Siemens Slider S3 Secure Power TB46230

Siemens Slider S3 Secure Power TB46230 инструкция

(1)
 • 
  Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på
  mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et
  stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
  strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
  når du bruger eller bærer tøjstykket.
  Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
  strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
  Silke, uld eller syntetiske materialer. Stryg stoffets
  bagside for at undgå skinnende pletter. Undgå
  sprayfunktionen, så der ikke kommer stænkpletter.
  Syntetisk
  ••
  Silke – Uld
  •••
  Bomuld – Linned
  
  Indstildampregulatorentilpositionen og
  afbrydstrygejernetfrastrømforsyningen!
  Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
  i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
  beskadige apparatet.
  
  
  Brug ikke kondensvand fra tørretumblere,
  airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til
  at bruge normalt vand fra vandhanen.
  Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande
  vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1.
  Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande
  det med destilleret vand i forholdet 1:2.
  Påfyld adrig over mærket “max”.
  
  Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra
  bundpladen.
  
  Stil dampregulatoren på .
  
  Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med
  dampsymbolet.
  
  Dampindstillingen “e” kan bruges til de este tekstiler.
  Maksimal dampindstilling må kun bruges på tykke
  tekstiler, der stadig er krøllede.
  Temperaturindstilling Anbefalet dampregulatorindstilling
  ••• til “max” e og maksimal
  •• e
  Bemærk: Ved en temperaturindstilling på “•” er
  bundpladen ikke varm nok til at producere damp, så
  dampregulatoren skal indstilles til positionen
  for at
  undgå, at vand drypper fra bundpladen.
  
  Brug ikke sprayfunktionen på silke.
  
  Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••‘
  Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
  
  
  
  Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
  
  Afhængigt af model er denne serie udstyret med
  afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  
  Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
  “self-clean‘ mekanismen for kedelstensaejringer.
  
  Funktionen “calc’n clean” hjælper med at fjerne
  kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug denne
  funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område er
  meget hårdt.
  Fyld vandbeholderen, indstil temperaturdrejeskiven til
  positionen “max‘, og tilslut strygejernet.
  Efter den nødvendige opvarmningsperiode skal
  du afbryde strygejernet og holde det hen over en
  vask. Anbring dampregulatoren i positionen "calc'n
  clean", og lad den forblive i denne position. Ryst
  strygejernet forsigtigt. Kogende vand og damp med
  eventuelle aejringer og kedelsten vil komme ud.
  Når strygejernet ophører med at dryppe, skal du
  anbringe dampregulatoren i positionen "varm". Varm
  strygejernet op igen for at opnå en bedre afkalkning,
  hvor du skal trykke på dampudløseren nogle gange med
  korte intervaller. Vent derefter på, at resten af vandet
  fordamper
  .
  Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du
  fjerne eventuelle aejringer fra spidsen med eddike og
  skylle den med rent vand.
  
  Patronen “anti-cal” er udviklet til at nedsætte
  opbygningen af kedelsten, der dannes under strygning,
  hvilket hjælper med at forlænge strygejernets levetid.
  Imidlertid kan antikedelstenspatronen ikke fjerne al den
  kedelsten, der opbygges naturligt med tiden.
  
  
  (Afhængigt af model)
  Den automatiske afbryderfunktion "secure" slukker
  strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger
  sikkerheden og sparer energi.
  Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et
  par minutter lade det opnå den valgte temperatur.
  Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter,
  mens det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens
  det står på bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet
  automatisk afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde
  at blinke.
  For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
  det lidt.
  
  (Afhængigt af model)
  Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
  automatisk for at undgå drypning.
   
  Anbring dampregulatoren i positionen .
  Opbevar strygejernet i lodret position.
  
  Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af
  Siemens), da de kan beskadige apparatet.
  Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen
  eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen
  glat skal du undgå, at den kommer i kontakt med
  metalliske objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske
  produkter til at rengøre bundpladen med.
  
  (afhængigt af model)
  Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte
  stoffer ved maksimumstemperatur uden at beskadige
  dem.
  Brug af beskyttelsen overødiggør også brug af en klud
  til at forhindre skinnen på mørke materialer.
  Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af
  stoffet for at se, om det er velegnet.
  
  Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for
  at minimere energiforbruget:
  Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
  temperatur.
  Kontroller den anbefalede strygetemperatur på
  mærkaten på tøjet.
  Indstil dampen i henhold til den valgte
  strygetemperatur, hvor du skal følge instruktionerne i
  vejledningen.
  Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet
  sprøjtefunktionen, når det er muligt.
  Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige,
  hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp
  genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis
  du bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du
  indstille tørretumbleren til programmet 'strygefri’.
  Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå
  dampfunktionen helt fra.
  Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret
  placering med damp aktiveret genererer spildt damp.
  
  Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først
  gøre det ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i
  overensstemmelse med de gældende regler i landet.
  Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede
  oplysninger herom.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, r deter ndt.
  Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatetmed
  vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
  Apparatet skal anvendes og placeres enstabil ade.
  r det placeres på pladen, skal du være sikker på, at
  aden, hvor den er placeret, er stabil.
  Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser
  tegn skade eller er utæt. Det skalundersøges af et
  autoriseret serviceværksted,r det kan anvendes igen.
  For at undgå farlige situationer skal enhver form for
  reparation, som apparatettte have brug for som
  f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres
  af kvaliceret personale fra en autoriseret, teknisk
  serviceafdeling.
  Apparatet kan bruges af rn, der er 8 år gamle
  eller ældre og personer med nedsatte fysiske,
  sansemæssige eller mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives
  instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker
  måde og forsr de involverede farer. Børn må ikke lege
  med apparatet. Renring og brugervedligeholdelse
  ikke udføres af rn uden overgning.
  Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af
  rn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller
  ler ned.
  FORSIGTIG! Varm overade.
  Overaden bliver varm under brug.
  Temperaturinnstilling
  Anbefalt innstilling av
  dampregulatoren
  “til “max ••• og masimal
  ••
  Merk: Ved temperaturinnstilling på “•” er ikke
  strykejernsålen varm nok til å produsere damp.
  Dampregulatoren bør derfor settes på
  for å unngå at
  vann drypper fra strykejernsålen.
  
  Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
  
  Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••"
  Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
  
  
  
  Intervallen mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.
  
  Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
  avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  
  Hver gang du bruker dampregulatoren, vil "self-clean"-
  systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
  
  “calc‘n clean”-funksjonen hjelper til med å fjerne
  kalkavleiringer fra dampkammeret. Bruk denne
  funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er
  veldig hardt.
  Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til “max‘ og
  sett i støpselet.
  Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode
  og hold strykejernet over en utslagsvask. Sett
  dampregulatoren til "calc´n clean" og hold den der. Rist
  strykejernet lett. Kokende vann og damp kommer ut og
  tar med seg eventuell kalk eller avleiring som ligger der.
  Sett dampregulatoren til posisjon
  når strykejernet
  slutter å dryppe. Varm opp strykejernet igjen med max
  styrke for å oppnå en bedre avkalking og trykk gjentatte
  ganger på dampregulatoren med korte intervaller.
  Vent deretter til det gjenværende vannet har fordampet
  fra strykesålen.
  
  “Anti-calc‘-patronen har blitt laget med henblikk på å
  redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
  dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
  nyttbare levetid. “Anti-calc‘-patronen kan imidlertid ikke
  fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.
  
  (Avhengig av modell)
  "secure" auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
  det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
  og sparer energi.
  For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er
  denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at
  apparatet er tilkoblet strøm.
  Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter
  i oppreist posisjon, eller det står att på strykesålen
  eller på siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå
  av apparatet automatisk og kontrollampen begynner
  å blinke.
  En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
  
  (Avhengig av modell)
  Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
  automatisk slås av for å unngå drypping.
   
  Sett dampregulatoren til posisjon .
  Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
  
  Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av
  Siemens) da det kan skade apparatet.
  Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller
  andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt
  bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med
  metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske
  produkter for å rengjøre strykesålen.
  
  
  
  
  
  
  
  
  Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det ertilkoblet.
  Trekk støpselet ut av stikkontakten før dufyller
  apparatet med vann eller før du mmerut
  overskytende vann etter bruk.
  Strykejernet bør brukes og plasseres på etstabilt underlag.
  r strykejernet settes på underdelen må du forsikre
  deg om at denne står en stabil ate.
  Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet,
  om det viser ytre tegn skade,eller om det lekker
  vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert
  servicesenter førdet brukes nytt.
  For å unn farlige situasjoner, nødvendig
  arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt
  hovedledning, kun utføres av kvalisert personale fra et
  autorisert Teknisk Servicesenter.
  Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover,
  samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske
  eller mentale evner, eller med manglende erfaring
  og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller hartt
  instruksjoner om bruken av apparatet en trygg te,
  slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må
  ikke leke med strykejernet. Rengring og vedlikehold
  skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn
  av en voksen.
  
    
  Strykjärnet blir inte
  varmt.
  1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
  2. Ingen ström.
  1. Ställ i högre läge.
  2. Prova med annan apparat eller i annat
  vägguttag.
  Kontrollampan tänds
  inte.
  1. Strykjärnet svalnar.
  2. Strykjärnet blir inte varmt.
  1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln
  är klar.
  2. Se föregående stycke.
  Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge och
  vänta tills dess att strykjärnet svalnar.
  Vatten kommer ut med
  ångan.
  1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
  2. Ångreglaget i alltför högt läge och låg
  temperatur.
  1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och
  vänta tills dess att kontrollampan släcks.
  2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
  Ingen ånga.
  1. Ångreglaget i stängt läge .
  2. Inget vatten i vattenbehållaren.
  3. Alltför låg temperatur. Droppskyddet
  är inte aktivt.
  1. Ställ ångreglaget i öppet läge.
  2. Fyll vattenbehållaren.
  3. Höj temperaturen, om tyget tål detta.
  Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
  2. Igensatt mekanism.
  1. Fyll vattenbehållaren.
  2. Kontakta servicetekniker.
  Vatten droppar från
  sulan när strykjärnet
  inte är anslutet.
  1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.
  1. Ställ ångreglaget i läge
  .
  Glöm inte att tömma vattenbehållaren när
  du har strukit.
  Det ryker när strykjärnet
  ansluts första gången.
  1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några
  minuter.
  Om ovanstående råd inte löser problemet bör dukontakta ett auktoriserat tekniskt servicecenter.
  
  
    
  Strykejernet varmer
  ikke.
  1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
  2. Ingen hovedstrømforsyning
  1. Sett temperaturvelgeren høyere.
  2. Sjekk med et annet apparat eller sett
  støpselet inn i en annen stikkontakt.
  Kontrollampen slår
  seg ikke på.
  1. Strykejernet avkjøles.
  2. Strykejernet varmer ikke.
  1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
  2. Se forrige paragraf.
  Klærne kleber seg
  fast.
  1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere
  temperatur og vent til strykejernet er
  avkjølt.
  Det kommer vann ut
  med dampen.
  1. Temperaturvelgeren er stilt veldig lavt.
  2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
  med lav temperatur.
  1. Still temperaturvelgeren til høyere
  temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
  det og vent til kontrollampen slukkes.
  2. Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.
  Det kommer ikke
  damp.
  1. Dampregulatoren er satt til lukket
  .
  2. Ikke vann i tanken.
  3. For lav temperatur. Antidryppsystemet
  er ikke aktivert.
  1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
  2. Fyll tanken.
  3. Still temperaturvelgeren til høyere
  temperatur hvis tøyets merkelapp tillater det.
  Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
  2. Tildekket mekanisme.
  1. Fyll tanken
  .
  2. Kontakt Teknisk service.
  Det drypper vann ut
  av strykesålen før
  støpselet settes i
  stikkontakten.
  1. Dampregulatoren er ikke ordentlig
  lukket.
  1. Sørg for at dampregulatoren er satt til
  .
  Ikke glem å tømme vanntanken når du er
  ferdig med å stryke.
  Det kommer røyk og
  lukt når strykejernet
  brukes for første gang.
  1. Innsmurte deler fra produksjonen
  blir varme.
  1. Dette er normalt og forsvinner etter få
  minutter.
  Dersom ikke noe av dette som er nevnt ovenforskulle løse problemet, ta kontakt med et autorisertteknisk servicesenter.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Älä jätä silitysrautaa vartioimatta sen ollessakytketty
  hköpistokkeeseen.
  
    
  Silitysrauta ei kuumene.
  1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
  tasolla.
  2. Ei sähkövirtaa.
  1. Säädä lämpötila korkeammalle.
  2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
  toista laitetta käyttäen tai kytkemällä
  laite toiseen pistorasiaan.
  Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
  käynnissä.
  2. -Silitysrauta ei kuumene.
  1. Odota kunnes kuumentumisvaihe
  on loppunut.
  2. Katso edellinen kappale.
  Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin
  alhaisemmalle tasolle ja odota, että
  silitysrauta jäähtyy.
  Höyryn mukana laitteesta
  tulee vettä.
  1. Lämpötilasäädin on hyvin
  alhaisella tasolla.
  2. Höyrysäädin on korkeassa
  asennossa ja lämpötila on alhainen.
  1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
  vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
  merkkivalo sammuu.
  2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
  tasolle.
  Laitteesta ei tule höyryä.
  1. Höyrysäädin on suljetussa
  asennossa .
  2. Vesisäiliö on tyhjä.
  3. Lämpötila on liian alhainen.
  Vesisuoja ei ole aktivoitu.
  1. Käännä höyrysäädin auki.
  2. Täytä vesisäiliö.
  3. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
  vaatekappale sen sallii.
  Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
  2. Mekanismi on tukkiutunut.
  1. Täytä vesisäiliö.
  2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
  007 TB46../07/12
  da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
  
  
  Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel har
  utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har utvärderats
  tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
  Apparaten har utformats för hemanvändning och den får inte användas industriellt.
  Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara den inför framtida behov.
  
  mna inte strykjärnet utan uppsikt när det ärpåslaget.
  Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller ller ut
  överblivet vatten efter användning.
  Apparaten måste användas och placeras påen stabil yta.
  När den benner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om
  att ytan som stödet står är stabil.
  Annd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar
  tydliga tecken skada eller om detcker vatten.
  Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt
  servicecenter innan det kan anndas nytt.
  
  
  (avhengig av modell)
  Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømntlige
  tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur.
  Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede
  mellom strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at
  mørke stoffer blir blanke.
  Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av
  plagget først for å kontrollere resultatet.
  
  Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp
  til å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
  Begynn med å stryke de tekstilene som krever
  den laveste stryketemperaturen. Sjekk anbefalt
  stryketemperatur på vaskelappen på plagget.
  Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å
  følge instruksjonene i denne håndboken.
  Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk
  sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.
  Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige,
  og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme
  fra plaggene i større grad enn fra strykejernet.
  Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du
  stryker dem, still tørketrommelen inn på "stryketørt"-
  programmet.
  Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av
  dampregulatoren helt.
  Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause.
  Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil
  det forbruke damp.
  
  Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det
  merkbart ut av funksjon og sørge for å avhende det i
  henhold til gjeldende nasjonale lover. Din forhandler,
  rådhuset eller kommunestyret kan gi deg nærmere
  informasjon.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Żelazko to zostało zaprojektowane zgodnie z normami ekologicznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju;
  analizując cały okres eksploatacji, począwszy od wyboru materiałów aż do etapu ponownego wykorzystania lub
  recyklingu; oceniając możliwości udoskonalenia, z punktu widzenia technologii, ekonomii oraz środowiska.
  Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle.
  Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej
  skorzystać w razie potrzeby.
  
  
  Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podczas gdy jest
  ona podłączona do sieci.
  Przed napnieniem urządzenia wo oraz przed
  wylaniem wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z
  gniazdka.
  Urdzenie należy ustaw i ytkować na stabilnej
  powierzchni.
  Jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona również stać
  na stabilnej powierzchni.
  Nie używaj żelazka jeśli upao, ma widoczne oznaki
  uszkodz lub jeśli przecieka. W takim wypadku przed
  ponownym yciem powinno zostać poddane kontroli
  w autoryzowanym serwisie technicznym.
  Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie
  wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana
  uszkodzonego przewodu zasilacego, mus być
  wykonane przez wykwalikowanego pracownika
  Autoryzowanego centrum serwisowego.
  Urdzenie może być użytkowane przez dzieci w
  wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych
  zdolnościach zycznych, sensorycznych oraz
  umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy
  i doświadczenia, jli nadzorowane lub jeśli
  zostały wczniej odpowiednio poinstruowane na
  temat sposobu korzystania z urdzenia w bezpieczny
  sposób i zrozumiały ryzyko z tym związane.Nie
  należy pozwol dzieciom na zaba urządzeniem.
  Czyszczenie i konserwacja realizowane przez
  ytkownika nie powinny bwykonywane przez dzieci
  bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru.
  Før du setter på strykejernet, må du forsikredeg om at
  spenningen på nettverketsamsvarer med den som står
  indikertpå registreringsplaten på strykejernet.
  Strykejernet må kobles til en jordet kontakt.Dersom du
  bruker skjøteledning, må duforsikre deg om at den har
  en jordet,topolet 16 A stikkontakt.
  Dersom sikringen i strykejernet går, vil ikkeapparatet
  lenger kunne brukes. For å fåapparatet til å virke
  normalt igjen, må strykejernetleveres på et autorisert
  servicesenter.
  For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener
  som transiente spenningsfall eller uktuasjoner
  forekommer, anbefaler vi at strykejernet er koplet til et
  strømnett med en impedans på maksimum 0.27Ω.Om
  nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren
  om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet
  Still ikke apparatet under kranen for å fylletanken med
  vann.
  Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart etterbruk og
  hvis du har mistanke om feil.
  Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut
  avstikkontakten.
  Før ikke strykejernet eller vanntanken ned ivann, eller
  annen ytende væske.
  Ikke la strykejernet være utsatt for ugunstigeværforhold
  (regn, sol, frost, etc.).
  
  Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til "max"
  mens apparatet er frakoblet.
  Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
  temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen
  ved å sette dampregulatoren til “max“
  og trykke på
  knappen gjentatte ganger.
  Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første
  gangen den benyttes, da det kan være smuss i
  dampdispenseren.
  Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang,
  kan det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler
  gjennom strykesålen. Dette er normalt og varer ikke
  lenge.
  
  Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp.
  Hvis du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget
  av, kan riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en
  del av plagget som ikke kommer til å være synlig når du
  bruker eller har det på deg .
  Start med å stryke de plaggene som krever lavest
  stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
  bre.
  Silke, ull eller syntetiske materialer. stryk på baksiden av
  stoffet for å unngå skinnende ekker.
  Syntetisk stoff
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Lin
  
  Settdamregulatorentil ogtrekkutstøpselet!
  Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det
  med noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil
  ødelegge apparatet.
  
  
  Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel,
  luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet
  er laget for å bruke normalt springvann.
  Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
  forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
  distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
  vann i forholdet 1:2.
  Fyll aldri over merket for "max" vannivå.
  
  Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
  strykejernet.
  
  Sett dampreguleringen på .
  
  Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
  dampsymbolet.
  
  “e”-dampinnstillingen kan brukes for de este tekstiler.
  Maks.-dampinnstillingen bør bare brukes på tykke,
  skrukkete stoffer.
  
  
  (Beroende på modell)
  Funktionen "secure" för automatisk avstängning kopplar
  ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet
  och energiförbrukning.
  Efter igångsättning av produkten kommer denna
  funktion att vara inaktiv de två första minuterna för att ge
  produkten tid att nå rätt temperatur.
  Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8
  minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det
  vilar på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen
  att slå av apparaten automatiskt och kontrollampan
  kommer att börja blinka.
  
  (Beroende på modell)
  Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
  för att förhindra dropp.
   
  Ställ ångreglaget i läge .
  Förvara strykjärnet stående.
  
  Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
  Siemens, då de kan skada apparaten.
  Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
  andra delar av apparaten.
  Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan
  jämn. Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för att
  rengöra sulan.
  
  
  (enligt modell)
  Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med
  en maximal temperatur utan att skada dem.
  Användningen av skyddet gör att man inte behöver
  använda en trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka
  kläder.
  För att fästa tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen
  av strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck
  bakdelen av skyddet uppåt tills du hör ett klickande ljud.
  För att frigöra tygskyddet, dra ner klämman på baksidan
  och ta bort strykjärnet.
  
  Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen.
  Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
  Börja med att stryka de tyger som kräver lägst
  stryktemperatur.
  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen
  med skötselråd på respektive plagg.
  Anpassa inställningen för ånga efter vald
  stryktemperatur enligt anvisningarna i denna handbok.
  Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om
  möjligt sprejfunktionen i stället.
  Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra
  ner inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget,
  snarare än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen
  före strykning, använd programmet för ”stryktorrt”.
  Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av
  ångfunktionen helt.
  Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner
  när ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
  
  Innan en använd apparat slängs skall den göras
  oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala
  föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller
  exakt information.
  
  
  
  
  
  
  
  
  “e” -höyryasetusta voidaan käyttää useimpiin tekstiileihin.
  Höyrytyksen maksimiasetusta tulee käyttää ainoastaan
  paksuihin tekstiileihin, joissa on edelleen ryppyjä.
  Lämpötila-asetus Suositeltu höyryasetus
  “max” - ••• ja enimmäismäärä
  ••
  Huomaa: Lämpötila-asetuksessa “•” silityspohja ei
  ole riittävän kuuma höyryn muodostamista varten;
  höyrysäädin tulee asettaa tällöin asentoon
  niin, ettei
  silityspohjasta valu vettä.
  
  Älä käytä sumutinta silkkiin.
  
  Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon "•••".
  Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.
  
  
  
  
  Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
  Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.
  
  Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)
  -kalkinpoistojärjestelmä.
  
  Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean‘
  -järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
  
  Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
  höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2
  viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.
  Täytä vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon “max‘.
  Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan.
  Kun vaadittu lämmitysvaihe on ohitettu, irrota pistoke
  pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella.
  Aseta höyrysäädin asentoon "calc'n clean" ja pidä säädin
  kyseisessä asennossa.
  Ravista silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee
  ulos kiehuvaa vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki
  tai muut mahdolliset jäämät poistuvat laitteesta. Kun
  silitysraudasta ei enää valu vettä, aseta höyrysäädin
  asentoon
  . Kuumenna silitysrauta uudelleen
  maksimilämpötilaan ja paina höyrytyspainiketta useaan
  kertaan pienin aikavälein, jotta kalkki poistuisi laitteesta
  paremmin. Odota tämän jälkeen, että vesijäämät
  haihtuvat silitysraudan pohjasta.
  
  “anti-cal” -patruuna on suunniteltu vähentämään
  höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää
  silitysraudan käyttöikää. “anti-cal” -patruuna ei kuitenkaan
  voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa
  kertynyttä kalkkia.
  
   
  (Mallista riippuen)
  Automaattinen "secure" -sammutustoiminto kytkee
  silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään ilman
  valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja
  vähentää sen energian kulutusta.
  Kun silitysrauta kytketään päälle, toiminto ei aktivoidu
  2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
  lämpötilan.
  Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin
  sen ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen
  nojatessa silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri
  sammuttaa laitteen automaattisesti ja merkkivalo alkaa
  vilkkumaan.
  Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla sitä
  hiukan.
  
  (Mallista riippuen)
  Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
  automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
  vältettäisiin.
   
  Aseta höyrysäädin asentoon .
  Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
  
  Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele
  Siemens), sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
  Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai
  jonkin muun laitteen osan puhdistamiseen.
  Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta
  metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa
  rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
  
  
  (mallista riippuen)
  Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun
  niitä silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla.
  Suoja estää myös kirkkaiden jälkien syntymisen tummiin
  materiaaleihin.
  Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä
  olevaan osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin
  varmistetaan.
  
  Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi
  käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
  Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
  silityslämpötilan.
  Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen
  merkistä.
  Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan
  noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
  Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos
  mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.
  Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa
  vielä kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää
  pienempää höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet
  tuottavat höyryn silitysraudan sijaan. Jos kuivaat
  vaatekappaleet kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta
  kuivuri ohjelmaan ‘silityskuivaus’.
  Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke
  höyryn säädin kokonaan pois päältä.
  Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei
  käytetä. Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja
  höyryn säädin on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.
  
  Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
  käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
  olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai
  paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista
  määräyksistä.
  
  
  
  
  Po podłączeniu żelazka, funkcja “secure“ pozostanie
  nieaktywna przez pierwsze minuty pracy urządzenia,
  umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej temperatury.
  Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej
  nie zostanie poruszone przez osiem minut lub przez
  30 sekund kiedy leży na stopie lub na boku, obwód
  bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie, a
  lampka kontrolna zacznie migać.
  Aby ponownie włączyć żelazko, wystarczy delikatnie
  nim poruszyć.
  
  (w zależności od modelu)
  Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę,
  para zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec
  kapaniu.
   
  Ustawić regulator pary w pozycji .
  Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
  
  Nie należy używać płynów do usuwania kamienia
  (z wyjątkiem tych zalecanych przez rmę Siemens),
  ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
  Nigdy nie należy używać substancji ściernych do
  czyszczenia stopy żelazka ani innych części urządzenia.
  Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy
  unikać jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy
  nie należy czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani
  środkami chemicznymi.
  
  
  (w zależności od modelu)
  Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w
  maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych
  części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.
  Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie konieczność
  prasowania przez warstwę materiału zabezpieczającego
  ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.
  Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego
  fragmentu po wewnętrznej stronie garderoby, w celu
  sprawdzenia, czy nakładka odpowiednio spełnia swoje
  zadanie.
  
  
  Generowanie pary powoduje największe zużycie energii
  podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia
  zużywanej energii należy postępować zgodnie z
  poniższymi radami:
  Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które
  wymagają najniższej temperatury prasowania.
  Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną
  temperaturę prasowania.
  Dostosować ilość pary do wybranej temperatury
  prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych
  w niniejszej instrukcji obsługi.
  Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest
  to konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z
  funkcji rozpylacza zamiast pary.
  Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny
  i stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para
  będzie wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z
  żelazka. Dla osób, które przed prasowaniem używają
  suszarki elektrycznej, zaleca się zaprogramować
  suszarkę na funkcję 'iron dry'.
  Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy
  wyłączyć regulator pary w żelazku.
  W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej.
  Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z
  włączonym regulatorem pary spowoduje niepotrzebne
  generowanie pary.
  
  
  
  
  
  
  
  
  Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie
  jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie
  z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
  domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
  prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
  punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą
  odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
  Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
  elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
  uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
  naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
  składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
  składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
  Kontrollera att strömstyrkan motsvarar den styrka som
  anges på apparatens informationsplatta innan du sätter i
  kontakten.
  Den här apparaten måste anslutas till ett jordat uttag.
  Om du använder en förlängningssladd måste den ha
  en jordad tvåpolig 16 A stickkontakt.
  Om säkringen går i strykjärnet, går det inte längre
  att använda apparaten. För att kunna användas
  igen måste apparaten tas till ett auktoriserat tekniskt
  servicecenter.
  För att undvika att fenomen som att transient spänning
  sjunker eller att belysningen uktuerar vid dåliga
  strömförsörjningsförhållanden, rekommenderarvi att
  du ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem
  med en maximal impedans på 0.27Ω. Vid
  behov, kan användaren fråga det allmänna
  strömförsörjningsbolaget omsystemimpedansen vid
  gränssnittsstället.
  Apparaten får aldrig placeras under kranen för att fyllas
  med vatten.
  Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
  du misstänker fel.
  Man får inte dra ut stickkontakten från eluttaget genom
  att dra i sladden.
  Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken ivatten eller
  någon annan vätska.
  Ställ inte apparaten där den påverkas
  avväderförhållanden (regn, sol, frost etc.).
  
  Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan
  sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max‘.
  Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på
  "max ånga" och tryck era gånger på knappen när
  ångstrykjärnet har uppnått önskad temperatur
  (kontrollampan släcks)
  .
  Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången,
  eftersom det kan komma smuts med den första ångan.
  När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och
  ryka något, och partiklar kan komma ut genom sulan.
  Detta är normalt och det kommer inte att upprepas.
  
  Kontrollera rekommenderad stryktemperaturrkningen
  i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du skall stryka,
  prova rst en del av plagget som inte är synlig vid
  användning.
  Börja med att stryka de plagg som kräver lägst
  stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetber.
  Silke, siden, ull och syntetmaterial. Stryk på tygets
  baksida för att undvika att det blir blankt. Undvik
  sprayfunktionen så att inte äckar uppstår.
  Syntet
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Linne
  
  Ställångreglagetiläge ochdraurstrykjärnets
  sladd!
  Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
  vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
  
  
  Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
  luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
  avsedd för användning med normalt kranvatten.
  För att bibehålla ångfunktionen i gott skick
  rekommenderas att blanda lika delar kranvatten och
  destillerat vatten. Om ditt kranvatten har ovanligt hög
  hårdhetsgrad, blanda en del kranvatten med två delar
  destillerat vatten.
  Fyll aldrig över märket "max‘.
  
  Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
  
  Ställ ångreglaget på .
  
  Endast när temperaturreglaget är ställt i området med
  symbolen för ånga.
  
  Ånginställningen «e» kan användas till de esta tyger.
  Den maximala ånginställningen bör endast användas till
  tjocka tyger om de fortfarande är skrynkliga.
  Temperaturinställning
  Rekommenderad
  ångreglageinställning
  “till “max ••• och maximala
  ••
  Obs: Med en temperaturinställning på «•» är undersidan
  inte tillräckligt varm för att producera ånga, så
  ångreglaget ska ställas in i läget
  för att undvika att
  vatten droppar från undersidan.
  
  Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
  
  Ställ temperaturreglaget minst i läge ***
  Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
  
  
  
  Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
  Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
  
  Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med
  avkalkning i era steg. “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
  
  När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
  kalkavlagringar tack vare funktionen “self-clean‘.
  
  Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna partiklar
  från ångkammaren. Använd denna funktion ungefär
  varannan vecka om vattnet i ditt område har hög
  hårdhetsgrad.
  Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget på “max‘
  och anslut strykjärnet.
  När strykjärnet värmts upp, drag ur kontakten och
  håll strykjärnet över diskhon. Ställ ångreglaget i läge
  "calc‘clean" och håll det i det läget. Skaka strykjärnet
  försiktigt. Kokande vatten och ånga kommer att föra med
  sig kalk och andra avlagringar. När strykjärnet slutat
  droppa, montera ångreglaget på nytt, i omvänd ordning,
  och ställ det i läget
  .
  För att förbättra avkalkningen, värm upp strykjärnet
  på nytt till högsta temperatur och tryck era gånger på
  ångreglaget och vänta till dess att vattnet förångas från
  sulan.
  
  Patronen “anti-calc” är utformad för att minska
  kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
  förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte
  avlägsna all kalk som bildas.
  r att undvika fara skall alla åtrder och reparationer
  apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av
  auktoriserad servicetekniker.
  Apparaten kan anndas av barn fn 8 år och personer
  med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder
  eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de
  övervakas eller instrueras i hur apparaten används
  på ett säkert tt och förstår riskerna. Barn ska inte
  leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte
  utföras av barn utan överinseende av vuxen.
  ll strykjärnet och dess kabel utomckhåll för barn
  under 8 år r det är strömsatt och medan det svalnar.
  VARNING! Het yta.
  Ytan blir varm under anndningen
  Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej,
  upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu
  wskazanemu na tabliczce znamionowej.
  Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka z
  uziemieniem. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się,
  że dysponujesz gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z
  uziemieniem.
  W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie
  można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka,
  odnieś je do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
  Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
  zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie
  zjawiska jak przejściowe spadki napięcia lub wahania
  napięcia, zatem zaleca się, aby żelazko podłączone
  było do sieci elektrycznej o maksymalnej impedancji
  wynoszącej 0.27 Ω. W razie potrzeby, użytkownik
  może zapytać dostawcę energii o impedancję systemu
  w punkcie zasilania.
  Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napnić zbiornik
  wo.
  Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki
  należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
  Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.
  Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w wodzie ani
  żadnym innym płynie.
  Nie pozostawiaj urdzenia w miejscu wystawionym na
  działanie czynników atmosferycznych (deszcz, ce, szron,
  itp.)
  
  Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić
  zbiornik wodą z kranu i ustawić pokrętło regulacji
  temperatury w pozycji "max"
  Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie
  żądaną temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można
  rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie
  regulatora pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne
  naciskanie przycisku
  .
  Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie
  należy stosować jej do prasowania pościeli, poniew
  w dozowniku pary mogą znajdować się jeszcze
  zanieczyszczenia.
  Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
  zapach oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka
  mogą pojawiać się małe cząstki; jest to normalne
  zjawisko, które w krótkim czasie ustąpi.
  
  Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
  prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
  materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt,
  należy określić temperaturę prasowania poprzez
  wyprasowanie części, która nie będzie widoczna w
  trakcie noszenia lub używania danego produktu.
  Prasowanie należy rozpocząć od artykułów
  wymagających najniższej temperatury prasowania,
  takich, jak włókna syntetyczne.
  Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasować
  po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam.
  Nie należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może
  powodować powstawanie plam.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab - wełna
  •••
  Bawełna - len
  
  Ustawićregulatorparywpozycjiiodłączyć
  żelazkoodprądu!
  Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
  dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
  może uszkodzić urządzenie.
  
  
  
  Nie należy używać skroplonej wody z suszarek
  bębnowych, klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To
  urządzenie zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą
  wodą z kranu.
  Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
  mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji
  1:1. Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy
  zmieszać ją z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
  Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej
  oznaczenia “max”.
  
  Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
  zabezpieczające.
  
  Regulator natężenia przepływu pary nastawić na .
  
  Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w
  obszarach oznaczonych symbolem pary.
  
  Z ustawienia pary “e” można korzystać w przypadku
  większości tkanin. Maksymalne ustawienie pary powinno
  być używane wyłącznie do grubych tkanin, na których
  pozostały zagniecenia.
  Ustawienie
  temperatury
  Zalecane ustawienie
  regulatora pary
  “do “max ••• i maksymalny
  ••
  Uwaga: Przy ustawieniu temperatury “•”, stopa żelazka
  nie jest wystarczająco nagrzana, aby powstała para,
  dlatego regulator pary należy ustawić w położeniu
  ,
  aby zapobiec kapaniu wody ze stopy żelazka.
  
  Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas
  prasowania jedwabiu.
  
  Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji "•••"
  lub wyższej.
  Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
  wynosić 5 sekund.
  
  
  
  
  Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
  wynosić 5 sekund.
  Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10
  sekund.
  
  W zależności od modelu, niniejsza seria żelazek jest
  wyposażona w system usuwania kamienia “AntiCalc”
  (=komponent 1+2 +3).
  
  Przy każdym użyciu regulatora pary, system
  samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego
  się kamienia.
  
  Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki
  kamienia z komory pary. Jeśli woda jest bardzo twarda,
  należy używać tej funkcji co dwa tygodnie.
  Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło regulacji
  temperatury w pozycji "max" i podłączyć żelazko do
  prądu.
  Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć żelazko
  od prądu i przenieść nad zlew. Ustawić i przytrzymać
  regulator w pozycji "calc’n clean". Delikatnie potrząsnąć
  żelazkiem. Wrząca woda oraz para zaczną się
  wydobywać, usuwając jednocześnie kamień lub osady,
  które mogły zostać tam nagromadzone. Kiedy z żelazka
  przestanie kapać, należy ustawić regulator pary w pozycji
  . Aby uzyskać lepsze efekty usuwania kamienia,
  ponownie rozgrzać żelazko do temperatury maksymalnej
  i kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyrzutu pary z niewielkimi
  przerwami. Następnie odczekać do momentu, gdy cała
  woda wyparuje ze stopy żelazka.
  
  Wkład “anti-cal” służy do zmniejszenia ilości kamienia
  wytwarzanego podczas prasowania parą, wpływając na
  przedłużenie żywotności żelazka. Jednak wkład “anti-cal“
  nie jest w stanie usunąć całości naturalnie osadzającego
  się kamienia.
  
   
  (w zależności od modelu)
  Funkcja automatycznego wyłączania "secure" odłącza
  żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru,
  tym samym zwiększając bezpieczeństwo oraz
  oszczędność energii.
   
  
  
  
  
  
  Kontroller, at spændingsangivelsen svarer tilden, der
  er angivet på strygejernet, før dettilsluttes lysnettet.
  Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med
  jordforbindelse. Hvis der anvendes en
  forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik
  med jordforbindelse.
  Hvis apparatets sikring ryger, fungerer detikke. For at
  tage det i brug igen skal denudskiftes af et autoriseret
  serviceværksted.
  For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
  opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
  styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
  et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
  på 0.27Ω.Om nødvendigt kan brugeren spørge det
  offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen
  ved grænseadepunktet
  Placer aldrig apparatet under vandhanen forat fylde
  det med vand.
  Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der ermistanke om
  fejl og altid efter hver anvendelse.
  El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten vedat hive i
  ledningen.
  Nedsænk aldrig strygejernet eller damptankeni vand
  eller anden væske.
  Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol, frost osv.).
  
  Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med
  vand fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
  Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet
  har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan
  du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til
  “maksimal damp‘ og trykke gentagne gange på knappen
  .
  Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
  anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
  damphovedet.
  Når det tændes første gang, kan det nye strygejern
  udsende en smule røg foruden partikler gennem
  bundpladen, hvilket er normalt, og det vil ikke ske
  efterfølgende.
  Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytätlaitteen
  vedellä tai ennen kuin poistat jäljelleävän veden
  ytön lkeen.
  Laitetta on käytetjailytetvakaallapinnalla.
  Kun laite asetetaan tukitelineelle, onkäyttän
  varmistettava tukitelineen alustanvakaus.
  Älä käy silitysrautaa, jos se on tippunut,siinä näkyy
  vaurioiden merkkejä tai siitävuotaa vet. Se on vietävä
  valtuutettuunhuoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen
  kuinsitä voi yttää uudelleen.
  Jotta vaaratilanteetltettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
  toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on
  annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
  laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat
  lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai
  henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta
  laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen
  turvallisessa käytösja he ymmärvät sen yttöön
  liittyvät vaarat.Lapset eivät saa leikk laitteella. Lapset
  eit saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
  Pi silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden
  lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty
  hköverkkoon tai ähtyy.
  HUOMIO. Kuuma pinta.
  Pinta kuumenee käyn aikana.
  Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon
  ontarkistettava, että jännite vastaa
  tyyppikilvessäolevaa jännitettä.
  Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
  Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että siinä on
  16A kaksinapainen pistoke maadoituksella.
  Jos laitteeseen asetettu turvasulake
  palaa, laitetulee toimimattomaksi. Laitteen
  saattamiseksitoimintakuntoon on se vietävä
  valtuutettuunhuoltokeskukseen.
  Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai
  sytytyksen vaihtelut, vältettäisiin virransyötön
  epäsuotuisien olosuhteiden aikana, silitysrauta on
  suositeltavaa liittää virransyöttöjärjestelmään, jonka
  maksimi-impedanssi on 0.27Ω.Käyttäjä voi tarvittaessa
  pyytää julkiselta energiayhtiöltä liitoskohdan
  impedanssin
  Laitetta ei saa ikinä laittaa hanan alle vedentäyttämistä
  varten.
  Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
  jälkeen tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
  Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetämällä
  johdosta.
  Älä ikinä upota silitysrautaa tai höyrysäiliötäveteen tai
  muihin nesteisiin.
  Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastollisille tekijöille(sade,
  aurinko, pakkanen jne.).
  
  Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
  verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon
  “max”.
  Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta
  on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
  aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin
  höyrytysasentoon ja painamalla toistuvasti painiketta
  .
  Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, älä
  käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi edelleen
  olla likaa.
  Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden
  silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
  tai hiukkasia. tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
  myöhemmin.
  
  Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
  silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
  tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
  osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
  Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
  silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
  vaatteet.
  Silkki, villa ja synteettiset materiaalit. silitä vaate väärältä
  puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen
  käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.
  Keinokuidut
  ••
  Silkki – Villa
  •••
  Puuvilla – Pellava
  
  Asetahöyrysäädinasentoonjairrota pistoke
  pistorasiasta!
  Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
  mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
  vaurioittaa laitetta.
  
  Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
  vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on
  suunniteltu käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
  Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
  hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
  hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
  veteen suhteessa 1:2.
  Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
  
  Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.
  
  Aseta höyrynsäädin asentoon .
  
  Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu
  kohtiin, joissa on höyryn merkki.
  
    
  Żelazko nie grzeje. 1. Pokrętło regulacji temperatury znajdu-
  je się w bardzo niskim położeniu.
  2. Brak prądu.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
  2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub
  podłączyć wtyczkę do innego gniazdka.
  Lampka kontrolna nie
  włącza się.
  1. Żelazko stygnie.
  2 -Żelazko się nie nagrzewa.
  1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy
  się.
  2. Patrz poprzedni paragraf.
  Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
  prasowania.
  1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na
  niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko
  ostygło.
  Wraz z parą z żelazka
  wydobywa się woda.
  1. Pokrętło regulacji temperatury w
  bardzo niskim położeniu.
  2. Regulator pary na wysokiej pozycji
  przy niskiej temperaturze.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
  nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
  materiału i odczekać, aż lampka kontrolna
  zgaśnie.
  2. Ustawić regulator pary na niższe
  ustawienie.
  Para nie wydobywa
  się z żelazka.
  1. Zamknięty regulator pary
  .
  2. Brak wody w zbiorniku.
  3. Zbyt niska temperatura. System
  zapobiegający kapaniu wyłączony.
  1. Ustawić regulator pary na pozycji otwartej
  pary.
  2. Napełnić zbiornik.
  3. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
  nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
  materiału.
  Funkcja spryskiwacza
  nie działa.
  1. Brak wody w zbiorniku.
  2. Niedrożny mechanizm.
  1. Napełnić zbiornik.
  2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
  Woda wydobywa
  się ze stopy przed
  podłączeniem żelazka.
  1. Regulator pary nie jest prawidłowo
  zamknięty.
  1. Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się
  w pozycji
  .
  Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po
  zakończeniu prasowania.
  Po pierwszym
  podłączeniu do prądu z
  żelazka wydobywa się
  dym i zapach.
  1. Smar na niektórych elementach
  wewnętrznych urządzenia.
  1. Jest to normalne zjawisko, które ustanie po
  krótkim czasie.
  Jeśli powyższe porady nie pomagają usunąćproblemu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
  
  
    
  Strygejernet opvarmes
  ikke.
  1. Temperaturdrejeskive i meget
  lav position.
  2. Ingen strømforsyning.
  1. Drej til en højere position.
  2. Kontroller med et andet apparat, eller slut
  strygejernet til en anden stikkontakt.
  Strykejernet og ledningen oppbevares utilgjengelig
  for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått
  , eller når det kjøler seg ned.
  FORSIKTIG! Varm overate.
  Overaten blir varm under bruk.
    
  Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
  2. Strygejernet opvarmes ikke.
  1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.
  2. Se foregående afsnit.
  Tøjet har en tendens
  til klæbe.
  1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere
  temperatur.
  Der kommer vand ud
  sammen med dampen.
  1. Temperaturregulator i meget lav
  position.
  2. Dampregulator i meget høj
  position med lav temperatur.
  1. Drej temperaturregulatoren til en højere
  position, og vent på, at strygejernet er afkølet.
  Der kommer ikke
  damp ud.
  1. Dampregulator i lukket position
  .
  2. Intet vand i beholderen.
  3. Temperaturen er for lav. Antidryp-
  systemet er ikke aktiveret
  1. Drej dampregulatoren til en åben position.
  2. Fyld beholderen.
  3. Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.
  Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
  2. Blokeret mekanisme.
  1. Fyld beholderen.
  2. Kontakt teknisk service.
  Bundpladen drypper. 1. Dampregulatoren er ikke lukket
  korrekt.
  1. Sørg for at anbringe dampregulatoren
  i positionen
  .
  Glem ikke at tømme
  vandbeholderen efter brug.
  Der kommer røg ud,r
  stryge jernet tilsluttes
  første gang.
  1. Smør nogle af de indvendige
  dele.
  1. Dette er normalt og ophører i løbet af få
  minutter.
  Hvis ovennævnte ikke løser problemet, bør du kontakte et autoriseret serviceværksted.
  
    
  Silityspohjasta tulee vettä
  ennen kuin silitysrauta
  kytketään sähköverkkoon.
  1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu. 1. Varmista, että höyrysäädin on
  asennossa .
  Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä
  silityksen jälkeen.
  Silitysraudasta tulee savua ja
  hajuja silloin, kun se kytketään
  päälle ensimmäistä kertaa.
  1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
  muutamassa minuutissa.
  Jos yllä olevat ehdotukset eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
  
  Pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygncia,
  żelazko i przewód zasilający znajdowały spoza
  zasięgiem dzieci w wieku ponej 8 lat.
  UWAGA. Gorąca powierzchnia.
  Powierzchnia może się nagrzewać podczas
  korzystania z urządzenia.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  da
  no
  sv
  fi
  pl
  ru
  uk
  hu
  ro
  ar
  M-2
  TB 46..
  slider S3
Siemens Slider S3 Secure Power TB46230

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Siemens Slider S3 Secure Power TB46230 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Siemens Slider S3 Secure Power TB46230 вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Siemens Slider S3 Secure Power TB46230

Бренд Siemens
Модель Slider S3 Secure Power TB46230
Изделие Утюг
Язык русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла PDF

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Siemens

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Siemens Slider S3 Secure Power TB46230.

Не нашли свой вопрос? Задайте его здесь. Задайте свой вопрос здесь