Speed-Link NIALA

Speed-Link NIALA инструкция

(1)
 • engedélyezetlen eltávolítása az érvényes törvénykezés szerinti szankciókat von maga után.
  EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan egészségügyi panaszok
  léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő
  panasz esetén forduljon orvoshoz.
  MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  MŰSZAKI TÁMOGATÁS
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
  Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
  EL
  ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και
  για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε
  εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
  ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
  σκοπό.
  ΑΠΟΡΡΙΨΉ
  Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν
  επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις
  ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε ακατάλληλη
  διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον και την υγεία σας,
  πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να
  παραδίδετε τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο
  συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής
  σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο
  αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
  συνεισφέρετε στην σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την
  απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των
  παλαιών συσκευών και δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του ίδιου
  τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται δωρεάν
  παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις
  πάνω από 25εκ.) και χωρίς υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα λιανικής
  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400 τετραγωνικά μέτρα και
  σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία
  βρίσκονται κοντά στο κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές
  πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από την απόρριψη από τη συσκευή. Ή
  μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη οδηγεί σε
  κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία
  όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή
  σε επίμονα προβλήματα.
  ΎΠΟΔΕΙΞΉ ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉΣ
  Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
  (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
  υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
  μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
  CZ
  POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač a použití v
  uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození jej nepoužívejte.
  Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
  v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití
  výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  LIKVIDACE
  Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek nesmí vyhazovat s netříděným
  domovní odpadem. Protože elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které
  mohou vést k poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci či
  skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel máte dle
  zákona povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Informace o
  sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci
  odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že přístroje necháte
  zlikvidovat na oficiálních sběrných místech, přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního
  prostředí. Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiodběr starších přístrojů a
  jejich bezplatnou likvidaci, je-li odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako
  nově zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400 metrů čtverečních
  vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje nebo na oficiálně vyhrazených sběrných
  místech maloobchodů nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a
  elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně a bez
  závazku k nákupu stejného přístroje. Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z
  přístroje vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů prováděná uživatelem
  vede k postihům dle platných zákonů.
  ZDRAVOTNÍ RIZIKA
  Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou zdravotních problémů, jako
  jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů
  konzultujte lékaře.
  INFORMACE O KONFORMITĚ
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
  takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  TECHNICKÝ SUPORT
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je
  nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.
  Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
  PT
  UTILIZAÇÃO CORRETA
  Este produto é apenas adequado como unidade de entrada para a ligação a um computador
  e ao uso em espaços fechados. O produto não necessita de manutenção. Não o utilize em
  caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza por danos no produto ou
  ferimentos pessoais resultantes de utilização incorrecta, negligente, errada ou indevida do
  produto para fins que não aqueles previstos pelo fabricante.
  ELIMINAÇÃO
  O símbolo do caixote do lixo riscado significa que este produto não deve ser eliminado
  juntamente com o lixo doméstico não separado. Os aparelhos elétricos contêm
  substâncias tóxicas e, em caso de não serem corretamente eliminados ou armazenados,
  podem ser perigosos para o meio ambiente e a saúde das pessoas, devendo, portanto, ser
  separados para a eliminação. Como utilizador final é obrigado legalmente a entregar os
  aparelhos elétricos no ponto de recolha oficial. Pode adquirir informaçэes sobre os postos de
  recolha junto das autoridades locais, pontos de recolha de lixo ou na loja onde adquiriu este
  produto. Com a eliminação em um ponto de recolha oficial, está a contribuir com a gestão
  especializada de resíduos e com a proteção do meio ambiente. Ao adquirir um aparelho novo,
  o comerciante oferece a possibilidade de levar, de forma gratuita, o aparelho velho no
  momento da entrega, com a condição de que o aparelho velho tenha as mesmas
  características e funçэes que o novo aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com uma área
  de, pelo menos, 400 metros quadrados de exposição de eletrodomésticos e aparelhos
  elétricos, ou em lojas com a identificação de recolha oficial do município, é possível entregar
  aparelhos elétricos ou eletrónicos pequenos (não maiores de 25cm) de forma gratuita e sem a
  obrigação de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que estiverem nos aparelhos
  deverão ser removidas antes da eliminação. A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas
  e baterias pelo consumidor podem causar penalizaçэes segundo as legislaçэes vigentes.
  RISCOS DE SAÚDE
  Em caso de utilização longa das unidades de entrada, podem prejudicar a saúde, como
  desconforto ou dores. Efetue pausas regularmente e obtenha conselhos médicos em caso de
  problemas recorrentes.
  INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
  Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta frequência (instalaçэes
  radioeléctricas, telemóveis, descargas de microondas) podem causar falhas no funcionamento
  do aparelho (dos aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos
  aparelhos que interferem.
  SUPORTE TÉCNICO
  Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se em contacto com o
  nosso serviço de atendimento que pode aceder rapidamente através de nosso website
  www.speedlink.com.
  Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
  DK
  BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
  Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC og anvendelsen i
  lukkede rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har udvendige skader.
  Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af
  uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
  svarer til producentens anvisninger.
  BORTSKAFFELSE
  Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder, at dette produkt ikke må
  bortskaes sammen med det usorterede husholdningsaald. Da elapparater kan
  indeholde skadelige stoer, som kan beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke
  bortskaes eller opbevares korrekt, skal de bortskaes separat. Som slutbruger har du pligt til
  at aflevere udtjente elapparater på et ocielt indsamlingssted. Du kan indhente oplysninger
  om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den
  butik, hvor du har købt dette produkt. Ved bortskaelse på et ocielt indsamlingssted yder du
  dit bidrag til korrekt genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver forhandleren
  mulighed for at aflevere gamle, udtjente produkter, hvorefter de bortskaes gratis, hvis det
  returnerede produkt er af samme type og har de samme funktioner som det nyerhvervede
  produkt. Små, udtjente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige mål over 25cm) kan
  afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal på mindst 400 kvadratmeter til el- og
  elektronikprodukter eller til indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af detailforretningen i
  dennes umiddelbare nærhed, uden forpligtelser om køb af et lignende produktet. Eventuelle
  batterier/akkuer skal så vidt muligt tages ud af produktet før bortskaelsen. Hvis brugeren
  bortskaer apparater, batterier og akkuer ulovligt, medfører det sanktioner i henhold til den
  gældende lov.
  SUNDHEDSRISIKO
  Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag til sundhedsmæssige skader
  som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager
  sig.
  OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  TEKNISK SUPPORT
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på
  vores webside www.speedlink.com.
  Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
  SE
  FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
  Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till en dator och
  den får bara användas inomhus. Produkten är underhållsfri. Använd den inte om det finns
  utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som
  är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften
  som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  KASSERING
  Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland
  de vanliga hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen
  som kan skada miljön och människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt
  måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras separat. Som slutanvändare är du
  skyldig att lämna in elektriska apparater till ett allmänt insamlingsställe för kassering.
  Information om insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den lokala
  återvinningen eller där du köpte produkten. När du lämnar in dina gamla apparater till ett
  allmänt insamlingsställe bidrar du till att återvinna materialet och skona miljön. När du köper
  en ny produkt får du möjlighet att i gengäld lämna in dina gamla apparater till butiken utan
  kostnad, om de är av likvärdig typ och har samma funktioner som den nyköpta produkten.
  Gamla elektriska och elektroniska apparater av mindre format (inga utvändiga mått över
  25cm) kan gratis och utan krav på att köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in till butiker med
  en försäljningsyta för elektriska och elektroniska produkter på minst 400 kvadratmeter eller till
  ett allmänt insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen. Eventuella vanliga
  eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur produkten innan den kasseras, i den mån det
  är möjligt. Att kassera apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det tillåtna leder
  till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och bestämmelser.
  HÄLSORISKER
  Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med hälsan, t ex obehag eller
  smärtor. Lägg in regelbundna pauser och konsultera en läkare om problemen återkommer.
  INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
  urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall
  ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
  TEKNISK SUPPORT
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den
  snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.
  Spara den här informationen för senare bruk.
  NO
  FORSKRIFTSMESSIG BRUK
  Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin, og kun
  for bruk i lukkede rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre synlige
  skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
  produsenten.
  DEPONERING
  Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal kastes sammen med usortert
  husholdningsavfall. Elektroniske apparater inneholder potensielt helse- og miljøskadelige
  stoer som krever separat, forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt
  å levere inn brukte elektroniske apparater til et godkjent innsamlingssted. Kontakt de lokale
  myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller butikken du kjøpte produktet hos for mer
  informasjon om godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn produktet for
  forskriftsmessig kassering og resirkulering, er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et
  nytt apparat kan det gamle apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye med hensyn til
  type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos forhandleren. Små elektriske og
  elektroniske apparater (utvendige mål på maks. 25cm) kan leveres inn gratis på følgende
  steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt tilsvarende produkt: i detaljbutikker der salgsarealet
  for elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller på et nærliggende innsamlingssted
  som detaljbutikken har godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet før kassering.
  Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater og batterier kan brukeren straes med
  sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.
  HELESERISIKO
  Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer som ubehag eller
  smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene vedvarer.
  SAMSVARSANVISNING
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  TEKNISK SUPPORT
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som
  du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
  Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
  RO
  UTILIZARE CONFORMĂ
  Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare, pentru conectarea la un
  computer şi pentru utilizarea în spaţii închise. Produsul nu necesită întreţinere. Nu utilizaţi
  produsul dacă prezintă deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă
  răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale cauzate de utilizarea
  neatentă, necorespunzătoare, greşită sau neconformă destinaţiei produsului, indicate de
  producător.
  ELIMINARE
  Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat la gunoiul
  menajer. Deoarece aparatele electrice pot conține substanțe nocive, care în caz de
  eliminare sau depozitare incorectă a aparatelor, pot cauza daune sănătății și mediului,
  trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt obligați prin lege să predea aparatele electrice
  nefolositoare la punctele de colectare autorizate. Informații cu privire la punctele de colectare
  din apropierea dumneavoastră puteți găsi la autoritățile locale, centre de reciclare și la
  magazinul la care ați achiziționat produsul. Predând aparatul la un punct de colectare oficial
  contribuiți la reciclarea acestuia și la protejarea mediului. La achiziționarea unui nou aparat,
  vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua și elimina gratuit aparatele vechi, cu condiția ca
  aparatul uzat să fie de același tip și să aibă aceleași funcții ca și cel recent achiziționat. În
  magazinele de vânzare cu amănuntul a aparatelor electrice și electronice cu suprafață de
  desfacere de minim 400 metri pătrați sau la punctele de colectare oficiale ale magazinelor de
  vânzare cu amănuntul din imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice și
  electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit și fără niciun fel de
  obligație, la cumpărarea unui aparat de același tip. Înaintea eliminării aparatului trebuie
  scoase bateriile/acumulatoarele, dacă există. Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor,
  bateriilor și acumulatorilor de către utilizator este sancționată conform legislației în vigoare.
  RISCURI PENTRU SĂNĂTATE
  În cazul unei utilizări extrem de îndelungate a dispozitivelor periferice de intrare, este posibilă
  apariţia unor probleme de sănătate, de exemplu indispoziţie sau dureri. Faceţi pauze regulate
  şi, dacă problemele se repetă, consultaţi medicul.
  INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
  Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de înaltă frecvenţă puternice (staţii
  de radio, telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi
  defecţiuni. În acest caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele perturbatoare.
  ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru de
  asistenţă, accesibil cel mai rapid prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
  Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea consulta ulterior.
  HR
  NAMJENSKA UPORABA
  Ovaj proizvod prikladan je samo kao uređaj za unos priključen na računalo i za uporabu u
  zatvorenim prostorima. Proizvod ne zahtijeva održavanje. Ne koristite proizvod u slučaju
  vanjskih oštećenja. Tvrtka Jöllenbeck GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo za štete na
  proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom, nenamjenskom ili pogrešnom uporabom, ili
  uporabom proizvoda koja nije u skladu sa svrhom proizvoda koju je opisao proizvođač.
  ZBRINJAVANJE
  Simbol prekrižene kante za smeće znači da se ovaj proizvod ne smije odložiti zajedno s
  nerazvrstanim kućnim smećem. Budući da električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari
  koje u slučaju neprikladnog zbrinjavanja ili skladištenja mogu dospijeti u okoliš i naštetiti
  Vašem zdravlju, iste treba zbrinuti odvojeno. Kao krajnji korisnik imate zakonsku obvezu
  odvojeno prikupljene električne uređaje predati na mjestu koje je službeno određeno za
  prikupljanje takvoga otpada. Informacije o mjestima za prikupljanje u Vašoj blizini možete
  saznati od lokalnih vlasti, u reciklažnim dvorištima ili u trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
  Zbrinjavanjem na službenom mjestu za prikupljanje pridonosite ispravnom recikliranju i zaštiti
  okoliša. Prilikom kupnje novog uređaja, prodavač nudi mogućnost preuzimanja i besplatnog
  zbrinjavanja starih uređaja, ukoliko je predani stari uređaj iste vrste i služi istoj svrsi kao i novi
  kupljeni uređaj. U trgovinama na malo električnim i elektroničkim uređajima, prodajne
  površine najmanje 400m2, ili na službeno istaknutim mjestima za prikupljanje u neposrednoj
  blizini, moguće je besplatno i bez obveze kupnje istovrijednog uređaja predati malene stare
  električne i elektroničke uređaje (čije vanjske dimenzije ne prelaze 25cm). Baterije i
  akumulatore koji se eventualno nalaze u uređaju potrebno je, ukoliko je to moguće, ukloniti iz
  uređaja. Nedopušteno odlaganje uređaja, baterija i akumulatora od strane korisnika podliježe
  sankcijama u skladu s važećim zakonskim propisima.
  ZDRAVSTVENI RIZICI
  Prilikom izrazito dugog korištenja uređaja za unos može doći do zdravstvenih poteškoća kao
  što su nelagoda ili bolovi. Uzimajte redovite pauze i u slučaju ponovnog nastanka problema
  potražite savjet liječnika.
  NAPOMENA O SUKLASNOSTI
  Djelovanje jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio uređaji, mobilni telefoni,
  mikrovalno pražnjenje) može omesti rad uređaja. U tom slučaju pokušajte povećati udaljenost
  između izvora smetnji i uređaja.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  U slučaju tehničkih poteškoća s ovim proizvodom, molimo Vas obratite se našoj podršci koju
  najbrže možete kontaktirati putem naše internetske stranice www.speedlink.com.
  Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.
  SR
  NAMENSKA UPOTREBA
  Ovaj proizvod je pogodan samo kao ulazni uređaj za povezivanje sa računarom i za upotrebu u
  zatvorenim prostorijama. Nije potrebno održavanje proizvoda. Nemojte ga koristiti ako postoje
  spoljašnja oštećenja. Preduzeće Jöllenbeck GmbH ne preuzima odgovornost za štete na
  proizvodu ili povrede osoba usled nepažljive, nestručne i pogrešne primene ili usled korišćenja
  koje nije u skladu sa svrhom koju je naveo proizvođač.
  ODLAGANJE
  Znak precrtane kante za otpad znači da ovaj proizvod ne smete odlagati zajedno s
  nerazvrstanim kućnim otpadom. Budući da električni uređaji mogu sadržati štetne
  materije koje pri nestručnom odlaganju ili skladištenju mogu štetiti životnoj okolini ili
  vašem zdravlju, njih morate odlagati odvojeno. Kao krajnji korisnik, po zakonu ste dužni da
  odložene električne uređaje predate propisanom mestu za prihvatanje otpada. Informacije o
  mestima za prihvatanje otpada u vašoj blizini možete dobiti od lokalnih službi, reciklažnih
  dvorišta ili prodavnice gde ste kupili proizvod. Odlaganjem na propisanom mestu za
  prihvatanje otpada doprinosite stručnoj reciklaži i zaštiti životne okoline. Prodavac će vam pri
  kupovini novog uređaja zauzvrat ponuditi mogućnost preuzimanja starog uređaja i besplatno
  odlaganje, u slučaju da je uređaj koji predajete iste vrste i istih funkcija kao i novi uređaj koji
  ste kupili. U prodavnicama koje prodaju električne i elektronske uređaje prodajne površine od
  najmanje 400 kvadratnih metara ili na mestima za prihvatanje otpada koje je prodavnica
  propisno odredila u svojoj neposrednoj blizini možete besplatno i bez obaveze kupovine
  sličnog uređaja predati male električne i elektronske uređaje (spoljnih dimenzija ne većih od
  25cm). Ako je moguće, eventualno postojeće baterije / punjive baterije izvadite iz uređaja pre
  njihovog odlaganja. U slučaju da korisnik nedozvoljeno odloži uređaje, baterije i punjive
  baterije, dolazi do sankcija shodno važećim zakonima.
  ZDRAVSTVENI RIZICI
  Izrazito dugo korišćenje ulaznih uređaja može dovesti do zdravstvenih tegoba kao sto su
  nelagoda i bolovi. Redovno pravite pauze i zatražite lekarski savet kod poteškoća koje se
  stalno pojavljuju.
  NAPOMENA O USKLAĐENOSTI
  Delovanjem jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio sistemi, mobilni
  telefoni, mikrotalasna pražnjenja) može doći do pogoršanja funkcija uređaja (uređajâ). U tom
  slučaju pokušajte povećati udaljenost od uređaja koji izazivaju smetnje.
  TEHNIČKA PODRŠKA
  Kod tehničkih poteškoća s ovim proizvodom obratite se našoj službi za podršku do koje
  najbrže možete doći putem naše internet stranice www.speedlink.com.
  Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.
  SL
  PREDVIDENA UPORABA
  Ta izdelek je primeren le za uporabo kot vnosna naprava za priključitev na računalnik in
  uporabo v zaprtih prostorih. Izdelka ni treba vzdrževati. Ne uporabljajte ga pri zunanjih
  poškodbah. Družba Jöllenbeck GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo na
  izdelku ali telesne poškodbe oseb na podlagi nepazljive, neustrezne, napačne uporabe izdelka
  ali njegove uporabe za namene, ki ne ustrezajo navedbam proizvajalca o ustrezni uporabi
  izdelka.
  ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE
  Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno odvreči med
  neločene gospodinjske odpadke. Ker lahko električne naprave vsebujejo škodljive snovi,
  ki lahko pri neustrezni odstranitvi ali shranjevanju škodijo okolju ali vašemu zdravju, jih je
  treba odstranjevati ločeno. Kot končni uporabnik ste po zakonu dolžni neuporabne električne
  naprave oddati na uradno določenem zbirališču. Informacije o zbirališčih v svoji bližini dobite
  pri lokalnih upravnih organih, na deponijah odpadkov za predelavo ali v trgovini, v kateri ste
  kupili svoj izdelek. Z odstranitvijo na uradnem zbirališču odpadkov boste prispevali k
  strokovnemu recikliranju in varstvu okolja. Ob nakupu nove naprave vam prodajalec nudi
  možnost, da prevzame odpadne naprave in jih brezplačno odstrani med odpadke, če je vrnjena
  naprava enake vrste in ima iste funkcije kot kupljena nova naprava. V maloprodajnih trgovinah
  za električne in elektronske naprave s prodajno površino najmanj 400 kvadratnih metrov ali na
  zbirališčih v bližini maloprodajne trgovine, uradno navedenih v ta namen, lahko brezplačno in
  brez obveznega nakupa enakovredne naprave oddate manjše električne in elektronske
  odpadne naprave (z zunanjimi merami do največ 25cm). Pred odstranitvijo naprave med
  odpadke je treba morebiti prisotne baterije/akumulatorje po možnosti odstraniti iz naprave.
  Nedovoljeno odstranjevanje naprav, baterij in akumulatorjev s strani uporabnikov pomeni
  sankcije v skladu z veljavno zakonodajo.
  TVEGANJE ZA ZDRAVJE
  Pri izredno dolgi uporabi vnosnih naprav lahko pride do zdravstvenih težav kot nelagodje
  ali bolečine. Med delom redno uvajajte odmore in v primeru ponavljajočih se težav poiščite
  zdravniško pomoč.
  NAPOTEK O SKLADNOSTI
  Pod vplivom močnih statičnih, električnih ali visokofrekvenčnih polj (radijske naprave, mobilni
  telefoni, sprostitev mikrovalov) lahko pride do neugodnega vpliva na delovanje naprave
  (naprav). V tem primeru poskusite povečati razdaljo do motečih naprav.
  TEHNIČNA PODPORA
  Pri tehničnih težavah s tem izdelkom se obrnite na našo službo za tehnično podporo, ki jo
  najhitreje dosežete na naši spletni strani na www.speedlink.com.
  Prosimo vas, da te informacije shranite za prihodnjo rabo.
  NIALA
  KEYBOARD
  INFO GUIDE
  VER. 1.0
  SL-640001-BK
  IN 5V DC 100mA
Speed-Link NIALA

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Speed-Link NIALA или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link NIALA вам ответить.

Посмотреть руководство для Speed-Link NIALA бесплатно. Руководство относится к категории Клавиатуры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: Russisch, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch. У вас есть вопрос о Speed-Link NIALA или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Speed-Link NIALA

Главная
Бренд Speed-Link
Модель NIALA
Изделие Клавиатура
EAN 4027301127997
Язык Russisch, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch
Тип файла PDF
Клавиатура
Сертификация CE, FCC
Интерфейс устройства USB
Рекомендованное применение Офисная
Переключатель клавиш клавиатуры -
Раскладка клавиатуры QWERTY
Язык клавиатуры Английский
Технология подключения Проводная
Предназначение ПК/сервер
Формат клавиатуры Стандартная
Манипулятор Нет
Концентратор USB Нет
Сканер отпечатков пальцев Нет
Цифровая клавиатура Да
Дизайн
Стиль клавиатуры Прямо
Подушка для запястья Нет
Полноразмерная клавиатура Да
Цвет товара Черный
Эргономический дизайн Да
Подсветка Нет
Расцветка покрытия Одноцветный
Мышь
Мышь входит в комплектацию Нет
Формат -
null
Системные требования
Поддерживаемые операционные системы Windows Да
Прочие свойства
Внутренний Нет
Вес и размеры
Размеры клавиатуры (ШхГхВ) 434 x 137 x 25 mm
Эргономика
Plug & Play Да
Длина кабеля 1.4 m
Энергопитание
Тип источника питания USB

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-Link NIALA.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь

ManualsPDF.ru

Ищете руководство? ManualsPDF.ru гарантирует, что вы найдете необходимое за считанные секунды. В нашей базе данных содержится более 1 миллиона PDF-руководств от более 10 000 торговых марок. Ежедневно мы добавляем новейшие версии руководств, чтобы вы всегда могли найти необходимое именно вам. Все предельно просто: просто укажите название торговой марки и тип продукции в строке поиска, и вы сможете бесплатно и мгновенно просмотреть необходимое руководство.

ManualsPDF.ru

© Copyright 2021 ManualsPDF.ru. Все права сохранены.