Speed-Link Strike Gamepad

Speed-Link Strike Gamepad инструкция

(2)
 • Quick install Guide
  Vers. 2.0
  © 2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  ,
  the SPEEDLINK
  ®
  word mark and the SPEEDLINK
  ®
  swoosh are registered
  trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property
  of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable
  for any errors that may appear in this manual. Information contained
  herein is subject to change without prior notice.
  LLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  PL
  1. Abymóckorzystaćzewszystkichfunkcjigamepada,pobierznajpierw
  najnowszesterownikizestronywww.speedlink.com/strikei
  zainstalujje.Instalacjajestkonieczna,jeślichceszkorzystaćzfunkcji
  wibracji.
  2. PodłączgamepadadowolnegogniazdaUSBkomputera-urządzenie
  zostanieautomatyczniezainstalowane.
  3. FunkcjegamepadamożnasprawdzićwPanelusterowaniaWindows
  ®
  wczęści„Urządzeniaidrukarki“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )lub„Kontrolery
  gier“(Windows
  ®
  XP).Pozainstalowaniusterownikówznajdziesz
  tamteżopcjefunkcjiwibracji.Pamiętaj,żefunkcjawibracjidziała
  tylkowtedy,gdyjestuwzględnionawgrze,aodpowiedniaopcjajest
  aktywnawopcjachgry.
  4. Zapomocąprzycisku„Analog“możnaprzełączaćsięmiędzytrybem
  analogowymicyfrowymprzyciskówidrążkówsterujących.Wtrybie
  analogowymdiodaLEDświeciwkolorzeczerwonym.
  GR
  1. ΓιατηνπλήρηαπόδοσητουGamepadκατεβάστεπρώτατουςτρέχοντες
  οδηγούςαπότοwww.speedlink.com/strikeκαιεγκαταστήστετους.
  Ηεγκατάστασηείναιαπαραίτητη,εάνθέλετεναχρησιμοποιήσετετη
  λειτουργίακραδασμώντουGamepad.
  2. ΣυνδέστετοGamepadμεμιαελεύθερηδιασύνδεσηUSBτου
  υπολογιστήσας,ησυσκευήεγκαθίσταταιαυτόματα.
  3. ΜπορείτεναελέγχετετηλειτουργίατουGamepadστονέλεγχο
  συστήματοςτωνWindows
  ®
  στοτμήμα„Συσκευέςκαιεκτυπωτές“
  (Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )ήστο„Ελεγκτέςπαιχνιδιών“(Windows
  ®
  XP).Μετά
  τηνεγκατάστασητωνοδηγώνθαβρείτεεκείκαιτιςεπιλογέςγιατη
  λειτουργίακραδασμών.Προσέξτεότιοικραδασμοίαναπαράγονταιμόνο
  όταντουςχρησιμοποιείέναπαιχνίδικαιόταν
  έχειενεργοποιηθείηαντίστοιχηλειτουργίαστιςεπιλογέςπαιχνιδιών.
  4. Μετο„Αναλογικό“πλήκτροεναλλάσσεστεμεταξύψηφιακήςκαι
  αναλογικήςλειτουργίαςγιαπλήκτρακαιστικελέγχου.Στηναναλογική
  λειτουργίαανάβειτοLEDκόκκινο.
  DK
  1. Tilfuldkapacitetafdingamepaddownloadførstdeaktuelledrivere
  frawww.speedlink.com/strikeoginstallerdem.Installeringener
  nødvendigthvisduønskeratbrugevibrationsfunktionenmeddin
  gamepad.
  2. ForbinddingamepadmedetledigtUSB-interfacepådincomputer,
  enhedeninstalleresautomatisk.
  3. FunktionentildingamepadkandukontrollereunderWindows
  ®
  -
  systemstyringeniafsnit„Enhederogprinter“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )hhv.
  „Gamecontroller“(Windows
  ®
  XP).Efterinstalleringafdrivernefinder
  duderogsåegenskabernetilvibrationsfunktionen.Bemærkvenligst,
  atvibrationsfunktionenkunkanbruges,hvisfunktionenbrugesafet
  spiloghvisdentilsvarendefunktioneraktiveretispilletsfunktioner/
  egenskaber.
  4. Med„Analog“-knappenskifterdumellemdigitaloganalogmodustil
  knapperneogstyringsstickene.IanalogmoduslyserLEDrødt.
  CZ
  1. Proplnývýkongamepadusilaskavěstáhnětenejdříveaktuálnířídicí
  programyzwww.speedlink.com/strikeatytonainstalujte.Instalace
  jepotřebná,pokudchcetepoužívatvibračnífunkcigamepadu.
  2. ZapojtegamepaddovolnéhoUSBrozhranínaVašempočítači,
  přístrojsenainstalujeautomaticky.
  3. FunkcigamepadumůžeteprověřitveWindows
  ®
  -systémovémřízení
  vodstavci„Přístrojeatiskárna“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )respektive
  „Gamecontroller“(Windows
  ®
  XP).Poinstalaciřídicíhoprogramu
  tamtakénalezenteopceprovibračnífunkci.Dbejteprosímnato,že
  vibracelzereprodukovatpouzetehdá,pokudsetatopoužívávehřea
  příslušnáfunkcejeaktivovanávopcíchhry.
  4. „Analogovým“tlačítkemmůžetepřepínatmezidigitálníma
  analogovýmrežimemprotlačítkaaovládacístick.Vanalogovém
  režimuLEDsvítíčerveně.
  SE
  1. Förattfåfulleffektavdingamepadladdarduförstnerdeaktuella
  drivrutinernafrånwww.speedlink.com/strikeochinstallerardem.
  Installationenärnödvändigförattgamepadensvibrationsfunktionska
  kunnaanvändas.
  2. KopplagamepadentillenledigUSB-portpådindator.Deninstalleras
  automatiskt.
  3. DukankontrolleragamepadensfunktioniWindows
  ®
  kontrollpanel
  underApparaterochSkrivare(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )resp.Spelkontroller
  (Windows
  ®
  XP).Närdrivrutinernainstalleratshittardualternativför
  vibrationsfunktionendär.Komihågattvibrationernabarafungerar
  omdefinnsispeletochmotsvarandefunktionaktiveratsispelets
  alternativ.
  4. Medanalogknappenväxlardumellandigitaltochanalogtlägeför
  knapparochkontroller.Idetanalogalägetlyserindikatorlampanrött.
  HU
  1. Ajátékpadteljeskapacitásáhozelőszörtöltseleazaktuálismeghajtót
  a www.speedlink.com/strikeoldalróléstelepítse.Atelepítésahhoz
  szükséges,hahasználniszeretnéajátékparrezgőfunkcióját.
  2. CsatlakoztassaajátékpadotszámítógépeszabadUSBportjára,ekkor
  akészülékautomatikusantelepítődik.
  3. AjátékpadfunkciójátaWindows
  ®
  vezérlőpultona„Készülékekés
  nyomtató“(Windows
  ®
  7/Vista
  ®
  )ill.„Gamecontroller“(Windows
  ®
  XP)
  részébenellenőrizheti.Ameghajtótelepítéseutánottarezgési
  funkcióhozismegtaláljaazopciókat.Kérjük,vegyefigyelembe,hogy
  arezgéstcsakakkorlehetvisszaadni,hahasználjaajátékotésbe
  vankapcsolvaajátékopcióinálamegfelelőfunkció.
  4. Az„Analog“gombbalkapcsolhatagombokésavezérlőstickdigitális
  ésanalógüzemmódjaközött.AnalógüzemmódbanaLEDpirosan
  világít.
  Wykluczenie od odpowiedzialności
  JöllenbeckGmbHnieponosiodpowiedzialnościza
  szkodywprodukcieaniobrażeniaosóbwwyniku
  nieprawidłowego,błędnegolubniezgodnegoz
  przeznaczeniemużyciaproduktu.
  Oświadczenie o zgodności
  Silnepolaelektrostatyczne,elektrycznelub
  elektromagnetyczneowysokiejczęstotliwości
  (urządzeniaradiowe,telefonyprzenośne,telefony
  komórkowe,mikrofalówki,rozładowaniaelektryczne)
  mogąbyćprzyczynązakłóceńwdziałaniuurządzenia
  (urządzeń).Wtakimwypadkunależyzachować
  większąodległośćodźródełzakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Wrazietrudnościzinstalacjąlubpodłączeniem
  urządzeniaprosimyzwrócićsiędonaszejpomocy
  technicznej.Nanaszejstronieinternetowejpod
  adresem:http://www.speedlink.comznajdujesię
  odpowiedniformularzzgłoszeniowy.Alternatywnie
  możnarównieżwysłaćdonaswiadomośćpocztą
  elektronicznąnaadres:support@speedlink.com
  PL
  Αποκλεισμός ευθύνης
  ΗεταιρείαJöllenbeckGmbHδεναναλαμβάνεικαμία
  ευθύνηγιαβλάβεςστοπροϊόνήτραυματισμούς
  ατόμωνλόγωαπρόσεχτης,μησύμφωνηςμετους
  κανονισμούς,εσφαλμένηςήμησύμφωνηςμετο
  σκοπόπουέχειορίσειοκατασκευαστής,χρήσηςτου
  προϊόντος.
  Συμμόρφωση
  Υπότηνεπίδρασηδυνατώνστατικών,ηλεκτρικών
  πεδίωνήπεδίωνυψηλήςσυχνότητας(ασύρματες
  εγκαταστάσεις,κινητάτηλέφωνα,αποφορτίσεις
  συσκευώνμικροκυμάτων)ίσωςυπάρξουνεπιδράσεις
  στηλειτουργίατηςσυσκευής(τωνσυσκευών).Σεαυτή
  τηνπερίπτωσηδοκιμάστενααυξήσετετηναπόσταση
  προςτιςσυσκευέςπουδημιουργούνπαρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Εάνέχετεδυσκολίεςκατάτηνεγκατάστασηήτη
  σύνδεσητηςσυσκευής,απευθυνθείτεστοτμήμα
  τεχνικήςυποστήριξης.Στηνιστοσελίδαμαςhttp://
  www.speedlink.comέχουμεετοιμάσειέναέντυπο
  υποστήριξης.Εναλλακτικάμπορείτεναστείλετεένα
  E-mailστοτμήμαυποστήριξης:
  support@speedlink.com
  GR
  Fritagelse for ansvar
  JöllenbeckGmbHovertagerintetansvarfor
  materialeskaderellerpersonskader,somopstårpå
  grundafuforsigtig,uhensigtsmæssig,ukorrektbrug
  ellerhvisproduktetbrugestilandreformålenddem
  somangivesafproducenten.
  Overensstemmelseserklæring
  Stærkestatiske,elektriskefelterellerfeltermeden
  højfrekvens(radioanlæg,mobiltelefoner,udladning
  afmikrobølger)kanpåvirkeenhedens(enhedernes)
  funktion.Forsøgidettetilfældeatforstørreafstanden
  tildeforstyrrendeenheder.
  Teknisk support
  Hvisduharproblemermedinstalleringeneller
  tilslutningenafenheden,kontaktvenligstvores
  tekniskesupport.Påvoreswebsted
  http://www.speedlink.comfinderduensupport-blanket.
  Alternativdertil,kandudirektesendeene-mailtil
  voressupport:support@speedlink.com
  DK
  Vyloučení ručení
  FirmaJöllenbecks.r.o.nepřebíráručenízaškodyna
  výrobku,nebopřizraněníosobzdůvoduneopatrného,
  neodborného,nesprávného,nebonesprávnéhopoužití
  výrobkuzajinýmúčelem,nežuvádívýrobce.
  Konformita
  Zapůsobenísilnýchstatických,elektrických,nebo
  vysokofrekvenčníchpolí(rádiovázařízení,mobilní
  telefony,mikrovlnnévýboje)můžedojítkomezení
  funkčnostipřístroje(přístrojů).Vtakovémpřípaděse
  pokustezvětšitdistancikrušivýmpřístrojům.
  Technický support
  Pokudbudetemítjakékolivproblémypřiinstalaci
  nebopřipřipojovánízařízení,kontaktujteprosímnáš
  technickýsuport.Nanašichwebovýchstránkách
  http://www.speedlink.comjsmeproVáspřipravili
  suportovýformulář.Jakoalternativumůžetesupportu
  napsatpřímoemailnaadresu:
  support@speedlink.com
  CZ
  Ansvarsfrihet
  JöllenbeckGmbHansvararinteförnågraskadorpå
  produktellerpersonsomärettresultatavovarsamhet
  ochfelaktigbehandlingellerförattprodukten
  använtsförandrasyftenändesomspecificeratsav
  tillverkaren.
  Försäkran om överensstämmelse
  Starkastatiska,elektriskaellerhögfrekventafält
  (radioanläggningar,mobiltelefoner,urladdningar
  frånmikrovågsugnar)kanpåverkaapparatens/
  apparaternasfunktion.Isåfallskaduförsökaöka
  avståndettilldenapparatsomstör.
  Teknisk support
  Omduharproblemmedinstallationelleranslutning
  avapparatenkandukontaktavårtekniskasupport.
  Påvårwebbsidahttp://www.speedlink.comharvi
  lagtutettsupportformulärsomdukananvändadig
  av.Alternativtkanduskickaette-brevdirekttillvår
  support:support@speedlink.com
  SE
  Jótállás kizárása
  AJöllenbeckGmbHnemvállalfelelősségeta
  termékbenkeletkezettkárokért,vagyszemélyi
  sérülésekért,melyekatermékfigyelmetlen,
  szakszerűtlen,hibásvagynemagyártóáltalmegadott
  célratörténőfelhasználásábóleredtek.
  Megfelelőség
  Erősstatikus,elektromosvagynagyfrekvenciájú
  mezők(rádióberendezések,mobiltelefonok,
  vezetékmentestelefonok,mikrohullámúsütők,
  kisülések)hatásáraakészülék(akészülékek)
  működésizavaraléphetfel.Ebbenazesetben
  próbáljamegnövelniatávolságotazavaró
  készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Hagondjailennénekakészüléktelepítése
  vagycsatlakoztatásaközben,forduljonműszaki
  támogatásunkhoz.Ahttp://www.speedlink.com
  honlapontalálhatótámogatásiformanyomtatványunk.
  Másiklehetőségmég,hogyaTámogatásnak
  közvetlenüle-mailtisküldhet:support@speedlink.com
  HU
  1
  2
  3
  4
  strike
  GaMePad
  Pc-GaMinG
  sl-6535-01
  ANALOG
  BUTTON
  www.speedlink.com/strike
Speed-Link Strike Gamepad

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Speed-Link Strike Gamepad или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link Strike Gamepad вам ответить.

Посмотреть руководство для Speed-Link Strike Gamepad бесплатно. Руководство относится к категории Контроллеры, 2 человек(а) дали ему среднюю оценку 6.8. Руководство доступно на следующих языках: русский, английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, датский, польский, норвежский, чешский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский. У вас есть вопрос о Speed-Link Strike Gamepad или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Speed-Link Strike Gamepad

Бренд Speed-Link
Модель Strike Gamepad
Изделие Контроллер
EAN 4027301987096
Язык русский, английский, голландский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, датский, польский, норвежский, чешский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский
Тип файла PDF
Устройство ввода
Тип устройства Геймпад
Поддерживаемые игровые платформы ПК
Кнопки управления функциями игры D-pad
Технология игрового контроллера Аналоговый/цифровой
Аналоговый вкл/выкл
Силовая отдача
Количество кнопок 12
Порты и интерфейсы
Технология подключения Проводная
Эргономика
Длина кабеля 1.9
Plug & Play
Цвет товара Бирюзовый
Прочие свойства
Требуется USB
Совместимые операционные системы Windows XP (32-Bit) / Vista (32-Bit) / Vista (64-Bit) / 7 (32-Bit) / 7 (64-Bit)
D-pad
Вес и размеры
Вес -

Похожие руководства по эксплуатации

Контроллер Speed-Link

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-LinkStrike Gamepad.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь