Siemens TB56XTRM инструкция

Siemens TB56XTRM

Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB56XTRM. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Siemens TB56XTRM - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB56XTRM. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Siemens TB56XTRM пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Siemens
Модель
TB56XTRM
Изделие
EAN
4242003570173
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.siemens.com/entry/cc/en/

Register
your
product
online

TB 56...
 Brugsanvisning
 Bruksanvisning
 Bruksanvisning
Käyttöohje
 Instrukcja obsługi
 Инструкция по эксплуатации
 Інструкція з використання
 Használati utasitás
 Instructioni de folosire
 










•Efterladikkestrygejernetudenopsyn,rdetertændt.
•Fjernstikketfrakontakten,førdufylderapparatetmed
vand,ellerførduldervandudefterbrug.
•Apparatetskalanvendesogplaceresenstabilade.
•Nårdetplacerespåpladen,skalduværesikkerpå,at
aden,hvorpådenerplaceret,erstabil.
•Anvendikkestrygejernet,hvisdeterblevettabt,viser
tegnpåskadeellererutæt.Detskalundersøgesafet
autoriseretserviceværksted,førdetkananvendesigen.
•Foratundgåfarligesituationerskalenhverformfor
reparation,somapparatetmåttehavebrugforsom
f.eks.udskiftningafenbeskadigetledning,udføres
afkvaliceretpersonalefraenautoriseret,teknisk
serviceafdeling.
•Apparatetkanbrugesafbørn,derer8årgamle
ellerældreogpersonermednedsattefysiske,
sansemæssigeellermentaleevnerellermanglende
erfaringogviden,hvisdeovervågesellergives
instruktionervedrørendebrugafapparatetpåensikker
mådeogforstårdeinvolveredefarer.Børnmåikkelege
medapparatet.Rengøringogbrugervedligeholdelse
måikkeudføresafbørnudenovervågning.
•Holdstrygejernetogledningenudenforrækkeviddeaf
børn,dererunder8årgamle,nårdetertilslutteteller
kølerned.
•
FORSIGTIG!Varmoverade.
Overadenblivervarmunderbrug.
 






• Kontroller,atspændingsangivelsensvarertilden,
dererangivetpåstrygejernet,førdettilsluttes
lysnettet.
• Apparatetskaltilsluttesenstikkontaktmed
jordforbindelse.Hvisderanvendesen
forlængerledning,skaldenhaveet16Abipolært
stikmedjordforbindelse.
• Hvisapparatetssikringryger,fungererdetikke.
Forattagedetibrugigenskaldenudskiftesafet
autoriseretserviceværksted.
• Foratundgåatderunderugunstigestrømforhold
kanopståfænomenersomtransiente
spændingsfaldellerstyrkeudsvinganbefalesdet,
atstrygejernettilsluttesetstrømforsyningssystem
medenmaksimalimpedanspå0.27Ω.Om
nødvendigtkanbrugerenspørgedetoffentlige
forsyningsselskabomsystemimpedansenved
grænseadepunktet.
• Placeraldrigapparatetundervandhanenforatfylde
detmedvand.
• Tagstikketudafstikkontakten,hvisderermistanke
omfejlogaltidefterhveranvendelse.
• El-stikketmåikkefjernesfrastikkontaktenvedat
hiveiledningen.
• Nedsænkaldrigstrygejernetellerdamptankeni
vandellerandenvæske.
• Udsætikkeapparatetforvejrforhold(regn,sol,frost
osv.).
 
Stildampregulatorenpå ogtrækstikketud!
Brugkunrentvandfravandhanenudenatblande
nogetidet.Tilføjelseafandrevæskersomf.eks.
parfumevilbeskadigeapparatet.


Brugikkekondensvandfratørretumblere,
airconditionanlægellerlignende.Apparateterudviklet
tilatbrugenormaltvandfravandhanen.
Hvisduviloptimeredampfunktionen,kandublande
vandetfravandhanenmeddestilleretvandiforholdet
1:1.Hvisvandetiditområdeermegethårdt,kandu
blandedetmeddestilleretvandiforholdet1:2.

 
Sortérstrygetøjetefterdeinternationaleplejemærker
ogstartmedatstrygeveddenlavestetemperatur“•”:
Syntetisk
••
Silke–Uld
•••
Bomuld–Linned
Nårdertændesforstrømmen,lyserkontrollampen.
Kontrollampenlyser,indtildenønskedetemperatur
ernået.Herefterslukkerogtænderden,når
temperaturenistrygejernetstigerogfalder.Når
strygejernetervarmt,kanderstryges,ogsåselvom
strygejernetopvarmer.



Fyldstrygejernetsbeholdermedalmindeligt
postevandogstiltemperaturregulatorenpå“max”.
Tislutstrygejernet.Nårstrygejernetharnåetden
ønskedetemperatur(lysetpåbagsidenafvandtanken
slukkes),stillesdampregulatorenpå
ogtasten
trykkesnedgentagnegange,hvorvedvandet
fordamper.
Vedbrugafstrygejernetforførstegangkander
eventueltdannesenlettererøgoglugt,hvilketdog
forsvinderiløbetafetparminutter.
 
Stildampregulatorenpå .
 
Stiltemperaturregulatorenpå og-efter
opvarmningen-dampregulatorenpå
eller .
Temperaturregulatorpåposition“••”:Stil
dampregulatorenpå
.
Temperaturregulatorpåposition“•••”eller“max”:
Stildampregulatorenpå
.

(Afhængigtafmodel)
Dampindstillingen“e”(indstillingafenergibesparelse
“e”:24%energibesparelse*)kanbrugestildeeste
tekstiler.Dampindstillingen
måkunbrugespåtykke
tekstiler,derstadigerkrøllede.

e
Temperaturindstilling
Anbefalet
dampregulatorindstilling
•••til“max” eog
•• e



Bemærk:Vedtemperaturindstillingen“•”er
vandetikkevarmtnoktilatproduceredamp,så
dampregulatorenskalindstillestilpositionen
forat
undgå,atderdryppervandfrabundpladen.
 
Temperatur:maks.Trykeregangepåtasten ,med
pauserpåmindst5sekunder.
 



Stiltemperaturenpå“max”.Hængstrygetøjetpåen
bøjle.Førstrygejernetlodretienafstandpå10cm
ogtrykeregangepåtasten
,ipauserpåmindst
5sekunder.
 
Brugikkesprayfunktionenpåsilke.
 
Stildampregulatoreneregangefra til ogtilbage
igen(selvrens).Tømningafvandbeholderen:Hold
spidsenpåstrygejernetnedadogrystjernetlet.Stil
strygejernetpåenden,ikkepåstrygesålen.Vikleikke
ledningenforstramtop!

Erstrygejernetensmulesnavset,trækkesstikket
udogsålenafkøles.Tørkunhusogsålafmeden
fugtigklud.
Smeltersyntetiskstofpådenrustfriestrygesål,
fordiindstillingenerforhøj,slukkesfordampen
ogstofresternetørresstraksafsålenmedentyk,
sammenfoldet,fugtigbomuldsklud(maks.trin).
Foratholdestrygesålenglatogudenridser,skaldu
sørgeforatundgåkontaktmedmetalgenstande.
Anvendaldrigskuresvampeellerkemikaliertil
rengøringafstrygesålen.



 
Afhængigtafmodelerdenneserieudstyretmed
afkalkningssystemet“antiCalc”(=komponent1+2
+3).

Hvergangdubrugerdampregulatoren,
rensersystemet“self-clean”mekanismenfor
kedelstensaejringer.

Funktionen“calc’nClean”hjælpermedatfjerne
kalkpartiklerfradampkammeret.Brugdennefunktion
cirkahver2.uge,hvisvandetermegethårdt,hvor
dubor.
1.Tagstikkettilstrygejernetudafstikkontakten,indstil
dampregulatorenpå
,ogfyldvandbeholderen
medvand.
2.Indstiltemperaturvælgerenpå“max”,ogslut
strygejernettil.
3.Efterdennødvendigeopvarmningsperiode,
gårlampenud.

4.Holdstrygejernethenovervasken.Trykpå
“clean”-knappen,indtilcirka1/3afbeholderens
vandkapaciteterfordampet.Derkommerkogende
vandogdampudmedkalkellerandreaejringer.
5.Slip“clean”-knappen,ogrystforsigtigtstrygejerneti
noglesekunder,
6.Gentagtrin4og5tregange,indtilbeholderener
tom.Sætderefterstikketistikkontakten,ogvarm
strygejernetopigen,indtildetresterendevander
fordampet.
7.Tagstikketudafstikkontakten,ogladstrygesålen
køleaf.Tørstrygesålenafmedenfugtigklud.

Patronen“anti-calc”erudviklettilatnedsætte
opbygningenafkedelsten,derdannes
understrygning,hvilkethjælpermedat
forlængestrygejernetslevetid.Imidlertidkan
antikedelstenspatronenikkefjernealdenkedelsten,
deropbyggesnaturligtmedtiden
Forekstraafkalkning,varmstrygejernetopogpå
trykdampskudsknappeneregangehurtigtefter
hinanden.Ventdereftertilvandetervækfrasålen

 
(Afhængigtafmodel)
Denautomatiskafbryderfunktion“secure”slukker
strygejernet,nårdetikkebruges,hvilketforøger
sikkerhedenogsparerenergi.
Direkteeftertilslutningafstrygejerneterdenne
funktioninaktivi2minutter,dastrygejernetellersikke
kanopnådenindstilledetemperatur.
Hvisstrygejernetherefterikkebevægesi8
minutter,mensdetstårilodretpositionelleri30
sekunder,mensdetstårpåbundpladen,såvil
sikkerhedskredsløbetautomatiskafbrydeapparatet,
ogstyrelysetvilbegyndeatblinke.
Foratgenstilsluttestrygejernetskaldublotbevæge
detlidt.
Nårsikkerhedsafbrydelseneraktiv,mensstrygejernet
hvilerpåbundpladen,kanapparatetdryppegennem
bundpladen.Anbringdampregulatorenipositionen
“0”,tømvandbeholderen,ogvarmstrygejernetop
igen,indtildetresterendevanderfordampet.

(Afhængigtafmodel)
Hvisdenindstilledetemperaturerforlav,slukkes
automatiskfordampenforundgåatderopstårdråber.
Derhøresevt.etklik.

 
(Afhængigtafmodel)
Tekstilbeskyttelsenbrugestildampstrygningafsarte
stoffervedmaksimumstemperaturudenatbeskadige
dem.
Brugafbeskyttelsenoverødiggørogsåbrugafen
kludtilatforhindreskinnenpåmørkematerialer.
Detanbefalesførstatstrygeetlilleindvendigtstykke
afstoffetforatse,omdetervelegnet.
Nårduvilsættetekstilbeskyttelsenpåstrygejernet,
skaldusættespidsenafstrygejernetindienden
aftekstilbeskyttelsenogtrykkedenbagestedelaf
beskyttelsenopad,indtilduhøreretklik.Nårduvil
aftagetekstilbeskyttelsen,skaldutrækkenediclipsen
iendenogfjernestrygejernet.
Strygesålsomslagettiltekstilbeskyttelsekan
erhvervesgennemkundeserviceellerspecialiserede
forretninger:
Tilbehør
(eftersalg)
Bestillingsnummeri
specialforretninger
00464927 TZ15100


Dampforbrugermegetenergi.Følgnedenståenderåd
foratminimereenergiforbruget:
• Indstildampenihenholdtildenvalgte
strygetemperatur,hvorduskalfølgeinstruktionerne
ivejledningen.
• Forsøgatstrygetekstilerne,mensdestadiger
fugtige,hvorduskalformindskedampindstillingen.
Dampgenereresfratekstilernefremforfra
strygejernet.Hvisdubrugertørringaftekstilerne
førstrygning,skalduindstilletørretumblerentil
programmet'strygefri’.
• Ladstrygejernetståoprejstunderpauser.Vandret
placeringmeddampaktiveretgenerererspildt
damp.

Bruggenbrugsordningerneforemballageogældre
apparaterogværmedtilatskånemiljøet.
Erdertvivlomordningerneoghvorgenbrugs-
pladserneerplaceretkankommunenkontaktes.

















•Ikkelastrykejernetståutentilsynmensdetertilkoblet.
•Trekkstøpseletutavstikkontaktenførdufyller
apparatetmedvannellerførdutømmerutoverskytende
vannetterbruk.
•Strykejernetbørbrukesogplasserespåetstabiltunderlag.
•Nårstrykejernetsettespåunderdelenmåduforsikre
degomatdennestårpåenstabilate.
•Ikkebrukstrykejernetdersomdetharfaltpågulvet,
omdetviserytretegnpåskade,elleromdetlekker
vann.Strykejernetbørdakontrollerespåetautorisert
servicesenterførdetbrukespånytt.
•Foråunngåfarligesituasjoner,månødvendig
arbeidellerreparasjoner,f.eks.skifteutendefekt
hovedledning,kunutføresavkvalisertpersonalefraet
autorisertTekniskServicesenter.
•Strykejernetkanbrukesavbarnfra8årogoppover,
samtavpersonermedredusertefysiske,sensoriske
ellermentaleevner,ellermedmanglendeerfaring
ogkunnskap,hvisdeerundertilsynellerharfått
instruksjonerombrukenavapparatetpåentryggmåte,
slikatdeforstårpotensiellefareelementer.Barnmå
ikkelekemedstrykejernet.Rengjøringogvedlikehold
skalikkeforetasavbarnmedmindredeerundertilsyn
avenvoksen.
•Strykejernetogledningenmåoppbevaresutilgjengelig
forbarnsomeryngreenn8årnårstrykejerneterslått
på,ellernårdetkjølersegned.
•
FORSIKTIG!Varmoverate.
Overatenblirvarmunderbruk.
• Førdusetterpåstrykejernet,måduforsikredeg
omatspenningenpånettverketsamsvarermed
densomstårindikertpåregistreringsplatenpå
strykejernet.
• Strykejernetmåkoblestilenjordetkontakt.Dersom
dubrukerskjøteledning,måduforsikredegomat
denharenjordet,topolet16Astikkontakt.
• Dersomsikringenistrykejernetgår,vilikkeapparatet
lengerkunnebrukes.Foråfåapparatettilå
virkenormaltigjen,måstrykejernetleverespået
autorisertservicesenter.
• Foråunngåat,underuheldigeforhold,fenomener
somtransientespenningsfallelleruktuasjoner
forekommer,anbefalerviatstrykejerneterkoplet
tiletstrømnettmedenimpedanspåmaksimum
0.27Ω.Omnødvendig,kanbrukerenspørre
strømleverandørenomhvorstorimpedansenerved
koplingspunktet.
• Stillikkeapparatetunderkranenforåfylletanken
medvann.
• Trekkalltidutnettstøpseletumiddelbartetterbrukog
hvisduharmistankeomfeil.
• Ikkedrailedningenforåtastøpseletut
avstikkontakten.
• Førikkestrykejernetellervanntankennedivann,
ellerannenytendevæske.
• Ikkelastrykejernetværeutsattfor
ugunstigeværforhold(regn,sol,frost,etc.).
 
Settdampreguleringenpå ogtrekkut
støpselet!
Brukkunrentvannfraspringenogikkeblanddet
mednoe.Åbrukeandrevæsker,sliksomparfyme,vil
ødeleggeapparatet.


Ikkebrukkondensvannfratørketrommel,
luftkondisjoneringsanleggellerlignende.Dette
apparateterlagetforåbrukenormaltspringvann.
Blandspringvannmeddestillertvanniforholdet
1:1foråforlengeoptimaldampfunksjon.Hvis
springvannetidittdistrikterveldighardt,bland
springvannetmeddestillertvanniforholdet1:2.

 
Nårstrykejernetervarmt,kandetstrykesvidere
selvomdetvarmesopp.Sorterplaggeneetter
merkelappeneogstartmedlavesttemperatur“•”:
Syntetiskstoff
••
Silke–Ull
•••
Bomull–Lin
Kontrollampenlysernårjernetvarmesopp,den
slukkersåsnartdeninnstiltetemperaturenernådd.



FyIItankenpåstrykejernetmedvannfraspringen
ogsetttemperaturreguleringenpå“max”.Tilkopleså
apparatet.Nårstrykejernetharfåttriktigtemperatur
(indikatorlampenpåendenavvanntankenslår
segav),larduvannetfordampevedåinnstille
dampreguleringenpå
ogåtrykkeeregangerpå
knappen
.
Vedførstegangsbrukavstrykejernetkandet
forekommerøyk-ellerluktutvikling,mendennevil
stoppeetternoenfåminutter.
 
Settdampreguleringenpå .
 
Setttemperaturreguleringenpå ogsett
dampreguleringenpå
eller etteratdener
oppvarmet.
Setttemperaturreguleringeniposisjonen“••”:
dampreguleringensettespå
.
Setttemperaturreguleringeniposisjonen“•••”ellerpå
“max”;dampreguleringensettespå
.

(Avhengigavmodell)
Dampinnstillingen“e”(innstillingforenergisparing
“e”:sparer24%energi*)kanbrukesfordeeste
stofftyper.
-dampinnstillingenbørbarebrukespå
tykke,skrukketestoffer.

e
Temperaturinnstilling
Anbefaltinnstillingav
dampregulatoren
•••til“max” eog
•• e



Merk:Vedtemperaturinnstillingpå“•”erikkevannet
varmtnoktilåproduseredamp.Dampregulatorenbør
derforsettespå
foråunngåatvanndrypperfra
strykejernsålen.
 
Temperatur:max
Trykktasten
eregangermedpauserpåminst5
sekunder.
 



Setttemperaturenpå“max”.
Hengklærnepåenbøyle.
Førstrykejernetloddrettienavstandpå10cmog
trykktasten
eregangermedpauserpåminst5
sekunder.
 
Ikkebrukspray-funksjonenpåsilke.
 
Settdampreguleringenfra til ogtilbakeere
ganger(selvrens).Tømmingavtanken:Hold
strykejernedmedspissennedoverogristlettpådet.
Foroppbevaringsettesdetopppåbakkant,ikkeladet
ståpåsålen.
Ikkeviklekabelenoppforstramt.

Vedlettsmusstrekkesstøpseletutogsålenavkjøles
først.Tørkkunfuktigavsålenogjernetutvendig.
Dersomsyntetiskstoffsmelternårstålsålenerfor
høytinnstilt,mådampenslåsavogrestenetørkes
avstraksmedettyktsammenlagtstykkeavfuktig
bomullstøy.Settjernetpåtrinnmax
Hvisduvilatstrykesålenskalholdesegglatt,bør
duunngåhardkontaktmedmetallgjenstander.Bruk
aldriskuresvamperellerkjemikaliertilårengjøre
strykesålen.


 
Avhengigavmodellerdisseapparateneutstyrtmed
avkalkingssystemene“antiCalc”(=komponent1+
2+3).

Hvergangdubrukerdampregulatoren,vil“self-clean”-
systemetrengjøremekanismenforkalkavleiringer.

“calc’nClean”-funksjonenhjelpermedåfjerner
kalkpartiklerfradampkammeret.Brukdenne
funksjonencahver2.uke,hvisvannetiområdeter
veldighardt.
1.Trekkjernetsstøpselutavstikkontakten,sett
dampregulatorenistillingen
ogfyllvanntanken
medvann.
2.Stilltemperaturvelgerenistillingen"max"ogsett
støpsletistikkontakten.
3.Etterdennødvendigeoppvarmingsperioden,
slukkeslampen.

4.Holdstrykejernetoverenvask.Trykkpåknappen
"clean"tilca.entredjedelavvannetitankenhar
fordampet.Kokendevannogdampvilkommeut,
ogkanbringemedsegkjelsteinellerbunnfall.
5.Slippknappen"clean"ogristjernetforsiktiginoen
sekunder,
6.Gjentatrinn4og5tregangertiltankenertom.
Pluggderetterstøpsletistikkontaktenogvarmopp
jernetigjentilrestenavvannetharfordampet.
7.Trekkstøpsletutavstikkontaktenoglasåleplaten
kjølesned.Tørkkunavsåleplatenmedenfuktig
bomullsklut.

“Anti-calc”-patronenharblittlagetmedhenblikkpå
åreduseremengdenavkalksomsamlersegoppi
løpetavdampstrykingen,ogpådenmåtenforlenge
strykejernetsnyttbarelevetid.Antikalkpatronenkan
imidlertidikkefjerneallkalkensomdannesnaturlig
overtid.

 
(Avhengigavmodell)
“secure”autoshut-off-funksjonenslåravstrykejernet
hvisdetikkebevegesoverenvisstid.Detteøker
sikkerhetenogsparerenergi.
Forågiapparatettidtilåoppnåinnstilttemperatur,er
dennefunksjoneninaktivdeførste2minutteneetter
atapparatetertilkobletstrøm.
Hvisstrykejernetikkebevegesiløpetav8minutter
ioppreistposisjon,ellerdetstårattpåstrykesålen
ellerpåsideni30sekunder,vilsikkerhetskretsenslå
avapparatetautomatiskogkontrollampenbegynner
åblinke.
Enlettbevegelseavstrykejernetvilfåstrømmen
tilbake.

(Avhengigavmodell)
Dersomdeterinnstiltenforlavtemperatur,blir
dampenautomatiskslåttavforåunngåatapparatet
drypper.Detkandaeventuelthøresetklikk.

 
(Avhengigavmodell)
Stoffbeskyttelsenbrukesforåunngåskadepå
ømntligetekstilerveddampstrykingmedmaksimal
temperatur.
Dennebeskyttelsenkanogsåbrukesistedenforet
kledemellomstrykejernetogtøyetsomstrykesforå
unngåatmørkestofferblirblanke.
Detanbefalesåstrykeetliteområdepåinnsidenav
plaggetførstforåkontrollereresultatet.
Stoffbeskyttelsensettespåstrykejernetvedåsette
tuppenpåjernetiendenavstoffbeskyttelsenog
trykkedenbakredelenavbeskyttelsenopptildu
høreretklikk.Stoffbeskyttelsenløsnesvedåtrekke
nedklemmenbakogtaavjernet.
Detstoff-beskyttendestrykesåledekseletkankjøpes
frakundeservicenellerfraenspesialbutikk:
Kodefortilbehør
(Kundeservice)
Navnpåtilbehør
(Spesialbutikker)
00464927 TZ15100

Produksjonavdampforbrukermestenergi.Somen
hjelptilåminimereforbruketbørdufølgerådene
nedenfor:
• Regulerdampeniforholdtilstryketemperaturenved
åfølgeinstruksjoneneidennehåndboken.
• Prøvåstrykeplaggenemensdefremdeles
erfuktige,ogreduserdampinnstillingen.Da
vildampenkommefraplaggeneistørregrad
ennfrastrykejernet.Hvisdutørkerplaggene
dineitørketrommelførdustrykerdem,still
tørketrommeleninnpå"stryketørt"-programmet.
• Settstrykejernetivertikalstillingnårdutar
enpause.Hvisdetstårhorisontaltmed
dampregulatorenpå,vildetforbrukedamp.

Foraktuelleveiledningerangåendeskrotingbørdu
takontaktmedforhandlerenellermedkommunenpå
stedetderdubor.







 
Sorteratvättenienlighetmedskötselråden.Börja
alltidmeddeplaggsomskastrykasidenlägsta
temperaturen“•”:
Syntet
••
Silke–Ull
•••
Bomull–Linne
Kontrollampantänds.Ställinönskadtemperatur
medtermostaten.Densläcksnärinställdtemperatur
uppnåtts.Harstrykjärnetvälblivithettkandufortsätta
strykanärdetåtervärmsupp.



FyIIstrykjärnetstankmedkranvattenochställdärefter
intermostatenpåläge“max”.Sättstickkontakteni
vägguttaget.Väntatillsstrykjärnetuppnåttönskad
temperatur(indikatorpåsidanavvattentankensläcks
närstrykjärnetkylsned).
Ställnuinångreglagetpåläge
ochlåtvattnet
förångagenomattupprepadegångertryckapå
knappen
Förstagångenstrykjärnetanvändskandetutsöndra
rökochluktersomupphörefterettparminuter.
 
Ställångreglagetpå .
 
Ställtermostatvredetpå ochställångreglagetpå
eller
efterdetattstrykjärnetblivitvarmt.
Närtermostatvredetstårpå“••”:Ställångreglaget
på
.
Närtermostatvredetstårpå“•••”eller“max”.
Ställångreglagetpå
.

(Beroendepåmodell)
Ånginställningen“e”(energisparinställning“e”:24%
energibesparing*)kananvändastilldemestatyger.
Den
ånginställningenbörendastanvändastill
tjockatygeromdefortfarandeärskrynkliga.

e
Temperaturinställning
Rekommenderad
ångreglageinställning
•••till“max” eoch
•• e


Obs:Medentemperaturinställningpå“•”,ärvattnet
intevarmtnogförattgenereraånga,vilketinnebäratt
ångreglagetskaställasiniläget
förattundvikaatt
vattendropparfrånstrykjärnsplattan.
 
Ställintemperaturenpå“max”.
Tryckupprepadegångerpåknappen
med5
sekundermellanvarjetryck.
 



Ställintemperatur“max”.
Hängklädesplaggetpåengalge.
Hållstrykjärnetlodrättmed10cmavståndfrån
plagget.Tryckupprepadegångerpåknappen
,med
minst5sekundermellanvarjetryck.
 
Användintesprayfunktionenpåsilkeellersiden.

 
Ställinångreglagetfrån till ochtillbakapå0.
Gördettaupprepadegånger(självrengöringsfunktion).
Tömsedantankengenomatthållastrykjärnetmed
spetsennedåtöverettkärlochlättskakadet.Förvara
strykjärnetpåhögkant,inteliggandese.
Lindainteihopsladdenförhårt!

Lättnedsmutsatstrykjärn:Drautstickkontaktenur
vägguttagetochlåtstrykjärnetsvalna.Torkasedanav
strykjärnetsutsidaochsulamedenfuktigduk.
Strykjärnetvarförvarmtsåattsyntetmaterialsmält
ochfastnatpåsulan:Stängavångfunktionen,ställin
max-lägeochtorkagenastbortsmutsresternameden
tjock,ihopviktfuktigbomullshandduk.
Föratthållastryksulanslätbördusetillattdeninte
utsättsförkontaktmedmetallföremål.Användaldrig
skursvampellerkemikaliernärdurengörstryksulan.




 
Beroendepåmodellärdittstrykjärnutrustadmed
avkalkningierasteg:“antiCalc”(=steg1+2+3).

Närduanvänderångreglagetrengörsmekanismen
frånkalkavlagringartackvarefunktinen“self-clean”.

Funktionen”calc’nClean”bidrartillattavlägsna
kalkpartiklarfrånångkammaren.Använddenhär
funktionenungefärvarannanveckaomvattnetiditt
områdeärmyckethårt.
1.Drautstrykjärnetselsladdurvägguttaget,ställ
ångreglagetiläget
ochfyllvattentankenmed
vatten.
2.Ställtemperaturväljareniläget”max”ochsätti
strykjärnetselsladd.
3.Efterdennödvändigauppvärmningsperiodensläcks
lampan.

4.Hållstrykjärnetöveretttvättställ.Tryckpå
knappen”clean”tillscirkaentredjedelavtankens
vattenvolymharförångats.Kokandevattenoch
ångakommerut,tillsammansmedkalkeller
avlagringarsomkanhafunnitsdär.
5.Släppknappen”clean”ochskakaförsiktigt
strykjärnetinågrasekunder.
6.Upprepasteg4och5tregångertillstankenär
tom.Anslutstrykjärnetselsladdigenochvärmupp
strykjärnettillsalltvattenharförångats.
7.Drautelsladdenurvägguttagetochlåtstryksulan
svalna.Torkaavstryksulanmedenfuktad
bomullstrasa.

Patronen“anti-calc”ärutformadförattminska
kalkavlagringarunderångstrykning,vilketbidrartillatt
förlängastrykjärnetslivstid.Patronenkandockinte
avlägsnaallkalksombildas.

 
(Beroendepåmodell)
Funktionen“secure»förautomatiskavstängning
kopplarurstrykjärnetnärdetstårorört,vilket
förbättrarsäkerhetenochenergiförbrukningen.
Efterigångsättningavproduktenkommerdenna
funktionattvarainaktivdetvåförstaminuternaföratt
geproduktentidattnårätttemperatur.
Efterdennatid,ochomstrykjärnetinteyttasefter
8minuteriståendelägeellerefter30sekunder
närdetvilarpåsulanellerpåsidan,kommer
säkerhetskretsenattslåavapparatenautomatisktoch
kontrollampankommerattbörjablinka.

(Beroendepåmodell)
Omdentemperaturduställtinärförlågkommer
ånganautomatisktattstängasavförattundvika
dropp.Iblandhörsdåettklickljud.

 
(enligtmodell)
Skyddetavtyganvändsförattstrykaömtåligaplagg
medenmaximaltemperaturutanattskadadem.
Användningenavskyddetgörattmanintebehöver
användaentrasaförattförhindraglansigaytorpå
mörkakläder.
Förattfästatygskyddetvidstrykjärnet,placera
spetsenavstrykjärnetmotslutetavtygskyddet
ochtryckbakdelenavskyddetuppåttillsduhörett
klickandeljud.Förattfrigöratygskyddet,draner
klämmanpåbaksidanochtabortstrykjärnet.
Sulskyddetitextilnnsattköpasomentjänstefter
försäljningenavstrykjärnetsamtispecialbutiker.
Reservdelsnummer
(kundservice)
Namnpåreservdel
(fackhandel)
00464927 TZ15100

Detgåråtmestenerginärmananvänder
ångfunktionen.Följrådennedanförattminimera
energiförbrukningen:
• Anpassainställningenförångaeftervald
stryktemperaturenligtanvisningarnaidenna
handbok.
• Provaattstrykaplaggennärdeärfuktigaochdra
nerinställningenförånga.Dåbildasångafrån
tyget,snarareänfrånstrykjärnet.Omdutorktumlar
plaggenförestrykning,användprogrammetför
”stryktorrt”.
• Låtstrykjärnetsåupprättvidpaus.Omdet
liggernernärångfunktionenäraktivbildas
överskottsånga.

Våraprodukterärmiljövänligtförpackadeimaterial
somtillstörstadelenkanåtervinnas.Hörmeddin
kommunellerdetlokalarenhållningsverketvardu
kanlämnaanväntförpackningsmaterialochgamla
hushållsprodukter.
















•Äläjätäsilitysrautaavartioimattasenollessakytkettynä
sähköpistokkeeseen.
Irrotapistokepistorasiastaennenkuintäytätlaitteenvedellä
taiennenkuinpoistatjäljellejäänvedenkäytönjälkeen.
•Laitettaonkäytettäväjasäilytettävävakaallapinnalla.
•Kunlaiteasetetaantukitelineelle,onkäyttäjän
varmistettavatukitelineenalustanvakaus.
•Äläkäytäsilitysrautaa,josseontippunut,siinänäkyy
vaurioidenmerkkejätaisiitävuotaavettä.Seonvietävä
valtuutettuunhuoltokeskukseentarkistettavaksiennen
kuinsitävoikäyttääuudelleen.
•Jottavaaratilanteetvältettäisiin,kaikkilaitteenvaatimat
toimenpiteet,esim.viallisenvirtajohdonvaihto,on
annettavavaltuutetunhuoltopalveluntehtäväksi.
•Tätälaitettavoivatkäyttää8-vuotiaatjasitävanhemmat
lapsetjahenkilöt,joillaonrajoitetutfyysiset,aistillisettai
henkisetkyvyttaijoillaeiolekokemustataituntemusta
laitteesta,josheitävalvotaantaiohjataanlaitteen
turvallisessakäytössäjaheymmärtävätsenkäyttöön
liittyvätvaarat.Lapseteivätsaaleikkiälaitteella.Lapset
eivätsaapuhdistaataihuoltaalaitettailmanvalvontaa.
•Pidäsilitysrautajasenvirtajohtoalle8-vuotiaiden
lapsienulottumattomissa,kunlaiteonkytketty
sähköverkkoontaijäähtyy.
•
HUOMIO.Kuumapinta.
Pintakuumeneekäytönaikana.
• Ennenlaitteenkytkemistäsähköverkkoon
ontarkistettava,ettäjännitevastaa
tyyppikilvessäolevaajännitettä.
• Laiteonkytkettävämaadoitettuunpistorasiaan.
Jatkojohtoakäytettäessätuleevarmistaa,ettäsiinä
on16Akaksinapainenpistokemaadoituksella.
• Joslaitteeseenasetettuturvasulake
palaa,laitetuleetoimimattomaksi.Laitteen
saattamiseksitoimintakuntoononsevietävä
valtuutettuunhuoltokeskukseen.
• Jottailmiöt,kutensysäysjännitteenlaskuttai
sytytyksenvaihtelut,vältettäisiinvirransyötön
epäsuotuisienolosuhteidenaikana,silitysrauta
onsuositeltavaaliittäävirransyöttöjärjestelmään,
jonkamaksimi-impedanssion0.27Ω.Käyttäjä
voitarvittaessapyytääjulkiseltaenergiayhtiöltä
liitoskohdanimpedanssin.
• Laitettaeisaaikinälaittaahananalle
vedentäyttämistävarten.
• Irrotalaiteverkkovirtalähteestäjokaisen
käyttökerranjälkeentaiainakunsenepäillään
olevanvioittunut.
• Pistokettaeisaairrottaapistorasiastavetämällä
johdosta.
• Äläikinäupotasilitysrautaataihöyrysäiliötäveteen
taimuihinnesteisiin.
• Äläjätälaitettaalttiiksiilmastollisilletekijöille(sade,
aurinko,pakkanenjne.).
 
Asetahöyrynsääd¡nasentoon jairrota
pistokepistorasiasta.
Käytäainoastaanpuhdastahanavettä,äläsekoita
siihenmitään.Muidennesteiden,kutenhajusteiden,
lisäysvaurioittaalaitetta.

Äläkäytäkuivauskoneiden,ilmastointilaitteiden
taivastaavienlaitteidenlauhdevettä.Tämälaite
onsuunniteltukäytettäväksinormaalinhanaveden
kanssa.
Voitpidentääoptimaalistahöyrytystoimintoa
sekoittamallahanavettätislattuunveteensuhteessa
1:1.Josalueesihanavesionerittäinkovaa,sekoita
hanavettätislattuunveteensuhteessa1:2.

 
Lajittelepyykkihoito-ohjemerkintöjenmukaanjaaloita
silittäminenalhaisimmallalämpötilalla“•”:
Keinokuidut
••
Silkki–Villa
•••
Puuvilla–Pellava
Merkkivalopalaakuumenemisvaiheessa,valo
sammuuheti,kunsäädettylämpötilaonsaavutettu.
Kunsilitysrautaenlämmennyt,sillävoisilittää
edelleenkuumenemisvaiheenaikana.


Täytäsilitysraudanvesisäiliövesijohtovedelläja
asetalämpötilansäädinasentoon“max”.Kytkerauta
verkkovirtaan.Kunsilitysraudanlämpötilaonoikea
(vesisäiliönetupuolellaolevamerkkivalo,liikkuva),
annavedenhöyrystyäasettamallalämpötilan
säädinasentoon
japainamallauseammankerran
painiketta.
Silitysraudanensimmäiselläkäyttökerrallasaattaa
ilmetäsavuamistataihajuja,jotkahäviävätlyhyen
ajankulutua.
 
Asetahöyrynsäädinasentoon .
 
Asetalämpötilansäädinasentoon ja-
lämpenemisenjälkeen-höyrynsäädinasentoon
tai
.
Lämpötilansäädinasennossa“••”:asetahöyrynsäädin
asentoon
.
Lämpötilansäädinasennossa“•••”tai”max“:aseta
lämpötilasäädinasentoon
.

(Mallistariippuen)
“e”-höyryasetusta(energiaasäästävä“e”-asetus:
24%energiansäästö*)voidaankäyttääuseimpiin
tekstiileihin.Höyrytyksen
tuleekäyttääainoastaan
paksuihintekstiileihin,joissaonedelleenryppyjä.

e
Lämpötila-asetus Suositeltuhöyryasetus
•••-“max” eja
•• e



Huom:Lämpötila-asetuksessa“•”vesieioleriittävän
kuumaahöyrynmuodostamistavarten;höyrysäädin
tuleeasettaatällöinasentoon
niin,ettei
silityspohjastatipuvettä.
 
Lämpötila:max
Painauseammankerranpainiketta
jaodota
vähintään5sekuntiapainallustenvälillä.
 




Valitselämpötilaksi“max”.Ripustavaatevaatepuulle.
Pitelesilitysrautaapystyasennossajahöyrytä
vaatettanoin10cmpäästäpainamallauseamman
kerranpainiketta
,odotavähintäänviisisekuntia
painallustenvälillä.
 
Äläkäytäsumutintasilkkiin.
 
Asetahöyrynsäädinmontakertaaasennosta
asentoon
jatakaisin(itsepuhdistustoiminto).
Tyhjennävesisäiliö;pidäsilitysrautaakärkialaspäinja
ravistakevyesti.Säilytärautaaainapystyasennossa.
Äläkelaaliitäntäjohtoaliiantiukalle!

Jossilitysrautaenvainvähänlikainen,irrotapistoke
pistorasiastajaannaraudanpohjanjäähtyä.
Pyyhivaippajapohjapuhtaaksivainkostealla
pyyhkeellä.
Joslämpötilaonsäädettyliiankorkeaksija
synteettinenmateriaalisulaakiinniteräspohjaan,
kytkehöyrypoispäältäjajapoistasilittämisestä
jääneetjäljethetihankaamallapaksulla,taitetullaja
kosteallapuuvillaliinallamaksimilämpötilalla.
Vältäpohjanjoutumistakosketukseen
metalliesineidenkanssa,jottapohjapysyysileänä.
Äläkäytäpohjanpuhdistukseenhankaustyynyätai
kemikaaleja.





 
Mallistariippuenlaitteessaon“antiCalc”(=osa1+2+
3)kalkinpoistojärjestelmä.

Jokaisellahöyrynsäätimenkäyttökerralla“self-clean”
-järjestelmäpuhdistaamekanisminkalkkijäämät.

“calc’nClean”-toimintoauttaapoistamaansaostumia
höyrysäiliöstä.Käytätätätoimintoanoin2viikon
välein,josalueesivesionerityisenkovaa.
1.Irrotasilitysrautapääpistorasiasta,aseta
höyrynsäädinasentoon
jatäytävesisäiliövedellä.
2.Asetalämpötilanvalitsin“max”-asentoonjakytke
silitysrautapistorasiaan.
3.Vaaditunlämpenemisajankuluttuamerkkivalo
sammuu.

4.Pidäsilitysrautaapesualtaanyllä.Paina“clean”-
painiketta,kunnesnoinyksikolmasosavesisäiliön
tilavuudestaonhaihtunut.Ulostuleekiehuvaa
vettäjahöyryä,jotkatuovatmukanaanmahdolliset
saostumat.
5.Vapauta“clean”-painikejaravistasilitysrtautaa
kevyestijoidenkinsekuntienajan,
6.Toistavaiheet4ja5kolmekertaa,kunnessäiliöon
tyhjä.Kytkesilitysrautapistorasiaanjakuumenna
seuudelleen,kunnesloputvedestähaihtuvatpois.
7.Irrotasilitysrautapistorasiastajaannasilityspohjan
jäähtyä.Puhdistasilityspohjaainoastaankostealla
puuvillakankaalla.

“anti-calc”-patruunaonsuunniteltuvähentämään
höyrysilityksenaikanakertyvääkalkkia,mikäpidentää
silitysraudankäyttöikää.Kalkinpoistopatruunaei
kuitenkaanvoipoistaakokonaanluonnollisestiajan
kanssakertynyttäkalkkia.

 
(Mallistariippuen)
Automaattinensammutustoimintokytkeesilitysraudan
poispäältäsilloin,kunsejätetäänilmanvalvontaa.
Toimintolisäänäinlaitteenturvallisuuttajavähentää
senenergiankulutusta.
Laitteenpäällekytkennänjälkeenkyseinentoimintoei
aktivoidu2minuuttiin,sillätämänaikanasilitysrauta
saavuttaaasetetunlämpötilan.
Jossilitysrautaaeitämänjälkeenliikuteta8minuuttiin
senollessapystyasennossatai30sekuntiinsen
nojatessasilityspintaantaisivupintaan,turvapiiri
sammuttaalaitteenautomaattisestijamerkkivalo
alkaavilkkumaan.
Silitysraudanvoikytkeäuudelleenpäälleliikuttamalla
sitähiukan.
Kunautomaattinensammutustoimintoaktivoituu
silitysraudannojatessasensilityspintaan,
silityspinnastavoitullavettä.Asetahöyrysäädin
asentoon“0”,tyhjennävesisäiliöjakuumenna
silitysrautauudelleen,kunnesjäljellejäävävesion
haihtunut.

(Mallistariippuen)
Josoletsäätänytliianalhaisenlämpötilanhöyry
kytkeytyyautomaattisestipoispäältäveden
tippumisenestämiseksi.Poiskytkeytymisensaattaa
kuullaselvästi.

 
(Mallistariippuen)
Tekstiilisuojasuojaaarkalaatuisiatekstiilejäsilloin,kun
niitäsilitetäänhöyrytoiminnollajamaksimilämpötilalla.
Suojaestäämyöskirkkaidenjälkiensyntymisen
tummiinmateriaaleihin.
Ensinonsuositeltavaasilittääpieneentekstiilinsisällä
olevaanosaanniin,ettäsuojansopivuustekstiiliin
varmistetaan.
Kiinnitätekstiilisuojasilitysrautaanasettamalla
silitysraudankärkitekstiilisuojanpäähänja
painamallasuojantakaosaaylöspäin,kunnes
kuuletnapsahduksen.Tekstiilisuojavoidaanirrottaa
vetämällätakanaolevaakiinnitintäalaspäinja
irrottamallasilitysrautasuojasta.
Kangassuojusonmahdollistahankkia
asiakaspalvelustataierikoiskaupoista.
Lisävarusteentuotekoodi
(asiakaspalvelu)
Lisävarusteennimi
(erikoisliikkeet)
00464927 TZ15100

Suurinosaenergiastakuluuhöyryntuotantoon.
Minimoikäytettyenergiamääränoudattamallaalla
oleviaohjeita:
• Säädähöyrymäärävalitunsilityslämpötilanmukaan
noudattaentämänkäyttöoppaanohjeita.
• Pyrisilittämäänvaatekappaleetniidenollessa
vieläkosteitaniin,ettäsilitykseenvoidaankäyttää
pienempäähöyryasetusta.Tällöinvaatekappaleet
tuottavathöyrynsilitysraudansijaan.Joskuivaat
vaatekappaleetkuivurissaennenniidensilitystä,
asetakuivuriohjelmaan‘silityskuivaus’.
• Asetasilitysrautapystyasentoonsilloin,kunsitäei
käytetä.Jossilitysrautaasetetaanvaakasuoraan
jahöyrynsäädinonpäällä,rautatuottaahöyryä
turhaan.

Lähempiätietojakeräyspisteistäsaatmyyjäliikkeestä
jakunnantaikaupunginvirastosta,jätehuoltoasioista
vastaaviltahenkilöiltä.

















•Niepozostawiajżelazkabeznadzorupodczasgdyjest
onapodłączonadosieci.
Przednapełnieniemurządzeniawodąorazprzedwylaniem
wodypoyciunalywyćwtyczkęzgniazdka.
•Urządzenienależyustawićiużytkowaćnastabilnej
powierzchni.
•Jeślistoiononapodpórce,powinnaonarównieżstać
nastabilnejpowierzchni.
•Nieużywajżelazkajeśliupadło,mawidoczneoznaki
uszkodzeńlubjeśliprzecieka.Wtakimwypadkuprzed
ponownymużyciempowinnozostaćpoddanekontroliw
autoryzowanymserwisietechnicznym.
•Abyuniknąćniebezpiecznychsytuacji,wszelkie
wymaganepraceinaprawyurządzenianp.wymiana
uszkodzonegoprzewoduzasilającego,musząbyć
wykonaneprzezwykwalikowanegopracownika
Autoryzowanegocentrumserwisowego.
•Urdzeniemebyćużytkowaneprzezdzieciwwieku
od8latorazprzezosobyoograniczonychzdolnciach
zycznych,sensorycznychorazumyowychlubnie
posiadająceodpowiedniejwiedzyidoświadczenia,
jeślinadzorowanelubjlizostaływcześniej
odpowiedniopoinstruowanenatematsposobu
korzystaniazurządzeniawbezpiecznyspobi
zrozumiałyryzykoztymzwiązane.Nienależypozwolić
dzieciomnazabawęurdzeniem.Czyszczenie
ikonserwacjarealizowaneprzezytkownikanie
powinnybyćwykonywaneprzezdziecibezzapewnienia
odpowiedniegonadzoru.
•Pamiętać,abywfazierozgrzewanialubstygnięcia,
żelazkoiprzewódzasilającyznajdowałysiępoza
zasięgiemdzieciwwiekuponiżej8lat.
•
UWAGA.Gorącapowierzchnia.
Powierzchniamożesięnagrzewaćpodczas
korzystaniazurządzenia.
Nienależyużywaćskroplonejwodyzsuszarek
bębnowych,klimatyzatorówipodobnychurządzeń.
Tourządzeniezostałozaprojektowanydoużyciaze
zwykłąwodązkranu.
Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcjipary,
należymieszaćwodęzkranuzwodadestylowanąw
proporcji1:1.Jeśliwodazkranujestbardzotwarda,
należyzmieszaćjązwodądestylowanąwproporcji
1:2.


 
Bieliznęprzeznaczonądoprasowaniaposortować
wedługoznaczeńnanaszywkachirozpocząć
prasowanieodnajniższejtemperatury“•”:
Syntetyczne
••
Jedwab-wełna
•••
Bawełna-len
Lampkakontrolnaświecisiępodczaspodgrzewania
igaŚnie,gdyżelazkoosiągnienastawioną
temperaturę.Jeżeliżelazkojużrazsięrozgrzało,
możnadalejprasowaćpodczaspodgrzewania.



Zbiornikżelazkanapełnićwodązsieciwodociągoweji
regulatortemperaturynastawićna“maks.”.Podłączyć
żelazkodosiecielektrycznej.JeŚliżelazkoosiągnie
nastawionątemperaturę(kontrolkamonitorująca
umieszczonanatylniejczęścizbiornikanawodę
gaśnie),regulatorparynastawićna
icałkowicie
odparowaćwodę,naciskającwielokrotnieprzycisk
.
Podczaspierwszegouruchomiezżelazkamoże
wydobywaćsiędymizapach,któryznikapokilku
minutach.

Regulatornatężeniaprzepływuparynastawićna .

 
Regulatortemperaturyustawićwpozycji apo
zagrzaniużelazkaregulatornatężeniaprzepływupary
na
lub .
Regulatortemperaturyustawićwpozycji“••”,a
regulatornatężeniaprzepływuparyna
.
Regulatortemperaturyustawićwpozycji“•••”lub
“max”,aregulatornatężeniaprzepływuparyna
.

(Zależnieodmodelu)
Ustawieniepary“e”(ustawienieenergooszczędne“e”:
24%oszczędnościenergii*)możebyćzastosowane
dlawiększościtkanin.Ustawieniapary
powinnybyć
używanewyłączniewprzypadkugrubychtkanin,na
którychpozostałyzagniecenia.

e
Ustawienie
temperatury
Zalecaneustawienie
regulatorapary
•••do“max” ei
•• e



Uwaga:Przyustawieniutemperatury“•”,wodanie
jestwystarczającogorąca,abypowstałapara,dlatego
regulatorparypowinienbyćustawionywpołożeniu
wceluuniknięciakapaniawodyzestopyżelazka.
 
Regulatortemperaturynastawićna"max".
Przycisk
naciskaćwielokrotniezprzerwamico
najmniej5sekund.
 




Regulatortemperaturynastawićna“max”.
Odzieżprzeznaczonądoprasowaniapowiesićna
wieszaku.
˚elazkoprowadzićpionowowodległoŚci10cmi
naciskaćwielokrotnieprzycisk
zprzerwamico
najmniej5sekund.
  
Nienależyużywaćfunkcjispryskiwaniapodczas
prasowaniajedwabiu.
 
Regulatornatężeniaprzepływupary
przestawićkilkakrotniez
na izpowrotem
(samoczyszczenie).Opróżnićzbiornik:żelazko
skierowaćszpicemnadółilekkopotrząsać.
Przechowywaćwpozycjipionowej,anienastopie.
Elektrycznegoprzewoduzasilającegoniezawijać
zbytmocno!

Jeżeliżelazkojestlekkozanieczyszczone,wyjąć
wtyczkęzgniazdkasieciowegoizaczekać,aż
ostygnie.
StopężelazkaiobudowęwytrzećwilgotnąŚcierką.
Natomiastjeżeliwczasieprasowania,naskutek
nastawieniazbytwysokiejtemperatury,stopisię
materiałsyntetycznyiprzylgniedostopy,wyłączyć
dopływparyiprzynastawieniunamaks.Stopione
resztkizetrzećnatychmiastwilgotnąŚcierką
bawełnianąposkładanąwielokrotnie.
Abypowierzchniastopypozostałaniezarysowana,
żelazkanienależystawiaćwpobliżużadnych
metalowychprzedmiotów.Doczyszczeniastopy
niewolnoużywaćczyścików,aniinnychśrodków
chemicznych.






 
Zależnieodmodelu,niniejszaseriajestwyposażona
wsystemusuwaniakamienia“antiCalc”(=komponent
1+2+3.

Przykażdymużyciuregulatorapary,system
samooczyszczaniaczyścimechanizmz
odkładającegosiękamienia.

Funkcja“calc’nClean”pomagawusuwaniudrobinek
kamieniazkomoryparowej.JeżeliwodawTwojej
okolicyjestbardzotwarda,używajtejfunkcjirazna
około2tygodnie.
1.Wyłączżelazkozkontaktu,ustawwskaźnik
regulatoraparywpozycji
"max"inapełnijzbiornik
wodą.
2.Ustawpokrętłowyborutemperaturywpozycji“max”
ipodłączżelazkodosieci.
3.Poupłynięciuczasupotrzebnegodorozgrzania
żelazkalampkakontrolnazgaśnie.

4.Przytrzymajżelazkonadzlewem.Wciskajprzycisk
“clean”dopókiniewyparujezezbiornikaokoło
jednejtrzeciejzawartościwody.Wrzącawodai
parabędąwydobywałysięnazewnątrz,wypłukując
kamieńlubinneznajdującesięwewnątrzosady.
5.Zwolnijprzycisk“clean”,delikatniepotrząsając
żelazkiemprzezkilkasekund,
6.Powtórzkroki4i5trzykrotnie,ażdocałkowitego
opróżnieniazbiornika.Następniepodłączżelazko
irozgrzejjeponownie,ażwyparujezniegoreszta
wody.
7.Wyłączżelazkozkontaktuiodczekajnaostygnięcie
stopyżelazka.Wyczyśćstopężelazkawyłącznie
przyużyciuwilgotnejszmatki.

Wkład“anti-calc”manaceluzredukowanieilosci
gromadzonegokamieniawytwarzanegopodczas
prasowaniaparą,pomagającprzedłużyćczas
eksploatacjiżelazka.Jednakwkładzapobiegający
nagromadzeniukamienianiejestwstanieusunąć
całościnaturalniewytwarzanegozczasemkamienia.

 
(Zależnieodmodelu)
Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze2minuty
funkcjatabędzieniedostępna,abyurządzeniemogło
osiągnąćżądanątemperaturę.
Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycji
pionowejniezostanieporuszoneprzezosiemminut
lubprzez30sekundkiedyleżynastopielubna
boku,obwódbezpieczeństwaautomatyczniewyłączy
urządzenie,alampkakontrolnazaczniemigać.
Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynim
poruszyć.

(Zależnieodmodelu)
Jeżeliżelazkonastawiononazbytniskatemperaturę
następujeautomatycznewyłączeniepary,aby
zapobieckapaniuwody.
Możebyćprzytymsłyszalnylekkitrzask(klik).


(Zależnieodmodelu)
Nakładkęchroniącątkaninystosujesiędoprasowania
wmaksymalnejtemperaturzeizużyciempary
delikatnychczęścigarderoby,wceluuniknięciaich
uszkodzenia.
Zastosowanienakładkiusuwajednocześnie
koniecznośćprasowaniaprzezwarstwęmateriału
zabezpieczającegociemnetkaninyprzed
wybłyszczeniem.
Zalecasięrozpoczęcieprasowaniaodniewielkiego
fragmentupowewnętrznejstroniegarderoby,wcelu
sprawdzenia,czynakładkaodpowiedniospełnia
swojezadanie.
Abyzamocowaćnakładkęnażelazkonależyumieścić
czubekżelazkawkońcówcenakładkiinacisnąćjej
tylnączęść,popychającdogóry,ażdasięsłyszeć
kliknięcie.Abyzdjąćnakładkę,należypopchnąćwdół
znajdującysięztyłuzaciskiwysunąćżelazko.
Ochraniaczmożnanabyćwpunkcieserwisulub
sklepachspecjalistycznych.
Kodproduktu
(punktyobsługi
posprzedażnej)
Nazwaproduktu
(sklepyzakcesoriami
specjalistycznymi)
00464927 TZ15100


Generowanieparypowodujenajwiększezużycie
energiipodczaseksploatacjiżelazka.Wcelu
zmniejszeniazużywanejenergiinależypostępować
zgodniezponiższymiradami:
• Dostosowaćilośćparydowybranejtemperatury
prasowania,stosującsiędozaleceń
zamieszczonychwniniejszejinstrukcjiobsługi.
• Należystaraćsięprasowaćjeszczewilgotne
tkaninyistopniowoobniżaćustawienieparyw
żelazku.Parabędziewydzielaćsięzwilgotnej
tkaniny,aniezżelazka.Dlaosób,któreprzed
prasowaniemużywająsuszarkielektrycznej,zaleca
sięzaprogramowaćsuszarkęnafunkcję'irondry'.
• Wprzerwachodstawiaćżelazkowpozycji
pionowej.Pozostawienieżelazkawpozycji
poziomejzwłączonymregulatoremparyspowoduje
niepotrzebnegenerowaniepary.







Takieoznakowanieinformuje,żesprzętten,po
okresiejegoużytkowanianiemożebyćumieszczany
łączniezinnymiodpadamipochodzącymiz
gospodarstwadomowego.Użytkownikjest
zobowiązanydooddaniagoprowadzącymzbieranie
zużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego.
Prowadzącyzbieranie,wtymlokalnepunktyzbiórki,
sklepyorazgminnejednostki,tworząodpowiedni
systemumożliwiającyoddanietegosprzętu.
Właściwepostępowaniezezużytymsprzętem
elektrycznymielektronicznymprzyczyniasiędo
uniknięciaszkodliwychdlazdrowialudziiśrodowiska
naturalnegokonsekwencji,wynikającychzobecności
składnikówniebezpiecznychorazniewłaściwego
składowaniaiprzetwarzaniatakiegosprzętu.
• Kontrolleraattströmstyrkanmotsvarardenstyrka
somangespåapparatensinformationsplattainnan
dusätterikontakten.
• Denhärapparatenmåsteanslutastillettjordat
uttag.Omduanvänderenförlängningssladdmåste
denhaenjordadtvåpolig16Astickkontakt.
• Omsäkringengåristrykjärnet,gårdetintelängre
attanvändaapparaten.Förattkunnaanvändas
igenmåsteapparatentastillettauktoriserattekniskt
servicecenter.
• Förattundvikaattfenomensomatttransient
spänningsjunkerellerattbelysningenuktuerar
viddåligaströmförsörjningsförhållanden,
rekommenderarviattduansluterstrykjärnettill
ettströmförsörjningssystemmedenmaximal
impedanspå0.27Ω.Vidbehov,kananvändaren
frågadetallmännaströmförsörjningsbolaget
omsystemimpedansenvidgränssnittsstället.
• Apparatenfåraldrigplacerasunderkranenföratt
fyllasmedvatten.
• Dragurkontaktennärapparateninteanvändseller
omdumisstänkerfel.
• Manfårintedrautstickkontaktenfråneluttaget
genomattdraisladden.
• Sänkaldrignerstrykjärnetellerångtankenivatten
ellernågonannanvätska.
• Ställinteapparatendärdenpåverkas
avväderförhållanden(regn,sol,frostetc.).
 
Ställángreglagetpá ochdraut
stickkontaktenurvágguttaget!
Användrentkranvattenutantillsatser.Tillsatserav
andravätskort.ex.parfymärskadligaförapparaten.


Användintekondenseratvattenfråntorktumlare,
luftkonditioneringsaggregatellerliknande.Apparaten
äravseddföranvändningmednormaltkranvatten.
Förattbibehållaångfunktionenigottskick
rekommenderasattblandalikadelarkranvattenoch
destilleratvatten.Omdittkranvattenharovanligthög
hårdhetsgrad,blandaendelkranvattenmedtvådelar
destilleratvatten.

• Przedpodłączeniemurządzeniadosieci
elektrycznej,upewnijsię,żenapięciesieci
odpowiadanapięciuwskazanemunatabliczce
znamionowej.
• Urządzeniepowinnozostaćpodłączone
dogniazdkazuziemieniem.Jeśliużywasz
przedłużacza,upewnijsię,żedysponujesz
gniazdkiemdwubiegunowym16Azuziemieniem.
• Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,urządzenia
niemożnauruchomić.Abymócponownieużyć
żelazka,odnieśjedoautoryzowanegoSerwisu
Technicznego.
• Abytegouniknąć,wniesprzyjającychwarunkach
zasilaniaelektrycznego,mogąwystąpićtakie
zjawiskajakprzejściowespadkinapięcia
lubwahanianapięcia,zatemzalecasię,aby
żelazkopodłączonebyłodosiecielektrycznejo
maksymalnejimpedancjiwynoszącej0.27Ω.W
raziepotrzeby,użytkownikmożezapytaćdostawcę
energiioimpedancjęsystemuwpunkciezasilania.
• Niepodstawiajurządzeniapodkran,abynapełnić
zbiornikwodą.
• Pokażdymużyciulubwprzypadkupodejrzenia
usterkinależynatychmiastodłączyćurządzenieod
zasilania.
• Nieodłączajurządzeniazsiecipociągajączakabel.
• Niezanurzajżelazkalubgeneratoraparywwodzie
aniżadnyminnympłynie.
• Niepozostawiajurządzeniawmiejscuwystawionym
nadziałanieczynnikówatmosferycznych(deszcz,
słońce,szron,itp.)
 
Regulatornat’żeniaprzepływuparynastawić
na
iwyjąćwtyczk’zgniazdkasieciowego!
Należyużywaćjedynieczystejwodyzkranubez
żadnychdodatków.Dodawanieinnychpłynów,takich
jakperfumy,możeuszkodzićurządzenie.













•Неоставляйтеутюгбезприсмотра,покаонвключен
всеть.
•Передтем,какнаполнитьприборводойиливылить
остаткиводыпослеегоиспользования,вытащите
штепсельнуювилкуизрозетки.
•Прибордолжениспользоватьсяипомещатьсяна
устойчивойповерхности.
•Припомещенииприборанаегоподставкуубедитесь,
чтоповерхность,накоторойнаходитсяподставка,
устойчива.










•Lämnaintestrykjärnetutanuppsiktnärdetärpåslaget.
•Drautkontakteninnandufyllerpåvattenellerhällerut
överblivetvattenefteranvändning.
•Apparatensteanndasochplacerasenstabilyta.
•Närdenbennersigisittstödbörduförsäkradigom
attytansomstödetstårpåärstabil.
•Användintestrykjärnetomdethartappats,uppvisar
tydligateckenpåskadaelleromdetläckervatten.
Detmåstekontrollerasavettauktoriserattekniskt
servicecenterinnandetkananvändaspånytt.
•Förattundvikafaraskallallaåtgärderochreparationer
påapparaten,somt.ex.byteavelkabel,utförasav
auktoriseradservicetekniker.
•Apparatenkananvändasavbarnfrån8årochpersoner
medfysiska,sensoriskaellerpsykiskafunktionshinder
ellerutanerfarenhetochkunskap,förutsattattde
övervakasellerinstruerasihurapparatenanvändspåett
säkertsättochförstårriskerna.Barnskaintelekamed
apparaten.Rengöringochunderhållskainteutförasav
barnutanöverinseendeavvuxen.
•Hållstrykjärnetochdesskabelutomckllförbarn
under8årnärdetärströmsattochmedandetsvalnar.
•
VARNING!Hetyta.
Ytanblirvarmunderanvändningen
004 TB56/12/14
da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar





У вас возник вопрос относительно изделия Siemens TB56XTRM?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Siemens TB56XTRM, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Емкость водного резервуара 0.3
Автовыключение yes
Тип рабочей поверхности титановая подошва
Функция распрыскивания yes
Функция вертикального пара yes
Переменный пар yes
Функция "без капель" yes
Автоматическое удаление накипи yes
Длина шнура 2
Цвет товара   Серый
Постоянная подача пара 45
Производительность парового напора 190
Функция парового удара -
Беспроводной no
Энергопитание
Мощность 2900
Частота входящего переменного тока 50 - 60
Входящее напряжение сети 220 - 240
Индикация
Световой индикатор yes
Индикатор нагрева yes
Вес и размеры
Вес 1400
Масса брутто 1600
Ширина 125
Глубина 290
Высота 155
Прочие свойства
Количество палет 180
Эргономика
Нескручивающийся шнур -