Sony WM-FX197 инструкция

Sony WM-FX197
9.4 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
русский
инструкцияSony WM-FX197

Radio

Cassette-Player

Käyttöohjeet
Használati útmutató
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Οδηγίες χρήσης (πίσω πλευρά)
Kullanım bilgileri (arkadan görünüm)
Návod na obsluhu (druhá strana)
Инструкция ио эксплуатации
(обратная сторона)
©2004 Sony Corporation Printed in China

WM-FX197

“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
B
A
nPLAY**
M
m
FM/AM/TAPE
(RADIO OFF)
BATT
x
OFF/
MEGA BASS
VOLUME*
TUNING
FM MODE
FM SENS
i
AVLS NORM/
LIMIT
FM
AM
C
R6 (AA) x 2
2-348-426-32(1)
* Päälaitteen VOLUME-säätimen vieressä on kohopiste, joka ilmaisee äänenvoimakkuuden lisäyssuunnan.
** Painikkeessa on kohopiste.
* A készüléken a VOLUME gomb mellett kitapintható egy pont, amely azt mutatja, melyik irányban
emelkedik a hangerő.
** A gombon kitapintható egy pont.
* Vedle ovladače VOLUME na přístroji je umístěn vystouplý bod, který znázorňuje směr zvyšování hlasitosti.
** Na tlačítku je vystouplý bod.
* Obok pokrętła VOLUME umieszczonego na urządzenisu znajduje się wypukłość ułatwiająca
określenie kierunku zmiany głośności.
** Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
Suomi

Valmistelut

Paristojen asettaminen A
HUOM!
BATT-merkkivalo himmenee, kun paristot heikkenevät
tai kuluvat loppuun. Vaihda ne uusiin.

Nauhan toisto

1 Säädä FM/AM/TAPE (RADIO OFF) asentoon
TAPE (RADIO OFF).
2 Paina painiketta nPLAY.
Toiminto PainaToiston pysäyttäminenx (stop)Pikakelaus* M tai m
* Muista painaa painiketta x (stop), kun nauha on
kelautunut kokonaan eteen tai taakse.
Suurimman mahdollisenäänenvoimakkuuden rajoittaminenautomaattisestiSäädä AVLS (Automatic Volume Limiter System)asentoon LIMIT. Suurin mahdollinen äänenvoimakkuuspysyy pienenä, jotta voit suojata kuuloasi. Äänenlaatu eiheikkene eikä äänenvoimakkuutta voi suurentaaenempää.Äänen korostusAseta OFF/MEGA BASS -kytkin asentoon MEGABASS, jotta saat syvän ja täyteläisen äänen.
HUOM!
Älä avaa kasetinpidintä kasetin pyöriessä.

Radion kuunteleminen

1 Säädä FM/AM/TAPE (RADIO OFF) asentoon
AM tai FM (ULA).
2 Viritä haluamasi asema kääntämällä TUNING-
säädintä.
Radion sammuttaminenSäädä FM/AM/TAPE (RADIO OFF) asentoon TAPE(RADIO OFF).Lähetyksen vastaanoton parantaminen
B
Jos kuuntelet ULA-asemaa, vedä kuulokkeiden johto(antenni) suoraksi tai muuta FM MODE -kytkimenasentoa.Jos kuuntelet AM-asemaa, muuta laitteen asentoa.

Vianetsintä

Äänenvoimakkuus ei suurene.
AVLS on asetettu asentoon LIMIT.
Huono toistolaatu.
Puhdista kuulokkeiden/korvakuulokkeiden pistoke.
Puhdista 10 käyttötunnin välein äänipää ja nauharata
pumpulipuikolla, joka on kostutettu alan liikkeissä
myytävään puhdistusaineeseen. C

Huomautuksia

Paristoista
Älä kanna paristoja sellaisessa paikassa, jossa on kolikoita
tai muita metalliesineitä. Jos pariston positiivinen ja
negatiivinen liitin koskettavat vahingossa metalliesinettä,
saattaa syntyä kuumuutta.
Kun Walkman-laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, ota
paristot pois, jotta saadaan vältettyä paristovuodon ja
syöpymisen aiheuttamat vauriot.
Käsittelystä
Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
johon aurinko paistaa suoraan, jossa on paljon pölyä tai
hiekkaa, kosteutta, johon sataa, johon välittyy mekaanista
värinää tai autoon, jonka ikkunat on suljettu.
Yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttäminen ei ole
suositeltavaa. Niiden nauha on hyvin ohutta ja venyy
helposti. Se voi vioittaa laitetta tai huonontaa ääntä.
Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke se
toistolle muutamaksi minuutiksi, jotta se lämpiää, ennen
kuin asetat kasetin paikalleen.
Puhdista pinnat pehmeällä, hiukan mietoon pesuaineeseen
kostutetulla kankaalla. Älä käytä alkoholia, bensiiniä tai
tinneriä.
Kuulokkeista
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita ajaessasi, pyöräillessäsi tai
käyttäessäsi muuta moottoriajoneuvoa. Kuulokkeiden
käyttö vaarantaa liikenteen ja on paikoin kiellettyä. On
myös vaarallista kuunnella kuulokkeilla kovalla
äänenvoimakkuudella kävellessä, erityisesti risteyksissä.
Ole erittäin varovainen tai lopeta kuulokkeiden käyttö
mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
Kuulovaurioiden estäminen
Älä käytä kuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat neuvovat välttämään pitkäaikaista kovalla
äänenvoimakkuudella tapahtuvaa kuuntelua. Jos tunnet
korviesi soivan, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
kuulokkeiden käyttö.
Specifications
Frequency range
FM: 87.5 - 108 MHz
AM: 526.5 - 1 606.5 kHz (Italy and Saudi Arabia)
530 - 1 710 kHz (North, Central and South America)
530 - 1 605 kHz (Other countries/regions)
Power requirement
Two R6 (size AA) batteries: 1.5 V DC × 2
Dimensions
86.1 × 117.7 × 32.1 mm (w/h/d) excl. projecting parts and
controls
Mass
Approx. 140 g (main unit only)
Supplied accessories
Stereo headphones or Stereo earphones (1)/Belt clip (1)
Design and specifications are subject to change without notice.
Battery life* (approximate hours)
Sony alkaline LR6 (SG)** Sony R6P (SR)
playback 25 7.5
radio 55 18
* Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association). (Using a Sony
HF series cassette tape)
** When using Sony LR6(SG) alkaline dry batteries (produced in
Japan)
Note
The battery life may be shorter depending on the operating condition,
the surrounding temperature and battery type.
Технические характеристики
Диапазон частот
ЧM: 87,5 - 108 MГц
AM:
526,5 - 1 606,5 кГц (Итaлия и Cayдовcкaя Apaвия)
530 - 1 710 кГц (Ceвepнaя, Цeнтpaльнaя и Южнaя
Aмepикa)
530 - 1 605 кГц (Дpyгиe cтpaны/peгионы)
Потpeбляeмaя мощноcть
Двe бaтapeйки R6 (paзмepa AA): 1,5 B поcтоянного
токa × 2
Размеры
86,1 ×
117,7 ×
32,1 мм (ш/в/г), иcключaя выcтyпaющиe
дeтaли и оpгaны yпpaвлeния
Масса
Пpиблиз. 140 г (только оcновноe ycтpойcтво)
Прилагаемые принадлежности
Стереофонические головные телефоны или
стереофонические наушники (1)/Зaжим для кpeплeния
к пояcy (1)
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
Срок службы батареек* (пpиблизитeльно в часах)
Щелочные Батарейки
батарейки Sony
Sony R6P (SR)
LR6 (SG)**
Воспроизве- 25 7,5
дение ленты
Радиоприем 55 18
* Значение измерено по стандарту JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association). (c иcпользовaниeм кacceты Sony
серии HF)
** Пpи иcпользовaнии cyxиx щeлочныx бaтapeeк Sony
LR6(SG) (cдeлaнныx в Японии)
Примечание
Пpодолжитeльноcть paботы бaтapeeк можeт быть мeньшe
в зaвиcимоcти от ycловий paботы, окpyжaющeй
тeмпepaтypы и типa бaтapeeк.
Кассетный плеер с радиоприемником
Сделано в Китае
Polski

Przygotowania

Aby włożyć baterie A
Uwaga
Dioda stanu baterii BATT świeci się, jeśli baterie są
słabe lub wyczerpane. W takim przypadku należy
wymienić je na nowe.

Odtwarzanie kasety

1 Należy nastawić przełącznik FM/AM/
TAPE (RADIO OFF) na pozycję TAPE
(RADIO OFF).
2 Następnie należy włożyć kasetę i
nacisnąć przycisk nPLAY.
Aby Należy nacisnąćZatrzymać odtwarzanie kasetyprzycisk x(zatrzymaj)
Przewinąć szybko kasetę* przycisk M lub
m
* Po przewinięciu kasety do przodu lub do tyłu należy
nacisnąć przycisk x (zatrzymaj).
Aby automatycznie ograniczyć maksymalnypoziom dźwiękuNależy nastawić przełącznik AVLS (systemuautomatycznego ograniczania głośności) napozycję LIMIT. Poziom dźwięku będzie wyciszany,nawet jeśli regulator dźwięku zostanie przesuniętydo maksimum.Aby zwiększyć głębię dźwiękuAby uzyskać głęboki i mocny dźwięk, należynastawić przełącznik OFF/MEGA BASS na pozycjęMEGA BASS.
Uwaga
Podczas odtwarzania kasety nie należy otwierać
kieszeni z kasetą.

Odbieranie radia

1 Należy nastawić przełącznik FM/AM/
TAPE (RADIO OFF) na pozycję AM lub FM
(UKF).
2 Następnie należy wyszukać odpowiednie
stacje radiowe, korzystając z regulatora
TUNING.
Aby wyłączyć radioNależy nastawić przełącznik FM/AM/TAPE (RADIOOFF) na pozycję TAPE (RADIO OFF).Aby polepszyć jakość odbioru sygnałuradiowego
B
W celu polepszenia odbioru na falach UKF należyodpowiednio ustawić przewód słuchawek(pełniący funkcję anteny) lub dostosowaćprzełącznik FM MODE.W celu polepszenia odbioru na falach AM należyodpowiednio ustawić samo urządzenie.Muiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus sopivan pienenä. Kuulet tällöin
ympäristön äänet ja olet samalla huomaavainen ympärillä
olevia kohtaan.
Magyar

Előkészületek

Az elemek behelyezése A
Megjegyzés
A BATT kijelző elhalványul, amikor legyengülnek
vagy kimerülnek az elemek. Cserélje őket újakra.

Kazetta lejátszása

1 Állítsa az FM/AM/TAPE (RADIO OFF)
kapcsolót TAPE (RADIO OFF) állásba.
2 Helyezzen be egy kazettát és nyomja meg
a nPLAY gombot.
Funkció Gomb
Lejátszás megállítása x (leállítás)
Gyorscsévélés* M vagy m
* A szalag előre- vagy visszacsévélése után ne
felejtse el megnyomni a x (leállítás) gombot.
A maximális hangerő automatikuskorlátozásaÁllítsa az AVLS (automatikus hangerő-korlátozórendszer) kapcsolót LIMIT állásba. A beállítottmaximális értéknél nem lesz magasabb a hangerő,még akkor sem, ha felhangosítja a készüléket.Mélyhang-kiemelésMély és erőteljes hangzás elérése érdekébenállítsa a OFF/MEGA BASS kapcsolót MEGA BASSállásba.
Megjegyzés
Lejátszás közben ne nyissa ki a kazettatartót.

Rádióhallgatás

1 Állítsa az FM/AM/TAPE (RADIO OFF)
kapcsolót AM vagy FM (URH) állásba.
2 A kívánt állomást a TUNING gomb
tekerésével hangolhatja be.
A rádió kikapcsolásaÁllítsa az FM/AM/TAPE (RADIO OFF) kapcsolótTAPE (RADIO OFF) állásba.A vételi minőség javítása BURH vételi sávnál nyújtsa ki a fejhallgató/fülhallgatózsinórját, vagy állítsa be az FM MODE funkciót.AM vételi sávnál mozdítsa el a készüléket.

Hibaelhárítás

A hangerő nem növelhető.Az AVLS kapcsoló LIMIT állásban van.Rossz hangminőség kazetta lejátszásaközben.Tisztítsa meg a fejhallgató/fülhallgatócsatlakozóját.A lejátszófejet és a szalag útvonalát minden10 órányi használat után tisztítsa megkereskedelmi forgalomban kaphatótisztítófolyadékba mártott vattapálcikával. C

Óvintézkedések

Elemek
A szárazelemeket ne tárolja aprópénzzel vagy más
fémtárgyakkal együtt. Ha az elem pozitív és negatív
pólusa egy fémtárgy miatt véletlenül összeér, akkor
hőt termel és csökken az elem élettartama.
Amikor hosszú ideig nem használja a Walkmant,
akkor az elemek folyásának és a készülék
korróziójának elkerülése érdekében távolítsa el az
elemeket.
Használat
Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe vagy
olyan helyre, ahol azt közvetlen napfény, túlzott
mennyiségű por vagy homok, eső, mechanikai hatás
érheti, továbbá ne helyezze olyan autóba, amelynek
ablakai be vannak zárva.
90 percesnél hosszabb játékidejű kazetta
használata nem ajánlott. Az ilyen kazettákban a
szalag igen vékony, és könnyen megnyúlik. Ennek
eredményeképp pedig előfordulhat, hogy a készülék
hibásan működik, illetve romlik a hangminőség.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta,
állítsa azt lejátszásra és a kazetta behelyezése előtt
hagyja a készüléket bemelegedni.
A készülék házának tisztításához használjon
tisztítószerrel enyhén benedvesített puha
ruhadarabot. Ne használjon alkoholt, benzint,
hígítót.
Fejhallgató/fülhallgató
Biztonság utazás közben
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót vezetés,
kerékpározás vagy más motoros jármű üzemeltetése
közben. Ezzel közlekedési veszélyhelyzetet teremthet,
és vannak helyek, ahol vezetés közbeni használata
nem is engedélyezett. Veszélyes lehet az is, ha séta
közben magas hangerővel használja a fejhallgatót/
fülhallgatót, főleg például gyalogátkelőhelyeknél.
Veszélyes helyzetekben legyen nagyon körültekintő,
vagy ne használja a készüléket.
A halláskárosodás megelőzése
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót magas
hangerővel. A hallásszakértők nem ajánlják a hosszú
ideig tartó, hangos és folyamatos zenehallgatást. Ha a
fülében kellemetlen, csengő érzést tapasztal, akkor
csökkentse a hangerőt, vagy függessze fel a
zenehallgatást.
Tekintettel másokra
Használja a készüléket mérsékelt hangerővel. Ez
lehetővé teszi, hogy hallja a külső hangokat, és
figyelmes legyen az Önt körülvevő emberekkel
szemben.
Česky

Příprava

Vložení baterií A
Poznámka
Indikátor BATT ztmavne, když jsou baterie slabé
nebo vybité. Nahrate je za nové.

Přehrávání kazety

1 Nastavte přepínač FM/AM/TAPE (RADIO
OFF) na hodnotu TAPE (RADIO OFF).
2 Vložte kazetu a stiskněte tlačítko
nPLAY.
Funkce TlačítkoZastavení přehrávání x (stop)
Rychlé převíjení* M nebo m
* Po převinutí nebo zpětném převinutí kazety
nezapomeňte stisknout tlačítko x (stop).
Automatické omezení maximální hlasitostiNastavte přepínač AVLS (Automatic VolumeLimiter System) na hodnotu LIMIT. Maximálníhlasitost je snížena s ohledem na váš sluch, a to ikdyž ji zvýšíte.Zvýraznění zvukuNastavte přepínač OFF/MEGA BASS na hodnotuMEGA BASS, čímž bude zvuk hlubší a výraznější.
Poznámka
Neotevírejte přihrádku na kazety, pokud se páska
pohybuje.

Poslech rozhlasu

1 Nastavte přepínač FM/AM/TAPE (RADIO
OFF) na hodnotu AM nebo FM (VKV).
2 Otočením voliče TUNING nalate
požadovanou stanici.
Vypnutí rádiaNastavte přepínač FM/AM/TAPE (RADIO OFF) nahodnotu TAPE (RADIO OFF).Zlepšení příjmu vysílání BPosloucháte-li stanice v pásmu VKV, roztáhnětekabel ke sluchátkům (anténu) nebo upravte režimFM MODE.Posloucháte-li stanice v pásmu AM, natočtepřístroj jinak.

Odstraňování problémů

Hlasitost nelze zvýšit.Přepínač AVLS je nastaven na hodnotu LIMIT.Špatná kvalita přehrávání kazety.Očistěte konektory sluchátek.Očistěte hlavu a dráhu pásky smotkem vatynavlhčeným v čisticím roztoku po každých10 hodinách použití. C

Bezpečnostní opatření

Baterie
Nenoste baterie spolu s mincemi a jinými kovovými
předměty. Při náhodném spojení kladného a
záporného pólu baterie kovovým předmětem by
mohlo dojít ke zkratu.
Pokud přehrávač Walkman delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie. Zabráníte tak případnému
poškození přístroje způsobenému vytečením
elektrolytu nebo korozí.
Používání
Nenechávejte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů
nebo na místech vystavených přímému slunečnímu
záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům nebo v autě se zavřenými
okny.
Nedoporučuje se používat kazety delší než 90
minut. Páska v těchto kazetách je velmi tenká a
snadno se natáhne či poškodí. Tím by mohlo dojít k
poškození přístroje nebo ke zkreslení zvuku.
Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, zapněte
ho před vložením kazety na několik minut v režimu
přehrávání, aby se zahřál.
Kryt přístroje otírejte měkkým hadříkem mírně
navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku.
Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidla.
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na kole
nebo při obsluze motorových vozidel. Mohlo by to
vést k dopravní nehodě a v některých zemích je to
dokonce v rozporu s předpisy. Nebezpečné je rovněž
používání sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí
při chůzi, obzvláště na křižovatkách.
V nebezpečných situacích byste měli být mimořádně
pozorní nebo byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Při poslechu přes sluchátka nenastavujte příliš
vysokou hlasitost. Odborníci varují před opakovaným
a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám
začne v uších zvonit, snižte hlasitost nebo přehrávání
přerušte.
Ohleduplnost k ostatním
Ponechte hlasitost na střední úrovni. To vám umožní
zaznamenat vnější zvuky a nebudete rušit okolí.

Rozwiązywanie

problemów

Nie można podnieść poziomu dźwięku.Przełącznik AVLS jest ustawiony na pozycjęLIMIT.Odtwarzany dźwięk jest niskiej jakości.Należy oczyścić wtyczkę słuchawek.Głowicę magnetofonu oraz ścieżkę przesuwutaśmy należy oczyścić za pomocą bawełnianegowacika i dostępnego w sprzedaży środkaczyszczącego po każdych 10 godzinachużytkowania. C

Środki bezpieczeństwa

Baterie
Nie należy przechowywać suchych baterii w
bezpośredniej styczności z monetami lub innymi
obiektami metalowymi. W razie przypadkowego
kontaktu dodatnich i ujemnych biegunów baterii z
metalowymi obiektami może wytworzyć się energia
cieplna.
Jeśli odtwarzacz Walkman nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie,
aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym
ewentualnym wyciekiem bądź korozją baterii.
Przechowywanie odtwarzacza
Walkman
Nie należy pozostawiać odtwarzacza Walkman w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośredni
wpływ promieniowania słonecznego, nadmiar kurzu czy
piasku, wilgoć, deszcz, uszkodzenia mechaniczne; jak
również w samochodzie z zamkniętymi oknami.
Nie zaleca się używania taśm dłuższych niż 90-minutowe.
Taśmy te są bardzo cienkie i łatwo się rozciągają. Może to
spowodować awarię urządzenia lub pogorszenie jakości
dźwięku.
Jeśli odtwarzacza Walkman nie był używany przez dłuższy
czas, przed włożeniem kasety należy włączyć na kilka minut
odtwarzanie w celu rozgrzania mechanizmu.
Do czyszczenia wnętrza kieszeni kasety należy używać
miękkiej szmatki, lekko zwilżonej roztworem delikatnego
środka czyszczącego. Nie należy używać alkoholu, benzyny
ani rozpuszczalnika.
Słuchawki/minisłuchawki
Bezpieczeństwo na drogach
Nie należy korzystać ze słuchawek/minisłuchawek
podczas jazdy rowerem, samochodem lub innym
pojazdem. Wiąże się to z ryzykiem wypadku i jest
nielegalne w niektórych rejonach. Głośne odtwarzanie
kasety lub radia podczas przechodzenia przez ulicę
również może być niebezpieczne. W sytuacjach
zwiększonego ryzyka należy zachować szczególną
ostrożność lub przerwać słuchanie.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Nie należy korzystać ze słuchawek/minisłuchawek
przy najwyższym poziomie dźwięku. Laryngolodzy
przestrzegają przed ciągłym i głośnym korzystaniem
ze słuchawek/minisłuchawek przez dłuższy czas. W
przypadku wystąpienia efektu dzwonienia w uszach
należy ściszyć dźwięk lub przerwać słuchanie.
W trosce o otoczenie
Dźwięk należy odtwarzać przy umiarkowanym
poziomie głośności. Umożliwi to słyszenie dźwięków
otoczenia i nie będzie przeszkadzało innym osobom.

Посмотреть инструкция для Sony WM-FX197 бесплатно. Руководство относится к категории Кассетные плееры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 9.4. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Sony WM-FX197 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sony а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sony предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sony
WM-FX197 | WMFX197S
Кассетный плеер
русский
Руководство пользователя (PDF)
Радио
FM диапазон87.5 - 108 MHz
Технические характеристики
АвтостопДа
Порты и интерфейсы
Порт подключения наушников3,5 мм
Цвет
Цвет товараСеребристый
Энергопитание
Время работы батареи (макс)25 h
Тип батареекAA
Число поддерживаемых батарей2
Вес и размеры
Размеры (ШхГхВ)91.4 x 36.5 x 115.5 mm
показать больше

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sony WM-FX197.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов