Sigma 24mm F1.4 DG HSM инструкция

Sigma 24mm F1.4 DG HSM
6.1 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
английский
инструкцияSigma 24mm F1.4 DG HSM
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢǕ
ƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ
ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئ
ӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆Ʊ
ƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝဇƴƳǓ
LJƢƱŴ᠃ƢǔǕƕƋǓLJƢŵ

ӲᢿỉӸᆅί׋ 1

ձȕǣȫǿȸƶơ
ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
ճᙀяႎុᩉႸႮ
մᘮϙမขࡇႸႮ
յ೅ዴ
նȕǩȸǫǹȢȸȉЏƑǹǤȃȁ
շȞǦȳȈ
ոȬȳǺȕȸȉ

ἝἅὅဇỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤ
ȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕ
ưǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ

ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ

ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදƘƩƞƍŵ

ἦὅἚӳỪẶ

ǪȸȈȕǩȸǫǹAFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓƑǹǤȃȁ
Ǜ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹMFưજࢨƢǔئӳƸŴ
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓƑǹǤȃȁǛ MF ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠ
ƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩ
ȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉƷЏǓƑƸ
Ŵ
ƝဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
Ʃƞƍŵ
ŦȋdzȳဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹ
જࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞ
ȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝဇƱƳǓLJƢŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕ ĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈ
ǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦǽȋȸE ȞǦȳȈဇƸŴƝဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸѣဒજࢨ଺ƷȕǩȸǫǹȢ
ȸȉƕ MF ƷLjƱƳǓLJƢŵ
ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴMF ưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞᏡǛ઀᠍
ƠƯƍLJƢŵAF ưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞƠƠƨLJLJȕǩȸ
ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵᲢǽȋȸE ȞǦȳȈဇƸǫȡȩƷ
ȕǩȸǫǹȢȸȉǛžDMFſƴᚨܭƠƯƘƩƞƍŵ
LJƨƜƷȬȳǺƸŴAF ƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƢƱ MF
ƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳƑƯƍLJƢ
ᲢǽȋȸE ȞǦȳȈဇǛᨊƘᲣŵƝဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴMF ЏǓஆƑೞᏡƷஊ
јᲩ໯јƷИ஖ᚨܭƕီƳǓLJƢŵ
ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
ǷǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛ
ƝᚁƘƩƞƍŵ
ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉư
ƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/

ᘮϙမขࡇႸႮ

ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊Უ
ǛჷǔƜƱƕưƖLJƢŵƑƹᲢ׋ 3ᲣƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမข
ࡇǛᅆƠƯƍLJƢŵ

ἾὅἌἧὊἛ

ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ
૾ඥƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩ
ܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 4
ŦƝဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸŴȬȳǺȕȸȉƴǑǓϋᔺȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
ǒǕǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵʙЭƴȆǹȈજࢨǛᘍƍŴȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
ǒǕǔئӳƸŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜ
ƱƕưƖLJƢŵᲢ׋ 5ŵ

ἧỵἽἑὊ

Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ưဇƠƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦήȕǣȫǿȸǛဇƢǔئӳƸŴόήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝဇ
ƘƩƞƍŵ

ሥẆӕৢɥỉද

Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
ǑƏƴදƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
ƳǓŴྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝဇƘƩƞƍŵ

ԼឋᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề

ԼឋᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷżᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺
-
11 - 15 இٻજࢨྙ 1:5.3
ဒ 84.1° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 77mm
இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X ᧈƞ 85 x 90.2mm
இჺજࢨុᩉ 25cm ᣻ 665g
ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹǛဇƠƯƍLJƢŵ
᪥ᮏㄒ㻌
ԓ
ද
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.

WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS

ŦDo not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause damage
to the eye or loss of eyesight.
ŦDo not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the lens
from concentrating the suns rays, which may cause a fire.
ŦThe shape of the mount is very complex. Please be careful when handling it
so as not to cause injury.

DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)

Filter Attachment Thread
Focus Ring
Distance Scale
Depth of Field Read Out Index
Focus Index Line
Focus Mode Switch
Mount
Lens Hood

FOR NIKON MOUNT

This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens
(without an aperture ring). Functions may be restricted depending on the
lens/camera combination. For more details, please refer to the cameras
instruction manual.

ATTACHING TO THE CAMERA BODY

Please refer to the cameras instruction manual for details on how to attach it
to or detach it from the camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
down while changing the lens.

FOCUSING

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the lens to the “MF position. You can adjust the focus by turning the focus
ring.
ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
cameras focusing mode.
ŦFor Nikon mount, it is only possible to use AF with camera bodies which
support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will not
function if the camera body does not support this type of motor.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity
setting.
ŦFor the Sony E-mount lens, only MF is available during video shooting,
depending on the camera.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. While half
pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the point of focus.
(For the Sony E-mount lens, please set the focus mode of the camera to
[DMF].)
Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
the focus ring of the lens while auto focusing is in operation (except for the
Sony E-mount lens). The default setting of Full-time MF function varies for
each mount.
Mount Full-time MF function Available AF Mode
SIGMA, NIKON
ON
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF,
You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF
function. For further information, please refer to the SIGMA Optimization
Pro “Help menu.
ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
following website: http://www.sigma-global.com/download/

DEPTH OF FIELD SCALE

The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
sharpness) of your composition. For example in figure (3), the depth of field
zone is shown when the aperture F16 is used.

LENS HOOD

A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
rotation. (fig.4)
ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove
the lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could
cause a shadow in the picture.
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.5)

FILTER

ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.

BASIC CARE AND STORAGE

ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lens construction
11 - 15
Magnification
1:5.3
Angle of View
84.1°
Filter Size
77mm
Minimum Aperture
16
Dimensions
Dia.gLength
85×90.2mm
(3.35×3.55in)
Minimum Focusing
Distance
25cm (0.82 ft)
Weight 665g (23.5oz)
ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
Ŧ
The
glass
materials
used
in
the
lens
do
not
contain
environmentally
hazardous
lead and arsenic.

ENGLISH

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.

ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN

ŦSchauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens führen kann.
ŦUnabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder nicht,
setzen
Sie
es
bitte
keinesfalls
ohne
Frontdeckel
der
direkten
Sonneneinstrahlung
aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch das Objektiv
einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
ŦDer Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.

BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)

Filtergewinde
Entfernungsring
Entfernungsskala
Schärfentiefenindex
Einstellindex
Fokussierschalter
Anschluß
Gegenlichtblende

NIKON ANSCHLUSS

Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G
Typs“ (Typ ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit
einer Kamera können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere
Informationen hierüber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der
verwendeten Kamera nach.

ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE

Einzelheiten zum Ansetzen an das Kameragehäuse und auch zum Abnehmen
vom Kameragehäuse finden Sie in der Bedienungsanleitungder Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.

FOKUSSIEREN

Um die Autofokus-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
Objektiv auf die AF-Position (Abb.2). Wenn Sie manuell fokussieren möchten,
stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf die MF-Position. Sie können die
Schärfe nun durch Drehen am Fokusring einstellen.
ŦEinzelheiten zum Ändern der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦBei Nikon Anschluss, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt werden,
die
Ultraschallmotoren,
wie
die
HSM,
unterstützen.
Der
Autofokus
wird
nicht
funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von
der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
Unendlich- Einstellung.
Ŧ
Für
das
Objektiv
mit
Sony
-
E
-
Mount
ist
je
nach
Kameramodell
bei
Videoaufnahmen
nur MF möglich.
Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert
werden. Drehen Sie dazu bei halb-gedrücktem Auslöser am Fokusring, um die
Schärfe einzustellen. (Beim Objektiv mit Sony-E-Mount stellen Sie die
Fokussierbetriebsart der Kamera bitte auf [DMF].)
Zudem bietet dieses Objektiv auch eine [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual-
Override) durch Drehen am Fokusring während des Autofokus-Betriebs (Mit
Ausnahme des Objektivs mit Sony-E-Mount). Die Standardeinstellung der
Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Verfügbare AF-Betriebsarten
SIGMA, NIKON AN
Single AF (AF-S, S)
Schärfenachführung AF (AF-C, C)
CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
SIGMA Optimization Pro.
ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/

SCHÄRFENTIEFESKALA

Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter
Bereich) Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (3) wird der
Schärfentiefebereich angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.

GEGENLICHTBLENDE

Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.4)
ŦFür Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
abgenommen werden.
Ŧ
Zum
Transport
oder
zur
Aufbewahrung
des
Objektives
kann
die
Gegenlichtblende
abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.5)

FILTER

ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter Ü z.B. Polarisationsfilter oder
solche, mit besonders hoher Filterfassung Ü können zu Vignettierungen
verursachen.
ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters
können
sich
bei
Autofokus
und
Belichtungsautomatik
Einstellfehler
ergeben.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.

TECHNISCHE DATEN

Glieder - Linsen
11 - 15
Größter Abbildungsmaßstab
1:5.3
Diagonaler Bildwinkel
84.1°
Filterdurchmesser
77mm
Kleinste Blende
16
Abmessungen
Ø
×
Baulänge
85×90.2mm
Naheinstellgrenze
25 cm
Gewicht
665g
ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
Ŧ
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein umweltschädliches
Blei und Arsen.

DEUTSCH

Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.

AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION

ŦNe regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait entraîner une
cécité définitive.
ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans son
bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil pourrait
provoquer un incendie.
ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
manipulation afin d’éviter toute blessure.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)

Filetage pour filatre
Bague des distances
Echelle des distances
Echelle de profondeur
de champ
Repère de distance
Sélecteur
de
mise
au
point
Baïonnette
Pare-Soleil

EN MONTURE NIKON

Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
possibles en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du boîtier.

FIXATION SUR L’APPAREIL

Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour plus d’informations sur
la façon d’attacher ou de retirer l’objectif de l’appareil photo.
یSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais
l’objectif
sur
sa
base
arrière
pour
éviter
d’endommager
ces
éléments.

MISE AU POINT

Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “MF position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au
point.
یVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
یDans la version pour Nikon, la mise au point AF n'est possible qu'avec les
boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type de
celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
یEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la
mise au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position
infini.
یEn monture Sony E, seul le mode de mise au point manuel MF est disponible
en mode vidéo avec certains boîtiers.
Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode autofocus.
Tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la bague de mise au
point pour l'ajuster. (En monture Sony E, réglez le mode de mise au point de
l’appareil sur [DMF].)
Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus (sauf en
monture Sony E).
Le réglage par défaut
Monture Activation par défaut Mode AF disponible
SIGMA, NIKON ON (activé)
AF spot (AF-S, S)
AF continu (AF-C, C)
CANON OFF (désactivé) AF spot (ONE SHOT)
یEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la
bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus d'information,
veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
یLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/

ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP

L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ
(zone de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (3) indique la
profondeur de champ à l'ouverture F16.

PARE-SOLEIL

Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif.
Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
Assurez-vous
qu’il
se
fixe
convenablement
jusqu’à
la
position
de
blocage
(fig.4).
ŦLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
(fig.5)

FILTRES

ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un
filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un
vignettage.
ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
de type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT

یNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
یSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites
afin
de
ne
pas
détériorer
le
revêtement
multicouche
des
lentilles.
یNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
یCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près
de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
یDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle
du local.

CARACTERISTIQUES

Construction de l’ objectif
11 - 15
Rapport de reproduction
1:5.3
Angle de champ
84.1°
Diamétre de filtre
77mm
Ouverture minimale
16
Dimension:
diamentre×longueur
85×90.2mm
Distance minimale de
mise au point
25 cm
Poids
665g
ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
ŦLes
verres
utilisés
dans
cet
objectif
ne
contiennent
aucune
matière
nuisibles
à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
FRAN
Ç
AIS
Wij
stellen
het
op
prijs
dat
u
een
Sigma
objectief
heeft
aangeschaft.
Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
gebruiken.
WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
veroorzaken of gezichtsverlies.
ŦLaat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu wel of
niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat zonnestralen zich
in het objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig te
zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.

BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)

Filterschroefdraad
Scherpstelring
Afstandschaal
Scherptediepteschaal
Index teken
Scherpstelkeuze schakelaar
Vatting
Zonnekap

VOOR NIKON VATTING

Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type
(zonder
diafragmaring)
voor
Nikon
AF.
Afhankelijk
van
het
gebruikte
cameratype
kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw camera.

BEVESTIGING OP DE CAMERABODY

Raadpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer informatie
betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
ŦOp
de
vatting
bevindt
zich
een
aantal
electrische
contacten
en
koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd
te
zijn.
Plaats,
bij
het
verwisselen
van
objectieven
deze
altijd
met
de
voorzijde
en
niet
met
de
vatting
op
tafel.
Dit
ter
voorkoming
van
beschadiging.

SCHERPSTELLEN

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
schuifje op het objectief op de MF positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
door aan de focusring te draaien.
ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
ŦVoor Nikon vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de camera
welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet
functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
ŦWanneer
.u
dit
objectief
op
handmatige
instelling
gebruikt,
raden
wij
u
aan
de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
ŦAfhankelijk van het type Sony E-mount camera, is uitsluitend de MF
beschikbaar in de video modus.
Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de autofocus
stand. Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half te worden
ingedrukt en de focusring verdraait te worden. (Bij gebruik van dit objectief op
een Sony E-mount camera, dient de focus modus van de camera op [DMF] te
worden gezet.)
Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan
de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De instelling van de
full-time MF-functie verschilt per vatting (behalve voor Sony E-mount
objectieven).
Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
SIGMA, NIKON AAN
Enkelvoudige AF (AF-S, S)
Continue AF (AF-C, C)
CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
“SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
focusring bij te stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer
informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help menu.
ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
website: http://www.sigma-global.com/download/

SCHERPTEDIEPTE SCHAAL

De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (3) de scherpte
zone aangegeven bij diafragma F16.

ZONNEKAP

Bij
dit
objectief
wordt
een
losse
zonnekap
met
bajonetaansluiting
meegeleverd.
De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden,
die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp
direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap
deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.4)
ŦBij het maken van flitsfotos met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk
afschermt.
ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.5)

FILTERS

ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
autofocus camera. Wanneer een “lineair polarisatiefilter op AF cameras
wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische
belichtingsregeling niet correct functioneren.

ONDERHOUD EN OPSLAG

ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat
de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lensconstructie
(groepen - elementen)
11 - 15
Maximale vergrotings
maatstaf
1:5.3
Beeldhoek
84.1°
Filtermaat
77mm
Kleinste diafragma
16
Afmetingen (diam. × lengte)
85×90.2mm
Kortste instelafstand
25 cm
Gewicht
665g
ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin.
ŦDe glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
lood of a rsenicum.

NEDERLANDS

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones
antes de utilizarlo.
¡¡

ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD

ŦNo mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede dañarle el
ojo o provocarle la pérdida de visión.
ŦTanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la
tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el
objetivo, lo que podría provocar un incendio.
Ŧ
La
forma
de
la
montura
es
muy
compleja.
Por
favor,
manipulela
cuidadosamente
para no dañarse.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)

ձRrosca para filatros
ղAro de enfoque
ճEscala de distancias
մIndice de profundidad
de campo
յLinea de indice
նSelector de enfoque
շMontura
ոParasol

PARA MONTURA NIKON

Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo
auto focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden
aparecer algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual
de instrucciones de la cámara en cuestión.

CONEXION AL CUERPO DE CAMERA

Por favor, mire el manual de instrucciones de la cámara para más detalles
sobre cómo acoplar o desacoplarlo del cuerpo de la cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de optica.

ENFOQUE

Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.2). Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posición “MF. Ajuste el foco
moviendo el aro de enfoque.
ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
ŦEn las montura Nikon solo funcionará el AF con cuerpos que soporten los
motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el AF
estará desactivado.
ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
puede ser más ostensible en ajuste infinito.
ŦPara los objetivos con montura Sony-E, en modo de grabación de vídeo solo
está disponible el MF, dependiendo de la cámara.
Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de
enfoque automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del
obturador, gire el anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque (Para los
objetivos con montura Sony-E, por favor seleccione el modo de enfoque [DMF]
en la cámara).
Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando
el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
funcionamiento
(excepto
para
objetivos
con
montura
Sony-E).
La
configuración
por defecto de la función MF Total varía para cada montura.
Montura Función MF Total Modo AF disponible
SIGMA, NIKON
ENCENDIDO
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida /
Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para
operar la función MF completa. Para más información, por favor consulte el
menú Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
desde el siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/

ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO

La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de
campo (zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (3), se
muestra la zona de profundidad de campo usando un diafragma de F16.

PARASOL

Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.4).
ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
parasol para evitar viñeteados en la imagen.
ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.5).

FILTROS

ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la
vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar
viñeteos.
ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
automático y la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.

CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE

ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
eléctricos dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
su temperatura se asemeje a la de la habitación.

CARACTERISTCAS

Construcción
del
objetivo
11 - 15
Ampliación
1:5.3
Ángulo de visión
84.1°
Diámetro filtro
77mm
Apertura mínima
16
Dimensiones
(diám x long)
85×90.2mm
Distancia mínima
enfoque
25 cm
Peso
665g
ŦDimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ŦLos materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
para la salud ni el medio ambiente.

ESPAÑOL

Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.

ATTENZIONE!! : PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

ŦNon guardare il sole attraverso l’obiettivo. Si corre il rischio di gravi danni
all’occhio o una diminuzione della vista.
ŦChe si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al
sole senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio,
causato dai raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
ŦLa costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla
mentre maneggiate l’obiettivo.

ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)

Portafiltri frontale a vite
Ghiera di messa a fuoco
Scala delle distanze
Scala delle profondia
di campo
Indice di collimazione
Selettore di fuoco
Innesto
Paraluce

PER INNESTO NIKON

Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
Nikon autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.

APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA

Leggere il manuale d’istruzioni della fotocamera per maggiori informazioni su
come inserire l’obiettivo nel corpo macchina.
ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù
la
parte
della
lente
frontale
per
evitare
di
danneggiare
i
contatti
in
questione.

MESSA A FUOCO

Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull’obiettivo, la posizione “MF. In questo caso si mette a fuoco
ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
ŦPer attacco Nikon è possible usare solamente la modalità AF quando il
corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La modalità
AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di motore.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
ŦCon l’obiettivo dotato d’innesto Sony-E, secondo il modello di fotocamera,
durante la ripresa video può essere disponibile solamente la messa a fuoco
manuale MF.
L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è
impostato l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa il
pulsante di scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco. (Con gli obiettivi
dotati d’innesto Sony-E impostate la modalità di messa a fuoco dalla opzione
DMF della fotocamera.)
Inoltre, l’obiettivo consente la funzione di messa a fuoco continua [MF Full
Time] (Manual Override) ruotando l’anello di messa a fuoco anche quando è
impostata la messa a fuoco automatica (eccetto gli obiettivi Sony-E). Le
impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano secondo il tipo
d’innesto.
Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
SIGMA, NIKON ON
AF singolo (AF-S, S)
AF continuo (AF-C, C)
CANON OFF AF Singolo (ONE SHOT)
ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
“Sigma Optimization Pro è possibile impostare la Funzione di messa a
fuoco manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche
possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per
maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto nel menu di Sigma
Optimization Pro.
ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/

SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO

La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a
fuoco della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (3) è
visualizzata la zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a
F16.

PARALUCE

Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini
fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato. (fig.4)
ŦPer riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario.
(fig.5)

FILTRI

ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di
filtri molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
tipo
“circolare”. Un
polarizzatore
“lineare,
infatti,
può
compromettere
il
regolare
funzionamento
sia
dell’autofocus
che
del
sistema
di
esposizione
automatica.

CURA E CONSERVAZIONE

ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa
o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano
riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo
nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla
temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituzione ottica
(Gru
pp
i-El.)
11 - 15
Rapporto d’ingrandim.
1:5.3
Angoli di campo
84.1°
Diamentro filtri
77mm
Apertura minima
16
Dimensioni
(diametro × lunghezza)
85
×
90.2mm
Distanza min. messa
fuoco
25 cm
Peso
665g
ŦDimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ŦLe materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
ecologico.

ITALIANO

Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta och nöje av ditt
Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda objektivet.

VARNING!! : SÄKERHETSANVISNINGAR

ŦTitta INTE mot solen genom objektivet, detta skada din syn allvarligt.
ŦOavsett om objektivet sitter på kameran eller inte, bör det inte lämnas i
direkt solljus utan objektivlocket på. Detta med anledning av brandrisken,
då objektivet i princip fungerar som ett förstoringsglas!
ŦObjektivets konstruktion är väldigt avancerad. Var försiktig vid användning
för att undvika personskador.

DELARNAS NAMN (fig.1)

Filtergänga
Fokusring
Avståndsskala
Skärpedjupsindex
Index linje
Omkopplare fokusfunktion
Fattning
Motljusskydd

NIKON AF KAMEROR

Detta objektiv fungerar på samma sätt som Nikon G (utan bländare) autofokus
objektiv. Beroende på vilken kameramodell som används, kan vissa funktioner
skilja. För ytterligare detaljer om detta, se kamerans bruksanvisning.

MONTERA PÅ KAMERAHUSET

Vänligen se kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du sätter på och
lossar objektivet från kamerahuset.
ŦPå fattningen finns ett antal elektriska kontakter och kopplingar. Se till att
hålla dessa rena för att få bästa kontakt. Vid objektivbyte, se till att
objektivets front hålls nedåt för att undvika att objektivet skadas.

AVSTÅNDSINSTÄLLNING

För autofokusdrift, ställ in fokusmetod-omkopplaren på objektivet till "AF"-
läget (fig.2). Om du vill fokusera manuellt, ställ in fokusmetod-omkopplaren
på objektivet till "MF"-läget. Du kan då justera fokus genom att vrida på
fokuseringsringen.
ŦSe kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du ändrar kamerans
fokuseringsmetod.
ŦFör Nikon fungera endast autofokus med kamerahus som stödjer
ultraljudsmotor typ HSM. Autofokus kommer inte att fungera om
kamerahuset inte stödjer denna typ av fokuseringsmotor.
ŦNär man fokuserar manuellt kanske du inte kan fokusera på den avlägsna
bilden,
även
om
skalan
är
҄
(oändlighet),
justera
fokusen
när
du
kontrollerar
med sökaren.
ŦFör Sony E-mount objektiv är endast MF tillgängligt under videofilmning,
beroende på kameran.
Detta
objektiv
tillåter
även
manuell
fokusering
i
autofokusläget.
Med
avtryckaren
halvt nedtryckt roterar du fokuseringsringen för att justera fokuspunkten. (För
Sony E-mount objektiv, ställ kamerans fokusläge till [DMF].)
Detta
objektiv
kan
också
erbjuda
[Full-time
MF-funktion]
(Manuell
överstyrning)
genom att rotera fokuseringsringen på objektivet medan autofokusen är i drift
(med undantag för Sony E-mount objektiv). Fabriksinställningen för [Full-time
MF- funktionen] varierar beroende på kamerafattning.
Fattning “Full-time MF-funktion Möjliga AF-läge
SIGMA, NIKON PÅ
Enbilds-AF (AF-S, S)
Kontinuerlig AF (AF-C, C)
CANON AV Enbilds-AF (ONE SHOT)
ŦVid användning av USD-docka (säljs separat) och dess anpassade
programvara, “SIGMA Optimazation Pro” är det möjligt att välja ”Full-time
MF-funktionen PÅ/AV samt justera fokuseringsringens verkningsgrad för
MF-funktionen. För ytterligare information, vänligen se Pro-Menyn i SIGMA
optimering ”Help
ŦSIGMA Optimization Pro är nedladdningsbar utan kostnad från följande
webb.address: http://www.sigma-global.com/download/

SKÄRPEDJUPSSKALA

Skärpedjupsskalan på objektivet hjälper dig att kontrollera skärpedjupet på
din komposition. T ex i figur (3), skärpedjupsfältet visar skärpedjupet när
bländare f16 används.

MOTLJUSSKYDD

Ett motljusskydd av bajonettyp medföljer Sigma objektiv. Motljusskyddet
skyddar mot att oönskat ljus påverkar dina bilder. Det skydder också i viss
mån linsytan mot slag, repor och regn (fig.4).
ŦTänk på att motljusskyddet kan skärma av blixtljuset vid fotografering med
kamerans inbyggda blixt.
ŦVid samtidig förvaring av objektiv och motljusskydd i medföljande väska, tag
först av motljusskyddet och sätt sedan på det bakfram på objektivet (fig.5).

FILTER

ŦAnvänd endast ett filter i taget. Fler filter eller riktigt tjocka filter kan orsaka
vinjettering.
ŦAnvänder du polarisationsfilter se till att det är av den ”cirkulära” typen som
passar till autofokus.

VÅRDA DITT OBJEKTIV

ŦUndvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stötar och slag.
ŦVid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik naftalin som kan
skada objektivets antireflexbehandling.
ŦAnvänd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid rengöring,
använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din fotoaffär.
ŦObjektivet är inte vattensäkert. Skydda det mot regn, snö eller vattenstänk.
ŦPlötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens på objektivet. Vänta tills
objektivet (och kameran) fått samma temperatur som omgivningen innan du
använder den igen.

TEKNISKA DATA

Uppbyggnad
11 - 15
Förstoringsgrad
1:5.3
Bildvinkel
84.1°
Filter
77mm
Minsta bländare
16
Mått
(diam. × längd)
85×90.2mm
Närgräns
25 cm
Vikt
665g
ŦMått och vikt gäller SIGMA fattning.
ŦDet glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt bly
eller arsenik.

SVENSKA

Посмотреть инструкция для Sigma 24mm F1.4 DG HSM бесплатно. Руководство относится к категории Объективы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 6.1. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Sigma 24mm F1.4 DG HSM или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sigma а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sigma предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sigma
24mm F1.4 DG HSM | 01023.401954
Объектив
английский
Руководство пользователя (PDF), Техническая спецификация (PDF)
Объектив
Комплектующие для-
Структура линзы (элементы/группы)15/11
Тип объективаШирокоугольный объектив
Максимальное число установки диафрагмы-
Интерфейс крепления объектива-
Число лопастей диафрагмы9
Наименьшее фокусное расстояние0.25 m
Производительность
Совместимость-
Дизайн
Цвет товараЧерный
Технические характеристики
Диапазон макро фокусировки0.25 m
Угол обзора84.1 °
Вес и размеры
Диаметр85 mm
Размер фильтра77 mm
Длина90.2 mm
Вес665 g
Прочие свойства
Глубина90.2 mm
показать больше

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sigma 24mm F1.4 DG HSM.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов