Speed-Link SL-6694-SRD

Speed-Link SL-6694-SRD инструкция

(1)
 • Vers. 1.0
  Quick install Guide
  carBOn Gt
  racinG WHeel
  1
  2
  CLICK
  3
  4
  SELECT + UP
  (D-PAD)
  1. Τοποθετήστε τη σύσφιξη τραπεζιού όπως εμφανίζεται στην απεικόνιση, στην κάτω
  πλευρά του τιμονιού.
  2. Στρέψατε τη χειροκίνητη βίδα μέχρι να εδραστεί το τιμόνι σταθερά στην πλάκα
  τραπεζιού.
  3. Συνδέστε το καλώδιο του σετ πεντάλ στην πλευρική σύνδεση του τιμονιού και το
  καλώδιο USB με τον Η/Υ ή με το PlayStation
  ®
  .
  4. Η λειτουργία δόνησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με το
  συνδυασμό πλήκτρων ’Select + Up (D-pad)’ („Επιλογή + Υψηλά (D-Pad)”).
  (PC, PS
  ®
  2 + 3)
  Όλες οι λειτουργίες του τιμονιού είναι ελεύθερα διαθέσιμες. Συμβουλευτείτε για αυτό
  την οδηγία χειρισμού του εκάστοτε παιχνιδιού. Περισσότερες πληροφορίες για τις
  βαθμίδες ευαισθησίας και τον προγραμματισμό των πλήκτρων μπορείτε να βρείτε
  στην ιστοσελίδα www.speedlink.com/support
  GR
  1. Montera bordsklämman på rattens undersida så som visas på bilden.
  2. Skruva på skruven tills ratten sitter fast på bordsskivan.
  3. Anslut pedalsetets kabel till anslutningen på sidan av ratten och koppla USB-kabeln till din
  dator eller PlayStation
  ®
  .
  4. Vibrationsfunktionen kan aktiveras och avaktiveras med knappkombination
  ’Select + Up (D-pad)’. (PC, PS
  ®
  2 + 3)
  Alla rattfunktioner kan beläggas fritt. Titta efter i bruksanvisningen till respektive spel för att ta
  reda på hur man gör. Utförlig information om olika känslighetslägen och programmering av
  knappar nns på www.speedlink.com/support
  SE
  1. Instalujte stolní svěrku tak, jak je znázorněno na obrázku, na spodní stranu volantu.
  2. Otáčejte ručním šroubem tak dlouho, dokud volant nesedí pevně na stolní desce.
  3. Zapojte kabel pedálového kitu do boční přípojky volantu a zapojte kabel USB do počítače
  nebo PlayStation
  ®
  .
  4. Vibrační funkce můžete deaktivovat nebo aktivovat kombinací tlačítek
  ’Select + Up (D-pad)’. (PC, PS
  ®
  2 + 3)
  Všechny funkce volantu jsou volně obsaditelné. Vemte si k tomu pro radu návod k obsluze
  dané hry. Bližší informace ke stupním citlivosti a programování tlačítek naleznete na
  webových stránkách www.speedlink.com/support
  CZ
  1. Monter bordclipsen på rattets underside som vist i guren.
  2. Skru håndskruen indtil rattet sidder fast på bordpladen.
  3. Slut pedal-sættets kabel til bøsningen på siden af rattet og forbind USB-kablet med
  computeren eller din PlayStation
  ®
  .
  4. Du kan aktivere eller deaktivere vibrationfunktionerne med tasterne
  ’Select + Up (D-pad)’ . (PC, PS
  ®
  2 + 3)
  Rattets funktioner kan tilknyttes valgfrit. Læs hertil venligst betjeningsvejledningen af det
  pågældende spil. Yderligere informationer til følsomheden og tastprogrammeringen nder du
  på www.speedlink.com/support
  DK
  1. Zainstaluj zacisk stołowy, jak przedstawiono na rysunku, na dolnej stronie kierownicy.
  2. Obróć śrubę ręczną, aż kierownica będzie pewnie zamocowana na blacie stołu.
  3. Podłącz przewód zestawu pedałów do bocznego złącza kierownicy i podłącz
  przewód USB do komputera lub do PlayStation
  ®
  .
  4. Funkcję wibracji można włączać i wyłączać za pomocą kombinacji przycisków
  ’Select + Up (D-pad)’ . (PC, PS
  ®
  2 + 3)
  Wszystkie funkcje kierownicy można przypisywać do dowolnych przycisków.
  Zapoznaj się w tym celu z instrukcją obsługi odpowiedniej gry. Więcej informacji
  na temat stopni czułości i programowania przycisków można znaleźć na stronie
  www.speedlink.com/suport.
  PL
  1. Szerelje fel az asztali csipeszt az ábra szerint a kormány aljára.
  2. Fordítsa el a kézi csavart, amíg a kormány szorosan nem illeszkedik az asztallapra.
  3. Csatlakoztassa a pedálkészlet kábelét a kormány oldalsó csatlakozására és kösse össze az
  USB kábelt a számítógéppel vagy a PlayStation
  ®
  -nel.
  4. A vibrációs funkciót a ’Select + Up (D-pad)’ billentyűkombinációval lehet ki- és bekapcsolni.
  (számítógép, PS
  ®
  2 + 3)
  A kormány valamennyi funkciója szabadon programozható. Ehhez olvassa el az adott
  játék használati utasítását. Az érzékenyésgi fokozatokra és a billentyűzet programozására
  vonatkozó részletesebb tájékoztatást a www.speedlink.com/support oldalon talál.
  HU
  Felelősség kizárása
  A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen, hibás vagy
  nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásáért vagy az
  ilyen okokból bekövetkező személyi sérülésekért a Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget.
  Erős statikai, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők hatására
  (rádiós berendezések, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefo-
  nok, mikrohullámú sütők) előfordulhat, hogy a készülék(ek)
  működésében hiba keletkezik. Ebben az esetben próbálja meg
  növelni a zavaró készülékekhez való távolságot.
  Támogatás
  Amennyiben nehézségekbe ütközik a termék üzembe helyezése
  vagy csatlakoztatása során, kérjen tőlünk műszaki támogatást.
  Honlapunkon a http://www.speedlink.com címen
  rendelkezésre áll egy támogatást kérő űrlap. Vagy közvetlenül
  e-mailben is fordulhat hozzánk támogatási igényével:
  support@speedlink.com
  Hu
  Friskrivningsklausul
  Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet för skador
  på produkt eller person som orsakats av oaktsam, felaktig eller
  ej därtill avsedd användning av produkten. Inverkan av starka
  statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, mikrovågsugnar, urladdningar) kan leda till
  funktionsstörningar i apparaten/apparaterna. Försök i så fall att
  öka avståndet till de apparater som stör.
  Support
  Vänd dig till vår tekniska support om du har problem vid instal-
  lation eller anslutning av apparaten. På vår hemsida http://www.
  speedlink.com  nns det ett supportformulär. Alternativt kan du
  skicka ett e-postmeddelande direkt till
  supporten: support@speedlink.com
  se
  Fritagelse for ansvar
  Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for materialeskader
  eller personskader, som opstår på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig, ukorrekt brug eller hvis produktet bruges
  til andre formål end dem som angives af producenten.
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
  (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan
  påvirke enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at
  forstørre afstanden til de forstyrrende enheder.
  Support
  Hvis du har problemer med installeringen eller tilslutningen af
  enheden, kontakt venligst vores tekniske support. På vores
  websted http://www.speedlink.com  nder du en supportblanket.
  Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
  support@speedlink.com
  dk
  Omezení odpovědnosti
  Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na výrobku ani úra-
  zy osob způsobené nepozorným, neodborným nebo nesprávným
  používáním výrobku nebo jeho používáním neodpovídajícím účelu
  stanovenému výrobcem.
  Pod vlivem silně statických, elektrických, nebo vysoce-
  frekvenčních polí (rádiové zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné
  výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přistrojů).
  Pokuste se v tomto případě, zvětšit vzdálenost k
  rušivým přístrojům.
  Podpora
  V případě potíží při instalaci nebo připojování zařízení se obraťte
  na naše oddělení technické podpory. Na našem webu http://www.
  speedlink.com je k dispozici formulář pro využití podpory. Můžete
  také napsat e-mail přímo do oddělení podpory:
  support@speedlink.com
  Wyłączenie z odpowiedzialności
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
  produktu lub obrażenia osób powstałe wskutek nieuważnego,
  niewłaściwego, nieprawidłowego lub niezgodnego
  z przeznaczeniem użycia.
  Pod wpływem działania silnych pól statycznych, elektrycznych
  lub wysokoczęstotliwościowych (urządzenia radiowe, radiostacje,
  telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne wyładowania)
  może dojść zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takiej
  sytuacji należy spróbować zwiększyć odległość od urządzeń,
  które powodują zakłócenia.
  Dział techniczny
  W przypadku trudności z instalacją lub podczas podłączania
  urządzenia, należy zwrócić się o pomoc do naszego działu techni-
  cznego. Na naszej stronie internetowej http://www.speedlink.com
  przygotowaliśmy formularz pomocy
  technicznej. Z działem technicznym można skontaktować się
  również bezpośrednio wysyłając wiadomość e-mail:
  support@speedlink.com
  Pl
  cZ
  Αποποίηση ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για
  ενδεχόμενες ζημιές στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς
  λόγω απροσεξίας, μη ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του
  προϊόντος πέραν αυτής για την οποία προορίζεται.
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή
  πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
  τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως συμβούν
  επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
  την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις
  συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Υποστήριξη
  Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση
  ή εγκατάσταση της συσκευής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
  τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης. Συμπληρώσετε το σχετικό u941
  Ýντυπο τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας
  http://www.speed-link.com. Διαφορετικά, μπορείτε να αποστείλετε
  μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο τμήμα
  τεχνικής υποστήριξης: support@speed-link.com
  Gr
  ©2009 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
  registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Windows, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 are registered
  trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. PlayStation is a registered trademark of
  Sony Computer Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall
  not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change
  without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, 27404 Weertzen, GERMANY
Speed-Link SL-6694-SRD

Нужна помощь?

Количество вопросов: 1

У вас есть вопрос о Speed-Link SL-6694-SRD или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link SL-6694-SRD вам ответить.

Карен, 2017-01-19 19:54:41 Нет комментариев

2 месяца назад я подключил руль и вместе с ним включил игру во время нажатия газа зарабатывала вибрация , также при тормозе , недавно я решил поиграть , подключил руль он вибрирует и при этом включил игру игра не видит девайса

Ответить на вопрос

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Speed-Link SL-6694-SRD

Бренд Speed-Link
Модель SL-6694-SRD
Изделие Контроллер
EAN 4027301166941
Язык русский, голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, датский, польский, турецкий, греческий, венгерский
Тип файла PDF
Порты и интерфейсы
Технология подключения Проводная
Устройство ввода
Отраженная вибрация
Тип устройства Рулевое колесо+педали
Поддерживаемые игровые платформы PC, Playstation 2, Playstation 3

Похожие руководства по эксплуатации

Контроллер Speed-Link

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-LinkSL-6694-SRD.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь