Sony WM-FX290 инструкция

Sony WM-FX290
8.7 · 1
PDF инструкция
 · 2 страниц(ы)
русский
инструкцияSony WM-FX290
3-261-583-42(1)
©2004 Sony Corporation Printed in China

WM-FX290

Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Használatí útmutató
(hátoldal)
Инcтpyкция пo экcплyaтaции
(обopoтнaя cтopoнa)
CE-markeringens giltighet är begränsad till de länder
där den har stöd av lagen, huvudsakligen inom EES
(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin maihin,
joissa se on lain nojalla voimassa, eli pääasiassa ETA
(Euroopan talousalue) maihin.
A CE jel csak azon országokban érvényes, ahol annak
használatát a törvény kötelezővé teszi, így elsősorban
az Európai Unió országaiban.
Mapкиpовкa CE являeтcя дeйcтвитeльной только
для тex cтpaн, гдe онa имeeт юpидичecкyю cилy. B
оcновном это кacaeтcя cтpaн eвpопeйcкой
экономичecкой зоны EEA.

Radio

Cassette Player

A
AM
B C
FM
AA (R6) x 1
Specifications
• Frequency range
FM: 87.5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz (North, Central and South America)
531 - 1 602 kHz (Other countries)
• Output
Headphone (i) jack
Load impedance 8 – 300
• Power requirements
1.5V DC, battery R6 (size AA) x 1
• Dimensions (w/h/d)
Approx. 83.6 x 112.0 x 28.3 mm (3
3
8
× 4
1
2
× 1
1
8
inches)
excl. projecting parts and controls
• Mass
Approx. 130 g (4.6 oz) (main unit only)
• Supplied accessories
Stereo headphones or Stereo earphones (1)
Carrying case with belt clip or Carrying pouch (1)
Design and specifications are subject to change without notice.
Battery life* (approximate hours)
Sony alkaline LR6 (SG)** Sony R6P (SR)
Tape playback 35 9
Radio reception 40 14
* Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association).
(Using a Sony HF series cassette tape)
**When using a Sony LR6(SG) alkaline dry battery (produced
in Japan).
Note
The battery life may be shorter depending on the operating
condition, the surrounding temperature and battery type.
* Intill VOL-reglaget på kassettradion finns en upphöjd punkt som du kan känna med
fingret. Den visar åt vilket håll du ska vrida reglaget om du vill öka volymen.
** Knappen har en upphöjd punkt som du kan känna med fingret.
* Päälaitteen VOL-säätimen vieressä on muotoiltu piste, joka ilmaisee
äänenvoimakkuuden lisäyssuunnan.
** Painikkeessa on muotoiltu piste.
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
Svenska

Förberedelser

Sätt i ett batteri A
1 Skjut upp batteriluckan och sätt i ett R6-
torrbatteri (storlek AA). Se till att du vänder
polerna rätt.
Byt ut batteriet mot ett nytt när “ “ blinkar i
teckenfönstret.

Spela upp band

1 Sätt in ett band. B
2 Tryck på N PLAY.
Ställ in volymen med VOL.
För att Tryck på
Stoppa uppspelningen x STOP
Snabbspola* M FF eller m REW
*
Om du bara låter enheten vara, utan att göra någonting
när bandet har spolats fram eller tillbaka, tar batteriet
snabbt slut. Se till att du trycker på x STOP.
Obs!
Öppna inte kassetthållaren medan bandet är i rörelse.

Lyssna på radio

1 Om HOLD-funktionen är aktiverad låser du
upp kontrollerna genom att skjuta HOLD-
omkopplaren i motsatt riktning som märket
G pekar.
Kontrollera att bandet står stilla.
2 Välj önskat band genom att trycka på FM
eller AM och slå på radion.
3 Manuell stationsinställning
1 Tryck på MENU upprepade gånger för
att ställa in “_” (markör) i läge TUNE
MODE på displayen och tryck på SET
för att visa “MANUAL”.
2 Tryck lämpligt antal gånger på PRESET/
TUNING + eller – för att ställa in önskad
station.
Om du vill söka efter radiostationer
håller du PRESET/TUNING + eller –
intryckt under några sekunder.
Snabbval av önskad förvalsstation
1 Tryck på MENU upprepade gånger för
att ställa in markör i läge TUNE MODE
på displayen och tryck på SET för att
visa “PRESET”.
2 Tryck lämpligt antal gånger på PRESET/
TUNING + eller – för att ställa in önskad
förvalsstation.
För att kunna snabbvälja en
förvalsstation måste förvalsstationer först
lagras i minnet (vi hänvisar till
“Förinställa radiostationer ”).
Stänga av radion
Tryck på RADIO OFF.
Förbättra mottagningen C
För FM: Sträck ut sladden till hörlurarna/
öronsnäckorna (antennen). Om mottagningen
fortfarande inte är bra trycker du flera gånger på
MENU tills markören i teckenfönstret står på FM
MODE. Tryck sedan på SET för att växla mellan
“LOCAL” och ingen (DX) eller “MONO”
(monomottagning) och ingen (stereo). Välj det läge
som ger bäst mottagning.
För AM: Ändra placeringen av själva enheten.

Förinställa radiostationer

Du kan förinställa upp till 40 stationer.
För Kanada och Central- och Sydamerika: 30 för FM
och 10 för AM.
För övriga länder: 35 för FM och 5 för AM.
Förinställning med automatisk
avsökning
1 Du slår på radion samtidigt som du väljer
önskat band genom att trycka på FM eller
AM.
2 Tryck på ENTER under mer än 3 sekunder.
Förinställningsnummer 1 blinkar i
teckenfönstret och Walkman börjar söka
efter stationer med början från de lägre
frekvenserna. Sökningen stannar upp under
ungefär 5 sekunder när en station tas emot.
3 Vill du förinställa den station som för
tillfället tas emot, trycker du på ENTER när
förinställningsnumret blinkar.
Den mottagna stationen lagras på
förinställningsnummer 1. Enheten fortsätter
att söka efter nästa station som kan tas
emot.
4 Upprepa steg 3 tills alla kanaler som kan tas
emot har förinställts.
Avbryta kanalsökningen
Tryck på RADIO OFF. Radion stängs samtidigt av.
Obs!
Om det redan finns kanaler som är lagrade, byter
ovanstående procedur ut dem mot de nya kanalerna.
Om det inte går att göra förinställningarna automatiskt
kan du göra det manuellt.
Manuell förinställning av stationer
1 Du slår på radion samtidigt som du väljer
önskat band genom att trycka på FM eller
AM.
2 Tryck på ENTER.
Siffrorna som anger frekvensen blinkar i
teckenfönstret.
3 När frekvenssiffrorna blinkar ställer du in
den station du vill förinställa med hjälp av
PRESET/TUNING + eller –, tryck sedan på
ENTER.
Ett förvalsnummer blinkar i teckenfönstret.
4 När förinställningsnumret blinkar väljer du
önskat förinställningsnummer med hjälp av
PRESET/TUNING + eller –, tryck sedan på
ENTER.
Obs!
Om det inte går att fullfölja steg 3 eller 4 när
indikatorerna blinkar börjar du om från steg 2.
Om det redan finns en station lagrad, ersätts den av
den nya.
Lyssna på förinställda radiostationer
1 Du slår på radion samtidigt som du väljer
önskat band genom att trycka på FM eller
AM.
2 Ställ markören på TUNE MODE i
teckenfönstret genom att trycka flera gånger
på MENU. Visa sedan “PRESET” genom att
trycka på SET.
3 Tryck på PRESET/TUNING + eller –.
Ta bort en lagrad station
1Följ ovanstående procedur och i steg 3 väljer du det
förvalsnummer som du vill radera och trycker
sedan på ENTER. Frekvenssiffrorna blinkar i
teckenfönstret.
2Tryck in PRESET/TUNING + eller –.
Frekvenssiffrorna börjar öka och minska i värde.
Håll knappen intryckt tills ”- - - -” visas.
3Tryck på ENTER när ”- - - -” blinkar. Ett
förvalsnummer blinkar i teckenfönstret.
4Radera den lagrade stationen genom att trycka på
ENTER.
Sökning bland de förinställda
radiostationerna — DAPS (Digital Auto
Preset Scanning)
1 Du slår på radion samtidigt som du väljer
önskat band genom att trycka på FM eller
AM.
2 I steg 1 trycker du på FM eller AM och
håller den nedtryckt under 2 sekunder eller
mer.
De förinställda stationerna för det band du
valt spelas upp under ungefär 5 sekunder
per station. (Under DAPS blinkar
indikatorerna i teckenfönstret.)
3 När önskad station är inställd håller du kvar
den genom att trycka på FM eller AM igen.
Obs!
Du kan inte använda DAPS-funktionen om det inte
finns några stationer lagrade.
DAPS-funktionen, som du aktiverade i steg 2,
fortsätter att vara aktiv tills du valt en station.
Om du i steg 2 eller 3 väljer ett band som du inte valde
i steg 1 genom att trycka på FM eller AM, spelas det
nyvalda bandet upp som vanligt.

Andra funktioner

Låsa kontrollerna
Du kan låsa kontrollerna genom att skjuta HOLD-
omkopplaren i riktning mot märket G.
HOLD-funktionen blockerar bara knapparna för
radion, och MENU, SET, PRESET/TUNING + eller –
och ENTER.
Förstärka basljudet
Tryck på MENU flera gånger tills markören i
teckenfönstret står på MB (mega bass). Tryck sedan
på SET för att aktivera MB. Varje gång du trycker på
knappen ändras indikatorerna så här:
MB (mega bass) : förstärker basljudet
Inget meddelande: av (normal)
Obs!
Om ljudet är orent när du använder läget “MB” kan
du först se om det blir bättre om du vrider ned
ljudvolymen. Annars kan du växla tillbaka till
normalläget.
Basförstärkningen brukar fungera bäst om du inte har
volymen för högt ställd.
Skydda hörseln — AVLS (automatisk
volymbegränsning, Automatic
Volume Limiter System)
Tryck på MENU flera gånger tills markören står på
AVLS i teckenfönstret. Tryck sedan på SET så att
” visas.
Maximivolymen är sedan begränsad för att skydda
dig mot hörselskador.

Försiktighetsåtgärder

Om batterier
Bär aldrig batterierna i fickan tillsammans med mynt eller
andra metallföremål eftersom det kan kortsluta batterierna.
Kortslutna batterier kan upphettas så mycket att de utgör en
direkt fara.
Om du vet med dig att du inte kommer att använda Walkman
under en längre tid bör du ta ur batterier, så undviker du risken
för frätskador på grund av läckande batteri.
Om hantering
Lämna inte spelaren i närheten av värmekällor eller i direkt
solsken; inte heller där det är dammigt eller där den utsätts för
sand, fukt, regn eller mekaniska stötar. Undvik också att lämna
den i en bil med stängda fönster eftersom det sommartid kan
bli mycket varmt där.
Du rekommenderas att inte använda band som är längre än 90
minuter. Sådana band är mycket tunna och töjs lätt ut. Det kan
orsaka funktionsstörning, förutom det att ljudkvaliteten kan
påverkas negativt.
• LCD-fönstret kan vara svårt att läsa och reagerar långsamt när
du använder spelaren där det är mycket varmt (över 40° C/
104° F) eller i kyla (under 0° C/32° F). När fönstret återfår
normal rumstemperatur kommer det att fungera som vanligt
igen.
Gör kassettradion klar för bandavspelning och låt den gå i
några minuter, innan en kassett sätts i, för att värma upp
kassettradion när den inte använts på länge.
Om hörlurar/öronsnäckor
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor när du cyklar, kör bil eller
något annat motorfordon. För det första är det trafikfarligt, för
det andra är det förbjudet på vissa platser. Underskatta inte den
risk du som fotgängare utsätter dig för om du går omkring med
hörlurar/öronsnäckor på hög volym. Övergångsställen är särskilt
farliga platser.
Var mycket försiktig eller avbryt användandet i dessa och
liknande situationer.
Förebygga hörselskador
Använd inte hörlurarna/öronsnäckorna på hög volym. Experter
på hörselskador avråder från långvarigt lyssnande på hög volym.
Vid minsta tecken på susningar eller ringningar i öronen bör du
minska volymen eller avbryta användandet.
Hänsyn till omgivningen
Anpassa volymen så att du inte stör din omgivning. Förutom den
hänsyn du visar är du fortfarande nåbar för dem som vill
meddela sig med dig.
Om underhåll
Rengör bandhuvudet och bandbanan var tionde driftstimme
med en bomullstopp och ett rengöringsmedel av den typ som
finns att köpa i handeln.
Rengör utsidan med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten.
Använd inte alkohol, bensen eller thinner.
Rengör hörlurarnas/öronsnäckornas kontakter regelbundet.
Suomi

Valmistelevat toimet

Pariston asentaminen A
1 Liu’uta paristolokeron kansi auki ja asenna
yksi R6 (koko AA) -kuivaparisto paikalleen
niin, että pariston navat tulevat oikeille
puolille.
Vaihda paristo uuteen, kun “ “ vilkkuu näytössä.

Kasetin soittaminen

1 Aseta kasettipesään kasetti. B
2 Paina painiketta N PLAY.
Säädä äänenvoimakkuus VOL-säätimellä.
Toiminto Paina
Toiston pysäyttäminen x STOP
Pikakelaus* M FF tai m REW
* Jos et pysäytä kelausta, kun nauha on kelautunut
kokonaan loppuun tai alkuun, pariston varaus
purkautuu hyvin nopeasti. Muista painaa painiketta
x STOP.
Huomautus
Älä avaa kasettipesää nauhan pyöriessä.

Radion kuunteleminen

1 Jos HOLD-toiminto on käytössä, vapauta
säätimet liu’uttamalla HOLD-kytkintä (G-
merkin) nuolen suhteen vastakkaiseen
suuntaan.
Varmista, että nauha on pysähtynyt
kokonaan.
2 Valitse haluamasi taajuusalue painamalla
FM- tai AM-painiketta ja kytke radio
toimintaan.
3 Käsiviritys
1 Paina MENU useita kertoja asettaaksesi
“_” (kohdistin) näytöllä TUNE MODE -
kohtaan ja paina SET asettaaksesi
näytölle kirjoituksen “MANUAL”.
2 Viritä halutulle asemalle painamalla
painiketta PRESET/TUNING + tai –
toistuvasti.
Voit selata asemia pitämällä painiketta
PRESET/TUNING + tai – muutaman
sekunnin alas painettuna.
Esiviritetyn aseman haku
1 Paina MENU useita kertoja asettaaksesi
kohdistin näytöllä TUNE MODE -
kohtaan ja paina SET asettaaksesi
näytölle kirjoituksen “PRESET”.
2 Ota esille haluttu esiviritetty asema
painelemalla painiketta PRESET/
TUNING + tai – toistuvasti.
Esiviritettyjen asemien hakua varten
asemat on esiviritettävä laitteen muistiin
etukäteen (katso kohtaa “Radioasemien
esivirittäminen”).
Virran katkaiseminen radiosta
Paina RADIO OFF-painiketta.
Vastaanoton äänenlaadun parantaminen
C
FM-vastaanotto: Vedä kuulokkeiden tai
nappikuulokkeiden johto (antenni) suoraksi. Jos
vastaanoton laatu ei ole vieläkään hyvä, paina
MENU-painiketta toistuvasti, kunnes kohdistin on
näytön FM MODE -kohdassa. Valitse sitten SET
painiketta painamalla “LOCAL”- ja DX-tila (ei
ilmaisinta) tai “MONO”- (monoääninen) ja
stereotila (ei ilmaisinta) niin, että vastaanoton laatu
on paras.
AM-vastaanotto: Suuntaa antenni uudelleen.

Radioasemien

esivirittäminen

Voit esivirittää jopa 40 asemaa.
Kanadassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa myytävät
mallit: 30 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.
Muissa maissa myytävät mallit: 35 FM-asemaa ja 5
AM-asemaa.
Automaattisen virityksen löytämien
asemien esivirittäminen
1 Valitse haluamasi taajuusalue ja kytke radio
toimintaan painamalla FM- tai AM-
painiketta.
2 Pidä ENTER-painiketta alas painettuna yli 3
sekuntia.
Pikavalintanumero 1 vilkkuu näytössä, ja
Walkman aloittaa asemien selauksen
matalista taajuuksista ylöspäin. Kun asema
löytyy, selaus pysähtyy 5 sekunniksi.
3 Jos haluat esivirittää löytyneen aseman
muistiin, paina ENTER-painiketta, kun
pikavalintanumero vilkkuu.
Vastaanotettava asema tallentuu
pikavalintanumeroon 1, ja laite alkaa hakea
seuraavaa vastaanottokelpoista asemaa.
4 Toista vaihetta 3, kunnes kaikki
vastaanottokelpoiset asemat on esiviritetty
muistiin.
Haun pysäyttäminen
Paina painiketta RADIO OFF. Radiosta katkeaa
samalla virta.
Huomautuksia
Jos pikavalintanumeroihin on jo tallennettu asemia,
edellä kuvatulla tavalla esiviritettävät uudet asemat
korvaavat entiset.
Jos asemia ei voi esivirittää automaattisesti, esiviritä ne
manuaalisesti.
Asemien esivirittäminen manuaalisesti
1 Valitse haluamasi taajuusalue ja kytke radio
toimintaan painamalla FM- tai AM-
painiketta.
2 Paina ENTER-painiketta.
Taajuuslukema vilkkuu näytössä.
3 Kun taajuuslukema vilkkuu, viritä muistiin
tallennettava asema painamalla painikkeita
PRESET/TUNING + tai – ja paina ENTER.
Pikavalintanumero alkaa vilkkuu näytössä.
4 Kun pikavalintanumero vilkkuu, valitse
haluamasi pikavalintanumero painamalla
painikkeita PRESET/TUNING + tai – ja
paina ENTER.
Huomautuksia
Jos et voi suorittaa vaiheita 3 tai 4, kun ilmaisimet
vilkkuvat, toimi uudelleen vaiheen 2 mukaisesti.
Jos pikavalintanumeroon on aiemmin tallennettu jokin
asema, uusi asema korvaa entisen.
Esiviritettyjen radioasemien
kuunteleminen
1 Valitse haluamasi taajuusalue ja kytke radio
toimintaan painamalla FM- tai AM-
painiketta.
2 Paina MENU-painiketta toistuvasti, kunnes
kohdistin on näytön TUNE MODE -
kohdassa. Paina sitten SET-painiketta,
kunnes “PRESET” näkyy näytössä.
3 Paina painiketta PRESET/TUNING + tai –.
Tallennetun aseman poistaminen
1Toimi edellä kuvatulla tavalla. Valitse poistettavan
aseman pikavalintanumero vaiheessa 3 ja paina
ENTER-painiketta. Taajuuslukema vilkkuu
näytössä.
2Pidä painiketta PRESET/TUNING + tai – alas
painettuna. Taajuuslukema alkaa suurentua tai
pienentyä. Pidä painiketta alas painettuna, kunnes
”- - - -” näkyy näytössä.
3Kun ”- - - -” vilkkuu näytössä, paina ENTER-
painiketta. Pikavalintanumero alkaa vilkkua
näytössä.
4Poista tallennettu asema painamalla ENTER-
painiketta.
Esiviritettyjen asemien selaus —
DAPS (Digital Auto Preset Scanning)
1 Valitse haluamasi taajuusalue ja kytke radio
toimintaan painamalla FM- tai AM-
painiketta.
2 Pidä vaiheessa 1 painamaasi painiketta FM
tai AM alas painettuna vielä vähintään 2
sekuntia.
Laite soittaa kutakin valitulta
taajuusalueelta esiviritettyä asemaa noin 5
sekuntia. (DAPS -toiminnon käytön aikana
näytön ilmaisimet vilkkuvat.)
3 Voit valita aseman painamalla FM- tai AM-
painiketta, kun laite soittaa esiviritettyä
asemaa.
Huomautuksia
Jos asemia ei ole tallennettu, DAPS -toiminto ei toimi.
Vaiheessa 2 käyttöön otettu DAPS -toiminto pysyy
käytössä, kunnes valitset aseman vaiheessa 3.
Jos valitset vaiheessa 2 tai 3 taajuusalueen, jota et
valinnut vaiheessa 1 painamalla FM- tai AM-
painiketta, laite soittaa viimeksi valitsemaasi
taajuusaluetta normaalisti.

Muiden toimintojen

käyttäminen

Painikkeiden lukitseminen
Lukitse painikkeet liu’uttamalla HOLD-kytkintä G-
merkin suuntaan.
HOLD-toiminto lukitsee vain radion käyttöpainikkeet,
painikkeen MENU, SET, PRESET/TUNING + tai – ja
ENTER.
Matalien äänien korostaminen
Paina MENU-painiketta toistuvasti, kunnes
kohdistin on näytön MB (Mega Bass) -kohdassa. Ota
MB -tila käyttöön painamalla SET-painiketta. Joka
kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
MB (Mega Bass): matalien äänien korostus
Ei ilmaisinta: ei käytössä (normaali)
Huomautuksia
Jos äänessä on säröä “MB”-tilan ollessa käytössä,
pienennä äänenvoimakkuutta laitteen säätimellä tai
valitse normaali tila.
Jos äänenvoimakkuus on liian suuri, matalien äänien
korostuksella ei ole suurta vaikutusta.
Kuulon suojaaminen — (AVLS)
(Automatic Volume Limiter System,
automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitin)
Paina MENU-painiketta toistuvasti, kunnes
kohdistin on näytön AVLS-kohdassa. Paina sitten
SET-painiketta, kunnes “ ” näkyy näytössä.
Kuulon suojaamiseksi äänenvoimakkuutta ei voi
säätää liian suureksi.

Varotoimet

Paristot
Älä sijoita kuivaparistoja kolikoiden tai muiden metalliesineiden
yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos paristojen
positiivinen ja negatiivinen napa koskettavat metalliesinettä.
Jos et aio käyttää Walkman-laitetta pitkään aikaan, poista
paristo, jotta sen mahdollinen vuotaminen ei vahingoita laitetta.
Käsittely
Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se
altistuu suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle, kosteudelle,
sateelle tai iskuille. Älä myöskään jätä sitä autoon, jonka
ikkunat ovat kiinni.
Yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttäminen ei ole
suositeltavaa. Niiden nauha on hyvin ohutta ja venyy helposti.
Tämä voi johtaa laitteen vioittumiseen tai äänenlaadun
huononemiseen.
Nestekidenäyttöä voi olla vaikea lukea tai sen toiminta voi
hidastua korkeissa (yli 40 °C) tai matalissa (alle 0 °C)
lämpötiloissa. Huonelämpötilassa näytön toiminta palautuu
normaaliksi.
Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke se soittotilaan
ja anna sen lämmetä muutama minuutti, ennen kuin aloitat
käytön uudelleen.
Kuulokkeet ja nappikuulokkeet
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita ajaessasi autoa,
muuta moottoriajoneuvoa tai polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö
voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä ja on myös kiellettyä
joillakin alueilla. Voi myös olla vaarallista, jos kävellessäsi
kuuntelet suurella äänenvoimakkuudella kuulokkeilla tai
nappikuulokkeilla. Näin on varsinkin suojatietä ylittäessäsi.
Ole erittäin varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita tai
nappikuulokkeita tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuuntelemasta kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla suurella
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat kehottavat välttämään
jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet
korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta
tai lopeta laitteen käyttö.
Muiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset
äänet etkä häiritse muita.
Kunnossapito
• Puhdista 10 käyttötunnin välein äänipää ja nauharata
pumpulipuikolla, joka on kostutettu alan liikkeissä myytävään
puhdistusaineeseen.
Puhdista ulkopinta pehmeällä, vedellä kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä puhdistuksessa alkoholia, bensiiniä tai
ohenteita.
Puhdista kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden liittimet
säännöllisesti.
N PLAY**
M FF
m REW
VOL*
i
x STOP
ENTER
AM
FM
RADIO OFF
HOLD
MENU
SET
PRESET/TUNING +/–

Посмотреть инструкция для Sony WM-FX290 бесплатно. Руководство относится к категории Кассетные плееры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.7. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о Sony WM-FX290 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Нужна помощь?

У вас есть вопрос о Sony а ответа нет в руководстве? Задайте свой вопрос здесь Дай исчерпывающее описание проблемы и четко задайте свой вопрос. Чем детальнее описание проблемы или вопроса, тем легче будет другим пользователям Sony предоставить вам исчерпывающий ответ.

Количество вопросов: 0

Главная
Sony
WM-FX290 | WM-FX290
Кассетный плеер
русский
Руководство пользователя (PDF)

Не можете найти ответ на свой вопрос в руководстве? Вы можете найти ответ на свой вопрос ниже, в разделе часто задаваемых вопросов о Sony WM-FX290.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов