Sigma 30mm f2.8 EX DN инструкция

Sigma 30mm f2.8 EX DN
8.8 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
английский
инструкцияSigma 30mm f2.8 EX DN
330120101

30mm F2.8 EX DN

̅ဇᛟଢ୿ISTRUZIONI PER L’USO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGSANVISNING MODE D’EMPLOI
ش֪֫ם
GEBRUIKSAANWIJZING ㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐INSTRUCCIONES
PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
MANUAL DE INSTRUÇÕES ἰỶἁἿἧỻ
ἌဇἾὅἌỆếẟề ᴾ
ଐஜᛖ
ƜƷȬȳǺƸ
Ŵ
ȞǤǯȭȕǩȸǵȸǺǷǹȆȠƷȬȳǺȞǦȳȈᙹ఍
ƴแਗƠƨȇǸǿȫǫȡȩƴӕǓ˄ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
ȕǩȸǵȸǺȞǦȳȈᙹ఍ƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
E ἰỸὅἚဇἾὅἌỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴǽȋȸᙌǫȡȩǷǹȆȠ E ȞǦȳȈǫȡȩƴӕǓ˄
ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
A ȞǦȳȈƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
FOR MICRO FOUR THIRDS MOUNT ENGLISH
This lens can be used with Micro Four Thirds
System lens mount
specification cameras.
You cannot use it on Four Thirds
System lens mount specification
cameras.
FOR SONY E-MOUNT MOUNT
This lens can be used with Sonyө
ʳ
camera system E-mount cameras.
You cannot use it on Sony A-mount cameras.
FÜR DEN MICRO FOUR THIRDS ANSCHLUSS ᴾ ᴾ DEUTSCH
Dieses Objektiv kann an Kamerasystemen mit Micro Four Thirds
Anschluss verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Four Thirds
Anschluss können Sie das
Objektiv nicht verwenden.
FÜR DEN SONY E-MOUNT ANSCHLUSS
Dieses Objektiv kann an Sony ө
ʳ
Kamerasystemen mit E-Mount
Anschluss verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Sony A-Mount Anschluss können Sie das
Objektiv nicht verwenden.
POUR LA MONTURE MICRO QUATRE TIERS FRANÇAIS
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers équipés de la monture
Micro Quatre Tiers
.
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers équipés
de la monture Quatre Tiers
.
POUR LA MONTURE SONY E
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers Sonyө
ʳ
équipés de la
monture E.
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers Sony
équipés de la monture A.
VOOR MICRO FOUR THIRDS LENSVATTING
NEDERLANDS
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Micro Four Thirds
Syteem en niet met het Four Thirds
Systeem.
VOOR SONY E-LENSVATTINGEN
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Sonyө
ʳ
camera
systeem E-lensvatting en niet met Sony A-lensvatting camera’s.
PARA MONTURAS MICRO CUATRO TERCIOS ESPAÑOL
Este objetivo se puede usar con cámaras con las monturas especificas
del Sistema Micro Cuatro Tercios
.
No podrá usar este objetivo con cámaras del Sistema Cuatro
Tercios
.
PARA MONTURAS SONY MONTURA E
Este objetivo se pude usar con las cámaras Sonyөcon el sistema de
montura E.
No podrá usar este objetivo con cámaras Sony montura A.
J E D F N
Es
I S
Dk
C
K
R PƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ܤμɥỉắදॖ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆
ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔ
ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗ
Ǜ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵ
ᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏ
Ʊࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
ĬȕǣȫǿȸƶơĭȕǩȸǫǹȪȳǰĮȞǦȳȈ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩ
ƞƍŵ
ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἧỵἽἑ
ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋ
ǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑ
ἥἋỆếẟề
̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȞǤǯȭȕǩ
ȸ
ǵ
ȸ
Ǻ
ǽȋ
ȸ
E ȞǦȳȈ
35mm Й੭ም໰ໜុᩉ
60mm 45mm
ဒ 39.6° 50.7°
ȬȳǺನ঺Ტ፭
௏Უ 5 7
இݱ዁Ǔ 22
இჺજࢨុᩉ 0.3m
இٻજࢨ̿ྙ
1:8.1
ȕǣȫǿ
ȸ
ǵǤǺ
46mm
இٻࢲgμᧈ 60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
᣻ 135g 135g
ȬȳǺǛٳƠƨ଺ŴNjƠƘƸǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨ଺ŴȬȳǺǛਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJ
Ƥǜŵ
ƜƷȬȳǺƸ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯ
ƍLJƤǜŵ
ԓ
දॖ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause damage to the eye or loss of eyesight. Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached, whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays, which may cause a fire. The shape of the mount is very complex. Please be careful when handling it so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ԘFilter Attachment Thread ԙFocus Ring ԚMount
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your camera body. On the lens mount surface, there are many electrical contacts. Be careful not to damage them. If they are damaged, it may cause the camera to malfunction.
FOCUSING
For autofocus operation, set the camera to autofocus mode. If you wish to focus manually, set the camera to manual focus mode. You can adjust the focus by turning the focus ring. Please refer to the camera’s instruction manual for details on changing the camera’s focusing mode.
FILTER
Only one filter should be used at the time. Two or more
filters and/or special thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity. For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or naphthalene
gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue. This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens elements and electric components damaged by water. Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Equivalent 35mm-
format focal length
60mm 45mm
Angle of View 39.6° 50.7°
Lens construction 5 - 7
Minimum Aperture 22
Minimum Focusing
Distance
0.3m (0.98 ft)
Magnification 1:8.1
Filter Size 46mm
Dimensions
Dia.
g
Length
60.6g38.6 mm
(2.39g1.52 in)
60.7g39.8 mm
(2.39g1.57 in)
Weight 135g (4.76 oz) 135g (4.76 oz)
If the lens is detached from camera or the camera power is turned off, the lens may emit a chattering noise, but this is not a malfunction. This lens is not incorporated with OS (Optical Stabilizer) function.

ENGLISH

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem
Kauf
dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätesaufmerksam durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da
dies zu Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens führen kann.
Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera
angebracht ist oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie
vorsichtig im Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ԘFiltergewinde ԙEntfernungsring ԚAnschluß
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
Am Objektivanschluss befinden sich viele elektrische
Kontakte. Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu beschädigen. Sollten sie beschädigt werden, kann das Fehlfunktionen der Kamera verursachen.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den Autofokusmodus. Möchten Sie manuell fokussieren, stellen
Sie die Kamera auf den manuellen Fokusmodus. Die
Scharfeinstellung erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
FILTER
Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr
Filter gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen
bzw. niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen
und möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder
Fingerabdrücken auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb
bei Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektivesund seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Brennweite äquivalent zum
KB-Format
60mm 45mm
Diagonaler Bildwinkel 39.6° 50.7°
Glieder – Linsen 5 - 7
Kleinste Blende 22
Naheinstellgrenze 0.3m
Größter Abbildungsmaßstab
1:8.1
Filterdurchmesser 46mm
Abmessungen Ø
g
Baulänge
60.6g38.6mm 60.7g39.8mm
Gewicht 135g 135g
Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen oder die
Kamera ausgeschaltet wird, kann das Objektiv ein klapperndesGeräusch verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (
Optischer Stabilisator
)
ausgestattet.

DEUTSCH

Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation. AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait
entraîner une cécité définitive.
Ne pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le
soleil sans son bouchon de protection avant. La concentrationdes rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
La forme de la monture est très complexe. Soyez prudent
lors de la manipulation afin d’éviter toute blessure.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ԘFiletage pour filtre ԙBague des distances ԚBaïonnette
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil. Veillez à ne pas endommager les nombreux contacts électroniques présents sur la surface de la baïonnette de l’optique. En cas de dommage, cela peut provoquer un dysfonctionnement du boîtier.
MISE AU POINT
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF. Pour une mise au point manuelle, placez le boîtier en mode MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour
changer le mode de mise au point de l'appareil.
FILTRES
N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux
filtres, ou d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures
extrèmes, ou à l’humidité.
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un
endroit frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière
organique pour le nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de
pluie ou près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
Des écarts soudains de température peuvent causer de la
condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
MICRO QUATRE TIERS
Sony monture-E
Longueur focale équivalente
au format 24x36
60mm 45mm
Angle de champ 39.6° 50.7°
Construction de l’ objectif 5 - 7
Ouverture minimale 22
Distance minimale de
mise au point
0.3m
Rapport de reproduction 1:8.1
Diamétre de filtre 46mm
Dimension:
diamentre×longueu
r
60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
Poids 135g 135g
Un léger bruit, qui n'est pas un dysfonctionnement, peut être
audible lorsque l'objectif est détaché du boîtier ou lorsque ce dernier est désactivé.
Cet objectif n’intègre pas la fonction de stabilisation optique
OS.

FRANÇAIS

Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeftaangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan
oogbeschadiging veroorzaken of gezichtsverlies.
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of
het nu wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat zonnestralen zich in het objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren
u voorzichtig te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ԘFilterschroefdraad ԙScherpstelring ԚVatting
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net zo functioneren als de origineleobjectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische
contacten. Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen. Beschadiging kan ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt.
SCHERPSTELLEN
Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u handmatig wilt scherpstellen zet dan de camera in de handmatige scherpstelstand. U kunt de scherpstelling aanpassen door aan de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
FILTERS
Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of
extra dikke filters- zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan
extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies
dan voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas. Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in
de buurt van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen. Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-lensvatting
Equivalent met 35mm-
formaat
60mm 45mm
Beeldhoek 39.6° 50.7°
Lensconstructie
(groepen
elementen)
5 - 7
Kleinste diafragma 22
Kortste instelafstand 0.3m
Maximale
v
ergrotings
maatsta
f
1:8.1
Filtermaat 46mm
Afmetingen
(diam.lengte)
60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
Gewicht 135g 135g
Wanneer het objectief van de camera wordt verwijderd, of
wanneer de camera wordt uitgezet kan het objectief een geluid produceren. Dit is een normaal verschijnsel en geen storing.
Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.

NEDERLANDS

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el
objetivo al sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
La forma de la montura es muy compleja. Por favor,
manipulela cuidadosamente para no dañarse.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ԘRosca para filtros ԙAro de enfoque ԚMontura
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que la cámara no funcione correctamente.
ENFOQUE
Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo enfoque automático. Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en enfoque manual. Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en
el manual de instrucciones de la cámara.
FILTROS
Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o
más filtros a la vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas,
altas o bajas, y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un
lugar fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos
para limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en
la lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber
condensación o velo en la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
MICRO CUATRO TERCIOS
Sony montura E
Distancia focal equivalente
en formato 35mm
60mm 45mm
Ángulo de visión 39.6° 50.7°
Construcción del objetivo
5 - 7
Apertura mínima 22
Distancia mínima enfoque
0.3m
Ampliación 1:8.1
Diámetro filtro 46mm
Dimensiones
(diámglong)
60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
Peso 135g 135g
Al quitar el objetivo de la cámara o al apagar la cámara, el
objetivo puede emitir un ligero ruido, pero esto no es un fallo.
Este objetivo no incorpora la function OS (Estabilizador
Óptico).

ESPAÑOL

ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶᴾ
ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿ
ȕȪȸdzȸȫ :
0120-9977-88
Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍᲣ
Ӗ˄଺᧓ : உ᳸ 9:00-18:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
ᅈ Ƅ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
(
044
)
989-7430 (ˊ) FAX:
(
044
)
989-7451
߻ ئ Ƅ969-3395 ᅦ޽Ⴤ᎛᰺ᢼᄱహထٻ܌ٻ᜿܌ଐჷק 6594
(0242) 73 - 2771(ˊ) FAX:
(
0242
) 73 - 3382
ࡴᅈʙಅ৑Ʒփಅ଺᧓ : உ᳸᣿ 9:00-17:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ http://www.sigma-photo.co.jp
SIGMA CORPORATION
2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
ଐஜᛖ
ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.
DEUTSCH
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
umweltschädliches Blei und Arsen.
FRANÇAIS
Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
NEDERLANDS
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
belastend lood of a rsenicum.
ESPAÑOL
Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos
nocivos para la salud ni el medio ambiente.
ITALIANO
Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose
sotto il profilo ecologico.
SVENSKA
Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt
bly eller arsenik.
DANSK
Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
arsen.
խ ֮!
ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
䚐ạ㛨ʳ
㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G
䚜㡔䚌ḔG 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG
ଐஜᛖ
CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers,
die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von
EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap
(EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad
Europea (CE).
ITALIANO
Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea
(CE).
SVENSKA
CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma
kvalitetsnorm.
DANSK
CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
խ ֮!
CE ᑑ፾ਢᑛ੊ᜤᅩऱٽ௑ᑑಖΖ
䚐ạ㛨G
CE ⫼䆠⏈ 㢨㥐䖼㢨 EC ὤ㨴㜄 㤵䚝䚜㡸 䖐㐐䚌⏈ ⫼䆠㢹⏼␘.
PORTUGUÊS
A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas
pela Comunidade Europeia
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35

Посмотреть инструкция для Sigma 30mm f2.8 EX DN бесплатно. Руководство относится к категории Объективы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.8. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Sigma 30mm f2.8 EX DN или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sigma а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sigma предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sigma
30mm f2.8 EX DN | 330965
Объектив
0085126330651
английский
Руководство пользователя (PDF)
Объектив
Тип объективаСтандартный объектив
Комплектующие дляБеззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами
Структура линзы (элементы/группы)7/5
ФокусировкаАвто
Фиксированное фокусное расстояние30 mm
Число лопастей диафрагмы7
Наименьшее фокусное расстояние0.30 m
Минимальное число установки диафрагмы2.8
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)45 mm
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм )45 mm
Интерфейс крепления объективаSony E
Максимальное число установки диафрагмы22
Угол обзора объектива по диагонали50.7 °
Вес и размеры
Диаметр60.6 mm
Длина38.6 mm
Размер фильтра46 mm
Производительность
СовместимостьSony
Максимальное увеличение8.1 x
Бленда объективаДа
Содержимое упаковки
Сумка в комплектеДа
Дизайн
Цвет товараЧерный
показать больше

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sigma 30mm f2.8 EX DN.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов