Speed-Link Axon инструкция

Speed-Link Axon

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Speed-Link%Axon. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Speed-Link Axon на этой странице.

Бренд
Speed-Link
Модель
Axon
Изделие
EAN
4027301825954, 4027301927900
Язык
голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, турецкий, словацкий, греческий, венгерский
Тип файла
PDF
FI
CZ EL
NO
HU
PL
DKSE
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och
anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador
på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
felaktig användning eller att produkten använts för syften som inte
motsvarar tillverkarens anvisningar.
Information om batterier
Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast ut
gamla och svaga batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
Den som använder någon typ av batterier är skyldig att kassera
dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna in dina gamla, förbrukade
batterier till speciella insamlingsställen eller var som helst där man
säljer batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter
på batterierna betyder att de inte får slängas bland de vanliga
hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla ämnen som skadar
miljön och vår hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med
hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och
konsultera en läkare om problemen återkommer.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller de
relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig
försäkran om överensstämmelse kan beställas på vår webbsida
under www.speedlink.com.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
www.speedlink.com.
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení
na počítač. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Upozornění k bateriím
Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré a
slabé baterie. Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí.
Jako konečný spotřebitel jste ze zákona povinni, použité baterie
řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované baterie/akumulátory můžete
bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam, kde se
prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na
bateriích/akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako
domácí odpad. Staré baterie mohou obsahovat kontaminující látky,
které při nesprávném odstraňování nebo skladování mohou ohrozit
životní prostředí a Vaše zdraví.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou
zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost.
Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v
souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU
č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o konformitě si můžete přečíst
na webových stránkách www.speedlink.com.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com.
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet som inputenhed og skal sluttes
til en computer. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar for
skader på produktet eller personskader som følge af uforsigtig,
uhensigtsmæssig, forkert anvendelse af produktet eller anvendelse,
som er i modstrid med producentens anvisninger.
Batteriinformationer
Brug kun den foreskrevne batteritype. Udskift straks gamle og
svage batterier. Opbevar reservebatterierne uden for børns
rækkevidde. Som slutforbruger er du ifølge loven forpligtet til at
bortskaffe brugte batterier og genopladelige batterier korrekt. De
brugte batterier/genopladelige batterier kan aeveres gratis på
genbrugspladserne eller der, hvor batterierne/de genopladelige
batterier sælges. Symbolet med den overstregne affaldsspand på
batterier/genopladelige batterier betyder, at de ikke må smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaffald. Udtjente batterier
kan indeholde skadelige stoffer, som kan beskadige miljøet og dit
helbred, hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag
til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter. Hold
regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at dette produkt er i
overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser i EU-
direktivet 1999/5/EC. Den komplette overensstemmelseserklæring
kan rekvireres på vores webside på www.speedlink.com.
Overensstemmelsesinfo
Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller højfrekvente
felter (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølgeaadninger) kan
apparatets (apparaternes) funktion begrænses. Prøv så at øge
afstanden til apparaterne, der forstyrrer.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων
λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του
προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Υποδείξεις για τις μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας.
Αντικαθιστάτε παλιές και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε
τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός
καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε
να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές
δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου πωλούνται μπαταρίες/
συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε
μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να
απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί
να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή
αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή
πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε
επίμονα προβλήματα.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν
συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της
Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη
Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω
της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera
PC. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
przez producenta użytkowania produktu.
Informacje na temat akumulatorów
Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie
natychmiast wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz prawny obowiązek
prawidłowego usuwania zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte
baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych
punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/
akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z
domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą zawierać szkodliwe
substancje, które przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić
środowisku lub Twojemu zdrowiu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami
do wprowadzania może dojść do problemów zdrowotnych, jak
złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić regularne
przerwy, a w razie powtarzających się problemów należy zasięgnąć
porady lekarza.
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny
z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE.
Kompletny tekst deklaracji zgodności można uzyskać na naszej
stronie internetowej www.speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić
się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można
skontaktować się przez naszą stronę internetową
www.speedlink.com.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen
liittämisen jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista,
jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Paristoa koskevia ohjeita
Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä. Vaihda vanhat ja
heikot paristot heti. Säilytä varaparistot poissa lasten ulottuvilta.
Loppukäyttäjänä sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää
käytetyt paristot ja akut asianmukaisesti. Käytetyt paristot/akut
voidaan palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle sinne,
missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa oleva ylivedetty
jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää talousjätteiden
seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita, jotka
voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos niitä ei hävitetä tai
varastoida asianmukaisesti.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä
vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja
kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on
EU-direktiivin 1999/5/EY turvamääräysten mukainen
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny
tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
www.speedlink.com kautta.
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott
célnak megfelelő használatból eredt.
Elemre vonatkozó tudnivalók
Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi
és gyenge elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
Ön végső felhasználóként törvényesen kötelezett arra, hogy az
elhasznált elemeket vagy akkukat előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az
elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken,
vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem
szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek
olyan káros anyagokat tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen
ártalmatlanítás vagy tárolás esetén kárt tehetnek a környezetben
és egészségében.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan
egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz
esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/
EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes
megfelelőségi nyilatkozatot honlapunkon a www.speedlink.com
címen igényelheti meg.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni
a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el.
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en
datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller
bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
Batterianvisninger
Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og svake
batterier. Oppbevar reservebatterier utilgjengelige for barn. Som
sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for at bruke batterier og
ladbare batterier avfallshåndteres korrekt. Dine brukte batterier/
ladbare batterier kan leveres gratis på gjenbruksstasjoner eller på
steder hvor det selges batterier/ladbare batterier. Symbolet med
overkrysset avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal kastes
i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde skadelige
stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller lagring kan føre til
miljøskader eller helseskader.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene vedvarer.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet samsvarer
med de relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF.
Den komplette samsvarserklæringen kan du nne på vår webside
under www.speedlink.com.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com.
VErS. 1.1
QUICK INStaLL GUIDE
aXON
DESKtOP mOUSE – WIrELESS
SL-6381-DGY-02
©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the pro-
perty of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may
appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com
.
SE
1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-
batterier (1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.
2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn. Apparaten
upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
3. Sätt på musen genom att ytta brytaren på undersidan
till läge ON. Stäng av musen (brytaren på OFF) när den inte
används för att spara ström.
4. Med dpi-växlaren ställer du in känslighet för mussensorn.
Det nns två känslighetsnivåer som kan kopplas på i tur och
ordning: hög (1.600dpi) och medel (1.000dpi).
CZ
1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě
baterie AAA (1,5 V), dbejte při tom na správnou polaritu. Poté
přihrádku na baterie opět zavřete.
2. Zapojte přijímač USB do volného portu na počítači. Operační
systém zařízení automaticky detekuje a nainstaluje.
3. Myš zapněte přesunutím spínače na spodní straně do polohy „ON“.
V případě, že myš nepoužíváte, jednoduše ji vypněte („OFF“).
Prodloužíte tak výdrž baterií.
4. Přepínačem „dpi“ volíte citlivost senzoru myši. K dispozici máte dva
stupně citlivosti, mezi nimiž se postupně přepíná: vysoká citlivost
(1.600 dpi) a střední citlivost (1.000 dpi).
DK
1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede
AAA-batterier (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet.
Luk batterirummet.
2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din
computer. Operativsystemet genkender enheden automatisk.
3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på ON.
Hvis du ikke bruger musen, slukker du den bare („OFF“) og
sparer energi.
4. Med dpi-omskifteren udvælger du musesensorens følsomhed.
To følsomhedstrin står til rådighed, som man kan skift til efter
hinanden: høj (1.600dpi) og medium (1.000dpi).
EL
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού.
Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέχετε εδώ για τη
σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.
2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον
υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το
λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.
3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά
στη θέση „ON“. Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε
το ποντίκι („OFF“), ώστε να εξοικονομήσετε ρεύμα.
4. Με το διακόπτη εναλλαγής dpi επιλέγετε την ευαισθησία του
αισθητήρα ποντικιού. Διατίθενται δύο βαθμίδες ευαισθησίας, οι
οποίες μπορούν να εναλλάσσονται: υψηλή (1.600dpi) και μεσαία
(1.000dpi).
PL
1. Otwórz wnękę baterii na dolnej stronie myszy. Włóż dwie baterie
AAA (1,5V), zwracając przy tym uwagę na poprawną polaryzację.
Zamknij wnękę baterii.
2. Podłącz odbiornik USB do wolnego gniazda USB komputera.
Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane
przez system operacyjny.
3. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do
położenia „ON“. Gdy mysz jest nieużywana, przestaw przełącznik
do położenia „OFF“, by oszczędzać baterie.
4. Za pomocą przełącznika rozdzielczości wybierz czułość czujnika
myszy. Do dyspozycji są dwa poziomy czułości, które można
kolejno przełączać – wysoka (1.600dpi) i średnia (1.000dpi).
FI
1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAA-
paristoa (1,5V) paikoilleen, huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje
paristokotelo uudelleen.
2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon „ON“.
Jos hiirtä ei käytetä, sammuta se („OFF“) säästääksesi sähköä.
4. Dpi-kytkimellä voi säätää hiiren anturin herkkyyden. Käytettävissä
on kaksi herkkyystasoa, jotka voidaan kytkeä läpi peräkkäin:
korkea (1.600dpi) ja keskitaso (1.000dpi).
HU
1. Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA
mini ceruzaelemet (1,5 V), közben ügyeljen a megfelelő pólusokra.
Csukja vissza az elemtartót.
2. Csatlakoztassa az USB-vevőt számítógépe szabad USB portjára.
A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.
3. Kapcsolja be az egeret: tolja az alján lévő kapcsolót „ON“
helyzetbe. Ha nem használja, kapcsolja ki az egeret („OFF“), hogy
energiát takarítson meg.
4. A dpi-átkapcsolóval válassza ki az egér érzékelőjének az
érzékenységét. Két egymás után kapcsolható érzékenységi
fokozat áll rendelkezésre: magas (1.600 dpi) és közepes
(1.000 dpi).
NO
1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Legg inn to
AAA-batteri (1,5V), pass da på korrekt polaritet (retning). Lukk
batterihuset igjen.
2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen.
Apparatet blir automatisk gjenkjent og installert av
operativsystemet.
3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til posisjonen
„ON“. Når den ikke brukes, slå av musen av („OFF“) for å
spare strøm.
4. Bruk dpi-bryteren for å velge følsomhet for musens sensor. Du har
to følsomhetstrinn tilgjengelig som kan veksles etter hverandre:
høy (1.600dpi) og middels (1.000dpi).
CONNECT
ONOFF
BATTERIES
1
ONOFF
POWER
3
DPI SWITCH
1.000 DPI
1.600 DPI
4
CONNECTION
2
NotebookPC

У вас возник вопрос относительно изделия Speed-Link Axon?

Задайте вопрос другим пользователям Speed-Link Axon. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Speed-LinkAxon предоставить вам исчерпывающий ответ.

В продаже в

Спецификации

Мышь
Интерфейс устройства Беспроводной RF
Количество кнопок 5
Датчик перемещения Оптический
Предназначение Office
Рекомендованное применение ПК
Прокрутка yes
Разрешительная способность движения 2000
Количество колесиков прокрутки 1
Тип прокрутки Колесико
Тип кнопок -
Дизайн
Цвет товара   Black, Grey
Формат Ambidextrous
Расцветка покрытия Одноцветный
Эргономический дизайн yes
Данные об упаковке
Интерфейс беспроводного ресивера USB
Тип ресивера Nano receiver
Поставляемый ресивер yes
Количество 1
Эргономика
Дальность действия (беспроводная) 8
Plug & Play yes
Вес и размеры
Вес -