Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627

Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 инструкция

(1)
 • Raclette 8 Oval Stone Grill Party
  01.162720.01.001
  EN
  Instruction manual
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  FR
  Mode d’emploi
  DE Bedienungsanleitung
  ES Manual de usuario
  PT Manual de utilizador
  IT Manuale utente
  SV Bruksanvisning
  CS Návod na použití
  PL Instrukcja obsługi
  SK vod na použitie
  1
  2
  3 4
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
  TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
  COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
  OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  www.princesshome.eu
  © Princess 2018
  [WEEE Logo]
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  Keep the appliance and its cord out of reach
  of children less than 8 years.
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  The appliance is not intended to be operated
  by means of an external timer or a separate
  remote-control system.
  The temperature of accessible surfaces may
  be high when the appliance is operating.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Power cord
  2. Stone grill plate
  3. Baking pan
  4. Temperature control knob
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
  voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
  beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the
  device heating at least 5 minutes without food.
  When the device is turned on for the first time, a slight odour will
  occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
  only temporary and will disappear soon.
  The indicator light will stay on when the thermostat is turned to
  maximum, it will only go out when the thermostat is set at a lower level
  and that desired temperature has been reached.
  USE
  Place the grill stone with the shiny side up on the bars. Never place
  the cold stone on a preheated device.
  Never preheat the device for longer than 30 minutes; the grill stone will
  be too hot for optimal use.
  Never put material between the grill stone and the heating-element.
  It is advisable to grease the grill stone with vegetable oil lightly and
  sprinkle it with some salt after preheating, it reduces the sticking on
  the grill stone.
  Never put frozen ingredients on the hot grill stone.
  During heating minor cracks may arise in the stone grill, it is by the
  natural expansion of the stone. They have no effect on the functioning
  of the device.
  If the device is used a few times, the stone gets a permanent dark
  color.
  Place the pans with food on the reflective surface, under the grill plate.
  Never place an empty pan on the reflective surface under the grill
  plate.
  The pans can also be used to cook meat, make sure it is sliced thin.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
  cool down.
  Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
  soft cloth.
  Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or
  steel wool as this will damage the finish.
  Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
  The grill stone is a natural product. Each stone is unique and
  depending on the degree of porosity, one stone absorbs more water
  than the other. A stone immersed in water can break when it is heated
  during the next use.
  Never immerse the hot or cold stone in water. Wash the fully cooled
  stone with lukewarm water and clean it with a scouring pad. Dry
  thoroughly.
  Avoid using detergents and other cleaning products.
  The grill stone is not dishwasher safe.
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at http://
  www.service.princess.info/!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  worden met behulp van een externe timer of
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  De temperatuur van de toegankelijke
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Netsnoer
  2. Steengrillplaat
  3. Bakpannetje
  4. Temperatuurknop
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
  het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning voordat u het apparaat
  aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
  Draai de thermostaat met de klok mee op de hoogste stand en laat het
  apparaat minimaal 5 minuten zonder etenswaren voorverwarmen.
  Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
  een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
  Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
  Het indicatielampje blijft branden als de thermostaat op maximum wordt
  gezet. Het lampje gaat alleen uit als de thermostaat lager wordt ingesteld
  en de gewenste temperatuur is bereikt.
  GEBRUIK
  Plaats de grillsteen met de glanzende zijde naar boven op het onderstel.
  Plaats de koude steen op het apparaat voordat u deze inschakelt en niet
  wanneer het verwarmingselement warm is.
  Verwarm het apparaat niet langer voor dan 30 minuten; de grillsteen
  wordt dan te heet om optimaal te grillen.
  Leg nooit aluminiumfolie of iets dergelijks tussen de grillsteen en het
  verwarmingselement.
  Vet de grillsteen na het voorverwarmen licht in met plantaardige olie en
  bestrooi deze met zout. Dit beperkt het aanbakken.
  Leg geen bevroren ingrediënten op de hete grillsteen.
  Tijdens het verhitten kunnen er kleine scheurtjes in de grillsteen
  ontstaan, dit komt door het natuurlijk uitzetten van de steen. Deze
  scheurtjes hebben geen effect op het functioneren van het apparaat.
  Als het apparaat een paar keer gebruikt is, krijgt de steen een donkere
  blijvende verkleuring.
  Plaats de pannen met het voedsel op het reflectieve oppervlak onder de
  bakplaat. Plaats nooit een lege pan op het reflectieve oppervlak onder de
  bakplaat.
  De pannetjes kunnen ook worden gebruikt om vlees te bereiden, mits
  dun gesneden.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
  apparaat is afgekoeld.
  Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
  keukenpapier of een zachte doek.
  Reinig de binnenkant en de buitenkant niet met een schuurspons of met
  staalwol; dit beschadigt de oppervlakken.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
  De grillsteen is een natuurproduct. Elke steen is uniek en afhankelijk van
  de mate van poreusheid, de ene steen kan meer water opnemen dan de
  andere. Een steen die in water ondergedompeld is, kan bij een volgend
  gebruik kapot springen.
  De warme of koude steen nooit in water onderdompelen of in water laten
  weken. De volledig afgekoelde steen onder een straaltje lauw water
  afspoelen en schoonmaken met en schuursponsje. Vervolgens goed
  afdrogen.
  Gebruik geen afwasmiddelen en andere schoonmaakproducten.
  De grillsteen is niet vaatwasmachinebestendig.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op http://
  www.service.princess.info/!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  moins de 8 ans.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  un dispositif de programmation externe ou un
  système de télécommande indépendant.
  La température des surfaces accessibles peut
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Cordon d’alimentation
  2. Pierre
  3. Coupelle
  4. Bouton de contrôle de température
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
  que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
  avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
  Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre au
  maximum et laissez chauffer l'appareil pendant au moins 5 minutes sans
  nourriture.
  À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
  perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
  est seulement temporaire et disparaît rapidement.
  L'indicateur lumineux reste allumé si le thermostat est réglé sur le
  maximum et s'éteint uniquement si le thermostat est réglé à un niveau
  inférieur et que la température voulue est atteinte.
  UTILISATION
  Placez la plaque sur le support, avec le côté brillant vers le haut. Ne
  mettez jamais la plaque froide sur un appareil préchauffé.
  Ne préchauffez jamais l'appareil pendant plus de 30minutes, car la
  plaque deviendrait trop chaude pour un usage optimal.
  Ne mettez jamais une feuille d'aluminium ni quoi que ce soit entre la
  plaque et l'élément chauffant.
  Il est conseillé de huiler légèrement la pierre à cuire avec de l'huile
  végétale et de la saupoudrer d'un peu de sel après préchauffage afin
  d'éviter les incrustations.
  Ne mettez jamais d'ingrédients congelés sur la plaque chaude.
  Pendant le chauffage, la plaque produira peut-être de petits
  craquements, car la pierre s'étend naturellement. Cela n'a pas d'effet sur
  le fonctionnement de l'appareil.
  Au bout de quelques utilisations, la pierre prendra une couleur sombre
  définitive.
  Déposez les coupelles contenant les aliments sur la surface réflectrice,
  sous la plaque chauffante. Ne jamais mettre une coupelle vide sous la
  plaque chauffante.
  Les coupelles peuvent aussi être utilisées pour la cuisson des viandes à
  condition qu'elles soient finement découpées.
  NETTOYAGE ET MAINTENANCE
  Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
  Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier
  ou un chiffon doux.
  Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur avec des éponges à récurer
  abrasives ou en laine d'acier car la surface serait endommagée.
  Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
  La pierre à cuire est une pierre naturelle. Chaque pierre est unique, elle
  absorbe plus ou moins d'eau selon sa porosité. Une pierre immergée
  dans l'eau peut se briser en chauffant lors de l'utilisation suivante.
  N'immergez jamais la pierre dans l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
  Lavez la pierre après qu'elle ait complètement refroidi à l'eau tiède et
  nettoyez-la avec une éponge abrasive. Séchez soigneusement.
  Évitez d'utiliser des détergents et d'autres produits nettoyants.
  La plaque de la pierre à cuire ne va pas au lave-vaisselle.
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  http://www.service.princess.info/!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  Jahren.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  betrieben werden.
  Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Netzkabel
  2. Steingrillplatte
  3. Backform
  4. Temperaturregelknopf
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
  Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
  Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
  Drehen Sie den Thermostaten im Uhrzeigersinn auf die höchste
  Einstellung und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne
  Lebensmittel aufheizen.
  Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
  leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
  ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
  verschwindet bald.
  Die Kontrollleuchte leuchtet kontinuierlich, wenn das Thermostat auf
  Maximum gestellt ist. Sie erlischt nur, wenn das Thermostat auf einen
  niedrigeren Wert eingestellt wird und die gewünschte Temperatur
  erreicht wurde.
  GEBRAUCH
  Legen Sie den Grillstein mit der glänzenden Seite nach oben auf das
  Heizelement. Legen Sie niemals den kalten Stein auf ein aufgeheiztes
  Gerät.
  Heizen Sie das Gerät niemals länger als 30 Minuten auf, der Grillstein ist
  dann für den optimalen Gebrauch zu heiß.
  Legen Sie niemals Folie oder andere Gegenstände zwischen den
  Grillstein und das Heizelement.
  Es wird empfohlen, den Grillstein leicht mit Pflanzenöl einzufetten und
  nach dem Vorheizen mit etwas Salz zu bestreuen, um Anhaftungen auf
  dem Grillstein zu vermindern.
  Legen Sie niemals gefrorene Zutaten auf den heißen Grillstein.
  Während des Heizens können kleinere Risse im Grillstein auftreten,
  ausgelöst durch die natürliche Ausdehnung des Steins. Diese haben
  keine Auswirkungen auf die Funktion des Geräts.
  Nachdem das Gerät mehrmals verwendet wurde, bekommt der Stein
  eine bleibende dunkle Farbe.
  Die mit Speisen gefüllten Pfannen auf die reflektierende Oberfläche
  unter der Warmhalteplatte stellen. Niemals eine leere Pfanne unter die
  Warmhaltplatte stellen.
  Die Pfannen können auch zum Garen von Fleisch verwendet werden,
  wenn es dünn geschnitten ist.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
  Gerät abgekühlt ist.
  Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
  weichen Tuch abwischen.
  Die Innen- oder Außenseite nicht mit einem Topfreiniger oder Stahlwolle
  reinigen, weil sonst die Oberfläche beschädigt wird.
  Das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
  Der Grillstein ist ein Naturprodukt. Jeder Stein ist einzigartig und
  abhängig von Durchlässigkeitsgrad nimmt ein Stein mehr Wasser auf als
  ein anderer. Ein Stein, der in Wasser getaucht wurde, kann zerbrechen,
  wenn er für den nächsten Gebrauch erhitzt wird.
  Tauchen Sie niemals den heißen oder kalten Stein in Wasser. Waschen
  Sie den vollständig abgekühlten Stein mit lauwarmem Wasser und
  reinigen Sie ihn mit einem Topfreiniger. Gründlich abtrocknen.
  Verwenden Sie keine Waschmittel oder andere Reinigungsprodukte.
  Der Grillstein ist nicht für den Geschirrspüler geeignet.
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter http://
  www.service.princess.info/!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  El aparato no está diseñado para usarse
  mediante un temporizador externo o un sistema
  de control remoto independiente.
  La temperatura de las superficies accesibles
  puede ser elevada cuando funcione el aparato.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Cable de alimentación
  2. Parrilla para grill de piedra
  3. Bandeja para hornear
  4. Mando de control de temperatura
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
  tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
  Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
  voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
  50/60Hz)
  Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y
  deje que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
  Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
  olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
  minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
  El piloto indicador permanecerá encendido cuando el termostato se gire
  al máximo, solo se apagará cuando el termostato esté a un nivel más
  bajo y se haya alcanzado la temperatura deseada.
Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 вам ответить.

Посмотреть руководство для Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 бесплатно. Руководство относится к категории Фондю/посуда для гурманов, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.7. Руководство доступно на следующих языках: английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, словацкий. У вас есть вопрос о Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Princess Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627

Главная
Бренд Princess
Модель Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 1627
Изделие Фондю/посуда для гурманов
Язык английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, польский, словацкий
Тип файла PDF

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.