Speed-Link LUCIDIS

Speed-Link LUCIDIS инструкция

(1)
 • LUCIDIS
  DESKSET – WIRELESS
  QUICK INSTALL GUIDE
  VER. 1.0
  SL-640300-BK
  PT
  1. Abra o compartimento de pilhas na parte inferior do rato. Introduza duas pilhas AAA (1,5 V)
  tendo em conta a polaridade correta. Feche o compartimento de pilhas. Faça o mesmo para
  o teclado.
  Quando o LED de estado das pilhas começar acender ou a piscar no teclado, troque as
  pilhas. Se o rato ou teclado deixar de funcionar, troque as pilhas.
  2. Ligue o recetor USB a uma tomada USB livre do seu computador. O aparelho será
  reconhecido automaticamente pelo sistema operativo e estará em pouco segundos pronto
  para utilizar depois de estabelecer a ligação com o recetor.
  3. Ligue o rato deslocando o botão na parte inferior para a posição „ON“. Após
  aproximadamente 30 segundos de inatividade, o rato passa para o modo de poupança
  e, ao movê-lo levemente, volta a estar ativo outra vez. Para que o tempo de duração das
  pilhas seja maior, desligue o dispositivo se não for utilizado por longo período de tempo
  (interruptor em „OFF“).
  4. As teclas no lado esquerdo do teclado oferecem funções adicionais (veja o gráfico).
  5. Para aumentar a inclinação do teclado, desdobre os pés na parte inferior do dispositivo.
  6. Durante o transporte, guarde o recetor USB no compartimento previsto
  que se encontra na parte inferior do rato.
  DK
  1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede AAA-batterier (1,5V) i, hold
  herved øje med den korrekte polaritet. Luk batterirummet. Gentag den samme procedure til
  tastaturet.
  Hvis batteristatus-LED på tastaturet blinker eller lys under brug, bedes du skifte batterierne.
  Hvis musens eller tastaturets funktion aftager, skal batterierne udskiftes.
  2. Forbind USB-modtageren med en ledig USB-tilslutning på din PC. Operativsystemet
  genkender enheden automatisk. Mus og tastatur opretter derefter automatisk en forbindelse
  med modtageren og er klar til brug efter få sekunder.
  3. Tænd musen idet du sætter skyderen på musens bund på »ON«. Efter ca. 30 sekunder
  inaktivitet skifter musen til strømbesparingsmodus, via en kort bevægelse tænder du musen
  igen. For at opnå en længere levetid af batterierne, slukker du enheden hvis den ikke bruges
  (skyderen på »OFF«).
  4. Tasterne på venstre side af tastaturet er udstyret med yderligere funktioner (se figuren).
  5. Klap fødderne på enhedens bund ud for at øge tastaturets hældning.
  6. Opbevar USB-modtageren i rummet på undersiden af musen ved transport.
  SE
  1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-batterier (1,5V) med polerna åt
  rätt håll. Stäng batterifacket igen. Gör exakt likadant med tangentbordet.
  Om batterilampan börjar blinka eller lysa när tangentbordet används är det dags att byta
  batterier. När musens eller tangentbordets eekt avtar ska du byta batterier.
  2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-anslutning på din PC. Setet upptäcks automatiskt
  av operativsystemet och därefter upprättar mus och tangentbord en förbindelse till
  mottagaren. Efter bara några få sekunder kan du använda setet.
  3. Sätt på musen genom att flytta brytaren på undersidan till läge ”ON”. Efter 30 sekunder
  utan någon aktivitet går musen över till energisparläget. Den kopplas på igen så snart du
  rör på den. För att batterierna ska räcka ännu längre ska du stänga av setet om det inte ska
  användas på länge (sätt brytaren på ”OFF”).
  4. Knapparna på tangentbordets vänstra sida ger tillgång till extra funktioner (se grafik).
  5. Om du vill öka tangentbordets lutning fäller du ut fötterna på undersidan.
  6. Vid transport stoppar du bara in USB-mottagaren i facket på musens undersida.
  FI
  1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V) paikoilleen,
  huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje paristokotelo uudelleen. Toimi samalla tavoin
  näppäimistön kanssa.
  Jos näppäimistön paristotilan merkkivalo alkaa käytön aikana vilkkua tai palaa, vaihda
  laitteen paristot. Vaihda paristot myös silloin, jos hiiren tai näppäimistön suoritusteho
  heikkenee.
  2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa
  laitteen automaattisesti, hiiri ja näppäimistö luovat sen jälkeen yhteyden vastaanottimeen ja
  ovat muutamassa sekunnissa käyttövalmiita.
  3. Kytke hiiri päälle asettamalla pohjassa oleva liukukytkin asentoon ”ON”. Noin 30 sekunnin
  toimettomuuden jälkeen hiiri siirtyy virransäästötilaan, voit kytkeä sen jälkeen päälle
  liikauttamalla sitä lyhyesti. Vielä pidemmän paristojen käyttöiän saat kytkemällä laitteen
  pois päältä pidemmän käyttötauon ajaksi (liukukytkin asentoon ”OFF”).
  4. Näppäimistön vasemmalla puolella olevat painikkeet antavat
  käyttöön lisätoimintoja (katso grafiikka).
  5. Lisää näppäimistön kaltevuutta kääntämällä laitteen alla olevat jalat ulos.
  6. Kuljetuksen ajaksi USB-vastaanotin voidaan säilöä laitteen alla olevaan lokeroon.
  NO
  1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Legg inn to AAA-batteri (1,5V), pass da på
  korrekt polaritet (retning). Lukk batterihuset igjen. Gå frem på samme måte meed tastaturet.
  Bytt batterier hvis LED-indikatoren for batteristatus begynner å blinke eller lyse i tastaturet.
  Bytt dessuten batterier hvis du merker at musen eller tastaturet fungerer tregere enn
  normalt.
  2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på PC-en din. Apparatet registreres automatisk
  av operativsystemet, mus og tastatur setter så opp forbindelse til mottakeren og er klar til
  bruk etter få sekunder.
  3. Slå på musen ved at du skyver bryteren på undersiden til «ON» posisjonen. Etter ca. 30
  sekunder inaktivitet går musen til strømsparemodus, ved en liten bevegelse slår den seg
  på igjen. For enda lengre driftstid, slå av apparatet dersom det ikke skal benyttes på lenge
  (skyvebryter til «OFF»).
  4. Tastene på venstre side av tastaturet tilbyr ekstra funksjoner (se grafikk).
  5. For å øke vinkelen på tastaturet, folde ned føttene på undersiden av apparatet.
  6. For transport stuer du bare USB-mottakeren i tilsvarende rom på undersiden av musen.
  RO
  1. Deschideți compartimentul bateriilor situat în partea de jos a mouse-ului. Introduceți
  două baterii AAA (1,5V), având grijă la polaritatea corectă. Închideţi la loc compartimentul
  bateriilor. Procedați la fel și pentru tastatură.
  Dacă, în timpul funcționării tastaturii, LED-ul care indică starea bateriei începe să pâlpâie
  sau se aprinde, vă rugăm să schimbați bateriile. Dacă observați scăderea randamentului
  mouse-ului sau al tastaturii, vă rugăm să schimbați bateriile.
  2. Conectați receptorul USB la un port USB liber al computerului. Dispozitivul este recunoscut
  automat de sistemul de operare, în continuare mouse-ul și tastatura stabilesc conexiunea cu
  receptorul și după câteva secunde sunt gata de funcționare.
  3. Porniţi mouse-ul punând butonul de pe partea inferioară în poziţia „ON“. După aprox. 30
  secunde de inactivitate mouse-ul trece în modul de economisire a energiei. Mișcându-l ușor
  se reactivează. Pentru a prelungi timpul de funcționare al bateriei, deconectați dispozitivul
  dacă nu-l folosiți o perioadă mai îndelungată (butonul de pe partea inferioară în poziția
  „OFF“).
  4. Tastele din partea stângă a tastaturii oferă funcții suplimentare (vezi imaginea).
  5. Pentru a crește înclinarea tastaturii deschideți picioarele rabatabile din spatele acesteia.
  6. Pentru a transporta receptorul USB puneți-l în compartimentul corespunzător
  din partea de jos a mouse-ului.
  HR
  1. Otvorite pretinac za baterije na donjoj strani miša. Umetnite dvije baterije tipa AAA (1,5V),
  pazeći pritom na ispravan polaritet. Zatvorite poklopac pretinca za baterije. Isto učinite i s
  tipkovnicom.
  Ako LED za status baterije na tipkovnici tijekom rada počne treperiti ili trajno svijetli, molimo
  Vas promijenite baterije. U slučaju slabljenja učinka miša ili tipkovnice, također Vas molimo
  da promijenite baterije.
  2. USB prijamnik spojite na slobodan USB priključak na Vašem PC računalu. Operacijski
  sustav će automatski prepoznati uređaj, a miš i tipkovnica će nakon toga uspostaviti vezu s
  prijamnikom i nakon nekoliko sekundi biti spremni za uporabu.
  3. Miša uključite prebacivanjem prekidača na donjoj strani miša u položaj „ON“. Nakon otprilike
  30 sekundi neaktivnosti, miš će se prebaciti u režim rada za štednju energije. Ponovnim
  kretanjem, miš će se ponovno uključiti. U svrhu još dužeg vijeka baterija, uređaj u slučaju
  dužeg nekorištenja potpuno isključite (preklopnik prekidač u položaj „OFF“).
  4. Tipke na lijevoj strani tipkovnice imaju dodatne funkcije (vidi ilustraciju).
  5. Za povećanje nagiba tipkovnice, otklopite nožice na donjoj strani uređaja.
  6. U svrhu transporta, USB prijemnik jednostavno umetnite u
  odgovarajući pretinac na dnu miša.
  RS
  1. Otvorite odeljak za baterije na donjoj strani miša. Umetnite dve baterije AAA (1,5V) i pritom
  pazite na ispravni polaritet. Ponovo zatvorite odeljak za baterije. Isto tako uradite i na
  tastaturi.
  Ako LED svetiljka koja označava stanje na tastaturi u funkciji počne treperiti ili svetliti,
  zamenite baterije. Baterije takođe zamenite ako dođe do smanjenja učinka miša ili tastature.
  2. Umetnite USB prijemnik u slobodni USB priključak vašeg računara. Operativni sistem će
  automatski prepoznati uređaj, nakon toga se miš i tastatura povezuju s prijemnikom i posle
  nekoliko minuta se mogu koristiti.
  3. Uključite miš tako što ćete klizač na donjoj strani postaviti u položaj „ON“ (uključeno). Posle
  otprilike 30 sekundi neaktivnosti, miš prelazi u režim uštede energije, a kratkim micanjem
  se ponovo uključuje. Za još duži vek trajanja baterija isključite uređaj ako duže nije u
  upotrebi (klizač postavite u položaj „OFF“ (isključeno)).
  4. Tipke na levoj strani tastature nude dodatne funkcije (pogledajte crtež).
  5. Kako biste povećali nagib tastature, rasklopite nogare na donjoj strani.
  6. Prilikom transporta USB prijemnik jednostavno stavite u
  odgovarajući odeljak na donjoj strani miša.
  SL
  1. Odprite predalček za baterije na spodnji strani miške. Vstavite dve AAA-bateriji (1,5V), pri
  tem pazite na pravilno polarnost. Znova zaprite predalček za baterije. Enako ravnajte pri
  tipkovnici.
  Če LED-lučka za status baterije na tipkovnici med njenim delovanjem začne utripati ali
  svetiti, zamenjajte baterije. Ko zmogljivost miške ali tipkovnice začne popuščati, ravno tako
  zamenjajte baterije.
  2. Povežite USB-sprejemnik s prostim USB-priključkom na svojem računalniku. Operacijski
  sistem napravo prepozna samodejno, miška in tipkovnica potem vzpostavita povezavo do
  sprejemnika in sta čez nekaj sekund pripravljeni za uporabo.
  3. Vklopite miško, tako da drsno stikalo na spodnji strani prestavite na „ON“. Čez približno 30
  sekund neaktivnosti miška preide v način varčevanja z energijo, s kratkim premikanjem
  pa jo lahko znova vklopite. Za še daljši čas uporabnosti baterij napravo v primeru daljše
  neuporabe izklopite (drsno stikalo pomaknite na „OFF“).
  4. Tipke na levi strani tipkovnice nudijo dodatne funkcije (glejte grafiko).
  5. Za povečanje nagiba tipkovnice razklopite podstavke na spodnji strani naprave.
  6. Za transport USB-sprejemnik preprosto shranite v
  ustreznem predalčku na spodnji strani miške.
  ON OFF
  ON OFF
  ON OFF
  ON OFF
  ON OFF
  ON OFF
  4
  5
  QUICK INSTALL GUIDE
  LUCIDIS DESKSET – WIRELESS
  MOUSEKEYBOARD
  ON OFF
  ON OFF
  ON OFF
  ON OFF
  1
  6
  32
  PREVIOUS
  TRACK
  NEXT TRACK VOLUME DOWN
  VOLUME UP
Speed-Link LUCIDIS

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Speed-Link LUCIDIS или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link LUCIDIS вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Speed-Link LUCIDIS

Бренд Speed-Link
Модель LUCIDIS
Изделие Клавиатура
Язык русский, голландский, словенский, венгерский, греческий, турецкий, румынский, Финляндия, норвежский, польский, английский, датский, португальский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, хорватский
Тип файла PDF
Клавиатура
Интерфейс устройства Беспроводной RF
Рекомендованное применение Универсальная
Переключатель клавиш клавиатуры -
Раскладка клавиатуры -
Язык клавиатуры -
Технология подключения Беспроводной
Предназначение ПК/сервер
Формат клавиатуры Стандартная
Концентратор USB -
Сканер отпечатков пальцев -
Манипулятор
Горячие клавиши
Полоса частот 2.4
Цифровая клавиатура
Дизайн
Стиль клавиатуры Straight
Подушка для запястья
Цвет товара Black, Silver
Подсветка -
Эргономический дизайн
Мышь
Мышь входит в комплектацию
Формат -
Датчик перемещения Оптический
Разрешительная способность движения 1600
Настраиваемая разрешительная способность движения
Количество кнопок 5
Прокрутка
Тип прокрутки Колесико
Количество колесиков прокрутки 1
Тип кнопок Нажимные кнопки
Эргономика
Plug & Play
Дальность действия (беспроводная) 8
Данные об упаковке
Поставляемый ресивер
Краткая инструкция пользователя
Интерфейс беспроводного ресивера USB
Тип ресивера Наноприемник
Объединяющий приемник
Энергопитание
Тип источника питания Аккумулятор
Число поддерживаемых батарей 4
Тип батареек AAA
null
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы Windows

Похожие руководства по эксплуатации

Клавиатура Speed-Link

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-LinkLUCIDIS.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь