Siemens TB76XTRMW инструкция

Siemens TB76XTRMW

Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB76XTRMW. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Siemens TB76XTRMW - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Siemens TB76XTRMW. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Siemens TB76XTRMW пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Siemens
Модель
TB76XTRMW
Изделие
EAN
4242003655450
Язык
шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, венгерский, Украинец, Арабский
Тип файла
PDF
Cайт
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
002 TB56..TB76..sensorSecure/08/12
da,no,sv,,pl,ru,uk,hu,ro,ar
du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til
“maksimal damp‘ og trykke gentagne gange på knappen
.
Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
damphovedet.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern
udsende en smule røg foruden partikler gennem
bundpladen, hvilket er normalt, og det vil ikke ske
efterfølgende.

Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på
mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et
stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
når du bruger eller bærer tøjstykket.
Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
Silke, uld eller syntetiske materialer. Stryg stoffets bagside
for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen, så
der ikke kommer stænkpletter.
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned

Indstildampregulatorentilpositionen og
afbrydstrygejernetfrastrømforsyningen!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
beskadige apparatet.


Brug ikke kondensvand fra tørretumblere,
airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til at
bruge normalt vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
destilleret vand i forholdet 1:2.
For at forhindre udsivning af vand fra apparatet i lodret
stilling, 
 
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra
bundpladen.
 
 
Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med
dampsymbolet.
 
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
 
Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••”
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
 
Stryg ikke tøj, mens du har det på!
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
 
Afhængigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
“self-clean” mekanismen for kedelstensaejringer.

Funktionen “calc‘n clean” hjælper med at fjerne
kalkpartikler fra dampkammeret. Brug denne funktion cirka
hver 2. uge, hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor.
1. Tag stikket til strygejernet ud af stikkontakten, indstil
dampregulatoren på
, og fyld vandbeholderen med
vand.
2. Indstil temperaturvælgeren på “max”, og slut strygejernet til.
3. Efter den nødvendige opvarmningsperiode, går
kontrollyset ud. Tag derefter stikket til strygejernet ud af
stikkontakten.
4. Hold strygejernet hen over vasken. Tryk på knappen
“clean” (rens), og ryst forsigtigt strygejernet. Der
kommer kogende vand og damp ud med kalk eller andre
aejringer.
5. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal du slippe
knappen, sætte stikket fra strygejernet i stikkontakten
og lade strygejernet opvarme, indtil den resterende
mængde vand er fordampet.








• Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når deter tændt.
• Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatetmed
vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
• Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil ade.
• Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at
aden, hvorpå den er placeret, er stabil.
• Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser
tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et
autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes igen.
• For at undgå farlige situationer skal enhver form for
reparation, som apparatet måtte have brug for som
f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres
af kvaliceret personale fra en autoriseret, teknisk
serviceafdeling.
• Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle
eller ældre og personer med nedsatte fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives
instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker
måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege
med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse
må ikke udføres af børn uden overvågning.
• Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af
børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller
køler ned.
FORSIGTIG! Varm overade.
Overaden bliver varm under brug.
Stoffbeskyttelsen løsnes ved å trekke ned klemmen bak
og ta av jernet.
Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra
kundeservicen eller fra en spesialbutikk:
Kode for tilbehør
(Kundeservice)
Navn på tilbehør
(Spesialbutikker)
464851 TZ15100
 
Sett dampregulatoren til posisjon .
 

Før du kaster et brukt apparat, du først sette det merkbart
ut av funksjon ogrge for å avhende det i henhold til
gjeldende nasjonale lover. Din forhandler, rådhuset eller
kommunestyret kan gi degrmere informasjon.














• Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det ertilkoblet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før dufyller apparatet med
vann eller før du tømmerut overskytende vann etter bruk.
Strykejernet bør brukes og plasseres på etstabilt underlag.
• Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre
deg om at denne står på en stabil ate.
• Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet,
om det viser ytre tegn på skade,eller om det lekker
vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert
servicesenter førdet brukes på nytt.
• For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig
arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt
hovedledning, kun utføres av kvalisert personale fra et
autorisert Teknisk Servicesenter.
Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover,
samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap,
hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken
av apparatet på en trygg måte, slik at de forsr potensielle
fareelementer. Barn ikke leke med strykejernet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med
mindre de er under tilsyn av en voksen.
• Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig
for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått
på, eller når det kjøler seg ned.

  
Strygejernet opvarmes ikke. 1. Temperaturdrejeskive i meget lav
position.
2. Ingen strømforsyning.
1. Drej til en højere position.
2. Kontroller med et andet apparat, eller slut
strygejernet til en anden stikkontakt.
Lampen på bagsiden af
vandbeholderen tændes ikke.
1. Strygejernet køler ned.
2. Strygejernet opvarmes ikke.
1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.
2. Se foregående afsnit.
Tøjet har en tendens til klæbe. 1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere temperatur.
Der kommer vand ud sammen
med dampen.
1. Temperaturregulator i meget lav
position.
2. Dampregulator i meget høj
position med lav temperatur.
1. Drej temperaturregulatoren til en højere
position, og vent på, at strygejernet er afkølet.
Der kommer ikke damp ud.
1. Dampregulator i lukket position
.
2. Intet vand i beholderen.
3. Temperaturen er for lav. Antidryp-
systemet er ikke aktiveret
1. Drej dampregulatoren til en åben position.
2. Fyld beholderen.
3. Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.
Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
2. Blokeret mekanisme.
1. Fyld beholderen.
2. Kontakt teknisk service.
Bundpladen drypper. 1. Dampregulatoren er ikke lukket
korrekt.
1. Sørg for at anbringe dampregulatoren i
positionen
.
Glem ikke atmme vandbeholderen efter brug.
Der kommerg ud, når stryge-
jernet tilsluttesrste gang.
1. Smør nogle af de indvendige dele. 1. Dette er normalt og ophører i løbet af få
minutter.



Żelazko to zostało zaprojektowane zgodnie z normami ekologicznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju; analizując
cały okres eksploatacji, począwszy od wyboru materiałów aż do etapu ponownego wykorzystania lub recyklingu; oceniając
możliwości udoskonalenia, z punktu widzenia technologii, ekonomii oraz środowiska.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej
skorzystać w razie potrzeby.

• Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podczas gdy jest
ona podłączona do sieci.
Przed napnieniem urządzenia wodą oraz przed wylaniem
wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej
powierzchni.
• Jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona również stać
na stabilnej powierzchni.
• Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki
uszkodzeń lub jeśli przecieka. W takim wypadku przed
ponownym użyciem powinno zostać poddane kontroli w
autoryzowanym serwisie technicznym.
• Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie
wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana
uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być
wykonane przez wykwalikowanego pracownika
Autoryzowanego centrum serwisowego.
• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w
wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych
zdolnościach zycznych, sensorycznych oraz
umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub jeśli
zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane na
temat sposobu korzystania z urządzenia w bezpieczny
sposób i zrozumiały ryzyko z tym związane. Nie
należy pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja realizowane przez
użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci
bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru.

  
Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
2. Ingen hovedstrømforsyning
1. Sett temperaturvelgeren høyere.
2. Sjekk med et annet apparat eller sett
støpselet inn i en annen stikkontakt.
Lyset på baksiden av
vannbeholderen slås
ikke
1. Strykejernet avkjøles.
2. Strykejernet varmer ikke.
1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
2. Se forrige paragraf.
Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere tempe-
ratur og vent til strykejernet er avkjølt.
Det kommer vann ut med
dampen.
1. Temperaturvelgeren er stilt veldig lavt.
2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
med lav temperatur.
1. Still temperaturvelgeren til høyere
temperatur hvis tøyets merkelapp tillater det
og vent til kontrollampen slukkes.
2. Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.
Det kommer ikke damp.
1. Dampregulatoren er satt til lukket
.
2. Ikke vann i tanken.
3. For lav temperatur. Antidryppsystemet
er ikke aktivert.
1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
2. Fyll tanken.
3. Still temperaturvelgeren til høyere tempera-
tur hvis tøyets merkelapp tillater det.
Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
2. Tildekket mekanisme.
1. Fyll tanken.
2. Kontakt Teknisk service.
Det drypper vann ut av
strykesålen før støpselet
settes i stikkontakten.
1. Dampregulatoren er ikke ordentlig
lukket.
1. Sørg for at dampregulatoren er satt til
.
Ikke glem å tømme vanntanken når du er
ferdig med å stryke.
Det kommer røyk og lukt
når strykejernet brukes
for første gang.
1. Innsmurte deler fra produksjonen
blir varme.
1. Dette er normalt og forsvinner etter få
minutter.









• Älä jätä silitysrautaa vartioimatta sen ollessakytkettynä
sähköpistokkeeseen.


Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel har
utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har utvärderats tekniskt,
ekonomiskt och miljömässigt.
Apparaten har utformats för hemanvändning och den får inte användas industriellt.
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara den inför framtida behov.

• Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det ärpåslaget.
• Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller häller ut
överblivet vatten efter användning.
• Apparaten måste användas och placeras påen stabil yta.
• När den benner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om
att ytan som stödet står på är stabil.
• Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar
tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten.
Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt
servicecenter innan det kan användas på nytt.

Wkład “anti-calc” ma na celu zredukowanie ilosci
gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas
prasowania parą, pomagając przedłużyć czas eksploatacji
żelazka. Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu
kamienia nie jest w stanie usunąć całości naturalnie
wytwarzanego z czasem kamienia.
 
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa “sensorSecure”
powoduje wyłączenie żelazka, gdy nie jest dłużej używane,
co sprzyja większemu bezpieczeństwu i oszczędności
energii.



Natychmiast po zdjęciu przez użytkownika ręki z uchwytu
żelazka, lampka kontrolna z przodu uchwytu zacznie
migać, sygnalizując, że za chwilę żelazko zostanie
automatycznie wyłączone.
Jeżeli w ciągu 10 s użytkownik nie weźmie ponownie
do ręki uchwytu żelazka, zostanie ono automatycznie
wyłączone.
Gdy użytkownik weźmie ponownie do ręki uchwyt żelazka,
włączy się ono automatycznie i zacznie się znowu
nagrzewać. Lampka kontrolna z przodu uchwytu przestanie
migać i będzie się świecić w sposób ciągły.
Ważne:
W przypadku pozostawienia żelazka na dłużej niż dziesięć
minut, kiedy użytkownik znowu weźmie uchwyt do ręki, na
chwilę lub na dłużej, trwający dwie minuty etap wstępnego
nagrzewania rozpocznie się ponownie.
 
(w zależności od modelu)
Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę, para
zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec kapaniu.
 
(w zależności od modelu)
Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w
maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych
części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.
Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie konieczność
prasowania przez warstwę materiału zabezpieczającego
ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.
Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego
fragmentu po wewnętrznej stronie garderoby, w celu
sprawdzenia, czy nakładka odpowiednio spełnia swoje
zadanie.
Aby zamocować nakładkę na żelazko należy umieśc
czubek żelazka w końcówce nakładki i nacisnąć jej tylną
część, popychając do góry, aż da się słyszeć kliknięcie. Aby
zdjąć nakładkę, należy popchnąć w dół znajdujący się z tyłu
zacisk i wysunąć żelazko.
Ochraniacz można nabyć w punkcie serwisu lub sklepach
specjalistycznych:

  
Silitysrauta ei kuumene. 1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
tasolla.
2. Ei sähkövirtaa.
1. Säädä lämpötila korkeammalle.
2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
toista laitetta käyttäen tai kytkemällä laite
toiseen pistorasiaan.
Vesisäiliön takana oleva
lamppu ei kytkeydy päälle
1. Silitysraudan jäähtyminen on
käynnissä.
2. -Silitysrauta ei kuumene.
1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
loppunut.
2. Katso edellinen kappale.
Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
Höyryn mukana laitteesta
tulee vettä.
1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
tasolla.
2. Höyrysäädin on korkeassa
asennossa ja lämpötila on alhainen.
1. Säälämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
merkkivalo sammuu.
2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
tasolle.

  
Strykjärnet blir inte
varmt.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
2. Ingen ström.
1. Ställ i högre läge.
2. Prova med annan apparat eller i annat
vägguttag.
Lampan längst bak
på vattentanken slås
inte
1. Strykjärnet svalnar.
2. Strykjärnet blir inte varmt.
1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln
är klar.
2. Se föregående stycke.
Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge och
vänta tills dess att strykjärnet svalnar.
Vatten kommer ut med
ångan.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
2. Ångreglaget i alltför högt läge och låg
temperatur.
1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och
vänta tills dess att kontrollampan släcks.
2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
Ingen ånga.
1. Ångreglaget i stängt läge
.
2. Inget vatten i vattenbehållaren.
3. Alltför låg temperatur. Droppskyddet är inte
aktivt.
1. Ställ ångreglaget i öppet läge.
2. Fyll vattenbehållaren.
3. Höj temperaturen, om tyget tål detta.
Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
2. Igensatt mekanism.
1. Fyll vattenbehållaren.
2. Kontakta servicetekniker.
Vatten droppar från
sulan när strykjärnet
inte är anslutet.
1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.
1. Ställ ångreglaget i läge
.
Glöm inte att tömma vattenbehållaren när
du har strukit.
Det ryker när
strykjärnet ansluts
första gången.
1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några
minuter.

TB56.. / TB76..
sensorSecure
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukcja obs∏ugi
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з використання
Használati utasitás
Instructioni de folosire

da
no
sv
fi
pl
ru
uk
hu
ro
ar
M-2

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til
å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
Begynn med å stryke de tekstilene som krever den
laveste stryketemperaturen.
Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på
plagget.
Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å
følge instruksjonene i denne håndboken.
Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk
sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.
Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige,
og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme
fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du
tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem,
still tørketrommelen inn på “stryketørt”-programmet.
Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av
dampregulatoren helt.
Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause.
Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det
forbruke damp.
6. Gentag denne procedure, hvis strygejernet stadig
indeholder urenheder.

Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen
af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
opbygges naturligt med tiden.
 
Funktionen “sensorSecure” slukker strygejernet, når der
ikke længere holdes om håndtaget, hvorved sikkerheden
forøges, og energi spares.



Øjeblikkeligt efter at håndtaget på strygejernet slippes, vil
styrelyset forrest på håndtaget begynde at blinke for at
angive, at strygejernet skal til at slukke af sig selv.
Hvis der ikke gribes om håndtaget i løbet af 10 sekunder,
vil det slukke automatisk.
Når der gribes om håndtaget igen, tændes strygejernet
automatisk og starter opvarmningen igen. Styrelyset
forrest på håndtaget vil ophøre med at blinke og vise et
kontinuerligt lys.
Vigtigt:
Hvis strygejernet forlades i mere end ti minutter, vil den
to-minutters opvarmningsproces starte igen, når der
momentant eller kontinuerligt gribes om håndtaget igen.
 
(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
automatisk for at undgå drypning.
 
(Afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer
ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem.
Brug af beskyttelsen overødiggør også brug af en klud til
at forhindre skinnen på mørke materialer.
Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af
stoffet for at se, om det er velegnet.
Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet,
skal du sætte spidsen af strygejernet ind i enden
af tekstilbeskyttelsen og trykke den bageste del af
beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når du vil aftage
tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i enden og
fjerne strygejernet.
Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves
gennem kundeservice eller specialiserede forretninger:
Tilbehør
(eftersalg)
Bestillingsnummer i
specialforretninger
464851 TZ15100
 
Anbring dampregulatoren i positionen .
 

Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først
gøre det ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i
overensstemmelse med de gældende regler i landet.
Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede
oplysninger herom.








Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for
at minimere energiforbruget:
Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
temperatur.
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på
mærkaten på tøjet.
Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur,
hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet
sprøjtefunktionen, når det er muligt.
Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige,
hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp
genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis
du bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du
indstille tørretumbleren til programmet ’ strygefri’.
Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå
dampfunktionen helt fra.
Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret
placering med damp aktiveret genererer spildt damp.
FORSIKTIG! Varm overate.
Overaten blir varm under bruk.
Før du setter på strykejernet, må du forsikredeg om at
spenningen på nettverketsamsvarer med den som står
indikertpå registreringsplaten på strykejernet.
Strykejernet må kobles til en jordet kontakt.Dersom du
bruker skjøteledning, må duforsikre deg om at den har
en jordet,topolet 16 A stikkontakt.
Dersom sikringen i strykejernet går, vil ikkeapparatet
lenger kunne brukes. For å fåapparatet til å virke
normalt igjen, må strykejernetleveres på et autorisert
servicesenter.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett
med en impedans på maksimum 0.27Ω.Om nødvendig,
kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor stor
impedansen er ved koplingspunktet
 

Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart etterbruk og hvis
du har mistanke om feil.
Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut avstikkontakten.
Før ikke strykejernet eller vanntanken ned ivann, eller
annen ytende væske.
Ikke la strykejernet være utsatt for ugunstigeværforhold
(regn, sol, frost, etc.).

Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens
den er varm.
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av
Siemens) da det kan skade apparatet.
Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller
andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt
bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med
metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske
produkter for å rengjøre strykesålen.

Fjern alle etiketter og beskyttelseslokket på
strykejernssålen.
Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til “max”
mens apparatet er frakoblet.
Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen
ved å sette dampregulatoren til “max”
og trykke på
knappen gjentatte ganger.
Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første gangen
den benyttes, da det kan være smuss i dampdispenseren.
Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan
det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.

Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp.
Hvis du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av,
kan riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en del
av plagget som ikke kommer til å være synlig når du bruker
eller har det på deg .
Start med å stryke de plaggene som krever lavest
stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
bre.
Silke, ull eller syntetiske materialer. stryk på baksiden av
stoffet for å unngå skinnende ekker.
Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin

Settdamregulatorentil ogtrekkutstøpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
apparatet.


Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel,
luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet er
laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
vann i forholdet 1:2.
For å unngå at vann renner ut av apparatet i vertikal
posisjon, 

 
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
strykejernet.
 
 
Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
dampsymbolet.
 
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
 
Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••"
Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
 
Ikke stryk klær som noen har på seg!
Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
Intervallen mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.
 
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-
systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.

“calc‘n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler
fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca hver 2. uke,
hvis vannet i området er veldig hardt.
1. Trekk støpslet ut av stikkontakten, still dampregulatoren i
posisjonen og fyll vanntanken med vann.
2. Still temperaturen i “max” posisjon og trekk støpslet ut av
stikkontakten.
3. Etter den nødvendige oppvarmingsperioden, vil
temperaturindikatoren slukke. Deretter kan du trekke ut
kontanten til strykejernet fra støpselet.
4. Hold strykejernet over en vask. Trykk på “clean”-knappen
og rist forsiktig på strykejernet. Kokende vann og damp vil
komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall.
5. Når strykejernet slutter å dryppe, kan du slippe knappen,
koble til strykejernet og varme det opp igjen, til det
resterende vannet har fordampet.
6. Gjenta prosessen hvis strykejernet fortsatt inneholde
urenheter.

“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å
redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne
all kalken som dannes naturlig over tid.
 
“sensorSecure”-funksjonen slår av strykejernet når ingen
holder i håndtaket. Denne funksjonen gir økt sikkerhet og
reduserer energiforbruket.



Umiddelbart etter at man har sluppet håndtaket på
strykejernet, begynner lyset foran på håndtaket å blinke.
Denne blinkingen signaliserer at strykejernet er i ferd med
å slå seg av.
Hvis ingen griper håndtaket igjen innen 10 sekunder, slås
strykejernet automatisk av.
Når noen griper i håndtaket igjen, slås strykejernet
automatisk på og begynner å varmes opp igjen. Lyset foran
på håndtaket slutter å blinke, og lyser i stedet kontinuerlig.
Viktig:
Hvis strykejernet blir stående uten tilsyn i mer enn ti
minutter, begynner det å varmes det opp i to minutter så
snart noen tar i håndtaket eller holder det kontinuerlig igjen.
 
(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
automatisk slås av for å unngå drypping.
 
(Avhengig av modell)
Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømntlige
tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur.
Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede
mellom strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at
mørke stoffer blir blanke.
Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av
plagget først for å kontrollere resultatet.
Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved å sette
tuppen på jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke
den bakre delen av beskyttelsen opp til du hører et klikk.
• För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av
auktoriserad servicetekniker.
• Apparaten kan användas av barn från 8 år och
personer med fysiska, sensoriska eller psykiska
funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap,
förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur
apparaten används på ett säkert sätt och förstår
riskerna. Barn ska inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan
överinseende av vuxen.
• Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för barn
under 8 år när det är strömsatt och medan det svalnar.
VARNING! Het yta.
Ytan blir varm under användningen
6. Upprepa processen om strykjärnet fortfarande innehåller
föroreningar.

Patronen “anti-calc” är utformad för att minska
kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte
avlägsna all kalk som bildas.
 
Funktionen “sensorSecure” stänger av strykjärnet när du
inte håller om handtaget. Därmed ökas säkerheten och du
sparar energi.



Direkt när du släpper handtaget på strykjärnet börjar
indikatorlampan längst fram på handtaget att blinka och
indikerar därmed att strykjärnet kommer att stängas av.
Om du inte greppar handtaget igen inom 10 sekunder
stängs det av automatiskt.
När du tar tag i handtaget igen kommer strykjärnet att slås
automatiskt och börjar åter värmas upp. Indikatorlampan
längst fram på handtaget slutar att blinka och visar ett fast ljus.
Viktigt:
Om strykjärnet lämnas utan uppsyn i mer än tio minuter,
och du tar tag i handtaget igen startar de inledande två
minuterna med uppvärmning på nytt.
 
(Beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
för att förhindra dropp.
 
(Beroende på modell)
Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med
en maximal temperatur utan att skada dem.
Användningen av skyddet gör att man inte behöver
använda en trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka
kläder.
För att fästa tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen av
strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen av
skyddet uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att frigöra
tygskyddet, dra ner klämman på baksidan och ta bort
strykjärnet.
Sulskyddet i textil nns att köpa som en tjänst efter
försäljningen av strykjärnet samt i specialbutiker:
Reservdelsnummer
(kundservice)
Namn på reservdel
(fackhandel)
464851 TZ15100
 
Ställ ångreglaget i läge
 

Innan en använd apparat slängs skall den göras
oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala
föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller exakt
information.








Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen.
Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
Börja med att stryka de tyger som kräver lägst
stryktemperatur.
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen
med skötselråd på respektive plagg.
Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur
enligt anvisningarna i denna handbok.
Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om
möjligt sprejfunktionen i stället.
Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner
inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare
än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före
strykning, använd programmet för “stryktorrt”.
Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av
ångfunktionen helt.
Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner när
ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
veteen suhteessa 1:2.
Veden läiskymisen estämiseksi, 

 
Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.
 
 
Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu
kohtiin, joissa on höyryn merkki.
 
Älä käytä sumutinta silkkiin.
 
Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon “•••”.
Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.
 
Älä silitä vaatteita, silloin kun ne ovat henkilön päällä!
Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin päin!
Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.
 
Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)
kalkinpoistojärjestelmä.

Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean”
-järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.

“calc‘n clean”-toiminto auttaa poistamaan saostumia
höyrysäiliöstä. Käytä tätä toimintoa noin 2 viikon välein, jos
alueesi vesi on erityisen kovaa.
1. Irrota silitysrauta pääpistorasiasta, aseta höyrynsäädin
-asentoon ja täytä vesisäiliö vedellä.
2. Aseta lämpötilanvalitsin “max”-asentoon ja kytke
silitysrauta pistorasiaan.
3. Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu.
Irrota silitysrauta sitten pistorasiasta.
4. Pidä silitysrautaa pesualtaan yllä. Paina “clean”-
nappulaa ja ravistele silitysrautaa varovasti. Ulos
tulee kiehuvaa vettä ja höyryä, jotka tuovat mukanaan
mahdolliset saostumat.
5. Kun silitysrauta ei enää valuta vettä, vapauta nappula,
kytke silitysrauta pistorasiaan ja kuumenna sitä taas,
kunnes loppu vedestä on höyrystynyt.
6. Toista menettely, jos silitysraudassa on edelleen
epäpuhtauksia.

“anti-calc” -patruuna on suunniteltu vähentämään
höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää
silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei
kuitenkaan voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa
kertynyttä kalkkia.
 
“sensorSecure” -toiminto kytkee silitysraudan pois päältä,
kun sen kahvasta ei enää pidetä kiinni. Toiminto lisää täten
laitteen turvallisuutta ja auttaa säästämään energiaa.



Heti kun silitysraudan kahvasta päästetään irti, kahvan
etuosassa oleva merkkivalo alkaa vilkkumaan ilmoittaen
siitä, että silitysrauta sammuu pian itsestään.
Jos silitysraudan kahvaan ei tartuta uudelleen 10 s
kuluessa, se sammuu automaattisesti.
Kun kahvaan tartutaan uudelleen, silitysrauta kytkeytyy
automaattisesti päälle ja se alkaa kuumenemaan
uudelleen. Kahvan edessä oleva merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja siihen syttyy pysyvä valo.
Tärkeää:
Jos silitysrauta jätetään ilman valvontaa yli kymmenen
minuutin ajaksi ja kahvaan tartutaan väliaikaisesti tai
jatkuvasti uudelleen, ensimmäisten kahden minuutin
kuumennusprosessi käynnistyy uudelleen.
 
(Mallista riippuen)
Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
vältettäisiin.
 
(Mallista riippuen)
Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun niitä
silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla.
Suoja estää myös kirkkaiden jälkien syntymisen tummiin
materiaaleihin.
Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä
olevaan osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin
varmistetaan.
Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan
kärki tekstiilisuojan päähän ja painamalla suojan takaosaa
ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Tekstiilisuoja
voidaan irrottaa vetämällä takana olevaa kiinnitintä
alaspäin ja irrottamalla silitysrauta suojasta.
Kangassuojus on mahdollista hankkia asiakaspalvelusta tai
erikoiskaupoista:
Lisävarusteen tuotekoodi
(asiakaspalvelu)
Lisävarusteen nimi
(erikoisliikkeet)
464851 TZ15100
 
Aseta höyrysäädin asentoon .
 

Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai
paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista
määräyksistä.








Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi
käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
silityslämpötilan.
Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen
merkistä.
Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan
noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos
mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.
Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä
kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää
höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn
silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet
kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan
‘silityskuivaus’.
Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn
säädin kokonaan pois päältä.
Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei
käytetä. Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja
höyryn säädin on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.
Kod produktu (punkty
obsługi posprzedażnej)
Nazwa produktu (sklepy z
akcesoriami specjalistycznymi)
464851 TZ15100
 
Ustawić regulator pary w pozycji .
 







Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie
jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.

Generowanie pary powoduje największe zużycie energii
podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia
zużywanej energii należy postępować zgodnie z
poniższymi radami:
Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które
wymagają najniższej temperatury prasowania.
Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
prasowania.
Dostosować ilość pary do wybranej temperatury
prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w
niniejszej instrukcji obsługi.
Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest
to konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z
funkcji rozpylacza zamiast pary.
Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny
i stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para
będzie wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka.
Dla osób, które przed prasowaniem używają suszarki
elektrycznej, zaleca się zaprogramować suszarkę na
funkcję <iron dry>.
Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy
wyłączyć regulator pary w żelazku.
W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej.
Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym
regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie pary.
 





Kontroller, at spændingsangivelsen svarer tilden, der er
angivet på strygejernet, før dettilsluttes lysnettet.
Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med
jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning,
skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.
Hvis apparatets sikring ryger, fungerer detikke. For at
tage det i brug igen skal denudskiftes af et autoriseret
serviceværksted.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
på 0.27Ω.Om nødvendigt kan brugeren spørge det
offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved
grænseadepunktet
 


Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der ermistanke om
fejl og altid efter hver anvendelse.
El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten vedat hive i
ledningen.
Nedsænk aldrig strygejernet eller damptankeni vand eller
anden væske.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol, frost osv.).

Lad ikke strømledningen komme i kontakt med
bundpladen, når den er varm.
Opbevar strygejernet i lodret position.
Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af
Siemens), da de kan beskadige apparatet.
Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen
eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat
skal du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske
objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter til
at rengøre bundpladen med.

Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttelsesfolie fra
strygesålen.
Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med
vand fra vandhanen og indstille temperaturen til “max.”
Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet
har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan
Kontrollera att strömstyrkan motsvarar den styrka som
anges på apparatens informationsplatta innan du sätter i
kontakten.
Den här apparaten måste anslutas till ett jordat uttag.
Om du använder en förlängningssladd måste den ha en
jordad tvåpolig 16 A stickkontakt.
Om säkringen går i strykjärnet, går det inte längre att
använda apparaten. För att kunna användas igen måste
apparaten tas till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.
För att undvika att fenomen som att transient spänning
sjunker eller att belysningen uktuerar vid dåliga
strömförsörjningsförhållanden, rekommenderarvi att
du ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem
med en maximal impedans på 0.27Ω. Vid behov, kan
användaren fråga det allmänna strömförsörjningsbolaget
omsystemimpedansen vid gränssnittsstället.
 

Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
du misstänker fel.
Man får inte dra ut stickkontakten från eluttaget genom
att dra i sladden.
Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken ivatten eller
någon annan vätska.
Ställ inte apparaten där den påverkas
avväderförhållanden (regn, sol, frost etc.).

Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den är varm.
Förvara strykjärnet stående.
Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
Siemens, då de kan skada apparaten.
Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
andra delar av apparaten.
Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan jämn.
Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för att rengöra
sulan.

Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.
Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan
sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max”.
Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på "max ånga"
och tryck era gånger på knappen när ångstrykjärnet har
uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks)
.
Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom
det kan komma smuts med den första ångan.
När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka
något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är
normalt och det kommer inte att upprepas.

Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på
märkningen i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du
skall stryka, prova först på en del av plagget som inte är
synlig vid användning.
Börja med att stryka de plagg som kräver lägst
stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetber.
Silke, siden, ull och syntetmaterial. Stryk på tygets baksida
för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen så
att inte äckar uppstår.
Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne

Ställångreglagetiläge ochdraurstrykjärnets
sladd!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.


Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del
kranvatten med två delar destillerat vatten.
För att förhindra att vatten läcker ut från produkten när den
står vertikalt, 
 
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
 
 
Endast när temperaturreglaget är ställt i området med
symbolen för ånga.
 
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
 
Ställ temperaturreglaget minst i läge ***
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
 
Stryk inte kläder på en person!
Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
 
Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med
avkalkning i era steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).

När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.

Funktionen “calc‘n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar
från ångkammaren. Använd den här funktionen ungefär
varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.
1. Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ
ångreglaget i läget
och fyll vattentanken med vatten.
2. Ställ temperaturväljaren i läget “max” och sätt i
strykjärnets elsladd.
3. Efter den nödvändiga uppvärmningsperioden släcks
kontrollampan. Dra sedan ut strykjärnets elsladd.
4. Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck på knappen
“clean” och skaka försiktigt strykjärnet. Kokande vatten
och ånga kommer ut, tillsammans med kalk eller
avlagringar som kan ha funnits där.
5. När strykjärnet upphör att droppa släpper du knappen,
sätter i strykjärnets elsladd och värmer upp det igen tills
resterande vatten har förångats.
Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ontarkistettava, että jännite vastaa tyyppikilvessäolevaa
jännitettä.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että siinä on
16A kaksinapainen pistoke maadoituksella.
Jos laitteeseen asetettu turvasulake palaa, laitetulee
toimimattomaksi. Laitteen saattamiseksitoimintakuntoon
on se vietävä valtuutettuunhuoltokeskukseen.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi
on 0.27Ω.Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta
energiayhtiöltä liitoskohdan impedanssin
 

Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
jälkeen tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetämällä johdosta.
Älä ikinä upota silitysrautaa tai höyrysäiliötäveteen tai
muihin nesteisiin.
Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastollisille tekijöille(sade,
aurinko, pakkanen jne.).

Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan
silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Siemens),
sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai
jonkin muun laitteen osan puhdistamiseen.
Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta
metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa
rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.

Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.
Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon
“max.
Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta
on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin
höyrytysasentoon ja painamalla toistuvasti painiketta
.
Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, älä
käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi edelleen
olla likaa.
Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden
silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
tai hiukkasia. tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
myöhemmin.

Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
vaatteet.
Silkki, villa ja synteettiset materiaalit. silitä vaate väärältä
puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen
käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava

Asetahöyrysäädinasentoonjairrota pistoke
pistorasiasta!
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.

Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
• Pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygnięcia,
żelazko i przewód zasilający znajdowały się poza
zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
UWAGA. Gorąca powierzchnia. Powierzchnia
może się nagrzewać podczas korzystania z
urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej,
upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu
wskazanemu na tabliczce znamionowej.
Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka z
uziemieniem. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się,
że dysponujesz gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z
uziemieniem.
W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie
można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka,
odnieś je do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska
jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia,
zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci
elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0.27
Ω. W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
 

Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki
należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.
Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w wodzie ani
żadnym innym płynie.
Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu wystawionym na
działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce,
szron, itp.)

Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z
gorącą stopą żelazka.
Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z
wyjątkiem tych zalecanych przez rmę Siemens), ponieważ
mogą one uszkodzić urządzenie.
Nigdy nie należy używać substancji ściernych do
czyszczenia stopy żelazka ani innych części urządzenia.
Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać
jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy
czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami
chemicznymi.

Usuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.
Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić
zbiornik wodą z kranu i ustawić pokrętło regulacji
temperatury w pozycji “max”
Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie
żądaną temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można
rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie
regulatora pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne
naciskanie przycisku
.
Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie
należy stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ
w dozowniku pary mogą znajdować się jeszcze
zanieczyszczenia .
Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
zapach oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka
mogą pojawiać się małe cząstki; jest to normalne zjawisko,
które w krótkim czasie ustąpi.

Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt,
należy określić temperaturę prasowania poprzez
wyprasowanie części, która nie będzie widoczna w trakcie
noszenia lub używania danego produktu.
Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
najniższej temperatury prasowania, takich, jak włókna
syntetyczne.
Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasować
po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam.
Nie należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może
powodować powstawanie plam.
Syntetyczne
••
Jedwab - wełna
•••
Bawełna - len

Ustawićregulatorparywpozycjiioączyć
żelazko
odpdu!
Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
może uszkodzić urządzenie.


Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie
zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z
wodą destylowaną w proporcji 1:2.
W celu zabezpieczenia przed wyciekiem wody z urządzenia
będącego w pozycji pionowej, 
.
 
Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
zabezpieczające.
 
 
Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w
obszarach oznaczonych symbolem pary.
 
Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas
prasowania jedwabiu.
 
Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji "•••" lub
wyższej.
Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
wynosić 5 sekund.
 
Nie wolno stosować tej funkcji na noszonej odzieży!
Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani
zwierzęta!
Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10
sekund.
 
Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w
system usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent 1 +
2 + 3).

Przy każdym użyciu regulatora pary, system
samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego
się kamienia.

Funkcja “calc‘n clean” pomaga w usuwaniu drobinek
kamienia z komory parowej. Jeżeli woda w Twojej okolicy
jest bardzo twarda, używaj tej funkcji raz na około 2
tygodnie.
1. Wyjmij kabel zasilający żelazka z kontaktu, ustaw
regulator pary w pozycji
i napełnij wodą zbiornik wody.
2. Ustaw pokrętło wyboru temperatury w pozycji “max” i
podłącz żelazko do sieci.
3. Po upłynięciu czasu potrzebnego do rozgrzania żelazka
lampka kontrolna zgaśnie. Następnie wyjmij kabel
zasilający z kontaktu.
4. Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Naciśnij przycisk
“clean” i delikatnie potrząśnij żelazkiem. Wrząca woda
i para będą wydobywały się na zewnątrz, wypłukując
kamień lub inne znajdujące się wewnątrz osady.
5. Kiedy z żelazka przestanie kapać, zwolnij przycisk, włącz
żelazko do sieci i pozostaw je rozgrzane aż do momentu
wyparowania całej wody.
6. Powtórz tę procedurę, jeżeli w żelazku nadal znajdują się
zanieczyszczenia.

  
Żelazko nie grzeje. 1. Pokrętło regulacji temperatury
znajdu je się w bardzo niskim
położeniu.
2. Brak prądu.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub podłączyć
wtyczkę do innego gniazdka.
Lampka kontrolna z tyłu
zbiornika na wodę nie
włącza się.
1. Żelazko stygnie.
2 -Żelazko się nie nagrzewa.
1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy się.
2. Patrz poprzedni paragraf.
Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
prasowania.
1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na
niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko
ostygło.
Wraz z parą z żelazka
wydobywa się woda.
1. Pokrętło regulacji temperatury w
bardzo niskim położeniu.
2. Regulator pary na wysokiej pozycji
przy niskiej temperaturze.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli nie
spowoduje to uszkodzenia prasowanego mate-
riału i odczekać, lampka kontrolna zgaśnie.
2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.
Para nie wydobywa się z
żelazka.
1. Zamknięty regulator pary
.
2. Brak wody w zbiorniku.
3. Zbyt niska temperatura.
System zapobiegający kapaniu
wyłączony.
1. Ustawić regulator pary na pozycji otwartej pary.
2. Napełnić zbiornik.
3. Przestaw pokrętło w wyższe położenie, jli
nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
materiału.
Funkcja spryskiwacza nie
działa.
1. Brak wody w zbiorniku.
2. Niedrożny mechanizm.
1. Napełnić zbiornik.
2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
Woda wydobywa się ze
stopy przed podłączeniem
żelazka.
1. Regulator pary nie jest
prawidłowo zamknięty.
1. Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się w
pozycji
.
Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po
zakończeniu prasowania.
Po pierwszym podłączeniu do
prądu z żelazka wydobywa
się dym i zapach.
1. Smar na niektórych elementach
wewnętrznych urządzenia.
1. Jest to normalne zjawisko, które ustanie po
krótkim czasie.

• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytätlaitteen
vedellä tai ennen kuin poistat jäljellejäävän veden
käytön jälkeen.
• Laitetta on käytettävä ja säilytettävä vakaallapinnalla.
• Kun laite asetetaan tukitelineelle, onkäyttäjän
varmistettava tukitelineen alustanvakaus.
• Älä käytä silitysrautaa, jos se on tippunut,siinä näkyy
vaurioiden merkkejä tai siitävuotaa vettä. Se on vietävä
valtuutettuunhuoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen
kuinsitä voi käyttää uudelleen.
• Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on
annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat
lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai
henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta
laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen
turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön
liittyvät vaarat.Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Pidä silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden
lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty
sähköverkkoon tai jäähtyy.
HUOMIO. Kuuma pinta.
Pinta kuumenee käytön aikana.
  
Laitteesta ei tule höyryä. 1. Höyrysäädin on suljetussa
asennossa
.
2. Vesisäiliö on tyhjä.
3. Lämpötila on liian alhainen.
Vesisuoja ei ole aktivoitu.
1. Käännä höyrysäädin auki.
2. Täytä vesisäiliö.
3. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii.
Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
2. Mekanismi on tukkiutunut.
1. Täytä vesisäiliö.
2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
Silityspohjasta tulee vettä
ennen kuin silitysrauta
kytketään sähköverkkoon.
1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu. 1. Varmista, että höyrysäädin on asennossa
.
Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä
silityksen jälkeen.
Silitysraudasta tulee savua ja
hajuja silloin, kun se kytketään
päälle ensimmäistä kertaa.
1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
muutamassa minuutissa.


У вас возник вопрос относительно изделия Siemens TB76XTRMW?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Siemens TB76XTRMW, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар yes
Длина шнура 2.5
Производительность парового напора 200
Тип рабочей поверхности -
Цвет товара   Белый
Емкость водного резервуара 0.4
Автовыключение yes
Функция вертикального пара yes
Функция "без капель" yes
Автоматическое удаление накипи yes
Постоянная подача пара 45
Функция парового удара yes
Самоочистка yes
Беспроводной no
Энергопитание
Мощность 3050
Входящее напряжение сети 220 - 240
Индикация
Световой индикатор yes
Эргономика
Нескручивающийся шнур -
Вес и размеры
Ширина 125
Глубина 290
Высота 155
Вес 1620