Sigma 30mm f1.4 DC HSM инструкция

Sigma 30mm f1.4 DC HSM
6.3 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
английский
инструкцияSigma 30mm f1.4 DC HSM
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵ
ᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදໜǛദƠƘྸ
ᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱ
ƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴ
ƝဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻ
ЏƴሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪ
ƜƢǕƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺᙸǔƱŴڂଢ
ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎܹƕႆဃƢǔ
ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳ
ƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ
໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻
ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ
ဇƴƳǓLJƢƱŴ᠃ƢǔǕƕƋǓLJƢŵ

ӲᢿỉӸᆅί׋ 1

ձȕǣȫǿȸƶơ
ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
ճᙀяႎុᩉႸႮ
մ೅ዴ
յȕǩȸǫǹȢȸȉЏƑǹǤȃȁ
նȞǦȳȈ
շȬȳǺȕȸȉ

DC ἾὅἌỆếẟề

ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞᲢAPS-C
Ⴛ࢘ᲣƴӳǘƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴȇ
ǸǿȫƷཎࣱƴӳǘƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
APS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫ
ȡȩŴƓǑƼ 35mm ɟაȬȕǫȡȩƴƸဇưƖLJƤǜŵƝဇƴƳǔ
ƱŴဒ᩿ƴDZȩȬƕဃơLJƢŵ
ǷǰȞ sd Quattro / SD1 Merrill / SD1 ƴƝဇƷئӳƸŴ45mm Ⴛ࢘Ʒဒ
ᚌƴƳǓLJƢŵ
ǷǰȞ SD15
/
14
/
10
/
9 ƴƝဇƷئӳƸŴ51mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ

ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ

ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢໜሁƕƋǓLJƢŵ
ǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදƘƩƞƍŵ

ἦὅἚӳỪẶ

ǪȸȈȕǩȸǫǹᲢAFᲣưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓƑǹ
ǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹᲢMFᲣưજࢨ
ƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓƑǹǤȃȁǛ MF ƴǻȃȈƠŴȕǩȸ
ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓƑƸŴƝဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬ
ƯƘƩƞƍŵ
ȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸ A ȞǦȳȈဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖ
ƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵ᪦ඬȢȸǿ
ȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ
ဇƱƳǓLJƢŵ
ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔ
ƜƱNjӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷ
ȣȃǿȸȜǿȳǛҞƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦ
ૢƠƯƘƩƞƍŵ
ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ
୎ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒ
ȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ

ἾὅἌἧὊἛ

ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ
˄ƚ૾ඥƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJư
ׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 3
ƝဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸŴȬȳǺȕȸȉƴǑǓϋᔺȕȩȃǷȥƷήƕƞ
ƑƗǒǕǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵʙЭƴȆǹȈજࢨǛᘍƍŴȕȩȃǷȥƷή
ƕƞƑƗǒǕǔئӳƸŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
ઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚ
ǔƜƱƕưƖLJƢŵᲢ׋ 4Უŵ

ἧỵἽἑὊ

ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ưဇ
ƠƯƘƩƞƍŵ
ήȕǣȫǿȸǛဇƢǔئӳƸŴόήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛ Ɲ
ဇƘƩƞƍŵ

ሥẆӕৢɥỉද

฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟ
ደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓд
ƷƋǔئ৑ƴƸሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ȬȳǺ᩿ƴƸႺưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴ
ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬ
ȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘƍƯƘƩƞƍŵ
șȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷဇưƸŴ຤ǒƞ
ƳƍǑƏƴදƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦ
ƷҾ׆ƱƳǓŴྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍ
ދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊
ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝဇƘƩƞƍŵ

ԼឋᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề

ԼឋᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷżᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩ
ƞƍŵ

ɼễˁಮ

ȬȳǺನ঺Ტ፭
-
௏Უ 8 - 9 இٻજࢨྙ
1:6.8
ᚌᲢsd Quattro 50.7° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 62mm
இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X μᧈ 74.2 x 63.3mm
இჺજࢨុᩉ 30cm ᣻᣽
435g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹǛဇƠƯƍLJƢŵ
ㄒ㻌
ᜩԓ
ද
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please
read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.

WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS

Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause
damage to the eye or loss of eyesight.
Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the
lens from concentrating the suns rays, which may cause a fire.
The shape of the mount is very complex. Please be careful when
handling it so as not to cause injury.

DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)

Filter Attachment Thread
Focus Ring
Distance Scale
Focus Index Line
Focus Mode Switch
Mount
Lens Hood

DC LENS

These are special lenses that are designated for digital cameras because
the lens image circle is designated to correspond to the size of the image
sensors of most digital SLR cameras. The specialized design gives these
lenses the ideal properties for digital cameras.
An image sensor element larger than those corresponding to APS-C
cannot be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an
element is used vignetting will occur on the picture surface.
If you use sd Quattro / SD1 Merrill / SD1 digital camera, corresponding
angle of view will be 45mm.
If you use SD15 / SD14 / SD10 / SD9 digital camera, corresponding
angle of view will be 51mm.

ATTACHING TO THE CAMERA BODY

Please refer to the cameras instruction manual for details on how to
attach it to or detach it from the camera body.
On
the
lens
mount
surface,
there
are
a
number
of
couplers
and
electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To
avoid damaging the lens, be especially sure to place the lens with its
front end down while changing the lens.

FOCUSING

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the
AF position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode
switch on the lens to the “MF” position. You can adjust the focus by
turning the focus ring.
Please refer to cameras instruction manual for details on changing the
cameras focusing mode.
For Nikon, Pentax and Sony A mounts, it is only possible to use AF with
camera bodies which support motors driven by ultrasonic waves such
as HSM. AF will not function if the camera body does not support this
type of motor.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode.
With the camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to
manually override the autofocus while the shutter release button is
pressed halfway.
When operating this lens in manual focus mode, it is recommended
that correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than
relying on the distance scale. This is due to possible focus shift
resulting from extreme changes in temperature which cause various
components in the lens to expand and contract. Special allowance is
made for this at the infinity setting.

LENS HOOD

A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination
from outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it
stops rotation. (fig.3)
When taking photographs using the built-in flash, it is advisable to
remove the lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output,
which could cause a shadow in the picture.
In order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
(fig.4)

FILTER

Only one filter should be used at the time. Two or more filters and/or
special thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
When using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.

BASIC CARE AND STORAGE

Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with
good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
mothballs or naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
moistened lens cloth or lens tissue.
This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near
water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the
internal mechanism, lens elements and electric components damaged
by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog to
appear on the surface of the lens. When entering a warm room from the
cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the
temperature of the lens approaches room temperature.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lens construction 8 - 9 Magnification 1:6.8
Angle of View
(sd Quattro)
50.7° Filter Size 62mm
Minimum Aperture 16
Dimensions
Dia. × Length
74.2 × 63.3mm
(2.92 × 2.49 in)
Minimum Focusing
Distance
30 cm
(0.98 ft)
Weight 435g (15.3oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
The glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.

ENGLISH

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses
SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung
vor der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.

ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN

Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens führen
kann.
Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder
nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten
Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der
durch das Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst
werden könnte.
Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.

BESCHREIBURUNG DER TEILE (ABB.1)

Filtergewinde
Entfernungsring
Entfernungsskala
Einstellindex
Fokussierschalter
Anschluß
Gegenlichtblende

DC OBJEKTIVE

Der
Bildkreis
dieser
Objektive
ist
speziell
für
Digitalkameras
mit
Aufnahme-
sensoren bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht den
Objektiven die optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen
Kameras, zudem ermöglicht es die kompakte und leichte Bauweise.
Werden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahme-
sensoren
größer
als
das
APS-C
Format
sind
oder
an
35mm
SLR
Kameras
eingesetzt, treten Vignettierungen im Bild auf.
Der
sogenannte
Verlängerungsfaktor
der
Brennweite,
der
den
optischen
Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der
Größe des Aufnahmesensors Ihrer Kamera.

ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE

Einzelheiten
zum
Ansetzen
an
das
Kameragehäuse
und
auch
zum
Abnehmen
vom Kameragehäuse finden Sie in der Bedienungsanleitungder Kamera.
Halten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß
stets sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der
Vorderseite
nach
unten
ab,
um
eine
Beschädingung
der
Kupplungselemente
zu vermeiden.

FOKUSSIEREN

Um die Autofokus-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
Objektiv auf die AF-Position (Abb.2). Wenn Sie manuell fokussieren
möchten, stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf die MF-Position.
Sie können die Schärfe nun durch Drehen am Fokusring einstellen.
Einzelheiten
zum
Ändern
der
Fokussierbetriebsart
der
Kamera
entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon, Pentax, und Sony-A Anschlüssen, kann der Autofokus nur
mit Kameras benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM,
unterstützen. Der Autofokus wird nicht funktionieren, wenn die Kamera
diese Art von Motoren nicht unterstützt.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF
(AF-S)
eingestellt
ist,
können
Sie,
nachdem
das
Objektiv
von
der
Automatik
scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe
durch Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß
hierbei halb durchgedrückt bleiben.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen
von der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für
die Unendlich- Einstellung.

GEGENLICHTBLENDE

Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende
geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch
starkes,
seitlich
einfallendes
Licht
entstehen
können.
Orientieren
Sie
sich
beim
Anbringen
der
Gegenlichtblende
an
den
aufgedruckten
Markierungen
und achten Sie darauf, daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.3)
Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
abgenommen werden.
Zum
Transport
oder
zur
Aufbewahrung
des
Objektives
kann
die
Gegenlicht-
blende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.4)

FILTER

Bei
Einsatz
von
Polfiltern
verwenden
Sie
an
einer
Autofokuskamera
bitte
ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters
können sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler
ergeben.
Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter
z.B. Polarisationsfilter oder
solche,
mit
besonders
hoher
Filterfassung
können
zu
Vignettierungen
verursachen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen
Sie
für
längere
Lagerung
einen
kühlen,
trockenen
und
möglichst
gut
belüfteten
Ort.
Vermeiden
Sie
die
Lagerung
in
der
Nähe
von
Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel,
sondern
ein
sauberes,
feuchtes
Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
Das
Objektiv
ist
nicht
wassergeschützt.
Sorgen
Sie
deshalb
bei
Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur
eines
Objektives
mit
Wasserschaden
ist
häufig
nicht
möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen
führen.
Beim
Wechsel
aus
der
Kälte
in
ein
geheiztes
Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche
zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.

TECHNISCHE DATEN

Glieder - Linsen 8 - 9
Größter
Abbildungsmaßstab
1:6.8
Diagonaler
Bildwinkel
50.7°
Filterdurchmesser 62mm
Abmessungen Ø ×
Baulänge
74.2×63.3mm
Kleinste Blende 16
Naheinstellgrenze
30cm Gewicht 435g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
Das
Glas,
das
für
das
Objektiv
verwendet
wird,
enthält
kein
umweltschädliches
Blei und Arsen.

DEUTSCH

Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.

AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION

یNe regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait entraîner
une cécité définitive.
یNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans
son bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil
pourrait provoquer un incendie.
یLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
manipulation afin d’éviter toute blessure.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)

Filetage pour filatre
Bague des distances
Echelle des distances
Repère de distance
Sélecteur de mise au point
Baïonnette
Pare-Soleil

OBJECTIF DC

Ces
objectifs
sont
spécialement
étudiés
pour
une
utilisation
sur
les
boîtiers
reflex
numériques,
leur
cercle
image
correspondant
à
la
taille
des
capteurs
des appareils les plus courants. Leur conception spécifique les fait
bénéficier de caractéristiques idéales pour les appareils numériques.
یCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le
capteur est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier
reflex
135mm.
Sinon
un
vignettage
important
apparaîtrait
en
périphérie
de l'image.
یEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma sd Quattro /
SD1 Merrill / SD1 l'angle de champ est équivalent à celui 45mm.
یEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD15 / SD14 /
SD10 / SD9, l'angle de champ est équivalent à celui 51mm.

FIXATION SUR L’APPAREIL

Veuillez
consulter
le
mode
d’emploi
de
l’appareil
pour
plus
d’informations
sur la façon d’attacher ou de retirer l’objectif de l’appareil photo.
ی
Sur
la
monture
se
trouvent
plusieurs
contacts
électriques
et
électroniques.
Gardez-les
bien
propres
pour
garantir
un
bon
fonctionnement.
Ne
posez
jamais
l’objectif
sur
sa
base
arrière
pour
éviter
d’endommager
ces
éléments.

MISE AU POINT

Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point
en
position
AF
(fig.2).
Pour
une
mise
au
point
manuelle,
placez
le
sélecteur
en position
MF
position, et ajustez le point en tournant la bague de mise
au point.
یVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode
de mise au point de l'appareil.
یDans les versions pour Nikon, Pentax et Sony-A, la mise au point AF
n'est possible qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à
ondes ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est
indisponible avec les autres boîtiers.
یCet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode
autofocus. Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE
SHOT)(AF-S), vous pouvez retoucher la mise au point manuellement
après que l’objectif ait fait la mise au point automatiquement en
maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
یEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
En effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de
légères modifications des composants intemes, qui font varier la
position de la mise au point. Une tolérance particulière est prévue à cet
effet en position infini.

PARE-SOLEIL

Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec
objectif. Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de
lumière incidente. Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la
position de blocage (fig.3).
یLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement
ne provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
یPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport,
veillez à détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en
position inversée. (fig.4)

FILTRES

یN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou
d’un
filtre
très
épais,
comme
un
filtre
polarisant
ordinaire,
peut
provoquer
un vignettage.
ی
Si
vous
souhaitez
utiliser
un
filtre
polarisant
sur
un
zoom
AF,
choisissez-le
de type “circulaire”. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le
calcul d’exposition pourraient être incorrects.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT

یNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes,
ou à l’humidité.
یSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais,
sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des
produits
anti-mites
afin
de
ne
pas
détériorer
le
revêtement
multicouche
des lentilles.
ی
Ne
pas
utiliser
de
dissolvant,
d’essence
ou
autre
matière
organique
pour
le
nettoyage
de
saletés
ou
d’empreintes
de
doigts
sur
les
éléments
optiques.
یCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou
près
de
l’eau,
veuillez
à
ne
pas
le
mouiller.
Les
réparations
du
mécanisme
interne, des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont
pas toujours possibles en cas de dommages.
یDes
écarts
soudains
de
température
peuvent
causer
de
la
condensation
ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous
pénétrez dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est
recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa
température avoisine celle du local.

CARACTERISTIQUES

Construction de l
objectif
8 - 9
Rapport de
reproduction
1:6.8
Angle de champ
(sd Quattro)
50.7° Diamétre de filtre 62mm
Ouverture minimale 16
Dimension:
diamentre×longueur
74.2×63.3mm
Distance minimale
de mise au point
30 cm
Poids 435g
یDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
یLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u
het objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!! :

VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN

Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
veroorzaken of gezichtsverlies.
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu wel
of
niet
is
bevestigd
op
de
camera.
Hierdoor
voorkomt
u
dat
zonnestralen
zich in het objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen
ontstaan.
De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig
te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.

BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)

Filterschroefdraad
Scherpstelring
Afstandschaal
Index teken
Scherpstelkeuze schakelaar
Vatting
Zonnekap

DC OBJECTIEVEN

DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale
camera’s. De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de
afmetingen van de digitale sensor van de meeste digitale cameras.
De DC objectieven zijn niet geschikt voor cameras met een beeld-
sensor groter dan het APS-C formaat en 35mm SLR cameras. In dit
geval zal er vignettering optreden.
Bij gebruik van de DC objectieven met de Sigma sd Quattro / SD1 / SD1
Merrill zal de corresponderen beeldhoek 45mm zijn.
Bij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD15 / SD14 / SD10 /
SD9 zal de corresponderen beeldhoek 51mm zijn.

BEVESTIGING OP DE CAMERABODY

Raadpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer
informatie betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde
van een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel.
Dit ter voorkoming van beschadiging.

SCHERPSTELLEN

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief
op de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan
het schuifje op het objectief op de MF positie. Vervolgens kunt u
scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Raadpleeg
a.u.b.
de
gebruiksaanwijzing
van
uw
camera
om
bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon, Pentax en Sony-A vatting is het alleen mogelijk de AF te
gebruiken met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen
zoals HSM. De AF zal niet functioneren indien de camera/body dit niet
ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus
stand. Als de camera op “One-Shot” AF(AF-S) is ingesteld, kunt u de
scherpstelling eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus
scherpstelling z’n werk heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt
houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u
aan de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit
vanwege een mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme
temperatuurswijzigingen,
waardoor
meerdere
lenscomponenten
kunnen
uitzetten. In het bijzonder bij instelling op oneindig dient hierop te
worden gelet.

ZONNEKAP

Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken
en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat
vanachter het onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het
monteren van de zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie
wordt gedraaid. (fig.3)
Bij het maken van flitsfotos met de ingebouwde flitser, is het raadzaam
de
zonnekap
te
verwijderen,
omdat
deze
anders
het
flitslicht
gedeeltelijk
afschermt.
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u
eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief
plaatsen. (fig.4)

FILTERS

Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
Gebruik uitsluitend een “circulairpolarisatiefilter in combinatie met
een autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF
cameras wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de
automatische belichtingsregeling niet correct functioneren.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor
een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het
objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van
mottenballen of naftalinegas.
Gebruik
geen
thinner,
benzine
of
andere
organische
schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in
de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op
het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te
houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan
die van de kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lensconstructie
(groepen
-
elementen)
8 - 9
Maximale vergrotings
maatstaf
1:6.8
Beeldhoek (sd Quattro)
50.7°
Filtermaat
62mm
Kleinste diafragma 16
Afmetingen
(diam. x lengte)
74.2×63.3mm
Kortste
instelafstand
30 cm Gewicht
435g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin.
De
glassoort
die
in
dit
objectief
gebruikt
werd
bevat
geen
milieu
belastend
lood of a rsenicum.

NEDERLANDS

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡

ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD

No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede
dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la
tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el
objetivo, lo que podría provocar un incendio.
La forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
cuidadosamente para no dañarse.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)

Rrosca para filatros
Aro de enfoque
Escala de distancias
Linea de indice
Selector de enfoque
Montura
Parasol

OBJETIVO DC

Estos
objetivos
han
sido
específicamente
diseñados
para
cámaras
digitales
ya que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría
de cámaras digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en
objetivos ideales para cámaras digitales.
Los sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no
son
aptos
para
las
cámaras
digitales
de
35mm.
Si
se
emplean
provocarán
un efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
Si emplea las cámaras digitales sd Quattro
/
SD1
/
SD1 Merrill de Sigma,
el ángulo de visión del objetivo será de 45mm.
Si emplea las cámaras digitales SD15 / SD14 / SD10 / SD9 de Sigma, el
ángulo de visión del objetivo será de 51mm.

CONEXION AL CUERPO DE CAMERA

Por
favor,
mire
el
manual
de
instrucciones
de
la
cámara
para
más
detalles
sobre cómo acoplar o desacoplarlo del cuerpo de la cámara.
En
la
superficie
de
la
montura
existen
una
serie
de
contactos
eléctricos
y
acopladores.
Manténgalos
limpios
para
asegurar
una
correcta
conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de optica.

ENFOQUE

Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF” (fig.2). Si
quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición “MF”.
Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon, Pentax y Sony-A solo funcionará el AF con
cuerpos que soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o
similares. En caso contrario el AF estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF (ONE
SHOT) (AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el
objetivo
haya
enfocado
automáticamente
(y
se
pare)
mientras
mantenga
el botón disparador suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que
no coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este
efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.

PARASOL

Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la
iluminación
ambiental.
Al
conectarlo
compruebe
que
quede
completamente
sujeto. (fig.3).
Cuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire
el parasol para evitar viñeteados en la imagen.
Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar
el parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.4).

FILTROS

Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a
la vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden
causar viñeteos.
Cuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea
de tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
automático
y
la
exposición
automática
pueden
funcionar
incorrectamente.

CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE

Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco
y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para
limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de
tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
componentes eléctricos dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o
velo en la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación
cálida, viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo
en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.

CARACTERISTCAS

Construcción
del
objetivo
8 - 9
Ampliación
1:6.8
Ángulo de visión
(sd Quattro)
50.7°
Diámetro filtro
62mm
Apertura mínima 16
Dimensiones
(diám x long)
74.2×63.3mm
Distancia mínima
enfoque
30 cm
Peso
435g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
Los
materiales
empleados
en
el
objetivo
no
contienen
productos
nocivos
para la salud ni el medio ambiente.

ESPAÑOL

Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro
nuovo obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le
presenti istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi
sarà facile ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.

ATTENZIONE!! : PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

ŦNon guardare il sole attraverso lobiettivo. Si corre il rischio di gravi
danni all’occhio o una diminuzione della vista.
ŦChe si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo
al
sole
senza
il
coperchietto
frontale.
Ciò
per
evitare
il
pericolo
d’incendio,
causato dai raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
Ŧ
La
costruzione
dell’innesto
è
molto
complessa.
Attenti
a
non
danneggiarla
mentre maneggiate l’obiettivo.

ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)

Portafiltri frontale a vite
Ghiera di messa a fuoco
Scala delle distanze
Indice di collimazione
Selettore di fuoco
Innesto
Paraluce

OBIETTIVI DC

Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior
parte delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente
adatti alle macchine fotografiche digitali.
ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non
possono essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò
avviene l’immagine risulta “vignettata” ai bordi.
ŦNelle
fotocamere
digitali
sd Quattro
/
SD1
Merrill
/
SD1,
il corrispondente
campo visuale sarà di 45mm.
ŦNelle fotocamere digitali SD15 / SD14 / SD10 / SD9, il corrispondente
campo visuale sarà di 51mm.

APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA

Leggere
il
manuale
d’istruzioni
della
fotocamera
per
maggiori
informazioni
su come inserire l’obiettivo nel corpo macchina.
Ŧ
La
superficie
dell’innesto
presenta
un
certo
numero
di
contatti
elettrici
e
altri
elementi
di
accoppiamento.
Vi
raccomandiamo
di
curarne
la
pulizia.
I
contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
appoggiate
l
obiettivo
su
una
superficie
idonea
badando
a
rivolgerne
in
giù
la
parte
della
lente
frontale
per
evitare
di
danneggiare
i
contatti
in
questione.

MESSA A FUOCO

Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
la posizione “
AF
(fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull’obiettivo, la posizione “MF. In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare
il
libretto
d’istruzioni
della
fotocamera
per
variare
la
modalità
di messa a fuoco.
ŦPer attacchi Nikon, Pentax e Sony-A è possible usare solamente la
modalità AF quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni,
come lo HSM. La modalità AF non è possible se il corpo macchina non
riconosce questo tipo di motore.
Ŧ
Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non cè che da premere a meta corsa
il pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata che si preferisce.
Ŧ
Se
usate
l’obiettivo
con
messa
a
fuoco
manuale,
accertatevi
della
nitidezza
del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma
nel mirino. Loperazione è vivamente raccomandabile in considerazione
degli scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto
in caso di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi
ottici dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco.
Per la regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.

PARALUCE

Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
baionetta.
Il
paraluce
previene
efficacemente
i
riflessi
interni
e
le
immagini
fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo
aver
applicato
il
paraluce,
sinceratevi
che
sia
perfettamente
bloccato.
(fig.3)
ŦPrima di fotografare con il flash incorporato, vi suggeriamo di staccare
il paraluce per evitare qualsiasi interferenza che vada a discapito della
potenza luminosa disponibile.
Ŧ
Per
riporre
lobiettivo,
il
paraluce
può
essere
applicato
anche
all’incontrario.
(fig.4)

FILTRI

Ŧ
Si
può
usare
un
solo
filtro
per
volta. Con
l’impiego
di
due
o
più
filtri
e/o
di
filtri
molto
spessi
(come
i
polarizzatori)
è
facile
incorrere
in
vignettature.
ŦSe
volete
adoperare
un
polarizzatore
con
una
fotocamera
AF,
sceglietelo
del
tipo
circolare.
Un
polarizzatore
“lineare,
infatti,
può
compromettere
il regolare funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione
automatica.

CURA E CONSERVAZIONE

ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
Ŧ
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo
in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di
esporlo a vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i
delicati rivestimenti antiriflessi.
Ŧ
Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare
dagli
elementi
ottici
tracce
di
sporco
o
impronte
digitali,
Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦLobiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate
sotto la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi
ottici e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente
dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate
in un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di
tenere l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non
si sarà adattata alla temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituzione ottica
(Gruppi-El.)
8 - 9 Rapporto d’ingrandim. 1:6.8
Angoli di campo
(sd Quattro)
50.7° Diamentro filtri 62mm
Apertura minima 16
Dimensioni
(diametro x lunghezza)
74.2×63.3mm
Distanza min.
messa fuoco
30 cm
Peso 435g
ŦDimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
Ŧ
Le
materie
vitree
usate
per
la
realizzazione
dell’obiettivo
non
contengono
piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
ecologico.

ITALIANO

Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta och nöje av
ditt Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser igenom denna
bruksanvisning innan du börjar använda objektivet.

VARNING!! : SÄKERHETSANVISNINGAR

ŦTitta INTE mot solen genom objektivet, detta skada din syn allvarligt.
ŦOavsett om objektivet sitter på kameran eller inte,r det inte lämnas i
direkt solljus utan objektivlocket på. Detta med anledning av
brandrisken, då objektivet i princip fungerar som ett förstoringsglas!
ŦObjektivets konstruktion är väldigt avancerad. Var försiktig vid
användning för att undvika personskador.

DELARNAS NAMN (fig.1)

Filtergänga
Fokusring
Avståndsskala
Index linje
Omkopplare fokusfunktion
Fattning
Motljusskydd

DC OBJEKTIV

Dessa objektiv är speciellt framtagna för att passa till digitalkamerornas
bildformat, som skiljer sig lite från analoga kamerors. På så sätt utnyttjas
hela det digitala bildformatet utan att någon del behöver maskas bort.
ŦBildsensorer som är större än de som motsvarar APS-C kan ej
användas tillsammans med systemkameror eller digitalkameror,
grund av att de orsakar vinjettering på bilden.
ŦOm du använder Sigmas digitalkameror sd Quattro / SD1 Merrill / SD1,
kommer motsvarande bildvinkel att bli 45mm.
ŦOm du använder Sigmas digitalkameror SD15 / SD14 / SD10 / SD9,
kommer motsvarande bildvinkel att bli 51mm.

MONTERA PÅ KAMERAHUSET

Vänligen se kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du sätter på
och lossar objektivet från kamerahuset.
ŦPå fattningen finns ett antal elektriska kontakter och kopplingar. Se till
att hålla dessa rena för att få bästa kontakt. Vid objektivbyte, se till att
objektivets front hålls nedåt för att undvika att objektivet skadas.

AVSTÅNDSINSTÄLLNING

För autofokusdrift, ställ in fokusmetod-omkopplaren på objektivet till
"AF"-läget (fig.2). Om du vill fokusera manuellt, ställ in fokusmetod-
omkopplaren på objektivet till "MF"-läget. Du kan då justera fokus
genom att vrida på fokuseringsringen.
ŦVänligen läs i kamerans instruktionsbok om hur du ändrar fokuserings
läget.
ŦFör
Nikon,
Pentax
och
Sony-A
fungerar
endast
autofokus
med
kamerahus
som stödjer ultraljudsmotor typ HSM. Autofokus kommer inte att
fungera om kamerahuset inte stödjer denna typ av fokuseringsmotor.
ŦMed detta objektiv kan du ställa in skarpan manuellt även i
autofokusläge. Med kameran inställd på One-Shot AF (AF-S), går det
att justera skärpan manuellt efter det att objektivets autofokusmotor
stannat, så länge som kamerans avtryckare hålls halwägs nertyckt.
ŦFör att undvika skador på objektivet undvik att manuellt vrida på
objektivets fokuseringsring när objektivet är inställt på autofokus.

MOTLJUSSKYDD

Ett
motljusskydd
av
bajonettyp
medföljer
Sigma
objektiv.
Motljusskyddet
skyddar mot att oönskat ljus påverkar dina bilder. Det skydder också i
viss mån linsytan mot slag, repor och regn (fig.3).
ŦTänk på att motljusskyddet kan skärma av blixtljuset vid fotografering
med kamerans inbyggda blixt.
ŦVid samtidig förvaring av objektiv och motljusskydd i medföljande
väska, tag först av motljusskyddet och sätt sedan på det bakfram på
objektivet (fig.4).

FILTER

ŦAnvänd endast ett filter i taget. Fler filter eller riktigt tjocka filter kan
orsaka vinjettering.
ŦAnvänder du polarisationsfilter se till att det är av den ”cirkulära” typen
som passar till autofokus.

VÅRDA DITT OBJEKTIV

ŦUndvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stötar och
slag.
ŦVid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik naftalin
som kan skada objektivets antireflexbehandling.
ŦAnvänd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid
rengöring, använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din
fotoaffär.
ŦObjektivet är inte vattensäkert. Skydda det mot regn, snö eller
vattenstänk.
ŦPlötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens på objektivet.
Vänta tills objektivet (och kameran) fått samma temperatur som
omgivningen innan du använder den igen.

TEKNISKA DATA

Uppbyggnad 8 - 9 Förstoringsgrad 1:6.8
Bildvinkel (sd Quattro) 50.7° Filter 62mm
Minsta bländare 16
Mått
(diam.xlängd)
74.2×63.3mm
Närgräns 30 cm
Vikt 435g
ŦMått och vikt gäller SIGMA fattning.
ŦDet glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt
bly eller arsenik.

SVENSKA

Посмотреть инструкция для Sigma 30mm f1.4 DC HSM бесплатно. Руководство относится к категории Объективы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 6.3. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Sigma 30mm f1.4 DC HSM или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sigma а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sigma предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sigma
30mm f1.4 DC HSM | 300272
Объектив
английский
Руководство пользователя (PDF), Техническая спецификация (PDF)
Объектив
Структура линзы (элементы/группы)7/7
Угол обзора объектива по диагонали45 °
Число лопастей диафрагмы8
Наименьшее фокусное расстояние0.3 m
Минимальное число установки диафрагмы1.4
Максимальное число установки диафрагмы16
Комплектующие дляSLR
Тип объективаСтандартный объектив
Фиксированное фокусное расстояние30 mm
Интерфейс крепления объектива-
Вес и размеры
Размер фильтра62 mm
Вес435 g
Длина59 mm
Диаметр76.6 mm
Прочие свойства
Увеличение1:10.4 x
Производительность
СовместимостьDG UV 62mm\nDG WIDE CIRCULAR PL 62mm\nLH715-01
Ультразвуковой мотор (USM)Да
Совместимость с брендами фотоаппаратовCanon
Дизайн
Цвет товараЧерный
показать больше

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sigma 30mm f1.4 DC HSM.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов