Siemens sensorSecure TB76EXTREM инструкция

Siemens sensorSecure TB76EXTREM

Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens sensorSecure TB76EXTREM. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Siemens sensorSecure TB76EXTREM - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens sensorSecure TB76EXTREM. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Siemens sensorSecure TB76EXTREM пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Siemens
Модель
sensorSecure TB76EXTREM
Изделие
EAN
4242003603284
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
001 TB76..TB56..sensorSecure/12/11



      
    
     


     
    

Anti-drypsystem (9)

   

Strygesålsomslagtiltekstilbeskyttelse (10)



       en  
     .
         
   se,   er .
 du     ,
 du    ind i enden
  den   
 ,  du   .  du  
,  du  ned i  i enden 
 .
  





464851 TZ15100
Opbevaring (11)

.
Sådanbrugesstrygejernet
      
    
         


        

 



••

•••

Fyldningafvandbeholder
Indstil dampregulatoren til positionen og
afbrydstrygejernetfrastrømforsyningen!

       

Skader,som skyldesbrugafovenståendeprodukter,
erikkeomfattetafgarantien.

     


  


      
fyldikkevandIover“max”mærket
Komgodtigang (1)
 

Strygningudendamp (2)
Strygningmeddamp (3)


Spray (4)

Dampstråler (5)


Lodretdamp (6)




Flerdeltafkalkningssystem (7)
     

1.self-clean
   

2.calc‘nclean



    

  
vand.


   


     
      






     

3.anti-calc


      
    

“sensorSecure” (8)
   


Eftertilslutningafapparatetvilfunktionenværeinaktiv
ideførstetominutter,mensstrygejernetvarmeroptil
denindstilledetemperatur.



Rengøring (12)
Tipstilbortskaffelseafetkasseretapparat


     

Detteapparat ermærket ioverensstemmelse
meddeteuropæiskedirektiv2002/96/EG-der
omhandlerkasserede,elektriskeogelektroniske
apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk
udstyr-WEEE).
Denneretningslinjefastsætterrammenforreturnering
og genbrug af kasserede apparater, der lder i
heleEU.
Tipstilathjælpedigmedatspareenergi


     



 

     

 




 

    

da
Tak for dit køb af dampstrygejernet“sensorSecure”
fraSiemens.
Dettestrygejernerudviklet ioverensstemmelsemed
økologiskekriterier iforbindelse med miljørigtighed
fra analyseafhele dets livscyklus, framaterialevalg
medhenblikpåseneregenbrug,hvormulighederfor
forbedringerevalueresogfraenteknisk,økonomiskog
miljømæssigsynsvinkel.
Apparateterudelukkendeudviklettilbrugihjemmetog
måikkeanvendestilindustrielleformål.
Læs brugsanvisningen tilapparatet omhyggeligt, og
opbevardenforfremtidigopslag.
Generellesikkerhedsadvarsler
Fareforelektriskstødellerbrand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik).For at sikre korrekt jordforbindelse
istikkontakteriDanmarkskalapparatettilsluttesmed
enegnetstik-adapter.Denneadapter(tilladttilmaks.
13ampere)kanbestillesviakundeservice(reservedel
nr.616581).
      

  

   


   
    
      

      
  


       



   

       





  




kun på model TB56. Apparatet må aldriganbringes
underen vandhane i forbindelse med påfyldning af
vand.





       





Vigtigeadvarsler







    


Førstrygejernetbrugesførstegang
 



  

      

.
   
          





Multippeltavkalkingssystem (7)
     

1.self-clean
     

2.calc‘nclean




i



    




      


       

   

3.anti-calc
    

  


“sensorSecure” (8)
 


Etter tilkobling tilstrømuttaketvil denne funksjonen
væredeaktivertdetoførsteminuttenemensstrykejernet
varmesopptilinnstilttemperatur.
       
 




      
     
         





Antidryppsystem (9)

        

Stoff-beskyttelsesstrykesåledeksel (10)

      
 ved    .
Denne       
        
   .
       innsiden av 
   .
   ved 
   i enden av   
den   av    du   .
  ved  ned  
  av .
   





464851 TZ15100
Oppbevaring (11)

.
Rengjøring (12)
Rådomhvordanetbruktapparatavhendes

        
    

Detteapparatetermerketioverensstemmelse
medEU-direktiv2002/96/EG–vedrørendebrukte
elektriskeog elektroniske apparater (waste
electricalandelectronicequipment–WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for
returnering og resirkulering av brukte apparater i
heleEU.
no
Takkforatduvalgteet“sensorSecure”dampstrykejern
fraSiemens.
Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til
økologiskekriterierrelaterte tilbærekraftig utvikling;
vedåanalyserehelelivssyklusenfravalgavmaterialer
tilsenere gjenbruk eller resirkulering; og evaluere
forbedringsmulighetenefra etteknisk,økonomiskog
miljømessigstandpunkt.
Detteapparatetharkunblittutformetforhusholdningsbruk
ogmåikkebrukestilindustriformål.
Lesnøye gjennom bruksanvisningen tilapparatetog
oppbevardenpåetsikkertstedforfremtidigreferanse.
Generellesikkerhetsadvarsler
Fareforelektriskstøtellerbrann!
        

    ,  
   .
      
.
 on     
 osaan niin,    
.
    
      
,   . 
voidaan      
   .
    





464851 TZ15100
Säilytys (11)

.
Puhdistus (12)
Neuvojakäytetynlaitteenhävitykseen
    
   
    
  

T ä m ä  l a i t e  t ä y t t ä ä  s ä h k ö -  j a
elektroniikkalaiteromuakoskevanEU-direktiivin
2002/96/EY vaatimukset ja omaavastaavan
merkinWEEE.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden
rakenteetpalautusta ja kierrätystä varten koko EU-
alueella.
Ohjeitaenergiansäästämiseen
 

      

 

    

         

     
   
 
    


 

 


K ii t äm m e t ei t ä S ie m en s se n so r Se c ur e -
höyrysilitysraudanvalitsemisesta.
Tämäsilitysrautaonsuunniteltukestävänkehityksen
ekologistenkriteerienmukaisesti.Kokosenkäyttöikä
on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien
valinnastasen uudelleenkäyttööntai kierrätykseen.
män lisäksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen
parannusmahdollisuudetottaenhuomioon tekninen,
taloudellinenjaympäristönnäkökanta.
Tämälaiteonsuunniteltuainoastaankotikäyttööneikä
sitäsaakäyttääteollisiinkäyttötarkoituksiin.
Luelaitteenkäyttöohjeet huolellisesti jasäilytä ne
tuleviakäyttökertojavarten.
Yleisetturvallisuuteenliittyvätvaroitukset
Sähköisku-taipalovaara!
      

     

    



      
   
  
  

  




     







 
    



      

Ainoastaan mallissa TB56. Laitetta ei saa koskaan
asettaahananallevesisäiliöntäyttöävarten.
      


  

   


  

Tärkeitävaroituksia
    




sv
Tackförattduharvaltångstrykjärnet“sensorSecure”
frånSiemens.
   




 

  

Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Faraförelektriskstötellerbrand!





    
  

     
      
 


      
   


Endastförmod.TB56.Apparatenskallintefyllasmed
vattenunderkranen.
     

  




     



   
  








   








    


kun TB56 modellen. Sett aldri apparatet under
springenforåfyllepåvann.
   

   





    


Viktigeadvarsler



    

      
 
        


Førstrykejernetbrukesforførstegang


  

      









Slikbrukerdustrykejernet


    


       


 


••

•••

Fyllepåvanntanken
Settdamregulatorentil ogtrekkutstøpselet!
    


Enhverskadesomskyldesbrukavnevnteprodukter,
vilopphevegarantien.

  


    
   

        
 fyll aldriover merketsomindikerer“max”
vannnivå!
Klargjøring (1)
     

Strykingutendamp (2)
Strykingmeddamp (3)
     

Spray (4)

"Ekstradamp" (5)


Vertikaldamp (6)



Løsningerpåsmåproblemer
Problem Sandsynligårsag Løsning
  

 
 
 



 
 
 
 


   


 

 

 


 
.
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 1. 

1. 

.



1.  1. 

DukanhentevejledningenunderSiemens‘lokalehjemmesider.
      



    
   
     






    





Viktigavarningsmeddelanden
       


  

    

     


Innanstrykjärnettasibruk

    
.



.


pl

markiSiemens.
   
  

     


   
       





Niebezpieczeństwoporażeniaprądemlubpożaru!

    

    
     

      
   

 



     
  o

     

    

     


      



     






   

     
  

   

     








  
     





     


       






      



    
     

      
     
  


.



   
  




  
   
    



   

    




••

•••


Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć
żelazko
odprądu!














oznaczeniapoziomuwody“max”!.
Przygotowywaniedoprasowania (1)
      

Prasowaniebezpary (2)
 
      

Spryskiwanie (4)


Wyrzutpary (5)



Problem Prawdopodobnaprzyczyna 
  


 
 
 




 

 
 
  

 




 

 

 


 
Feilsøkingsguide
Problem Muligårsak Løsning


 
 
 
 




 
 
 
 
    



 
 

 


 

 
.
 
 

 
 
 

  
 
 
 




 

 
.





1. 

 

DukanlasteneddennebruksanvisningenfraSiemenssinelokalenettsider.


      
  

Ennensilitysraudankäyttöönottoa

     
 

   
 
    

.



   
    
       

Silitysraudankäyttö
   
  
  

     


 
     


••

•••

Vesisäiliöntäyttö
Aseta höyrysäädin asentoon jairrota pistoke
pistorasiasta!
 
    

Edellämainittujenaineidenkäyttömitätöitakuun.
    



     
  

   ä koskaan täytä
vesisäiliötä“max”rajanyläpuolelle!
Valmistelu (1)

Silitysilmanhöyryä (2)
Silityshöyrytystoimintoakäyttäen (3)
  

Sumutin (4)

Höyryruiske (5)
•••.

Pystysuorahöyry (6)




Moninkertainenkalkinpoistojärjestelmä (7)


1.self-clean
 

2.calc‘nclean
    




    




 
   


     

     

3.anti-calc
   
   



“sensorSecure” (8)



Kun laite kytketään verkkovirtaan,toiminto onpois
päältäensimmäisten kahdenminuutin ajan,kunnes
silitysrautakuumeneeasetettuunlämpötilaan.
   
     



    

   


   
     
    

Vesisuoja (9)




Pohjankangassuoja (10)

Ratkaisujapieniinongelmiin
Ongelma Mahdollinensyy Ratkaisu
  

 
 
 




 


 

 
    



 

 

 


 

 1. 
asennossa
.
 
 

 
 
 

  
 
 
 



Användningavstrykjärnet


    

      

 



••

•••

Fyllvattenbehållaren
Ställångreglagetiläge ochdraurstrykjärnets
sladd!


Orsakas skadorp.g.a. användning av ovannämnda
produkterogiltigförklarasgarantin.
    
  





   
   fyll aldrigvattenöver markeringen
för“max”!
Förberedelser (1)

Strykningutanånga (2)
Strykningmedånga (3)
   

Spray (4)

Ångpuff (5)


Vertikalånga (6)




 


1.self-clean
    

2.calc‘nclean

    




       

 

   

       






3.anti-calc
      
   


”sensorSecure” (8)
 
     

Närduharkopplatinproduktenkommerdennafunktion
attvarainaktivunderdeförstatvåminuternamedan
strykjärnetvärmsupptillinställdtemperatur.
     
     





       



    

Anti-drip (9)



Sulskydditextil (10)

 av        
en      .
 av       
en         .
    vid ,  
av    av    
av    du    .  
 , dra ner     
 .
        





464851 TZ15100
Förvaring (11)

Rengöring (12)
Rådomavfallshantering



Denna apparatär märkt i enlighetmed EU-
direktivet2002/96/EGomavfallsomutgörsav
eller innehållerelektriska eller elektroniska
produkter(WEEE).
Föreskrifternautgörettramverkförinsamling
ochåtervinningavanvändaapparaterochdetillämpas
inomEU.
Tipsförattsparaenergi


        



 

   

  



       

 

 

Pionowywyrzutpary (6)

     

    

    

 
  
    

1.self-clean

  

2.Funkcjaodkamieniania“calc‘nclean”
    

       

     
 
  

 


    










3.anti-calc
    
   

   
       

“sensorSecure” (8)
   

   

    









       







 

      
   

Stopaochronnadotkanin (10)
(  od 
     do 
  i   
 ,    .
    
    
   .
   od 
    , 
,     
.
   na   
    i   
,  do ,  da   . 
 ,      
 i  .







464851 TZ15100
Przechowywanie (11)

.
Czyszczenie (12)
Ekologicznautylizacja
     

     

z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem



  


     





   
  


     
    


       

   

     
      

 


    


  
      

     

   
   
  

Ongelma Mahdollinensyy Ratkaisu



   
.






   

VoitladatatämänkäyttöoppaanpaikalliseltaSiemens-verkkosivulta.
Problemlösning
Problem Möjligorsak Lösning


 
 
 
 




 
 
 

 
    

Problem Möjligorsak Lösning


 
 

 

 

 
.
 


 
 
 
  
 
 
 



 
 
.





   

DukanladdanerdennahandbokfrånSiemensslokalahemsidor.
TB56.. / TB76..
sensorSecure




Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukcja obs∏ugi
Инструкция฀по฀эксплуатации
Інструкція฀з฀використання
Használati utasitás
Instructioni de folosire

da
no
sv
fi
pl
ru
uk
hu
ro
ar
M-2
Tipsforåhjelpedegåspareenergi


 

     

    

        

    
   

        

         

 



У вас возник вопрос относительно изделия Siemens sensorSecure TB76EXTREM?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Siemens sensorSecure TB76EXTREM, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар yes
Длина шнура 2.5
Производительность парового напора 190
Тип рабочей поверхности титановая подошва
Цвет товара   Metallic, Orange
Емкость водного резервуара 0.4
Автовыключение yes
Функция распрыскивания yes
Функция вертикального пара yes
Автоматическое удаление накипи yes
Постоянная подача пара 45
Функция парового удара yes
Беспроводной no
Энергопитание
Мощность 2900
Входящее напряжение сети 220 - 240
Индикация
Световой индикатор yes
Эргономика
Нескручивающийся шнур yes
Автоматический перематыватель шнура yes
Вес и размеры
Ширина 125
Глубина 290
Высота 155
Вес 1560
Масса брутто 1700