Sony MDR-1RNC инструкция

Sony MDR-1RNC
8 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
русский
инструкцияSony MDR-1RNC
MDR-1RNC [PL, PT, RU] 4-434-825-71(1)Português Auscultadores com Cancelamento de Ruído
AVISO
Não exponha a pilha a calor excessivo como, por exemplo,
luz solar directa, fogo ou outra fonte de calor.
Uma pressão sonora excessiva proveniente de auriculares ou
auscultadores pode provocar perda de audição.
Aviso para os clientes: a seguinte informação aplica-se apenas a equipamento vendido nos países que apliquem as Directivas da UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Para a conformidade dos produtos na EU : Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de
recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos
e electrónicos. Assegurando-se que este produto é
correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para
a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Tratamento de pilhas no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem,
indica que estes produtos não devem ser tratados como
resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado
em combinação com um símbolo químico. Os símbolos
químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são
adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em
mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado
a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que
estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir
potenciais consequências negativas para o ambiente bem
como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer
pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção
de dados, os produtos necessitarem de uma ligação
permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser
substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o
no ponto de recolha de produtos eléctricos/electrónicos
de forma a garantir o tratamento adequado da bateria
integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções
do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite
a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de
pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Verificar a carga restante
na bateria
Estado Indicador POWER Sinal sonoro
Completa
Pisca 3 vezes *
Nenhum sinal
sonoro
Pisca 2 vezes *
Nenhum sinal
sonoro
Baixa
Pisca 1 vez *
Nenhum sinal
sonoro
Descarregada Pisca rapidamente
(30 segundos)
Sinal sonoro
longo
(2 segundos)
* Ao desligar a alimentação dos auscultadores.
Verificar o estado de
carregamento
Estado Indicador de carregamento
A carregar Ligado
Completa Desligado
Anomalia no
carregamento
Pisca
Polski Słuchawki z funkcją tłumienia szumów
OSTRZEŻENIE
Baterie należy chronić przed narażeniem na nadmierne
ciepło, na przykład promieni słonecznych, ognia itp.
Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i
nagłownych może powodować ubytki słuchu.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywy EU
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia.
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się
jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
1
2
3

Zasady użytkowania/Como utilizar/Правила использования

Ładowanie słuchawek/Carregar os auscultadores/Зарядка наушников
Podłączanie/Fazer a ligação/Подключение
Włączanie zasilania/Ligar os auscultadores/
Включение питания
4
Noszenie i sterowanie/Utilizar e controlar/Ношение и
управление
Po zakończeniu użytkowania
Wyłącz zasilanie słuchawek
Após a utilização
Desligue a alimentação dos auscultadores
После использования
Выключите наушники
Sprawdzanie stopnia
naładowania
akumulatora
Stan Kontrolka POWER Sygnał
dźwiękowy
Naładowany
Miga 3 razy *
Brak sygnału
dźwiękowego
Miga 2 razy *
Brak sygnału
dźwiękowego
Niski poziom
energii
Miga 1 raz *
Brak sygnału
dźwiękowego
Rozładowany Szybkie miganie
(30 sekund)
Długi sygnał
dźwiękowy
(2 sekundy)
* Podczas wyłączania zasilania słuchawek.
Sprawdzanie stanu
ładowania
Stan Kontrolka ładowania
Ładowanie Włączona
Naładowany Wyłączona
Błąd ładowania Miga
Działanie środkowego
przycisku (Przewód ze
zintegrowanym pilotem
i mikrofonem dla
urządzeń iPod/iPhone/
iPad)
Działanie Opis
Pojedyncze
naciśnięcie
Odtwarza/wstrzymuje
odtwarzanie utworu w
podłączonym urządzeniu iPod.
Dwukrotne naciśnięcie Przeskakuje do następnego
utworu.
Trzykrotne naciśnięcie Przeskakuje do poprzedniego
utworu.
Długie naciśnięcie
Uruchamia funkcję „VoiceOver*
(jeśli dostępna).
Jednokrotne
naciśnięcie w
przypadku nadejścia
połączenia
telefonicznego
Odbiera połączenie.
Ponowne naciśnięcie Kończy połączenie.
Wciśnięcie i
przytrzymanie przez
dwie sekundy i
zwolnienie
Odrzuca przychodzące połączenie
(dwa niskie sygnały dźwiękowe
potwierdzają odrzucenie
połączenia).
* Dostępność funkcji „VoiceOver” zależy od urządzenia iPod i
wersji oprogramowania.
Uwaga
Należy uważać, aby przypadkowo nie wcisnąć żadnych
przycisków w czasie przenoszenia urządzenia iPod z
podłączonymi słuchawkami.
Automatyczne
inteligentne tłumienie
szumów
Funkcja automatycznego inteligentnego tłumienia szumów
w sposób ciągły analizuje dźwięki otoczenia i automatycznie
wybiera najskuteczniejszy tryb tłumienia szumów.
Tryby tłumienia szumów
Tryb TS A: Efektywne tłumienie szumów w samolocie.
Tryb TS B: Efektywne tłumienie szumów w autobusie lub
pociągu.
Tryb TS C: Efektywne tłumienie szumów w środowisku
biurowym (komputery, kopiarki, klimatyzacja
itp.).
Wskazówki
Po włączeniu słuchawek ustawiany jest Tryb TS A.
Analiza dźwięków otoczenia może zająć kilka sekund.
Uwagi dotyczące
użytkowania
Co to jest tłumienie szumów?
Za pomocą wbudowanych mikrofonów obwód tłumienia
szumów wykrywa szum otoczenia, a następnie wysyła
do słuchawek sygnał tłumiący o takiej samej wartości, ale
przeciwnej fazie.
Uwagi dotyczące funkcji tłumienia szumów
Dopasuj poduszki słuchawek, aby zasłaniały uszy. W
przeciwnym razie tłumienie szumów nie będzie działać
prawidłowo.
Skuteczność tłumienia szumów może się różnić w
zależności od sposobu noszenia słuchawek.
Nie zasłaniaj mikrofonu słuchawek dłońmi. Funkcja
tłumienia szumu może nie działać prawidłowo.
Mikrofon
Po włączeniu zasilania słuchawek może być słyszalny
lekki świst. To nie jest usterka, lecz dźwięk pracy obwodu
tłumienia szumów.
Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna głównie
w zakresie fal niskich częstotliwości. Choć szumy są
redukowane, to nie są usuwane całkowicie.
W bardzo cichym otoczeniu efekt tłumienia szumów może
być niezauważalny lub może być słyszalny pewien szum.
Podczas korzystania ze słuchawek w pociągu lub
samochodzie w pewnym warunkach może występować
szum.
Głośność+
Volume+
Громкость+
Środkowy przycisk
Botão Central
Кнопка “Центр”
Głośność–
Volume–
Громкость–
Mikrofon
Microfone
Микрофон
Kontrolka ładowania
Indicador de carregamento
Индикатор зарядки
Kabel micro USB
Cabo micro-USB
Micro-USB-кабель
Wyczuwalna wypustka
(po lewej)
Ponto táctil (no lado
esquerdo)
Тактильная точка
(слева)
iPod/iPhone/iPad
iPod/iPhone/iPad
iPod/iPhone/iPad
Cyfrowy odtwarzacz muzyczny itp.
Leitor de música digital, etc.
Цифровой музыкальный
проигрыватель и др.
do podwójnych
gniazd
para tomadas duplas
для двойных гнезд
do minigniazda
stereofonicznego
para minitomada
estéreo
для
стереофонического
мини-гнезда
Przewód połączeniowy
Cabo de ligação
Соединительныйшнур
Przewód ze zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla urządzeń iPod/iPhone/iPad
Cabo de microfone e remoto em linha para iPod/iPhone/iPad
Шнур с микрофоном и встроенными элементами управления для устройств iPod/iPhone/iPad
Jeśli słuchawki nie są założone prawidłowo, mogą pojawić
się wyjące dźwięki.
Wyjące dźwięki mogą pojawić się po zbliżeniu do
wewnętrznej strony słuchawek np. palca. Nie należy tego
robić.
Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia i szum.
W takich przypadkach należy zwiększyć dystans między
słuchawkami i telefonem komórkowym.
Uwagi dotyczące korzystania ze słuchawek w samolocie
Nie należy korzystać ze słuchawek w sytuacjach, w których
zabronione jest używanie sprzętu elektronicznego lub
w przypadku, gdy zabronione jest używanie własnych
słuchawek podczas korzystania z oferty rozrywkowej w
samolocie.
Uwagi dotyczące ładowania słuchawek
Naładuj słuchawki używając dostarczonego kabla micro
USB. W przeciwnym razie mogą działać nieprawidłowo.
Słuchawki należy ładować w temperaturze otoczenia od
5°C do 40°C. W przeciwnym wypadku akumulator może
nie zostać całkowicie naładowany.
W przypadku długiego nieużywania słuchawek żywotność
akumulatora może ulec skróceniu. W takim wypadku
można ją przywrócić przez kilkakrotne rozładowanie i
naładowanie akumulatora.
Słuchawek nie należy przez długi czas przechowywać
w miejscach o wysokiej temperaturze. W przypadku
przechowywania ich przez ponad rok, raz w roku należy
naładować akumulator, aby zapobiec jego nadmiernemu
wyładowaniu.
Informacje o wymaganiach systemowych dla
komputera, który może ładować akumulator słuchawek
za pośrednictwem interfejsu USB, znajdują się w
sekcji „Wymagania systemowe dotyczące ładowania
akumulatora za pośrednictwem interfejsu USB”.
W przypadku ładowania akumulatora słuchawek z
gniazdka sieciowego należy używać sprzedawanej osobno
ładowarki USB AC opisanej w sekcji „Zalecane akcesoria
(sprzedawane osobno)”. Informacje szczegółowe znajdują
się w instrukcji obsługi dostarczanej z ładowarką.
Jeśli słuchawki są uszkodzone, ładowanie nie zostanie
rozpoczęte, a kontrolka ładowania będzie migać. W takim
przypadku należy odłączyć słuchawki od urządzenia, do
którego są podłączone, i zgłosić się do punktu zakupu
urządzenia lub do dystrybutora firmy Sony.
Uwagi dotyczące postępowania ze słuchawkami
Ponieważ słuchawki zostały tak zaprojektowane, aby ściśle
przylegać do uszu, dalsze przyciskanie ich do uszu może
spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Nie należy
używać słuchawek w miejscach, gdzie będą narażone na
uderzenia przez ludzi lub przedmioty, na przykład piłkę.
Przyciskanie słuchawek do uszu może powodow
klikanie membrany. To nie jest usterka.
Słuchawki należy czyścić suchą, miękką szmatką.
Nie należy pozostawiać zabrudzonego wtyku, ponieważ
może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku.
Gdy poduszki słuchawek są zabrudzone lub uszkodzone
oraz gdy słuchawki wymagają naprawy, należy
skontaktować się z dealerem firmy Sony.
Nie należy pozostawiać słuchawek w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, ciepła lub wilgoci.
Nie należy narażać słuchawek na nadmierne wstrząsy.
Należy ostrożnie obchodzić się z jednostkami sterującymi.
Jeśli korzystanie ze słuchawek powoduje senność lub
złe samopoczucie, należy natychmiast zaprzestać ich
używania.
Uwagi dotyczące słuchawek
Wysoki poziom głośności może oddziaływać
na słuch. Z uwagi na bezpieczeństwo drogowe,
nie należy korzystać ze słuchawek podczas
prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
Ponieważ słuchawki zagłuszają dźwięki z zewnątrz,
mogą stać się przyczyną wypadku. Należy również
unikać używania słuchawek w sytuacjach wymagających
sprawnego słuchu, na przykład na przejeździe kolejowym,
na placu budowy itp.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim
poziomie głośności. Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne
i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku odczucia
dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności
lub zaprzestać słuchania.
Uwaga dotycząca elektryczności statycznej
W szczególnie suchym powietrzu mogą występować szumy
lub przeskakiwanie dźwięku, a także uczucie mrowienia w
uszach. Wynika to z nagromadzonej w ciele elektryczności
statycznej i nie jest to usterką słuchawek.
Efekt ten można zminimalizować poprzez noszenie odzieży
z naturalnych włókien.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących
zestawu, które nie zostały omówione w tej instrukcji
obsługi, należy skontaktować się z lokalnym dealerem
firmy Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Brak dźwięku
Naładuj akumulator słuchawek. Można używać słuchawek
w trakcie ładowania.
Można słuchać muzyki, korzystając ze słuchawek, nawet
jeśli przełącznik POWER zostanie ustawiony w pozycji
„OFF”. W takiej sytuacji funkcja tłumienia szumów,
korektor cyfrowy, wzmacniacz S-Master i funkcja DSEE nie
będą działać, a słuchawki będą pracować jak słuchawki
pasywne.
Sprawdź, czy akumulator nie jest wyczerpany.
Sprawdź połączenie słuchawek i sprzętu.
Sprawdź, czy podłączony sprzęt jest włączony.
Zwiększ głośność podłączonego sprzętu.
Efekt tłumienia szumów jest niezadowalający
Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna jedynie
w zakresie fal niskich czestotliwosci, na przykład w
samolotach, pociagach lub biurach (przy klimatyzatorach
itp.). Jest mniej skuteczna w przypadku częstotliwości
wysokich - na przykład głosów ludzkich.
Włącz słuchawki.
Dźwięk jest zniekształcony
Zmniejsz głośność podłączonego sprzętu.
Naładuj akumulator słuchawek.
Zasilanie słuchawek nie włącza się lub słuchawki nie działają prawidłowo
Naładuj akumulator słuchawek.
Jeśli zasilanie się nie włącza, nawet po naładowaniu
akumulatora słuchawek, akumulator może być
uszkodzony. W takiej sytuacji skontaktuj się z punktem
zakupu urządzenia lub z dystrybutorem firmy Sony.
Nie można naładować akumulatora
Sprawdź, czy kontrolka ładowania się świeci.
Dokładnie połącz słuchawki i kabel micro USB.
Sprawdź, czy kabel micro USB jest dobrze podłączony do
komputera.
Sprawdź, czy kabel micro USB jest podłączony
bezpośrednio do komputera, a nie za pośrednictwem
koncentratora USB.
Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe dla
komputera, który może ładować akumulator słuchawek
przez interfejs USB.
Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie
oczekiwania, uśpienia lub hibernacji.
Jeśli kontrolka ładowania miga (schematy migania: przez
około 30 sekund włączona i przez 3 sekundy wyłączona),
używana jest inna ładowarka, niż zalecana. Należy używać
ładowarki USB AC opisanej w sekcji „Zalecane akcesoria
(sprzedawane osobno)”.
Jeśli kontrolka ładowania miga, słuchawki mogą być
uszkodzone. Należy odłączyć słuchawki od urządzenia,
do którego są podłączone, i zgłosić się do punktu zakupu
urządzenia lub do dystrybutora firmy Sony.
Komputer nie rozpoznaje urządzenia
Sprawdź, czy kabel micro USB jest dobrze podłączony do
komputera.
Odłącz kabel micro USB od komputera i podłącz go
ponownie.
Sprawdź, czy kabel micro USB jest podłączony
bezpośrednio do komputera, a nie za pośrednictwem
koncentratora USB.
Gniazdo USB w komputerze może być uszkodzone. Jeśli to
możliwe, podłącz urządzenie do innego gniazda USB.
W przypadkach innych niż opisane powyżej spróbuj
ponownie przeprowadzić procedurę podłączania
urządzenia do komputera za pomocą interfejsu USB.
Żadna z funkcji urządzenia nie działa
Przestaw przełącznik POWER na słuchawkach do pozycji
„OFF”, sprawdź wszystkie połączenia, po czym przestaw
przełącznik POWER z powrotem do pozycji „ON”.
Zresetuj słuchawki.
Wsuń szpilkę itp. w przycisk RESET na lewej obudowie i
naciskaj, aż przycisk lekko odskoczy.
Podłączone urządzenie iPod nie działa
Sprawdź, czy przewód został podłączony prawidłowo.
Podłącz wtyczkę w kształcie liter L do odtwarzacza iPod i
drugą wtyczkę do słuchawek.
Cechy produktu
Funkcja cyfrowego tłumienia szumów z technologią
wykorzystującą dwa czujniki hałasu
Mikrofony umieszczone wewnątrz i na zewnątrz obudowy
są połączone z oprogramowaniem do cyfrowego
tłumienia szumów, aby zapewnić skuteczne tłumienie
szumów.
Automatyczne tłumienie szumów z funkcją sztucznej
inteligencji (AI).
Automatyczny wybór optymalnego trybu tłumienia
szumów na podstawie inteligentnej analizy szumu z
otoczenia.
Korektor cyfrowy i w pełni cyfrowy wzmacniacz
S-Master
Zapewnia idealne pasmo przenoszenia oraz wysokiej
jakości odtwarzanie muzyki dzięki w pełni cyfrowemu
przetwarzaniu.
DSEE
Oferuje naturalny dźwięk dający poczucie przestrzeni,
przywracając dźwięk w wysokim paśmie przenoszenia
oraz wysokie częstotliwości tracone w procesie kompresji
dźwięku.
Do 22 godzin czasu słuchania
Praca pasywna
Umożliwia słuchanie muzyki nawet, kiedy zasilanie
słuchawek jest wyłączone.
Odłączany przewód
Przewód połączeniowy 3,5 mm oraz przewód ze
zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla urządzeń
iPod/iPhone/iPad
Dane techniczne
Ogólne
Typ Zamknięty, dynamiczny
Jednostki sterujące
50 mm, typ stożkowy
Moc maksymalna
100 mW
Impedancja 52 Ω przy 1 kHz (przy włączonym
zasilaniu)
16 Ω przy 1 kHz (przy wyłączonym
zasilaniu)
Czułość 103 dB/mW (przy włączonym zasilaniu)
100 dB/mW (przy wyłączonym zasilaniu)
Pasmo przenoszenia
5 Hz – 24 000 Hz
Całkowity współczynnik tłumienia szumów
1)
Ok. 25 dB
2)
Źródło zasilania Wbudowany akumulator litowo-jonowy
DC 3,7 V lub DC 5 V USB
Pobór prądu 500 mA
Masa Ok. 330 g (bez przewodu)
Poziom napięcia obwodu otwartego mikrofonu przyustnego
(Przewód ze zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla
urządzeń iPod/iPhone/iPad)
–42 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Czas ładowania i używania słuchawek
Przybl. liczba godzin
ładowania
Przybl. liczba godzin
używania
3)
4 godziny
4)
22 godziny
5)
Dostarczone wyposażenie
Słuchawki (1)
Przewód połączeniowy (1,5-metrowy przewód z użyciem
PCOCC, pozłacany miniwtyk stereofoniczny w kształcie
litery L) (1)
Przewód ze zintegrowanym pilotem i mikrofonem dla
urządzeń iPod/iPhone/iPad (1,2-metrowy przewód z
użyciem PCOCC, czterożyłowy pozłacany miniwtyk
stereofoniczny w kształcie litery L) (1)
Kabel micro USB (1,5 m) (1)
Adapter wtyku umożliwiający korzystanie ze słuchawek w
samolocie
6)
(pojedynczy/podwójny) (1)
Pokrowiec (1)
Instrukcja obsługi (1)
Karta gwarancyjna (1)
Zalecane akcesoria (sprzedawane osobno)
7)
Ładowarka USB AC: AC-UD10
1)
Zgodnie z normą pomiarową firmy Sony.
2)
Odpowiednik ok. 99,7% redukcji energii akustycznej w
porównaniu z brakiem słuchawek.
3)
Przy 1 kHz wyjściowy poziom ciśnienia akustycznego to
90 dB
4)
Godziny wymagane do pełnego naładowania
rozładowanego akumulatora
5)
Czas podany powyżej może się różnić w zależności od
temperatury lub warunków użytkowania.
6)
Może być niezgodny z niektórymi urządzeniami do
korzystania z oferty rozrywkowej w samolocie.
7)
Dostępność zależy od kraju.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.

Noise Canceling

Headphones

Instrukcja obsługiManual de instruçõesИнcтpyкция по экcплyaтaции
PL
PT
RU
MDR-1RNC4-434-825-71(1)
(1)
© 2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
Zgodne modele
urządzeń iPod/iPhone/
iPad
Słuchawek można używać tylko z następującymi modelami
obsługującymi zdalne sterowanie. Przed rozpoczęciem
używania urządzenia należy zaktualizować oprogramowanie
w urządzeniu iPod, iPhone lub iPad do najnowszej wersji. W
instrukcji obsługi urządzenia iPod, iPhone i iPad są zbiorczo
określane jako „iPod” z wyjątkiem szczególnych przypadków.
iPod touch (4. generacja)
iPod touch (3. generacja)
iPod touch (2. generacja)
iPod nano (6. generacja)
iPod nano (5. generacja)
iPod nano (4. generacja)
iPod classic 120GB 160GB (2009)
iPod shuffle (4. generacja)
iPod shuffle (3. generacja)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (3. generacja)
iPad 2
iPad
Prawa autorskie
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle
i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
Oznaczenia „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made
for iPad” informują o tym, że urządzenie elektroniczne
zostało zaprojektowane tak, aby łączyć się odpowiednio z
urządzeniem iPod, iPhone lub iPad i zostało zatwierdzone jako
zgodne ze standardami wydajności firmy Apple. Firma Apple
nie jest odpowiedzialna za działanie takiego urządzenia ani
za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami
prawnymi.
Wymagania systemowe
dotyczące ładowania
akumulatora za
pośrednictwem
interfejsu USB
Komputer osobisty (PC) z dowolnym z poniższych systemów
operacyjnych oraz gniazdem USB:
Systemy operacyjne
Windows®
Windows® 7
(Home Premium / Professional / Ultimate / Starter)
(w tym wersja 64 bit)
Windows Vista® (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
(Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate)
(w tym wersja 64 bit)
Windows® XP (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
(Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005)
Macintosh
Mac OS X (wersja 10.5 lub nowsza)
Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w USA i/lub w innych krajach.
Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple
Inc., zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
Oznaczenie L
Indicação L
Расположение
индикатора L
Oznaczenie R
Indicação R
Расположение
индикатора R

Инструкция

Посмотреть инструкция для Sony MDR-1RNC бесплатно. Руководство относится к категории Наушники, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Sony MDR-1RNC или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sony MDR-1RNC а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sony MDR-1RNC предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Технические характеристики Sony MDR-1RNC

Ниже вы найдете технические характеристики изделия и руководства по эксплуатации Sony MDR-1RNC.

Главная
Бренд Sony
Модель MDR-1RNC | MDR1RNC
Изделие Наушники
EAN 4905524858938, 0272428474538, 5053973977058, 4056572581597, 0027242847453
Язык русский
Тип файла Руководство пользователя (PDF)
Наушники
Чувствительность наушников 103 dB
Полное сопротивление 52 Ω
Юнит динамика 50 mm
Тип магнита Неодим
Акустическая система Закрытый
Материал мембраны Жидкокристаллический полимер
Тип драйвера Динамический
Максимальная мощность на входе 100 mW
Частота наушников 5 - 24000 Hz
Тип наушников Накладные
Диаметр мембраны 40 mm
Батарея
Время работы батареи (макс) 22 h
Время подзарядки батареи 4 h
Производительность
Длина кабеля 1.2 m
Цвет товара Черный
Регулятор громкости Нет
Складной Да
Стиль ношения Оголовье
Тип продукта Наушники
Рекомендованное применение Calls/Music
Прочие свойства
Вилка адаптера Микро-USB
Совместимость iPod/iPhone/iPad
Порты и интерфейсы
Покрытие контактов разъема Золото
Технология подключения Проводная
Вес и размеры
Вес 330 g
Микрофон
Да
Тип микрофона Линейно встроенный
показать больше

Часто задаваемые вопросы

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sony MDR-1RNC.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов