Siemens TB23XTRM инструкция

Siemens TB23XTRM

Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB23XTRM. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Siemens TB23XTRM - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB23XTRM. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Siemens TB23XTRM пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Siemens
Модель
TB23XTRM
Изделие
EAN
4242003640425
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
•Foråunngåfarligesituasjoner,månødvendig
arbeidellerreparasjoner,f.eks.skifteutendefekt
hovedledning,kunutføresavkvalisertpersonalefra
etautorisertTekniskServicesenter.
•Strykejernetkanbrukesavbarnfra8årogoppover,
samtavpersonermedredusertefysiske,sensoriske
ellermentaleevner,ellermedmanglendeerfaring
ogkunnskap,hvisdeerundertilsynellerharfått
instruksjonerombrukenavapparatetpåentrygg
måte,slikatdeforstårpotensiellefareelementer.
Barnmåikkelekemedstrykejernet.Rengjøringog
vedlikeholdskalikkeforetasavbarnmedmindrede
erundertilsynavenvoksen.
•Strykejernetogledningenmåoppbevares
utilgjengeligforbarnsomeryngreenn8årnår
strykejerneterslåttpå,ellernårdetkjølersegned.





•Efterladikkestrygejernetudenopsyn,nårdeter
tændt.
•Fjernstikketfrakontakten,førdufylder
apparatetmedvand,ellerførduhældervandudefter
brug.
•Apparatetskalanvendesogplacerespåenstabil
ade.
•Nårdetplacerespåpladen,skalduværesikkerpå,
ataden,hvorpådenerplaceret,erstabil.
•Anvendikkestrygejernet,hvisdeterblevettabt,viser
tegnpåskadeellererutæt.Detskalundersøgesaf
etautoriseretserviceværksted,førdetkananvendes
igen.
•Foratundgåfarligesituationerskalenhverformfor
reparation,somapparatetmåttehavebrugforsom
f.eks.udskiftningafenbeskadigetledning,udføres
afkvaliceretpersonalefraenautoriseret,teknisk
serviceafdeling.
•Apparatetkanbrugesafbørn,derer8årgamle
ellerældreogpersonermednedsattefysiske,
sansemæssigeellermentaleevnerellermanglende
erfaringogviden,hvisdeovervågesellergives
instruktionervedrørendebrugafapparatetpå
ensikkermådeogforstårdeinvolveredefarer.
Børnmåikkelegemedapparatet.Rengøringog
brugervedligeholdelsemåikkeudføresafbørnuden
overvågning.
•Holdstrygejernetogledningenudenforrækkevidde
afbørn,dererunder8årgamle,nårdetertilsluttet
ellerkølerned.
• Tagstikketudafstikkontakten,hvisder
ermistankeomfejlogaltidefterhver
anvendelse.
• El-stikketmåikkefjernesfrastikkontakten
vedathiveiledningen.
• Nedsænkaldrigstrygejerneteller
damptankenivandellerandenvæske.
• Udsætikkeapparatetforvejrforhold(regn,sol,
frostosv.).

Fyldstrygejernetsbeholdermedalmindeligt
postevandogstiltemperaturregulatorenpå
“max”
Tilslutstrygejernet.Nårstrygejernetharnået
denønskedetemperatur(kontrollampen
slukker),stillesdampregulatorenpå“2”og
tasten
trykkesnedgentagnegange,hvorved
vandetfordamper.
Førstegangderstrygesmeddamp,må
strygejernetikkerettesmodstrygetøjet,dader
kanværesnavsidampkammeret.

Nårdertændesforstrømmen,lyser
kontrollampen.Kontrollampenlyser,indtilden
ønskedetemperaturernået.Herefterslukker
ogtænderden,nårtemperaturenistrygejernet
stigerogfalder.Nårstrygejernetervarmt,
kanderstryges,ogsåselvomstrygejernet
opvarmer.
Sortérstrygetøjetefterdeinternationale
plejemærkerogstartmedatstrygevedden
lavestetemperatur“•”.
Syntetisk
••
Silke–Uld
•••
Bomuld–Linned
 
Stildampregulatorenpå“0”ogtræk
stikketud!
Brugkunrentvandfravandhanenudenat
blandenogetidet.Tilføjelseafandrevæsker
somf.eks.parfumevilbeskadigeapparatet.


Brugikkekondensvandfratørretumblere,
airconditionanlægellerlignende.Apparateter
udviklettilatbrugenormaltvandfravandhanen.
Hvisduviloptimeredampfunktionen,kandu
blandevandetfravandhanenmeddestilleret
vandiforholdet1:1.Hvisvandetiditområdeer
megethårdt,kandublandedetmeddestilleret
vandiforholdet1:2.
Påfyldadrigovermærket“max”.”
 
Stildampvælgerenpå“0”.
Stiltemperaturvælgerenpådenønskede
position.Anvendigivetfaldspray.
 
Dampfunktionenvirkerkun,når
temperaturdrejeskivenbendersigiområderne,
derermarkeretmeddampsymboletmellem“••”
og“max”.
Temperaturregulatorpåposition“••”:Stil
dampregulatorenpå“1”.
Temperaturregulatorpåposition“•••”eller“max”:
Stildampregulatorenpå“2”.
 
Foratlettestrygningafmegetkrøllettøj
ellertykkestofferkandampmængden
øgeskortvarigt.Foratopnådettestilles
temperaturregulatoreni“max”stilling
Dereftertrykkeseregangepåknappen
med
5sekundersmellemrum.
 
Brugikkesprayfunktionenpåsilke.
  
(Afhængigtafmodel)
Temperatur:“max”
Trykeregangepåtasten
,medpauserpå
mindst5sekunder.
 
(Afhængigtafmodel)



Stiltemperaturenpå“max”.Hængstrygetøjetpå
enbøjle.Førstrygejernetlodretienafstandpå
10cmogtrykeregangepåtasten
,ipauser
påmindst5sekunder.
 
Stildampregulatoreni“0”stillingogtræk
stikketudafkontakten.
Tømvandbeholderen:Holdspidsenpå
strygejernetnedadogrystjernetlet.
Stilstrygejernetpåenden,ikkepåsålen.
Kabletkanviklesopbagpåstrygejernet.
Vikleikkeledningenforstramtop!

Værforsigtig!Forbrændingsfare!





Trækstikketudogladsålenafkøle.
Tørkunhusogsålafmedenfugtigklud,tør
eftermedentørklud.
Hvissålenerssnavset,køresstrygejernetikold
tilstandhenoverenlærredsklud,dererdyppeti
farveløseddike.Tørhereftersålenafmedvand
oghereftermedentørklud.

Tørstraksresterpåsålenafmedenfoldet,ty
bomuldskludvedtrinmax
Foratholdestrygesålenglatogudenridser,
skaldusørgeforatundgåkontaktmed
metalgenstande.Anvendaldrigskuresvampe
ellerkemikaliertilrengøringafstrygesålen.


Afhængigtafmodelerdenneserieudstyretmed
afkalkningssystemet“AntiCalc”(=komponent1
+2+3).

Hvergangdubrugerdampregulatoren,
rensersystemet“self-clean”mekanismenfor
kedelstensaejringer.
Hvisstrygejernetherefterikkebevægesi8
minutter,mensdetstårilodretpositionelleri
30sekunder,mensdetstårpåbundpladen,så
vilsikkerhedskredsløbetautomatiskafbryde
apparatet,ogstyrelysetvilbegyndeatblinke.
Foratgenstilsluttestrygejernetskaldublot
bevægedetlidt.
Nårsikkerhedsafbrydelseneraktiv,mens
strygejernethvilerpåbundpladen,kan
apparatetdryppegennembundpladen.
Anbringdampregulatorenipositionen“0”,tøm
vandbeholderen,ogvarmstrygejernetopigen,
indtildetresterendevanderfordampet.
Hvisstrygejernetikkeerudstyretmedetanti-
drypsystemvilder,nårsikkerhedskredsløbet
træderifunktionihorisontalstillingellerhvisdet
liggerpåsiden,trængevandudafdesmåhuller
(alveoler)istrygesålen;tømbeholderengog
tændforstrygejernetindtilvandeterfordampet.

 
(Afhængigtafmodel)

Bruggenbrugsordningerneforemballageog
ældreapparaterogværmedtilatskånemiljøet.
Erdertvivlomordningerneoghvor
genbrugspla-dserneerplaceretkankommunen
kontaktes.









• Førdusetterpåstrykejernet,mådu
forsikredegomatspenningenpå
nettverketsamsvarermeddensomstår
indikertpåregistreringsplatenpåstrykejernet.
• Strykejernetmåkoblestilenjordetkontakt.
Dersomdubrukerskjøteledning,må
duforsikredegomatdenharenjordet,topolet
16Astikkontakt.
• Dersomsikringenistrykejernetgår,vil
ikkeapparatetlengerkunnebrukes.For
åfåapparatettilåvirkenormaltigjen,
måstrykejernetleverespåetautorisert
servicesenter.
• Foråunngåat,underuheldigeforhold,
fenomenersomtransientespenningsfall
elleruktuasjonerforekommer,anbefaler
viatstrykejerneterkoplettiletstrømnett
medenimpedanspåmaksimum0.27Ω.
Omnødvendig,kanbrukerenspørre
strømleverandørenomhvorstorimpedansen
ervedkoplingspunktet
• Stillikkeapparatetunderkranenforå
fylletankenmedvann.
• Trekkalltidutnettstøpseletumiddelbart
etterbrukoghvisduharmistankeomfeil.
• Ikkedrailedningenforåtastøpseletut
avstikkontakten.
• Førikkestrykejernetellervanntankenned
ivann,ellerannenytendevæske.
• Ikkelastrykejernetværeutsattfor
ugunstigeværforhold(regn,sol,frost,etc.).

FyIItankenpåstrykejernetmedvannfra
springenogsetttemperaturreguleringenpå
“max”.Tilkoplesåapparatet.Nårstrykejernet
harfåttriktigtemperatur(kontrollampen
slukkes),larduvannetfordampevedåinnstille
dampreguleringenpå“2”ogåtrykkeere
gangerpåknappen
.
Førstegangendubrukerdampstrykejernet,
måduikkerettedamstrålendirektepåtøyet,
dadetkanværeresteravsmussigjeni
dampkammeret.
 
Forålettestrykingenavsterktkrølleteeller
sværttykkestofferkandampmengdenøkes
kortvarig.Vedbrukavdampskuddsettes
temperaturvelgereniposisjon“max”
Trykkgjentattegangerpåknappen
i
intervallerav5sekunder.
 
Ikkebrukspray-funksjonenpåsilke.
  
(Avhengigavmodell)
Temperatur:“max”
Trykktasten
eregangermedpauserpå
minst5sekunder.
 
(Avhengigavmodell)



Setttemperaturenpå“max”.
Hengklærnepåenbøyle.
Førstrykejernetloddrettienavstandpå10cm
ogtrykktasten
eregangermedpauserpå
minst5sekunder.
 
Settdampregulatoreniposisjon”0”ogta
støpseletutavstikkontakten.
Tømtanken:Holdstrykejernetmedspissenned
ogristlettpådet.
Ladetståpåbakkantforoppbevaring,ikkepå
sålen.
Kabelenkanviklesoppidenbakredelenav
apparatet.Ikkeviklekabelenoppforstramt.

Værforsiktig!Fareforforbrenning!




Trekkstøpseletutoglasålenavkjøle.Jernet
ogsålenmåkuntørkesavfuktigogmåderetter
tørkesgodt.
Dersomsålenersterktsmusset,kandentørkes
avikaldtilstandmedetlinkledesomerdynket
ilittfargeløseddik.Derettervaskesdenavmed
vannogtørkesgodtav,

Smussettørkesstraksavmedentykk
sammenrulletbomullsklutvedmaxvarmetrinn.
Hvisduvilatstrykesålenskalholdeseg
glatt,børduunngåhardkontaktmed
metallgjenstander.Brukaldriskuresvampereller
kjemikaliertilårengjørestrykesålen.


Avhengigavmodellerdisseapparatene
utstyrtmedavkalkingssystemene“AntiCalc”
(=komponent1+2+3).

Hvergangdubrukerdampregulatoren,vil
“self-clean”-systemetrengjøremekanismenfor
kalkavleiringer.

“calc‘nclean”-funksjonenhjelpertilmedåfjerne
kalkavleirlingerfradampkammeret.Brukdenne
funksjonenca.hver2.ukehvisvannetiditt
distrikterveldighardt.
Fyllvanntankenogsetttemperaturvelgerentil
“max”ogsettistøpselet.
Trekkutstøpseletetternødvendig
oppvarmingsperiodeogholdstrykejernetover
enutslagsvask.Tautdampregulatorenvedå
vridentil“calc”samtidigsomdentrykkesinn
.Riststrykejernetlett.Kokendevann
ogdampkommerutogtarmedsegeventuell
kalkelleravleiringsomliggerder.Settsammen
dampregulatorenigjenimotsattrekkefølgeog
settdentil“0”.Varmoppstrykejernetigjeninntil
detgjenværendevannetharfordampet.
Fjerneventuelleavleiringermednålspissenmed
eddikhvisdampregulatornålenskitnestil,og
skyllmedrentvann.

“anti-calc”-patronenharblittlagetmedhenblikk
pååreduseremengdenavkalksomsamler
segoppiløpetavdampstrykingen,ogpåden
måtenforlengestrykejernetsnyttbarelevetid.
Antikalkpatronenkanimidlertidikkefjerneall
kalkensomdannesnaturligovertid.

 
(Avhengigavmodell)
“Secure”autoshut-off-funksjonenslårav
strykejernethvisdetikkebevegesoverenviss
tid.Detteøkersikkerhetenogsparerenergi.
Forågiapparatettidtilåoppnåinnstilt
temperatur,erdennefunksjoneninaktivde
første2minutteneetteratapparatetertilkoblet
strøm.
Hvisstrykejernetikkebevegesiløpetav8
minutterioppreistposisjon,ellerdetståratt
påstrykesålenellerpåsideni30sekunder,vil
sikkerhetskretsenslåavapparatetautomatisk
ogkontrollampenbegynneråblinke.
Enlettbevegelseavstrykejernetvilfå
strømmentilbake.
Nårsikkerhetskretsløpetfungererihorisontal
stillingellersidestilling,ogapparatetikkeer
utstyrtmedetsystemsomforhindrerdrypping,
vildetkommevannutavhulleneisålen.Tøm
vannbeholderenoglastrykejernetståtilkoblettil
altvanneterfordampet.

 
(Avhengigavmodell)

Foraktuelleveiledningerangåendeskroting
børdutakontaktmedforhandlerenellermed
kommunenpåstedetderdubor.








(kontrollampanskaslockna).Ställnuin
ångreglagetpåläge“2”ochlåtvattnetförångas
genomattupprepadegångertryckapåknappen
.
Riktainteånganmotdentvättsom
skastrykasförstagångenduanvänder
ångstrykningsfunktioneneftersomdetkan
nnassmutspartiklariångkammarenfrån
tillverkningen.

Kontrollampanlysernärstrykjärnetvärmsupp.
Lampanslocknarsåsnartinställdtemperatur
uppnåtts.Harstrykjärnetvälblivithettkandu
fortsättastrykanärdetåtervärmsupp.Börja
alltidmeddeplaggsomskastrykasmedden
lägstatemperaturen“•”.
Syntet
••
Silke–Ull
•••
Bomull–Linne
 
Ställángreglagetpá“0”ochdraut
stickkontaktenurvágguttaget!
Användrentkranvattenutantillsatser.Tillsatser
avandravätskort.ex.parfymärskadligaför
apparaten.



Användintekondenseratvattenfrån
torktumlare,luftkonditioneringsaggregateller
liknande.Apparatenäravseddföranvändning
mednormaltkranvatten.
Förattbibehållaångfunktionenigottskick
rekommenderasattblandalikadelarkranvatten
ochdestilleratvatten.Omdittkranvattenhar
ovanligthöghårdhetsgrad,blandaendel
kranvattenmedtvådelardestilleratvatten.
Fyllaldrigövermärket“max”.
 
Sättstickkontaktenivägguttaget.
Vridångreglagettillläge“0”.Vrid
termostatvredettillönskatläge.Användvid
behovspray.
 
Ångfunktionenfungerarendastnär
temperaturreglagetståriområdetsomär
markeratmedångsymbolenochmellan“••”och
“max”.
Närtermostatvredetstårpå“••”:Ställ
ångreglagetpå“1”.
Närtermostatvredetstårpå“•••”eller“max”.
Ställångreglagetpå“2”.
 
Förattunderlättastrykningavmycketskrynkliga
plaggellergrovatygerkanmängdenånga
tillfälligtändras.Ställintemperaturreglerarenpå
läget“max”förattfådennaeffekt.
Dukantryckaupprepadegångerpåknappen
med5sekundersintervall.
 
Användintesprayfunktionenpåsilkeellersiden.
Närstrykjärnetvärmtsupp,dragurkontakten
ochhållstrykjärnetöverdiskhon.Tagut
ångreglagetgenomattvridadettillläge“calc”
samtidigtsomdettrycksin.Skaka
strykjärnetförsiktigt.Kokandevattenoch
ångakommerattföramedsigkalkochandra
avlagringar.Närstrykjärnetslutatdroppa,
monteraångreglagetpånytt,iomvändordning,
ochställdetiläge“0”.Värmuppstrykjärnettills
dessattåterståendevattenhardunstat.
Omångreglagetsnålärsmutsig,rengördess
spetsmedvinägerochsköljirentvatten.

Patronen“anti-calc”ärutformadförattminska
kalkavlagringarunderångstrykning,vilketbidrar
tillattförlängastrykjärnetslivstid.Patronenkan
dockinteavlägsnaallkalksombildas.

 
(Beroendepåmodell)
Funktionen“Secure”förautomatiskavstängning
kopplarurstrykjärnetnärdetstårorört,vilket
förbättrarsäkerhetenochenergiförbrukningen.
Efterigångsättningavproduktenkommerdenna
funktionattvarainaktivdetvåförstaminuterna
förattgeproduktentidattnårätttemperatur.
Efterdennatid,ochomstrykjärnetinteyttas
efter8minuteriståendelägeellerefter30





•Lämnaintestrykjärnetutanuppsiktnärdet
ärpåslaget.
•Drautkontakteninnandufyllerpåvattenellerhäller
utöverblivetvattenefteranvändning.
•Apparatenmåsteanvändasochplaceraspåenstabil
yta.
•Närdenbennersigisittstödbörduförsäkradig
omattytansomstödetstårpåärstabil.
•Användintestrykjärnetomdethartappats,uppvisar
tydligateckenpåskadaelleromdetläckervatten.
Detmåstekontrollerasavettauktoriserattekniskt
servicecenterinnandetkananvändaspånytt.
•Förattundvikafaraskallallaåtgärderoch
reparationerpåapparaten,somt.ex.byteavelkabel,
utförasavauktoriseradservicetekniker.
•Apparatenkananvändasavbarnfrån8åroch
personermedfysiska,sensoriskaellerpsykiska
funktionshinderellerutanerfarenhetochkunskap,
förutsattattdeövervakasellerinstruerasihur
apparatenanvändspåettsäkertsättochförstår
riskerna.Barnskaintelekamedapparaten.
Rengöringochunderhållskainteutförasavbarn
utanöverinseendeavvuxen.
•Hållstrykjärnetochdesskabelutomräckhållför
barnunder8årnärdetärströmsattochmedandet
svalnar.

Kontrollampenlysernårjernetvarmesopp,den
slukkersåsnartdeninnstiltetemperaturener
nådd.Nårstrykejernetervarmt,kandetstrykes
videreselvomdetvarmesopp.
Sorterplaggeneettermerkelappeneogstart
medlavesttemperatur“•”:
Syntetiskstoff
••
Silke–Ull
•••
Bomull–Lin
 
Settdampreguleringenpå“0”ogtrekkut
støpselet!
Brukkunrentvannfraspringenogikkebland
detmednoe.Åbrukeandrevæsker,sliksom
parfyme,vilødeleggeapparatet.


Ikkebrukkondensvannfratørketrommel,
luftkondisjoneringsanleggellerlignende.
Detteapparateterlagetforåbrukenormalt
springvann.
Blandspringvannmeddestillertvanniforholdet
1:1foråforlengeoptimaldampfunksjon.Hvis
springvannetidittdistrikterveldighardt,bland
springvannetmeddestillertvanniforholdet1:2.
Fyllaldriovermerketfor“max”vannivå.
 
Settdampreguleringenpå“0”.
Temperaturreguleringensettespåønsket
posisjon.Bruksprayomnødvendig.
 
Dampfunksjonenvilkunfungerenår
temperaturvelgerenerplassertiområdetmerket
meddampsymboletmellom“••”og“max”.
Setttemperaturreguleringeniposisjonen“••”:
dampreguleringensettespå“1”.
Setttemperaturreguleringeniposisjonen“•••”
ellerpå“max”;dampreguleringensettespå“2”.
  
(Beroendepåmodell)
Ställintemperaturenpå“max”.
Tryckupprepadegångerpåknappen
med5
sekundermellanvarjetryck.
 
(Beroendepåmodell)



Ställintemperatur“max”.
Hängklädesplaggetpåengalge.
Hållstrykjärnetlodrättmed10cmavståndfrån
plagget.Tryckupprepadegångerpåknappen
,medminst5sekundermellanvarjetryck.
Användintefunktionenpåmänniskor!
 
Ställinreglerarenavmängdenångapåläget
“0”ochdrautkontaktenureluttaget.
Draförstkontaktenurvägguttaget.Tömsedan
tankengenomatthållastrykjärnetmedspetsen
nedåtöverettkärlochlättskakadet.
Förvarastrykjärnetpåhögkant,inteliggande.
Sladdenkanrullasruntstrykjärnetsnedredel
förförvaring.Lindainteihopsladdenförhårt!

Varförsiktigsåattduintebrännerdig!




Drautstickkontaktenurvägguttagetochlåt
strykjärnetsvalna.
Strykjärnetsutsidaochsulantorkasavmeden
fuktigdug.
Mycketsmutsigstrykjämssularengörsgenom
atteninnedukindränktiättikastryksutan
värme.
Rengördäreftermedvattenochtorkaordentligt
torrt.

Ställinmax-lägeochtorkagenastbort
smutsrestermedentjock,ihopvikt
bomullshandduk.
Föratthållastryksulanslätbördusetillatt
deninteutsättsförkontaktmedmetallföremål.
Användaldrigskursvampellerkemikaliernärdu
rengörstryksulan.


Beroendepåmodellärdittstrykjärnutrustad
medavkalkningierasteg:“AntiCalc”(=steg
1+2+3).

Närduanvänderångreglagetrengörs
mekanismenfrånkalkavlagringartackvare
funktinen“self-clean”.

Funktionen“calc‘nclean”hjälpertillattavlägsna
partiklarfrånångkammaren.Använddenna
funktionungefärvarannanveckaomvattneti
dittområdeharhöghårdhetsgrad.
Fyllvattenbehållaren,ställtemperaturreglaget
på“max”ochanslutstrykjärnet.

Funktionen“calc‘nclean”hjælpermedatfjerne
kedelstenspartiklerfradampkammeret.Brug
dennefunktionca.hverandenuge,hvisvandet
iditområdeermegethårdt.
Fyldvandbeholderen,indstil
temperaturdrejeskiventilpositionen“max”,og
tilslutstrygejernet.
Efterdennødvendigeopvarmningsperiodeskal
duafbrydestrygejernetogholdedethenover
envask.Tagdampregulatorenudvedatdreje
dentilpositionen“calc”,mensdutrykkerpåden
.Ryststrygejernetforsigtigt.Kogende
vandogdampmedeventuelleaejringerog
kedelstenvilkommeud.Nårstrygejernet
ophørermedatdryppe,skaldugenindsætte
dampregulatorenvedatgåmodsatfremog
yttedentilpositionen“0”.Varmstrygejernetop
igen,indtildetresterendevanderfordampet.
Hvisspidsenafdampregulatorenertilstoppet,
skaldufjerneeventuelleaejringerfraspidsen
mededdikeogskylledenmedrentvand.

Patronen“anti-calc”erudviklettilatnedsætte
opbygningenafkedelsten,derdannes
understrygning,hvilkethjælpermedat
forlængestrygejernetslevetid.Imidlertidkan
antikedelstenspatronenikkefjernealden
kedelsten,deropbyggesnaturligtmedtiden

 
(Afhængigtafmodel)
Denautomatiskafbryderfunktion“Secure”
slukkerstrygejernet,nårdetikkebruges,hvilket
forøgersikkerhedenogsparerenergi.
Direkteeftertilslutningafstrygejerneterdenne
funktioninaktivi2minutter,dastrygejernet
ellersikkekanopnådenindstilledetemperatur.
 






• Kontroller,atspændingsangivelsensvarer
tilden,dererangivetpåstrygejernet,før
dettilslutteslysnettet.
• Apparatetskaltilsluttesenstikkontaktmed
jordforbindelse.Hvisderanvendesen
forlængerledning,skaldenhaveet16A
bipolærtstikmedjordforbindelse.
• Hvisapparatetssikringryger,fungererdetikke.
Forattagedetibrugigenskaldenudskiftesaf
etautoriseretserviceværksted.
• Foratundgåatderunderugunstige
strømforholdkanopståfænomenersom
transientespændingsfaldellerstyrkeudsving
anbefalesdet,atstrygejernettilslutteset
strømforsyningssystemmedenmaksimal
impedanspå0.27Ω.Omnødvendigt
kanbrugerenspørgedetoffentlige
forsyningsselskabomsystemimpedansenved
grænseadepunktet
• Placeraldrigapparatetundervandhanenforat
fyldedetmedvand.





•Ikkelastrykejernetståutentilsynmensdet
ertilkoblet.
•Trekkstøpseletutavstikkontaktenførdufyller
apparatetmedvannellerførdutømmerut
overskytendevannetterbruk.
Strykejernetbørbrukesogplasserespåetstabiltunderlag.
•Nårstrykejernetsettespåunderdelenmåduforsikre
degomatdennestårpåenstabilate.
•Ikkebrukstrykejernetdersomdetharfaltpågulvet,
omdetviserytretegnpåskade,elleromdetlekker
vann.Strykejernetbørdakontrollerespåetautorisert
servicesenterførdetbrukespånytt.
• Kontrolleraattströmstyrkanmotsvarar
denstyrkasomangespåapparatens
informationsplattainnandusätterikontakten.
• Denhärapparatenmåsteanslutastill
ettjordatuttag.Omduanvänderen
förlängningssladdmåstedenhaenjordad
tvåpolig16Astickkontakt.
• Omsäkringengåristrykjärnet,gårdetinte
längreattanvändaapparaten.Förattkunna
användasigenmåsteapparatentastillett
auktoriseratteknisktservicecenter.
• Förattundvikaattfenomensom
atttransientspänningsjunkereller
attbelysningenuktuerarviddåliga
strömförsörjningsförhållanden,
rekommenderarviattduansluter
strykjärnettillettströmförsörjningssystem
medenmaximalimpedanspå0.27Ω.
Vidbehov,kananvändarenfrågadet
allmännaströmförsörjningsbolaget
omsystemimpedansenvidgränssnittsstället.
• Apparatenfåraldrigplacerasunderkranenför
attfyllasmedvatten.
• Dragurkontaktennärapparateninteanvänds
elleromdumisstänkerfel.
• Manfårintedrautstickkontaktenfrån
eluttagetgenomattdraisladden.
• Sänkaldrignerstrykjärnetellerångtanken
ivattenellernågonannanvätska.
• Ställinteapparatendärdenpåverkas
avväderförhållanden(regn,sol,frostetc.).

Fyllstrykjärnetstankmedkranvattenoch
ställdärefterintermostatenpåläge“max”.
Sättstickkontaktenivägguttaget.Vänta
tillsstrykjärnetuppnåttönskadtemperatur
sekundernärdetvilarpåsulanellerpåsidan,
kommersäkerhetskretsenattslåavapparaten
automatisktochkontrollampankommerattbörja
blinka.
Närsäkerhetsledningenanvändsvidstrykning
ivågrättlägeellerpåsidan,ochapparateninte
harnågotantidroppsystem,kommervatten
attkunnadroppautgenomdesmåhålen.
Tömbehållarenochkopplapåstrykjärnettills
vattenresternaharförsvunnit.

 
(Beroendepåmodell)

HörmeddinkommunellerdetLokal
renhållningsverketvardukanlämnagamla
hushållsprodukter.














•Äläjätäsilitysrautaavartioimattasen
ollessakytkettynäsähköpistokkeeseen.
•Irrotapistokepistorasiastaennenkuintäytätlaitteen
vedellätaiennenkuinpoistatjäljellejäävänveden
käytönjälkeen.
•Laitettaonkäytettäväjasäilytettävävakaallapinnalla.
•Kunlaiteasetetaantukitelineelle,onkäyttäjän
varmistettavatukitelineenalustanvakaus.
•Äläkäytäsilitysrautaa,josseontippunut,siinä
näkyyvaurioidenmerkkejätaisiitävuotaavettä.
Seonvietävävaltuutettuunhuoltokeskukseen
tarkistettavaksiennenkuinsitävoikäyttääuudelleen.
•Jottavaaratilanteetvältettäisiin,kaikkilaitteen
vaatimattoimenpiteet,esim.viallisenvirtajohdon
vaihto,onannettavavaltuutetunhuoltopalvelun
tehtäväksi.
• Ennenlaitteenkytkemistäsähköverkkoon
ontarkistettava,ettäjännitevastaa
tyyppikilvessäolevaajännitettä.
• Laiteonkytkettävämaadoitettuun
pistorasiaan.Jatkojohtoakäytettäessätulee
varmistaa,ettäsiinäon16Akaksinapainen
pistokemaadoituksella.
• Joslaitteeseenasetettuturvasulake
palaa,laitetuleetoimimattomaksi.Laitteen
saattamiseksitoimintakuntoononsevietävä
valtuutettuunhuoltokeskukseen.
• Jottailmiöt,kutensysäysjännitteenlaskut
taisytytyksenvaihtelut,vältettäisiin
virransyötönepäsuotuisienolosuhteiden
aikana,silitysrautaonsuositeltavaaliittää
virransyöttöjärjestelmään,jonkamaksimi-
impedanssion0.27Ω.Käyttäjävoitarvittaessa
pyytääjulkiseltaenergiayhtiöltäliitoskohdan
impedanssin
• Laitettaeisaaikinälaittaahananalle
vedentäyttämistävarten.
•Irrotalaiteverkkovirtalähteestäjokaisen
käyttökerranjälkeentaiainakunsenepäillään
olevanvioittunut.
• Pistokettaeisaairrottaa
pistorasiastavetämälläjohdosta.
• Äläikinäupotasilitysrautaatai
höyrysäiliötäveteentaimuihinnesteisiin.
• Äläjätälaitettaalttiiksiilmastollisille
tekijöille(sade,aurinko,pakkanenjne.).

Täytäsilitysraudanvesisäiliövesijohtovedellä
jaasetalämpötilansäädinasentoon“max”.
Kytkerautaverkkovirtaan.Kunsilitysraudan
lämpötilaonoikea(merkkivalosammuu),anna
vedenhöyrystyäasettamallalämpötilansäädin
asentoon“2”japainamallauseammankerran
painiketta
.
Kunsi-litätensimmäisenkerranhöyryllä,
suuntaahöyryensinesim.Siivouspyyhkeeseen,
koskahöyrytilassasaattaaollavielä
epäpuhtauksia.

Merkkivalopalaakuumenemisvaiheessa,
valosammuuheti,kunsäädettylämpötilaon
saavutettu.Kunsilitysrautaenlämmennyt,sillä
voisilittääedelleenkuumenemisvaiheenaikana.
Lajittelepyykkihoito-ohjemerkintöjenmukaanja
aloitasilittäminenalhaisimmallalämpötilalla“•”.
Keinokuidut
••
Silkki–Villa
•••
Puuvilla–Pellava
 
Asetahöyrynsääd¡nasentoon“0”jairrota
pistokepistorasiasta.
Käytäainoastaanpuhdastahanavettä,älä
sekoitasiihenmitään.Muidennesteiden,kuten
hajusteiden,lisäysvaurioittaalaitetta.


Äläkäytäkuivauskoneiden,ilmastointilaitteiden
taivastaavienlaitteidenlauhdevettä.Tämä
laiteonsuunniteltukäytettäväksinormaalin
hanavedenkanssa.
Voitpidentääoptimaalistahöyrytystoimintoa
sekoittamallahanavettätislattuunveteen
suhteessa1:1.Josalueesihanavesionerittäin
kovaa,sekoitahanavettätislattuunveteen
suhteessa1:2.
Äläkoskaantäytäsäiliötäyli“max”merkinnän.
 
Asetahöyrynsäädinasentoon“0”.Käännä
lämpötilansäädinhaluamaasiasetoon.
Käytätarvittaessasuihketta.
 
Höyrytystoimintoonpäälläsilloin,kun
lämpötilasäädinonmerkillämerkitylläalueella
asentojen“••”ja“max”välillä.
Lämpötilansäädinasennossa“••”:aseta
höyrynsäädinasentoon“1”.
Lämpötilansäädinasennossa“•••”tai“max”:
asetalämpötilasäädinasentoon“2”.
 
Erittäinryppyistenvaatteidentaipaksujen
kankaidensilittämisenhelpottamiseksihöyryn
määräävoidaanetukäteenlisätä.Toimenpidettä
vartenlämpötilansäädinasetetaan“max”-
asentoon.Paina
-painikettauseaankertaan
5sekunninvälein.
 
Äläkäytäsumutintasilkkiin.
  
(Mallikohtainen)
Valitselämpötilaksi:“max”
Painauseammankerranpainiketta
jaodota
vähintään5sekuntiapainallustenvälillä.
 
(Mallikohtainen)




Valitselämpötilaksi“max”.
Ripustavaatevaatepuulle.
Pitelesilitysrautaapystyasennossajahöyrytä
vaatettanoin10cmpäästäpainamalla
useammankerranpainiketta,odotavähintään
viisisekuntiapainallustenvälillä.

Asetahöyrysäädin“0”–asentoonjairrota
pistokevirtalähteestä.
Tyhjennävesisäiliö;pidäsilitysrautaakärki
alaspäinjaravistakevyesti.
Säilytärautaaainapystyasennossa.
Liitäntäjohdonvoitkiertääraudantakaosan
ympärille.Äläkelaaliitäntäjohtoaliiantiukalle!

Varo!Palovammanvaara!




Irrotapistokepistorasiastajaannaraudan
pohjanjäähtyä.
Pyyhivaippajapohjapuhtaaksivainkostealla
pyyhkeelläjakuivaa.
Jospohjaonhyvinlikainen,silitäkylmänä
värittömälläetikallakostutettuapuuvillaliinaa.
Pyyhisittenpohjapuhtaaksivedelläjakuivaa
huolellisesti.

Poistahetisilittämisestäjääneetjäljet
hankaamallapaksulla,taitetullajakuivalla
puuvillanliinallamaksimilämpötilalla.
Vältäpohjanjoutumistakosketukseen
metalliesineidenkanssa,jottapohjapysyy
sileänä.Äläkäytäpohjanpuhdistukseen
hankaustyynyätaikemikaaleja.


Mallistariippuenlaitteessaon“AntiCalc”(=osa1
+2+3)-kalkinpoistojärjestelmä.

Jokaisellahöyrynsäätimenkäyttökerralla
“self-clean”-järjestelmäpuhdistaamekanismin
kalkkijäämät.

Toiminto“calc‘nclean”auttaapoistamaan
kalkkihiukkasethöyrytysjärjestelmästä.Käytä
tätätoimintoanoinkerran2viikonaikana,jos
alueesivesionerittäinkovaa.
Täytävesiastia,asetalämpötilasäädinasentoon
“max”.Asetarautapaikoilleenjakytkese
pistorasiaan.
Kunvaadittulämmitysvaiheonohitettu,irrota
pistokepistorasiastajapitelesitäpesualtaan
yläpuolella.Käännähöyrysäädinasentoon
“calc”samallapainaensitä.Ravista
silitysrautaahienovaraisesti.Laitteestatulee
uloskuihuvaavettäjahöyryä,jonkamukana
kalkkitaimuutmahdollisetjäämätpoistuvat
laitteesta.Kunsilitysraudastaeienäävaluvettä,
palautahöyrysäädintakaisinasentoon“0”.
Kuumennasilitysrautauudelleen,kunnesjäljelle
jäänytvesionhaihtunut.
Joshöyrysäätimenosoitinontahraantunut,
poistasiitämahdollisetjäämätetikallaja
huuhtelesepuhtaallavedellä.

“anti-calc”-patruunaonsuunniteltu
vähentämäänhöyrysilityksenaikanakertyvää
kalkkia,mikäpidentääsilitysraudankäyttöikää.
Kalkinpoistopatruunaeikuitenkaanvoipoistaa
kokonaanluonnollisestiajankanssakertynyttä
kalkkia.

 
(Mallikohtainen)
Automaattinensammutustoimintokytkee
silitysraudanpoispäältäsilloin,kunsejätetään
ilmanvalvontaa.Toimintolisäänäinlaitteen
turvallisuuttajavähentääsenenergian
kulutusta.
Laitteenpäällekytkennänjälkeenkyseinen
toimintoeiaktivoidu2minuuttiin,sillätämän
aikanasilitysrautasaavuttaaasetetun
lämpötilan.
Jossilitysrautaaeitämänjälkeenliikuteta8
minuuttiinsenollessapystyasennossatai
30sekuntiinsennojatessasilityspintaantai
sivupintaan,turvapiirisammuttaalaitteen
automaattisestijamerkkivaloalkaavilkkumaan.
Silitysraudanvoikytkeäuudelleenpäälle
liikuttamallasitähiukan.
Turvajärjestelmänkytkeytyessäpäällevaaka-
taisivuasennossalaitteessa,jossaeiole
tippuestojärjestelmää,pohjanaukoistasaattaa
valuavettä;tyhjennävesisäiliö,kytkerauta
päällejaodota,ettäloppukinvesipoistuu.

 
(Mallikohtainen)

Lähempiätietojakeräyspisteistäsaat
myyjäliikkeestäjakunnantaikaupungin
virastosta,jätehuoltoasioistavastaavilta
henkilöiltä.















•Niepozostawiajżelazkabeznadzorupodczasgdy
jestonapodłączonadosieci.
•Przednapełnieniemurządzeniawodąorazprzed
wylaniemwodypoużyciunależywyjąćwtyczkęz
gniazdka.
•Urządzenienależyustawićiużytkowaćnastabilnej
powierzchni.
•Jeślistoiononapodpórce,powinnaonarównież
staćnastabilnejpowierzchni.
•Nieużywajżelazkajeśliupadło,mawidoczneoznaki
uszkodzeńlubjeśliprzecieka.Wtakimwypadku
przedponownymużyciempowinnozostaćpoddane
kontroliwautoryzowanymserwisietechnicznym.
•Abyuniknąćniebezpiecznychsytuacji,wszelkie
wymaganepraceinaprawyurządzenianp.wymiana
uszkodzonegoprzewoduzasilającego,musząbyć
wykonaneprzezwykwalikowanegopracownika
Autoryzowanegocentrumserwisowego.
•Urządzeniemożebyćużytkowaneprzezdzieciw
wiekuod8latorazprzezosobyoograniczonych
zdolnościachzycznych,sensorycznychoraz
umysłowychlubnieposiadająceodpowiedniej
wiedzyidoświadczenia,jeślibędąnadzorowanelub
jeślizostaływcześniejodpowiedniopoinstruowane
natematsposobukorzystaniazurządzeniaw
bezpiecznysposóbizrozumiałyryzykoztym
związane.Nienależypozwolićdzieciomna
zabawęurządzeniem.Czyszczenieikonserwacja
realizowaneprzezużytkownikaniepowinny
byćwykonywaneprzezdziecibezzapewnienia
odpowiedniegonadzoru.
•Pamiętać,abywfazierozgrzewanialubstygnięcia,
żelazkoiprzewódzasilającyznajdowałysiępoza
zasięgiemdzieciwwiekuponiżej8lat.
Nienależyużywaćskroplonejwodyz
suszarekbębnowych,klimatyzatorówi
podobnychurządzeń.Tourządzeniezostało
zaprojektowanydoużyciazezwykłąwodąz
kranu.
Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcji
pary,należymieszaćwodęzkranuzwoda
destylowanąwproporcji1:1.Jeśliwodazkranu
jestbardzotwarda,należyzmieszaćjązwodą
destylowanąwproporcji1:2.
Nigdynienależynapełniaćzbiornikawody
powyżejoznaczenia“max”.

Regulatornat’żeniaprzepływuparynastawić
na“0”aregulatortemperaturynaodpowiedni
zakres.Wraziepotrzebyużywaćspryskiwacza.

Funkcjaprasowaniazparąjestdostępna
tylkoprzyustawieniuregulatoratemperatury
wpołożeniuoznaczonymznakiempomiędzy
symbolem“••”i“max”.
Regulatortemperaturynastawićwpozycji“••”,a
regulatornat’żeniaprzepływuparyna“1”.
Regulatortemperaturynastawićwpozycji“•••”
lub“max”,aregulatornat’żeniaprzepływupan
na“2”.
 
Abyułatwićprasowaniesilniepogniecionych
ubrańlubbardzogrubychtkaninmożna
chwilowowzmocnićstrumieńpary.Wtymcelu
należyustawićregulatortemperaturywpozycji
“max”.
Naciśnijkilkakrotnieprzycisk
wodst’pach5
sekund.
 
Nienależyużywaćfunkcjispryskiwaniapodczas
prasowaniajedwabiu.
 
(Wzależnościodmodelu)
Regulatortemperaturynastawićna“max”.
Przycisk
naciskaćwielokrotniezprzerwami
conajmniej5sekund.
 
(Wzależnościodmodelu)




Regulatortemperaturynastawićna“max”.
Odzieżprzeznaczonądoprasowaniapowiesić
nawieszaku.
˚elazkoprowadzićpionowowodległości10cm
inaciskaćwielokrotnieprzycisk
zprzerwami
conajmniej5sekund.

Ustawpokr’tłoregulatoraparywpozycji“0”i
wyjmijwtyczk’zkontaktu.
Opróżnićzbiornik:żelazkoskierowaćszpicem
nadółilekkopotrząsać.
Przechowywaćwpozycjipionowej,anie
stawiaćnastopie.
Elektrycznyprzewódzasilającymożnazawinąć
wokółtylnejcz’ściżelazka.Elektrycznego
przewoduzasilającegoniezawijaćzbytmocno!
• Przedpodłączeniemurządzeniadosieci
elektrycznej,upewnijsię,żenapięciesieci
odpowiadanapięciuwskazanemunatabliczce
znamionowej.
• Urządzeniepowinnozostaćpodłączone
dogniazdkazuziemieniem.Jeśliużywasz
przedłużacza,upewnijsię,żedysponujesz
gniazdkiemdwubiegunowym16Az
uziemieniem.
• Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,
urządzenianiemożnauruchomić.Aby
mócponownieużyćżelazka,odnieśjedo
autoryzowanegoSerwisuTechnicznego.
• Abytegouniknąć,wniesprzyjających
warunkachzasilaniaelektrycznego,mogą
wystąpićtakiezjawiskajakprzejściowe
spadkinapięcialubwahanianapięcia,zatem
zalecasię,abyżelazkopodłączonebyłodo
siecielektrycznejomaksymalnejimpedancji
wynoszącej0.27Ω.Wraziepotrzeby,
użytkownikmożezapytaćdostawcęenergiio
impedancjęsystemuwpunkciezasilania.
Niepodstawiajurdzeniapodkran,abynapełnić
zbiornikwo.
• Pokażdymużyciulubwprzypadku
podejrzeniausterkinależynatychmiast
odłączyćurządzenieodzasilania.
• Nieodłączajurządzeniazsiecipociągającza
kabel.
• Niezanurzajżelazkalubgeneratoraparyw
wodzieaniżadnyminnympłynie.
Niepozostawiajurządzeniawmiejscu
wystawionymnadziałanieczynniw
atmosferycznych(deszcz,ce,szron,itp.)

Zbiornikżelazkanapełnićwodązsieci
wodociągowejiregulatortemperatury
nastawićna“max”.Podłączyćżelazkodosieci
elektrycznej.Jeśliżelazkoosiągnienastawioną
temperatur’(gaśnielampkakontrolna),regulator
parynastawićna“2”icałkowicieodparować
wod’,naciskającwielokrotnieprzycisk
.
Przypierwszymprasowaniuzużyciempary
niekierowaćnajpierwstrumieniaparyna
prasowanąbielizn’,ponieważwkomorzepary
mogąznajdowaćsi’jakieśzanieczyszczenia.

Lampkakontrolnaświecisi’podczas
podgrzewaniaigaśnie,gdyżelazkoosiągnie
nastawionątemperatur’.Jeżeliżelazkojużraz
si’rozgrzało,możnadalejprasowaćpodczas
podgrzewania.Bielizn’przeznaczonądo
prasowaniaposortowaćwedługoznaczeń
nanaszywkachirozpocząćprasowanieod
najniższejtemperatury“•”.
Syntetyczne
••
Jedwab-wełna
•••
Bawełna-len
 
Regulatornat’żeniaprzepływupary
nastawićna“0”iwyjąćwtyczk’zgniazdka
sieciowego!
Należyużywaćjedynieczystejwodyzkranubez
żadnychdodatków.Dodawanieinnychpłynów,
takichjakperfumy,możeuszkodzićurządzenie.




Ostrożnie!Niebezpieczeństwo
poparzenia!





Wyjąćwtyczk’zgniazdkasieciowegoi
zaczekać,ażstopaostygnie.
Obudow’istop’żelazkawyczyścićtylkowilgotną
ścierką,wytrzećdosucha.
Jeżelistopażelazkajestbardzozabrudzona,
zamoczyćwoccielniana,ścierk’iprasować
jąnazimno.Nakonieczwilżyćścierk’wodą,
wyczyścićstop’żelazkaidokładniewysuszyć.

Zabrudzeniawyczyścićnatychmiast
wielokrotnie,gruboposkładanąścierką
bawełnianąprzynastawieniunazakres“max”.
Abypowierzchniastopypozostała
niezarysowana,żelazkanienależystawiaćw
pobliżużadnychmetalowychprzedmiotów.Do
czyszczeniastopyniewolnoużywaćczyścików,
aniinnychśrodkówchemicznych.


Zależnieodmodelu,niniejszaseriajest
wyposażonawsystemusuwaniakamienia
“AntiCalc”(=komponent1+2+3).

Przykażdymużyciuregulatorapary,system
samooczyszczaniaczyścimechanizmz
odkładającegosiękamienia.

Funkcja“calc‘nclean”pomagausuwać
cząsteczkikamieniazkomorypary.Jeśliwoda
jestbardzotwarda,należyużywaćtejfunkcjico
dwatygodnie.
Napełnićzbiornikwody,ustawićpokrętło
regulacjitemperaturywpozycji“max”i
podłączyćżelazkodoprądu.
Powymaganymokresienagrzewaniaodłączyć
żelazkoodprąduiprzenieśćnadzlew.Wyjąć
regulatorparypoprzezustawieniewpozycji
“calc”jednocześnienaciskając.
Delikatniepotrząsnąćżelazkiem.Wrzącawoda
orazparazacznąsięwydobywać,usuwając
jednocześniekamieńlubosady,któremogły
zostaćtamnagromadzone.Kiedyzżelazka
przestaniekapać,należyponowniezamontować
regulatorparyiustawićgowpozycji“0”.
Rozgrzaćżelazkoażcaławodawyparuje.
Jeśliigłaregulatoraparyjestzabrudzona,
należyusunąćwszelkiezanieczyszczeniaz
końcówkiigłyzapomocąoctu,anastępnie
opłukaćczystąwodą.

Wkład“anti-calc”manaceluzredukowanie
iloscigromadzonegokamieniawytwarzanego
podczasprasowaniaparą,pomagając
przedłużyćczaseksploatacjiżelazka.Jednak
wkładzapobiegającynagromadzeniukamienia
niejestwstanieusunąćcałościnaturalnie
wytwarzanegozczasemkamienia.

 
(Wzależnościodmodelu)
Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze
2minutyfunkcjatabędzieniedostępna,
abyurządzeniemogłoosiągnąćżądaną
temperaturę.
Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycji
pionowejniezostanieporuszoneprzezosiem
minutlubprzez30sekundkiedyleżyna
stopielubnaboku,obwódbezpieczeństwa
automatyczniewyłączyurządzenie,alampka
kontrolnazaczniemigać.
Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynim
poruszyć.
Kiedysystembezpieczeństwadziaławpozycji
poziomejlubgdyżelazkoleżynaboku,a
urządzenienieposiadazabezpieczeniaprzed
kapaniem,kroplewodymogąwydostawać
si’przezotworywstopie;opróżnijzbiorniki
podłączżelazkoażwodawyparuje.

 
(Wzależnościodmodelu)

Urządzeniaobowiązująwarunkigwarancji
wydanejpresznaszeprzedstawicielstwo
handlowewkrajuzakupu.
Dokładneinformacjeotrzymacie.
Państwowkaźdejchwiliwpunkciehandlowym,
wktórymdokonanozakupuurządzenia.Wcelu
skorzystaniazusługgwarancyjnychkonieczne
jestprzedłoźeniedowodukupnaurządzenia.
Zastrzegasięprawowprowadzaniazmian.








Takieoznakowanieinformuje,żesprzętten,
pookresiejegoużytkowanianiemożebyć
umieszczanyłączniezinnymiodpadami
pochodzącymizgospodarstwadomowego.
Użytkownikjestzobowiązanydooddaniago
prowadzącymzbieraniezużytegosprzętu
elektrycznegoielektronicznego.Prowadzący
zbieranie,wtymlokalnepunktyzbiórki,sklepy
orazgminnejednostki,tworząodpowiedni
systemumożliwiającyoddanietegosprzętu.
Właściwepostępowaniezezużytymsprzętem
elektrycznymielektronicznymprzyczynia
siędouniknięciaszkodliwychdlazdrowia
ludziiśrodowiskanaturalnegokonsekwencji,
wynikającychzobecnościskładników
niebezpiecznychorazniewłaściwego
składowaniaiprzetwarzaniatakiegosprzętu.


•Tätälaitettavoivatkäyttää8-vuotiaatjasitä
vanhemmatlapsetjahenkilöt,joillaonrajoitetut
fyysiset,aistillisettaihenkisetkyvyttaijoillaei
olekokemustataituntemustalaitteesta,josheitä
valvotaantaiohjataanlaitteenturvallisessakäytössä
jaheymmärtävätsenkäyttöönliittyvätvaarat.Lapset
eivätsaaleikkiälaitteella.Lapseteivätsaapuhdistaa
taihuoltaalaitettailmanvalvontaa.
•Pidäsilitysrautajasenvirtajohtoalle8-vuotiaiden
lapsienulottumattomissa,kunlaiteonkytketty
sähköverkkoontaijäähtyy.
011 TB23../07/12
da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar










da
no
sv
pl
ru
uk
hu
ro
ar
TB 23...
M-2

У вас возник вопрос относительно изделия Siemens TB23XTRM?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Siemens TB23XTRM, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар yes
Длина шнура 1.9
Производительность парового напора 90
Тип рабочей поверхности титановая подошва
Цвет товара   Черный
Емкость водного резервуара 0.22
Функция вертикального пара yes
Функция распрыскивания yes
Автоматическое удаление накипи yes
Функция парового удара -
Самоочистка yes
Постоянная подача пара 25
Беспроводной no
Энергопитание
Мощность 2200
Потребляемая мощность (в обычном режиме) 2200
Входящее напряжение сети 220 - 240
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
База вращается на 360° yes
Вес и размеры
Ширина 138
Глубина 124
Высота 281
Вес 1020