy w sieci
  (www.philips.com/support) lub zwróć się do sprzedawcy.
  Nigdy nie otwieraj zestawu samodzielnie, jako że to
  spowoduje nieważność gwarancji!
  Przepisy europejskie
  Niniejszym, Philips Consumer Electronics, BG Peripherals &
  Accessories oświadcza, że SHD9100 pozostaje w zgodności z
  zasadniczymi wymogami i innymi, adekwatnymi przepisami
  Wytycznej 1999/5/EC.
  Niniejszy produkt został zaprojektowany, przetestowany i
  wyprodukowany zgodnie z Wytyczną 1999/5/EC Europejskiej
  R&TTE.
  SHD9100 Česky
  Obsah balení
  - Sluchátka
  - Dokovací stanice
  - Síťový adaptér
  - Redukce konektoru z 3,5 na 6,3 mm
  - Zvukový kabel
  - 3 x baterie AAA NiMH
  - Kryt kabelu
  Důležité informace
  Aby se předešlo riziku požáru nebo úrazu elektrickým
  proudem: tento výrobek vždy udržujte v suchu a nevystavujte
  ho nadměrnému teplu způsobenému vytápěcími zařízeními
  nebo přímým slunečním světlem.
  K čištění výrobku používejte navlhčenou jelenici.
  Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují alkohol, líh,
  čpavek nebo brusiva, protože ty mohou výrobek poškodit.
  Výrobek nerozebírejte. V případě technických potíží ho
  předejte svému prodejci výrobků Philips.
  Nepřetržité používání výrobku při vysoké hlasitosti může
  vést k trvalému poškození sluchu.
  Dosah přenosu: 30 m, v závislosti na okolních podmínkách.
  Ve sluchátkách používejte pouze dobíjecí baterie NiMH
  se zkráceným izolačním pouzdrem.
  Nepoužívejte standardní baterie.
  Instalace
  Všechny prvky správně propojte (A).
  Náušníky
  Náušník lze uvolnit stisknutím páčky na jeho horní straně.
  Baterie
  Před prvním použitím nabíjejte baterie ve sluchátkách alespoň
  10 hodin, abyste zajistili jejich delší provozní životnost.
  Stisknutím páčky na krytu sluchátka otevřete přihrádku na
  baterie. Vložte baterie správným způsobem do levého a
  pravého sluchátka (B).
  Při běžném používání trvá nabíjení nejdéle přibližně 6 hodin.
  Chcete-li sluchátka nabít, položte je na dokovací stanici tak,
  aby byly nabíjecí kolíčky na dokovací stanici v kontaktu s
  kovovými ploškami na sluchátkách. Blikající zelená kontrolka
  znamená, že probíhá nabíjení. Když se rozsvítí všechny tři
  zelené kontrolky, jsou baterie ve sluchátkách plně nabité.
  Provoz
  Zapněte zdroj zvuku a opatrně zvyšujte jeho hlasitost. Vysílač
  dokovací stanice se zapíná a vypíná automaticky. Vysílač se
  zapne, když se rozsvítí modrá kontrolka při zvednutí sluchátek
  z dokovací stanice. Sluchátka aktivujte stisknutím tlačítka
  POWER (C). Když sluchátka umístíte do dokovací stanice,
  automaticky se vypnou. Pokud jsou baterie vybité, kvalita
  zvukového signálu ve sluchátkách se bude zhoršovat a nakonec
  se signál přeruší.
  Hlasitost
  Úroveň hlasitosti můžete nastavit pomocí tlačítek VOLUME na
  sluchátkách (C). Hlasitost zdroje zvuku je nutno nastavit na
  pevnou přiměřeně vysokou úroveň, například 25 % maximální
  úrovně.
  Pokud je zvukový signál ze zdroje zvuku příliš slabý,
  vysílač dokovací stanice se automaticky vypne.
  Řešení problémů
  Pokud se vyskytne závada, zkontrolujte prosím níže uvedené
  body:
  - Zkontrolujte všechny kabely a ujistěte se, že jsou správně
  zapojeny.
  - Zkontrolujte, zda jsou baterie plně nabité a správně vložené.
  - Pokud se sluchátka nenabíjejí správně, zkontrolujte, zda jsou
  nabíjecí kolíčky na dokovací stanici v kontaktu s kovovými
  ploškami na sluchátkách.
  Pokud se vám pomocí výše uvedených rad nepodaří problém
  vyřešit, obraťte se na pomoc online (www.philips.com/support)
  nebo se poraďte se svým prodejcem. Nikdy se nepokoušejte
  přístroj otevřít sami, protože byste tím ztratili záruku!
  Evropské předpisy
  Společnost Philips Consumer Electronics, BG Peripherals &
  Accessories, tímto prohlašuje, že výrobek SHD9100 splňuje
  základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice
  1999/5/ES.
  Tento výrobek byl navržen, vyzkoušen a vyroben v souladu s
  Evropskou směrnicí 1999/5/ES o rádiových zařízeních a
  telekomunikačních koncových zařízeních.
  0682
  Specifications are subject to change without notice.
  Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
  2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
  www.philips.com
  Audio
  AUDIO IN
  A)
  B)
  E
  - VOLUME +
  y
  POWER
  C)
  Congratulations on your purchase and welcome toPhilips! To fully benefit from the support that Philipsoffers, register your product at:

  www.philips.com/welcome

  Data subject to change without notice.
Philips SHD9100

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Philips SHD9100 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Philips SHD9100 вам ответить.

Посмотреть руководство для Philips SHD9100 бесплатно. Руководство относится к категории Наушники, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Philips SHD9100 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Philips SHD9100

Главная
Бренд Philips
Модель SHD9100
Изделие Наушники
EAN 8712581329747
Язык русский
Тип файла PDF
Наушники
Юнит динамика 50 mm
Тип магнита Неодим
Частота наушников 10 - 28000 Hz
Тип наушников Полноразмерные
Батарея
Тип батареек AAA
Число поддерживаемых батарей 3
Напряжение батареи 9 V
Прочие свойства
12 NC-код 867000028994
12 NC (внешняя картонная упаковка) 867000028994
EAN/UPC/GTIN 87 12581 32974 7
Вес брутто (внешняя картонная упаковка) 4.877 kg
Вес нетто внешней упаковки 4.077 kg
Длина упаковки 220 mm
Вес нетто упаковки 0.859 kg
Сухой вес упаковки 0.5 kg
Сухой вес внешней упаковки 0.8 kg
Индикация разряда батарей Да
Масса брутто 1.359 kg
Данные об упаковке
Высота упаковки 310 mm
Ширина упаковки 122 mm
Логистические данные
Ширина мастер-картона 240 mm
Длина мастер-картона 390 mm
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона 87 12581 34723 9
Порты и интерфейсы
Технология подключения Беспроводной
Производительность
Тип продукта Наушники
показать больше

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Philips SHD9100.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь