Siemens sensorSecure TB76EXTREM

Siemens sensorSecure TB76EXTREM инструкция

(1)
 • 001 TB76..TB56..sensorSecure/12/11
  
  
  
        
      
       
  
  
       
      
  
  Anti-drypsystem (9)
  
     
  
  Strygesålsomslagtiltekstilbeskyttelse (10)
  
  
  
         en  
       .
           
     se,   er .
   du     ,
   du    ind i enden
    den   
   ,  du   .  du  
  ,  du  ned i  i enden 
   .
    
  
  
  
  
  
  464851 TZ15100
  Opbevaring (11)
  
  .
  Sådanbrugesstrygejernet
        
      
           
  
  
          
  
   
  
  
  
  ••
  
  •••
  
  Fyldningafvandbeholder
  Indstil dampregulatoren til positionen og
  afbrydstrygejernetfrastrømforsyningen!
  
         
  
  Skader,som skyldesbrugafovenståendeprodukter,
  erikkeomfattetafgarantien.
  
       
  
  
    
  
  
        
  fyldikkevandIover“max”mærket
  Komgodtigang (1)
   
  
  Strygningudendamp (2)
  Strygningmeddamp (3)
  
  
  Spray (4)
  
  Dampstråler (5)
  
  
  Lodretdamp (6)
  
  
  
  
  Flerdeltafkalkningssystem (7)
       
  
  1.self-clean
     
  
  2.calc‘nclean
  
  
  
      
  
    
  vand.
  
  
     
  
  
       
        
  
  
  
  
  
  
       
  
  3.anti-calc
  
  
        
      
  
  “sensorSecure” (8)
     
  
  
  Eftertilslutningafapparatetvilfunktionenværeinaktiv
  ideførstetominutter,mensstrygejernetvarmeroptil
  denindstilledetemperatur.
  
  
  
  Rengøring (12)
  Tipstilbortskaffelseafetkasseretapparat
  
  
       
  
  Detteapparat ermærket ioverensstemmelse
  meddeteuropæiskedirektiv2002/96/EG-der
  omhandlerkasserede,elektriskeogelektroniske
  apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk
  udstyr-WEEE).
  Denneretningslinjefastsætterrammenforreturnering
  og genbrug af kasserede apparater, der lder i
  heleEU.
  Tipstilathjælpedigmedatspareenergi
  
  
       
  
  
  
   
  
       
  
   
  
  
  
  
   
  
      
  
  da
  Tak for dit køb af dampstrygejernet“sensorSecure”
  fraSiemens.
  Dettestrygejernerudviklet ioverensstemmelsemed
  økologiskekriterier iforbindelse med miljørigtighed
  fra analyseafhele dets livscyklus, framaterialevalg
  medhenblikpåseneregenbrug,hvormulighederfor
  forbedringerevalueresogfraenteknisk,økonomiskog
  miljømæssigsynsvinkel.
  Apparateterudelukkendeudviklettilbrugihjemmetog
  måikkeanvendestilindustrielleformål.
  Læs brugsanvisningen tilapparatet omhyggeligt, og
  opbevardenforfremtidigopslag.
  Generellesikkerhedsadvarsler
  Fareforelektriskstødellerbrand!
  Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
  (sikkerhedsstik).For at sikre korrekt jordforbindelse
  istikkontakteriDanmarkskalapparatettilsluttesmed
  enegnetstik-adapter.Denneadapter(tilladttilmaks.
  13ampere)kanbestillesviakundeservice(reservedel
  nr.616581).
        
  
    
  
     
  
  
     
      
        
  
        
    
  
  
         
  
  
  
     
  
         
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  kun på model TB56. Apparatet må aldriganbringes
  underen vandhane i forbindelse med påfyldning af
  vand.
  
  
  
  
  
         
  
  
  
  
  
  Vigtigeadvarsler
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  Førstrygejernetbrugesførstegang
   
  
  
  
    
  
        
  
  .
     
            
  
  
  
  
  
  Multippeltavkalkingssystem (7)
       
  
  1.self-clean
       
  
  2.calc‘nclean
  
  
  
  
  i
  
  
  
      
  
  
  
  
        
  
  
         
  
     
  
  3.anti-calc
      
  
    
  
  
  “sensorSecure” (8)
   
  
  
  Etter tilkobling tilstrømuttaketvil denne funksjonen
  væredeaktivertdetoførsteminuttenemensstrykejernet
  varmesopptilinnstilttemperatur.
         
   
  
  
  
  
        
       
           
  
  
  
  
  
  Antidryppsystem (9)
  
          
  
  Stoff-beskyttelsesstrykesåledeksel (10)
  
        
   ved    .
  Denne       
          
     .
         innsiden av 
     .
     ved 
     i enden av   
  den   av    du   .
    ved  ned  
    av .
     
  
  
  
  
  
  464851 TZ15100
  Oppbevaring (11)
  
  .
  Rengjøring (12)
  Rådomhvordanetbruktapparatavhendes
  
          
      
  
  Detteapparatetermerketioverensstemmelse
  medEU-direktiv2002/96/EG–vedrørendebrukte
  elektriskeog elektroniske apparater (waste
  electricalandelectronicequipment–WEEE).
  Retningslinjene setter et rammeverk for
  returnering og resirkulering av brukte apparater i
  heleEU.
  no
  Takkforatduvalgteet“sensorSecure”dampstrykejern
  fraSiemens.
  Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til
  økologiskekriterierrelaterte tilbærekraftig utvikling;
  vedåanalyserehelelivssyklusenfravalgavmaterialer
  tilsenere gjenbruk eller resirkulering; og evaluere
  forbedringsmulighetenefra etteknisk,økonomiskog
  miljømessigstandpunkt.
  Detteapparatetharkunblittutformetforhusholdningsbruk
  ogmåikkebrukestilindustriformål.
  Lesnøye gjennom bruksanvisningen tilapparatetog
  oppbevardenpåetsikkertstedforfremtidigreferanse.
  Generellesikkerhetsadvarsler
  Fareforelektriskstøtellerbrann!
          
  
      ,  
     .
        
  .
   on     
   osaan niin,    
  .
      
        
  ,   . 
  voidaan      
     .
      
  
  
  
  
  
  464851 TZ15100
  Säilytys (11)
  
  .
  Puhdistus (12)
  Neuvojakäytetynlaitteenhävitykseen
      
     
      
    
  
  T ä m ä  l a i t e  t ä y t t ä ä  s ä h k ö -  j a
  elektroniikkalaiteromuakoskevanEU-direktiivin
  2002/96/EY vaatimukset ja omaavastaavan
  merkinWEEE.
  Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden
  rakenteetpalautusta ja kierrätystä varten koko EU-
  alueella.
  Ohjeitaenergiansäästämiseen
   
  
        
  
   
  
      
  
           
  
       
     
   
      
  
  
   
  
   
  
  
  K ii t äm m e t ei t ä S ie m en s se n so r Se c ur e -
  höyrysilitysraudanvalitsemisesta.
  Tämäsilitysrautaonsuunniteltukestävänkehityksen
  ekologistenkriteerienmukaisesti.Kokosenkäyttöikä
  on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien
  valinnastasen uudelleenkäyttööntai kierrätykseen.
  män lisäksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen
  parannusmahdollisuudetottaenhuomioon tekninen,
  taloudellinenjaympäristönnäkökanta.
  Tämälaiteonsuunniteltuainoastaankotikäyttööneikä
  sitäsaakäyttääteollisiinkäyttötarkoituksiin.
  Luelaitteenkäyttöohjeet huolellisesti jasäilytä ne
  tuleviakäyttökertojavarten.
  Yleisetturvallisuuteenliittyvätvaroitukset
  Sähköisku-taipalovaara!
        
  
       
  
      
  
  
  
        
     
    
    
  
    
  
  
  
  
       
  
  
  
  
  
  
  
   
      
  
  
  
        
  
  Ainoastaan mallissa TB56. Laitetta ei saa koskaan
  asettaahananallevesisäiliöntäyttöävarten.
        
  
  
    
  
     
  
  
    
  
  Tärkeitävaroituksia
      
  
  
  
  
  sv
  Tackförattduharvaltångstrykjärnet“sensorSecure”
  frånSiemens.
     
  
  
  
  
   
  
    
  
  Allmänna varningsmeddelanden angående
  säkerhet
  Faraförelektriskstötellerbrand!
  
  
  
  
  
      
    
  
       
        
   
  
  
        
     
  
  
  Endastförmod.TB56.Apparatenskallintefyllasmed
  vattenunderkranen.
       
  
    
  
  
  
  
       
  
  
  
     
    
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  kun TB56 modellen. Sett aldri apparatet under
  springenforåfyllepåvann.
     
  
     
  
  
  
  
  
      
  
  
  Viktigeadvarsler
  
  
  
      
  
        
   
          
  
  
  Førstrykejernetbrukesforførstegang
  
  
    
  
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Slikbrukerdustrykejernet
  
  
      
  
  
         
  
  
   
  
  
  ••
  
  •••
  
  Fyllepåvanntanken
  Settdamregulatorentil ogtrekkutstøpselet!
      
  
  
  Enhverskadesomskyldesbrukavnevnteprodukter,
  vilopphevegarantien.
  
    
  
  
      
     
  
          
   fyll aldriover merketsomindikerer“max”
  vannnivå!
  Klargjøring (1)
       
  
  Strykingutendamp (2)
  Strykingmeddamp (3)
       
  
  Spray (4)
  
  "Ekstradamp" (5)
  
  
  Vertikaldamp (6)
  
  
  
  Løsningerpåsmåproblemer
  Problem Sandsynligårsag Løsning
    
  
   
   
   
  
  
  
   
   
   
   
  
  
     
  
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  .
   
   
  
   
   
   
    
   
   
   
   1. 
  
  1. 
  
  .
  
  
  
  1.  1. 
  
  DukanhentevejledningenunderSiemens‘lokalehjemmesider.
        
  
  
  
      
     
       
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  Viktigavarningsmeddelanden
         
  
  
    
  
      
  
       
  
  
  Innanstrykjärnettasibruk
  
      
  .
  
  
  
  .
  
  
  pl
  
  markiSiemens.
     
    
  
       
  
  
     
         
  
  
  
  
  
  Niebezpieczeństwoporażeniaprądemlubpożaru!
  
      
  
      
       
  
        
     
  
   
  
  
  
       
    o
  
       
  
      
  
       
  
  
        
  
  
  
       
  
  
  
  
  
  
     
  
       
    
  
     
  
       
  
  
  
  
  
  
  
  
    
       
  
  
  
  
  
       
  
  
         
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
      
       
  
        
       
    
  
  
  .
  
  
  
     
    
  
  
  
  
    
     
      
  
  
  
     
  
      
  
  
  
  
  ••
  
  •••
  
  
  Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć
  żelazko
  odprądu!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  oznaczeniapoziomuwody“max”!.
  Przygotowywaniedoprasowania (1)
        
  
  Prasowaniebezpary (2)
   
        
  
  Spryskiwanie (4)
  
  
  Wyrzutpary (5)
  
  
  
  Problem Prawdopodobnaprzyczyna 
    
  
  
   
   
   
  
  
  
  
   
  
   
   
    
  
   
  
  
  
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  Feilsøkingsguide
  Problem Muligårsak Løsning
  
  
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
   
   
      
  
  
  
   
   
  
   
  
  
   
  
   
  .
   
   
  
   
   
   
  
    
   
   
   
  
  
  
  
   
  
   
  .
  
  
  
  
  
  1. 
  
   
  
  DukanlasteneddennebruksanvisningenfraSiemenssinelokalenettsider.
  
  
        
    
  
  Ennensilitysraudankäyttöönottoa
  
       
   
  
     
   
      
  
  .
  
  
  
     
      
         
  
  Silitysraudankäyttö
     
    
    
  
       
  
  
   
       
  
  
  ••
  
  •••
  
  Vesisäiliöntäyttö
  Aseta höyrysäädin asentoon jairrota pistoke
  pistorasiasta!
   
      
  
  Edellämainittujenaineidenkäyttömitätöitakuun.
      
  
  
  
       
    
  
     ä koskaan täytä
  vesisäiliötä“max”rajanyläpuolelle!
  Valmistelu (1)
  
  Silitysilmanhöyryä (2)
  Silityshöyrytystoimintoakäyttäen (3)
    
  
  Sumutin (4)
  
  Höyryruiske (5)
  •••.
  
  Pystysuorahöyry (6)
  
  
  
  
  Moninkertainenkalkinpoistojärjestelmä (7)
  
  
  1.self-clean
   
  
  2.calc‘nclean
      
  
  
  
  
      
  
  
  
  
   
     
  
  
       
  
       
  
  3.anti-calc
     
     
  
  
  
  “sensorSecure” (8)
  
  
  
  Kun laite kytketään verkkovirtaan,toiminto onpois
  päältäensimmäisten kahdenminuutin ajan,kunnes
  silitysrautakuumeneeasetettuunlämpötilaan.
     
       
  
  
  
      
  
     
  
  
     
       
      
  
  Vesisuoja (9)
  
  
  
  
  Pohjankangassuoja (10)
  
  Ratkaisujapieniinongelmiin
  Ongelma Mahdollinensyy Ratkaisu
    
  
   
   
   
  
  
  
  
   
  
  
   
  
   
      
  
  
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  
   1. 
  asennossa
  .
   
   
  
   
   
   
  
    
   
   
   
  
  
  
  Användningavstrykjärnet
  
  
      
  
        
  
   
  
  
  
  ••
  
  •••
  
  Fyllvattenbehållaren
  Ställångreglagetiläge ochdraurstrykjärnets
  sladd!
  
  
  Orsakas skadorp.g.a. användning av ovannämnda
  produkterogiltigförklarasgarantin.
      
    
  
  
  
  
  
     
     fyll aldrigvattenöver markeringen
  för“max”!
  Förberedelser (1)
  
  Strykningutanånga (2)
  Strykningmedånga (3)
     
  
  Spray (4)
  
  Ångpuff (5)
  
  
  Vertikalånga (6)
  
  
  
  
   
  
  
  1.self-clean
      
  
  2.calc‘nclean
  
      
  
  
  
  
         
  
   
  
     
  
         
  
  
  
  
  
  
  3.anti-calc
        
     
  
  
  ”sensorSecure” (8)
   
       
  
  Närduharkopplatinproduktenkommerdennafunktion
  attvarainaktivunderdeförstatvåminuternamedan
  strykjärnetvärmsupptillinställdtemperatur.
       
       
  
  
  
  
  
         
  
  
  
      
  
  Anti-drip (9)
  
  
  
  Sulskydditextil (10)
  
   av        
  en      .
   av       
  en         .
      vid ,  
  av    av    
  av    du    .  
   , dra ner     
   .
          
  
  
  
  
  
  464851 TZ15100
  Förvaring (11)
  
  Rengöring (12)
  Rådomavfallshantering
  
  
  
  Denna apparatär märkt i enlighetmed EU-
  direktivet2002/96/EGomavfallsomutgörsav
  eller innehållerelektriska eller elektroniska
  produkter(WEEE).
  Föreskrifternautgörettramverkförinsamling
  ochåtervinningavanvändaapparaterochdetillämpas
  inomEU.
  Tipsförattsparaenergi
  
  
          
  
  
  
   
  
     
  
    
  
  
  
         
  
   
  
   
  
  Pionowywyrzutpary (6)
  
       
  
      
  
      
  
   
    
      
  
  1.self-clean
  
    
  
  2.Funkcjaodkamieniania“calc‘nclean”
      
  
         
  
       
   
    
  
   
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3.anti-calc
      
     
  
     
         
  
  “sensorSecure” (8)
     
  
     
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         
  
  
  
  
  
  
  
   
  
        
     
  
  Stopaochronnadotkanin (10)
  (  od 
       do 
    i   
   ,    .
      
      
     .
     od 
      , 
  ,     
  .
     na   
      i   
  ,  do ,  da   . 
   ,      
   i  .
  
  
  
  
  
  
  
  464851 TZ15100
  Przechowywanie (11)
  
  .
  Czyszczenie (12)
  Ekologicznautylizacja
       
  
       
  
  z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem
  
  
  
    
  
  
       
  
  
  
  
  
     
    
  
  
       
      
  
  
         
  
     
  
       
        
  
   
  
  
      
  
  
    
        
  
       
  
     
     
    
  
  Ongelma Mahdollinensyy Ratkaisu
  
  
  
     
  .
  
  
  
  
  
  
     
  
  VoitladatatämänkäyttöoppaanpaikalliseltaSiemens-verkkosivulta.
  Problemlösning
  Problem Möjligorsak Lösning
  
  
   
   
   
   
  
  
  
  
   
   
   
  
   
      
  
  Problem Möjligorsak Lösning
  
  
   
   
  
   
  
   
  
   
  .
   
  
  
   
   
   
    
   
   
   
  
  
  
   
   
  .
  
  
  
  
  
     
  
  DukanladdanerdennahandbokfrånSiemensslokalahemsidor.
  TB56.. / TB76..
  sensorSecure
  
  
  
  
  Brugsanvisning
  Bruksanvisning
  Bruksanvisning
  Käyttöohje
  Instrukcja obs∏ugi
  Инструкция฀по฀эксплуатации
  Інструкція฀з฀використання
  Használati utasitás
  Instructioni de folosire
  
  da
  no
  sv
  fi
  pl
  ru
  uk
  hu
  ro
  ar
  M-2
  Tipsforåhjelpedegåspareenergi
  
  
   
  
       
  
      
  
          
  
      
     
  
          
  
           
  
   
  
  
Siemens sensorSecure TB76EXTREM

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Siemens sensorSecure TB76EXTREM или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Siemens sensorSecure TB76EXTREM вам ответить.

Посмотреть руководство для Siemens sensorSecure TB76EXTREM бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 5.9. Руководство доступно на следующих языках: русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский. У вас есть вопрос о Siemens sensorSecure TB76EXTREM или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Siemens sensorSecure TB76EXTREM

Бренд Siemens
Модель sensorSecure TB76EXTREM
Изделие Утюг
EAN 4242003603284
Язык русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла PDF
Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар
Длина шнура 2.5
Производительность парового напора 190г/мин
Тип рабочей поверхности титановая подошва
Цвет товара Metallic, Orange
Емкость водного резервуара 0.4
Автовыключение
Функция распрыскивания
Функция вертикального пара
Автоматическое удаление накипи
Постоянная подача пара 45г/мин
Функция парового удара
Беспроводной
Энергопитание
Мощность 2900
Входящее напряжение сети 220 - 240
Индикация
Световой индикатор
Эргономика
Нескручивающийся шнур
Автоматический перематыватель шнура
Вес и размеры
Ширина 125
Глубина 290
Высота 155
Вес 1560
Масса брутто 1700

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Siemens

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о SiemenssensorSecure TB76EXTREM.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь