Siemens slider S5 TB66410 инструкция

Siemens slider S5 TB66410

Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens slider S5 TB66410. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Siemens slider S5 TB66410 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens slider S5 TB66410. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Siemens slider S5 TB66410 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Siemens
Модель
slider S5 TB66410
Изделие
EAN
4242003427682
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
3. anti-calc
Patronen “anti-caler udviklet til at nedsætte opbygningen
af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
opbygges naturligt med tiden.
Automatisk sikkerhedsafbrydelse.
"Secure" (8)
(Afhængigt af model)
Den automatiske afbryderfunktion "Secure" slukker
strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger
sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et
par minutter lade det opnå den valgte temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
bundpladen, vil sikkerhedskredsløbet automatisk
afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
det lidt.
Anti-drypsystem (9)
(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
automatisk for at undgå drypning.
Beskyttelsesklæde til bundplade (10)
(Afhængigt af model)
Beskyttelsesklædet til bundpladen anvendes til at undgå
skin på mørke stoffer.
Det anbefales først at stryge et lille stykke bagsiden af
tøjet for at kontrollere, at den ønskede strygning opnås.
Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke

damphovedet.
Når det ndes første gang, kan det nye strygejern
udsende en smule røg foruden partikler gennem
bundpladen, hvilket er normalt, og det vil ikke ske
efterfølgende.
Sådan bruges strygejernet
Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på
mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et
stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
når du bruger eller bærer tøjstykket.
Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
Silke, uld eller syntetiske materialer. Stryg stoffets bagside
for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen,
der ikke kommer stænkpletter.
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
Fyldning af vandbeholder
Indstil dampregulatoren til positionen og
afbrydstrygejernetfrastrømforsyningen!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
er ikke omfattet af garantien.
B r u g ik k e ko n d e ns v a n d f r a tø r r et u m b le r e ,
airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til
at bruge normalt vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande
vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1.
Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande
det med destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”.
Kom godt i gang (1)
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler
fra bundpladen.
Strygning uden damp (2)
Strygning med damp (3)
Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder
med dampsymbolet.
Spray (4)
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Dampstråler (5)
Temperatur: maks.
   
, med pauser mindst
5 sekunder.
Lodret damp (6)
Stil temperaturen på “max”.
Hæng strygetøjet en bøjle. Før strygejernet lodret i en

, i pauser
på mindst 5 sekunder.
Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt bæres.
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.
Flerdelt afkalkningssystem (7)
Afhængigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet

2. calc’n clean
Funktionen calcn clean hjælper med at fjerne
kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug denne
funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område
er meget hårdt.
Fyld vandbeholderen, indstil temperaturdrejeskiven til
positionen “max‘, og tilslut strygejernet.
Efter den dvendige opvarmningsperiode skal du afbryde
strygejernet og holde det hen over en vask. Anbring
dampregulatoren i positionen "calc'n clean", og lad den
forblive i denne position. Ryst strygejernet forsigtigt.
     
kedelsten vil komme ud. Når strygejernet ophører med
at dryppe, skal du anbringe dampregulatoren i positionen
"varm". Varm strygejernet op igen for at opnå en bedre
afkalkning, hvor du skal trykke på dampudløseren nogle
gange med korte intervaller. Vent derefter på, at resten
af vandet fordamper
.
Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du

skylle den med rent vand.
For at tilpasse bundpladens beskyttelsesklæde til
strygningen skal du anbringe spidsen af strygejernet i
spidsen af beskyttelsesklædet og trykke på den bageste
del af beskyttelsesklædet, indtil der høres et "klik". For at
løsne beskyttelsesklædet skal du trække i den bageste

Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves
gennem kundeservice.
Tilbehør (eftersalg)
466206
Opbevaring (11)
Anbring dampregulatoren i positionen
Rengøring (12)
Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først
re det ubrugeligt og rge for at bortskaffe det i
overensstemmelse med de gældende regler i landet.
Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede
oplysninger herom.
Dette apparat er mærket i overensstem melse
med det europæiske direktiv 2002/96/EG - der
omhandl e r kassere d e , elektr i s ke og
elektroniske apparater (kasseret, elektrisk og
elektronisk udstyr - WEEE).
Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering
og genbrug af kasserede apparater, der gælder i
hele EU.
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TB66 fra
Siemens.
Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med
økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed
fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg
med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for
forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk
og miljømæssig synsvinkel.
Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet
og må ikke anvendes til industrielle formål.
Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og
opbevar den for fremtidig opslag.
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fareforelektriskstødellerbrand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse
i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes
med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt
til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes en elektricitetsforsyning,
der er i overensstemmelse med oplysningerne på
mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen
eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut
er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du
kontrollere, at den passer til 16A eller mere og har et
jordstik.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
opstå nomener som transiente spændingsfald eller
styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
på 0,
Om nødvendigt kan brugeren spørge det offentlige
forsyningssel skab om systemimpeda nsen ved

Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
med mindre de har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres en stabil

Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal

Strygejernet r ikke anvendes, hvis der er synlige
tegn på skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal
strygejernet kontrolleres af en autoriseret tekniker fra
vores tekniske servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved
at trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller
hvis der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for
reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.

personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver
nødt til at gå fra det i en periode.
Vigtige advarsler
Lad ikke strømledningen komme i kontakt med
bundpladen, når den er varm.
Opbevar strygejernet i lodret position.
Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af
Siemens), da de kan beskadige apparatet.
Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen
eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat
skal du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske
objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter
til at rengøre bundpladen med.
Før strygejernet bruges første gang
Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttelsesfolie
fra strygesålen.
Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med
vand fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet
har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan
du starte dampning ved at indstille dampregulatoren
til “maksimal damp og trykke gentagne gange på
knappen
.
no
Takk for at du valgte et TB66 dampstrykejern fra
Siemens.
Dette strykejernet har blitt utformet i henhold
til økologiske kriterier relaterte til bærekraftig
utvikling; ved å analysere hele livssyklusen fra valg
av materialer til senere gjenbruk eller resirkulering;
og evaluere forbedringsmulighetene fra et teknisk,
økonomisk og miljømessig standpunkt.
Dette apparatet har kun blitt utformet for
hu s ho ld n in gs b ru k og må i kk e br uk es t il
industriformål.
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet
og oppbevar den et sikkert sted for fremtidig
referanse.
Kun silitysrauta kytketään päälle, toiminto ei aktivoidu
2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla
sitä hiukan.
Vesisuoja (9)
(Mallista riippuen)
Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
vältettäisiin.
Tekstiilejä suojaava silityspohja (10)
(Mallista riippuen)
Tekstiilejä suojaavalla pohjalla voidaan välttää tummien
vaatekappaleiden kimaltelu.
Ensimmäiseksi on suositeltavaa silitä pieni osio
vaatekappaleen väärältä puolelta, jotta varmistetaan
haluttu silitystulos.
Tekstiilejä suojaava silityspohja voidaan asentaa
laitteeseen asettamalla silitysraudan ä suojaavan
pohjan päähän ja painamalla suojaavan pohjan takaosa
silitysrautaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Suojaava
pohja voidaan poistaa vetämällä se irti silitysraudasta
reunasta kiinni pitäen.
Kangassuojus on mahdollista hankkia asiakaspalvelusta.
Lisävarusteen tuotekoodi
(asiakaspalvelu)
466206
Säilytys (11)
Aseta höyrysäädin asentoon
.
Puhdistus (12)
Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyysi tai
paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista
määräyksistä.
T ä m ä l a i t e t ä y t t ä ä s ä h k ö - j a
elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
direktiivin 2002/96/EY vaatimukset ja omaa
vastaavan merkin WEEE.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet
palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.
fi
Kiitämme teitä Siemens TB66-höyrysilitysraudan
valitsemisesta.
Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän kehityksen
ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko sen käyttöikä
on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien
valinnasta sen uudelleen käyttöön tai kierrätykseen.
Tämän lisäksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen
parannusmahdollisuudet ottaen huomioon tekninen,
taloudellinen ja ympäristön näkökanta.
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön
eikä sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne
tulevia käyttökertoja varten.
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku-taipalovaara!
Tämä laite tulee kytkeä ja sitä saa käyttää ainoastaan
sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.
Älä koskaan lii laitetta verkkovirtalähteeseen, jos
kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
jatkojohdon käyton välttämätöntä, varmista, että se sopii
16A tai suurempaan virtaan ja, että siinä on maayhteydellä
varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
virransyöttöjärjestelän, jonka maksimi-impedanssi

Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä
liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman valvontaa
sekä ohjausta sellaisten henkilöiden (mukaan lukien
lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset
kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että
tuki on asetettu tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Jos kyseisiä
ongelmia ilmenee, laite tulee tarkistuttaa valtuutetussa
teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan
käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä
vedellä tai ennen veden poistoa laitteesta käytön
jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älä tä laitetta alttiiksi sään vaihteluille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista
vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on
annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
ilman valvontaa.
Tärkeitä varoituksia
Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan
silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
Ä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele
Siemens), sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TB66 från
Siemens.
Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska
krav med avseende på hållbar utveckling. Hela dess
livscykel har utvärderats, från val av råmaterial till
återanvändning eller återvinning. Möjligheterna till
förbättring har utvärderats tekniskt, ekonomiskt och
miljömässigt.
Apparaten har utformats för hemanvändning och den
får inte användas industriellt.
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och
spara den inför framtida behov.
Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Faraförelektriskstötellerbrand!
Apparaten skall anslutas till elnätet och anndas i
enlighet med uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är
absolut nödvändigt att använda förlängningskabel,
kontrollera att den är anpassad för 16A eller mer och att
kontakten är jordad.
För att undvika att fenomen som att transient spänning
  
strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med
en maximal 
Vid behov, kan användaren fråga det allmänna
stmförrjningsbolaget om systemimpedansen vid
gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även
omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper,
utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
pl

Siemens.

 

     

   

   
      

    



Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub
pożaru!

elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na

      
      
uszkodzenia.
      

    


  
    
    

elektrycznej    

    

     
dla dzieci.
     






     



      
       

    

     






      





     


      





      
      

     
 

      

 



    
     

      



naciskanie przycisku
.

   
    
zanieczyszczenia .
    




 
  





  
syntetyczne.

      
      

Syntetyczne
••

•••


Ustawićregulatorparyw pozycji i odłączyć
żelazkoodprądu!



    
    

    
  




       

      
oznaczenia “max”.
 
      

 
 

obszarach oznaczonych symbolem pary.
 
   

Wyrzut pary (5)

Przycisk

5 sekund.
 

   


 
   
sekund.
  

  

 
       
     
(=komponent 1+2 +3).
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fareforelektriskstøtellerbrann!
Dette apparatet tilkoples og brukes i henhold til
informasjonen som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet
er synlig skadet.
Dette apparatet kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det
er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for
at den er egnet til 16A eller mer og at den har et støpsel
med jordforbindelse.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som

anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med
en impedans på maksimum 0,
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren
om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller
mentale evner, medmindre de er under oppsyn eller har
fått opplæring.
Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil

Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte,

Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller må det
kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før det
kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra
i ledningen.
Trekk ut spselet etter hvert bruk eller hvis det er
mistanke om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun

Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Viktige advarsler
Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen
mens den er varm.
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av
Siemens) da det kan skade apparatet.
Bruk aldri slipemidler til å rengre strykelen eller
andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt
bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med
metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske
produkter for å rengjøre strykesålen.
Før strykejernet brukes for første gang
Fjern alle etiketter og beskyttelseslokket på
strykejernssålen.
Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til "max"
mens apparatet er frakoblet.
Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen
ved å sette dampregulatoren til “max“
og trykke
knappen gjentatte ganger.
Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første
gangen den benyttes, da det kan være smuss i
dampdispenseren.
Når du slår det nye strykejernet ditt for første gang, kan
det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.
Slik bruker du strykejernet
Sjekk tilrådet stryketemperatur plaggets merkelapp.
Hvis du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget
av, kan riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en
del av plagget som ikke kommer til å være synlig når du
bruker eller har det på deg .
Start med å stryke de plaggene som krever lavest
stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske

Silke, ull eller syntetiske materialer. stryk på baksiden av

Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin
Fylle på vanntanken
Settdamregulatorentil ogtrekkutstøpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det
med noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil
ødelegge apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter,
vil oppheve garantien.
I k k e b r u k k o n d e n s v a n n f r a t ø r k e tr o m m e l ,
luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet
er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for "max" vannivå.
Klargjøring (1)
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
strykejernet.
Løsninger på små problemer
Problem Sandsynlig årsag Løsning
Strygejernet opvarmes ikke. 1. Temperaturdrejeskive i meget
lav position.
2. Ingen strømforsyning.
1. Drej til en højere position.
2. Kontroller med et andet apparat, eller
slut strygejernet til en anden stikkontakt.
Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
2. Strygejernet opvarmes ikke.
1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er
afsluttet.
2. Se foregående afsnit.
Tøjet har en tendens til klæbe. 1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere
temperatur.
Der kommer vand ud sammen
med dampen.
1. Temperaturregulator i meget lav
position.
2. Dampregulator i meget høj
position med lav temperatur.
1. Drej temperaturregulatoren til en
højere position, og vent på, at
strygejernet er afkølet.
Der kommer ikke damp ud. 1. Dampregulator i lukket position
.
2. Intet vand i beholderen.
3. Temperaturen er for lav. Antidryp-
systemet er ikke aktiveret
1. Drej dampregulatoren til en åben
position.
2. Fyld beholderen.
3. Forøg temperaturen, hvis stoffet
tillader det.
Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
2. Blokeret mekanisme.
1. Fyld beholderen.
2. Kontakt teknisk service.
Bundpladen drypper. 1. Dampregulatoren er ikke lukket
korrekt.
1. Sørg for at anbringe dampregulatoren i
positionen
.
Glem ikke at tømme vandbeholderen
efter brug.
Der kommer røg ud, når
stryge jernet tilsluttes første
gang.
1.
Smør nogle af de indvendige
dele.
1.
Dette er normalt og ophører i løbet af
få minutter.
Du kan hente vejledningen under Siemens‘ lokale hjemmesider.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt
underlag.
Om apparaten ställs på ett stöd eller på bakdelen måste
underlaget vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om

fall måste det kontrolleras av servicetekniker innan det
används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller vatten eller när du ska
hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
du misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utras av
auktoriserad servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan
uppsyn.
Viktiga varningsmeddelanden
Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den
är varm.
Förvara strykjärnet stående.
Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
Siemens, då de kan skada apparaten.
Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
andra delar av apparaten.
Undvik kontakt med metallföremål r att hålla sulan
jämn. Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för
att rengöra sulan.
Innan strykjärnet tas i bruk
Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.
Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan
sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max‘.
Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget "max ånga"

uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks)
.
Använd inte ångfunktionen på ttt första ngen,
eftersom det kan komma smuts med den första ångan.
1. funkcja "self-clean"
  


2. funkcja "calc’n clean"
     


     









   
     

       


      




Funkcja automatycznego
 

  


energii.
     
     
  
temperatury.

nie zostanie poruszone przez osiem minut lub przez
         
    

     

 



 

    

     


      

   
      
     
od ochronnej stopy.

Kod produktu (punkty

466206
 

Czyszczenie (12)
Ekologiczna utylizacja
     
 
        

elektronicznym» (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
  
odpady.

      
    


   
      


    
    
    
    



Problem  
  


 
 
 

Lampka kontrolna nie

 

 

2. Patrz poprzedni paragraf.
  

 




 

 
pozycji przy niskiej
temperaturze.
 



 


 
.
 
3. Zbyt niska temperatura.


 
pary.
 
3. 




 
 
 
 



1. Regulator pary nie jest

 

.





dym i zapach.
 

 


Feilsøkingsguide
Problem Mulig årsak Løsning
Strykejernet varmer
ikke.
1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
2. Ingen hovedstrømforsyning
1. Sett temperaturvelgeren høyere.
2. Sjekk med et annet apparat eller sett
støpselet inn i en annen stikkontakt.
Kontrollampen slår seg
ikke på.
1. Strykejernet avkjøles.
2. Strykejernet varmer ikke.
1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
2. Se forrige paragraf.
Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere
temperatur og vent til strykejernet er
avkjølt.
Det kommer vann ut
med dampen.
1. Temperaturvelgeren er stilt veldig
lavt.
2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
med lav temperatur.
1. Still temperaturvelgeren til høyere
temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
det og vent til kontrollampen slukkes.
2. Sett dampregulatoren til en lavere
posisjon.
Det kommer ikke damp.
1. Dampregulatoren er satt til lukket
.
2. Ikke vann i tanken.
3. For lav temperatur.
Antidryppsystemet er ikke aktivert.
1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
2. Fyll tanken.
3. Still temperaturvelgeren til høyere
temperatur hvis tøyets merkelapp
tillater det.
Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
2. Tildekket mekanisme.
1. Fyll tanken
.
2. Kontakt Teknisk service.
Det drypper vann ut av
strykesålen før støpselet
settes i stikkontakten.
1. Dampregulatoren er ikke ordentlig
lukket.
1. Sørg for at dampregulatoren er satt
til
.
Ikke glem å tømme vanntanken når du er
ferdig med å stryke.
Det kommer røyk og lukt
når strykejernet brukes
for første gang.
1. Innsmurte deler fra produksjonen
blir varme.
1. Dette er normalt og forsvinner etter få
minutter.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Siemens sine lokale nettsider.
Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai
jonkin muun laitteen osan puhdistamiseen.
Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta
metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa
rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
Ennen silitysraudan käyttöönottoa
Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.
Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon
“max”
Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta
on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin
höyrytysasentoon ja painamalla toistuvasti painiketta
.
Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa,
älä käy sitä vaatteisiin, sil höyrynlevittimes voi
edelleen olla likaa.
Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden
silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
tai hiukkasia. tämä on normaalia ei sitä tapahdu
myöhemmin.
Silitysraudan käyttö
Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
vaatteet.
Silkki, villa ja synteettiset materiaalit. silitä vaate väärältä
puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen
käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava
Vesisäiliön täyttö
Asetahöyrysäädinasentoonjairrota pistoke
pistorasiasta!
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on
suunniteltu käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
veteen suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
Valmistelu (1)
Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.
Silitys ilman höyryä (2)
Silitys höyrytystoimintoa käyttäen (3)
Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu
kohtiin, joissa on höyryn merkki.
Sumutin (4)
Älä käytä sumutinta silkkiin.
Höyryruiske (5)
Lämpötila: “max”.
Paina useamman kerran painiketta
ja odota vähintään
5 sekuntia painallusten välillä.
Pystysuora höyry (6)
Valitse lämpötilaksi “max”.
Ripusta vaate vaatepuulle. Pitele silitysrautaa
pystyasennossa ja höyrytä vaatetta noin 10 cm päästä
painamalla useamman kerran painiketta
, odota
vähintään viisi sekuntia painallusten välillä.
Älä koskaan kohdista höyrysuutinta päällä oleviin
vaatteisiin.
Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä (7)
Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)
-kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella höyrynätimen yttökerralla self-clean‘
-järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. calc’n clean
Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2
viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.
Täytä vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon “max‘.
Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan.
Kun vaadittu mmitysvaihe on ohitettu, irrota pistoke
pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella.
Aseta höyrysäädin asentoon "calc'n clean" ja pidä säädin
kyseisessä asennossa.
Ravista silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee ulos
kiehuvaa vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki tai muut
mahdolliset jäämät poistuvat laitteesta. Kun silitysraudasta
ei enää valu vet, aseta höyryädin asentoon
.
Kuumenna silitysrauta uudelleen maksimilämpötilaan
ja paina höyrytyspainiketta useaan kertaan pienin
aikavälein, jotta kalkki poistuisi laitteesta paremmin. Odota
tämän jälkeen, että vesijäämät haihtuvat silitysraudan
pohjasta.
3. anti-calc
anti-cal -patruuna on suunniteltu vähentämään
höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää
silitysraudan käyttöikää. “anti-cal” -patruuna ei kuitenkaan
voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä
kalkkia.
Automaattinen sammutustoiminto
“secure” (8)
(Mallista riippuen)
Automaattinen "Secure" -sammutustoiminto kytkee
silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään ilman
valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja
vähentää sen energian kulutusta.
Ratkaisuja pieniin ongelmiin
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysrauta ei kuumene. 1. Lämpötilasäädin on hyvin
alhaisella tasolla.
2. Ei sähkövirtaa.
1. Säädä lämpötila korkeammalle.
2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
toista laitetta käyttäen tai kytkemällä laite
toiseen pistorasiaan.
Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
käynnissä.
2. -Silitysrauta ei kuumene.
1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
loppunut.
2. Katso edellinen kappale.
Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
Höyryn mukana laitteesta
tulee vettä.
1. Lämpötilasäädin on hyvin
alhaisella tasolla.
2. Höyrysäädin on korkeassa
asennossa ja lämpötila on
alhainen.
1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
merkkivalo sammuu.
2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
tasolle.
Laitteesta ei tule höyryä. 1. Höyrysäädin on suljetussa
asennossa
.
2. Vesisäiliö on tyhjä.
3. Lämpötila on liian alhainen.
Vesisuoja ei ole aktivoitu.
1. Käännä höyrysäädin auki.
2. Täytä vesisäiliö.
3. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii.
Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
2. Mekanismi on tukkiutunut.
1. Täytä vesisäiliö.
2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
Silityspohjasta tulee vettä
ennen kuin silitysrauta
kytketään sähköverkkoon.
1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu. 1. Varmista, että höyrysäädin on asennossa
.
Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä
silityksen jälkeen.
Silitysraudasta tulee
savua ja hajuja silloin,
kun se kytketään päälle
ensimmäistä kertaa.
1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
muutamassa minuutissa.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Siemens-verkkosivulta.
005 TB66/11/10
da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
Stryking uten damp (2)
Stryking med damp (3)
Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
dampsymbolet.
Spray (4)
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
"Ekstra damp" (5)
Temperatur: “max”.
Trykk tasten
      
sekunder.
Vertikal damp (6)
Sett temperaturen på “max”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk
tasten

Dampen må aldri rettes direkte mot klær mens noen
har dem på.
Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.
Multippelt avkalkingssystem (7)
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2
+ 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil "self-clean"-
systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. calc’n clean
calcn clean-funksjonen hjelper til med å fjerne
kalkavleiringer fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen
ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er veldig hardt.
Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til “max‘ og
sett i støpselet.
Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode
og hold strykejernet over en utslagsvask. Sett
dampregulatoren til "calc´n clean" og hold den der. Rist
strykejernet lett. Kokende vann og damp kommer ut og tar
med seg eventuell kalk eller avleiring som ligger der. Sett
dampregulatoren til posisjon
når strykejernet slutter å
dryppe. Varm opp strykejernet igjen med max styrke for
å oppnå en bedre avkalking og trykk gjentatte ganger på
dampregulatoren med korte intervaller.
Vent deretter til det gjenværende vannet har fordampet
fra strykesålen.
3. anti-calc
“Anti-calc‘-patronen har blitt laget med henblikk å
redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
nyttbare levetid. “Anti-calc‘-patronen kan imidlertid ikke
fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.
"Secure" auto shut-off-funksjon (8)
(Avhengig av modell)
"Secure" auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er
denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at
apparatet er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i

siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet
automatisk og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
Antidryppsystem (9)
(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
automatisk slås av for å unngå drypping.
Tekstilbeskyttende strykesåle (10)
(Avhengig av modell)
Den tekstilbeskyttende strykesålen brukes for å unngå

Det anbefales å først stryke en liten del på vrangen for å
kontrollere at man oppnår ønsket effekt.
Plasser spissen på strykejernet inni spissen den
tekstilbeskyttende sålen for å koble den til, og trykk den
bakre delen av den tekstilbeskyttende sålen til du hører
et “klikk”. For å løsne beskyttelsessålen drar du i merket
plassert bak på sålen og tar ut strykejernet.
Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra
kundeservicen.
Kode for tilbehør
(Kundeservice)
466206
Oppbevaring (11)
Sett dampregulatoren til posisjon
Rengjøring (12)
Problemlösning
Problem Möjlig orsak Lösning
Strykjärnet blir inte
varmt.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt
läge.
2. Ingen ström.
1. Ställ i högre läge.
2. Prova med annan apparat eller i annat
vägguttag.
Kontrollampan tänds
inte.
1. Strykjärnet svalnar.
2. Strykjärnet blir inte varmt.
1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln
är klar.
2. Se föregående stycke.
Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge och
vänta tills dess att strykjärnet svalnar.
Vatten kommer ut med
ångan.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt
läge.
2. Ångreglaget i alltför högt läge och
låg temperatur.
1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och
vänta tills dess att kontrollampan släcks.
2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och
ryka något, och partiklar kan komma ut genom sulan.
Detta är normalt och det kommer inte att upprepas.
Användning av strykjärnet
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på
märkningen i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg
du skall stryka, prova först på en del av plagget som inte
är synlig vid användning.
Börja med att stryka de plagg som kräver lägst

Silke, siden, ull och syntetmaterial. Stryk på tygets
baksida för att undvika att det blir blankt. Undvik

Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne
Fyll vattenbehållaren
Ställångreglagetiläge ochdraurstrykjärnets
sladd!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en
del kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket "max‘.
Förberedelser (1)
Avgsna eventuella etiketter eller skyddsskikt fn
sulan.
Strykning utan ånga (2)
Strykning med ånga (3)
Endast när temperaturreglaget är ställt i området med
symbolen för ånga.
Spray (4)
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Ångpuff (5)
Ställ in temperaturen på “max”.
Tryck upprepade gånger på knappen
med 5 sekunder
mellan varje tryck.
Vertikal ånga (6)
Ställ in temperatur “max”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget.
Tryck upprepade gånger knappen
, med minst 5
sekunder mellan varje tryck.
Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som någon har
på sig.
Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.
 
Beroende på modell är ditt strykrn utrustad med

1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
kalkavlagringar tack vare funktionen “self-clean‘.
2. calc’n clean
Funktionen calcn clean” hjälper till att avlägsna
partiklar från ångkammaren. Använd denna funktion
ungefär varannan vecka om vattnet i ditt område har
hög hårdhetsgrad.
Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget “max‘
och anslut strykjärnet.
r strykrnet värmts upp, drag ur kontakten och
håll strykjärnet över diskhon. Ställ ångreglaget i läge
"calc‘clean" och håll det i det läget. Skaka strykjärnet
försiktigt. Kokande vatten och ånga kommer att föra
med sig kalk och andra avlagringar. När strykjärnet slutat
droppa, montera ångreglaget på nytt, i omvänd ordning,
och ställ det i läget
.
r att rbättra avkalkningen, värm upp strykjärnet
        
ångreglaget och vänta till dess att vattnet förångas
från sulan.
3. anti-calc
Patronen anti-calc är utformad för att minska
kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
rlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte
avlägsna all kalk som bildas.
Automatisk säkerhetsavstängning
“Secure” (8)
(Beroende på modell)
Funktionen "Secure" för automatisk avstängning kopplar
ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet
och energiförbrukning.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
tid att nå rätt temperatur.
         
minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det
vilar sulan eller sidan, kommer säkerhetskretsen att
slå av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer
att börja blinka.
Anti-drip (9)
(Beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
för att förhindra dropp.
Sula för skydd av tyg (10)
(Beroende på modell)
Sulan för skydd av tyg används för att undvika blankt
tyg i mörka material. Stryk först en liten yta på baksidan
för att kontrollera.
För att fästa sula strykjärnet, placera strykjärnets spets i
den lösa sulans spets och tryck den lösa sulans bakdel
till dess att ett klick hörs. För att låssa skyddssulan, drag


Reservdelsnummer
(kundservice)
466206
Förvaring (11)
Ställ ångreglaget i läge
Rengöring (12)
Råd om avfallshantering
Innan en använd apparat slängs skall den göras
oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala
föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller
exakt information.
Denna apparat är märkt i enlighet med EU-
direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling
och återvinning av använda apparater och de
tillämpas inom EU.
1
6
m
in
m
a
x
2 3
4
shot
m
in
m
a
x
5
shot
min
m
a
x
m
in
max
12
11
8
9
7
10
protect
click
2
1
Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
Før du kaster et brukt apparat, du rst sette det
merkbart ut av funksjon og sørge for å avhende det i
henhold til gjeldende nasjonale lover. Din forhandler,
dhuset eller kommunestyret kan gi deg nærmere
informasjon.
Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende
brukte elektriske og elektroniske apparater
 
WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for returnering
og resirkulering av brukte apparater i hele EU.
Problem Möjlig orsak Lösning
Ingen ånga.
1. Ångreglaget i stängt läge
.
2. Inget vatten i vattenbehållaren.
3. Alltför låg temperatur.
Droppskyddet är inte aktivt.
1. Ställ ångreglaget i öppet läge.
2. Fyll vattenbehållaren.
3. Höj temperaturen, om tyget tål detta.
Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
2. Igensatt mekanism.
1. Fyll vattenbehållaren.
2. Kontakta servicetekniker.
Vatten droppar från
sulan när strykjärnet
inte är anslutet.
1. Ångreglaget är inte ordentligt
stängt.
1. Ställ ångreglaget i läge
.
Glöm inte att tömma vattenbehållaren när du
har strukit.
Det ryker när
strykjärnet ansluts
första gången.
1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några minuter.
Du kan ladda ner denna handbok från Siemenss lokala hemsidor.
M-2
TB 66..
slider S5
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukcja obs∏ugi
Инструкция฀по฀эксплуатации
Інструкція฀з฀використання฀
Használati utasitás

Instructioni de folosire
da
no
sv
fi
pl
ru
uk
hu
ar
ro

У вас возник вопрос относительно изделия Siemens slider S5 TB66410?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Siemens slider S5 TB66410, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Емкость водного резервуара 0.3
Мягкая рукоятка yes
Функция распрыскивания yes
Производительность парового напора 100
Функция вертикального пара yes
Переменный пар yes
Функция "без капель" yes
Защита от перегрева yes
Съемный резервуар для воды no
Устойчивое вертикальное положение yes
Длина шнура 2
Функция очистки от накипи yes
Постоянная подача пара 40
Количество установок 5
Тип рабочей поверхности -
Цвет товара   Orange, White
Автоматическое удаление накипи -
Функция парового удара -
Беспроводной no
Прочие свойства
Увеличенное отверстие для залива воды yes
Индикация
Световой индикатор yes
Эргономика
Хранение шнура yes
Автоматический перематыватель шнура no
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Вес 1200
Ширина 125
Глубина 290
Высота 155
Энергопитание
Частота входящего переменного тока 50 - 60
Входящее напряжение сети 220 - 240
Мощность 2400