Sony VAD-PHA инструкция

Sony VAD-PHA
7.4 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
английский
инструкцияSony VAD-PHA
3-082-745-01(1)

VAD-PHA

Sony Corporation © 2003 Printed in Japan

レンズアダプター

Lens Adaptor

取扱説明書Operating InstructionsMode d’emploiManual de instruccionesBedienungsanleitungGebruiksaanwijzingBruksanvisningIstruzioni per I’usoManual de instruçõesEnglish
VAD-PHA is a lens adaptor designed for the Sony digital still camera DSC-P8/P10.
Read the instructions carefully before use. After reading the instructions, be sure to
keep it in a safe place for later reference.
Notes on use
Turn off the power of the digital still camera when attaching or removing the lens
adaptor.
The lens adaptor cover cannot be opened when the conversion lens is mounted. Do
not try to open it forcibly.
Do not try to open the lens adaptor cover forcibly. If you try to open it too far, it will
be damaged.
Be careful not to hit your hand when opening the lens adaptor cover, and not to
catch your fingers when closing it.
Restrictions on use
The viewfinder of the digital still camera cannot be used when the lens adaptor is
mounted. Use the LCD screen to take photos.
AF illuminator cannot be used.
Using the lens adaptor
Use the lens adaptor when attaching a 30 mm diameter conversion lens, filter or
protector to the digital still camera.
A How to attach1 Turn off the power of the digital still camera.2 Open the lens adaptor cover fully.3 Insert the digital still camera into the lens adaptor.4 Insert the tripod screw into the tripod attachment point on the digital still camera,
and tighten it.
5 Close the lens adaptor cover until it clicks.B How to detach1 Turn off the power of the digital still camera.2 Open the lens adaptor cover fully.3 Unscrew the tripod screw and remove it.4 Remove the digital still camera from the lens adaptor.Specifications
Screw thread for lens or filter: M30 × 0.75
Dimensions: Approx. 81 × 63 × 63 mm (3 1/4 × 2 1/2 × 2 1/2 in.)
(width/height/depth)
Mass: Approx. 60 g (2.2 oz.)
Supplied accessories: Carrying case (1)
Operating instructions (1)
Design and specifications are subject to change without notice due to continual
improvements.
NederlandsSvenskaA-2B-2
De VAD-PHA is een lensadapter die is ontworpen voor de digitale camera DSC-P8/
P10 van Sony. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de lensadapter
gebruikt. Als u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen, bergt u deze voor toekomstig
gebruik.
Opmerkingen over het gebruik
Schakel de digitale camera uit als u de lensadapter plaatst of verwijdert.
De klep van de lensadapter kan niet worden geopend als de voorzetlens is bevestigd.
Probeer de klep niet met kracht te openen.
Open de klep van de lensadapter niet met te veel kracht. Als u de klep te ver opent,
wordt deze beschadigd.
Zorg dat u uw hand niet stoot als u de klep van de lensadapter opent en dat uw
vingers niet onder de klep beklemd raken als u deze sluit.
Beperkingen bij het gebruik
De beeldzoeker van de digitale camera kan niet worden gebruikt als de lensadapter
is bevestigd. Gebruik het LCD-scherm om foto's te nemen.
De AF verlichting kan niet worden gebruikt.
De lensadapter gebruiken
Gebruik de lensadapter wanneer u een voorzetlens met een diameter van 30 mm, een
filter of een lensbeschermer op de digitale camera bevestigt.
A De lensadapter bevestigen1 Schakel de digitale camera uit.2 Open de klep van de lensadapter volledig.3 Plaats de digitale camera in de lensadapter.4 Plaats de schroef van het statief in het bevestigingspunt van de digitale camera en
draai de schroef vast.
5 Sluit de klep van de lensadapter totdat deze vastklikt.B De lensadapter verwijderen1 Schakel de digitale camera uit.2 Open de klep van de lensadapter volledig.3 Draai de schroef van het statief los en verwijder deze.4 Verwijder de digitale camera uit de lensadapter.Technische gegevens
Schroefdraad voor lens of filter: M30 × 0,75
Afmetingen: ongeveer 81 × 63 × 63 mm (breedte/hoogte/diepte)
Gewicht: ongeveer 60 g
Bijgeleverde accessoires: Draagtas (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving wegens doorlopende verbeteringen.
VAD-PHA är en linsadapter som tillverkats för Sonys digitala stillbildskamera DSC-
P8/P10. Innan du använder adaptern bör du läsa bruksanvisningen noggrant. När du
läst bruksanvisningen bör du förvara den så att du i vid ett senare tillfälle kan använda
den som referens.
Att observera angående användning
Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran medan du fäster eller tar bort
linsadaptern.
Skyddet till linsadaptern kan inte öppnas när konversionslinsen används. Försök
inte att öppna den med våld.
Försök inte att öppna linsadapterskyddet med våld. Det går sönder om du viker upp
det för mycket.
Var försiktig så att du inte slår i handen när du öppnar linsadapterskyddet eller
klämmer fingrarna när du stänger det.
Begränsningar i användningen
När du använder linsadaptern kan du inte använda den digitala stillbildskamerans
sökare. Använd LCD-skärmen när du fotograferar.
AF-belysningen kan inte användas.
Använda linsadaptern
Använd lindadaptern när du fäster en konversionslins, ett filter eller ett skydd med en
diameter på 30 mm på den digitala stillbildskameran.
A Hur du fäster linsadaptern1 Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran.2 Öppna skyddet till linsadaptern helt.3 Skjut in den digitala stillbildskameran i linsadaptern.4 Sätt in stativskruven i stativfästet på den digitala stillbildskameran, skruva sedan åt
skruven.
5 Stäng skyddet till linsadaptern tills det klickar på plats.B Hur du tar bort linsadaptern1 Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran.2 Öppna skyddet till linsadaptern helt.3 Skruva ut skruven och ta bort den.4 Ta bort linsadaptern från den digitala stillbildskameran.Tekniska data
Gängmått för lins och filter: M30 × 0,75
Storlek: Ca. 81 × 63 × 63 mm (bredd/höjd/djup)
Vikt: Ca. 60 g
Medföljande tillbehör: Bärväska (1)
Bruksanvisning (1)
Design och specifikationer kan ändras utan förbehåll eftersom kontinuerlig
produktutveckling pågår.
Der VAD-PHA ist ein Objektivadapter für die digitale Standbildkamera DSC-P8/P10
von Sony. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig
durch. Bewahren Sie sie danach zum späteren Nachschlagen gut auf.
Hinweise zur Verwendung
Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus, bevor Sie den Objektivadapter
anbringen bzw. abnehmen.
Die Abdeckung des Objektivadapters lässt sich nicht öffnen, solange der Konverter
daran angebracht ist. Versuchen Sie nicht, sie gewaltsam zu öffnen.
Versuchen Sie nicht, die Abdeckung des Objektivadapters gewaltsam zu öffnen.
Wenn Sie die Abdeckung zu weit öffnen, wird sie beschädigt.
Achten Sie darauf, sich nicht an der Hand zu stoßen, wenn Sie die Abdeckung des
Objektivadapters öffnen, bzw. sich nicht die Finger einzuklemmen, wenn Sie sie
schließen.
Einschränkungen
Der Sucher der digitalen Standbildkamera kann nicht verwendet werden, solange
der Objektivadapter an der Kamera angebracht ist. Verwenden Sie zum Aufnehmen
von Fotos den LCD-Bildschirm.
Die AF-Hilfsbeleuchtung kann nicht verwendet werden.
Der Objektivadapter
Verwenden Sie den Objektivadapter, wenn Sie einen Konverter, einen Filter oder einen
Schutzfilter mit 30 mm Durchmesser an der digitalen Standbildkamera anbringen
wollen.
A Anbringen1 Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus.2 Öffnen Sie die Abdeckung des Objektivadapters vollständig.3 Setzen Sie die digitale Standbildkamera in den Objektivadapter ein.4 Setzen Sie die Stativschraube in die Stativbefestigungsbohrung an der digitalen
Standbildkamera ein und ziehen Sie sie an.
5 Schließen Sie die Abdeckung des Objektivadapters, so dass sie mit einem Klicken
einrastet.
B Abnehmen1 Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus.2 Öffnen Sie die Abdeckung des Objektivadapters vollständig.3 Lösen Sie die Stativschraube und entfernen Sie sie.4 Nehmen Sie die digitale Standbildkamera aus dem Objektivadapter heraus.Technische Daten
Schraubengewinde für Objektiv oder Filter: M30 × 0,75
Abmessungen: Ca. 81 × 63 × 63 mm (B/H/T)
Gewicht: Ca. 60 g
Mitgeliefertes Zubehör: Tragetasche (1)
Bedienungsanleitung (1)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
A-3B-3
日本語
VAD-PHAは、ソニーのデジタルスチルカメラDSC-P8/P10専用のレンズアダプターです。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
使用上のご注意
レンズアダプターの取り付け
/
取りはずしをするときは、デジタルスチルカメラの電源を切ってください。
コンバージョンレンズを取り付けているときは、レンズアダプターの開閉部を開けることはできません。無理に開けないでください。
レンズアダプターの開閉部を無理に開けないでください。全開した状態よりさらに開きますと、破損するおそれがあります。
レンズアダプターの開閉部を開けるときには手をぶつけないように、また閉じるときには、手をはさまないようにご注意ください。
使用上の制限について
レンズアダプターを取り付けた状態では、デジタルスチルカメラのファインダーによる撮影はできません。液晶画面にて撮影してください。•AFイルミネーターは使用できません。
レンズアダプターの使いかた
デジタルスチルカメラに
30mm
径のコンバージョンレンズまたはフィルターやプロテクターを取り付けるときに使用します。
A
取り付けかた
1 デジタルスチルカメラの電源を切る。2 レンズアダプターのカバー開閉部を全開する。3 デジタルスチルカメラをレンズアダプターに合わせるようにはめ込む。4 デジタルスチルカメラの三脚用ネジ穴に三脚ネジをあてはめて締め付け
る。
5 カバー開閉部をカチッと音がするまで閉じる。
B
取りはずしかた
1 デジタルスチルカメラの電源を切る。2 レンズアダプターのカバー開閉部を全開する。3 三脚ネジをゆるめ、取りはずす。4 デジタルスチルカメラをレンズアダプターから取り出す。
主な仕様
取り付けネジ径:
M30
×
0.75
最大外形寸法:
81
×
63
×
63mm
(幅/高さ/奥行き)質量:
60g
付属品: キャリングケース(
1
      取扱説明書(
1
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
テクニカルインフォメーションセンター
ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談窓口です。
電話:
0564-62-4979
受付時間: 月〜金曜日 午前
9
時〜午後
5
(ただし、年末、年始、祝日を除く)
お電話される際に、本機の型名(
VAD-PHA)
をお知らせく
ださい。
より迅速な対応が可能になります。
お問い合わせ
窓口のご案内
電話のおかけ
間違いにご注
意ください。
EspañolFrançais Deutsch
Le VAD-PHA est un adaptateur d’objectif conçu pour l’appareil photo numérique
DSC-P8/P10 Sony. Lisez attentivement le mode d’emploi avant utilisation et
conservez-le dans un lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.
Remarques sur l’utilisation
Mettez l’appareil photo numérique hors tension lorsque vous installez ou retirez
l’adaptateur d’objectif.
La partie articulée de l’adaptateur d’objectif ne peut pas être ouverte lorsque le
convertisseur de focale est installé. N’essayez pas de l’ouvrir en forçant.
N’essayez pas d’ouvrir la partie articulée de l’adaptateur d’objectif en forçant. Vous
risquez de l’endommager si vous l’ouvrez trop.
Prenez garde de ne pas vous blesser la main lorsque vous ouvrez la partie articulée
de l’adaptateur d’objectif, ni de vous coincer les doigts lorsque vous la refermez.
Limites d’utilisation
Le viseur de l’appareil photo numérique ne peut pas être utilisé lorsque l’adaptateur
d’objectif est installé. Utilisez l’écran LCD pour prendre des photos.
L’illuminateur d’assistance AF ne peut pas être utilisé.
Utilisation de l’adaptateur d’objectif
Utilisez l’adaptateur d’objectif lorsque vous installez un dispositif de protection, un
filtre ou un convertisseur de focale de 30 mm de diamètre sur l’appareil photo
numérique.
A Mise en place de l’adaptateur1 Mettez l’appareil photo numérique hors tension.2 Ouvrez complètement la partie articulée de l’adaptateur d’objectif.3 Insérez l’appareil photo numérique dans l’adaptateur d’objectif.4 Insérez la vis du trépied dans le point de fixation de celui-ci sur l’appareil photo
numérique et serrez-la.
5 Fermez la partie articulée de l’adaptateur d’objectif jusqu’à ce qu’elle s’encliquette.
B Retrait de l’adaptateur1 Mettez l’appareil photo numérique hors tension.2 Ouvrez complètement la partie articulée de l’adaptateur d’objectif.3 Dévissez la vis du trépied et retirez-la.4 Retirez l’appareil photo de l’adaptateur d’objectif.Spécifications
Filetage de fixation de l’objectif ou d’un filtre : M30 × 0,75
Dimensions :
Env. 81 × 63 × 63 mm (3 1/4 × 2 1/2 × 2 1/2 po.)
(largeur/hauteur/profondeur)
Poids : Env. 60 g (2,2 on.)
Accessoires fournis : Etui (1)
Mode d’emploi (1)
En raison des améliorations apportées continuellement à l'appareil, la conception et les
spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Nombre del producto: Adaptador de objetivo
Modelos: VAD-PHA
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.
VAD-PHA es un adaptador de objetivo diseñado para la cámara digital de imágenes
fijas Sony DSC-P8/P10. Antes de utilizarlo, lea las instrucciones detenidamente y
guárdelas en un lugar seguro en caso de que necesite consultarlas posteriormente.
Notas sobre el uso
Antes de colocar o retirar el adaptador de objetivo, desconecte la cámara digital de
imágenes fijas.
No es posible abrir la tapa del adaptador de objetivo cuando el objetivo de
conversión está montado. No intente hacerlo a la fuerza.
No intente abrir la tapa del adaptador de objetivo a la fuerza. Si fuerza el ángulo de
apertura, la tapa se dañará.
Tenga cuidado de no golpearse la mano al abrir la tapa del adaptador del objetivo y
de no pillarse los dedos al cerrarla.
Restricciones de uso
Cuando el adaptador de objetivo está montado, no es posible utilizar el visor de la
cámara. Para tomar fotos, utilice la pantalla de cristal líquido.
No es posible utilizar la lámpara AF.
Utilización del adaptador de objetivo
Utilice el adaptador de objetivo cuando coloque un objetivo de conversión de 30 mm
de diámetro, un filtro o un protector en la cámara digital de imágenes fijas.
A Colocación1 Desconecte la cámara digital de imágenes fijas.2 Abra la tapa del adaptador de objetivo completamente.3 Coloque la cámara en el adaptador de objetivo.4 Coloque el tornillo del trípode en el punto de ajuste del trípode de la cámara y
ajústelo.
5 Cierre la tapa del adaptador de objetivo hasta que encaje.B Extracción1 Desconecte la cámara digital de imágenes fijas.2 Abra la tapa del adaptador de objetivo completamente.3 Destornille el tornillo del trípode y extráigalo.4 Separe la cámara del adaptador de objetivo.Especificaciones
Rosca de tornillo para el objetivo o el filtro: M30 × 0,75
Dimensiones: Aprox. 81 × 63 × 63 mm
(anchura/altura/profundidad)
Masa: Aprox. 60 g
Accesorios suministrados: Funda de transporte (1)
Manual de instrucciones (1)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras
continuas del producto.
A-4A-5B-4

Посмотреть инструкция для Sony VAD-PHA бесплатно. Руководство относится к категории Объективы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.4. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о Sony VAD-PHA или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sony а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sony предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sony
VAD-PHA | VAD-PHA
Объектив
английский
Руководство пользователя (PDF)
Вес и размеры
Вес60 g
показать больше

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sony VAD-PHA.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов