Speed-Link Velator SL-670007-BK

Speed-Link Velator SL-670007-BK инструкция

(1)
 • VELATOR
  MECHANICAL GAMING KEYBOARD
  QUICK INSTALL GUIDE
  VER. 1.0
  SL-670007-BK
  EL
  1. Συνδέστε το βύσμα USB με μια ελεύθερη
  διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή
  αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό
  σύστημα και εγκαθίσταται.
  2. Κατεβάστε τον οδηγό για να εγκαταστήσετε
  το λογισμικό για το πληκτρολόγιο VELATOR
  Mechanical Gaming Keyboard. Παρακαλούμε
  χρησιμοποιείτε πάντα την τρέχουσα έκδοση
  του οδηγού, η οποία διατίθεται online προς
  μεταφόρτωση στη διεύθυνση
  www.speedlink.com/support.
  3. Τα πλήκτρα λειτουργίας F1 έως 8 παρέχουν
  επιπρόσθετες λειτουργίες. Οι λειτουργίες
  πλήκτρων χρησιμοποιούνται πιέζοντας ταυτόχρονα
  το «Fn» και το εκάστοτε πλήκτρο. Μπορείτε
  να βρείτε στον πίνακα τις λειτουργίες (δείτε το
  γραφικό).
  4. Για μια λεπτομερή ρύθμιση ανοίξτε το μενού οδηγού
  κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο SPEEDLINK
  δεξιά κάτω στη γραμμή εργασιών των Windows*.
  Μέσω του μενού μπορείτε να διεξάγετε εκτενείς
  ρυθμίσεις.
  5. Η σειρά αριθμών 1 έως 0 αφορά
  προγραμματιζόμενα πλήκτρα, στα
  οποία εκχωρούνται μακροεντολές μέσω
  του μενού οδηγού.
  6. Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου,
  ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά
  του πληκτρολογίου.
  CZ
  1. Zastrčte konektor USB do volného USB
  rozhraní na Vašem počítači. Operační
  systém automaticky rozpozná přístroj a jej
  nainstaluje.
  2. Stáhněte si řídicí program pro instalaci
  software pro VELATOR Mechanical
  Gaming Keyboard. Prosím, použijte vždy
  nejaktuálnější verzi budicího programu, který
  je k dispozici online na webových stránkách
  www.speedlink.com/support.
  3. Funkční klávesy F1 až F8 nabízejí další
  funkce. Funkce kláves, vytištěny modře
  že současně stisknete klávesu „Fn“ a
  požadovanou klávesu; popis funkce naleznete
  v tabulce (viz grafiku).
  4. Podrobnou nabídku umožňující konfigurovat
  ovladače otevřete tak, že dvakrát kliknete
  na ikonu SPEEDLINK v pravé části hlavního
  panelu systému Windows*. V nabídce můžete
  provádět rozsáhlá nastavení.
  5. U řady čísel 1 až 0 jde o programovatelné
  klávesy, které lze obsadit makry pomocí
  menu řídicího programu.
  6. Ke zvýšení sklonu klávesnice vyklopte
  nožičky na spodní straně klávesnice.
  PT
  1. Ligue a ficha USB numa porta livre USB do
  seu computador. O aparelho é detetado e
  instalado automaticamente pelo sistema
  operativo.
  2. Descarregue o controlador para poder
  instalar o software para o teclado
  VELATOR Mechanical Gaming Keyboard.
  Utilize sempre a versão atual do
  controlador que está à disposição
  online em www.speedlink.com/support
  para descarregar.
  3. As teclas de função F1 a F8 oferecem
  funções adicionais. As funções das teclas
  utilizam-se premindo ao mesmo tempo „Fn“
  e a tecla correspondente; as funções podem
  ser obtidas do quadro (veja a figura).
  4. Para uma configuração pormenorizada aceda
  ao menu do controlador fazendo clique duplo
  no símbolo da SPEEDLINK na parte inferior
  à direta na barra de tarefas do Windows*.
  Nesse menu poderá realizar numerosos
  ajustes da configuração.
  5. A série de números de 1 a 0 refere-se
  a teclas programáveis que podem ser
  atribuídas a macros através do menu
  do controlador.
  6. Para aumentar a inclinação do teclado,
  desdobre os pés do teclado na parte inferior.
  DK
  1. Slut USB-stikket til en ledig USB-port
  på computeren. Apparatet genkendes
  automatisk af operativsystemet
  og installeres.
  2. Download driveren for at installere softwaren
  til det belyste, mekaniske VELATOR-Gaming-
  tastatur. Anvend altid den seneste version
  af driveren, som kan downloades online på
  www.speedlink.com/support.
  3. Funktionstasterne F1 til F8 stiller
  ekstrafunktioner til rådighed. De
  tastfunktioner kan du bruge idet du samtidigt
  trykker på »Fn« og den tilsvarende tast;
  funktionerne finder du i tabellen (se figuren).
  4. Åbn drivermenuen for en detaljeret
  konfiguration via et dobbeltklik på
  SPEEDLINK-symbolet, need til højre i
  Windows*-opgavelinjen. Via menuen kan du
  foretage omfattende indstillinger.
  5. Talrækken 1 til 0 er programmerbare
  taster, som kan defineres med makroer via
  drivermenuen.
  6. Hvis du vil forhøje tastaturets hældning,
  kan du klappe fødderne på undersiden af
  tastaturet ud.
  SE
  1. Sätt USB-kontakten i en ledig USB-port på
  din dator. Produkten upptäcks och installeras
  automatiskt av operativsystemet.
  2. Ladda ned drivrutinen för att installera
  mjukvaran till VELATOR Mechanical Gaming
  Keyboard. Använd alltid den senaste
  versionen av drivrutin som kan laddas ner på
  Internet från www.speedlink.com/support.
  3. Funktionstangenterna F1 till F8 ger tillgång
  till fler funktioner. De tangentfunktionerna
  kan användas om du trycker på ”Fn”-
  tangenten och den tangent du vill använda
  samtidigt; funktionerna finns i tabellen (se
  grafik).
  4. För en detaljerad konfiguration öppnar du
  drivrutinmenyn genom att dubbelklicka
  på SPEEDLINK-symbolen nere till höger i
  Windows* aktivitetsfält. I den här menyn kan
  ett stort antal inställningar göras.
  5. Siertangenterna 1 till 0 är programmerbara
  och kan beläggas med makron i
  drivrutinmenyn.
  6. Fäll ut fötterna på undersidan av
  tangentbordet för att öka lutningen.
  FI
  1. Liitä USB-pistoke tietokoneen vapaaseen
  USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja
  asentaa laitteen automaattisesti.
  2. Lataa ajuri koneellesi asentaaksesi
  ohjelmiston VELATOR Mechanical Gaming
  Keyboard -näppäimistöä varten. Käytä aina
  ajurin ajankohtaisinta versiota, jonka voi
  ladata online osoitteesta
  www.speedlink.com/support.
  3. Toimintopainikkeet F1 – F8 antavat käyttöön
  ylimääräisiä toimintoja. Näppäintoimintoja
  käytetään painamalla samanaikaisesti ”Fn”
  ja vastaavaa painiketta; Toiminnot näkyvät
  taulukosta (katso kuva).
  4. Suorita yksityiskohtaiset asetukset avaamalla
  ajurivalikko kaksoisnapsauttamalla
  SPEEDLINK-symbolia alaoikealla Windows*-
  tehtäväpalkissa. Valikon kautta voidaan
  suorittaa kattavia asetuksia.
  5. Lukurivissä 1 - 0 on kyse ohjelmoitavista
  painikkeista, jotka voidaan varata ajurivalikon
  kautta makroilla.
  6. Lisää näppäimistön kaltevuutta kääntämällä
  näppäimistön alla olevat jalat ulos.
  NO
  1. Koble USB-pluggen til en leding USB-port
  på datamaskinen. Apparatet registreres og
  installeres automatisk av operativsystemet.
  2. Last ned driveren for å installere
  programvaren for VELATOR Mechanical
  Gaming Keyboard Bruk alltid den nyeste
  versjonen av driveren. Du finner den online
  under www.speedlink.com/support for
  nedlasting.
  3. Funksjonstastene fra F1 til F8 tilbyr
  tilleggsfunksjoner. Hvis du vil bruke
  tastefunksjonene, trykker du samtidig på
  «Fn» og den aktuelle tasten. Se tabellen hvis
  du ønsker en oversikt over funksjonene (se
  bilde).
  4. For en detaljert konfigurasjon må du
  åpne drivermenyen ved å dobbeltklikke
  på SPEEDLINKsymbolet nede til høyre i
  Windows* taskbar. Via menyen kan du foreta
  omfangsrike innstillinger.
  5. Tallserien fra 1 til 0 er programmerbare
  knapper som kan tilordnes makroer via
  drivermenyen.
  6. For å øke vinkelen på tastaturet, folde ned
  føttene på undersiden av tastaturet.
  RO
  1. Conectați mufa USB la un port USB liber al
  calculatorului. Dispozitivul este recunoscut
  automat de sistemul de operare şi instalat.
  2. Descărcați driverul pentru a instala software-
  ul pentru tastatura mecanică de gaming
  VELATOR. Vă rugăm să folosiți întotdeauna
  cea mai recentă versiune a driverului, care
  poate fi descărcată de pe
  www.speedlink.com/support.
  3. Tastele programabile F1 – F8 oferă funcții
  adiționale. Funcțiile tastelor pot fi folosite
  apăsând simultan „Fn“ și tasta respectivă;
  funcțiile sunt prezentate în tabel (vezi
  imaginea).
  4. Pentru setarea detaliată deschideți meniul
  driverului dând dublu click pe pictograma
  SPEEDLINK situată în partea de jos-dreapta
  de pe bara de activități Windows*. Prin
  intermediul acestui meniu puteți efectua
  numeroase setări.
  5. Tastele de pe rândul de cifre 1 până la 10
  sunt taste programabile, cărora le pot fi
  alocate macro prin intermediul meniului
  driverului.
  6. Pentru a crește înclinarea tastaturii deschideți
  picioarele rabatabile din partea
  de jos a acesteia.
  HR
  1. USB prijamnik spojite na slobodan USB
  priključak na Vašem računalu. Operacijski
  sustav će automatski prepoznati i instalirati
  uređaj.
  2. Preuzmite pogonski program kako biste
  instalirali softver za VELATOR Mechanical
  Gaming Keyboard. Uvijek koristite najnoviju
  verziju pogonskog programa dostupnog na
  www.speedlink.com/support.
  3. Funkcijske tipke F1 do F8 imaju dodatne
  funkcije. Funkcije tipki koristite tako
  da istovremeno pritisnete tipku „Fn“ i
  odgovarajuću tipku; funkcije možete vidjeti u
  tablici (vidi ilustraciju).
  4. Otvorite detaljnu konfiguraciju izbornika
  pogonskog programa dvostrukim klikom na
  simbol SPEEDLINK desno dolje u Windows*
  traci sa zadacima. Pomoću izbornika možete
  obaviti opsežne preinake.
  5. Redak od 1 do 0 su programabilne tipke koje
  se pomoću izbornika pogonskog programa
  mogu povezati s makro naredbama.
  6. Za povećanje nagiba tipkovnice, otklopite
  nožice na donjoj strani tipkovnice.
  RS
  1. Umetnite USB konektor u slobodni USB
  interfejs vašeg računara. Operativni sistem će
  automatski prepoznati i instalirati uređaj.
  2. Preuzmite upravljački program kako biste
  instalirali softver za VELATOR Mechanical
  Gaming Keyboard. Molimo da uvek koristite
  aktuelnu izvedbu upravljačkog programa koji
  je dostupan na adresi
  www.speedlink.com/support.
  3. Funkcijske tipke od F1 do F8 nude dodatne
  funkcije. Funkcije tipki možete koristiti tako
  što ćete istovremeno pritisnuti tipku „Fn“
  i određenu tipku; funkcije možete videti u
  tabeli (pogledajte crtež).
  4. Za detaljnu konfiguraciju otvorite meni
  upravljačkog programa dvostrukim klikom na
  znak SPEEDLINK u donjem desnom uglu trake
  zadataka „Windows“. U meniju možete uraditi
  opsežna podešavanja.
  5. Kod niza brojeva od 1 do 0 se radi o
  programabilnim tipkama koje se mogu
  dodeliti makroima putem menija
  upravljačkog programa.
  6. Kako biste povećali nagib tastature,
  rasklopite nogare na njenoj donjoj strani.
  SL
  1. Povežite USB-vtič s prostim USB-vmesnikom
  na svojem računalniku. Operacijski sistem
  napravo samodejno prepozna in namesti.
  2. Prenesite si gonilnik, da si namestite
  programsko opremo za tipkovnico VELATOR
  Mechanical Gaming Keyboard. Vedno
  uporabljajte zadnjo veljavno različico
  gonilnika, ki vam je na voljo na spletu na
  www.speedlink.com/support za prenos.
  3. Funkcijske tipke F1 do F8 nudijo dodatne
  funkcije. Funkcije tipk lahko uporabljate tako,
  da istočasno pritisnete „Fn“ in ustrezno tipko;
  pomen funkcij najdete v tabeli (glejte sliko).
  4. Za podrobno konfiguracijo odprite meni
  gonilnika z dvoklikom na simbol SPEEDLINK
  desno spodaj v opravilni vrstici sistema
  Windows*. V meniju lahko izvedete obsežne
  nastavitve.
  5. Pri vrsti številk od 1 do 0 gre za tipke z
  možnostjo programiranja, ki jim je mogoče v
  meniju z gonilniki dodeliti makre.
  6. Za povečanje nagiba tipkovnice razklopite
  podstavke na spodnji strani tipkovnice.
  BUTTON OPERATION FUNCTION
  Fn + F1 Previous track (playback)
  Fn + F2 Play/pause (playback)
  Fn + F3 Next track (playback)
  Fn + F4 Stop playback
  Fn + F5 Mute
  Fn + F6 Volume down
  Fn + F7 Volume up
  Fn + F8 Activate/deactivate Windows* key
  QUICK INSTALL GUIDE
  VELATOR – MECHANICAL GAMING KEYBOARD
  IN 5V DC 100mA max.
  1
  2
  3
  4
  DOWNLOAD THE DRIVER AT: www.speedlink.com/support

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Speed-Link Velator SL-670007-BK или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Speed-Link Velator SL-670007-BK вам ответить.

Посмотреть руководство для Speed-Link Velator SL-670007-BK бесплатно. Руководство относится к категории Клавиатуры, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: русский, голландский, словенский, венгерский, греческий, турецкий, румынский, норвежский, польский, английский, датский, португальский, итальянский, испанский, французский, немецкий, хорватский. У вас есть вопрос о Speed-Link Velator SL-670007-BK или вам нужна помощь?

Технические характеристики Speed-Link Velator SL-670007-BK

Бренд Speed-Link
Модель Velator SL-670007-BK
Изделие Клавиатура
Язык русский, голландский, словенский, венгерский, греческий, турецкий, румынский, норвежский, польский, английский, датский, португальский, итальянский, испанский, французский, немецкий, хорватский
Тип файла PDF

Сопутствующие товары Speed-Link Velator SL-670007-BK

  Похожие руководства по эксплуатации

  Клавиатура Speed-Link

  Часто задаваемые вопросы

  Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Speed-Link Velator SL-670007-BK.

  Не нашли свой вопрос? Задайте его здесь. Задайте свой вопрос здесь