Princess Raclette 6 Grill Party 162725

Princess Raclette 6 Grill Party 162725 инструкция

(1)
 • Gourmette
  01.162725.01.001
  EN
  Instruction manual
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  FR
  Mode d’emploi
  DE Bedienungsanleitung
  ES Manual de usuario
  TR Kullanım kılavuzuPT Manual de utilizador
  IT Manuale utente
  SV Bruksanvisning
  CS Návod na použití
  PL Instrukcja obsługi
  SK vod na použitie
  1
  23
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
  TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
  COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
  OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / PARÇALARIN AÇIKLAMASI
  www.princesshome.eu
  © Princess 2018
  [WEEE Logo]
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  Keep the appliance and its cord out of reach
  of children less than 8 years.
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  The appliance is not intended to be operated
  by means of an external timer or a separate
  remote-control system.
  The temperature of accessible surfaces may
  be high when the appliance is operating.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Baking plate
  2. Baking pan
  3. On/ off switch with power indicator light
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  We advise to place a heat resistant coating between your table and
  the appliance (this way you don't get burns on your table or table
  cloth).
  Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
  parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
  voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
  beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  Press the power switch to turn on the appliance (the light will burn).
  Let the appliance heat up for 15 minutes till half an hour.
  Wait for the plate to heat up before putting food on it.
  When the device is turned on for the first time, a slight odour will
  occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
  only temporary and will disappear soon.
  USE
  Grease the griddle and the pans with a little oil.
  Do not use anything metal, to avoid damaging the non-stick coating.
  When you put your food on the griddle, make sure you will turn it
  regularly.
  Small pieces of meat and/or fish cook quicker than big pieces.
  Do not pierce the meat; this makes it lose some of its juices and some
  of its flavour.
  During cooking, any bits of food left behind should be removed
  immediately to prevent them from sticking onto the plate.
  Never put frozen food on the grill plate, the heat shock could damage
  the plate.
  The pans can also be used to cook meat, make sure it is sliced thin.
  Never put the pan on top of the grill plate during use. Never move the
  grill plate when it is still hot, you could get burned.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
  cool down.
  Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
  soft cloth.
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or
  steel wool as this will damage the finish.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  www.princesshome.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  worden met behulp van een externe timer of
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  De temperatuur van de toegankelijke
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Bakplaat
  2. Bakpannetje
  3. Aan/uit-schakelaar met stroomindicatielampje
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Het is aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel en het
  apparaat te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de
  warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).
  Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
  producten.
  Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  Druk op de schakelaar om het apparaat aan te zetten (het lampje zal
  gaan branden).
  Laat het apparaat gedurende 15 minuten tot een half uur opwarmen.
  Wacht tot de bakplaat is opgewarmd voordat u er eten op legt.
  Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
  een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
  Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
  GEBRUIK
  Vet de grillplaat en de pannetjes in met olie.
  Gebruik geen metalen voorwerpen om te voorkomen dat de
  antiaanbaklaag wordt beschadigd.
  Als u uw voedsel op de grillplaat legt, zorg er dan voor dat u het
  regelmatig omkeert.
  Kleine stukken vlees en/of vis garen sneller dan grote stukken.
  Doorboor het vlees niet; dit zorgt ervoor dat het vlees zijn sappen en zijn
  smaak verliest.
  Gedurende het bereiden moeten alle achtergebleven stukjes voedsel
  direct worden verwijderd, zodat deze niet aan de plaat blijven
  vastplakken.
  Leg nooit bevroren voedsel op de grillplaat; de hitteschok kan de plaat
  beschadigen.
  De pannetjes kunnen ook worden gebruikt om vlees te bereiden, mits
  dun gesneden.
  Plaats nooit een pannetje op de grillplaat tijdens gebruik. Verplaats de
  grillplaat nooit met uw handen wanneer deze nog heet is; u kunt uw
  handen verbranden.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
  apparaat is afgekoeld.
  Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
  keukenpapier of een zachte doek.
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
  schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
  het apparaat.
  Reinig de binnenkant en de buitenkant niet met een schuurspons of met
  staalwol; dit beschadigt de oppervlakken.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  www.princesshome.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  moins de 8 ans.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  un dispositif de programmation externe ou un
  système de télécommande indépendant.
  La température des surfaces accessibles peut
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Plaque du grill
  2. Coupelle
  3. Bouton Marche/Arrêt (On/Off) avec voyant lumineux
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  Nous recommandons de poser l’appareil sur un sous-plat (pour éviter de
  brûler votre table ou votre nappe).
  Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
  amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
  Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
  que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
  local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50/60Hz)
  Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer l’appareil (le voyant
  s’allumera).
  Laissez préchauffer l’appareil entre 15 et 30 minutes.
  Attendez que la plaque chauffante soit chaude avant d’y déposer des
  aliments.
  À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
  perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
  est seulement temporaire et disparaît rapidement.
  UTILISATION
  Huilez la plaque et utilisez les coupelles huilées.
  Ne pas utiliser d'ustensiles en métal afin d'éviter d'endommager le
  revêtement antiadhésif.
  Lorsque des aliments sont posés sur la plaque, surveillez-les et
  retournez les de temps en temps.
  Les petits morceaux de viande et/ou de poisson cuisent plus rapidement
  que les gros.
  Ne percez pas la viande; elle se défait et perd un peu de son jus et de
  sa saveur.
  Tout résidu d'aliments restant après la cuisson doit être retiré
  immédiatement pour éviter qu'ils adhèrent à la plaque chauffante.
  Ne jamais mettre d'aliments congelés sur la plaque chauffante, le choc
  thermique pourrait endommager la plaque.
  Les coupelles peuvent aussi être utilisées pour la cuisson des viandes à
  condition qu'elles soient finement découpées.
  Ne jamais placer la coupelle sur la plaque chauffante pendant
  l'utilisation. Ne jamais déplacer la plaque chauffante avec les mains si
  elle est encore chaude, vous pourriez vous brûler.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
  Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier
  ou un chiffon doux.
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur avec des éponges à récurer
  abrasives ou en laine d'acier car la surface serait endommagée.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
  www.princesshome.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  Jahren.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  betrieben werden.
  Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Backblech
  2. Backform
  3. Ein/Ausschalter mit Kontrollleuchte
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Wir empfehlen, eine hitzebeständige Unterlage zwischen Tisch und
  Gerät zu legen (somit entstehen keine Brandflecken auf Tisch oder
  Tischdecke).
  Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
  abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
  Scheuermittel.
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
  Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
  Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz)
  Zum Einschalten des Geräts die Ein/Ausschalttaste drücken
  (Kontrollleuchte leuchtet).
  Das Gerät 15 Minuten bis eine halbe Stunde aufheizen lassen.
  Warten Sie, bis die Warmhalteplatte aufgeheizt ist, bevor Sie Speisen
  darauf legen.
  Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
  leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
  ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
  verschwindet bald.
  GEBRAUCH
  Die Grillplatte einfetten und die Pfannen mit Öl verwenden.
  Keine Metallteile benutzen, um die Antihaft-Beschichtung nicht zu
  beschädigen.
  Die Speisen auf der Grillplatte beobachten und ab und zu umdrehen.
  Kleine Fleisch- und/oder Fischstücke garen schneller als große.
  Fleisch nicht einstechen; Fleischsaft und Geschmack gehen verloren.
  Auf der Warmhalteplatte angehaftete Speisereste sollten während des
  Garvorgangs sofort beseitigt werden.
  Niemals Gefriergut auf die Warmhalteplatte legen, der Hitzeschock kann
  die Platte beschädigen.
  Die Pfannen können auch zum Garen von Fleisch verwendet werden,
  wenn es dünn geschnitten ist.
  Die Pfanne während des Betriebs niemals auf die Warmhalteplatte
  stellen. Die noch heiße Warmhalteplatte niemals mit den den Händen
  bewegen, Si ekönnten sich verbrennen.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
  Gerät abgekühlt ist.
  Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
  weichen Tuch abwischen.
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  Die Innen- oder Außenseite nicht mit einem Topfreiniger oder Stahlwolle
  reinigen, weil sonst die Oberfläche beschädigt wird.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
  www.princesshome.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  El aparato no está diseñado para usarse
  mediante un temporizador externo o un sistema
  de control remoto independiente.
  La temperatura de las superficies accesibles
  puede ser elevada cuando funcione el aparato.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Placa para hornear
  2. Bandeja para hornear
  3. Interruptor de encendido/apagado con piloto indicador
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
  tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  Se aconseja colocar un tapete resistente al calor entre la mesa y el
  aparato (de esta manera no se quema ni la mesa ni el mantel).
  Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
  todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
  Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
  Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
  la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
  Pulse el interruptor de encendido para encender el aparato (se iluminará
  el piloto).
  Deje que el aparato se caliente entre 15 minutos y media hora.
  Espere a que se caliente la placa de calor antes de poner comida sobre
  ella.
  Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
  olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
  minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
  USO
  Utilice aceite para engrasar la plancha y para las bandejas.
  No utilice nada metálico para evitar dañar las capas anti adherentes.
  Cuando ponga comida sobre la plancha, vigílela y gírela de vez en
  cuando.
  Trozos pequeños de pescado y/o carne se cocinan más rápidamente
  que las piezas grandes.
  No pinche la carne ya que así se perderán parte de sus jugos y también
  parte de su sabor.
  Durante la cocción, los restos de comida que queden se deberán retirar
  inmediatamente para evitar que se peguen a la placa de calor.
  No ponga nunca comida congelada sobre la placa de calor ya que el
  contraste podría dañar la placa.
Princess Raclette 6 Grill Party 162725

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Princess Raclette 6 Grill Party 162725 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Princess Raclette 6 Grill Party 162725 вам ответить.

Посмотреть руководство для Princess Raclette 6 Grill Party 162725 бесплатно. Руководство относится к категории Фондю/посуда для гурманов, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 5.1. Руководство доступно на следующих языках: английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, турецкий, словацкий. У вас есть вопрос о Princess Raclette 6 Grill Party 162725 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Princess Raclette 6 Grill Party 162725

Главная
Бренд Princess
Модель Raclette 6 Grill Party 162725
Изделие Фондю/посуда для гурманов
Язык английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, турецкий, словацкий
Тип файла PDF

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.