Speed-Link Darksky sl-6480

Speed-Link Darksky sl-6480 инструкция

(1)
 • Vers. 1.0
  Quick install Guide
  darkskY
  led keYBOard
  ©2009 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
  registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
  llenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is
  subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, 27404 Weertzen, GERMANY
  SUPPORT
  A support form is available on our website: www.speedlink.com.
  Alternatively you can e-mail our technical support team directly: support@speedlink.com
  1
  2
  Email
  Search
  Favourites
  Browser
  Play/Pause
  Volume up
  Volume down
  3
  1. Για μια εργονομική θέση ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά του πληκτρολογίου. Συνδέστε
  το βύσμα του πληκτρολογίου σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή. Το
  πληκτρολόγιο εγκαθίσταται αυτόματα και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως.
  2. Με τα 7 πλήκτρα πολυμέσων μπορείτε να εκκινήσετε με γρήγορη επιλογή
  διάφορες εφαρμογές.
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φωτισμό των πλήκτρων με το πλήκτρο εντελώς δεξιά
  από τα ειδικά πλήκτρα.
  GR
  1. Fäll ut fötterna på tangentbordets undersida för att få en ergonomisk arbetsställning.
  Anslut tangentbordets kontakt till en ledig USB-port på datorn. Tangentbordet installeras
  automatiskt och kan användas direkt.
  2. Med de 7 multimediatangenterna kan du snabbt starta olika program.
  3. Tangentbelysningen kan tändas och släckas med knappen längst till höger om
  snabbtangenterna.
  SE
  1. Pro lepší ergonomické postavení vyklopte nožičky na spodní straně klávesnice. Zastrčte
  zástrčku klávesnice do volného rozhraní USB počítače. Klávesnice se automaticky
  nainstaluje a je poté okamžitě připravená k použití.
  2. Se 7 multimediálními klávesami můžete rychlou volbou spustit různé aplikace.
  3. Aktivujte nebo deaktivujte osvětlení kláves klávesou celkem vpravo speciálních kláves.
  CZ
  1. Til ergonomisk opstilling klappes fødderne på tastaturets bund ud. Sæt tastaturets stik i et
  ledigt USB-interface på computeren. Tastaturet installeres automatisk og er så klar til brug.
  2. Med de 7 multimedia-knapper kan du direkte starte forskellige programmer.
  3. Aktiver eller deaktiver tasternes belysning med knappen som sidder helt til højre ved
  ekstraknapperne.
  DK
  1. Wysuń podpórki pod klawiaturą, by zapewnić sobie wygodną obsługę. Podłącz
  wtyk klawiatury do wolnego gniazda USB w komputerze. Klawiatura zainstaluje się
  automatycznie i będzie od razu gotowa do użytkowania.
  2. Za pomocą 7 klawiszy multimedialnych możesz szybko uruchamiać różne aplikacje
  multimedialne.
  3. Za pomocą klawisza z prawej strony części z klawiszami specjalnymi włączysz lub
  wyłączysz podświetlenie klawiszy.
  PL
  1. Ahhoz, hogy a billentyűzet ergonómikusan álljon, hajtsa ki az alján lévő lábakat.
  Csatlakoztassa a billentyűzet csatlakozóját a számítógép szabad USB portjára. A
  billentyűzet automatikusan telepítődik és utána azonnal használható.
  2. A 7 multimédiás gombbal gyors kiválasztással különböző felhasználásokat indíthat el.
  3. A megvilágítást az extra gomboknál lévő jobboldali gombbal kapcsolhatja ki vagy be.
  HU
  Felelősség kizárása
  A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen,
  hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő
  károsodásáért vagy az ilyen okokból bekövetkező személyi
  sérülésekért a Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget.
  Megfelelés
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
  telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
  készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben
  az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Garancia
  E termékre a vásárlás dátumától számított két év garanciát
  vállalunk a kidolgozásra és minden beépített alkatrészre.
  Hu
  Omezení odpovědnosti
  Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na výrobku
  ani úrazy osob způsobené nepozorným, neodborným nebo
  nesprávným používáním výrobku nebo jeho používáním
  neodpovídajícím účelu stanovenému výrobcem.
  Prohlášení o shodě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti
  přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit
  distanci k rušivým přístrojům.
  Záruka
  Na tento výrobek poskytujeme záruku dva roky od data
  prodeje. Záruka se vztahuje na zpracování a všechny
  použité komponenty.
  cZ
  Αποποίηση ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ενδεχόμενες
  ζημιές στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς λόγω απροσεξίας,
  μη ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του προϊόντος πέραν αυτής για την
  οποία προορίζεται.
  Δήλωση συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
  υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Εγγύηση
  Για το προϊόν αυτό σας προσφέρουμε εγγύηση δυο ετών από την
  ημερομηνία αγοράς για την ποιότητα υλικών και κατασκευής.
  Gr
  Wyłączenie z odpowiedzialności
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności za
  uszkodzenia produktu lub obrażenia osób powstałe wskutek
  nieuważnego, niewłaściwego, nieprawidłowego lub
  niezgodnego z przeznaczeniem użycia.
  Zgodność
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
  radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
  przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
  W takim wypadku należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Gwarancja
  Na niniejszy produkt udzielamy Państwu gwarancji na okres
  dwóch lat od daty zakupu obejmującą obsługę i wszystkie
  wbudowane elementy.
  Pl
  Fritagelse for ansvar
  Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for
  materialeskader eller personskader, som opstår på grund
  af uforsigtig, uhensigts-mæssig, ukorrekt brug eller hvis
  produktet bruges til andre formål end dem som angives af
  producenten.
  Overensstemmelseserklæring
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj
  frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af
  mikrobølger) kan påvirke enhedens (enhedernes)
  funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre afstanden til de
  forstyrrende enheder.
  Garanti
  For dette produkt giver vi en garanti på to år fra købsdatoen
  for forarbejdning og alle integrerede komponenter.
  dk
  Friskrivningsklausul
  Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet för
  skador på produkt eller person som orsakats av oaktsam,
  felaktig eller ej därtill avsedd användning av produkten.
  Konformitet
  Starka statiska, elektriska eller högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Garanti
  För denna produkt lämnar vi garanti på tillverkning och
  material i två år från inköpsdatum.
  se
  sl-6480
Speed-Link Darksky sl-6480

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Speed-Link Darksky sl-6480 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link Darksky sl-6480 вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Speed-Link Darksky sl-6480

Бренд Speed-Link
Модель Darksky sl-6480
Изделие Клавиатура
Язык русский, голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, датский, польский, норвежский, Финляндия, турецкий, греческий, венгерский
Тип файла PDF

Похожие руководства по эксплуатации

Клавиатура Speed-Link

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-Link Darksky sl-6480.

Не нашли свой вопрос? Задайте его здесь. Задайте свой вопрос здесь