Sony VCL-07FEB

Sony VCL-07FEB инструкция

(1)
 • 2-109-952-11(1)
  VCL-07FEB
  © 2004 Sony Corporation Printed in Japan
  Wide Conversion Lens
  Bedienungsanleitung
  Gebruiksaanwijzing
  Bruksanvisning
  Istruzioni per I’uso
  Manual de instruções
  Руководство по
  использованию
  Nederlands Svenska
  A
  B
  De VCL-07FEB is een groothoekvoorzetlens die speciaal is
  ontworpen voor de digitale camera van Sony.
  A De lens plaatsen
  1 Open de achterklep van de voorzetlens volledig.
  Open de achterklep niet met kracht. Als u de klep te
  ver probeert te openen, kan deze worden beschadigd.
  2 Draai het lensgedeelte van de camera naar de voorzijde.
  3 Bevestig de voorzetlens op de camera door deze over de
  cameralens te plaatsen.
  4 Sluit de achterklep.
  Druk op de achterklep totdat deze vastklikt. Als de
  klep niet goed is gesloten, kan de camera vallen en
  worden beschadigd.
  Wees voorzichtig dat uw vingers niet beklemd raken
  wanneer u de achterklep sluit.
  B De lens verwijderen
  1 Draai het lensgedeelte van de camera naar de
  achterzijde.
  2 Open de vergrendeling op de achterklep van de
  voorzetlens.
  3 Als de vergrendeling is geopend, draait u het
  lensgedeelte van de camera 180 graden.
  4 Open de achterklep van de voorzetlens volledig en
  verwijder de lens van de camera.
  C Betreffende de lensdop
  Bevestig de lensdop met de bijgeleverde riem aan de
  digitale stilbeeld camera om te voorkomen dat u de
  lensdop verliest.
  Opmerkingen bij het gebruik
  • Zorg dat u de lensdop op de lens plaatst wanneer u deze
  opbergt om beschadiging te voorkomen.
  • Plaats de conversielens in de bijgeleverde houder om
  deze te beschermen wanneer u de lens meeneemt of
  opbergt.
  • Bewaar de lens niet gedurende langere tijd op een zeer
  vochtige plaats om schimmel te voorkomen.
  • Til de camera niet op aan de bevestigde voorzetlens. De
  voorzetlens kan losraken en beschadiging van het
  apparaat of verwondingen tot gevolg hebben.
  • U kunt de beeldzoeker niet gebruiken als de
  conversielens op de camera is bevestigd. In plaats
  daarvan kunt u het LCD-scherm gebruiken wanneer u
  foto's neemt.
  De AF-verlichting functioneert niet als de conversielens
  op de camera is bevestigd.
  De groothoek-voorzetlens reinigen
  Stof op de lens kunt u verwijderen met een blaaskwastje of
  een zacht borsteltje. Vingerafdrukken en aanklevend vuil
  kunt u wegvegen met een zacht doekje, licht bevochtigd
  met een mild zeepsopje. (Reinigingsset KK-LC3 wordt
  aanbevolen.)
  Technische gegevens
  Vergrotingsfactor 0,77
  Lensconstructie 3 elementen in 3 groepen
  Afmetingen Ca. 73 × 39 × 50 mm
  (breedte/hoogte/diepte)
  Gewicht Ca. 36 g
  Bijgeleverd toebehoren Lensdop (1), Beschermetui (1)
  • 3 groepen, 3 elementen optische glazen lens van hoge kwaliteit.
  ×0.77 groothoekopnamemogelijkheden. Vergelijkbaar met 28 mm
  aan het einde van de groothoekpositie in een 35-mm formaat.
  Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
  zonder voorafgaande kennisgeving wegens doorlopende
  verbeteringen.
  VCL-07FEB är en vidvinkellins som tillverkats speciellt för
  Sonys digitala stillbildskamera.
  A Fästa linsen
  1 Fäll upp det bakre skyddet på konversionslinsen så
  långt det går.
  Använd inte våld när du fäller upp det bakre skyddet.
  Om du viker upp det för mycket finns det risk för att
  det går sönder.
  2 Vrid kamerans linsdel så att den riktas framåt.
  3 Fäst konversionslinsen på kameran genom att placera
  den över kameralinsen.
  4 Stäng det bakre skyddet.
  Tryck fast det bakre skyddet tills det klickar på plats.
  Om du inte stänger det ordentligt kan kameran lossna
  och skadas.
  Se upp så att du inte klämmer fingrarna när du
  stänger det bakre skyddet.
  B Ta bort linsen
  1 Vrid kamerans linsdel så att den riktas bakåt.
  2 Frigör spärren på konversionslinsens bakre skydd.
  3 När spärren är öppen vrider du linsdelen på kameran
  180 grader.
  4 Fäll upp det bakre skyddet på konversionslinsen helt
  och ta bort det från kameran.
  C Angående linsskyddet
  Fäst linsskyddet på digitalkameran med det medföljande
  bandet så riskerar du inte att förlora det.
  Angående användning
  • Förvara linsen med linsskyddet på, så undviker du att
  den skadas.
  • När du förvarar eller bär med dig vidvinkellinsen bör du
  ha den i den medföljande förvaringsväskan.
  • Undvik att under en längre period förvara linsen där det
  är fuktigt, eftersom det finns risk för mögelbildning.
  • Lyft inte upp kameran genom att greppa
  konversionslinsen. Konversionslinsen kan lossna från
  kameran vilket kan leda till skador eller personskador.
  • Du kan inte använda sökaren när vidvinkellinsen är
  monterad på kameran. Använd i stället LCD-skärmen
  när du tar bilder.
  AF-belysningen kan inte användas när vidvinkellinsen
  är monterad på kameran.
  Rengöring av vidvinkellinsen
  Borsta bort eventuellt damm från linsens yta med en
  blåsborste eller en mjuk borste. Torka bort fingeravtryck
  eller andra fläckar med en mjuk duk, lätt fuktad med ett
  milt rengöringsmedel. (Rengöringssatsen Cleaning Kit
  KK-LC3 rekommenderas.)
  Specifikationer
  Förstoring 0,77
  Linsuppbyggnad 3 grupper, 3 element
  Mått Ca 73 × 39 × 50 mm (bredd/höjd/djup)
  Vikt Ca 36 g
  Medföljande tillbehör Linsskydd (1), Linsväska (1)
  • 3 grupper 3 element högkvalitativ lins av optiskt glas.
  ×0,77 gångers vidvinkelinspelning. Motsvarar 28 mm i
  vidvinkelns slutläge i formatet 35 mm.
  Design och specifikationer kan ändras utan förbehåll eftersom
  kontinuerlig produktutveckling pågår.
  VCL-07FEB è un obiettivo a conversione ampia
  appositamente ideato per la fotocamera digitale Sony.
  A Applicazione dell’obiettivo
  1 Aprire completamente il coperchio posteriore
  dell’obiettivo di conversione.
  Non tentare di aprire il coperchio posteriore
  esercitando forza eccessiva, onde evitare di causare
  danni.
  2 Ruotare la sezione dell’obiettivo della macchina
  fotografica verso la parte anteriore.
  3 Applicare l’obiettivo di conversione alla macchina
  fotografica, posizionandolo sopra l’obiettivo della
  videocamera.
  4 Chiudere il coperchio posteriore.
  Premere il coperchio posteriore fino a che non scatta
  in posizione chiudendosi saldamente. Se il coperchio
  non viene chiuso in modo corretto, è possibile che la
  macchina fotografica cada e venga danneggiata.
  Quando viene chiuso il coperchio posteriore, fare
  attenzione a non ferirsi le dita.
  B Rimozione dell’obiettivo
  1 Ruotare la sezione dell’obiettivo della macchina
  fotografica verso la parte posteriore.
  2 Rilasciare il blocco posto sul coperchio posteriore
  dell’obiettivo di conversione.
  3 Ruotare la sezione dell’obiettivo della macchina
  fotografica di 180 gradi con il blocco rilasciato.
  4 Aprire completamente il coperchio posteriore
  dell’obiettivo di conversione, quindi rimuoverlo dalla
  videocamera.
  C Informazioni sul copriobiettivo
  Applicare il copriobiettivo alla macchina fotografica ferma
  digitale utilizzando la cinghia in dotazione, onde evitare di
  perderlo.
  Note sull’uso
  • Accertarsi di riporre l’obiettivo dopo avervi applicato il
  copriobiettivo, onde evitare di danneggiare l’obiettivo
  stesso.
  • Prima di trasportare o riporre l'obiettivo di conversione,
  assicurarsi di inserirlo nell'apposita custodia in
  dotazione.
  • Evitare di tenere l’obiettivo in luoghi eccessivamente
  umidi per un periodo prolungato, onde evitare la
  formazione di condensa.
  • Non sollevare la videocamera afferrando l’obiettivo di
  conversione applicato, onde evitare che l’obiettivo si
  stacchi dalla videocamera stessa e che vengano causati
  danni a persone o cose.
  • Quando sulla fotocamera è installato l'obiettivo di
  conversione, non è possibile utilizzare il mirino. Per
  scattare fotografie, utilizzare lo schermo LCD.
  Quando l'obiettivo di conversione è installato sulla
  fotocamera, l'illuminatore AF non funziona.
  Pulizia dell’obiettivo di conversione
  Eliminare accuratamente la polvere presente sulla
  superficie dell’obiettivo con una spazzola a soffietto o una
  spazzola morbida. Eliminare impronte o altre macchie
  utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con
  una soluzione detergente neutra. (si consiglia di utilizzare
  il kit di pulizia KK-LC3.)
  Caratteristiche tecniche
  Ingrandimento 0,77
  Struttura obiettivo 3 gruppi, 3 elementi
  Dimensioni Circa 73 × 39 × 50 mm (l/a/p)
  Massa Circa 36 g
  Accessori in dotazione Copriobiettivo (1), Apposita protezione (1)
  • Obiettivo in vetro ottico altamente graduato a 3 gruppi e 3
  elementi.
  Funzione di ripresa in grandangolo × 0,77. Equivalente a 28 mm
  nella parte finale della posizione di grandangolo in formato da 35
  mm.
  Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
  senza preavviso a causa di continui progressi tecnici.
  ItalianoDeutsch
  Der Weitwinkelkonverter VCL-07FEB ist speziell für
  digitale Standbildkameras von Sony konzipiert.
  A Anbringen des Konverters
  1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Konvertereinheit
  vollständig.
  Öffnen Sie die hintere Abdeckung nicht mit Gewalt.
  Wenn Sie die Abdeckung zu weit öffnen, wird sie
  möglicherweise beschädigt.
  2 Drehen Sie den Objektivteil der Kamera, so dass er nach
  vorne weist.
  3 Bringen Sie das Konverterobjektiv an der Kamera an,
  und zwar über dem Kameraobjektiv.
  4 Schließen Sie die hintere Abdeckung.
  Drücken Sie auf die hintere Abdeckung, bis sie mit
  einem Klicken einrastet und fest geschlossen ist.
  Wenn sie nicht richtig geschlossen ist, kann die
  Kamera herunterfallen und beschädigt werden.
  Achten Sie beim Schließen der hinteren Abdeckung
  darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
  B Abnehmen des Konverters
  1 Drehen Sie den Objektivteil der Kamera, so dass er nach
  hinten weist.
  2 Lösen Sie die Verriegelung an der hinteren Abdeckung
  der Konvertereinheit.
  3 Drehen Sie den Objektivteil der Kamera bei gelöster
  Verriegelung um 180 Grad.
  4 Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Konvertereinheit
  vollständig und nehmen Sie sie von der Kamera ab.
  C Die Objektivschutzkappe
  Bringen Sie die Objektivschutzkappe mit dem
  mitgelieferten Riemen an der digitalen Standbildkamera
  an, damit sie nicht verloren geht.
  Hinweise zur Verwendung
  • Wenn Sie den Konverter lagern, bringen Sie unbedingt
  die Objektivschutzkappe an.
  • Legen Sie das Objektiv bei Transport oder Lagerung
  unbedingt in die mitgelieferte Schutzhülle.
  • Bewahren Sie den Konverter nicht längere Zeit an einem
  feuchten Ort auf, da es andernfalls zu Schimmelbildung
  kommen kann.
  • Halten Sie die Kamera nicht am angebrachten
  Konverterobjektiv. Das Konverterobjektiv könnte sich
  lösen und es besteht die Gefahr von Schäden an den
  Geräten und Verletzungen.
  Sie können den Sucher nicht verwenden, wenn der
  Konverter an der Kamera angebracht ist. Verwenden Sie
  beim Aufnehmen von Fotos stattdessen den LCD-
  Bildschirm.
  • Die AF-Hilfsbeleuchtung funktioniert nicht, wenn der
  Konverter an der Kamera angebracht ist.
  Reinigen des Weitwinkelkonverters
  Entfernen Sie Staub auf der Konverteroberfläche mit einem
  Staubbläser oder einem weichen Pinsel. Entfernen Sie
  Fingerabdrücke oder andere Flecken mit einem weichen
  Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung
  angefeuchtet haben. (Dazu wird der Reinigungssatz
  KK-LC3 empfohlen.)
  Technische Daten
  Vergrößerung 0,77
  Objektivstruktur 3 Gruppen, 3 Elemente
  Abmessungen Ca. 73 × 39 × 50 mm (Breite/Höhe/Tiefe)
  Gewicht Ca. 36 g
  Mitgeliefertes Zubehör Objektivschutzkappe (1),
  Schutzaufsatz (1)
  •3 Gruppen, 3 Elemente, Objektiv mit hochwertigem optischen
  Glas.
  0,77fache Weitwinkelaufnahmefunktion. Entspricht beim 35-mm-
  Format 28 mm am Ende der Weitwinkelposition.
  Änderungen an technischen Daten und Design, die dem
  technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
  C
  1
  3
  2
  4
  1
  2
  3
  4
  A VCL-07FEB é uma lente de conversão grande angular
  criada especialmente para as máquinas fotográficas
  digitais da Sony.
  A Montar a objectiva
  1 Abra completamente a tampa traseira da unidade da
  lente de conversão.
  Não abra a tampa posterior à força. Se tentar abri-la
  demais, pode danificá-la.
  2 Rode a secção da objectiva da máquina até ficar voltada
  para a frente.
  3 Monte a lente de conversão na máquina, colocando-a
  sobre a objectiva da máquina fotográfica.
  4 Feche a tampa traseira.
  Carregue na tampa até ouvir um clique a indicar que
  está bem fechada. Se não a fechar bem, a máquina
  pode cair e danificar-se.
  Quando fechar a tampa traseira, tenha cuidado para
  não entalar os dedos.
  B Retirar a objectiva
  1 Rode a secção da objectiva da máquina até ficar voltada
  para trás.
  2 Solte a patilha existente na tampa traseira da unidade
  da lente de conversão.
  3 Rode a secção da objectiva da máquina 180 graus com a
  patilha solta.
  4 Abra completamente a tampa traseira da unidade da
  lente de conversão e retire-a da máquina.
  C A tampa da lente
  Prenda a tampa da lente à máquina com o fio fornecido,
  para não a perder.
  Notas sobre a utilização
  • Guarde a objectiva com a lente montada para evitar
  danificá-la.
  • Quando transportar ou guardar a lente de conversão,
  coloque-a na caixa de transporte fornecida.
  • Evite guardar a objectiva num local húmido durante
  muito tempo, para impedir a formação de bolor.
  • Não agarre na máquina pela lente de conversão, se ela
  estiver montada. A objectiva pode soltar-se e danificar-se
  ou provocar um acidente pessoal.
  • Não pode utilizar o visor electrónico com a lente de
  conversão montada na máquina. Em vez disso, quando
  tirar fotografias utilize o LCD.
  •O iluminador AF não funciona com a lente de conversão
  montada na máquina.
  Limpeza da lente de conversão
  grande angular
  Limpe o pó da superfície da objectiva com um assoprador
  de escova ou uma escova macia. Limpe as dedadas ou
  outras manchas com um pano macio ligeiramente
  embebido numa solução de detergente suave.
  (Recomenda-se a utilização do kit de limpeza KK-LC3.)
  Características técnicas
  Magnificação 0,77
  Estrutura da objectiva 3 grupos, 3 elementos
  Dimensões Aprox. 73 × 39 × 50 mm
  (largura/altura/profundidade)
  Peso Aprox. 36 g
  Acessórios fornecidos Tampa da objectiva (1), Respectivo
  estojo (1)
  • Lente óptica de vidro de alta qualidade com 3 grupos e 3
  elementos.
  Possibilidade de filmagem no modo grande angular de ×0.77.
  Equivalente a 28 mm no fim da posição grande angular no
  formato de 35 mm.
  Design e características técnicas sujeitos a alteração sem aviso
  prévio, devido a constantes melhoramentos.
  Português
Sony VCL-07FEB

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Sony VCL-07FEB или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Sony VCL-07FEB вам ответить.

Посмотреть руководство для Sony VCL-07FEB бесплатно. Руководство относится к категории Объективы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 5.7. Руководство доступно на следующих языках: русский, голландский, немецкий, итальянский, шведский, португальский. У вас есть вопрос о Sony VCL-07FEB или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Sony VCL-07FEB

Бренд Sony
Модель VCL-07FEB
Изделие Объектив
EAN 0027242645981
Язык русский, голландский, немецкий, итальянский, шведский, португальский
Тип файла PDF
Прочие свойства
Размеры (ШхГхВ) 73 x 39 x 50
Увеличение x0, 75
Вес и размеры
Вес 36
Дизайн
Цвет товара Серебристый

Похожие руководства по эксплуатации

Объектив Sony

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2020 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.