Princess Panini Grill 112415

Princess Panini Grill 112415 инструкция

(1)
 • EN
  Instruction manual
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  FR
  Mode d’emploi
  DE Bedienungsanleitung
  ES Manual de usuario
  PT Manual de utilizador
  IT Manuale utente
  SV Bruksanvisning
  CS Návod na použití
  PL Instrukcja obsługi
  SK vod na použitie
  Panini Grill
  01.112415.01.001
  RU Руководство по эксплуатации
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
  TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
  COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
  OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
  ZĘŚ
  CI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ /
  ОПИСАНИЕ ЗАПЧАС
  12
  3
  4
  4
  © Princess 2018
  [WEEE Logo]
  Princess
  Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg
  The Netherlands
  www.princesshome.eu
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  Keep the appliance and its cord out of reach
  of children less than 8 years.
  The temperature of accessible surfaces may
  be high when the appliance is operating.
  The appliance is not intended to be operated
  by means of an external timer or a separate
  remote-control system.
  Surface are liable to get hot during use.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Indication light green
  2. Indication light red
  3. Safety lock
  4. Grill plates
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
  voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
  beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  When the device is turned on for the first time, a slight odour will
  occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
  only temporary and will disappear soon.
  USE
  Plug in the socket, the red indication light will light up. Leave the
  device closed without any content to preheat. When the green
  indication light lights up, you will be able to start grilling.
  Slightly grease the anti stick coating of the grill plates with oil or butter.
  During use, the trays and the shell are very hot, Avoid any contact, as
  it can seriously injure you.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both
  halves open.
  Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  www.princesshome.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  De temperatuur van de toegankelijke
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  worden met behulp van een externe timer of
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  Het oppervlak kan heet worden tijdens
  gebruik.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Indicatielampje groen
  2. Indicatielampje rood
  3. Veiligheidssluiting
  4. Grillplaten
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
  een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
  Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
  GEBRUIK
  Plaats de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje gaat
  branden. Laat het apparaat zonder inhoud gesloten opwarmen. U kunt
  beginnen met grillen wanneer het groene indicatielampje gaat branden.
  Vet de antiaanbaklaag van de grillplaten lichtelijk in met olie of boter.
  Tijdens het gebruik worden de bakplaten en de behuizing zeer heet,
  vermijd ieder contact; u kunt zich ernstig verwonden.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen
  met beide helften open.
  Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
  schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
  het apparaat.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  www.princesshome.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide.
  Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  moins de 8 ans.
  La température des surfaces accessibles peut
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
  L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  un dispositif de programmation externe ou un
  système de télécommande indépendant.
  La surface peut devenir chaude à l'usage.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Voyant vert
  2. Voyant rouge
  3. Verrouillage de sécurité
  4. Plaques de cuisson
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
  que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
  local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50/60Hz)
  À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
  perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
  est seulement temporaire et disparaît rapidement.
  UTILISATION
  Branchez la fiche et le témoin rouge s'allume. Laissez l'appareil fermé
  sans contenu pour le préchauffage. Lorsque le témoin vert s'allume,
  vous pouvez commencer à griller.
  Graissez légèrement le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson
  avec de l’huile ou du beurre.
  Pendant utilisation, les plateaux et le corps de l’appareil sont brûlants,
  évitez tout contact pour éviter les blessures graves.
  NETTOYAGE ET MAINTENANCE
  Débranchez la fiche du secteur et laissez l’appareil refroidir ouvert.
  Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une brosse
  douce.
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
  www.princesshome.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  Jahren.
  Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  betrieben werden.
  Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
  werden.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Grüne Kontrollleuchte
  2. Rote Kontrollleuchte
  3. Sicherheitsverriegelung
  4. Grillplatten
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
  Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
  Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz)
  Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
  leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
  ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
  verschwindet bald.
  GEBRAUCH
  Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose; die rote Kontrollleuchte
  leuchtet auf. Lassen Sie das Gerät geschlossen und ohne
  vorzuheizenden Inhalt. Wenn die grüne Kontrollleuchte leuchtet, können
  Sie mit dem Grillen beginnen.
  Fetten Sie die Antihaftbeschichtung der Grillplatten leicht mit Öl oder
  Butter ein.
  Bleche und Formen werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden
  Sie jeglichen Kontakt, da Sie sich ernsthaft verletzen könnten.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
  abkühlen, indem Sie beide Hälften offen stehen lassen.
  Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder einer
  weichen Bürste.
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
  www.princesshome.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  La temperatura de las superficies accesibles
  puede ser elevada cuando funcione el aparato.
  El aparato no está diseñado para usarse
  mediante un temporizador externo o un sistema
  de control remoto independiente.
  La superficie puede calentarse durante el
  uso.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Piloto verde
  2. Piloto rojo
  3. Cierre de seguridad
  4. Placas del grill
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
  tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
  Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
  la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
  Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
  olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
  minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
  USO
  Enchufe en la toma de corriente; el piloto rojo se encenderá. Deje
  cerrado el dispositivo sin nada para precalentar. Cuando el piloto verde
  se encienda, puede empezar a preparar alimentos en la parrilla.
  Engrase ligeramente la capa antiadherente de las placas del grill con
  aceite o mantequilla.
  Las placas y la cubierta del aparato estarán muy calientes mientras se
  utilice, evite cualquier contacto porque se podría lesionar seriamente.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe con
  las dos mitades abiertas.
  Limpie las placas con un paño húmedo o con un cepillo suave.
  Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
  aparato.
  No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
  no se puede lavar en el lavavajillas.
  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.
  Soporte
  Puede encontrar toda la información y recambios en
  www.princesshome.eu!
  PTManual de Instruções
  SEGURANÇA
  Se não seguir as instruções de segurança, o
  fabricante não pode ser considerado
  responsável pelo danos.
  Se o cabo de alimentação estiver danificado,
  deve ser substituído pelo fabricante, o seu
  representante de assistência técnica ou alguém
  com qualificações semelhantes para evitar
  perigos.
  Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
  e certifique-se de que este nunca fica preso.
  O aparelho deve ser colocado numa superfície
  plana e estável.
  O utilizador não deve abandonar o aparelho
  enquanto este estiver ligado à alimentação.
  Este aparelho destina-se apenas a utilização
  doméstica e para os fins para os quais foi
  concebido.
  Este aparelho não deve ser utilizado por
  crianças com idades compreendidas entre
  menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
  utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
  pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
  mentais reduzidas, assim como com falta de
  experiência e conhecimentos, caso sejam
  supervisionadas ou instruídas sobre como
  utilizar o aparelho de modo seguro e
  compreendam os riscos envolvidos. As crianças
  não devem brincar com o aparelho. Mantenha o
Princess Panini Grill 112415

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Princess Panini Grill 112415 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Princess Panini Grill 112415 вам ответить.

Посмотреть руководство для Princess Panini Grill 112415 бесплатно. Руководство относится к категории Решетки для гриля, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 9.1. Руководство доступно на следующих языках: русский, английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, словацкий. У вас есть вопрос о Princess Panini Grill 112415 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Princess Panini Grill 112415

Главная
Бренд Princess
Модель Panini Grill 112415
Изделие Решетка для гриля
Язык русский, английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, словацкий
Тип файла PDF

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.