Siemens TB23XTRM

Siemens TB23XTRM инструкция

(1)
 • •Foråunngåfarligesituasjoner,månødvendig
  arbeidellerreparasjoner,f.eks.skifteutendefekt
  hovedledning,kunutføresavkvalisertpersonalefra
  etautorisertTekniskServicesenter.
  •Strykejernetkanbrukesavbarnfra8årogoppover,
  samtavpersonermedredusertefysiske,sensoriske
  ellermentaleevner,ellermedmanglendeerfaring
  ogkunnskap,hvisdeerundertilsynellerharfått
  instruksjonerombrukenavapparatetpåentrygg
  måte,slikatdeforstårpotensiellefareelementer.
  Barnmåikkelekemedstrykejernet.Rengjøringog
  vedlikeholdskalikkeforetasavbarnmedmindrede
  erundertilsynavenvoksen.
  •Strykejernetogledningenmåoppbevares
  utilgjengeligforbarnsomeryngreenn8årnår
  strykejerneterslåttpå,ellernårdetkjølersegned.
  
  
  
  
  
  •Efterladikkestrygejernetudenopsyn,nårdeter
  tændt.
  •Fjernstikketfrakontakten,førdufylder
  apparatetmedvand,ellerførduhældervandudefter
  brug.
  •Apparatetskalanvendesogplacerespåenstabil
  ade.
  •Nårdetplacerespåpladen,skalduværesikkerpå,
  ataden,hvorpådenerplaceret,erstabil.
  •Anvendikkestrygejernet,hvisdeterblevettabt,viser
  tegnpåskadeellererutæt.Detskalundersøgesaf
  etautoriseretserviceværksted,førdetkananvendes
  igen.
  •Foratundgåfarligesituationerskalenhverformfor
  reparation,somapparatetmåttehavebrugforsom
  f.eks.udskiftningafenbeskadigetledning,udføres
  afkvaliceretpersonalefraenautoriseret,teknisk
  serviceafdeling.
  •Apparatetkanbrugesafbørn,derer8årgamle
  ellerældreogpersonermednedsattefysiske,
  sansemæssigeellermentaleevnerellermanglende
  erfaringogviden,hvisdeovervågesellergives
  instruktionervedrørendebrugafapparatetpå
  ensikkermådeogforstårdeinvolveredefarer.
  Børnmåikkelegemedapparatet.Rengøringog
  brugervedligeholdelsemåikkeudføresafbørnuden
  overvågning.
  •Holdstrygejernetogledningenudenforrækkevidde
  afbørn,dererunder8årgamle,nårdetertilsluttet
  ellerkølerned.
  • Tagstikketudafstikkontakten,hvisder
  ermistankeomfejlogaltidefterhver
  anvendelse.
  • El-stikketmåikkefjernesfrastikkontakten
  vedathiveiledningen.
  • Nedsænkaldrigstrygejerneteller
  damptankenivandellerandenvæske.
  • Udsætikkeapparatetforvejrforhold(regn,sol,
  frostosv.).
  
  Fyldstrygejernetsbeholdermedalmindeligt
  postevandogstiltemperaturregulatorenpå
  “max”
  Tilslutstrygejernet.Nårstrygejernetharnået
  denønskedetemperatur(kontrollampen
  slukker),stillesdampregulatorenpå“2”og
  tasten
  trykkesnedgentagnegange,hvorved
  vandetfordamper.
  Førstegangderstrygesmeddamp,må
  strygejernetikkerettesmodstrygetøjet,dader
  kanværesnavsidampkammeret.
  
  Nårdertændesforstrømmen,lyser
  kontrollampen.Kontrollampenlyser,indtilden
  ønskedetemperaturernået.Herefterslukker
  ogtænderden,nårtemperaturenistrygejernet
  stigerogfalder.Nårstrygejernetervarmt,
  kanderstryges,ogsåselvomstrygejernet
  opvarmer.
  Sortérstrygetøjetefterdeinternationale
  plejemærkerogstartmedatstrygevedden
  lavestetemperatur“•”.
  Syntetisk
  ••
  Silke–Uld
  •••
  Bomuld–Linned
   
  Stildampregulatorenpå“0”ogtræk
  stikketud!
  Brugkunrentvandfravandhanenudenat
  blandenogetidet.Tilføjelseafandrevæsker
  somf.eks.parfumevilbeskadigeapparatet.
  
  
  Brugikkekondensvandfratørretumblere,
  airconditionanlægellerlignende.Apparateter
  udviklettilatbrugenormaltvandfravandhanen.
  Hvisduviloptimeredampfunktionen,kandu
  blandevandetfravandhanenmeddestilleret
  vandiforholdet1:1.Hvisvandetiditområdeer
  megethårdt,kandublandedetmeddestilleret
  vandiforholdet1:2.
  Påfyldadrigovermærket“max”.”
   
  Stildampvælgerenpå“0”.
  Stiltemperaturvælgerenpådenønskede
  position.Anvendigivetfaldspray.
   
  Dampfunktionenvirkerkun,når
  temperaturdrejeskivenbendersigiområderne,
  derermarkeretmeddampsymboletmellem“••”
  og“max”.
  Temperaturregulatorpåposition“••”:Stil
  dampregulatorenpå“1”.
  Temperaturregulatorpåposition“•••”eller“max”:
  Stildampregulatorenpå“2”.
   
  Foratlettestrygningafmegetkrøllettøj
  ellertykkestofferkandampmængden
  øgeskortvarigt.Foratopnådettestilles
  temperaturregulatoreni“max”stilling
  Dereftertrykkeseregangepåknappen
  med
  5sekundersmellemrum.
   
  Brugikkesprayfunktionenpåsilke.
    
  (Afhængigtafmodel)
  Temperatur:“max”
  Trykeregangepåtasten
  ,medpauserpå
  mindst5sekunder.
   
  (Afhængigtafmodel)
  
  
  
  Stiltemperaturenpå“max”.Hængstrygetøjetpå
  enbøjle.Førstrygejernetlodretienafstandpå
  10cmogtrykeregangepåtasten
  ,ipauser
  påmindst5sekunder.
   
  Stildampregulatoreni“0”stillingogtræk
  stikketudafkontakten.
  Tømvandbeholderen:Holdspidsenpå
  strygejernetnedadogrystjernetlet.
  Stilstrygejernetpåenden,ikkepåsålen.
  Kabletkanviklesopbagpåstrygejernet.
  Vikleikkeledningenforstramtop!
  
  Værforsigtig!Forbrændingsfare!
  
  
  
  
  
  Trækstikketudogladsålenafkøle.
  Tørkunhusogsålafmedenfugtigklud,tør
  eftermedentørklud.
  Hvissålenerssnavset,køresstrygejernetikold
  tilstandhenoverenlærredsklud,dererdyppeti
  farveløseddike.Tørhereftersålenafmedvand
  oghereftermedentørklud.
  
  Tørstraksresterpåsålenafmedenfoldet,ty
  bomuldskludvedtrinmax
  Foratholdestrygesålenglatogudenridser,
  skaldusørgeforatundgåkontaktmed
  metalgenstande.Anvendaldrigskuresvampe
  ellerkemikaliertilrengøringafstrygesålen.
  
  
  Afhængigtafmodelerdenneserieudstyretmed
  afkalkningssystemet“AntiCalc”(=komponent1
  +2+3).
  
  Hvergangdubrugerdampregulatoren,
  rensersystemet“self-clean”mekanismenfor
  kedelstensaejringer.
  Hvisstrygejernetherefterikkebevægesi8
  minutter,mensdetstårilodretpositionelleri
  30sekunder,mensdetstårpåbundpladen,så
  vilsikkerhedskredsløbetautomatiskafbryde
  apparatet,ogstyrelysetvilbegyndeatblinke.
  Foratgenstilsluttestrygejernetskaldublot
  bevægedetlidt.
  Nårsikkerhedsafbrydelseneraktiv,mens
  strygejernethvilerpåbundpladen,kan
  apparatetdryppegennembundpladen.
  Anbringdampregulatorenipositionen“0”,tøm
  vandbeholderen,ogvarmstrygejernetopigen,
  indtildetresterendevanderfordampet.
  Hvisstrygejernetikkeerudstyretmedetanti-
  drypsystemvilder,nårsikkerhedskredsløbet
  træderifunktionihorisontalstillingellerhvisdet
  liggerpåsiden,trængevandudafdesmåhuller
  (alveoler)istrygesålen;tømbeholderengog
  tændforstrygejernetindtilvandeterfordampet.
  
   
  (Afhængigtafmodel)
  
  Bruggenbrugsordningerneforemballageog
  ældreapparaterogværmedtilatskånemiljøet.
  Erdertvivlomordningerneoghvor
  genbrugspla-dserneerplaceretkankommunen
  kontaktes.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  • Førdusetterpåstrykejernet,mådu
  forsikredegomatspenningenpå
  nettverketsamsvarermeddensomstår
  indikertpåregistreringsplatenpåstrykejernet.
  • Strykejernetmåkoblestilenjordetkontakt.
  Dersomdubrukerskjøteledning,må
  duforsikredegomatdenharenjordet,topolet
  16Astikkontakt.
  • Dersomsikringenistrykejernetgår,vil
  ikkeapparatetlengerkunnebrukes.For
  åfåapparatettilåvirkenormaltigjen,
  måstrykejernetleverespåetautorisert
  servicesenter.
  • Foråunngåat,underuheldigeforhold,
  fenomenersomtransientespenningsfall
  elleruktuasjonerforekommer,anbefaler
  viatstrykejerneterkoplettiletstrømnett
  medenimpedanspåmaksimum0.27Ω.
  Omnødvendig,kanbrukerenspørre
  strømleverandørenomhvorstorimpedansen
  ervedkoplingspunktet
  • Stillikkeapparatetunderkranenforå
  fylletankenmedvann.
  • Trekkalltidutnettstøpseletumiddelbart
  etterbrukoghvisduharmistankeomfeil.
  • Ikkedrailedningenforåtastøpseletut
  avstikkontakten.
  • Førikkestrykejernetellervanntankenned
  ivann,ellerannenytendevæske.
  • Ikkelastrykejernetværeutsattfor
  ugunstigeværforhold(regn,sol,frost,etc.).
  
  FyIItankenpåstrykejernetmedvannfra
  springenogsetttemperaturreguleringenpå
  “max”.Tilkoplesåapparatet.Nårstrykejernet
  harfåttriktigtemperatur(kontrollampen
  slukkes),larduvannetfordampevedåinnstille
  dampreguleringenpå“2”ogåtrykkeere
  gangerpåknappen
  .
  Førstegangendubrukerdampstrykejernet,
  måduikkerettedamstrålendirektepåtøyet,
  dadetkanværeresteravsmussigjeni
  dampkammeret.
   
  Forålettestrykingenavsterktkrølleteeller
  sværttykkestofferkandampmengdenøkes
  kortvarig.Vedbrukavdampskuddsettes
  temperaturvelgereniposisjon“max”
  Trykkgjentattegangerpåknappen
  i
  intervallerav5sekunder.
   
  Ikkebrukspray-funksjonenpåsilke.
    
  (Avhengigavmodell)
  Temperatur:“max”
  Trykktasten
  eregangermedpauserpå
  minst5sekunder.
   
  (Avhengigavmodell)
  
  
  
  Setttemperaturenpå“max”.
  Hengklærnepåenbøyle.
  Førstrykejernetloddrettienavstandpå10cm
  ogtrykktasten
  eregangermedpauserpå
  minst5sekunder.
   
  Settdampregulatoreniposisjon”0”ogta
  støpseletutavstikkontakten.
  Tømtanken:Holdstrykejernetmedspissenned
  ogristlettpådet.
  Ladetståpåbakkantforoppbevaring,ikkepå
  sålen.
  Kabelenkanviklesoppidenbakredelenav
  apparatet.Ikkeviklekabelenoppforstramt.
  
  Værforsiktig!Fareforforbrenning!
  
  
  
  
  Trekkstøpseletutoglasålenavkjøle.Jernet
  ogsålenmåkuntørkesavfuktigogmåderetter
  tørkesgodt.
  Dersomsålenersterktsmusset,kandentørkes
  avikaldtilstandmedetlinkledesomerdynket
  ilittfargeløseddik.Derettervaskesdenavmed
  vannogtørkesgodtav,
  
  Smussettørkesstraksavmedentykk
  sammenrulletbomullsklutvedmaxvarmetrinn.
  Hvisduvilatstrykesålenskalholdeseg
  glatt,børduunngåhardkontaktmed
  metallgjenstander.Brukaldriskuresvampereller
  kjemikaliertilårengjørestrykesålen.
  
  
  Avhengigavmodellerdisseapparatene
  utstyrtmedavkalkingssystemene“AntiCalc”
  (=komponent1+2+3).
  
  Hvergangdubrukerdampregulatoren,vil
  “self-clean”-systemetrengjøremekanismenfor
  kalkavleiringer.
  
  “calc‘nclean”-funksjonenhjelpertilmedåfjerne
  kalkavleirlingerfradampkammeret.Brukdenne
  funksjonenca.hver2.ukehvisvannetiditt
  distrikterveldighardt.
  Fyllvanntankenogsetttemperaturvelgerentil
  “max”ogsettistøpselet.
  Trekkutstøpseletetternødvendig
  oppvarmingsperiodeogholdstrykejernetover
  enutslagsvask.Tautdampregulatorenvedå
  vridentil“calc”samtidigsomdentrykkesinn
  .Riststrykejernetlett.Kokendevann
  ogdampkommerutogtarmedsegeventuell
  kalkelleravleiringsomliggerder.Settsammen
  dampregulatorenigjenimotsattrekkefølgeog
  settdentil“0”.Varmoppstrykejernetigjeninntil
  detgjenværendevannetharfordampet.
  Fjerneventuelleavleiringermednålspissenmed
  eddikhvisdampregulatornålenskitnestil,og
  skyllmedrentvann.
  
  “anti-calc”-patronenharblittlagetmedhenblikk
  pååreduseremengdenavkalksomsamler
  segoppiløpetavdampstrykingen,ogpåden
  måtenforlengestrykejernetsnyttbarelevetid.
  Antikalkpatronenkanimidlertidikkefjerneall
  kalkensomdannesnaturligovertid.
  
   
  (Avhengigavmodell)
  “Secure”autoshut-off-funksjonenslårav
  strykejernethvisdetikkebevegesoverenviss
  tid.Detteøkersikkerhetenogsparerenergi.
  Forågiapparatettidtilåoppnåinnstilt
  temperatur,erdennefunksjoneninaktivde
  første2minutteneetteratapparatetertilkoblet
  strøm.
  Hvisstrykejernetikkebevegesiløpetav8
  minutterioppreistposisjon,ellerdetståratt
  påstrykesålenellerpåsideni30sekunder,vil
  sikkerhetskretsenslåavapparatetautomatisk
  ogkontrollampenbegynneråblinke.
  Enlettbevegelseavstrykejernetvilfå
  strømmentilbake.
  Nårsikkerhetskretsløpetfungererihorisontal
  stillingellersidestilling,ogapparatetikkeer
  utstyrtmedetsystemsomforhindrerdrypping,
  vildetkommevannutavhulleneisålen.Tøm
  vannbeholderenoglastrykejernetståtilkoblettil
  altvanneterfordampet.
  
   
  (Avhengigavmodell)
  
  Foraktuelleveiledningerangåendeskroting
  børdutakontaktmedforhandlerenellermed
  kommunenpåstedetderdubor.
  
  
  
  
  
  
  
  
  (kontrollampanskaslockna).Ställnuin
  ångreglagetpåläge“2”ochlåtvattnetförångas
  genomattupprepadegångertryckapåknappen
  .
  Riktainteånganmotdentvättsom
  skastrykasförstagångenduanvänder
  ångstrykningsfunktioneneftersomdetkan
  nnassmutspartiklariångkammarenfrån
  tillverkningen.
  
  Kontrollampanlysernärstrykjärnetvärmsupp.
  Lampanslocknarsåsnartinställdtemperatur
  uppnåtts.Harstrykjärnetvälblivithettkandu
  fortsättastrykanärdetåtervärmsupp.Börja
  alltidmeddeplaggsomskastrykasmedden
  lägstatemperaturen“•”.
  Syntet
  ••
  Silke–Ull
  •••
  Bomull–Linne
   
  Ställángreglagetpá“0”ochdraut
  stickkontaktenurvágguttaget!
  Användrentkranvattenutantillsatser.Tillsatser
  avandravätskort.ex.parfymärskadligaför
  apparaten.
  
  
  
  Användintekondenseratvattenfrån
  torktumlare,luftkonditioneringsaggregateller
  liknande.Apparatenäravseddföranvändning
  mednormaltkranvatten.
  Förattbibehållaångfunktionenigottskick
  rekommenderasattblandalikadelarkranvatten
  ochdestilleratvatten.Omdittkranvattenhar
  ovanligthöghårdhetsgrad,blandaendel
  kranvattenmedtvådelardestilleratvatten.
  Fyllaldrigövermärket“max”.
   
  Sättstickkontaktenivägguttaget.
  Vridångreglagettillläge“0”.Vrid
  termostatvredettillönskatläge.Användvid
  behovspray.
   
  Ångfunktionenfungerarendastnär
  temperaturreglagetståriområdetsomär
  markeratmedångsymbolenochmellan“••”och
  “max”.
  Närtermostatvredetstårpå“••”:Ställ
  ångreglagetpå“1”.
  Närtermostatvredetstårpå“•••”eller“max”.
  Ställångreglagetpå“2”.
   
  Förattunderlättastrykningavmycketskrynkliga
  plaggellergrovatygerkanmängdenånga
  tillfälligtändras.Ställintemperaturreglerarenpå
  läget“max”förattfådennaeffekt.
  Dukantryckaupprepadegångerpåknappen
  med5sekundersintervall.
   
  Användintesprayfunktionenpåsilkeellersiden.
  Närstrykjärnetvärmtsupp,dragurkontakten
  ochhållstrykjärnetöverdiskhon.Tagut
  ångreglagetgenomattvridadettillläge“calc”
  samtidigtsomdettrycksin.Skaka
  strykjärnetförsiktigt.Kokandevattenoch
  ångakommerattföramedsigkalkochandra
  avlagringar.Närstrykjärnetslutatdroppa,
  monteraångreglagetpånytt,iomvändordning,
  ochställdetiläge“0”.Värmuppstrykjärnettills
  dessattåterståendevattenhardunstat.
  Omångreglagetsnålärsmutsig,rengördess
  spetsmedvinägerochsköljirentvatten.
  
  Patronen“anti-calc”ärutformadförattminska
  kalkavlagringarunderångstrykning,vilketbidrar
  tillattförlängastrykjärnetslivstid.Patronenkan
  dockinteavlägsnaallkalksombildas.
  
   
  (Beroendepåmodell)
  Funktionen“Secure”förautomatiskavstängning
  kopplarurstrykjärnetnärdetstårorört,vilket
  förbättrarsäkerhetenochenergiförbrukningen.
  Efterigångsättningavproduktenkommerdenna
  funktionattvarainaktivdetvåförstaminuterna
  förattgeproduktentidattnårätttemperatur.
  Efterdennatid,ochomstrykjärnetinteyttas
  efter8minuteriståendelägeellerefter30
  
  
  
  
  
  •Lämnaintestrykjärnetutanuppsiktnärdet
  ärpåslaget.
  •Drautkontakteninnandufyllerpåvattenellerhäller
  utöverblivetvattenefteranvändning.
  •Apparatenmåsteanvändasochplaceraspåenstabil
  yta.
  •Närdenbennersigisittstödbörduförsäkradig
  omattytansomstödetstårpåärstabil.
  •Användintestrykjärnetomdethartappats,uppvisar
  tydligateckenpåskadaelleromdetläckervatten.
  Detmåstekontrollerasavettauktoriserattekniskt
  servicecenterinnandetkananvändaspånytt.
  •Förattundvikafaraskallallaåtgärderoch
  reparationerpåapparaten,somt.ex.byteavelkabel,
  utförasavauktoriseradservicetekniker.
  •Apparatenkananvändasavbarnfrån8åroch
  personermedfysiska,sensoriskaellerpsykiska
  funktionshinderellerutanerfarenhetochkunskap,
  förutsattattdeövervakasellerinstruerasihur
  apparatenanvändspåettsäkertsättochförstår
  riskerna.Barnskaintelekamedapparaten.
  Rengöringochunderhållskainteutförasavbarn
  utanöverinseendeavvuxen.
  •Hållstrykjärnetochdesskabelutomräckhållför
  barnunder8årnärdetärströmsattochmedandet
  svalnar.
  
  Kontrollampenlysernårjernetvarmesopp,den
  slukkersåsnartdeninnstiltetemperaturener
  nådd.Nårstrykejernetervarmt,kandetstrykes
  videreselvomdetvarmesopp.
  Sorterplaggeneettermerkelappeneogstart
  medlavesttemperatur“•”:
  Syntetiskstoff
  ••
  Silke–Ull
  •••
  Bomull–Lin
   
  Settdampreguleringenpå“0”ogtrekkut
  støpselet!
  Brukkunrentvannfraspringenogikkebland
  detmednoe.Åbrukeandrevæsker,sliksom
  parfyme,vilødeleggeapparatet.
  
  
  Ikkebrukkondensvannfratørketrommel,
  luftkondisjoneringsanleggellerlignende.
  Detteapparateterlagetforåbrukenormalt
  springvann.
  Blandspringvannmeddestillertvanniforholdet
  1:1foråforlengeoptimaldampfunksjon.Hvis
  springvannetidittdistrikterveldighardt,bland
  springvannetmeddestillertvanniforholdet1:2.
  Fyllaldriovermerketfor“max”vannivå.
   
  Settdampreguleringenpå“0”.
  Temperaturreguleringensettespåønsket
  posisjon.Bruksprayomnødvendig.
   
  Dampfunksjonenvilkunfungerenår
  temperaturvelgerenerplassertiområdetmerket
  meddampsymboletmellom“••”og“max”.
  Setttemperaturreguleringeniposisjonen“••”:
  dampreguleringensettespå“1”.
  Setttemperaturreguleringeniposisjonen“•••”
  ellerpå“max”;dampreguleringensettespå“2”.
    
  (Beroendepåmodell)
  Ställintemperaturenpå“max”.
  Tryckupprepadegångerpåknappen
  med5
  sekundermellanvarjetryck.
   
  (Beroendepåmodell)
  
  
  
  Ställintemperatur“max”.
  Hängklädesplaggetpåengalge.
  Hållstrykjärnetlodrättmed10cmavståndfrån
  plagget.Tryckupprepadegångerpåknappen
  ,medminst5sekundermellanvarjetryck.
  Användintefunktionenpåmänniskor!
   
  Ställinreglerarenavmängdenångapåläget
  “0”ochdrautkontaktenureluttaget.
  Draförstkontaktenurvägguttaget.Tömsedan
  tankengenomatthållastrykjärnetmedspetsen
  nedåtöverettkärlochlättskakadet.
  Förvarastrykjärnetpåhögkant,inteliggande.
  Sladdenkanrullasruntstrykjärnetsnedredel
  förförvaring.Lindainteihopsladdenförhårt!
  
  Varförsiktigsåattduintebrännerdig!
  
  
  
  
  Drautstickkontaktenurvägguttagetochlåt
  strykjärnetsvalna.
  Strykjärnetsutsidaochsulantorkasavmeden
  fuktigdug.
  Mycketsmutsigstrykjämssularengörsgenom
  atteninnedukindränktiättikastryksutan
  värme.
  Rengördäreftermedvattenochtorkaordentligt
  torrt.
  
  Ställinmax-lägeochtorkagenastbort
  smutsrestermedentjock,ihopvikt
  bomullshandduk.
  Föratthållastryksulanslätbördusetillatt
  deninteutsättsförkontaktmedmetallföremål.
  Användaldrigskursvampellerkemikaliernärdu
  rengörstryksulan.
  
  
  Beroendepåmodellärdittstrykjärnutrustad
  medavkalkningierasteg:“AntiCalc”(=steg
  1+2+3).
  
  Närduanvänderångreglagetrengörs
  mekanismenfrånkalkavlagringartackvare
  funktinen“self-clean”.
  
  Funktionen“calc‘nclean”hjälpertillattavlägsna
  partiklarfrånångkammaren.Använddenna
  funktionungefärvarannanveckaomvattneti
  dittområdeharhöghårdhetsgrad.
  Fyllvattenbehållaren,ställtemperaturreglaget
  på“max”ochanslutstrykjärnet.
  
  Funktionen“calc‘nclean”hjælpermedatfjerne
  kedelstenspartiklerfradampkammeret.Brug
  dennefunktionca.hverandenuge,hvisvandet
  iditområdeermegethårdt.
  Fyldvandbeholderen,indstil
  temperaturdrejeskiventilpositionen“max”,og
  tilslutstrygejernet.
  Efterdennødvendigeopvarmningsperiodeskal
  duafbrydestrygejernetogholdedethenover
  envask.Tagdampregulatorenudvedatdreje
  dentilpositionen“calc”,mensdutrykkerpåden
  .Ryststrygejernetforsigtigt.Kogende
  vandogdampmedeventuelleaejringerog
  kedelstenvilkommeud.Nårstrygejernet
  ophørermedatdryppe,skaldugenindsætte
  dampregulatorenvedatgåmodsatfremog
  yttedentilpositionen“0”.Varmstrygejernetop
  igen,indtildetresterendevanderfordampet.
  Hvisspidsenafdampregulatorenertilstoppet,
  skaldufjerneeventuelleaejringerfraspidsen
  mededdikeogskylledenmedrentvand.
  
  Patronen“anti-calc”erudviklettilatnedsætte
  opbygningenafkedelsten,derdannes
  understrygning,hvilkethjælpermedat
  forlængestrygejernetslevetid.Imidlertidkan
  antikedelstenspatronenikkefjernealden
  kedelsten,deropbyggesnaturligtmedtiden
  
   
  (Afhængigtafmodel)
  Denautomatiskafbryderfunktion“Secure”
  slukkerstrygejernet,nårdetikkebruges,hvilket
  forøgersikkerhedenogsparerenergi.
  Direkteeftertilslutningafstrygejerneterdenne
  funktioninaktivi2minutter,dastrygejernet
  ellersikkekanopnådenindstilledetemperatur.
   
  
  
  
  
  
  
  • Kontroller,atspændingsangivelsensvarer
  tilden,dererangivetpåstrygejernet,før
  dettilslutteslysnettet.
  • Apparatetskaltilsluttesenstikkontaktmed
  jordforbindelse.Hvisderanvendesen
  forlængerledning,skaldenhaveet16A
  bipolærtstikmedjordforbindelse.
  • Hvisapparatetssikringryger,fungererdetikke.
  Forattagedetibrugigenskaldenudskiftesaf
  etautoriseretserviceværksted.
  • Foratundgåatderunderugunstige
  strømforholdkanopståfænomenersom
  transientespændingsfaldellerstyrkeudsving
  anbefalesdet,atstrygejernettilslutteset
  strømforsyningssystemmedenmaksimal
  impedanspå0.27Ω.Omnødvendigt
  kanbrugerenspørgedetoffentlige
  forsyningsselskabomsystemimpedansenved
  grænseadepunktet
  • Placeraldrigapparatetundervandhanenforat
  fyldedetmedvand.
  
  
  
  
  
  •Ikkelastrykejernetståutentilsynmensdet
  ertilkoblet.
  •Trekkstøpseletutavstikkontaktenførdufyller
  apparatetmedvannellerførdutømmerut
  overskytendevannetterbruk.
  Strykejernetbørbrukesogplasserespåetstabiltunderlag.
  •Nårstrykejernetsettespåunderdelenmåduforsikre
  degomatdennestårpåenstabilate.
  •Ikkebrukstrykejernetdersomdetharfaltpågulvet,
  omdetviserytretegnpåskade,elleromdetlekker
  vann.Strykejernetbørdakontrollerespåetautorisert
  servicesenterførdetbrukespånytt.
  • Kontrolleraattströmstyrkanmotsvarar
  denstyrkasomangespåapparatens
  informationsplattainnandusätterikontakten.
  • Denhärapparatenmåsteanslutastill
  ettjordatuttag.Omduanvänderen
  förlängningssladdmåstedenhaenjordad
  tvåpolig16Astickkontakt.
  • Omsäkringengåristrykjärnet,gårdetinte
  längreattanvändaapparaten.Förattkunna
  användasigenmåsteapparatentastillett
  auktoriseratteknisktservicecenter.
  • Förattundvikaattfenomensom
  atttransientspänningsjunkereller
  attbelysningenuktuerarviddåliga
  strömförsörjningsförhållanden,
  rekommenderarviattduansluter
  strykjärnettillettströmförsörjningssystem
  medenmaximalimpedanspå0.27Ω.
  Vidbehov,kananvändarenfrågadet
  allmännaströmförsörjningsbolaget
  omsystemimpedansenvidgränssnittsstället.
  • Apparatenfåraldrigplacerasunderkranenför
  attfyllasmedvatten.
  • Dragurkontaktennärapparateninteanvänds
  elleromdumisstänkerfel.
  • Manfårintedrautstickkontaktenfrån
  eluttagetgenomattdraisladden.
  • Sänkaldrignerstrykjärnetellerångtanken
  ivattenellernågonannanvätska.
  • Ställinteapparatendärdenpåverkas
  avväderförhållanden(regn,sol,frostetc.).
  
  Fyllstrykjärnetstankmedkranvattenoch
  ställdärefterintermostatenpåläge“max”.
  Sättstickkontaktenivägguttaget.Vänta
  tillsstrykjärnetuppnåttönskadtemperatur
  sekundernärdetvilarpåsulanellerpåsidan,
  kommersäkerhetskretsenattslåavapparaten
  automatisktochkontrollampankommerattbörja
  blinka.
  Närsäkerhetsledningenanvändsvidstrykning
  ivågrättlägeellerpåsidan,ochapparateninte
  harnågotantidroppsystem,kommervatten
  attkunnadroppautgenomdesmåhålen.
  Tömbehållarenochkopplapåstrykjärnettills
  vattenresternaharförsvunnit.
  
   
  (Beroendepåmodell)
  
  HörmeddinkommunellerdetLokal
  renhållningsverketvardukanlämnagamla
  hushållsprodukter.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •Äläjätäsilitysrautaavartioimattasen
  ollessakytkettynäsähköpistokkeeseen.
  •Irrotapistokepistorasiastaennenkuintäytätlaitteen
  vedellätaiennenkuinpoistatjäljellejäävänveden
  käytönjälkeen.
  •Laitettaonkäytettäväjasäilytettävävakaallapinnalla.
  •Kunlaiteasetetaantukitelineelle,onkäyttäjän
  varmistettavatukitelineenalustanvakaus.
  •Äläkäytäsilitysrautaa,josseontippunut,siinä
  näkyyvaurioidenmerkkejätaisiitävuotaavettä.
  Seonvietävävaltuutettuunhuoltokeskukseen
  tarkistettavaksiennenkuinsitävoikäyttääuudelleen.
  •Jottavaaratilanteetvältettäisiin,kaikkilaitteen
  vaatimattoimenpiteet,esim.viallisenvirtajohdon
  vaihto,onannettavavaltuutetunhuoltopalvelun
  tehtäväksi.
  • Ennenlaitteenkytkemistäsähköverkkoon
  ontarkistettava,ettäjännitevastaa
  tyyppikilvessäolevaajännitettä.
  • Laiteonkytkettävämaadoitettuun
  pistorasiaan.Jatkojohtoakäytettäessätulee
  varmistaa,ettäsiinäon16Akaksinapainen
  pistokemaadoituksella.
  • Joslaitteeseenasetettuturvasulake
  palaa,laitetuleetoimimattomaksi.Laitteen
  saattamiseksitoimintakuntoononsevietävä
  valtuutettuunhuoltokeskukseen.
  • Jottailmiöt,kutensysäysjännitteenlaskut
  taisytytyksenvaihtelut,vältettäisiin
  virransyötönepäsuotuisienolosuhteiden
  aikana,silitysrautaonsuositeltavaaliittää
  virransyöttöjärjestelmään,jonkamaksimi-
  impedanssion0.27Ω.Käyttäjävoitarvittaessa
  pyytääjulkiseltaenergiayhtiöltäliitoskohdan
  impedanssin
  • Laitettaeisaaikinälaittaahananalle
  vedentäyttämistävarten.
  •Irrotalaiteverkkovirtalähteestäjokaisen
  käyttökerranjälkeentaiainakunsenepäillään
  olevanvioittunut.
  • Pistokettaeisaairrottaa
  pistorasiastavetämälläjohdosta.
  • Äläikinäupotasilitysrautaatai
  höyrysäiliötäveteentaimuihinnesteisiin.
  • Äläjätälaitettaalttiiksiilmastollisille
  tekijöille(sade,aurinko,pakkanenjne.).
  
  Täytäsilitysraudanvesisäiliövesijohtovedellä
  jaasetalämpötilansäädinasentoon“max”.
  Kytkerautaverkkovirtaan.Kunsilitysraudan
  lämpötilaonoikea(merkkivalosammuu),anna
  vedenhöyrystyäasettamallalämpötilansäädin
  asentoon“2”japainamallauseammankerran
  painiketta
  .
  Kunsi-litätensimmäisenkerranhöyryllä,
  suuntaahöyryensinesim.Siivouspyyhkeeseen,
  koskahöyrytilassasaattaaollavielä
  epäpuhtauksia.
  
  Merkkivalopalaakuumenemisvaiheessa,
  valosammuuheti,kunsäädettylämpötilaon
  saavutettu.Kunsilitysrautaenlämmennyt,sillä
  voisilittääedelleenkuumenemisvaiheenaikana.
  Lajittelepyykkihoito-ohjemerkintöjenmukaanja
  aloitasilittäminenalhaisimmallalämpötilalla“•”.
  Keinokuidut
  ••
  Silkki–Villa
  •••
  Puuvilla–Pellava
   
  Asetahöyrynsääd¡nasentoon“0”jairrota
  pistokepistorasiasta.
  Käytäainoastaanpuhdastahanavettä,älä
  sekoitasiihenmitään.Muidennesteiden,kuten
  hajusteiden,lisäysvaurioittaalaitetta.
  
  
  Äläkäytäkuivauskoneiden,ilmastointilaitteiden
  taivastaavienlaitteidenlauhdevettä.Tämä
  laiteonsuunniteltukäytettäväksinormaalin
  hanavedenkanssa.
  Voitpidentääoptimaalistahöyrytystoimintoa
  sekoittamallahanavettätislattuunveteen
  suhteessa1:1.Josalueesihanavesionerittäin
  kovaa,sekoitahanavettätislattuunveteen
  suhteessa1:2.
  Äläkoskaantäytäsäiliötäyli“max”merkinnän.
   
  Asetahöyrynsäädinasentoon“0”.Käännä
  lämpötilansäädinhaluamaasiasetoon.
  Käytätarvittaessasuihketta.
   
  Höyrytystoimintoonpäälläsilloin,kun
  lämpötilasäädinonmerkillämerkitylläalueella
  asentojen“••”ja“max”välillä.
  Lämpötilansäädinasennossa“••”:aseta
  höyrynsäädinasentoon“1”.
  Lämpötilansäädinasennossa“•••”tai“max”:
  asetalämpötilasäädinasentoon“2”.
   
  Erittäinryppyistenvaatteidentaipaksujen
  kankaidensilittämisenhelpottamiseksihöyryn
  määräävoidaanetukäteenlisätä.Toimenpidettä
  vartenlämpötilansäädinasetetaan“max”-
  asentoon.Paina
  -painikettauseaankertaan
  5sekunninvälein.
   
  Äläkäytäsumutintasilkkiin.
    
  (Mallikohtainen)
  Valitselämpötilaksi:“max”
  Painauseammankerranpainiketta
  jaodota
  vähintään5sekuntiapainallustenvälillä.
   
  (Mallikohtainen)
  
  
  
  
  Valitselämpötilaksi“max”.
  Ripustavaatevaatepuulle.
  Pitelesilitysrautaapystyasennossajahöyrytä
  vaatettanoin10cmpäästäpainamalla
  useammankerranpainiketta,odotavähintään
  viisisekuntiapainallustenvälillä.
  
  Asetahöyrysäädin“0”–asentoonjairrota
  pistokevirtalähteestä.
  Tyhjennävesisäiliö;pidäsilitysrautaakärki
  alaspäinjaravistakevyesti.
  Säilytärautaaainapystyasennossa.
  Liitäntäjohdonvoitkiertääraudantakaosan
  ympärille.Äläkelaaliitäntäjohtoaliiantiukalle!
  
  Varo!Palovammanvaara!
  
  
  
  
  Irrotapistokepistorasiastajaannaraudan
  pohjanjäähtyä.
  Pyyhivaippajapohjapuhtaaksivainkostealla
  pyyhkeelläjakuivaa.
  Jospohjaonhyvinlikainen,silitäkylmänä
  värittömälläetikallakostutettuapuuvillaliinaa.
  Pyyhisittenpohjapuhtaaksivedelläjakuivaa
  huolellisesti.
  
  Poistahetisilittämisestäjääneetjäljet
  hankaamallapaksulla,taitetullajakuivalla
  puuvillanliinallamaksimilämpötilalla.
  Vältäpohjanjoutumistakosketukseen
  metalliesineidenkanssa,jottapohjapysyy
  sileänä.Äläkäytäpohjanpuhdistukseen
  hankaustyynyätaikemikaaleja.
  
  
  Mallistariippuenlaitteessaon“AntiCalc”(=osa1
  +2+3)-kalkinpoistojärjestelmä.
  
  Jokaisellahöyrynsäätimenkäyttökerralla
  “self-clean”-järjestelmäpuhdistaamekanismin
  kalkkijäämät.
  
  Toiminto“calc‘nclean”auttaapoistamaan
  kalkkihiukkasethöyrytysjärjestelmästä.Käytä
  tätätoimintoanoinkerran2viikonaikana,jos
  alueesivesionerittäinkovaa.
  Täytävesiastia,asetalämpötilasäädinasentoon
  “max”.Asetarautapaikoilleenjakytkese
  pistorasiaan.
  Kunvaadittulämmitysvaiheonohitettu,irrota
  pistokepistorasiastajapitelesitäpesualtaan
  yläpuolella.Käännähöyrysäädinasentoon
  “calc”samallapainaensitä.Ravista
  silitysrautaahienovaraisesti.Laitteestatulee
  uloskuihuvaavettäjahöyryä,jonkamukana
  kalkkitaimuutmahdollisetjäämätpoistuvat
  laitteesta.Kunsilitysraudastaeienäävaluvettä,
  palautahöyrysäädintakaisinasentoon“0”.
  Kuumennasilitysrautauudelleen,kunnesjäljelle
  jäänytvesionhaihtunut.
  Joshöyrysäätimenosoitinontahraantunut,
  poistasiitämahdollisetjäämätetikallaja
  huuhtelesepuhtaallavedellä.
  
  “anti-calc”-patruunaonsuunniteltu
  vähentämäänhöyrysilityksenaikanakertyvää
  kalkkia,mikäpidentääsilitysraudankäyttöikää.
  Kalkinpoistopatruunaeikuitenkaanvoipoistaa
  kokonaanluonnollisestiajankanssakertynyttä
  kalkkia.
  
   
  (Mallikohtainen)
  Automaattinensammutustoimintokytkee
  silitysraudanpoispäältäsilloin,kunsejätetään
  ilmanvalvontaa.Toimintolisäänäinlaitteen
  turvallisuuttajavähentääsenenergian
  kulutusta.
  Laitteenpäällekytkennänjälkeenkyseinen
  toimintoeiaktivoidu2minuuttiin,sillätämän
  aikanasilitysrautasaavuttaaasetetun
  lämpötilan.
  Jossilitysrautaaeitämänjälkeenliikuteta8
  minuuttiinsenollessapystyasennossatai
  30sekuntiinsennojatessasilityspintaantai
  sivupintaan,turvapiirisammuttaalaitteen
  automaattisestijamerkkivaloalkaavilkkumaan.
  Silitysraudanvoikytkeäuudelleenpäälle
  liikuttamallasitähiukan.
  Turvajärjestelmänkytkeytyessäpäällevaaka-
  taisivuasennossalaitteessa,jossaeiole
  tippuestojärjestelmää,pohjanaukoistasaattaa
  valuavettä;tyhjennävesisäiliö,kytkerauta
  päällejaodota,ettäloppukinvesipoistuu.
  
   
  (Mallikohtainen)
  
  Lähempiätietojakeräyspisteistäsaat
  myyjäliikkeestäjakunnantaikaupungin
  virastosta,jätehuoltoasioistavastaavilta
  henkilöiltä.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •Niepozostawiajżelazkabeznadzorupodczasgdy
  jestonapodłączonadosieci.
  •Przednapełnieniemurządzeniawodąorazprzed
  wylaniemwodypoużyciunależywyjąćwtyczkęz
  gniazdka.
  •Urządzenienależyustawićiużytkowaćnastabilnej
  powierzchni.
  •Jeślistoiononapodpórce,powinnaonarównież
  staćnastabilnejpowierzchni.
  •Nieużywajżelazkajeśliupadło,mawidoczneoznaki
  uszkodzeńlubjeśliprzecieka.Wtakimwypadku
  przedponownymużyciempowinnozostaćpoddane
  kontroliwautoryzowanymserwisietechnicznym.
  •Abyuniknąćniebezpiecznychsytuacji,wszelkie
  wymaganepraceinaprawyurządzenianp.wymiana
  uszkodzonegoprzewoduzasilającego,musząbyć
  wykonaneprzezwykwalikowanegopracownika
  Autoryzowanegocentrumserwisowego.
  •Urządzeniemożebyćużytkowaneprzezdzieciw
  wiekuod8latorazprzezosobyoograniczonych
  zdolnościachzycznych,sensorycznychoraz
  umysłowychlubnieposiadająceodpowiedniej
  wiedzyidoświadczenia,jeślibędąnadzorowanelub
  jeślizostaływcześniejodpowiedniopoinstruowane
  natematsposobukorzystaniazurządzeniaw
  bezpiecznysposóbizrozumiałyryzykoztym
  związane.Nienależypozwolićdzieciomna
  zabawęurządzeniem.Czyszczenieikonserwacja
  realizowaneprzezużytkownikaniepowinny
  byćwykonywaneprzezdziecibezzapewnienia
  odpowiedniegonadzoru.
  •Pamiętać,abywfazierozgrzewanialubstygnięcia,
  żelazkoiprzewódzasilającyznajdowałysiępoza
  zasięgiemdzieciwwiekuponiżej8lat.
  Nienależyużywaćskroplonejwodyz
  suszarekbębnowych,klimatyzatorówi
  podobnychurządzeń.Tourządzeniezostało
  zaprojektowanydoużyciazezwykłąwodąz
  kranu.
  Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcji
  pary,należymieszaćwodęzkranuzwoda
  destylowanąwproporcji1:1.Jeśliwodazkranu
  jestbardzotwarda,należyzmieszaćjązwodą
  destylowanąwproporcji1:2.
  Nigdynienależynapełniaćzbiornikawody
  powyżejoznaczenia“max”.
  
  Regulatornat’żeniaprzepływuparynastawić
  na“0”aregulatortemperaturynaodpowiedni
  zakres.Wraziepotrzebyużywaćspryskiwacza.
  
  Funkcjaprasowaniazparąjestdostępna
  tylkoprzyustawieniuregulatoratemperatury
  wpołożeniuoznaczonymznakiempomiędzy
  symbolem“••”i“max”.
  Regulatortemperaturynastawićwpozycji“••”,a
  regulatornat’żeniaprzepływuparyna“1”.
  Regulatortemperaturynastawićwpozycji“•••”
  lub“max”,aregulatornat’żeniaprzepływupan
  na“2”.
   
  Abyułatwićprasowaniesilniepogniecionych
  ubrańlubbardzogrubychtkaninmożna
  chwilowowzmocnićstrumieńpary.Wtymcelu
  należyustawićregulatortemperaturywpozycji
  “max”.
  Naciśnijkilkakrotnieprzycisk
  wodst’pach5
  sekund.
   
  Nienależyużywaćfunkcjispryskiwaniapodczas
  prasowaniajedwabiu.
   
  (Wzależnościodmodelu)
  Regulatortemperaturynastawićna“max”.
  Przycisk
  naciskaćwielokrotniezprzerwami
  conajmniej5sekund.
   
  (Wzależnościodmodelu)
  
  
  
  
  Regulatortemperaturynastawićna“max”.
  Odzieżprzeznaczonądoprasowaniapowiesić
  nawieszaku.
  ˚elazkoprowadzićpionowowodległości10cm
  inaciskaćwielokrotnieprzycisk
  zprzerwami
  conajmniej5sekund.
  
  Ustawpokr’tłoregulatoraparywpozycji“0”i
  wyjmijwtyczk’zkontaktu.
  Opróżnićzbiornik:żelazkoskierowaćszpicem
  nadółilekkopotrząsać.
  Przechowywaćwpozycjipionowej,anie
  stawiaćnastopie.
  Elektrycznyprzewódzasilającymożnazawinąć
  wokółtylnejcz’ściżelazka.Elektrycznego
  przewoduzasilającegoniezawijaćzbytmocno!
  • Przedpodłączeniemurządzeniadosieci
  elektrycznej,upewnijsię,żenapięciesieci
  odpowiadanapięciuwskazanemunatabliczce
  znamionowej.
  • Urządzeniepowinnozostaćpodłączone
  dogniazdkazuziemieniem.Jeśliużywasz
  przedłużacza,upewnijsię,żedysponujesz
  gniazdkiemdwubiegunowym16Az
  uziemieniem.
  • Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,
  urządzenianiemożnauruchomić.Aby
  mócponownieużyćżelazka,odnieśjedo
  autoryzowanegoSerwisuTechnicznego.
  • Abytegouniknąć,wniesprzyjających
  warunkachzasilaniaelektrycznego,mogą
  wystąpićtakiezjawiskajakprzejściowe
  spadkinapięcialubwahanianapięcia,zatem
  zalecasię,abyżelazkopodłączonebyłodo
  siecielektrycznejomaksymalnejimpedancji
  wynoszącej0.27Ω.Wraziepotrzeby,
  użytkownikmożezapytaćdostawcęenergiio
  impedancjęsystemuwpunkciezasilania.
  Niepodstawiajurdzeniapodkran,abynapełnić
  zbiornikwo.
  • Pokażdymużyciulubwprzypadku
  podejrzeniausterkinależynatychmiast
  odłączyćurządzenieodzasilania.
  • Nieodłączajurządzeniazsiecipociągającza
  kabel.
  • Niezanurzajżelazkalubgeneratoraparyw
  wodzieaniżadnyminnympłynie.
  Niepozostawiajurządzeniawmiejscu
  wystawionymnadziałanieczynniw
  atmosferycznych(deszcz,ce,szron,itp.)
  
  Zbiornikżelazkanapełnićwodązsieci
  wodociągowejiregulatortemperatury
  nastawićna“max”.Podłączyćżelazkodosieci
  elektrycznej.Jeśliżelazkoosiągnienastawioną
  temperatur’(gaśnielampkakontrolna),regulator
  parynastawićna“2”icałkowicieodparować
  wod’,naciskającwielokrotnieprzycisk
  .
  Przypierwszymprasowaniuzużyciempary
  niekierowaćnajpierwstrumieniaparyna
  prasowanąbielizn’,ponieważwkomorzepary
  mogąznajdowaćsi’jakieśzanieczyszczenia.
  
  Lampkakontrolnaświecisi’podczas
  podgrzewaniaigaśnie,gdyżelazkoosiągnie
  nastawionątemperatur’.Jeżeliżelazkojużraz
  si’rozgrzało,możnadalejprasowaćpodczas
  podgrzewania.Bielizn’przeznaczonądo
  prasowaniaposortowaćwedługoznaczeń
  nanaszywkachirozpocząćprasowanieod
  najniższejtemperatury“•”.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab-wełna
  •••
  Bawełna-len
   
  Regulatornat’żeniaprzepływupary
  nastawićna“0”iwyjąćwtyczk’zgniazdka
  sieciowego!
  Należyużywaćjedynieczystejwodyzkranubez
  żadnychdodatków.Dodawanieinnychpłynów,
  takichjakperfumy,możeuszkodzićurządzenie.
  
  
  
  
  Ostrożnie!Niebezpieczeństwo
  poparzenia!
  
  
  
  
  
  Wyjąćwtyczk’zgniazdkasieciowegoi
  zaczekać,ażstopaostygnie.
  Obudow’istop’żelazkawyczyścićtylkowilgotną
  ścierką,wytrzećdosucha.
  Jeżelistopażelazkajestbardzozabrudzona,
  zamoczyćwoccielniana,ścierk’iprasować
  jąnazimno.Nakonieczwilżyćścierk’wodą,
  wyczyścićstop’żelazkaidokładniewysuszyć.
  
  Zabrudzeniawyczyścićnatychmiast
  wielokrotnie,gruboposkładanąścierką
  bawełnianąprzynastawieniunazakres“max”.
  Abypowierzchniastopypozostała
  niezarysowana,żelazkanienależystawiaćw
  pobliżużadnychmetalowychprzedmiotów.Do
  czyszczeniastopyniewolnoużywaćczyścików,
  aniinnychśrodkówchemicznych.
  
  
  Zależnieodmodelu,niniejszaseriajest
  wyposażonawsystemusuwaniakamienia
  “AntiCalc”(=komponent1+2+3).
  
  Przykażdymużyciuregulatorapary,system
  samooczyszczaniaczyścimechanizmz
  odkładającegosiękamienia.
  
  Funkcja“calc‘nclean”pomagausuwać
  cząsteczkikamieniazkomorypary.Jeśliwoda
  jestbardzotwarda,należyużywaćtejfunkcjico
  dwatygodnie.
  Napełnićzbiornikwody,ustawićpokrętło
  regulacjitemperaturywpozycji“max”i
  podłączyćżelazkodoprądu.
  Powymaganymokresienagrzewaniaodłączyć
  żelazkoodprąduiprzenieśćnadzlew.Wyjąć
  regulatorparypoprzezustawieniewpozycji
  “calc”jednocześnienaciskając.
  Delikatniepotrząsnąćżelazkiem.Wrzącawoda
  orazparazacznąsięwydobywać,usuwając
  jednocześniekamieńlubosady,któremogły
  zostaćtamnagromadzone.Kiedyzżelazka
  przestaniekapać,należyponowniezamontować
  regulatorparyiustawićgowpozycji“0”.
  Rozgrzaćżelazkoażcaławodawyparuje.
  Jeśliigłaregulatoraparyjestzabrudzona,
  należyusunąćwszelkiezanieczyszczeniaz
  końcówkiigłyzapomocąoctu,anastępnie
  opłukaćczystąwodą.
  
  Wkład“anti-calc”manaceluzredukowanie
  iloscigromadzonegokamieniawytwarzanego
  podczasprasowaniaparą,pomagając
  przedłużyćczaseksploatacjiżelazka.Jednak
  wkładzapobiegającynagromadzeniukamienia
  niejestwstanieusunąćcałościnaturalnie
  wytwarzanegozczasemkamienia.
  
   
  (Wzależnościodmodelu)
  Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze
  2minutyfunkcjatabędzieniedostępna,
  abyurządzeniemogłoosiągnąćżądaną
  temperaturę.
  Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycji
  pionowejniezostanieporuszoneprzezosiem
  minutlubprzez30sekundkiedyleżyna
  stopielubnaboku,obwódbezpieczeństwa
  automatyczniewyłączyurządzenie,alampka
  kontrolnazaczniemigać.
  Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynim
  poruszyć.
  Kiedysystembezpieczeństwadziaławpozycji
  poziomejlubgdyżelazkoleżynaboku,a
  urządzenienieposiadazabezpieczeniaprzed
  kapaniem,kroplewodymogąwydostawać
  si’przezotworywstopie;opróżnijzbiorniki
  podłączżelazkoażwodawyparuje.
  
   
  (Wzależnościodmodelu)
  
  Urządzeniaobowiązująwarunkigwarancji
  wydanejpresznaszeprzedstawicielstwo
  handlowewkrajuzakupu.
  Dokładneinformacjeotrzymacie.
  Państwowkaźdejchwiliwpunkciehandlowym,
  wktórymdokonanozakupuurządzenia.Wcelu
  skorzystaniazusługgwarancyjnychkonieczne
  jestprzedłoźeniedowodukupnaurządzenia.
  Zastrzegasięprawowprowadzaniazmian.
  
  
  
  
  
  
  
  
  Takieoznakowanieinformuje,żesprzętten,
  pookresiejegoużytkowanianiemożebyć
  umieszczanyłączniezinnymiodpadami
  pochodzącymizgospodarstwadomowego.
  Użytkownikjestzobowiązanydooddaniago
  prowadzącymzbieraniezużytegosprzętu
  elektrycznegoielektronicznego.Prowadzący
  zbieranie,wtymlokalnepunktyzbiórki,sklepy
  orazgminnejednostki,tworząodpowiedni
  systemumożliwiającyoddanietegosprzętu.
  Właściwepostępowaniezezużytymsprzętem
  elektrycznymielektronicznymprzyczynia
  siędouniknięciaszkodliwychdlazdrowia
  ludziiśrodowiskanaturalnegokonsekwencji,
  wynikającychzobecnościskładników
  niebezpiecznychorazniewłaściwego
  składowaniaiprzetwarzaniatakiegosprzętu.
  
  
  •Tätälaitettavoivatkäyttää8-vuotiaatjasitä
  vanhemmatlapsetjahenkilöt,joillaonrajoitetut
  fyysiset,aistillisettaihenkisetkyvyttaijoillaei
  olekokemustataituntemustalaitteesta,josheitä
  valvotaantaiohjataanlaitteenturvallisessakäytössä
  jaheymmärtävätsenkäyttöönliittyvätvaarat.Lapset
  eivätsaaleikkiälaitteella.Lapseteivätsaapuhdistaa
  taihuoltaalaitettailmanvalvontaa.
  •Pidäsilitysrautajasenvirtajohtoalle8-vuotiaiden
  lapsienulottumattomissa,kunlaiteonkytketty
  sähköverkkoontaijäähtyy.
  011 TB23../07/12
  da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  da
  no
  sv
  pl
  ru
  uk
  hu
  ro
  ar
  TB 23...
  M-2
Siemens TB23XTRM

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Siemens TB23XTRM или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Siemens TB23XTRM вам ответить.

Посмотреть руководство для Siemens TB23XTRM бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.6. Руководство доступно на следующих языках: русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский. У вас есть вопрос о Siemens TB23XTRM или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Siemens TB23XTRM

Бренд Siemens
Модель TB23XTRM
Изделие Утюг
EAN 4242003640425
Язык русский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла PDF
Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар
Длина шнура 1.9
Производительность парового напора 90г/мин
Тип рабочей поверхности титановая подошва
Цвет товара Черный
Емкость водного резервуара 0.22
Функция вертикального пара
Функция распрыскивания
Автоматическое удаление накипи
Функция парового удара -
Самоочистка
Постоянная подача пара 25г/мин
Беспроводной
Энергопитание
Мощность 2200
Потребляемая мощность (в обычном режиме) 2200
Входящее напряжение сети 220 - 240
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
База вращается на 360°
Вес и размеры
Ширина 138
Глубина 124
Высота 281
Вес 1020

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Siemens

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о SiemensTB23XTRM.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь