Siemens TB26230 инструкция

Siemens TB26230

Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB26230. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Siemens TB26230 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB26230. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Siemens TB26230 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Siemens
Модель
TB26230
Изделие
EAN
4242003558263
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til
“2” og trykke gentagne gange på knappen .
Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
anvende den tøjet, da der stadig kan ndes snavs
i damphovedet.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern lugte
og udsende en smule røg, hvilket er normalt, og det vil
ikke ske efterfølgende.
Sådan bruges strygejernet
Kontroller den anbefalede temperatur for jet
mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et
stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
når du bruger eller bærer tøjstykket.
Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
Silke, uld eller syntetiske materialer: Stryg stoffets
bagside for at undgå skinnende pletter. Undgå
sprayfunktionen, så der ikke kommer stænkpletter.
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
Fyldning af vandbeholder
Indstildampregulatoren tilpositionen“0”,og
afbrydstrygejernetfrastrømforsyningen!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
er ikke omfattet af garantien.
Bru g ikk e kon de ns va nd f ra t ør re tu mb le re ,
airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet
til at bruge normalt vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande
vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet
1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du
blande det med destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”.
Kom godt i gang 1
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler
fra bundpladen.
Strygning uden damp 2
Strygning med damp 3
Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder
med dampsymbolet.
ekstra damp ved at trykke dampregulatoren i
maksimalt 2 sekunder.
Spray 4
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Dampstråler 5
Indstil temperaturdrejeskiven til position ”max”
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Lodret damp 6
Stryg ikke tøj, mens du har det på!
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
Interval mellem dampstråler bør være 5
sekunder.
Vent 1 0 sekunder e f t e r hver c y k lus med 4
dampninger.
Flerdelt afkalkningssystem 7
Afhængigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “AntiCalc (=komponent 1 + 2
+ 3).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
“self-clean” mekanismen for kedelstensaejringer.
2. Calc’n clean.
Funktionen calcn clean hjælper med at fjerne
kalkpartikler fra dampkammeret.
Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet er
meget hårdt, hvor du bor.
1. Fyld vandbeholderen, indstil temperaturvælgeren på
“max”, og slut strygejernet til.
2. Tag strygejernets stik ud efter den nødvendige
opvarmningsperiode.
3. Hold strygejernet hen over en vask, og tag
dampregulatoren ud ved at dreje den til positionen
“calc”, mens den trykkes ned.
4. Fyld påfyldningsbægeret, og hæld langsomt indholdet
ned i dampregulatorens hul (se billede 7).
5. Ryst strygejernet forsigtigt. Der kommer kogende
vand og damp ud af bundpladen sammen med kalk
eller andre aejringer. Når strygejernet ikke længere
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TB26 fra
Siemens.
Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med
økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed
fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg
med henblik senere genbrug, hvor muligheder for
forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk
og miljømæssig synsvinkel.
Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet
og må ikke anvendes til industrielle formål.
Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt,
og opbevar den for fremtidig opslag.
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fareforelektriskstødellerbrand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse
i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes
med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt
til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse
med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen
eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut
er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du
kontrollere, at den passer til 16A eller mere og har
et jordstik.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
0,27 Ω. Om nødvendigt kan brugeren spørge det
offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen
ved grænseadepunktet.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige
eller psykiske funktioner eller som mangler erfaring
eller viden, med mindre de har modtaget vejledning
om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres en stabil
overade.
Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge
for, at dennes overade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige
tegn på skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal
strygejernet kontrolleres af en autoriseret tekniker fra
vores tekniske servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet
med vand eller hælder overskydende vand ud efter
brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre
væsker.
Apparatet aldrig anbringes under en vandhane i
forbindelse med påfyldning af vand.
Udt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik ikke udtages af stikkontakten ved
at trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller
hvis der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for
reparation, som apparatet måtte have brug for som
f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres
af kvaliceret personale fra en autoriseret, teknisk
serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver
nødt til at gå fra det i en periode.
Vigtige advarsler
Lad ikke strømledningen komme i kontakt med
bundpladen, når den er varm.
Opbevar strygejernet i lodret position.
Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af
Siemens), da de kan beskadige apparatet.
Brug aldrig slibende produkter til rengøring af
bundpladen eller andre dele af apparatet.
For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du
rge for at und kontakt med metalgenstande.
Anvend aldrig skuresvampe eller kemikalier til rengøring
af strygesålen.
Før strygejernet bruges første gang
Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med
vand fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
Tilslut apparatet strømforsyningen. r dampstrygejernet
har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan
drypper, skal du sætte dampregulatoren i igen ved
at rette positionen “calc” ind efter indikatoren, trykke
dampregulatoren ned på plads og dreje den til
positionen “0”.
6. Opvarm strygejernet igen, indtil den resterende
mængde vand er fordampet.
7. Hvis dampregulatornålen er snavset, skal du fjerne
eventuelle aejringer fra spidsen med eddike og
skylle den med rent vand.
3. anti-calc
Patronen anti-calc er udviklet til at nedsætte
opbygningen af kedelsten, der dannes under strygning,
hvilket hjælper med at forlænge strygejernets levetid.
Imidlertid kan antikedelstenspatronen ikke fjerne al den
kedelsten, der opbygges naturligt med tiden
”Secure” Automatisk
sikkerhedsafbrydelse 8
(Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion “Secure” slukker
strygejernet, r det ikke bruges, hvilket forøger
sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion
inaktiv i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå
den indstillede temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter,
mens det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens
det står bundpladen, vil sikkerhedskredsløbet
automatisk afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde
at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
det lidt.
Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet
hviler bundpladen, kan apparatet dryppe gennem
bundpladen. Anbring dampregulatoren i positionen “0”,
tøm vandbeholderen, og varm strygejernet op igen,
indtil det resterende vand er fordampet.
Anti-drypsystem 9
(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
automatisk for at undgå drypning.
Opbevaring 10
Drej dampregulatoren til position “0”.
Rengøring 11
Nem påfyldningsadgang med låg over 12
(afhængigt af model)
Tips til at hjælpe dig med at spare energi
Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd
for at minimere energiforbruget:
• Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
temperatur.
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på
mærkaten på tøjet.
• Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur,
hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
• Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet
sprøjtefunktionen, når det er muligt.
• Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige,
hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp
genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis
du bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du
indstille tørretumbleren til programmet 'strygefri’.
• Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå
dampfunktionen helt fra.
• Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret
placering med damp aktiveret genererer spildt
damp.
Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først
gøre det ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i
overensstemmelse med de gældende regler i landet.
Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede
oplysninger herom.
Dette apparat er mærket i overenss-
temmelse med det europæiske direktiv
2002/96/EG - der omhandler kasserede,
elektriske og elektroniske apparater
(kasseret, elektrisk og elektronisk udstyr -
WEEE).
Denne retningslinje fastsætter rammen for
returnering og genbrug af kasserede apparater,
der gælder i hele EU.
Fejlndingsvejledning
Problem Sandsynlig årsag Løsning
Strygejernet
opvarmes ikke.
1. Temperaturdrejeskive i meget
lav position.
2. Ingen strømforsyning.
1. Drej til en højere position.
2. Kontroller med et andet apparat, eller slut
strygejernet til en anden stikkontakt.
Styrelyset tændes
ikke.
1. Strygejernet køler ned.
2. Strygejernet opvarmes ikke.
1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.
2. Se foregående afsnit.
Tøjet har en tendens
til klæbe.
1. Meget høj temperatur. 1. Drej temperaturskiven til en lavere temperatur.
Der kommer vand
ud sammen med
dampen.
1. Temperaturregulator i meget lav
position.
2. Dampregulator i meget høj
position med lav temperatur.
1. Drej temperaturregulatoren til en højere
position, og vent, indtil styrelyset slukkes.
2. Drej dampregulatoren til en lavere position.
Der kommer ikke
damp ud.
1. Dampregulator i lukket position.
2. Intet vand i beholderen.
3. Blokeret mekanisme.
1. Drej dampregulatoren til en åben position.
2. Fyld beholderen.
3. Fjern spidsen, og rens den. Hvis dette ikke
hjælper, skal du kontakte teknisk service.
Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
2. Blokeret mekanisme.
1. Fyld beholderen.
2. Kontakt teknisk service.
Der kommer vand ud
af bundpladen, før
strygejernet tilsluttes.
1. Dampregulatoren er ikke lukket
korrekt.
1. rg for at sætte dampregulatoren i position “0”.
Glem ikke at tømme beholderen, når du er
færdig med at stryge.
Der kommer røg
ud første gang,
strygejernet tilsluttes.
1. Smørelse af nogle af de indre
dele.
1. Tag det roligt. Den vil forsvinde efter kort tid
efter første anvendelse.
Du kan hente vejledningen under Siemens‘ lokale hjemmesider.
Oppbevaring 10
Sett dampregulatoren til “0”
Rengjøring 11
Stor åpning til vanntanken med
beskyttende lokk 12
(avhengig av modell)
Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en
hjelp til å minimere forbruket r du følge rådene
nedenfor:
• Begynn med å stryke de tekstilene som krever den
laveste stryketemperaturen.
Sjekk anbefalt stryketemperatur vaskelappen
plagget.
• Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved
å følge instruksjonene i denne håndboken.
• Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk
sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.
• Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige,
og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet
er synlig skadet.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis
det er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning,
sørg for at den er egnet til 16A eller mer og at den har
et støpsel med jordforbindelse.
For å unnat, under uheldige forhold, fenomener som
transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med
en impedans på maksimum 0,27 Ω.
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren
om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller
mentale evner, medmindre de er under oppsyn eller
har fått opplæring.
Barn overvåkes for å garantere at de ikke leker
med apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil
overate.
Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overaten
støtten står på er stabil.
Strykejernet ikke brukes hvis det har falt i gulvet,
har synlige skader eller lekker vann. Det kontrolleres
av et autorisert Teknisk Servicesenter r den kan
brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet ikke trekkes ut av stikkontakten ved å
dra i ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er
mistanke om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig
arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt
hovedledning, kun utføres av kvalisert personale fra
et autorisert Teknisk Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Viktige advarsler
Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen
mens den er varm.
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av
Siemens) da det kan skade apparatet.
Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller
andre deler av apparatet.
Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør
du unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk
aldri skuresvampereller kjemikalier til å rengjøre
strykesålen.
Før strykejernet brukes for første gang
Fyll springvann tanken og sett temperaturen til “max”
mens apparatet er frakoblet.
Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen
ved å sette dampregulatoren til “2” og trykke knappen
.gjentatte ganger.
Ikke bruk dampfunksjonen skittentøyet første gangen
den benyttes, da det fremdeles kan være smuss i
dampdispenseren.
Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang,
kan det komme ut lukt og litt røyk. Dette er normalt og
skjer ikke igjen senere.
Slik bruker du strykejernet
Sjekk tilrådet stryketemperatur merkelappen. Hvis
du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av,
kan riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en
del av artikkelen som ikke kommer til å være synlig når
du bruker eller har på deg artikkelen.
Start med å stryke de artiklene som krever lavest
stryketemperatur, slik som de som er laget av
syntetiske bre.
Silke, ull eller syntetiske materialer: stryk på baksiden
av stoffet for å unngå skinnende ekker. Unngå å bruke
sprayfunksjonen da den kan sette ekker.
Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin
Fylle på vanntanken
Sett damregulatoren til 0 og trekk ut
støpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det
med noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil
ødelegge apparatet.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on
annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
ilman valvontaa.
Tärkeitä varoituksia
Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan
silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
Älä ytä kalkinpoistoaineita (ellei nii suosittele
Siemens), sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai
jonkin muun laitteen osan puhdistamiseen.
Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden
kanssa, jotta pohja pysyy sileänä. Älä käytä pohjan
puhdistukseen hankaustyynyä tai kemikaaleja.
Ennen silitysraudan käyttöönottoa
Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon
“max”
Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta
on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin asentoon “2” ja
painamalla toistuvasti painiketta .
Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa,
älä käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi
edelleen olla likaa.
Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uudesta
silitysraudasta voi tulla hajuja ja hiukan savua, tämä on
normaalia eikä sitä tapahdu myöhemmin.
Silitysraudan käyttö
Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatteen
merkkilapusta. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista
valmistetut vaatteet.
Silkki, villa ja synteettiset materiaalit: silitä vaate väärältä
puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen
käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava
Vesisäiliön täyttö
Asetahöyrysäädinasentoon“0”jairrotapistoke
pistorasiasta!
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä käy kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
vastaavien laitteiden lauhdevettä. mä laite on
fi
Kiitämme teitä Siemens TB26-höyrysilitysraudan
valitsemisesta.
Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän
kehityksen ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko
sen käyttöikä on otettu suunnittelussa huomioon,
materiaalien valinnasta sen uudelleen käyttöön tai
kierrätykseen. Tämän lisäksi suunnittelussa on
arvioitu tuotteen parannusmahdollisuudet ottaen
huomioon tekninen, taloudellinen ja ympäristön
näkökanta.
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön
eikä sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne
tulevia käyttökertoja varten.
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku-taipalovaara!
mä laite tulee kytkeä ja sitä tulee yttää sen
tyyppikilven antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos
kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
jatkojohdon käyt on välttämätöntä, varmista, että
se sopii 16A tai suurempaan virtaan ja että siinä on
maayhteydellä varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi
on 0,27 Ω.
Käyttävoi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä
liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden
(mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut
fyysiset tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen
kokemus ja tieto, ellei heitä valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on
asetettu tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Se tulee
tarkistuttaa valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa
ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä
vedellä tai ennen veden poistoa laitteesta käytön
jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön
täyttöä varten.
Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastonmuutoksille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista
vetäen.
suunniteltu käytettäväksi normaalin hanaveden
kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa
sekoittamalla hanavettä tislattuun veteen suhteessa
1:1. Jos alueesi hanavesi on erittäin kovaa, sekoita
hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
Valmistelu 1
Poista silityspohjasta kaikki merkit ja suojat.
Silitys ilman höyryä 2
Silitys höyrytystoimintoa käyttäen 3
Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu
kohtiin, joissa on höyryn merkki.
Höyrytystoimintoa voidaan tehostaa painamalla
höyrynsäädintä enintään 2 sekunnin ajan.
Sumutin 4
Älä käytä sumutinta silkkiin.
Höyryruiske 5
Aseta lämpötilasäädin asentoon “max”.
Höyryruiskeiden väli on 5 s.
Pystysuora höyry 6
Älä silitä vaatteita, silloin kun ne on henkilön päällä!
Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin
päin!
Ruiskeiden väli on 5 s.
Odota 10 s jokaisen 4 ruiskeen jälkeen.
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä 7
Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 +
3) -kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean”
-järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. Calc’n clean.
cal c n c l ea n -t o im i nto a ut t aa p o is t ama a n
kalkkihiukkaset höyrykammiosta.
Käytä tätä toimintoa noin 2 viikon välein, jos alueesi
vesi on erityisen kovaa.
1. ytä vesiiliö, aseta mtilanvalitsin max”-
asentoon ja kytke silitysrauta pistorasiaan.
2. Irr ot a s i li tysr au ta pi s to rasi as ta va a di tun
kuumennusajan jälkeen.
3. Pidä silitysrautaa pesualtaan yläpuolella ja poista
yrynädin kääntämäl se asentoon “calc ja
pitämällä sitä samalla alhaalla.
4. Kaada yhden mittalasin sil höyrynsäätimen
aukkoon (ks. kuva 7).
5. Ravista silitysrautaa kevyesti. Silitysraudan pohjasta
tulee ulos kiehuvaa vet ja höyr, jotka tuovat
mukanaan kalkin ja mahdolliset saostumat. Kun
veden tippuminen loppuu silitysraudasta, kokoa
höyrynsäädin kiinnittämällä se takaisin paikoilleen,
kohdistamalla “calc” osoittimeen, painamalla sitä alas
ja kääntämällä se asentoon “0”.
6. Kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes loput
vedestä haihtuvat pois.
7. Jos höyrynsäätimen neula likaantuu, poista
mahdolliset likakertymät päästä viinietikalla ja
huuhtelemalla se puhtaalla vedellä.
3. anti-calc
“anti-calc -patruuna on suunniteltu hentämään
höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää
silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei
kuitenkaan voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan
kanssa kertynyttä kalkkia.
Automaattinen sammutustoiminto 8
(Mallista riippuen)
Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan
pois päältä silloin, kun se tetään ilman valvontaa.
Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää
sen energian kulutusta.
Laitteen päällekytkennän jälkeen kyseinen toiminto ei
aktivoidu 2 minuuttiin, sillä tämän aikana silitysrauta
saavuttaa asetetun lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin
sen ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen
nojatessa silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri
sammuttaa laitteen automaattisesti ja merkkivalo
alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla
sitä hiukan.
Kun automaattinen sammutustoiminto aktivoituu
silitysraudan nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta
voi tulla vettä. Aseta höyrysäädin asentoon “0”, tyhjennä
vesisäiliö ja kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes
jäljelle jäävä vesi on haihtunut.
Vesisuoja 9
(Mallista riippuen)
Jos lämpötila on liian alhainen, ytytystoiminto
kytkeytyy automaattisesti pois ältä, jotta veden
ulostulo laitteesta vältettäisiin.
Säilytys 10
Käännä höyrysäädin asentoon “0”.
Puhdistus 11
Suuri, kannellinen täyttöaukko 12
(mallikohtainen)
Ohjeita energian säästämiseen
Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon.
Minimoi käytetty energiaä noudattamalla alla
olevia ohjeita:
• Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
silityslämpötilan.
Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen
merkistä.
• Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan
noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
• Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos
mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.
• Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa
vielä kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää
pienempää höyryasetusta. llöin vaatekappaleet
tuottavat höyryn silitysraudan sijaan. Jos kuivaat
vaatekappaleet kuivurissa ennen niiden silitystä,
aseta kuivuri ohjelmaan ‘silityskuivaus’.
• Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke
höyryn säädin kokonaan pois päältä.
• Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun si ei
käytetä. Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan
ja höyryn säädin on päällä, rauta tuottaa höyryä
turhaan.
Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
olevienäräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi
tai paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa
paikallisista määräyksistä.
Tämä laite täyttää sähk ö- j a elektr
oniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2002/96/EY vaatimukset ja omaa vastaavan
merkin WEEE.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden
rakenteet palautusta ja kiertystä varten koko
EU-alueella.
no
Takk for at du valgte et TB26 dampstrykejern fra
Siemens.
Dette strykejernet har blitt utformet i henhold
til økologiske kriterier relaterte til bærekraftig
utvikling; ved å analysere hele livssyklusen fra valg
av materialer til senere gjenbruk eller resirkulering;
og evaluere forbedringsmulighetene fra et teknisk,
økonomisk og miljømessig standpunkt.
De tte a ppa r at e t ha r ku n bl itt u tfo rme t
for husholdningsbruk og må ikke brukes til
industriformål.
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet
og oppbevar den et sikkert sted for fremtidig
referanse.
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fareforelektriskstøtellerbrann!
Dette apparatet tilkoples og brukes i henhold til
informasjonen som står på merkeplaten.
006 TB26../07/11
da, no, sv, fi, pl, ru, uk, hu, ar, ro
pl
Dziękujemy za zakup żelazka parowego TB26
marki Siemens.
Żelazko to zostało zaprojektowane zgodnie
z no rm ami ekol ogicz nymi do tyczą cymi
zrównoważonego rozwoju; analizując cały okres
eksploatacji, począwszy od wyboru materiałów
do etapu ponownego wykorzystania lub recyklingu;
oceniając możliwości udoskonalenia, z punktu
widzenia technologii, ekonomii oraz środowiska.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane
wyłącznie do użytku domowego i nie może być
stosowane w przemyśle.
Należy doadnie przeczytać instrukcję obugi
urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym
miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie
potrzeby.
Ostrzeżenia ogólne
Niebezpieczeństwoporażeniaprądemlub
pożaru!
Urządzenie musi być podłączone i używane zgodnie
z informacjami znajdującymi się na tabliczce
znamionowej.
Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli
przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady
uszkodzenia.
To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z
uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza,
należy upewnić się, że jest on odpowiedni do natężenia
16A i lub wyższego oraz, że wyposażony jest we
wtyczkę z uziemieniem.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska
jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia,
zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci
elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej
0,27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
możliwościami ruchowymi, zmysłowymi oraz
umysłowymi, lub pozbawione wiedzy i doświadczenia,
chyba, że są nadzorowane lub zosty wcześniej
odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
Urdzenie należy yw i stawiać na stabilnym
podłożu.
Kiedy żelazko znajduje s na podstawie, naly
upewnić się, że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone,
nosi widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z
niego woda. W takim przypadku, urządzenie musi zostać
sprawdzone przez autoryzowane Centrum serwisowe
zanim będzie mogło zostać ponownie użyte.
Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed
napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody
pozostałej w zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub
innym płynie.
Urdzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z
kranu.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu
ciągnąc za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu
lub w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie
wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana
uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być
wykonane przez wykwalikowanego pracownika
Autoryzowanego centrum serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru,
należy odłączyć je od prądu.
Ważne ostrzeżenia
Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z
gorącą stopą żelazka.
Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
Nie naly używać pływ do usuwania kamienia
(z wyjątkiem tych zalecanych przez rmę Siemens),
ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
Nigdy nie należy używać substancji ściernych
do czyszczenia stopy żelazka ani innych części
urządzenia.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana,
żelazka nie należy stawiać w pobliżu żadnych
metalowych przedmiotów. Do czyszczenia stopy
nie wolno ywać czyścików, ani innych środw
chemicznych.
Przed pierwszym użyciem żelazka
Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić
zbiornik wo z kranu i ustaw pokrętło regulacji
temperatury w pozycji “max”
Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie
żądatemperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można
rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie
regulatora pary w pozycji “2” oraz poprzez wielokrotne
naciskanie przycisku .
Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie
należy stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ
w dozowniku pary mogą znajdować się jeszcze
zanieczyszczenia .
Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
zapach oraz niewielkie ilości dymu; jest to normalne
zjawisko, które nie będzie występowało później.
Jak korzystać z żelazka
Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania w tabeli
produktu. Jeśli nie wiadomo z jakiego materiału bądź
materiałów wykonany jest dany produkt, należy określić
temperaturę prasowania poprzez wyprasowanie części,
która nie dzie widoczna w trakcie noszenia lub
używania danego produktu.
Prasowanie należy rozpocząć od artykułów
wymagających najniższej temperatury prasowania,
takich jak włókna syntetyczne.
Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasować
po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania
lśniących plam. Nie należy używać funkcji spryskiwania,
gdyż może powodować plamy.
Syntetyczne
••
Jedwab - wełna
•••
Bawełna - len
Napełnianie zbiornika na wodę
Ustawićregulatorparywpozycji“0”iodłączyć
żelazkoodprądu!
Naly ywać jedynie czystej wody z kranu bez
żadnych dodatków. Dodawanie innych płynów, takich
jak perfumy, może uszkodzić urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego
z wyżej wymienionych produktów unieważni
gwarancję.
Feilsøkingsguide
Problem Mulig årsak Løsning
Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelger stilt veldig
lavt.
2. Ingen hovedstrømforsyning.
1. Sett velgeren høyere.
2. Sjekk med et annet apparat eller sett
støpselet inn i en annen stikkontakt.
Kontrollampen slår seg
ikke på.
1. Strykejernet avkjøles.
2. Strykejernet varmer ikke.
1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
2. Se forrige paragraf.
Klærne kleber seg fast. 1. Veldig høy temperatur. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere
temperatur.
Det kommer vann ut
med dampen.
1. Temperaturvelger stilt veldig lavt.
2. Dampregulator stilt veldig høyt
med lav temperatur.
1. Sett temperaturvelgeren til en høyere posis-
jon og vent til kontrollampen slår seg av.
2. Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.
Det kommer ikke damp. 1. Dampregulatoren er satt til lukket.
2. Ikke vann i tanken.
3. Tildekket mekanisme.
1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
2. Fyll tanken.
3. Fjern nålen og rengjør den. Hvis dette ikke
hjelper, kontakt Teknisk service.
Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
2. Tildekket mekanisme.
1. Fyll tanken.
2. Kontakt Teknisk service.
Det kommer vann ut av
strykesålen før støpselet
settes i stikkontakten.
1. Dampregulatoren er ikke
ordentlig lukket.
1. Sørg for at dampregulatoren er satt til “0”.
Ikke glem å tømme vanntanken når du er
ferdig med å stryke.
Det kommer røyk når
stryke jernet brukes for
første gang.
1. Innsmurte deler fra
produksjonen blir varme.
1. Ta det med ro. Det går bort etter
førstegangsbruk.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Siemens sine lokale nettsider.
Vianmääritysopas
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysrauta ei kuumene. 1. Lämpötilasäädin on hyvin
alhaisella tasolla.
2. Ei sähkövirtaa.
1. Käännä säädin korkeammalle.
2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
toista laitetta käyttäen tai kytkemällä
laite toiseen pistorasiaan.
Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
ynnissä.
2. Silitysrauta ei kuumene.
1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
loppunut.
2. Katso edellinen kappale.
Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on erittäin korkea. 1. ännämpötilasäädin alhaisemmalle
tasolle.
Höyryn mukana laitteesta
tulee vettä.
1. Lämpötilasäädin on hyvin
alhaisella tasolla.
2. Höyrysäädin on korkeassa
asennossa ja lämpötila on
alhainen.
1. Käännä lämpötilasäädin korkeampaan
asentoon ja odota kunnes merkkivalo
sammuu.
2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
tasolle.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TB26 från
Siemens.
Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska
krav med avseende hållbar utveckling. Hela dess
livscykel har utvärderats, från val av råmaterial till
återanvändning eller återvinning. Möjligheterna till
förbättring har utvärderats tekniskt, ekonomiskt
och miljömässigt.
Apparaten har utformats för hemanvändning och
den får inte användas industriellt.
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och
spara den inför framtida behov.
Allmänna varningsmeddelanden
angående säkerhet
Faraförelektriskstötellerbrand!
Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med
uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller
själva apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är
absolut nödvändigt att använda förlängningskabel,
kontrollera att den är anpassad för 16A eller mer och
att kontakten är jordad.
För att undvika att fenomen som att transient spänning
sjunker eller att belysningen uktuerar vid liga
strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att
du ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem
med en maximal impedans på 0,27 Ω.
Vid behov, kan användaren fråga det allmänna
strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer ven
omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och
kunskaper, utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas stabilt
underlag.
Om apparaten ställs ett stöd måste stödets underlag
vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats,
om synliga skador nns eller om det läcker vatten.
Det måste kontrolleras av servicetekniker innan det
används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du
ska hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykrnet i vatten eller annan
vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
du misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av
auktoriserad servicetekniker.
Problemlösning
Problem Möjlig orsak Lösning
Strykjärnet blir inte varmt. 1. Temperaturreglaget i alltför lågt
läge.
2. Ingen ström.
1. Ställ i högre läge.
2. Prova med annan apparat eller i annat
vägguttag.
Kontrollampan tänds inte. 1. Strykjärnet svalnar.
2. Strykjärnet blir inte varmt.
1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln
är klar.
2. Se föregående stycke.
Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge.
Vatten kommer ut med
ångan.
1. Temperaturreglaget i alltr lågt ge.
2. Ångreglaget i alltför högt lågt
läge och låg temperatur.
1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och
vänta tills dess att kontrollampan släcks.
2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
Ingen ånga. 1. Ångreglaget i stängt läge.
2. Inget vatten i vattenbehållaren.
3. Igensatt mekanism.
1. Ställ ångreglaget i lägre öppet läge.
2. Fyll vattenbehållaren.
3. Lossa nålen och rengör den. Om detta
inte hjälper, kontakta servicetekniker.
Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
2. Igensatt mekanism.
1. Fyll vattenbehållaren.
2. Kontakta servicetekniker.
Vatten droppar från sulan
när strykjärnet inte är
anslutet.
1. Ångreglaget är inte ordentligt
stängt.
1. Ställ ångreglaget i läge “0”.
Glöm inte att tömma vattenbehållaren
när du har strukit.
Det ryker när strykjärnet
ansluts första gången.
1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter en kort
tids användning.
Du kan ladda ner denna handbok från Siemenss lokala hemsidor.
Nie należy używać skroplonej wody z suszarek
bębnowych, klimatyzatorów i podobnych urządzeń.
To urządzenie zostało zaprojektowany do ycia ze
zwykłą wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji
1:1. Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy
zmieszać ją z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełni zbiornika wody powyżej
oznaczenia “max”.
Przygotowywanie 1
Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
zabezpieczające.
Prasowanie bez pary 2
Prasowanie z parą 3
Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w
obszarach oznaczonych symbolem pary.
Ekstra parę można uzyskać poprzez naciśnięcie
regulatora pary przez 2 sekundy.
Spryskiwanie 4
Nie naly używ funkcji spryskiwania podczas
prasowania jedwabiu.
Wyrzut pary 5
Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji
maksymalnej
Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Pionowy wyrzut pary 6
Nie wolno prasować odzieży kiedy jest ona noszona!
Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi
ani zwierzęta!
Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać
10 sekund.
Złożony system usuwania kamienia 7
Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona
w system usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent
1 + 2 + 3).
1. self-clean
Przy każdym użyciu regulatora pary, system
samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego
się kamienia.
2. calc‘n clean
Funkcja “calc’n clean” pomaga w usuwaniu drobinek
kamienia z komory parowej.
Jeżeli woda w okolicy jest bardzo twarda, naly
korzystać z tej funkcji raz na około 2 tygodnie.
1. Napełnić zbiornik na wodę, ustawić regulator
temperatury w pozycji “max” i pod āczyć żelazko do
sieci.
2. Po upływie czasu potrzebnego do rozgrzania,
odłączyć żelazko od sieci.
3. Przytrzymać żelazko nad zlewem i wyjąć regulator
pary, obracając go do pozycji “calc” i jednocześnie
naciskając.
4. Wlać powoli zawartość jednej miarki do napełniania
do otworu regulatora pary (patrz rysunek 7).
5. Delikatnie potrząsnąć żelazkiem. Wrząca woda i para
będą wydobywały się ze stopy żelazka, wypłukując
kamień lub inne znajdujące się wewnątrz osady. Gdy
z żelazka przestanie kapać, ponownie zamontować
regulator pary, wsuwając go, ustawiając pozycję
“calc” równo ze wskaźnikiem, a następnie wciskając
i obracając regulator do pozycji “0”.
6. Ponownie podgrzać żelazko, aż wyparuje pozostała
woda.
7. Jeśli iglica regulatora pary jest zabrudzona, należy
usun ā wszelkie osady z jej końcówki, używając w tym
celu octu, a następnie spłukując czystą wodą.
3. anti-calc
Wkład “anti-calc ma na celu zredukowanie ilosci
gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas
prasowania parą, pomagając przedłużyć czas
eksploatacji żelazka. Jednak wkład zapobiegający
nagromadzeniu kamienia nie jest w stanie usunąć
całości naturalnie wytwarzanego z czasem kamienia.
Funkcja “Secure” automatycznie
wyłączająca urządzenie 8
(Zależnie od modelu)
Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty
funkcja ta będzie niedostępna, aby urządzenie mogło
osiągnąć żądaną temperaturę.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej
nie zostanie poruszone przez osiem minut lub przez
30 sekund kiedy leży na stopie lub na boku, obwód
bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie, a
lampka kontrolna zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim
poruszyć.
System zapobiegający kapaniu 9
(Zależnie od modelu)
Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę,
para zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec
kapaniu.
Przechowywanie 10
Ustawić regulator pary w pozycji “0”.
Czyszczenie 11
Duży wlew wody z pokrywką 12
(w zależności od modelu)
Wskazówki, które pomogą oszczędzić
energię
Generowanie pary powoduje największe zużycie energii
podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia
zużywanej energii należy postępować zgodnie z
poniższymi radami:
• Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które
wymagają najniższej temperatury prasowania.
Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
prasowania.
• Dostosować ilć pary do wybranej temperatury
prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych
w niniejszej instrukcji obsługi.
• Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest
to konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać
z funkcji rozpylacza zamiast pary.
• Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i
stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para
będzie wydziel się z wilgotnej tkaniny, a nie z
żelazka. Dla osób, które przed prasowaniem używają
suszarki elektrycznej, zaleca się zaprogramować
suszarkę na funkcję 'iron dry'.
• Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy
wyłączyć regulator pary w żelazku.
• W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej.
Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z
włączonym regulatorem pary spowoduje niepotrzebne
generowanie pary.
Ekologiczna utylizacja
To urdzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. “O
zu ży ty m sp rz ęci e e lek tr yc znym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekrlonego kontenera na
odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie
jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie
z innymi odpadami pochodcymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym
lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiacy oddanie
tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
sadników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Drag ur kontakten när du mnar strykjärnet utan
uppsyn.
Viktiga varningsmeddelanden
t inte elkabeln komma i kontakt med sulan r
den är varm.
Förvara strykjärnet stående.
Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända
av Siemens, då de kan skada apparaten.
Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
andra delar av apparaten.
För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte
utsätts för kontakt med metallföremål.Använd aldrig
skursvamp eller kemikalier när du rengör stryksulan.
Innan strykjärnet tas i bruk
Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten
innan sladden ansluts och ställ temperaturreglaget
på “max”
Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget “2” och
tryck era gånger knappen när ångstrykjärnet har
uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks).
Använd inte ångfunktionen tvätt första gången,
eftersom det kan komma smuts med den första
ångan.
När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta
och ryka något. Detta är normalt och det kommer inte
att upprepas.
Användning av strykjärnet
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på
märkningen i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg
du skall stryka, prova först en del av plagget som
inte är synlig vid användning.
rja med att stryka de plagg som kräver lägst
stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetber.
Silke, siden, ull och syntetmaterial: Stryk tygets
baksida för att undvika att det blir blankt. Undvik
sprayfunktionen så att inte äckar uppstår.
Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne
Fyll vattenbehållaren
Ställ ångreglaget till läge 0 och dra ur
strykjärnetssladd!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av
andra vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
produkter ogiltigförklaras garantin.
Annd inte kondenserat vatten från torktumlare,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick
rekommenderas att blanda lika delar kranvatten och
destillerat vatten. Om ditt kranvatten har ovanligt hög
hårdhetsgrad, blanda en del kranvatten med två delar
destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket “max”.
Förberedelser 1
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från
sulan.
Strykning utan ånga 2
Strykning med ånga 3
Endast när temperaturreglaget är ställt i området med
symbolen för ånga.
Använd extra ånga genom att trycka på ångreglaget i
högst 2 sekunder.
Spray 4
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Ångpuff 5
Ställ temperaturreglaget i läge max
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sek.
Vertikal ånga 6
Stryk inte kläder på en person!
Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sek.
Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
Avkalkning i era steg 7
Beroende modell är ditt strykjärn utrustad med
avkalkning i era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. Calc’n clean.
Funktionen Calcn clean bidrar till att avlägsna
kalkpartiklar från ångkammaren.
Använd den här funktionen ungefär varannan vecka
om vattnet i ditt område är mycket hårt.
1. Fyll vattentanken, sätt temperaturväljaren läget
”max” och sätt i strykjärnets elsladd.
2. Efter den nödvändiga uppvärmningsperioden, koppla
ifrån strykjärnet.
3. Håll strykjärnet över en vask och ta bort ångregulatorn
genom att vrida den till läget “calc” samtidigt som du
trycker ner den.
4. Häll långsamt innehållet från en av påfyllningsbehål--
larna i ångregulatorns hål (se bild 7).
5. Skaka strykjärnet försiktigt. Kokande vatten och ånga
kommer ut ur stryksulan, tillsammans med kalk eller
avlagringar som kan ha funnits där. När strykjärnet
slutar droppa, sätt dit ångregulatorn genom att föra
in den med läget “calc” mitt för markeringen, tryck in
den och vrid den till läget ”0”.
6. Värm upp strykrnet igen tills allt vatten har
förångats.
7. Om ångregulatorns stift är smutsigt, ta bort alla
avlagringar från det med vinäger och skölj med rent
vatten.
3. anti-calc
Patronen anti-calc är utformad för att minska
kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte
avlägsna all kalk som bildas.
”Secure” Automatisk
säkerhetsavstängning 8
(Beroende på modell)
Funktionen Secure” för automatisk avstängning
kopplar ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar
säkerheten och energiförbrukningen.
Efter igångsättning av produkten kommer denna
funktion att vara inaktiv de två första minuterna för att
ge produkten tid att nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8
minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det
vilar på sulan eller sidan, kommer säkerhetskretsen
att slå av apparaten automatiskt och kontrollampan
kommer att börja blinka.
Anti-drip 9
(Beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
för att förhindra dropp.
Förvaring 10
Ställ ångreglaget i läge “0”.
Stor påfyllnadsöppning med lock 12
(beroende på modell)
Rengöring 11
Tips för att spara energi
Det g å r åt m e st energi när man a n vänder
ångfunktionen. Följ råden nedan för att minimera
energiförbrukningen:
• Börja med att stryka de tyger som kräver gst
stryktemperatur.
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på
lappen med skötselråd på respektive plagg.
• Anpassa i n s t ä llningen för ånga e f t e r vald
stryktemperatur enligt anvisningarna i denna
handbok.
• Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om
möjligt sprejfunktionen i stället.
• Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra
ner inställningen för ånga. bildas ånga från tyget,
snarare än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen
före strykning, använd programmet för ”stryktorrt”.
• Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av
ångfunktionen helt.
• Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner
när ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
Råd om avfallshantering
Innan en använd apparat slängs skall den göras
oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala
föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller
exakt information.
Denna apparat är märkt i enlighet med EU-
direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs
av eller innehå l ler elek t r iska ell e r
elektroniska produkter ( WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling och
återvinning av använda apparater och de tillämpas
inom EU.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte
produkter, vil oppheve garantien.
Ik ke b ru k k ond en sva nn f ra t ø rke tr omm el ,
luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette
apparatet er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for
å forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet
i ditt distrikt er veldig hardt, bland springvannet med
destillert vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for “max” vannivå.
Klargjøring 1
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
strykesålen.
Stryking uten damp 2
Stryking med damp 3
Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
dampsymbolet.
ekstra damp ved å trykke dampregulatoren i
maksimalt 2 sekunder.
Spray 4
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
“Ekstra damp” 5
Sett temperaturvelgeren til “max”
Intervallet mellom “ekstra damp” skal være 5 sek.
Vertikal damp 6
Ikke stryk klær som noen har på seg!
Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
Intervallet mellom “ekstra damp” skal være 5 sek.
Vent 10 sek. etter hver 4. “ekstra damp”-syklus.
Multippelt avkalkingssystem 7
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-
systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. Calc’n clean.
«Calc’n clea-funksjonen fjerner kalkpartikler fra
dampkammeret.
Bruk denne funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i
området er veldig hardt.
1. Fyll vann, sett temperaturkontrollen «maks.»
og sett i strykejernet.
2. Trekk ut k ontakten etter den nødvendige
oppvarmingsperioden.
3. Hold strykejernet over vasken og fjern dampregulatoren
ved å vri den ti “calc” mens du presser den ned.
4. Hell forsiktig innholdet fra påfyllingsbegeret ned i
dampregulatorhullet (se bilde 7).
5. Rist strykejernet forsiktig. Kokende vann og damp
vil komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller
bunnfall. Når strykejernet stopper å dryppe, setter du
tilbake dampregulatoren ved å sette den i “calc” med
pekeren, trykke den inn og vri den til «0».
6. Varm opp strykejernet igjen til det gjenværende van--
net har fordampet.
7. Hvis nålen dampregulatoren er skitten, du
fjerne eventuelle rester fra tuppen med eddik og skylle
den med rent vann.
3. anti-calc
“anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk
å redusere mengden av kalk som samler seg opp i
løpet av dampstrykingen, og den måten forlenge
strykejernets nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan
imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes naturlig
over tid.
“Secure” auto shut-off-funksjon 8
(Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet
hvis det ikke beveges over en viss tid. Dette øker
sikkerheten og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er
denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at
apparatet er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter
i oppreist posisjon, eller det står att strykesålen
eller siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå
av apparatet automatisk og kontrollampen begynner
å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil strømmen
tilbake.
Antidryppsysem 9
(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
automatisk slås av for å unngå drypping.
fra plaggene i større grad enn fra strykejernet.
Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du
stryker dem, still tørketrommelen inn på "stryketørt"-
programmet.
• Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av
dampregulatoren helt.
• Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause.
Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil
det forbruke damp.
Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
Før du kaster et brukt apparat, du først sette det
merkbart ut av funksjon og sørge for å avhende det i
henhold til gjeldende nasjonale lover. Din forhandler,
rådhuset eller kommunestyret kan gi deg nærmere
informasjon.
D e t t e a p p a r a t e t e r m e r k e t i
overensstemmelse med det EU-direktiv
2002/96/EG vedrørende brukte elektriske
og elektroniske apparater (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for returnering
og resirkulering av brukte apparater i hele EU.
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Laitteesta ei tule höyryä. 1. Höyrysäädin on suljetussa
asennossa.
2. Vesisäiliö on tyhjä.
3. Mekanismi on tukkiutunut.
1. Käännä höyrysäädin auki.
2. Täytä vesisäiliö.
3. Poista soitin ja puhdista se. Jos tämä ei
auta, ota yhteyttä tekniseen palveluun.
Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
2. Mekanismi on tukkiutunut.
1. Täytä vesisäiliö.
2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
Silityspohjasta tulee
vettä ennen silitysraudan
kytkemistä pistorasiaan.
1. Höyrysäädin ei ole hyvin
suljettu.
1. Varmista, että höyrysäädin on
asennossa “0”.
Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä
silityksen jälkeen.
Silitysraudasta tulee savua
silloin, kun se kytketään
päälle ensimmäistä kertaa.
1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Syytä huoleen ei ole. Tämä menee ohi
pian ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Siemens-verkkosivulta.
Poradnik diagnostyki usterek
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Żelazko nie grzeje. 1. Pokrętło regulacji temperatury
znajduje się w bardzo niskim
położeniu.
2. Brak prądu.
1. Ustawić w wyższej pozycji.
2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub
podłączyć wtyczkę do innego gniazdka.
Lampka kontrolna nie
włącza się.
1. Żelazko stygnie.
2 Żelazko się nie nagrzewa.
1. Poczekać cykl nagrzewania zakończy s.
2. Patrz poprzedni paragraf.
TB26..
slider S1
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukcja obs∏ugi
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з використання
Használati utasitás

Instructioni de folosire
da
no
sv
fi
pl
ru
uk
hu
ar
ro
M-2

У вас возник вопрос относительно изделия Siemens TB26230?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Siemens TB26230, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста....?! Как правильно, обработать, б/у. Утюг!!!!????

Валера, 8 месяцев назад

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Паровой утюг
Переменный пар -
Производительность парового напора 90
Емкость водного резервуара 0.29
Автовыключение yes
Функция вертикального пара yes
Автоматическое удаление накипи yes
Длина шнура 1.8
Функция парового удара -
Тип рабочей поверхности титановая подошва
Цвет товара   Синий
Энергопитание
Мощность 2200
Входящее напряжение сети 220 -240
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Ширина 280
Глубина 140
Высота 115
Вес 1040
Масса брутто 1190